Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 309.stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, broj 18/10), a u vezi sa članom 7a stav 2. Zakona o uslovima za obavljanje prometa robe, vršenje usluga u prometu robe i inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS”, br. 39/96, 20/97, 46/98, 24/99, 33/99, 34/01, 80/02 i 101/05) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENjE PROMETA ROBE SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA

I.UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se posebni uslovi za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (u daljem tekstu: APKM) u periodu važenja Rezolucije Saveta bezbednosti broj 1244.

Član 2.

Strana roba koja je stavljena u slobodan promet na teritoriji Republike Srbije van APKM i roba domaćeg porekla ima status domaće robe i nije predmet regulisanja ove uredbe, osim u delu koji se odnosi na obavezu prijavljivanja te robe nadležnom organu na carinskom kontrolnom punktu.

Roba domaćeg porekla u smislu ove uredbe je roba koja je u potpunosti dobijena ili proizvedena na teritoriji Republike Srbije van APKM, odnosno čija je vrednost u procesu proizvodnje na teritoriji Republike Srbije van APKM uvećana najmanje za 51%, kao i roba koja je u potpunosti dobijena ili proizvedena na teritoriji APKM, odnosno čija je vrednost u procesu proizvodnje na teritoriji APKM uvećana najmanje za 51%, a koja je predmet trgovine između Republike Srbije van APKM i APKM .

II. UPUĆIVANjE, DOPREMA I TRANZIT STRANE ROBE SA TERITORIJE APKM

Član 3.

Strana roba koja se upućuje i doprema, odnosno koja je u tranzitu preko teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM, ne može ući preko administrativne linije na teritoriju Republike Srbije van APKM, već se mora prijaviti nadležnoj carinskoj ispostavi na međunarodnim graničnim prelazima – Preševo i Prohor Pčinjski.

Član 4.

Poštanske pošiljke sa teritorije APKM prijavljuju se na carinskom kontrolnom punktu i upućuju se Carinarnici Niš – Carinska ispostava Pošta Niš.

Avio pošiljke sa teritorije APKM upućuju se Carinarnici Beograd – Carinska ispostava Aerodrom Beograd.

Član 5.

Za robu iz čl. 3. i 4. ove uredbe, za koju postoji obaveza pribavljanja prethodnog odobrenja nadležne inspekcije, ulazak na teritoriju Republike Srbije van APKM odobriće se samo ako je takvo odobrenje izdato.

Član 6.

Strana roba koja se doprema sa teritorije APKM na teritoriju Republike Srbije van APKM podleže plaćanju carine, drugih uvoznih dažbina, akcize i poreza na dodatu vrednost u skladu sa propisima kojima se uređuju ta pitanja.

Za robu iz stava 1. ovog člana carinskom organu podnose se carinske isprave koje se popunjavaju na način utvrđen propisom donetim na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona.

III. UPUĆIVANjE STRANE ROBE NAD KOJOM NIJE SPROVEDEN CARINSKI POSTUPAK STAVLjANjA ROBE U SLOBODAN PROMET, ROBE U TRANZITU I IZVOZNO OCARINjENE ROBE NA TERITORIJU APKM

Član 7.

Strana roba nad kojom nije sproveden carinski postupak stavljanja robe u slobodan promet, kao i roba u tranzitu, može se uputiti sa graničnog prelaza, odnosno sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, uz odgovarajuće mere carinskog nadzora i prijavljuje se nadležnom carinskom kontrolnom punktu sa APKM.

Izuzetno od odredbe stava 1. ovog člana upućivanje akcizne robe, nafte i naftnih derivata, kao i šećera sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM vrši se samo preko Carinske ispostave Preševo, osim nafte i naftnih derivata domaćeg porekla, ako se na teritoriju APKM upućuju železnicom preko Carinskog referata Raška.

Robu iz stava 2. ovog člana nakon potvrde prijema Carinska ispostava Preševo, odnosno Carinski referat Raška, upućuje pod carinskom pratnjom do najbližeg carinskog kontrolnog punkta, radi istupa na teritoriju APKM.

Za robu iz stava 1. ovog člana Uprava carina vodi evidenciju.

Roba iz stava 1. ovog člana može se uputiti sa graničnog prelaza Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM ako se graničnoj carinarnici položi garancija ovlašćene banke, odnosno uplati depozit, u visini obračunate carine, drugih uvoznih dažbina, akciza i poreza.

Strana neocarinjena roba-duvanske prerađevine i alkoholna pića, koja se upućuju sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM pod uslovima propisanim ovom uredbom mora prethodno biti obeležena kontrolnim akciznim markicama UNMIK-a.

Ministar finansija bliže propisuje način sprovođenja kontrole istupa robe iz st. 2 . i 3 . ovog člana, kao i način vođenja evidencije iz stava 4. ovog člana.

Član 8.

Depozit iz člana 7. stav 5. ove uredbe uplaćuje se na depozitni račun granične carinarnice kojoj je roba prijavljena.

Carinarnica iz stava 1. ovog člana vraća uplaćeni depozit, na pismeni zahtev, uz koji se prilaže dokaz carinskog kontrolnog punkta o istupu robe na teritoriju APKM.

Član 9.

Bankarska garancija, odnosno depozit iz člana 6. stav 5. ove uredbe ne polaže se za robu koja je prethodno najavljena preko Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije, čiji su korisnici međunarodne organizacije (UNMIK, KFOR, NATO i dr.), kao i za robu koja se šalje kao donacija, odnosno humanitarna pomoć posredstvom međunarodnih humanitarnih organizacija.

Član 10.

Izvozno ocarinjena roba na teritoriji Republike Srbije van APKM upućuje se na teritoriju APKM na način iz člana 7. st. 1. i 2. ove uredbe.

Član 11.

Ministar finansija bliže uređuje postupak i način vođenja evidencije za robu koja se upućuje na teritoriju APKM ili se doprema sa teritorije APKM radi privremenog unošenja, odnosno privremenog iznošenja, kao i radi pasivnog, odnosno aktivnog oplemenjivanja.

IV. PUTNIČKI PROMET

Član 12.

Strana roba nekomercijalne prirode koju fizička lica prenose u putničkom prometu na ulasku na teritoriju Republike Srbije van APKM sa teritorije APKM, prijavljuje se carinskom organu i podleže plaćanju carine, drugih uvoznih dažbina, akcize i poreza na dodatu vrednost u skladu sa propisima kojima se uređuju ta pitanja.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13.

Na carinski postupak u prometu sa APKM, u skladu sa odredbama ove uredbe, shodno se primenjuju i odredbe spoljnotrgovinskih, deviznih i poreskih propisa.

Član 14.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje da važi Uredba o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom Pokrajinom Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 8/05, 15/05 i 91/06).

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu 1. januara 2011. godine.

05 Broj

U Beogradu, 2010.godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar