Uredba o izmenama Uredbe o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite

Na osnovu člana 42. stav 2. Zakona o Programu zaštite učesnika u krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 85/05),

Vlada donosi

U R E D B U

o izmenama Uredbe o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite

Član 1.

U Uredbi o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite („Službeni glasnik RS”, broj 63/06), u članu 1. broj: „30.000” zamenjuje se brojem: „60.000”.

Član 2.

U članu 2. broj: „20.000” zamenjuje se brojem: „40.000”.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

Vlada

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Ivica Dačić

O b r a z l o ž e nj e

I Pravni osnov za donošenje uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe o izmenama Uredbe o posebnoj naknadi za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite sadržan je u članu 42. stav 2. Zakona o Programu zaštite učesnika u krivičnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 85/05), prema kome članovima Komisije za sprovođenje Programa zaštite i njihovim zamenicima pripada posebna naknada za rad u Komisiji, koju uredbom utvrđuje Vlada.

II Razlozi za donošenje uredbe

U skladu sa odredbama Zakona o Programu zaštite učesnika u krivičnom postupku Vlada je jula 2006. godine donela uredbu kojom se utvrđuje posebna naknada za rad članova i zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite u iznosu od 30.000 dinara za članove, odnosno 20.000 dinara za zamenike članova Komisije. Imajući u vidu značaj poslova koje obavlja Komisija, a to je da donosi odluke o uključenju, produženju, obustavi i prestanku Programa zaštite lica, čija je zaštita neophodna u cilju vođenja i dokazivanja u krivičnom postupku za najteža krivična dela, kao i njihovu odgovornost za donošenje gore navedenih odluka, predlažemo da se navedene naknade uvećaju na 60.000, odnosno 30.000 dinara, što bi predstavljalo primerenu naknadu za rad članova i zamenika članova Komisije.

III Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1. Predloga uredbe menja se novčani iznos naknade za rad članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite, čime se ova naknada povećava sa 30.000 na 60.000 dinara mesečno.

Članom 2. Predloga uredbe menja se novčani iznos naknade za rad zamenika članova Komisije za sprovođenje Programa zaštite, čime se ova naknada povećava sa 20.000 na 40.000 dinara mesečno.

Članom 3. Predloga uredbe predviđeno je stupanje uredbe na snagu.

IV Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje uredbe

Za sprovođenje predložene uredbe obezbeđena su finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije u okviru razdela 5-Pravosudni organi, glava 5.0, na ekonomskoj klasifikaciji 423-usluge po ugovoru

PREGLED ODREDABA UREDBE KOJI SE MENjAJU

Član 1.

Članovima Komisije za sprovođenje Programa zaštite (u daljem tekstu: Komisija) utvrđuje se posebna naknada za rad u mesečnom iznosu od 30.000 60.000 dinara.

Član 2.

Zamenicima članova Komisije utvrđuje se posebna naknada za rad u Komisiji u mesečnom iznosu od 20.000 40.000 dinara.

Ostavite komentar