Uredba o dopuni Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 309. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br.18/10 i 111/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNI UREDBE

O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE

SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

U Uredbi o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Automnom pokrajinom Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, broj 86/10), posle člana 12. dodaje se član 12a, koji glasi:

„Član 12a

Oficir za vezu i njegovo osoblje na predmete namenjene službenim potrebama i na predmete namenjene ličnoj upotrebi ne plaćaju uvozne dažbine, a članovi porodice -na predmete namenjene ličnoj upotrebi, na osnovu potvrde nadležnog državnog organa da su predmeti koji se uvoze namenjeni za službene potrebe, odnosno za ličnu upotrebu korisnika povlastice.

Potvrda iz stava 1. ovog člana sadrži:

naziv i adresu državnog organa koje izdaje potvrdu;

ime i prezime lica koje ne plaća uvozne dažbine na uvoz predmeta namenjenih službenim potrebama i ličnoj upotrebi;

broj i datum potvrde;

vrstu robe;

potpis ovlašćenog lica.

Roba iz stava 1. ovog člana ne može se otuđiti ili drugom licu dati na upotrebu pre prijave carinskom organu i sprovedenog carinskog postupka. ”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj :

U Beogradu, jul 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar