Uredba o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2008. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07), a u vezi sa članom 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2008. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se raspored i korišćenje sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2008. godini.

Član 2.

Raspored i korišćenje sredstava vrši se prema Programu o rasporedu i korišćenju sredstava za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2008. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1110/2008

U Beogradu, 13. marta 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIKBožidar Đelić

PROGRAM

O RASPOREDU I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA PROGRAME I PROJEKTE U OBLASTI OMLADINSKE POLITIKE U 2008. GODINI

I. UVOD

Sredstva za programe i projekte u oblasti omladinske politike u 2008. godini koje realizuje Ministarstvo omladine i sporta – Sektor za omladinu (u daljem tekstu: Ministarstvo), obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07), u okviru razdela 22 – Ministarstvo omladine i sporta, funkcija 810 – Usluge rekreacije i sporta, i to na:

– aproprijaciji 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, deo sredstava u visini od 230.000.000 dinara namenjen je za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata udruženja građana iz oblasti omladinske politike (omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima);

– aproprijaciji 472 – Naknade za socijalnu zaštitu iz budžeta, deo sredstava u visini od 3.000.000 dinara namenjen je nagrađivanju najuspešnijih mladih ljudi;

– aproprijaciji 424 – Specijalizovane usluge, deo sredstava u visini od 56.490.000 dinara namenjen je za finansiranje usluga, programa i projekata lokalnih samouprava u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou; usluga, projekata i programa pravnih lica u izradi akcionog plana i sprovođenju strategije za mlade (u daljem tekstu: Strategija) i omladinske politike;

– aproprijaciji 423 – Usluge po ugovoru, deo sredstava u visini od 46.431.000 dinara namenjen je za finansiranje usluga pravnih i fizičkih lica koje se odnose na: usluge pripreme i realizacije obuke i konferencija iz oblasti omladinske politike; usluge informisanja, štampanja i promocije Strategije; usluge sprovođenja programa u oblasti politike za mlade i druge poslove za koje je neophodno angažovati eksperte ili organizovati komisije;

– aproprijaciji 426 – Materijali, deo sredstava u visini od 820.000 dinara namenjen je za finansiranje neophodnog materijala za realizaciju seminara za usavršavanje i edukaciju mladih;

– aproprijaciji 422 – Troškovi putovanja, deo sredstava u visini od 4.575.000 dinara namenjen je za finansiranje putnih troškova u funkciji realizacije usavršavanja i edukacije mladih;

– aproprijaciji 421 – Stalni troškovi, deo troškova u visini od 4.100.000 dinara namenjen je za finansiranje zakupa sala, prostora i opreme za održavanje seminara i konferencija u cilju sprovođenja omladinske politike i stvaranja uslova za obrazovanje kancelarija za mlade na teritoriji Republike Srbije.

Sredstva utvrđena ovim programom koristiće se na sledeći način:

1) u skladu sa raspisanim konkursom, odnosno javnim pozivom;

2) u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Postupak dodele sredstava u skladu sa raspisanim konkursom, odnosno javnim pozivom sprovodi komisija koju rešenjem obrazuje ministar. Odluku o visini sredstava po projektima i dodeli tih sredstava donosi ministar, na predlog komisije. Svi korisnici kojima se odobri korišćenje sredstava, na ovaj način, biće u obavezi da potpišu ugovor sa Ministarstvom kojim će se precizno odrediti prava i obaveze ugovornih strana, način realizacije programa i način izveštavanja o utrošenim sredstvima.

II. NAMENA, USLOVI I NAČIN KORIŠĆENjA SREDSTAVA

1. Sredstva sa aproprijacije 481 dodeljivaće se na osnovu raspisanog konkursa, i to za programe i projekte iz oblasti omladinske politike, ako se njima obezbeđuje:

1) uključivanje udruženja građana u proces sprovođenja Strategije kroz realizaciju projekata i monitoring projekata koji su usmereni ka realizaciji ciljeva planiranih Strategijom;

2) podizanje kapaciteta omladinskih udruženja, kroz realizovanje samostalnih projekata iz oblasti omladinske politike i pripremnu obuku i podršku za realizaciju njihovih projekata;

3) realizovanje programa iz oblasti međunarodne saradnje omladinskih udruženja, kao i realizacije tradicionalnih i inovativnih omladinskih manifestacija i programa u zemlji;

4) promocija volonterskog rada mladih i društveno vrednovanje rada volonterskih udruženja i njihovih članova koji se bave volonterskim radom;

5) uključivanje udruženja građana u proces realizacije konkursa za jačanje kapaciteta omladinskih udruženja, kao i u proces realizacije konkursa za implementaciju Strategije kroz administrativno-tehničku podršku;

6) uključivanje udruženja građana u završnu fazu izrade i proces implementacije Starategije kroz organizovanje i realizaciju aktivnosti usmerenih na podizanje kapaciteta omladinskih udruženja.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstva iz stava 1. ove tačke imaju registrovana udruženja građana (omladinska udruženja i udruženja koja se bave mladima) na teritoriji Republike Srbije, koja dostave Ministarstvu predloge projekata na osnovu objavljenog konkursa i zadatog obrasca za konkurisanje, u propisanom roku, osim za predloge projekata iz stava 1. podtačka 3) ove tačke koji se dostavljaju Ministarstvu u periodu od osam meseci i koje će komisija razmatrati u tom periodu, po potrebi, i to najmanje jednom u dva meseca.

Prioritet će imati projekti udruženja koja dokumentuju da:

– za konkurs iz podtačke 1) ove tačke – imaju obezbeđeno sufinansiranje; mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference; mogu da obezbede kroz realizaciju projektnih ili programskih aktivnosti merljive rezultate u odnosu na predložene troškove; pokažu spremnost da grade partnerske odnose sa javnim i nevladinim sektorom; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 2) ove tačke – do sada nisu realizovala projekte; da su autentično omladinska udruženja; nemaju dovoljno kapaciteta za samostalno sprovođenje projekata; imaju najmanje dve trećine članova mlađih od 30 godina;

– za konkurs iz podtačke 3) ove tačke – učestvuju u međunarodnoj saradnji sa međunarodnim institucijama i organizacijama na osnovu originalnog pozivnog pisma i programa sa detaljno definisanim aktivnostima; imaju jasno obrazložen kvalitet i značaj predložene tradicionalne ili inovativne omladinske manifestacije i programa u zemlji; mogu da demonstriraju kapacitete za učešće u pomenutoj saradnji ili za vođenje pomenute manifestacije i programa u zemlji; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 4) ove tačke – su uspešno realizovali više volonterskih projekata i programa u kojima učestvuju mladi; mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference, imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 5) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference, odnosno iskustvo u pripremi konkursne dokumentacije za pripremanje projekata, iskustvo u evaluaciji projekata nevladinih organizacija i iskustvo u praćenju realizacije odobrenih projekata; imaju odgovarajuće kapacitete za organizaciju, pripremu i realizaciju konkursa i edukacija; imaju iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim, profitnim i nevladinim sektorom; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva; obezbede projektni tim

koji će sprovoditi projektne aktivnosti u prostorijama koje će za tu namenu biti definisane od strane Ministarstva;

– za konkurs iz podtačke 6) ove tačke – mogu da demonstriraju kapacitete za vođenje projekata i programa kroz adekvatne reference, odnosno iskustvo u pripremi konkursne dokumentacije za pripremanje projekata, iskustvo u evaluaciji projekata nevladinih organizacija i iskustvo u praćenju realizacije odobrenih projekata; imaju odgovarajuće kapacitete za organizaciju seminara, radionica i edukacija za pisanje projekata u EU formatu, koje mogu dokazati kroz primere uspešno sprovedenih aktivnosti iz ove grupe; imaju iskustva u građenju partnerskih odnosa sa javnim i nevladinim sektorom; imaju visok stepen uspešnosti u realizaciji predviđenih projektnih aktivnosti, ukoliko su već dobijali sredstva od Ministarstva; obezbede projektni tim koji će sprovoditi projektne aktivnosti.

2. Sredstva na aproprijaciji 472 koristiće se za dodelu godišnjih nagrada najuspešnijim mladim ljudima za postignute uspehe u različitim oblastima, i to na osnovu javnog poziva upućenog ustanovama i udruženjima radi predlaganja najuspešnijih mladih ljudi iz oblasti koju prezentira navedena ustanova, odnosno udruženje.

3. Sredstava na aproprijacijima 422 – u visini od 1.100.000 dinara, 423 – u visini od 5.800.000 dinara, 424 – u visini od 26.000.000 dinara i 426 – u visini od 700.000 dinara, mogu koristiti na osnovu raspisanog konkursa, i to:

1) lokalne samouprave – za programe i projekte koji su usmereni na sprovođenje programa za mlade na lokalnom nivou, implementaciju Strategije na lokalnom nivou, izradu lokalnih planova akcije za mlade i stvaranje uslova za sprovođenje programa lokalne samouprave i lokalnih omladinskih udruženja iz oblasti omladinske politike;

2) udruženja građana i pravna lica – za projekte koji su usmereni na obuku budućih instruktora, kao i na obuku mladih za pisanje projekata u EU formatu radi pripreme omladinskih udruženja za učešće na konkursima EU fondova, kao i za aktivnosti koje su usmerene na podizanje kapaciteta osoba koje se na lokalnom i regionalnom nivou bave mladima.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstava iz podtačke 1) ove tačke imaju lokalne samouprave, koje na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje na zadatom obrascu od strane Ministarstva, u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata. Prednost će imati lokalne samouprave koje su obezbedile prostor za odvijanje omladinskih aktivnosti i koje su prošle obuku na temu omladinske politike koju organizuje Ministarstvo.

Pravo konkurisanja za dodelu sredstava iz podtačke 2) ove tačke imaju udruženja građana, agencije, fondovi i pravna lica, koji na osnovu konkursa i prijave za konkurisanje na zadatom obrascu od strane Ministarstva, u propisanom roku, dostave Ministarstvu predloge projekata i ispunjavaju sledeće kriterijume, i to:

– da mogu da demonstriraju kapacitete propisane konkursom za vođenje projekata i programa uz adekvatne reference;

– da imaju iskustvo i odgovarajuće kapacitete za izvođenje i organizaciju seminara, radionica, okruglih stolova i edukacija iz oblasti pisanja, monitoringa i evaluacije projekata u skladu sa standardima za pristup fondovima Evropske unije, koje mogu dokazati kroz primere uspešno sprovedenih aktivnosti iz ove grupe.

Ostala sredstva na aproprijacijama 421, 422, 423, 424 i 426 realizovaće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, Planom izvršenja budžeta i Planom javnih nabavki Ministarstva omladine i sporta za 2008. godinu.

Ostavite komentar