Uredba o proizvodnji i prometu mleka

Na osnovu člana 8a Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 34/01-dr. zakon, 80/02-dr zakon i 101/05-dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

 

Vlada donosi

UREDBU

 O PROIZVODNjI I PROMETU MLEKA

 Član 1.

            Ovom uredbom se uređuje proizvodnja i stavljanje u promet mleka.

Član 2.

Privredni subjekti koji se bave preradom mleka i izradom proizvoda od mleka obavezni su da proizvedu i stave u promet termički obrađeno mleko (pasterizovano i sterilizovano) u  količini koja se proizvede od najmanje 40% dnevne prerade sirovog mleka, a od te proizvedene količine termički obrađenog mleka najmanje 50% pasterizovano mleko, u skladu sa posebnim propisima o kvalitetu mleka.

U obaveznu količinu iz stava 1. ovog člana ne ulazi proizvodnja obranog mleka.

Član 3.

            Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne proizvede i ne stavi u promet mleko iz člana 2. stav 1. ove uredbe.

             Uz kaznu iz stava 1. ovog člana može se izreći i zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane pravnom licu da vrši određene poslove u trajanju od šest meseci do jedne godine.

            Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara i može se izreći zaštitna mera zabrane  vršenja određenih delatnosti u trajanju od šest meseci do jedne godine.

Član 4.

            Nadzor nad primenom ove uredbe vrši Ministarsvo trgovine i usluga i Ministarsvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 5.

            Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ”i  primenjivaće se do 31. decembra 2010.godine.

05 broj:

U Beogradu, 30. septembra 2010. godine

                               

V L A D A

                                              

                                     PREDSEDNIK

Ostavite komentar