Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija

Na osnovu člana 309. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br.18/10 i 111/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 ,65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 7/14 – US),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O POSEBNIM USLOVIMA ZA VRŠENJE PROMETA ROBE

SA AUTONOMNOM POKRAJINOM KOSOVO I METOHIJA

Član 1.

U Uredbi o posebnim uslovima za vršenje prometa robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija („Službeni glasnik RS”, br. 86/10, 61/13 i 111/13), u nazivu dela II reč: „strane” briše se.

Član 2.

U članu 5. reč: „člana” zamenjuje se rečima: „čl. 2 i”.

Član 3.

U članu 7. st. 1. i 2. menjaju se i glase:

„Roba koja se upućuje sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, kao i roba u tranzitu, uz odgovarajuće mere carinskog nadzora, prijavljuje se nadležnom carinskom kontrolnom punktu.

Upućivanje akcizne robe, nafte i naftnih derivata, kao i šećera, sa teritorije Republike Srbije van APKM na teritoriju APKM, vrši se preko Carinskog referata Raška u železničkom saobraćaju i carinskih kontrolnih punktova Končulj, Merdare i Rudnica u drumskom saobraćaju.”

Stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 8. stav 1. broj: „ 5” zamenjuje se brojem: „4” .

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1343/2014

U Beogradu, 14. februara 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar