Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AGENCIJI ZA OSIGURANjE I FINANSIRANjE IZVOZA REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

U Zakonu o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) u članu 2. stav 3. posle reči: „ je:” dodaje se reč: „AOFI”, a reči: „Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza a.d. ” brišu se.

U stavu 4. reč: „Beogradu” zamenjuje se rečju: „Užicu”.

Posle stava 4. dodaje se stav 5. koji glasi:

„ Agencija može imati jednu ili više filijala i predstavništava. ”

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 1. menja se i glasi:

„1) osiguranje i reosiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu domaćih pravnih lica i preduzetnika od komercijalnih i nekomercijalnih rizika, kao i osiguranje naplate potraživanja izvoznika na domaćem tržištu najviše do iznosa vrednosti izvoznog posla, i to samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama; ”.

U tački 4. reč: „konzorcijuma” briše se.

U tački 7. reči: „i drugih finansijskih institucija od nekomercijalnih rizika” brišu se, a posle reči: „u vezi sa” dodaju se reči: „kreditima i”.

U tački 8. reči: „ srednjoročnim i dugoročnim” brišu se.

Tačka 9. menja se i glasi:

„9) pružanje drugih usluga u vezi sa finansiranjem, garantovanjem i osiguranjem izvoznih poslova i investicija na domaćem i inostranom tržištu. ”

Član 3.

U članu 5. stav 1. reč: „zakonom” zamenjuje se rečima: „ovim zakonom i zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava. ”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

OBRAZLOŽENjE

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 97. tačka 6. i tačka 12. Ustava Republike Srbije, prema kome Republika Srbija, pored ostalog uređuje i obezbeđuje pravni položaj privrednih subjekata, sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti, ekonomske odnose sa inostranstvom, sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom, kao i politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije, uključujući i razvoj nedovoljno razvijenih područja.

Razlozi za donošenje zakona

Donošenje Zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije predlaže se zbog značaja koji izvoz ima za povećanje privredne aktivnosti Republike Srbije kao i postizanje makroekonomske stabilnosti Republike Srbije. Predložene izmene i dopune zakona su u funkciji usklađivanja sa novom regionalnom politikom u kojoj se uloga države svodi na podizanje regionalne konkurentnosti.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi da se podrži i unapredi ambijent koji bi omogućio rast izvoza robe, usluga i investicija u inostranstvo. Očekuje se da će predložene izmene i dopune Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije dodatno doprineti podršci izvozu, jačanju kapaciteta malih i srednjih preduzeća koja su izvozno usmerena, uspostavljanju sistema podsticaja za priliv stranih direktnih investicija koje su izvozno orijentisane, a što je u funkciji priključenja Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji.

Proces približavanja Evropskoj uniji zahteva institucionalizovan pristup rešavanju regionalnog razvoja koji se zasniva na izgradnji institucionalizovane regionalne infrastrukture, smanjenju regionalnih neravnomernosti, a samim tim i siromaštva, kao i podsticanju regionalne konkurentnosti.

Kako je Zakon o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije donet 2005. godine, u proteklom periodu uočeni su nedostaci u primeni koji se predloženim izmenama i dopunama otklanjaju. Predložene izmene i dopune su rezultat usklađivanja sa propisima koji regulišu poslovanje inostranih eksportno kreditnih agencija čije su aktivnosti i ukupno poslovanje u vremenu globalne ekonomske krize dobili na značaju.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

U članu 1. stav 1. Predloga zakona kojim se vrši izmena člana 2. stav 3. Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon), predlaže se da se kao skraćeni poslovno ime naziv koristi reč: „AOFI” umesto dosadašnjeg punog naziva : „Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza a.d”.

U stavu 2. ovog člana kojim se vrši izmena člana 2. stav 4. Zakona, predlaže se da sedište agencije bude u Užicu, umesto u Beogradu, što je u skladu sa politikom Vlade o ravnomernom regionalnom razvoju, dekoncentraciji, smanjenju regionalne neravnomernosti i podsticanju razvoja regionalne privredne infrastrukture.

U stavu 3. ovog člana kojim se vrši kojim se vrši dopuna člana 2. Zakona (dodavanjem stava 5.) predlaže se da Agencija može imati jednu ili više filijala i predstavništava, a što je u funkciji razvoja i širenja mreže ogranaka Agencije kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

U članu 2. stav 1. Predloga zakona kojim se vrši izmena člana 3. stav 1. tačka 1. Zakona predloženo je da Agencija može vršiti osiguranje izvoznih poslova i investicija i na domaćem tržištu, i to najviše do iznosa vrednosti izvoznog posla iz razloga što se u praksi pokazalo potrebnim da Agencija vrši i osiguranje izvoznikovih potraživanja na domaćem tržištu, a radi smanjenja rizika, ti poslovi će se dalje i reosigurati. Razlog je što nemogućnost uredne naplate potraživanja od kupaca u zemlji ugrožava i izvozne kapacitete pravnih lica i preduzetnika. Rezidenti čiji se deo delatnosti odnosi na izvozne poslove i investicije imaju potraživanja i na domaćem tržištu. Uvođenjem osiguranja potraživanja na domaćem tržištu ovim rezidentima omogućava se sigurnost naplate potraživanja, na koji način se doprinosi stabilnosti poslovanja u oblasti izvoza, odnosno izvoznih poslova i investicija. Osiguranjem naplate potraživanja na domaćem tržištu rezidenti se obezbeđuju od rizika nenaplate što pobošljava ukupnu likvidnost izvoznika. Predložena izmena je u skladu sa praksom eksportno kreditnih agencija u svetu.

Stavom 2. ovog člana Predloga zakona predložena je izmena člana 3. stav 1. tačka 4. Zakona, brisanjem reči: „konzorcijuma” iz razloga nepotrebnog ograničavanja samo na konzorcijum.

Stavom 3. ovog člana Predloga zakona kojom se vrši izmena člana 3. stav 1. tačka 7. Zakona, omogućava se da Agencija vrši osiguranje domaćih banaka u vezi sa kreditima i garancijama po izvoznim poslovima i investicijima u inostranstvu i zaključenim kreditnim linijama sa stranim bankama, jer banke u praksi, po pravilu, pored garancija odobravaju i kredite po izvoznim poslovima. Pored toga, vrši se usaglašavanje sa Zakonom o bankama.

Stavom 4. ovog člana Predloga zakona kojom se vrši izmena člana 3. stav 1. tačka 8. Zakona, tako što se reči: „srednjoročnim i dugoročnim” brišu jer je izdavanje garancija i drugih jemstava najčešće za potrebe izvoznika po kratkoročnim poslovima izvoza imajući u vidu strukturu srpskog izvoza, pa su predloženom izmenom, sa aspekta ročnosti, obuhvaćene sve vrste garancija i drugih jemstava. Izdavanje garancija i drugih jemstava kao sredstava obezbeđenja po kreditima banaka izvoznicima, uticalo bi na povećanje ukupnog iznosa sredstava namenjenih podsticanju izvoza.

Stavom 5. ovog člana Predloga zakona kojom se vrši izmena člana 3. stav 1. tačka 9. Zakona, omogućeno je Agenciji da izdaje činidbene garancije (za dobro izvršenje posla, za povraćaj avansa, za učešće na licitaciji), kao i garancije bankama–rezidentima koje odobravaju kredite po izvoznim poslovima i investicijama, što je usluga između dva rezidenta na domaćem tržištu, a u funkciji je izvoza.

U članu 3. Predloga zakona kojom se vrši izmena i dopuna člana 5. stav 1. Zakona u smislu da Agencija posluje u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Repbulike Srbije i Zakonom o privrednim društvima saglasno kojem je obrazovana i registrovana u Agenciji za privredne registre kao zatvoreno akcionarsko društvo, pa je samim tim bilo neophodno pojašnjenje u smislu da sve pravne poslove iz svoje nadležnosti obavlja u skladu sa ovim zakonima.

Procena finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Pregled odredaba

koje se menjaju, odnosno dopunjuju u Zakonu o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

Član 2.

Agencija posluje pod sledećim imenom:

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d.

Skraćeno poslovno ime Agencije je: Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza a.d. AOFI

Sedište Agencije je u Beogradu. UŽICU.

AGENCIJA MOŽE IMATI JEDNU ILI VIŠE FILIJALA I PREDSTAVNIŠTAVA.

Član 3.

Delatnost Agencije je:

osiguranje izvoznih poslova i investicija u inostranstvu domaćih pravnih lica i preduzetnika od nekomercijalnih rizika i osiguranje tih poslova od komercijalnih rizika, i to samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

OSIGURANjE I REOSIGURANjE IZVOZNIH POSLOVA I INVESTICIJA U INOSTRANSTVU DOMAĆIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA OD KOMERCIJALNIH I NEKOMERCIJALNIH RIZIKA, KAO I OSIGURANjE NAPLATE POTRAŽIVANjA IZVOZNIKA NA DOMAĆEM TRŽIŠTU NAJVIŠE DO IZNOSA VREDNOSTI IZVOZNOG POSLA, I TO SAMOSTALNO ILI U SARADNjI SA DRUGIM OSIGURAVAJUĆIM DRUŠTVIMA, ODNOSNO AGENCIJAMA;

finansiranje izvoznih poslova domaćih pravnih lica i preduzetnika, sufinansiranje izvoznih poslova sa komercijalnim bankama i drugim finansijskim organizacijama, refinansiranje izvoznih kredita komercijalnih banaka;

3) finansiranje pripreme izvoza domaćih pravnih lica i preduzetnika po zaključenom ugovoru o izvozu;

4) finansiranje investicija konzorcijuma domaćih pravnih lica i preduzetnika na inostranim tržištima radi podsticanja izvoza;

5) osiguranje pripreme izvoza domaćih pravnih lica i preduzetnika od nekomercijalnih i komercijalnih rizika po zaključenom ugovoru o izvozu, samostalno ili u saradnji sa drugim osiguravajućim društvima, odnosno agencijama;

6) finansiranje stranog kupca ili njegove banke u vezi sa izvozom domaćeg pravnog lica ili preduzetnika;

7) osiguranje domaćih banaka i drugih finansijskih institucija od nekomercijalnih rizika u vezi sa KREDITIMA I garancijama po izvoznim poslovima i investicijima u inostranstvu i zaključenim kreditnim linijama sa stranim bankama;

8) izdavanje garancija i drugih jemstava po srednjoročnim i dugoročnim izvoznim poslovima i investicijama u inostranstvu;

9) pružanje drugih usluga u vezi sa finansiranjem i osiguranjem izvoza i investicija od nekomercijalnih i komercijalnih rizika.

9) PRUŽANjE DRUGIH USLUGA U VEZI SA FINANSIRANjEM, GARANTOVANjEM I OSIGURANjEM IZVOZNIH POSLOVA I INVESTICIJA NA DOMAĆEM I INOSTRANOM TRŽIŠTU.

Agencija je dužna da delatnosti, odnosno poslove radi kojih je osnovana obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa, kao i u skladu sa međunarodnim sporazumima i ugovorima.

Član 5.

Agencija je pravno lice i ima pravo da zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u skladu sa zakonom OVIM ZAKONOM I ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE PRAVNI POLOŽAJ PRIVREDNIH DRUŠTAVA.

Agencija posluje kao zatvoreno akcionarsko društvo koje akcije izdaje svom osnivaču, odnosno ograničenom broju drugih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Akcije Agencije su obične sa pravom glasa.

ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Određenje problema koje Predlog zakona treba da reši

Osnovni problemi koje treba rešiti donošenjem Zakona o izmenama i dopunama zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (u daljem tekstu: zakon) i koji su opredelili zakonodavca da pristupi izmeni i dopuni postojećih zakonskih rešenja ogledaju se u nastojanju:

da se podrži i unapredi ambijent koji bi omogućio rast izvoza roba, usluga i investicija u inostranstvo;

da se ojačaju kapaciteti malih i srednjih preduzeća koja su izvozno usmerena i da se uspostavi sistem podsticaja za priliv stranih direktnih investicija koje bi bile izvozno orjentisane;

da se konkretizuje politika Vlade o ravnomernom regionalnom razvoju, dekoncentraciji, smanjenju regionalne neravnomernosti i podsticanju razvoja regionalne privredne infrastrukture,

da obavljanje poslova iz delokruga rada Agencije bude svim privrednim subjektima koji su izvozno orjentisani efikasnije i racionalnije.

Ciljevi koji se postižu njegovim donošenjem

Osnovni cilj koji se želi postići donošenjem predloženog zakona je značaj koji izvoz ima za povećanje privredne aktivnosti Republike Srbije, kao i postizanje makroekonomske stabilnosti. Stvaranje povoljnijeg ambijenta koji bi unapredio izvoz Republike Srbije je u funkciji priključenja Svetskoj trgovinskoj organizaciji i Evropskoj uniji.

Proces približavanja Evropskoj uniji zahteva institucionalizovan pristup rešavanju regionalnog razvoja koji se zasniva na izgradnji institucionalizovane regionalne infrastrukture, smanjenju regionalne neravnomernosti, a samim tim i siromaštva, kao i podsticanju regionalne konkurentnosti.

Koje su druge mogućnosti za rešavanje problema?

Predložene izmene i dopune su predmet zakonskog regulisanja.

Zašto je donošenje akta najbolje za rešavanje problema?

U pitanju je oblast koja je uređena zakonima.

Na koga će i kako najverovatnije uticati rešenja u zakonu?

Primena predloženih rešenja uticaće na:

sve klijente Agencije, izvoznike u oblasti osiguranja i reosiguranja izvoznih poslova i investicija u inostranstvo i osiguranja naplate potraživanja na domaćem tržištu, što će doprineti poboljšanju ukupne likvidnosti izvoznika i povećanju izvoza;

sve klijente Agencije, izvoznike u smislu da će doći do povećanja ukupnog iznosa sredstava namenjenih podsticanju izvoza kroz izdavanje garancija i drugih oblika jemstava po kreditima banaka, nezavisno od ročnosti posla za koji se garancije i jemstva izdaju, odnosno obezbeđuju;

Smanjenje platno-bilansnog deficita;

ravnomerniji regionalni razvoj.

Koji su troškovi koje će primena zakona izazvati građanima i privredi, posebno malim i srednjim preduzećima?

Primena ovog zakona neće izazvati ni građanima ni privredi, a posebno malim i srednjim preduzećima izdvajanje dodatnih troškova.

Da li donošenje zakona stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu i tržišnu konkurenciju?

Donošenje zakona doprineće pre svega dodatnom podsticaju izvoza što bi trebalo da stimuliše pojavu novih privrednih subjekata na tržištu, a samim tim i tržišnu konkurenciju.

Da li su zainteresovane strane imale priliku da iznesu svoje stavove o Nacrtu zakona?

U postupku pripreme zakona, konsultovane su zainteresovane strane.

Koje će mere tokom primene akta biti preduzete da bi se ostvarili razlozi donošenja akta?

U postupku sprovođenja ovog zakona, Agencija će blagovremeno doneti potrebna podzakonska akta kojima će se stvoriti usklađen i potpun normativni okvir za efikasan i sa zakonom usklađen rad Agencije.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

Predlagač: Vlada

Obrađivači: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja i

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

Naziv propisa

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije

Draft Law on Amendments and Modifications of the Law on Serbian Export Credit and Insurance Agency j.s.c.

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

U Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije nema relevantnih odredaba sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost sa propisima Evropske unije

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o Agenciji za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar