Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” (tabela)

Član 1.

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US i 24/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE

TRANSNACIONALNOG GASOVODA „JUŽNI TOK”

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuju se osnove organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” na delovima teritorije gradova: Beograda, Novog Sada, Zaječara, Jagodine, Smedereva, Pančeva, Zrenjanina, Sombora i opština: Boljevca, Paraćina, Ćuprije, Despotovca, Svilajnca, Velike Plane, Žabara, Kovina, Kovačice, Opova, Titela, Žablja, Temerina, Srbobrana, Vrbasa i Kule.

Član 3.

Prostorni plan sastoji se iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi (referalne karte) izrađeni su u razmeri 1: 200.000 ii to: referalna karta br. 1 – Posebna namena prostora, referalna karta br. 2 u razmeri 1: 5 000 – Karta detaljne razrade sa elementima sprovođenja, i to:

Teritorije grada Zaječara (List 1.1, 1.2, 1.3, 1.4), teritorija opštine Boljevac (List 2.1),

Teritorija opštine Boljevac (List 2.2, 2.3, 2.4, 2.5),

Teritorija opštine Boljevac (List 2.6) i teritorija opštine Paraćin (List 3.1),

Teritorija opštine Boljevac (List 2.6) i teritorija opštine Paraćin (List 3.1),

Teritorija opštine Paraćin (List 3.2),

Teritorija opštine Paraćin (List 3.3) i teritorija opštine Ćuprija (List 4.1),

Teritorija opštine Ćuprija (List 4.2),

Teritorija opštine Ćuprija (List 4.3) i teritorija grada Jagodine (List 5.1),

Teritorija grada Jagodine (List 5.2) i teritorija opštine Despotovac (List 6.1),

Teritorija opštine Despotovac (List 6.2), teritorija grada Jagodine (List 5.3) i teritorija opštine Svilajnac (List 7.1),

Teritorija opštine Svilajnac (List 7.2),

Teritorija opštine Svilajnac (List 7.3) i teritorija opštine Velika Plana (List 8.1),

Teritorija opštine Svilajnac (List 7.4) i teritorija opštine Velika Plana (List 8.2),

Teritorija opštine Svilajnac (List 7.5) i teritorija opštine Velika Plana (List 8.3) i teritorija opština Žabari (List 9.1),

Teritorija opštine Velika Plana (List 8.4) i teritorija opština Žabari (List 9.2),

Teritorija grada Smedereva (List 10.1) i teritorija opštine Velika Plana (List 8.5),

Teritorija grada Smedereva (List 10.2),

Teritorija grada Smedereva (List 10.3),

Teritorija grada Smedereva (List 10.4),

Teritorija opštine Kovin (Listovi 1.1-1.3)- Sekcija 1,

Grad Pančevo i opština Kovačica (Listovi 2.1-2.4)- Sekcija 2,

Opština Opovo i grad Zrenjanin (Listovi 3.1-3.4)- Sekcija 3,

Opština Titel i grad Novi Sad (Listovi 4.1-4.4)- Sekcija 4,

Opština Žabalj, opština Temerin i opština Srbobran (Listovi 5.1-5.5)- Sekcija 5,

Opština Vrbas i opština Kula (listovi 6.1-6.6)- Sekcija 6,

Grad Sombor (7.1-7.6)- Sekcija 7.

Grafičke prikaze iz st. 3. i 4. ovog člana, izrađene u dvanaest primeraka, overava svojim potpisom ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Prostorni plan se sprovodi neposredno lokacijskom dozvolom, i po potrebi urbanističkim planovima, kao i razvojnim planovima i programima, programima uređenja građevinskog zemljišta i programima zaštite životne sredine i prirode.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja (tri kompleta), Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine (dva kompleta), Ministarstvu građevinarstva i urbanizma (jedan komplet), Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (jedan komplet), Privrednom društvu „SOUTH STREAM”, društvo sa ograničenom odgovornošću iz Novog Sada (dva kompleta) i Republičkoj agenciji za prostorno planiranje (dva kompleta).

Dokumentaciona osnova na kojoj se zasniva Prostorni plan čuva se u Republičkoj agenciji za prostorno planiranje.

Član 6.

Pravo na neposredan uvid u grafičke prikaze iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe imaju pravna i fizička lica, pod uslovima i na način koje bliže propisuje ministar nadležan za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i projekti uskladiće se sa odredbama ove uredbe na način utvrđen Prostornim planom.

Planovi i programi razvoja koji se donose po posebnim propisima, propisi i drugi opšti akti uskladiće se sa odredbama ove uredbe u roku od godinu dana od dana njenog stupanja na snagu.

Prostorni planovi jedinica lokalne samouprave, urbanistički planovi i urbanistički projekti, kao i planovi i programi razvoja doneti do dana stupanja na snagu ove uredbe, primenjuju se u delovima koji nisu u suprotnosti sa ovom uredbom.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 350- /2012

U Beogradu, ___________2012. godine

VLADA

PREDSEDNIK

PROSTORNI PLAN PODRUČJA

POSEBNE NAMENE TRANSNACIONALNOG

GASOVODA „JUŽNI TOK”

1. POLAZNE OSNOVE

1.1. Obuhvat i opis granica područja Prostornog plana

Odlukom o izradi Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” („Službeni glasnik RS”, broj 8/12) u skladu sa odredbama člana 46. stav 2. tačka 3) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 89/09 – ispravka, 64/10 ( US i 24/11) određena je okvirna granica Prostornog plana po granicama katastarskih opština preko čijih teritorija se prostire koridor transnacionalnog gasovoda „Južni tok” kroz Srbiju, i to na području:

gradova:

Zaječara (KO: Prlita, Grljan, Grlište, Leskovac, Gornja Bela Reka i Lenovac);

Jagodine (KO: Dražimirovac, Glogovac i Dobra Voda);

Smedereva (KO: Saraoci, Lugavčina, Osipaonica, Skobalj, Mala Krsna, Vranovo, Lipe I, Šalinac i Smederevo);

Pančeva (KO: Pančevo, Kačarevo, Jabuka i Glogonj);

Beograda (opština Palilula, KO: Besni fok);

Zrenjanina (KO: Čenta i Knićanin);

Novog Sada (KO: Kovilj);

Sombora (KO: Kljajićevo, Sombor II, Gakovo, Bezdan, Kolut i Bački Breg);

Šapca (KO: Drenovac, Mačvanski Pričinovići, Tabanovići, Štitar, Zminjak, Ribari, i Prnjavor); i

Loznice (KO: Novo Selo).

opština:

Boljevac (KO: Vrbovac, Bačevica, Dobro Polje, Dobrujevac, Ilino, Mirovo, Jablanica, Lukovo i Krivi Vir);

Paraćin (KO: Klačevica, Izvor, Donja Mutnica, Mirilovac, Davidovac i Bošnjane), Ćuprija (KO: Batinac, Ćuprija (van grada), Supska, Isakovo, Vlaška i Krušar);

Despotovac (KO: Bogava, Brestovo i Jasenovo);

Svilajnac (KO: Troponje, Vrlane, Grabovac, Dublje, Crkvenac, Svilajnac i Kušiljevo);

Žabari (KO: Porodin, Žabari, Simićevo i Oreovica);

Velika Plana (KO: Donja Livadica, Trnovce, Miloševac, Lozovik i Markovac);

Kovin (KO: Kovin, Skorenovac, Pločica i Bavanište);

Kovačica (KO Crepaja);

Opovo (KO: Sefkerin, Opovo i Baranda);

Titel (KO: Titel, Lok, Vilovo, Gardinovci i Šajkaš);

Žabalj (KO: Đurđevo, Žabalj i Gospođinci);

Temerin (KO: Temerin);

Srbobran (KO: Turija i Srbobran);

Vrbas (KO: Bačko Dobro Polje, Kućura, Vrbas II, Ravno Selo i Savino selo);

Kula (KO: Kula, Crvenka i Sivac);

Stara Pazova (KO: Surduk, Belegiš, Stara Pazova i Golubinci);

Inđija (KO: Novi Karlovci i Ljukovo);

Sremske Mitrovice (KO: Jarak);

Ruma (KO: Putinci, Dobinci, Kraljevci, Ruma i Hrtkovci);

Bogatić (KO: Belotić, Dublje, Klenje, Očage i Badovinci);

Bačka Palanka (KO: Despotovo, Pivnice, Silbaš, Parage, Gajdobra, Tovariševo i Mladenovo);

Bač (KO: Bačko Novo Selo).

Obuhvat Prostornog plana promenjen je u odnosu na okvirnu granicu iz Odluke i predstavlja koridor sistema transevropskog gasovoda ukupne širine 600 m koji se, po potrebi, porširuje obuhvatom pripadajućih nadzemnih objekata gasovoda. U okviru pojasa od 600 m definisani su pojasevi zaštite gasovoda.

Granica Prostornog plana utvrđena je grafički na referalnim kartama Prostornog plana.

Bilans obuhvaćenih površina za posebnu namenu dat je u Tabeli 1.1

Tabela 1.1: Obuhvat Prostornog plana

Teritorija opštine/grada Ukupna površina planskog obuhvata(ha) Deonica gasovoda(Stacionaža km-km) Zaječar 1518,35 km 0+000 – km 25+326 Boljevac 2294,50 km 25+326 – km 63+553 Paraćin 1233,00 km 63+553 – km 84+002 Ćuprija 1149,00 km 84+002 – km 103+302 Jagodina 375,85 km 103+302 – km 109+215km 111+822 – km 111+886 Despotovac 421,85 km 109+215 – km 111+822km 111+886 – km 116+581 Svilajnac 1219,75 km 116+581 – km 130+667km 136+162 – km 142+677 Velika Plana 1016,20 km 130+667 – km 136+162km 147+219 – km 148+489km 148+526 – km 149+073km 149+426 – km 149+641km 153+649 – km 153+691km 155+282 – km 164+841 Žabari 666,00 km 142+677 – km 147+219km 148+489 – km 148+526km 149+073 – km 149+426km 149+641 – km 153+649km 153+691 – km 155+282 Smederevo 1596,50 km 164+841 – km 191+470 Beograd, opština Palilula 289,4 km 254+619 – km 259 + 395 Centralna SrbijaUkupno 11780,4 od km 0+000 do km 191+470i km 254+619 – km 259 + 395 Kovin 1237,50 km 191+470 – km 212+115 Pančevo 1718,60 km 212+115 – km 234+089km 234+313 – km 241+116 Kovačica 20,10 km 234+089 – km 234+313 Opovo 807,50 km 241+116 – km 254+619 Zrenjanin 692,40 km 259+395 – km 270+973 Titel 1451,40 km 270+973 – km 289+740km 289+846 – km 295+791 Novi Sad 35,00 km 289+740 – km 289+846 Žabalj 1031,10 km 295+791 – km 312+991 Temerin 664,30 km 312+991 – km 323+958 Srbobran 595,20 km 323+958 – km 334+194 Vrbas 1096,30 km 334+194 – km 352+399 Kula 1658,60 km 352+399 – km 375+902km 377+195 – km 381+289 Sombor 2169,00 km 375+902 – km 377+195km 381+289 – km 416+304 AP VojvodinaUkupno 13177,40 km 191+470 – km 416+304 Republika SrbijaUkupno 24957,8 km 0+000 – km 416+304 Odvojak -Republika Srpska 6287,80 km 0 – km 105 Odvojak –Republika Hrvatska 3139,70 km 0 – km 52 UKUPNO PROSTORNI PLAN 34385,3

1.2. Obaveze, uslovi i smernice iz planskih dokumenata

Prostorni plan Republike Srbije 2010-2020.

(„Službeni glasnik RS”, broj 88/10)

Vizija prostornog razvoja Republike Srbije sadrži među operativnim ciljevima poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenje ekološki prihvatljivih resursa-izvora energije.

Osnovu gasovodnog sistema Republike Srbije čini magistralni gasovod Horgoš – Senta – Gospođinci – Batajnica – Velika Plana – Paraćin – Pojate – Niš sa sistemom dovodnih i razvodnih gasovoda i gradskih distributivnih mreža srednjeg i niskog pritiska. Aktuelni transportni gasovodni sistem Republike Srbije omogućava transport oko 15 miliona m3/dan, u šta je uključeno i 2 miliona m3 za Bosnu i Hercegovinu. Danas je na gasovodni sistem priključeno oko 800 industrijskih i preko 240.000 individualnih potrošača. U narednom periodu predviđa se gradnja novih gasovoda u Vojvodini (420 km) i u centralnoj Srbiji (više stotina km). Potpisani memorandum o izgradnji transportnog gasovoda „Južni tok” preko teritorije Republike Srbije u dužini od oko 500 km, kapaciteta minimum 30 miliona m3/dan prirodnog gasa treba da se realizuje do 2015. godine čime će se ostvariti i drugi pravac snabdevanja.

Strateški prioriteti u periodu do 2014. godine u energetici Republike Srbije u sektoru gasne privrede su: završetak izgradnje PSG Banatski Dvor; započinjanje gradnje novog skladišta prirodnog gasa (Itebej ili Ostrovo) i drugih potencijalnih skladišta (Mokrin, Tilva, Međa i dr); gradnja gasovoda „Južni tok”; gasifikacija gradova Republike Srbije i povezivanje sa gasovodnim sistemima susednih država.

1.2.2. Prostorni plan područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju

(„Službeni glasnik RS” broj 19/11)

Prostorni plan područja posebne namene sistema produktovoda kroz Republiku Srbiju obuhvata delove teritorija sledećih gradova i opština Sombor, Novi Sad, Zrenjanin, Pančevo, Beograd, Smederevo, Jagodina, Kula, Vrbas, Titel, Opovo, Kovin, Temerin, Velika Plana, Svilajnac, Ćuprija i Paraćin.

Produktovod se uglavnom vodi ispod poljoprivrednog zemljišta na propisanom rastojanju od objekata, vodotoka, puteva, gasovoda, naftovoda i železničkog koloseka. Koridor produktovoda se približava koridoru gasovoda samo na deonicama na području opština Titel i Kula.

1.2.3. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora, granica

Hrvatske – Beograd (Dobanovci)(„Službeni glasnik RS”, broj 102/10)

Na području infrastrukturnog koridora autoputa E-70, na deonici od Beograda do granice sa Hrvatskom, postojeći gasovodi su: RG 05-04 (Batajnica – Zvornik); RG 05-04, MG-04/11 (Inđija – Sremska Mitrovica); RG 05-06 (RG 04-17-GMRS Ruma); RG 05-05 (Nikinci – Sremska Mitrovica), i planirani gasovodi: RG 05-04 (Batajnica – Prnjavor (Zvornik)); RG 04-17/I (Sremska Mitrovica – Šid); RG 05-10 Pećinci.

1.2.4. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora autoputa

E-75, deonica Beograd – Niš(„Službeni glasnik RS”, broj 102/10)

Magistralni gasovod na području ovog prostornog plana čine: MG-05, MG-07, MG-08 i MG-09 od Beograda (glavni razvodni čvor-GRČ „Batajnica”) do Niša (GRČ „Niš”), i magistralni gasovod MG-11 od Niša prema Prokuplju. Položaj koridora magistralnog gasovoda u infrastrukturnom koridoru u najvećoj meri prati koridor autoputa Beograd – Niš. Na trasi magistralnog gasovoda planirano je kompletiranje razvodne gasovodne mreže, čime će se znatno povećati broj gasificiranih gradova i naselja. Izgrađeni su razvodni gasovodi za Beograd, Smederevo, Veliku Planu, Kragujevac, Lapovo, Batočinu, Kraljevo, Čačak, G. Milanovac, Ćićevac, Stalać, Kruševac i Niš. U izgradnji su sistemi prema Sopotu, Svilajncu, Despotovcu, Ćupriji, Paraćinu, Popovcu, Pojatama, Aleksincu, Ražnju i Nišu. Planirani su razvodni gasovodi prema Krnjevu, Miloševcu, Markovcu i Svilajncu.

1.2.5. Prostorni plan područja infrastrukturnog koridora autoputa

E-75, Subotica – Beograd (Batajnica)(„Službeni glasnik RS”, broj 102/10)

Mrežu magistralnih gasovoda obuhvaćenih ovim prostornim planom činiće sledeći gasovodi: MG 04/II Gospođinci–Batajnica (Ø 762 mm); MG 05 Batajnica-Avala (Ø 609,6 mm); MG 02 GRČ Gospođinci-Novi Sad (Ø 219,1 mm); MG 04/I Senta-GRČ Gospođinci (Ø 762 mm); MG 07 Horgoš-GRČ Gospođinci (Ø 762 mm) – planirani; MG 08 Gospođinci – Bačka Palanka (Ø 508 mm) – planirani; MG 06 Horgoš-GRČ Senta Ø 711 mm). Mrežu razvodnih gasovoda obuhvaćenih ovim prostornim planom činiće sledeći gasovodi: RG 04-07 Batajnica-Pančevo (Ø 508 mm); RG 05-04/I Batajnica-Šabac (Ø 406,4 mm); RG 04-24 MG 04/II – Nova Pazova (Ø 219,1 mm); RG 04-17 MG 04/II – Sremska Mitrovica (Ø 323,8 mm); RG 04-05, RG 04-17 – Inđija (Ø 168,3 mm); RG 04-04/II MG 04/II – TETO Novi Sad (Ø 323,8 mm); RG 04-04 GRČ Gospođinci-Novi Sad (Ø 323,8 mm); RG 04-11, RG 04-04 Novi Sad – RČ Futog (Ø 219,1 mm); RG 04-11/II GRČ Gospođinci-RČ Futog (Ø 406,4 mm); RG 04-15 GRČ Gospođinci-Sombor (Ø 406,4 mm); RG 04/15 – GMRS Vrbas (Ø 219,1 mm); RG 04-15 – GMRS Srbobran (Ø 114,3 mm); RG 04-15-GMRS Banovci (Ø 114,3 mm); RG 06-02 MG 06 – Subotica (Ø 219,1 mm); DG 02-02 Srbobran-GRČ Gospođinci (Ø 323,8 mm); RG 06-01 MG 06 – Kanjiža (Ø 114,3 mm); DV 04-18 GRČ Gospođinci-Banatski Dvor – planirani, i dr.

Postojeći naftovodi su: JA-NA (Jadranski naftovod) Hrvatska-Terminali Novi Sad-Rafinerija Pančevo; Adorjan – Novi Sad; Elemir – Novi Sad; a planiran je „Jugoistočni evropski naftovod SEEP”.

1.2.6. Regionalni prostorni plan administrativnog područja grada Beograda („Službeni list grada Beograda”, br. 10/04, izmene i dopune 2011)

Predviđena je izgradnja deonice magistralnog gasovoda „Južni tok” preko teritorije AP Beograda.

Gasovodni sistem na području AP Beograda izveden je kao sistem sa dva nivoa pritiska: magistralni sistem sa radnim pritiskom do 50 bara i primarni gradski sistem sa pritiskom do 12 bara. Magistralni sistem gasovoda Beograda, je kao deo gasovodnog sistema Srbije izveden vezama Batajnica-Pančevo i Batajnica-Mladenovac. Od magistralnog gasnog prstena oko Beograda iz postojećih glavnih merno-regulacionih stanica, odvajaju se primarni gradski gasovodi pritiska do 12 bara do merno-regulacionih stanica.

1.2.7. Regionalni prostorni plan Timočke krajine („Službeni glasnik RS”, broj 51/11 )

Ograničenje predstavlja činjenica da područje Timočke krajine još uvek nema mogućnost da koristi prirodni gas, za šta je preduslov izgradnja magistralnog gasovoda „Južni tok”. Snabdevanje opština istočne Srbije prirodnim gasom zavisi od realizacije snabdevanja iz pravca Bugarske (magistralni gasovod Sofija-Dimitrovgrad-Niš ili magistralni gasovod „Južni tok”), sa izuzetkom opštine Sokobanja, koja ima mogućnost priključenja na već izgrađeni magistralni gasovod Pojate-Niš.

Novi koncept snabdevanja iz pravca Bugarske je vezan za izgradnju međunarodnog gasovoda „Južni tok”. Prema prvim analizama, magistralni gasovod bi ušao u Srbiju kod Zaječara i nastavio prema Paraćinu. Predviđa se da Paraćin bude raskrsnica za severnu (prema Beogradu) i južnu Srbiju i dalje za AP Kosovo i Metohiju i Makedoniju. Magistralni gasovod je pritiska 100 bara, tako da su za njegovo povezivanje sa postojećim gasovodnim sistemom neophodne merno-regulacione stanice za smanjenje pritiska na 50 bara. Iz Zaječara bi se snabdevale opštine Timočke krajine putem razvodnih magistralnih gasovoda i to: krak prema Knjaževcu, krak prema Boru i dalje prema Majdanpeku i Donjem Milanovcu, i krak prema Negotinu i Prahovu i dalje prema Kladovu.

1.2.8. Regionalni prostorni plan AP Vojvodine

(„Službeni list AP Vojvodine”, broj 22/11 )

Jedan od prioriteta razvoja energetske infrastrukture je izgradnja interkonektivnih veza sa susednim državama, kao i izgradnja tranzitnih gasovoda. U sektoru gasne privrede u budućoj strukturi potrošnje energenata predviđa se primetni porast učešća prirodnog gasa (sa 20 na 24%). Kao operativni cilj definiše se izgradnja magistralnih i razvodnih gasovoda a posebno izgradnja gasovoda Južni tok.

Izgradnjom tranzitnog gasovoda „Južni tok” za alternativno snabdevanje ruskim gasom zemalja jugoistočne i zapadne Evrope, Srbija postaje važno čvorište gasnog tržišta regiona i Evrope. Planirana realizacija Sporazuma o izgradnji gasovoda „Južni tok„ podrazumeva završetak izgradnje i njegovo puštanje u rad do kraja 2015. godine.

Značaj izgradnje gasovoda „Južni tok” ogleda se u obezbeđenju alternativnog pravca snabdevanja ruskim gasom Evrope i većoj mogućnosti razvoja zemalja jugoistočne Evrope, kao najmanje razvijenog i izolovanog gasnog tržišta u odnosu na okruženje, gde će Srbija imati značajnu ulogu. Ovim se u Srbiji obezbeđuje: veća stabilnost snabdevanja; dalji razvoj gasovodnog sistema Srbije; interkonekcija sa gasovodnim sistemima zemalja u okruženju i diversifikacija izvora snabdevanja; mogućnost razvoja i realizacija zajedničkih strateških investicija u regionu; bolji tržišni uslovi i konkurentnija cena prirodnog gasa; pozitivan uticaj na celokupnu privredu i zaštitu životne sredine.

Dužina trase kroz Republiku Srbiju je oko 450 km, od čega 50% ide preko teritorije Vojvodine, a kapacitet gasovoda rezervisan za potrošače u Srbiji je 4,4 milijarde m3/god.

Planirano povezivanje sa gasovodom „Južni tok” na teritoriji AP Vojvodine je čvorište (GRČ) Gospođinci sa kapacitetom 2,2 milijarde m3/god.

1.2.9. Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Deliblatska peščara” („Službeni list AP Vojvodine”, broj 8/06)

Specijalni rezervat prirode „Deliblatska peščara” se nalazi na prostoru južnog Banata. U granicama SRP Deliblatska peščara danas su izdvojena dva IBA područja i to IBA „Deliblatska peščara” i IBA „Ram – Dubovac”. Rezervat je uvršten na nacionalnu listu područja za rezervate biosfere i kao najveća oaza peščarsko-stepske i šumske vegetacije jedan je od najvažnijih centara biodiverziteta u Srbiji i Evropi.

Prostornim planom nije planirana trasa gasovoda „Južni tok” niti se on pominje, jer u toku izrade Prostornog plana nije postojala inicijativa i elementi za planiranje ovog gasovoda. I pored toga, izvršena je analiza prolaska planiranog gasovoda kroz područje obuhvaćeno Prostornim planom. Konstatovano je da planirana trasa gasovoda prolazi van granice Specijalnog rezervata prirode, kroz KO Dolovo (teritorija grada Pančeva) uz deo jugozapadne granice katastarske opštine koja čini i granicu obuhvata Prostornog plana. Prostor u obuhvatu plana van granice Rezervata definisan je u Prostornom planu kao „uticajno područje” međutim, činjenica da trasa gasovoda prolazi uz samu granicu obuhvata Prostornog plana i van granice Rezervata potvrđuje da izgradnjom gasovoda zaštićeno područje neće biti ugroženo. Koridor gasovoda se uglavnom pruža na poljoprivrednom zemljištu i ukršta se sa postojećim lokalnim putem.

1.2.10. Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Stari Begej-Carska bara”

(„Službeni list AP Vojvodine”, broj 8/09)

Specijalni rezervat prirode „Stari Begej-Carska bara” spada u I kategoriju – prirodno dobro od izuzetnog značaja na teritoriji grada Zrenjanina. Proglašeno je za Ramsarsko, IBA i IRA područje, Područje od posebne važnosti za zaštitu prirode (Areas of Special Conservation Interest- ASCI) i kao takvo obrađeno je i implementirano u EMERALD mrežu staništa i vrsta.

Ovim Prostornim planom nije predviđena izgradnja gasovoda „Južni tok” niti se on pominje, jer u toku izrade Prostornog plana nije postojala inicijativa i elementi za planiranje ovog gasovoda. I pored toga, izvršena je analiza prolaska planiranog gasovoda kroz područje obuhvaćeno Prostornim planom. Konstatovano je da planirana trasa gasovoda prolazi van granice Specijalnog rezervata prirode i zaštitne zone, što potvrđuje da izgradnjom gasovoda zaštićeno područje neće biti ugroženo.

Trasa gasovoda najvećim delom prelazi preko poljoprivrednog zemljišta, a manjim preko šumskog i vodnog zemljišta, ukršta se sa opštinskim putem i atarskim putevima, rekom Tisom i odbrambenim nasipom uz Tisu. Prelazi preko primarne i sekundarne kanalske mreže i drenažnog polja.

1.2.11. Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko – Petrovaradinski rit”

(„Službeni list AP Vojvodine”, broj 3/12)

Specijalni rezervat prirode „Koviljsko-petrovaradinski rit” stavljen je pod zaštitu kao područje I kategorije. Predstavlja međunarodno značajno IPA i IBA područje, deo je EMERALD mreže i područja posebne važnosti za zaštitu prirode (ASCI). Rezervat se nalazi na teritoriji grada Novog Sada i opština Inđija, Sremski Karlovci i Titel. U Prostornom planu, koridor transncionalnog gasovoda „Južni tok”, prolazi van granica Specijalnog rezervata prirode „Koviljsko-Petrovaradinski rit”.

U granicama Prostornog plana, planirana trasa gasovoda se ukršta sa postojećom infrastrukturom i to: državnim putem drugog reda broj 110, državnim putem drugog reda broj 122, opštinskim putem Gardinovci-Vilovo, regionalnom železničkom prugom, RR koridorima, 400 kV i 220 kV dalekovodom, kao i 20 kV vodom Gardinovci-Vilovo. Planirana trasa se ukršta i sa planiranom infrastrukturom i to: planiranim opštinskim putem Kovilj-Vilovo i planiranim 20 kV vodom Kovilj-Šajkaš.

U odnosu na postojeću i planiranu termoenergetsku infrastrukturu, planirana trasa gasovoda se prostire jednim delom paralelno sa postojećim gasovodom visokog pritiska, a drugim delom paralelno sa postojećim naftovodom DN-1, planiranom trasom panevropskog naftovoda (Jugoistočni evropski naftovod) SEEP, kao i planiranom trasom produktovoda.

1.2.12. Prostorni plan područja posebne namene Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje”

(„Službeni list AP Vojvodine”, broj 3/12)

Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje” je zaštićeno prirodno dobro od izuzetnog značaja I kategorije, koje je izdvojeno kao IBA, IPA i PBA područje. Upisan je u Ramsarsku listu kao značajno vlažno područje, deo je EMERALD mreže i predstavlja potencijalni rezervat biosfere (UNESCO MaB). Gornje Podunavlje čini deo nacionalne ekološke mreže koja je definisana Uredbom o ekološkoj mreži („Služebni glasnik RS”, broj 102/10).

Prema Prostornom planu, planirana trasa transnacionalnog gasovoda „Južni tok” prolazi van granica Specijalnog rezervata prirode.

Trasa gasovoda prelazi većim delom preko poljoprivrednog zemljišta, a manjim preko vodnog zemljišta, preseca postojeći opštinski put Bački Breg-Rastina i planiranu trasu međumesnog optičkog kabla Bački Breg – Rastina.

1.2.13. Prostorni plana područja posebne namene za infrastrukturni koridor za DV 2h400kV TS „Pančevo 2” – granica Rumunije

(„Službeni list AP Vojvodine”, broj 3/12)

Prostornim planom područja posebne namene za infrastrukturni koridor za DV 2H400kV TS „Pančevo 2” – granica Rumunije se stvaraju planski uslovi za izgradnju interkonektivnog dalekovoda 2x400kV između Republike Srbije i Republike Rumunije.

Planiran koridor transnacionalnog gasovoda „Južni tok” se nalazi u obuhvatu Prostornog plana i prikazana je orijentaciono, prelazi preko dve katastarske opštine na teritoriji grada Pančeva (KO Pančevo i KO Dolovo) i ukršta se sa planiranim 2h400kV dalekovodom.

Nakon izrade kompletne tehničke dokumentacije za dalekovod, potrebno je JP „Srbijagas”, uz zahtev za saglasnost na tehničku dokumentaciju, dostaviti izvod iz Glavnog projekta sa detaljima paralelnog vođenja i ukrštanja gasovoda i 2h400kV dalekovoda, kao i elaborat uticaja elektroenergetskih postrojenja. Za dobijanje konačne saglasnosti za izgradnju DV 400kV na mestu ukrštanja sa čeličnim gasovodima, investitor dalekovoda se obavezuje da uradi elaborate uticaja ukrštanja dalekovoda i svakog pojedinačnog gasovoda prema Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja SRPS N.C0105 (1986).

Na predmetnom dalekovodu postoji veoma mala verovatnoća za pojavu akcidenata. Najteži akcident je rušenje stuba i kidanje užadi pod naponom. Zbog sigurnosti od akcidenata, projektom se predviđaju odgovarajuće mere zaštite, kao što su udaljenje cevovoda od stuba dalekovoda na minimalnoj razdaljini od 1,5h stuba dalokovoda, pravila za ukrštanje – raspon uglova, minimalna udaljenost od mesta ukrštanja i sl.

1.2.14. Ostali planski dokumenti

Nacrt Regionalnog prostornog plana za područjePodunavskog i Braničevskog upravnog okruga (2011)

Na prostoru Podunavskog upravnog okruga izgrađeni su i u eksploataciji sledeći magistralni gasovodi: MG 07, deonica Beli Potok-V.Orašje (Ø609,6 mm) i MG 08, deonica V. Orašje – Batočina (prečnika Ø457 mm), kao i razvodni gasovodi: RG 01-10, deonica Pančevo-Smederevo (Ø 323 mm), RG 01-10, deonica Smederevo-V.Orašje (Ø 323 mm), RG 07-03, deonica do GMRS ,,Smederevska Palanka”, deonica RG 01-10/1 do GMRS,,Smederevo” i deonica RG 08-08 do GMRS ,,Svilajnac”. Na prostoru Braničevskog upravnog okruga nema izgrađenih gasovoda i gasovodnih objekata.

Na predmetnom prostoru planirana je izgradnja čeličnih gasovoda za radni pritisak do 50 bara i gasovodnih objekata i to deonice razvodnog gasovoda Osipaonica-Požarevac, Kusadak-Topola, Osipaonica-Požarevac (od reke Velika Morava), Požarevac-Ostrovo, GRČ Požarevac-M. Crnuće-Kučevo, M. Crnuće-Petrovac, M. Crnuće-V. Gradište i Golubac.

Na prostoru od Svilajnca do Smedereva (Dunava) na delovima opština V. Plana, Žabari i Smederevo planirano je provođenje magistralnog gasovoda „Južni tok”, visokog radnog pritiska, prečnika do 1420 mm.

Nacrt Prostornog plana područja posebne nameneprirodnog dobra Beljanica-Kučaj (2012)

Prostornim planom područja posebne namene prirodnog dobra „Beljanica-Kučaj”, planiran je gasovod visokog pritiska koji bi od Zaječara preko Boljevca išao ka Paraćinu, čija izgradnja zavisi od realizacije snabdevanja gasom iz pravca Bugraske, tj. međunarodnog gasovoda „Južni tok”.

Trase transevropskog i magistralnog gasovoda su van granica prirodnog dobra Kučaj-Beljanica.

2. PRINCIPI, CILJEVI I KONCEPCIJA REALIZACIJE TRANSNACIONALNOG GASOVODA

2.1. Principi i ciljevi planiranja i izgradnje gasovoda „Južni tok”

Planiranje i funkcionisanje sistema transnacionalnog gasovoda „Južni tokn” zasnivaće se na sledećim principima:

Princip održivog prostornog razvoja energetske infrastrukture koji promoviše korišćenje ekološki prihvatljivih izvora energije, posebno resursa prirodnog gasa koji predstavljaju deo evropske energetske mreže; jedan od prioriteta u sprovođenju ovog principa jeste transport gasa sa područja Ruske Federacije, preko Srbije ka EU, uz ekonomsku opravdanost, ekološku održivost i socijalnu prihvatljivost za Republiku Srbiju;

Princip smanjivanja štetnog uticaja na životnu sredinu koji podrazumeva očuvanje bezbednosti i unapređenje kvaliteta životne sredine, odnosno primenu mera zaštite i prevencije od negativnih uticaja i rizika za životnu sredinu u zoni koridora gasovoda; prioritet u sprovođenju ovog principa jeste sprečavanje i ublažavanje štetnih uticaja funkcionisanja sistema i objekata gasovoda na životnu sredinu;

Princip zaštite prirodnih resursa, prirodnog i kulturnog nasleđa koji podrazumeva adekvatnu zaštitu i očuvanje postojećih ekosistema i atraktivnosti područja šireg koridora, sprečavanje narušavanja estetske i turističko-rekreacione vrednosti, kao i prezentaciju i jačanje regionalnog i lokalnog identiteta i dr.

Osnovni principi izgradnje velikog sistema kao što je transnacionalni gasovod „Južni tok” kroz Srbiju, oslanjaju se na standarde Ruske Federacije i EU, uz poštovanje principa prostornog razvoja Srbije, i obuhvataju:

Poštovanje evropskih standarda i dobre prakse planiranja, izgradnje i korišćenja gasovoda;

Stabilnost sistema, koji omogućava dugoročno funkcionisanje i zadovoljavanje osnovnih ciljeva njegove realizacije;

Ekološka pouzdanost, kojom se obezbeđuje zaštita od negativnih uticaja na životnu sredinu, prirodu, prirodne i kulturne vrednosti u koridoru gasovoda i kontaktnom pojasu;

Bezbednost, kojom se sa visokim stepenom pouzdanosti garantuje sigurnost ljudskih života i materijalnih dobara od eventualne havarije na sistemu;

Ekonomska isplativost, koja dokazuje da će vlasnici i korisnici sistema „Južni tok” biti u situaciji koja je u skladu sa procenama definisanim u Studiji opravdanosti.

Za potrebe implementacije planskih rešenja od posebnog značaja je primena principa horizontalne integracije koji podrazumeva konzistentnost i koordinaciju subjekata implementacije u korišćenju političkih, finansijskih i drugih sredstava u implementaciji planskih odluka; i principa vertikalne integracije koji se odnosi na potrebnu saradnju različitih institucionalnih nivoa u procesu implementacije.

2.2. Opšti i operativni ciljevi

Opšti cilj jeste izgradnja i funkcionisanje dela koridora transnacionalnog gasovoda „Južni tok” kroz Srbiju koji će doprineti prostornoj i energetskoj integraciji Srbije u evropsko okruženje redovnim, stabilnom i ekološki opravdanom snabdevanju gasom potrošača u Srbiji, kao i tranzitu gasa ka državama srednje i zapadne Evrope.

Prostorni razvoj područja koridora transnacionalnog gasovoda zasnivaće se na ostvarivanju sledećih operativnih ciljeva:

rezervisanju prostora za realizaciju objekata sistema transnacionalnog gasovoda;

ustanovljavanju zona zaštite i sprovođenju režima zona zaštite gasovoda, a u cilju sprečavanja negativnih uticaja na okruženje i mogućih posledica hazarda na sistemu;

održavanju funkcionalnosti i omogućavanju planskog razvoja svih infrastrukturnih sistema koji su u neposrednom kontaktu sa objektima sistema gasovoda;

izmeštanju manjeg broja objekata iz uže zone zaštite gasovoda, uz prostorni razvoj sistema kojim se raseljavanja svode na najmanju moguću meru;

maksimalnom očuvanju i monitoringu uticaja na biodiverzitet, prirodne resurse i zaštićena prirodna i nepokretna kulturna dobra u koridoru gasovoda i njegovoj kontaktnoj zoni;

minimiziranju negativnih uticaja i rizika u naseljima na području koridora i njegove kontaktne zone; i unapređenju kvaliteta životne sredine u naseljima sa povećanjem korišćenja gasa kao osnovnog energenta;

jačanju privredne konkurentnosti i teritorijalne kohezije sa realizacijom transnacionalnog gasovoda i razvojem ostale planirane gasovodne infrastrukture.

Realizacija transnacionalnog gasovoda doprineće ostvarivanju sledećih posebnih ciljeva regionalnog razvoja sledećih prostornih celina u okruženju koridora gasovoda:

unapređenje transgranične saradnje Timočke krajine, kao regionalne potceline regiona Istočna/Južna Srbija, sa susednim regionima u Bugarskoj i podrška bržem privrednom razvoju urbanih centara u okruženju koridora (u prvom redu Zaječara i drugih gradova na Timočkoj razvojnoj osovini); i

unapređenje transgranične saradnje regiona Zapadne Srbije sa susednim regionima u BiH i posebno Republikom Srpskom, kao i regiona Vojvodine sa susednim regionima u Hrvatskoj uz podrške bržem privrednom razvoju urbanih centara u okruženju koridora (u prvom redu Šapca, Pančeva, Novog Sada, Sombora i dr).

2.3. Opšta koncepcija realizacije

Transport prirodnog gasa gasovodima visokog pritiska do 50 bara, obavlja se u Srbiji duže od 50 godina što je rezultovalo izgradnjom oko 2000 km gasovoda. Razvoj sistema započeo je transportom domaćeg prirodnog gasa u Vojvodini, a posle 80-tih godina 20. veka gasifikacija je obuhvatila i centralnu Srbiju (do Niša i Leskovca) sa gasom iz Rusije, koji se uvozi preko Mađarske (kao trenutno jedinog pravca snabdevanja).

Transnacionalni gasovod ,,Južni tok” predstavlja stratški projekat, kako po dužini gasovoda, tako i po kapacitetima koji se transportuju prema južnoj i centralnoj Evropi. Realizacija i eksploatacija ovog sistema (zbog velike distance i transportovane količine gasa) predviđa visoki radni pritisak do 98 bara.

Realizacija transnacionalnog gasovoda „Južni tok” omogućiće: (a) uvođenje savremenog transporta i distribucije, (b) smanjenje transportnih tarifa u odnosu na druge pravce snabdevanja; (v) povećanje zaposlenosti (u toku izgradnje i u toku eksploatacije), (g) stvaranja nove društvene vrednosti i efikasnosti povećanjem društvene neto sadašnje vrednosti i društvene interne stope rentabilnosti, (d) viši stepen ekološke bezbednosti uz veću efikasnost i pouzdanost transporta.

Veza gasovoda ,,Južni tok” i nacionalnog gasnog sistema Srbije ostvariće se na dva mesta, i to kod planiranog gasnog čvora ,,Paraćin” i postojećeg gasnog čvora ,,Gospođinci”, što će doprineti diversifikaciji u snabdevanju prirodnog gasa, odnosno snabdevanje iz drugog pravca. Tranzit preko teritorije Republike Srbiju i ostvarenje veza sa transnacionalnim gasovodom „Južni tok” predstavlja kapitalnu dobit za energetiku i privredu Srbije.

Tehnologija transporta je na najvišem nivou za ovakvu vrstu objekata. Gasovod je potpuno nezavisan od drugih uticaja u prostoru (vremenskih uslova, uticaja drugih infrastrukturnih sistema, šireg saobraćajnog okruženja i dr.) i potpuno je automatizovan sa bezbednosnim faktorima koji su na prvom mestu. U komercijalnom smislu svi protoci gasa mere se i na osnovnom gasovodu i na odvajanjima (primopredajne stanice i merne stanice na kracima za druge države: Bosnu i Hercegovinu – Republiku Srpsku i Republiku Hrvatsku). Na gasnim vezama sa nacionalnim gasnim sistemima vrši se redukcija i merenje protoka gasa. Svi gasovodi i gasni objekti, povezani sistemima veza i optičkim kablovima, funcionišu nezavisno i automatizovano sa poslovnim filijalama/komandnim centrima u Paraćinu i Novom Sadu. Energetska efikasnost celog gasnog sistema (koeficijent propusne sposobnosti) je na veoma visokom nivou, zato što je i verovatnoća otkaza linijskog sistema i kompresorskih stanica veoma mala.

2.4. Međunarodni i regionalni značaj gasovoda „Južni tok”

Prostornim planom Republike Srbije od 2010. do 2020. godine utvrđen je cilj razvoja energetske infrastrukture sa osnovnom idejom aktivnog učešća Republike Srbije u planiranju i izgradnji strateške-regionalne i panevropske energetske infrastrukture za prenos energenata iz novih izvora snabdevanja. Ovo se naročito odnosi na izgradnju novih magistralnih sistema snabdevanja odnosno transporta gasa, uključujući i izgradnju skladišta za gas. Sporazum o izgradnji gasovoda Južni tok između Vlade Republike Srbije i strateškog partnera iz Rusije, potpisan 25. januara (Vlada Republike Srbije) 2008. odnosno 25. februara 2008. (Gazprom), i ratifikovan u Narodnoj skupštini Republike Srbije 9. septembra 2008, otvorio je put ka izgradnji ovog magistralnog gasovoda evropskog značaja i kroz Srbiju uz izgradnju podzemnog skladišta gasa u Banatskom dvoru kapaciteta 850 miliona m3. Izgradnjom ovog gasovoda Srbija ostvaruje jaku vezu u okviru evropskog sistema, u pravcu istoka sa Rusijom i drugim zemljama kroz koje gasovod treba da prođe (Grčka, Bugarska), i u pravcu zapada sa zemljama ka kojima je gasovod ciljno upućen (Mađarska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Italija i Austrija).

Slika 1. Potrebe za gasom u Evropi

[pic]

Izvor: Global Insight, 2007.

Sistem „Južni tok”, paralelno sa sistemom „Severni tok”, gradi se sa ciljem da ojača energetsku bezbednost Evrope. Time se ostvaruju i ciljevi ruske kompanije, na jednoj strani, kao snabdevača i niza evropskih zemalja, među kojima je i Srbija, na drugoj strani, kao potrošača gasa, veoma značajnog energenta koji treba da obezbedi i veću održivost razvoja severnog i južnog dela Evrope. Računa se da će uvoz gasa u zemljama Evropske unije u narednoj deceniji narasti na oko 80 mlrd. m3 do 2020. godine, odnosno da će preći 140 mlrd. m3 do 2030. godine.

„Južni tok”, kapaciteta 63 mlrd. m3 godišnje, planiran je na pravcu preko dna Crnog mora dužinom od oko 900 km, sa potiskom gasa iz kompresorske stanice Počinki na teritoriji Rusije, ukupnog kapaciteta od oko 30 mlrd. m3 gasa. Izlaskom iz Crnog mora gasovod se usmerava u dva pravca: (a) od Plevena u Bugarskoj prema Grčkoj sa krajnjim ciljem u Igumenici i daljoj vezi prema Brindiziju u Italiji, i (b) od Plevena u Bugarskoj prema Zaječaru u Srbiji i dalje prema Dunavu sa prelaskom kod Kovina u pravcu Sombora i dalje prema Mađarskoj, Sloveniji, sa krajnjim ciljem u Arnoldštajnu u Austriji. Pored magistralne trase kroz Srbiju predviđena su u perspektivi i tri kraka, jedan od Paraćina prema Nišu i Makedoniji, drugi od Beograda prema Bosni i Hercegovini i treći od Vrbasa ka Hrvatskoj.

Slika 2. Generalni položaj sistema Južni tok u Evropi

[pic]

Izvor: http://south-stream.info

Prema obavljenim procenama, potrošnja gasa će u delu kojim prolazi „Južni tok” porasti. Dosadašnja ograničena potrošnja gasa će, zahvaljujući najpre sistemu „Južni tok”, u značajnoj meri zameniti potrošnju uglja, nafte i drugih fosilnih energenata koji izuzetno ugrožavaju životnu sredinu i koji vrše uticaj na formiranje fenomena „staklene bašte” , to jest na klimatske promene u globalnom smislu. Time će prirodni gas za duže vreme postati pouzdani osnov evropskog energetskog sektora, a samim tim i energetskog sektora u Srbiji. Planirana reindustrijalizacija Srbije će zahtevati veće angažovanje gasa koji može da zadovolji očekivane narasle potrebe za energentima. Od posebnog značaja je kvalitet uticaja prirodnog gasa na životnu sredinu. Ovo se pre svega odnosi na prolaz gasovoda kroz Crno more, a potom i kroz vođenje gasovoda preko evropskog kontinenta. Među fosilnim energetskim izvorima, prirodni gas se smatra najmanje štetnim po prirodu i životnu sredinu, sa procentom emisije ugljen-dioksida (SO2) koji je za 20% manji u odnosu na naftu. U tom pogledu „Južni tok” zadovoljava međunarodne konvencije (ESPOO konvencija) koje obavezuju i Srbiju i njeno zakonodavstvo po pitanju standarda životne sredine.

Slika 3. Raspodela svetskih rezervi gasa

[pic]

Izvor: BP – Statistical Review of World Energy, 2005.

Međunarodni i regionalni značaj sistema „Južni tok” za Srbiju je posebno istaknut u smislu njenog dugoročnog razvoja i energetskih kapaciteta koje obezbeđuje ruska strana. Ogromne količine gasa sa ležištima u poljima Bovanenkovo i Štokman (koje ima procenjenih 3,8 triliona m3 gasa, uz obezbeđenih 23,7 mlrd. m3 u prvoj fazi eksploatacije), obezbeđuju dugoročno snabdevanje i ovog dela Evrope. Bovanenkovo ima mogućnost da sadašnju proizvodnju od 115 mlrd. m3 dugoročno poveća na 140 mlrd. m3 gasa uz pretpostavku i uslov izgradnje 2500 km dugog sistema gasovoda, uključujući i 1100 km dug transportni koridor Bovanenkovo-Ukta. Očekivane rezerve gasa u polju Južno-Ruskoe, smeštenom u Autonomnoj pokrajini Jamal-Nenec, su preko 1 triliona m3 gasa. Sadašnji angažovani kapacitet je već dostigao nivo od 25 mlrd. m3 gasa.

Sistemom „Južni tok” (kao i „Severni tok”) veze između Rusije i evropskih zemalja, uključujući i Srbiju, se u značajnoj meri šire i učvršćuju, uz uzajamne koristi jedne i druge strane preko energetskog sektora, odnosno geografskog približavanja jednih ka drugima preko energetske infrastrukture magistralnih gasovoda. Uz to je rešeno i pitanje odnosa između „Južnog toka” i sistema „Nabuko”. Prema oceni ruske strane, ova dva sistema nisu konkurencija, niti jedan isključuje potrebu za drugim. Evropske narastajuće potrebe za gasom će biti veće od ukupne ponude „Južnog toka”, „Nabuka” i „Severnog toka”. Čak se očekuje i kooperacija sistema „Južni tok” sa sistemom „Nabuko” kako bi se optimiziralo pouzdano snabdevanje gasom južnog dela Evrope. Ovo će svakako podstaknuti i širu kooperaciju zemalja koje će da se snabdevaju iz ova dva sistema sa dugoročnim ekonomskim i političkim posledicama za sve partnere ovih sistema. Za Srbiju će od posebnog značaja biti kooperacija sa zemljama u okruženju preko koji će da prelazi „Južni tok” (Bugarska, Makedonija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, te Mađarska), radi koordiniranog planiranja i, u nastavku, operisanja snabdevanja gasom.

U pogledu interregionalnih odnosa u Srbiji, linearni sistem „Južni tok” može u značajnoj meri da doprinese jačanju teritorijalne kohezije Republike Srbije što predstavlja jedan od pet osnovnih ciljeva njenog prostornog razvoja. Koridor gasovoda povezuje dva regiona Srbije (Vojvodina, Istočna/Južna Srbija), deset upravnih okruga (oblasti), 11 gradova i 21 opštinu. Na taj način omogućuje određene efekte ekonomskog (reindustrijalizacija) i socijalnog (zapošljavanje) razvoja kao i efekte na poboljšanju kvaliteta životne sredine, što ukupno može da doprinese smanjenju razlika između razvijenijih i manje razvijenih delova teritorije Srbije.

3. PLANSKA REŠENJA

3.1. Opis koridora i zone zaštite sistema gasovoda

3.1.1. Opis koridora gasovoda „Južni tok”

Koridor gasovoda „Južni tok” na teritoriji Republike Srbije određen je grafički (referalna karta 1) i opisno, na sledeći način:

Početna tačka opisa koridora gasovoda nalazi se na državnoj granici Republike Srbije i Republike Bugarske, oko 1020 m južno od graničnog prelaza Vrška čuka.

Od državne granice ulazni deo koridora, na teritoriji grada Zaječara, pruža se u pravcu severozapada do istočnog oboda lokaliteta „Timočko polje” (k.o. Grljan) odakle skreće ka jugozapadu, duž desne dolinske strane reke Veliki Timok u pravcu ušća Grliške reke. Zapadno od lokaliteta „Jonov čukar” trasa skreće ka jugozapadu, preseca reku Beli Timok, oko 450 m uzvodno od ušća Grliške reke, a zatim i DP IB reda broj 14. Koridor nastavlja ka jugozapadu u pravcu lokaliteta „Ljiljačišće” (k.o. Grlište) odakle skreće ka zapadu, zaobilazi sa južne strane, na udaljenosti od oko 1 km, postojeće građevinsko područje naselja Grlište, a zatim, takođe sa južne strane, na udaljenosti od oko 1,3 km i postojeću akumulaciju „Grlište”. Zadržavajući osnovni pravac ka severozapadu, koridor nastavlja duž lokalnog pobrđa i uzvišenja, oko 1,3 km južno od naselja Leskovac i oko 870 m od naselja Lenovac, do Bačevičke reke gde prelazi na teritoriju opštine Boljevac.

Na teritoriji opštine Boljevac, koridor gasovoda nastavlja u pravcu zapada, prolazi oko 210 m severno od građevinskog područja naselja Bačevica, zatim severno od lokalnog uzvišenja „Strnjak” kota 551 (k.o. Bačevica) skreće u pravcu jugozapada, preseca reku Arnautu, oko 200 m nizvodno od ušća Prekostenske reke, a potom i državni put II reda broj 173, (deonica Boljevac-Knjaževac), odakle skreće ka severozapadu, prolazi između građevinskog područja naselja Dobrujevac i Ilino i zadržavajući osnovni pravac ka lokalitetu „Rujak” (k.o. Mirovo) preseca DP IB reda broj 24, oko 250 m istočno od priključka opštinskog puta iz naselja Mirovo, zatim skreće ka zapadu na udaljenosti od oko 260-280 m od državnog puta. Nakon ukrštanja sa Mirovskom rekom, koridor se udaljava od državnog puta, nastavljajući do lokaliteta „Šaški deo” (k.o. Jablanica), gde skreće ka jugozapadu zaobilazi Lukovsko vrelo i dalje nastavlja ka zapadu, prolazi oko 1 km severno od naselja Lukovo, u pravcu lokaliteta „Golemo brdo” (k.o. Lukovo) i dalje ka naselju Krivi Vir. Istočno od naselja Krivi Vir koridor preseca reku Crni Timok i prolazi južno, a potom i jugozapadno od naselja, na minimalnoj udaljenosti od oko 300 m od građevinskog područja naselja Krivi Vir, skreće ka zapadu i ponovo preseca DP IB reda broj 24. Nakon 650 m od prelaska državnog puta, koridor gasovoda skreće ka severozapadu, gde na udaljenosti od oko 480 m južno od lokaliteta „Stolice” prelazi na teritoriju opštine Paraćin.

Na teritoriji opštine Paraćin, koridor gasovoda nastavlja ka zapadu, prolazi severno od lokaliteta „Vrletnica” (k.o. Klačevica), zatim skreće ka jugozapadu zaobilazeći sa južne strane naselje Izvor, prolazi severno od uzvišenja „Krajnji rid” (kota 514) odakle skreće ka severozapadu, ponovo preseca državni put IB reda broj 24 u delu između građevinskog područja naselja Izvor i D. Mutnica, oko 26 m od priključka opštinskog puta iz pravca D. Mutnice. Nakon 480 m od prelaska državnog puta, koridor gasovoda skreće ka zapadu između državnog puta i reke Grze, zatim severno od naselja D. Mutnica skreće ka severozapadu, preseca reku Grzu i nakon 900 m od prelaska reke skreće ka zapadu, preseca opštinski put Lešje-Mutnica, skreće ka severozapadu preko lokaliteta „Krušar” (k.o. D. Mutnica) prolazi oko 370 m južno od građevinskog područja naselja Bošnjane, i nastavlja ka severozapadu, gde prelazi na teritoriju opštine Đuprija.

Na delu opštine Đuprija, zadržavajući generalni pravac ka severozapadu, koridor gasovoda prelazi preko lokaliteta „Vezirovo brdo” (k.o. Batinac) oko 670 m južno od građevinskog područja naselja Batinac, preseca reku Ravanicu kod ušća sa Batinačkim potokom odakle skreće ka severozapadu preko lokaliteta „Ordište” (k.o. Ćuprija), oko 1,0 km istočno od autoputa, odakle postepeno skreće ka severu, preko lokaliteta „Staro brdo” (k.o. Ćuprija), preseca državni put II reda broj 130 (deonica Despotovac-Ćuprija), zatim prolazi oko 90 m zapadno, odnosno nizvodno od krune brane na akumulaciji Mućava i oko 1,0 km istočno od građevinskog područja naselja Supska do lokalnog puta Supska – Isakovo. Od lokalnog puta trasa skreće ka severozapadu, prolazi između građevinskog područja naselja Krušar i Isakovo i dalje nastavlja ka teritoriji grada Jagodina.

Na teritoriji grada Jagodina, zadržavajući osnovni pravac ka severozapadu, koridor prolazi oko 650 m istočno od građevinskog područja naselja Glogovac i nastavlja ka lokalitetu „Gospodarsko brdo” (k.o. Glogovac), gde skreće ka severu na teritoriju opštine Despotovac.

U delu opštine Despotovac, koridor prati sa istočne strane granicu grada Jagodine i opštine Despotovca, odnosno granicu k.o. Dobra Voda i k.o. Bogava do granice k.o. Brestovo, gde skreće ka severozapadu, severno od tromeđe k.o. Dobra Voda, Brestovo i Jasenovo ka lokalnom uzvišenju „Grnčarica”, na granici opština Despotovac i Svilajnac.

Na teritoriji opštine Svilajnac, koridor gasovoda u pravcu severozapada, prolazi na oko 700 m zapadno od građevinskog područja naselja Trponje, zatim nastavlja oko 320 m istočno od građevinskog područja naselja Vrlane, prolazi oko 370 m jugozapadno od građevinskog područja naselja Grabovac, odakle skreće ka zapadu, a potom i ka severozapadu zaobilazeći na minimalnoj udaljenosti od oko 280 m građevinsko područje naselja Dublje i Crkvenac, zatim pre presecanja lokalnog puta Crkvenac-Svilajnac skreće ka zapadu ka reci Velika Morava, gde u delu priobalja oštro skreće ka severozapadu i preseca korito Velike Morave, oko 1 km jugoistočno od TE „Morava” i prelazi na teritoriju opštine Velika Plana.

Na delu teritorije opštine Velika Plana, koridor preseca kolosek industrijske pruge, oko 700 m zapadno od mosta na Moravi, nastavlja ka severozapadu gde neposredno pre presecanja državnog puta II reda broj 150 (deonica Markovac-Svilajnac) skreće ka severoistoku u pravcu tromeđe k.o. Svilajnac, Markovac i Kušiljevo, ponovo preseca reku Veliku Moravu, prolazi sa zapadne strane naselja Kušiljevo na oko 1,8 km od građevinskog područja, nastavlja ka kanalu Bulinak, gde prelazi na teritoriju opštine Žabari.

Na teritoriji opštine Žabari, koridor blago skreće ka severu, prolazi oko 2,6 km zapadno od građevinskog područja naselja Porodin, kod lokaliteta „Porodinski salaši” (k.o. Porodin) skreće ka severozapadu, preseca državni put II reda broj 129 (deonica V. Plana – Žabari) i nastavlja ka tromeđi k.o. Žabari, Porodin i D. Livadica, gde prelazi ponovo na teritoriju opštine Velika Plana.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Velika Plana, u zapadnom delu k.o. D. Livadica koridor gasovoda prati sa zapadne strane međuopštinsku granicu Velike Plane i Žabara, zatim se kod lokaliteta „Bučje” (k.o. Simićevo) ponovo vraća na teritoriji opštine Žabari.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Žabari, koridor od lokaliteta „Bučje” (k.o. Simićevo) nastavlja ka tromeđi k.o Trnovče, Oreovica i Miloševac, gde preseca reku Veliku Moravu i vraća se na teritoriju opštine Velika Plana.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Velika Plana koridor prolazi oko 530 m istočno od građevinskog područja naselja Miloševac i oko 1 km od naselja Lozovik, odakle blago skreće ka severozapadu ka teritoriji grada Smedereva.

Na teritoriji grada Smedereva, koridor gasovoda postavljen je između korita reke Velika Morava, odnosno odbrambenog nasipa i državnog puta II reda broj 132. Koridor je postavljen istočno od građevinskog područja lokalnih naselja i to: od naselja Saraoci na 2,2 km, Lugavčine na 2,0 km, Osipaonica na 2,3 km i Skobalj na 3,4 km. U delu k.o Skobalj koridor se ukršta sa prugom (deonica M. Krsna-Požarevac) oko 6,6 km od železničke stanice M. Krsna. Od ukrštanja sa prugom koridor skreće ka severozapadu, gde nakon 5,6 km preseca državni put IB reda broj 22, zatim zaobilazi napušten majdan i nastavlja ka severu u pravcu lokaliteta „Jasenovac” (k.o. Lipe) gde oštro skreće ka zapadu, preseca lokalni kanal, zatim nastavlja ka severozapadu, prolazi sa istočne strane, oko 0,7-0,8 km od građevinskog područja naselja Lipe, nastavlja ka severozapadu, preko lokaliteta „Kozjak” (k.o. Lipe) i „Županac” (k.o. Smederevo), oko 1,1 km zapadno od naselja Šalinac, ka reci Dunav posle koje prelazi na teritoriju opštine Kovin, odnosno AP Vojvodine.

Na teritoriji opštine Kovin koridor gasovoda „Južni tok” prelaskom reke Dunav obilazi naselje Kovin gde se ukršta sa DP I reda br. 24, dalje nastavljajući u generalnom pravcu, prolazi između građevinskog područja naselja Skorenovac i Pločica ukrštajući se sa lokalnim putem Pločica-Kovin odakle dalje ide kroz lokalitete „Livade” (k.o. Pločica) i „Vojlovska dolina” (k.o. Bavanište), zatim prolazi na oko 1,2 km zapadno od građevinskog područja naselja Bavanište gde prelazi preko lokalnog puta Omoljica-Bavanište. Na oko 3,3 km severozapadno od građevinskog područja naselja Bavanište koridor kratko menja pravac ka istoku u dužini od oko 750 m gde se ukršta sa DP I reda br. 24 nakon čega ponovo menja pravac i nastavlja u generalnom pravcu severozapada ka teritoriji grada Pančeva.

Na teritoriji grada Pančeva koridor gasovoda, zadržavajući generalni pravac, prolazi preko polja „Veliki Verovac”, ukršta se sa rekom Begej na oko 2,2 km i lokalnim putem Pančevo-Dolovo na oko 4 km od granice grada Pančeva, zatim prelazi preko lokaliteta „Srpske livade” i „Borčansko polje” (k.o. Pančevo) odakle blago menja pravac ka zapadu ukrštajući se sa DP I reda br. 1.9, dalje prelazi preko lokaliteta „Aerodrom” (k.o. Kačarevo) nakon čega se na oko 1,3 km jugozapadno od građevinskog područja naselja Kačarevo ukršta sa lokalnim putem Pančevo-Kačarevo, zatim na oko 4 km od građevinskog područja naselja Jabuka koridor menja pravac ka jugozapadu gde se ukršta sa DP I reda br. 24, nakon 600 m koridor ponovo menja pravac ka severozapadu i prelazeći preko lokaliteta „Crepajski vinogradi” (k.o. Jabuka) ulazi na teritoriju opštine Kovačica.

Na teritoriji opštine Kovačica koridor gasovoda prolazi samo krajnjim jugozapadnim delom opštine u dužini od oko 400 m odakle se ponovo vraća na teritoriju grada Pančeva.

Ulazeći ponovo na teritoriju grada Pančeva koridor gasovoda, zadržavajući generalni pravac severozapada, prolazi na oko 3,5 km istočno i severoistočno od građevinskog područja naselja Glogonj, zatim se ukršta sa lokalnim putem Glogonj-Crepaja i dalje nastavlja ka teritoriji opštine Opovo.

Na teritoriji opštine Opovo koridor gasovoda, zadržavajući generalni pravac, prolazi preko lokaliteta „Kraćine” (k.o. Sefkerin) i lokalnog puta Sefkerin-Crepaja, zatim lokaliteta „Polutine” (k.o. Sefkerin) 3,5 km istočno od građevinskog područja naselja Sefkerin i lokaliteta „Donji ugar” (k.o. Opovo) na oko 715 m istočno od građevinskog područja naselja Opovo gde prelazi preko lokalnog puta Opovo-Debeljača, menja pravac ka severu u dužini od oko 615 m posle čega se ponovo vraća na generalni pravac prema severozapadu gde se ukršta sa DP II reda br. 124, prelazi preko lokaliteta „Trnovačka greda” (k.o. Baranda) na oko 1,1 km od građevinskog područja naselja Baranda gde opet menja pravac ka jugozapadu i nastavlja u tom pravcu ka teritoriji grada Beograda.

Na teritoriji grada Beograda koridor gasovoda prolazi kroz atar k.o. Besni Fok u opštini Palilula. Od granice katastarske opštine koridor gasovoda pruža se u pravcu jugozapada oko 1 km prelazeći preko kanala Karaš, zatim menja pravac ka severozapadu, gde je i odvajanje za planirani krak gasovoda ka Bosni i Hercegovini, a dalje koridor nastavlja ka severozapadu ukršta se sa DP I reda br. 24.1 posle čega ponovo prelazi kanal Karaš i ulazi na teritoriju grada Zrenjanina.

Na teritoriji grada Zrenjanina koridor gasovoda prolazi preko lokaliteta „Orlovatske ledine” (k.o. Čenta) i zapadno na oko 700 m od lokaliteta „Mali Kulpin” (k.o. Čenta), zatim prolazi između lokaliteta „Repište” i „Žitno polje” (k.o. Knićanin), dalje prelazi reku Tisu i nastavlja ka teritoriji opštine Titel.

Na teritoriji opštine Titel koridor gasovoda pruža se u pravcu severozapad, prelazi preko Kanala br. 1, menja pravac ka zapadu i prelazi preko Kanala br. 2 i Velikog Kanala nakon čega ponovo menja pravac ka severozapadu prateći Veliki Kanal u dužini od oko 5 km, ponovo prelazi preko Velikog Kanala na oko 300 m od građevinskog područja naselja Lok, zatim prelazi preko lokaliteta „Siget” (k.o. Vilovo), ukršta se sa lokalnim putem Gardinovci-Vilovo, prelazi preko lokaliteta „Leje” (k.o. Gardinovci) i „Prosine” (k.o. Šajkaš) i ulazi na teritoriju grada Novog Sada.

Na teritoriji grada Novi Sad koridor gasovoda prolazi samo krajnjim istočnim delom k.o. Kovilj u dužini od oko 130 m.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Titel koridor gasovoda prelazi preko lokaliteta „Džanak” (k.o. Šajkaš), zatim menja pravac ka severu ukršta se sa železničkom prugom Novi Sad- Orlovat i DP II reda br. 110 na oko 1,5 km zapadno od građevinskog područja naselja Šajkaš, i dalje pružajući se u pravcu severa ulazi na područje opštine Žabalj.

Na teritoriji opštine Žabalj koridor gasovoda, pružajući se u pravcu severa, obilazi građevinsko područje naselja Đurđevo, zatim se ukršta sa i DP I reda br. 7, dalje u pravcu severa prolazi na oko 1,7 km zapadno od građevinskog područja naselja Žabalj, gde menja pravac ka severozapadu prolazeći na oko 850 m južno od građevinskog područja naselja Gospođinci, dalje opet menja pravac ka severu, ukršta se sa DP II reda br. 104, zatim ponovo menja pravac ka severozapadu i nastavlja ka opštini Temerin.

Na teritoriji opštine Temerin koridor gasovoda zadržavajući generalni pravac, obilazi sa severoistočne i severne strane građevinsko područje naselja Temerin, zatim se ukršta sa DP II reda br. 120, nakon čega na oko 1,5 km severozapadno prelazi preko reke Jegrička bara i dalje preko lokaliteta „Tulabarski salaši” (k.o. Temerin) ulazi na teritoriju opštine Srbobran.

Na teritoriji opštine Srbobran koridor gasovoda pružajući se u generalnom pravcu prelazi preko lokaliteta „Turijski salaši” (k.o. Turija), zatim se ukršta sa DP I reda br. 22.1 i prolazeći jugoistočno od lokaliteta „Topnice” ulazi na teritoriju opštine Vrbas.

Na teritoriji opštine Vrbas, na samom ulasku na područje k.o. Bačko dobro polje koridor gasovoda menja pravac ka zapadu, prelazi DP I reda br. 22 (E-75) i nastavlja u istom pravcu još oko 1,5 km, zatim menja pravac ka severu u dužini od oko 1,4 km, dalje opet menja pravac ka zapadu prelazeći DP II reda br. 27 odakle se nakon 300 m odvaja planirani krak gasovoda ka Republici Hrvatskoj, zatim nakon 1,4 km koridor ponovo menja pravac ka severozapadu gde prelazi preko Kanala DTD, dalje u pravcu severozapada obilazi sa jugozapadne i zapadne strane građevinsko područje naselja Vrbas, ukrštanje sa DP II reda br. 118, preko lokaliteta „Koviljak” (k.o. Kućura) ka opštini Kula.

Na teritoriji opštine Kula koridor gasovoda zadržavajući generalni pravac, prolazi preko lokaliteta „Bela pustara” (k.o. Kula) gde se ukršta sa DP II reda br. 119 i železničkom prugom Bačka Palanka-Kula, zatim obilazi na oko 2 km građevinsko područje naselja Kula sa zapadne strane, gde se ukršta sa DP I reda br. 3, dalje u pravcu severozapada prelazi preko lokaliteta „Zeleno polje” (k.o. Crvenka) i obilazi na oko 900 m građevinsko područje naselja Crvenka gde se ukršta sa lokalnim putem Kruščić-Crvenka, zatim pružajući se u generalnom pravcu prolazi na oko 2,3 km jugozapadno i zapadno od građevinskog područja naselja Sivac gde kratko menja pravac ka zapadu i ulazi na teritoriju grada Sombora.

Na teritoriji grada Sombora koridor gasovoda prolazi kroz k.o. Stapar, prelazi preko Malog kanala, zatim menja pravac ka severoistoku i vraća se na teritoriju opštine Kula.

Ulazeći ponovo na teritoriju opštine Kula koridor gasovoda pruža se u pravcu severa i severozapada preko lokaliteta „Mali Stapar” (k.o. Sivac) u dužini od oko 4,5 km i vraća se na teritoriju grada Sombora.

Ulazeći ponovo na teritoriju grada Sombora koridor gasovoda, zadržavajući generalni pravac, prolazi preko lokaliteta „Gradina” (k.o. Kljajićevo) zapadno od građevinskog područja naselja Kljajićevo, zatim se ukršta sa DP II reda br. 101 i dalje u pravcu severozapad, obilazi sa istočne i severoistočne strane građevinsko područje grada Sombora gde se ukršta sa: lokalnim putem Sombor-Čonoplja, železničkom prugom Sombor-Subotica, DP I reda br. 17.1 (E-662) i lokalnim putem Rančevo-Sombor, dalje menja pravac ka severu i prati lokalni put Sombor-Gakovo u dužini od oko 6,5 km, zatim kratko menja pravac ka zapadu gde preseca isti lokalni put (Sombor-Gakovo), ponovo menja pravac ka severozapadu i prelazi preko „Čubićevog brda” (kota 97) i uzvišenja „Baćan” (kota 96), dalje prelazi preko reke Plazović i u pravcu severozapada nastavlja ka državnoj granici sa Republikom Mađarskom i izlazi sa teritorije Republike Srbije.

3.2. Linijski deo i objekti transnacionalnog gasovoda

Linijski deo sistema transnacionalnog gasovoda „Južni tok” ima sledeće karakteristike:

gasovod predstavlja jednocevni sistem prečnika DN 1400 i radnog pritiska do 98 bara;

gasovod ulazi iz Bugarske kod Vrške Čuke (grad Zaječar) i izlazi u Mađarsku kog Bačkog Brega (grad Sombor);

ulazni kapacitet u Srbiju je oko 40,5 mlrd. m3, a izlazni kapacitet iz Srbije je oko 32,7 mlrd. m3 (u Srbiji se distribuira oko 7,8 mlrd. m3);

gasovod ima dva kraka od glavne trase koji su u funkciji snabdevanja: Hrvatske – odvajanjem kod Bačkog Dobrog Polja (opština Vrbas); i Bosne i Hercegovne (Republike Srpske) – odvajanjem kod naselja Besni fok (Grad Beograd); i

povećanja kapaciteta i povezivanje sa postojećim podzemnim skladištem gasa (u daljem tesktu: PSG) ,,Banatski Dvor” i planiranim PSG ,,Itebej”, te transportovanje u susedne države, čime Srbija postaje energetski lider u okruženju.

Osnovni objektina linijskom sistemutransnacionalnog gasovoda „Južni tok” su:

kompresorska stanica (u daljem tekstu: KS) u kojoj se podiže radni pritisak i omogućava projektovani transport prirodnog gasa;

merna stanica (u daljem tekstu: MS) gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku na primopredajnim mestima, na graničnim prelazima i na odvajanjima krakova gasovoda od osnovne trase kroz Srbiju;

merno regulaciona stanica (u daljem tekstu: MRS) gde se redukuje pritisak i meri protok gasa na mestima povezivanja osnovne trese gasovoda (98 bara) sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom visokog radnog pritiska (45-50 bara);

blok stanica (u daljem tekstu: BS) kojima se na ukrštanjima sa značajnijim objektima infrastrukture i po sekcijama gasovoda obezbeđuje kontrolisano i automatsko zatvaranje protoka gasa na delu trase/sekcije u slučaju havarije; i

uređaji katodne zaštite (u daljem tekstu: UKZ) linijskog dela gasovoda, u cilju optimizacije količine neophodne opreme, postavljaju se zajedno sa blok stanicama i vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije.

Objektina linijskom sistemutransnacionalnog gasovoda imaju sledeće karakteristike:

BS se predviđaju duž trase gasovoda na svakih 30 km i imaju podzemne slavine sa elektro-hidrauličkim pogonom na radnom pritisku 100 bara. Na ovim mestima, gde su delovi obilaznog gasovoda i armatura sa instrumentima postavljeni nadzemno, prostor je ograđen radi sprečavanja nekontrolisanog pristupa;

KS se lociraju prema hidrauličkom proračunu i kapacitetima koji se transportuju prema Mađarskoj i dalje prema Evropi, kao i prema kapacitetima koji se odvajaju za Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu (Republiku Srpsku); planirane su dve lokacije KS i to u centralnoj Srbiji – KS 1 ,,Velika Plana” na orijentacionoj stacionaži km 147+600 (k.o. Porodin, opština Žabari) i u Vojvodini KS 2 ,,Bačko Dobro Polje” na orijentacionoj stacionaži km 343+430 (k.o. Bačko Dobro Polje, opština Vrbas); na KS su pored kompresorskih grupa, ugrađeni tehničko-servisni objekti, objekti za smeštaj osoblja, pomoćni objekti za prečišćavanje otpadnih voda, saobraćajne površine i dr.; objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa poslovnim filijalama/komandnim centrima u Paraćinu i Novom Sadu, međusobno i sa drugim gasnim objektima kako bi se obezbedio tehnološki režim rada celog sistema u potpuno bezbednim uslovima. Za lokacije ovih objekata mora se utvrditi trajno korišćenje zemljišta; lokacije za KS definisane su za varijantu snabdevanja Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine preko Republike Srbije;

Primopredajne MS su gasni objekti na graničnim prelazima, i to: ulazna stanica na granici sa Bugarskom (Vrška Čuka, grad Zaječar) kod orijentacione stacionaže km 0+260 sa modulom za priključenje kapaciteta 40,3 mlrd. m3 godišnje na radnom pritisku 98 bara i izlazna stanica sa Mađarskom (Bački Breg, grad Sombor) kod orijentacione stacionaže km 422+040 kapaciteta 32,7 mlrd. m3 godišnje na radnom pritisku 98 bara; u kompleksu MS se, pored mernih linija, nalaze filterski uređaji i uređaji za izdvajanje kondenzata, objekat kontrole bloka, energetski blok sa TS i dr; objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa poslovnim filijalama.

MS na odvajanju za Republiku Srpsku (kod naselja Besni Fok, Grad Beograd) sa modulom MS ,,Čenta” kapaciteta 0,5 mlrd. m3 godišnje i Republiku Hrvatsku (gasni čvor Bačko Dobro Polje kod Vrbasa) sa modulom MRS ,,Gospođinci 2” kapaciteta 2,7 mlrd. m3 godišnje; na mestima odvajanja potrebna je izgradnja MS za merenje protoka gasa na istom ulaznom i izlaznom radnom pritisku (67-95 bara); na ovim MS se, pored mernih grupa, ugrađuje i otpremna čistačka stanica gasovoda, objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima; i

MRS su gasni objekti u kojima se obavlja merenje, prečišćavanje, zagrevanje i redukcija pritiska u gasovodu sa 98 bara na 45 bara i meri protok gasa u deonici ili kod korisnika; postavljaju se na mestima povezivanja gasovoda sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom i to na dva mesta: MRS ,,Paraćin” kod Paraćina, na km 86+620 (protok gasa 1,7 mlrd. m3 godišnje) i MRS ,,Bačko Dobro Polje” kod Vrbasa na km 345+000 (protok gasa 2,9 mlrd. m3 godišnje), uz obezbeđenje veze sa postojećim PSG ,,Banatski Dvor” i planiranim PSG ,,Itebej”; lokacije MRS su izdvojene od trase osnovnog gasovoda i preliminarnih su dimenzija, objekti se ograđuju i povezuju sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima (pored tehnoloških delova opreme, stanice imaju objekat kontrolne sobe, TS i kotlarnicu za zagrevanje gasa).

3.3. Ostali objekti u funkciji transnacionalnog

gasovoda

Ostali objekti u funkciji gasovoda su:

Pristupni putevi, planirani ka lokacijama gasnih objekata kao kolski pristup na javnu saobraćajnu mrežu; najzahtevniji su putevi do PPS (MS), KS i MRS i do vodovodnih kaptaža-bunara; regulacione širine pristupnih puteva su od 5,5 do 10 m, a zastor je u zavisnosti od potreba težine transporta, od srednje teškog do teškog saobraćaja;

Elektroenergetsko snabdevanje, planirano do KS, (PPS) MS, MRS i BS (UKZ), a u slučaju velikih snaga potrebna je izgradnja i odgovarajućih dalekovoda, kablovskih vodova i pripadajućih trafostanica.

Za potrebe snabdevanja električnom energijom KS potrebna je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 35 kV ili 20 kV od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom razvodnih postrojenja 35/20 kV i pripadajućih trafostanica TS 10(20)/0,4 kV za dobijanje niskonaponske mreže 0,4 kV za zadovoljenje svih potreba, od elektromotornog pogona, pokretanja kompresora, do osvetlenja i drugih potreba, pa su i predviđene značajne površine za izgradnju istih u sastavu lokacije KS. Za KS sa četiri osnovna i jednim rezervnim kompresorom potrebna snaga je 2h1000 kW.

Za snabdevanje električnom energijom MS i MRS predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 10 kV (u centralnoj Srbiji) ili kablovima 20 kV (na teritoriji Vojvodine) od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom trafostanica TS 10(20)/0,4 kV za elektromotorni pogon i tehnički blok. Potrebna snaga po lokaciji je 35 kW.

Za snabdevanje električnom energijom BS i uređaja katodne zaštite na celom linijskom objektu gasovoda predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 10 kV (u centralnoj Srbiji) ili 20 kV (na teritoriji Vojvodine) od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom stubnih blok trafostanica TS 10(20)/0,4 kV. Potrebna snaga po lokaciji je do 10 kW. Radi racionalnog snabdevanja elektroenergijom za potrebe katodne zaštite izvršiće se koncentracija napajanja zajedno sa napajanjem BS.

Zbog sigurnosti u sistemu snabdevanja električnom energijom planirano je snabdevanje iz dva pravca.

Daljinski nadzor i upravljanje, za šta je predviđen nezavisni optički kabl (sa 24 vlakna koji se polaže paralelno gasovodu na rastojanju do 6 m) za prenos podataka duž cele trase i povezivanje svih gasnih objekata (KS, PPS, MRS, BS i pripadajućih čvorišta sa poslovnim filijalama) koje će obavljati linijsko poslovno upravljanje gasovodom; i

Poslovne filijale/komandni centri su objekti izvan granica Prostornog plana, a planirano je da se izgrade u Paraćinu za deonicu gasovoda od granice sa Bugarskom do reke Dunav, i u Novom Sadu za deonicu od reke Dunav do granice sa Mađarskom; centri će biti povezani međusobno i sa svim gasnim objektima, kako bi se obezbedio tehnološki režim rada celog sistema u potpuno bezbednim uslovima; u centrima se obavlja proces operatora sistema u upravljanju transportom gasa, praćenje i kontrola svih sigurnosnih parametara rada i stanja sistema.

3.4. Zone zaštite gasovoda

Planskim rešenjem utvrđuje se energetski koridor transnacionalnog gasovoda u ukupnoj širini od 600 m, koja predstavlja granicu obuhvata ovog prostornog plana. U okviru ovog energetskog koridora utvrđuju se sledeći pojasevi-zone zaštite gasovoda:

pojas neposredne zaštite obostrano od ose gasovoda i granice građevinskih parcela objekata gasovoda je širine 10 m na šumskom zemljištu, odnosno 25 m na poljoprivrednom zemljištu;

pojas uže zaštite obostrano od granice pojasa neposredne zaštite je širine 90 m na šumskom zemljištu, odnosno 75 m na poljoprivrednom zemljištu, to jest granica pojasa uže zaštite je na 100 m od ose koridora;

pojas šire zaštite (pojas detaljne razrade) obostrano od granice pojasa uže zaštite je širine 100 m, to jest granica pojasa šire zaštite je na 200 m od ose koridora;

pojas kontrolisane izgradnje jeste pojas između granice pojasa šire zaštite i granice koridora, to jest granice Prostornog plana.

U toku izgradnje gasovoda uspostavlja se radni pojas u širini od 32 m do 45 m od ose koridora gasovoda.

U granicama pojasa uže zaštite utvrdiće se tačna trasa gasovoda u glavnom projektu, i može se utvrditi javni interes za potrebe izvođenja, eksploatacije i održavanja planiranih objekata i instalacija gasovoda.

Prostornim planom se utvrđuje i rezerviše prostor za koridor ukupne širine od 600 m, sa prethodno navedenim pojasevima, tako da je moguće translatorno pomeranje pojaseva u odnosu na trasu gasovoda u glavnom projektu. Ovo pomeranje ne može biti veće od 84 m, imajući u vidu da će se tačna trasa gasovoda sa pripadajućim radnim pojasom nalaziti u granicama pojasa uže zaštite, a da minimalna širina radnog pojasa iznosi 16 m obostrano.

Pojasevi zaštite iz prvog stava dela 3.4. uspostavljaju se po završetku izgradnje gasovoda.

Režimi korišćenja i uređenja prostora zona zaštite gasovoda u energetskom koridoru su:

u neposrednom pojasu zaštite zabranjena je sadnja višegodišnje vegetacije sa dubokim korenjem, dok je moguće obrađivanje zemljišta tehnikom plitkog oranja (do 50 cm) i gajenje jednogodišnjih biljaka (žitarice, krmno bilje i sl.);

u pojasu uže zaštite zabranjena je izgradnja objekata za boravak ljudi, dok će se postojeći objekti ukloniti. Postojeća putna i druga infrastruktura se zadržava kao stečeno stanje uz mogućnost usaglašavanja/izmeštanja, što se rešava kroz projektnu dokumentaciju gasovoda i uz saglasnost vlasnika/upravljača predmetne infrastrukture. Izgradnja nove putne i druge infrastrukture je moguća, uz obavezujući uslov obezbeđenja saradnje sa upravljačem gasovoda;

u pojasu šire zaštite dozvoljena je rekonstrukcija, adaptacija i sanacija postojećih objekata, kao i izgradnja putne i druge infrastrukture. U ovoj zoni se ne planira nova izgradnja, odnosno nije moguće planom vršiti promenu klase lokacije, koja se za potrebe izrade Prostornog plana i idejnog projekta definiše kao postojeće stanje;

u pojasu kontrolisane izgradnje zabranjuje se izgradnja objekata i površina javne namene, a spratnost ostalih objekata se ograničava na maksimum prizemlje sa 4 sprata. Izgradnja nadzemnih objekata infrastrukturnih i komunalnih sistema je moguća, uz obaveznu procenu moguće ugroženosti. U svemu ostalom sprovode se urbanistički planovi i prostorni planovi jedinica lokalne samouprave.

Pojas uže zaštite određen je grafički (Referalna karta 2) i popisom obuhvađenih katastarskih parcela (deo 5.1.1. Prostornog plana), dok je pojas šire zaštite određen grafički (Referalna karta 2) popisom koordinatama temena prelomnih tačaka.

Za koridore kraka transnacionalnog gasovoda rezerviše se prostor i utvrđuje režim korišćenja koji odgovara režimu korišćenja i uređenja prostora za pojas šire zaštite gasovoda.

U Tabeli 3.1. dat je prikaz bilansa površina jedinica lokalne samouprave prema pojasevima zaštite gasovoda.

Tabela 3.1: Bilans obuhvata jedinica lokalne samouprave prema pojasevima zaštite gasovoda

Teritorija opštine/grada Planirane namene i režimi korišćenja Deonica gasovoda(Stacionaža km-km) Ukupna površina planskog obuhvata(ha) Građevinska površina dela nadzemnih postrojenja i objekata gasovoda(ha 0,00) Površine sa posebnim režimi korišćenja Pojas kontrolisane izgradnje(2h100m) Pojas uže zaštite Pojas šire zaštite 1 2 3 4 5 Zaječar 1518,35 3,00 503,00 506,35 506,00 km 0+000 – km 25+326 Boljevac 2294,50 0,70 764,40 764,40 765,00 km 25+326 – km 63+553 Paraćin 1233,00 0,80 408,50 412,00 411,70 km 63+553 – km 84+002 Ćuprija 1149,00 – 385,55 381,85 381,60 km 84+002 – km 103+302 Jagodina 375,85 – 120,15 121,70 134,00 km 103+302 – km 109+215km 111+822 – km 111+886 Despotovac 421,85 – 144,25 144,60 133,00 km 109+215 – km 111+822km 111+886 – km 116+581 Svilajnac 1219,75 – 409,80 406,50 403,45 km 116+581 – km 130+667km 136+162 – km 142+677 Velika Plana 1016,20 – 336,60 341,80 337,80 km 130+667 – km 136+162km 147+219 – km 148+489km 148+526 – km 149+073km 149+426 – km 149+641km 153+649 – km 153+691km 155+282 – km 164+841 Žabari 666,00 22,00 200,20 216,20 227,60 km 142+677 – km 147+219km 148+489 – km 148+526km 149+073 – km 149+426km 149+641 – km 153+649km 153+691 – km 155+282 Smederevo 1596,50 0,50 531,80 532,20 532,00 km 164+841 – km 191+470 Beograd, opština Palilula 289,4 0,27 96,54 96,29 96,30 km 254+619 – km 259 + 395 Centralna Srbija Ukupno 11780,4 27,27 3900,79 3923,89 3928,45 1. Park prirodeStara planina Zaječar Vratarnica Vlada RS IBA, IPA, PBA,Emerald, Cp EMS 2. Strogi rezervat prirodeRtanj Boljevac Lukovo Vlada RS Emerald 3. Strogi rezervat prirodeMala Jasenova glava Boljevac Krivi Vir Vlada RS Emerald 4. Spomenik prirodePorodinski zapis Žabari Porodin Lokalna samouprava 5. Spomenik prirodeRadojkovića rast Velika Plana Donja Livadica Lokalna samouprava 6. Spomenik prirodeGrupa stabala Lozovik Velika Plana Lozovik Lokalna samouprava 7. Spomenik prirodeStablo hrasta lužnjakaLipe Smederevo Lipe Lokalna samouprava 8. Spomenik prirodeŠalinački lug Smederevo Šalinac Lokalna samouprava Emerald 9. Spomenik prirodeStablo hrasta lužnjaka Platnara Smederevo Smederevo Lokalna samouprava 10. Spomenik prirodeKarađorđev dud Smederevo Smederevo Lokalna samouprava 11. Spomenik prirodeStablo lipe Mira Bogatić Badovinci Lokalna samouprava 12. Spomenik prirodeTri stabla belog jasena Pančevo Dolovo Lokalna samouprava 13. Specijalni rezervat prirodeCarska Bara Zrenjanin Knićanin Vlada RS IBA, IPA, RamsarEmerald, Cp EMS 14. Specijalni rezervat prirodeTitelski breg Titel Titel, Lok, Vilovo Vlada RS IBA, IPA, Cp EMS 15. Specijalni rezervatPrirode Koviljsko-petrovaradinski rit Novi Sad Titel KoviljGardinovci Vlada RS IBA, IPA, RamsarEmerald, Cp EMS 16. Spomenik prirodeBeli dud Titel Gardinovci Lokalna samouprava 17. Spomenik prirodeJurišina humka Žabalj Žabalj Lokalna samouprava IPA, 18. Specijalni rezervat prirodeJegrička ŽabaljTemerinVrbasBačka Palanka Žabalj, GospođinciTemerin, Sirig, Zmajevo,Ravno Selo, Despotovo Lokalna samouprava IBA, IPA, Cp EMS 19. Spomenik prirodeStari park u Temerinu Temerin Temerin Lokalna samouprava 20. Spomenik prirodeČarnok Vrbas Bačko Dobro Polje Lokalna samouprava 21. Spomenik prirodeBela topola Vrbas Savino Selo Lokalna samouprava 22. Specijalni rezervat prirodeKarađorđevo Bačka Palanka Mladenovo Vlada RS IBA, EmeraldCpEMS 23. Specijalni rezervat prirodeGornje Podunavlje Sombor Bezdan, Kolut, Vlada RS IBA, IPA, PBA,Emerald, Ramsar,Cp EMS Ukupno: 23

1) U tabeli nisu navedene površine manje od 1 ha

2) Ekološki status: IBA – Međunarodno značajna područja za ptice (Important Bird Areas), IPA – Međunarodno značajna područja za biljke (Important Plant Areas), PBA – Područja odabrana za dnevne leptire (Prime Butterfly Areas), Emerald – Područja identifikovana na osnovu Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernske konvencije) kao potencijalna područja tzv. Emerald mreže, Ramsar – Područja upisana u Ramsarsku listu na osnovu Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsarska konvencija), CpEMS – Centralna područja Ekološke mreže Srbije koja se utvrđena Uredbom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10).

U neposrednom i širem okruženju Prostornog plana nalaze se sledeća zaštićena područja u postupku proglašenja i istraživanja, ili područja čije je ustanovljenje planirano odgovarajućim strateškim dokumentima, prvenstveno prostornim planovima: 1) Tupižnica, 2) Markov kamen – Bukovo, 3) Rtanj, 4) Kučaj, 5) Gornje Pomoravlje, 6) Cer 7) Stanište male čigre, 8) Podrinje, 9) Potamišje, 10) Dunavski lesni odsek, 11) Beljanska bara, 12) Lesne doline Krivaje, 13) Doroslovske slatine i 14) Slatine severne Bačke. U postupku istraživanja/valorizacije ili proglašenja su područje Rtnja, Kučaja, Beljanske bare i Lesnih dolina Krivaje. Takođe, u toku je revizija zaštite rezervata Mala Jasenova glava i proširenje SRP Karađorđevo za oko 1300 ha, na prostor Šarengradske ade i vodotok Mostonge.

Uredbom o ekološkoj mreži („Službeni glasnik RS”, broj 102/10), okvirno se utvrđuju ekološki značajna odnosno centralna područja te mreže i ekološki koridori. Centralna područja (CpEM) merodavna za područje ovog Prostornog plana u njegovom neposrednom i širem okruženju su: Stara planina, Rtanj, Kučaj, Mala Jasenova glava, Gornje Pomoravlje, Šalinački lug, Cer, Donje Podrinje, Potamišje, Dunavski lesni odsek, Koviljsko-petrovaradinski rit, Carska bara, Titelski breg, Jegrička, Karađorđevo, Lesne doline Krivaje, Doroslovske slatine, Slatine severne Bačke i Gornje Podunavlje. Osim tih područja, nacionalnoj ekološkoj mreži pripadaju i područje Pančevačkih ada i ekološki koridori međunarodnog značaja, kao i ekološki koridori regionalnog i lokalnog značaja identifikovani na teritoriji Vojvodine regionalnim prostornim planom.

Ekološki koridori međunarodnog značaja su vodotoci Velike Morave, Drine, Dunava, Save, Tamiša, Tise i Begeja sa obalskim pojasom, a regionalni ekološki koridori su kanal DTD Bačka, Veliki bački kanal, Bajski kanal, reka Plazović, Kiđoš, Mostonga, Mali kanal, kanal Karavukovo-Bački Petrovac, kanal Novi Sad – Savino Selo i reka Krivaja, kao i slatinsko-stepski koridor koji povezuje pašnjake i livade severozapadne Bačke.

Na osnovu identifikacije i kartiranja staništa, precizno i detaljno će se određivati granice ekološki značajnih područja i koridora u sastavu nacionalne ekološke mreže.

Područja sa međunarodnim zaštitnim statusom od značaja za ovaj prostorni plan su:

Međunarodno značajna područja za ptice, IBA područja (Important Bird Areas), ustanovljena po programu BirdLife International – Stara planina, Gornje Pomoravlje, Cer, Donje Podrinje, Potamišje, Carska bara, Titelski breg, Dunavski lesni odsek, Koviljski rit, Jegrička, Karađorđevo i Gornje Podunavlje;

Međunarodno značajna biljna područja, IPA područja (Important Plant Areas), ustanovljena po programu Plantlife International – PlantEuropa – Stara planina, Rtanj, Carska bara, Titelski breg, Dunavski lesni odsek, Koviljsko-petrovaradinski rit, Jurišina humka, Jegrička, Slatinska područja oko Doroslova, Slatine severne Bačke i Gornje Podunavlje;

Odabrana područja za dnevne leptire, PBA područja (Prime Butterfly Areas) po programu Butterfly Conservation Europe – Stara planina, Rtanj, Gornje Podunavlje;

EMERALD područja, identifikovana/ustanovljena kao deo mreže područja (Emerald Network of Areas of Special Conservation Interest – AsCI) značajnih sa stanovišta primene Konvencije o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija) u Srbiji – Stara planina, Rtanj, Kučaj, Mala Jasenova glava, Šalinački lug, Carska bara, Koviljsko-petrovaradinski rit, Karađorđevo i Gornje Podunavlje;

Ramsarska područja koja su upisana u listu Ramsarskih područja (List of Wetlands of International Importance of the Convention on Wetlands) na osnovu Konvencije o močvarama koje su od međunarodnog značaja naročito kao staništa ptica močvarica (Ramsarska konvencija) – Carska bara, Koviljsko-petrovaradinski rit Gornje Podunavlje;

Rezervati biosfere, područja planirana za ustanovljenje rezervata biosfere po programu UNESCO „Čovek i biosfera” (MaB) – Stara planina i Gornje Podunavlje;

Područja prekogranične saradnje – Gornje Podunavlje (posebno u okviru aktivnosti na formiranju prekograničnog rezervata biosfere Dunav-Drava-Mura);

Područja evropske ekološke mreže NATURA 2000, područja primene Direktive o staništima (Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), na osnovu koje se identifikuju i štite tzv. Special Areas of Conservation (SACs) i Direktive o pticama (Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds), na osnovu koje se identifikuju i štite tzv. Special Protection Areas (SPAs). Podlogu za ovu mrežu, koju na osnovu posebnih kriterijuma treba zasnovati do pristupanja Republike Srbije EU, čine područja nacionalne ekološke mreže (EMS).

Na području Prostornog plana i njegovog neposrednog i šireg okruženja živi veliki broj vrsta divlje flore i faune utvrđene Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva („Službeni glasnik RS”, br. 5/10 i 47/11). Strogo zaštićene divlje vrste su biljke, životinje i gljive koje su iščezle sa teritorije Republike Srbije ili njenih delova, pa vraćene programima reintrodukcije, krajnje ugrožene, ugrožene, reliktne, lokalno endemične, stenoendemične, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste od posebnog značaja za očuvanje biološke raznovrsnosti Republike Srbije. Na području Prostornog plana i njegovog neposrednog i šireg okruženja nalazi se ukupno oko 30 vrsta biljaka (uključujući i gljive, lišajeve i mahovine) i oko 150 vrsta životinja iz navedenog pravilnika, najviše ptica. Zaštita ovih vrsta sprovodi se zabranom preduzimanja aktivnosti kojima se mogu ugroziti one i njihova staništa. Zaštićene divlje vrste biljaka, životinja i gljiva su divlje vrste koje u prirodi trenutno nisu ugrožene u meri da im preti opasnost da nestanu ili postanu kritično ugrožene, a to su ranjive, endemične, indikatorske, ključne i kišobran vrste, reliktne, međunarodno značajne i zaštićene divlje vrste, kao i vrste koje nisu ugrožene ali se zbog njihovog izgleda mogu lako zameniti sa strogo zaštićenim vrstama. Na području Prostornog plana i njegovog neposrednog i šireg okruženja nalazi se oko 70 zaštićenih vrsta biljaka i preko 90 zaštićenih vrsta životinja, najviše ptica, insekata i sisara. Vrste sa međunarodnim statusom zaštite od značaja za ovaj prostorni plan su: 1). CITES vrste – predstavnici divlje flore i faune obuhvaćeni Međunarodnom konvencijom o trgovini ugroženim biljnim i životinjskim vrstama, kojih ima oko 30 i 2) migratorne vrste divljih životinja i evropska divlja flora i fauna – vrste biljaka i životinja obuhvaćene Konvencijom o očuvanju migratornih vrsta divljih životinja (Bonska konvencija) i Konvencijom o očuvanju evropske divlje flore i faune i prirodnih staništa (Bernska konvencija), kojih ima preko 150, najviše ptica, ali i veliki broj sisara (među njima i sve vrste slepih miševa).

Planska koncepcija je korišćenje zaštićenih područja i drugih prirodnih vrednosti na način koji istovremeno obezbeđuje ekološki javni interes i održivi privredni i demografski razvoj, na prvom mestu izgradnju i eksploataciju transnacionalnog gasovoda „Južni tok”.

Za potrebe daljeg projektovanja i definisanja mera zaštite u projektnoj dokumentaciji transnacionalnog gasovoda „Južni tok”, koristiće se nalazi studija zaštite prirodnog nasleđa, koje će biti urađene od strane nadležnih zavoda za zaštitu prirode.

4.1.2. Uticaj gasovoda na prirodne vrednosti

Koridor gasovoda minimalno se prostorno preklapa sa zonama posebnih prirodnih vrednosti, odnosno zaštićenim područjima i područjima nacionalne ekološke mreže.

Koridor gasovoda prolazi na udaljenosti većoj od 1000 m od spoljnih granica proglašenih zaštićenih područja. Izuzetak predstavljaju Park prirode „Jegrička”, koji koridor gasovoda preseca na dužini 145 metara i Spomenik prirode „Čarnok”, čija je granica udaljena oko 150 m od ose koridora gasovoda i spomenici prirode „Radojkovića rast” u Donjoj Livadici kod Velike Plane i stablo hrasta u selu Lipe kod Smedereva, koji su na udaljenosti 500-1000 m.

Koridor gasovoda prolazi na kratkim deonicama kroz područja Podrinja, Potamišja, Dunavskog lesnog odseka i Karađorđeva (preseca vodotok Mostonge), koja su planirana za zaštitu.

Koridor gasovoda prolazi i kroz područja nacionalne ekološke mreže odnosno ekološki značajna (prvenstveno IBA područja), čije su granice na nekim mestima šire od granica zaštićenih područja (Stara planina, Rtanj, Kučaj, Gornje Podunavlje), i na više mesta preseca ekološke koridore (Dunav, Sava, Tamiš, Tisa i dr).

Navedeni prostorni/fizički odnos koridora gasovoda i zona posebnih prirodnih vrednosti prihvatljiv je preliminarno i formalno, odnosno sa stanovišta propisa koji regulišu režime zaštite u zaštićenim područjima ili utvrđuju mere očuvanja područja ekološke mreže.

Usmeravanje, usklađivanje i kontrolu planerskih i projektnih aktivnosti sa ciljevima i potrebama očuvanja prirodnih vrednosti sprovešće se kroz postupak izdavanja uslova zaštite prirode i pribavljanje mišljenja na tehničku dokumentaciju, što je u nadležnosti zavoda za zaštitu prirode kao zakonom ovlašćenih stručnih ustanova.

Mere za izbegavanje ili ublažavanje nepovoljnih efekata na prirodne vrednosti koji se mogu javiti u toku izgradnje i eksploatacije gasovoda biće utvrđene kroz tehničku dokumentaciju (generalni/idejni projekat) i studiju uticaja na životnu sredinu, zasnovano na uslovima zaštite prirode. Osnovni zahtevi zaštite prirode u vezi tih mera su:

izbegavati staništa strogo zaštićenih vrsta,

obezbediti prolaze/prelaze za kretanje životinja,

izbegavati ili na minimalnu meru svesti pravljenje proseka kroz šumu,

objektima gasovoda što manje zauzimati obale vodotoka i osetljiva vlažna, stepska i slatinska staništa;

očuvati pojaseve prirodne i poluprirodne vegetacije na međama parcela, grupe stabala ili šumarke u okviru poljoprivrednih površina;

izbegavati ili umanjiti uticaje na režim voda.

4.2. Zaštita nepokretnih kulturnih dobara

U obuhvatu Prostornog plana nema zaštićenih kulturnih dobara. Jedino kulturno dobro od velikog značaja koje je u neposrednoj blizini koridora gasovoda, na udaljenosti od oko 250m od ose koridora, jeste arheološko nalazište „Čarnok” keltsko utvrđenje, u opštini Vrbas.

U neposrednom okruženju (cele KO na čijoj teritoriji je planiran koridor) i širem okruženju područja Prostornog plana utvrđeno je šest nepokretnih kulturnih dobara od izuzetnog značaja, 42 od velikog značaja i 32 kulturna dobra, dok se pod prethodnom zaštitom nalazi ukupno 176 dobara.

Pored navedenog, na prostoru koridora gasovoda „Južni tok” mogu se očekivati ostaci naselja, nekropola iz svih praistorijskih i istorijskih epoha. Dolinom reka Timok, Morava i Dunav prolazio je Via militaris, vojni i trgovački put u rimskom periodu, dok se na teritoriji Vojvodine mogu očekivati ostaci naselja i nekropola sarmatskih, slovenskih i avarskih naroda. Zbog slabe istraženosti, nema tačnih podataka o broju i položaju ovih arheoloških lokaliteta i drugih objekata (pogotovo objekata netradicionalne izgradnje van naseljenih mesta).

Planska koncepcija je zaštita i održivo korišćenje kulturnog nasleđa na području Prostornog plana i njegovog neposrednog okruženja. To podrazumeva integralnu zaštitu nepokretnih kulturnih dobara i njihove zaštićene okoline i njihovo korišćenje (posebno arheoloških lokaliteta) kao razvojno nenadoknadivog resursa, dela kulturno-turističke ponude i elementa održivog prostornog razvoja, koje trasa transnacionalnog gasovoda „Južni tok” ne bi smela da ugrozi.

Nepokretna kulturna dobra se održivo koriste i štite kao integralan deo kulturnog predela kojim prolazi transnacionalni gasovod, u skladu sa važećim domaćim i međunarodnim propisima (pre svih Evropskom konvencijom o zaštiti arheološkog nasleđa, Konvencijom o kulturnim predelima, Okvirnom konvencijom Saveta Evrope o vrednosti kulturnog nasleđa za društvo i dr.).

Mere zaštite utvrđenih nepokretnih kulturnih dobara (NKD) i dobara pod prethodnom zaštitom, i njihove zaštićene okoline na području Prostornog plana i njegovog neposrednog okruženja su:

tehnička rešenja gasovoda, moraju se usaglasiti sa merama zaštite koje su utvrđene aktom o zaštiti pojedinačnih NKD, vodeći računa o tome da se ne ugroze kategorisana dobra, njihova sigurnost i mogućnost korišćenja (posebno arheoloških lokaliteta od izuzetnog i velikog značaja);

obaveza investitora i izvođača radova jeste pribavljanje prethodnih uslova i mera tehničke zaštite NKD i njihove zaštićene okoline za izradu tehničke dokumentacije, kao i saglasnosti na tehničku dokumentaciju od strane teritorijalno nadležnih ustanova zaštite;

obaveza investitora i izvođača radova jeste obavljanje prethodnih arheoloških ispitivanja i rekognosciranje terena pre početka izgradnje linijskog dela i objekata transnacionalnog gasovoda na području Prostornog plana;

s obzirom na postojanje velikog broja arheoloških lokaliteta i drugih kulturnih dobara na trasi gasovoda i u njenoj neposrednoj blizini, obavezno je sprovoditi stalni nadzor i praćenje radova na izgradnji gasovoda od strane stručnih službi teritorijalno nadležnih ustanova zaštite (prvenstveno arheologa);

ako se u toku izvođenja građevinskih i drugih radova naiđe na arheološka nalazišta ili arheološke predmete, izvođač radova je dužan da odmah, bez odlaganja prekine radove i o tome obavesti nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture, kao i da preduzme mere da se nalaz ne uništi i ne ošteti i da se sačuva na mestu i u položaju u kome je otkriven; i

ne može se vršiti raskopavanje, rušenje, prepravljanje ili bilo kakvi radovi koji mogu da naruše svojstva kulturnog dobra i njegove zaštićene okoline, bez prethodno utvrđenih uslova i saglasnosti od strane stručnih službi teritorijalno nadležnih ustanova zaštite.

4.3. Zaštita životne sredine

Kvalitet životne sredine na području Prostornog plana je na zadovoljavajućem nivou. Transnacionalni gasovod nosi određeni stepen rizika sa stanovišta negativnih uticaja na životnu sredinu. U toku izgradnje gasovoda uticaj će biti lokalnog i privremenog karaktera, dok se u toku eksploatacije gasovoda uz primenu propisanih mera, ne očekuje negativan uticaj na kvalitet životne sredine.

Sa stanovišta zaštite životne sredine na planskom području se izdvajaju sledeće celine:

područja pod poljoprivrednim zemljištem (ratarsko-stočarska proizvodnja) – predstavljaju područja kroz koja najvećim delom prolazi trasa gasovoda;

područja pod vodnim zemljištem (aluvijalne ravni reka) – mogu biti od posebnog značaja zbog postojanja uslova visoke vodopropusnosti i postojanja izvorišta podzemnih voda. U zonama neposredne sanitarne zaštite izvorišta vodosnabdevanja biće potrebno obezbediti rad energetskog sistema sa višim nivoom monitoringa i primene preventivnih mera zaštite;

područja zaštićenih prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara – neophodna je primena utvrđenih mera zaštite dobara.

Uticaj gasovoda na životnu sredinu ispoljava se kroz tri faze:

izgradnja gasovoda u kojoj su moguća zagađenja zemljišta, vazduha, podzemnih i površinskih voda,

redovnog rada gasovoda u kojoj su potencijalni rizici vezani za akcidentne situacije koje mogu dovesti do curenja gasa, i

zatvaranja objekta, nakon koje stanje životne sredine ostaje nepromenjeno.

Uticaj rada nadzemnih objekata (kompresorska stanica, merno-regulaciona stanica, primopredajne stanice, blok stanice i prijemna i otpremna čistačka mesta) predstavlja zasebnu celinu.

Prilikom izvođenja građevinskih radova može doći do lokalnog i privremenog zagađenja vazduha česticama prašine usled rada građevinske i transportne mehanizacije, zavarivačkih radova i rada dizel agregata, presipanja tucanika i šljunka, bojenja i prilikom sušenja obojenih površina, i sl., dok se u toku eksploatacije gasovoda uz primenu propisanih mera, ne očekuje uticaj na kvalitet vazduha.

Ukrštanje gasovoda i vodenih prepreka rešava se podbušivanjem ispod korita. Stajaće vodene površine, bare, jezera i močvarna zemljišta se načelno zaobilaze, kao i vodene akumulacije i izvorišta vode. Izgradnja i redovna eksploatacija gasovoda neće imati uticaj na nivo podzemnih i površinskih voda, jer se pri ukrštanju gasovoda sa vodotocima ne sme izazivati poremećaj u režimu protoka površinskih i podzemnih voda. Uticaj će biti lokalnog i privremenog karaktera u vidu zamućenja prilikom izgradnje.

Za vreme izvođenja radova pri izgradnji gasovoda doći će do promena na površinskom sloju zemljišta (usled kopanja rova, montaže cevovoda, KS, BS, OČM, PČM i GMRS). Građevinske radove je potrebno što kvalitetnije izvoditi da bi se sprečilo pokretanje egzogenih procesa u rečnim dolinama i na obroncima planina. Redovna eksploatacija gasa neće uticati na postojeći kvalitet zemljišta kroz koje prolazi, a po izgradnji gasovoda obavezna je rekultivacija zemljišta u zoni svih ostvarenih radova.

U periodu izgradnje gasovoda, buku i vibracije duž trase uzrokovaće mehanizacija koja se koristi za izvođenje zemljanih i drugih građevinskih radova. Aktivnosti koje proizvode buku su raščišćavanje terena, iskop rovova, povezivanje cevi i zavarivanje, polaganje cevi i zatrpavanje rovova. S obzirom da je trasa gasovoda udaljena od naseljenih mesta (sem manjeg broja pojedinačnih objekata) buka najviše utiče na životinje i ptice. Najveći udeo u stvaranju buke imaju kompresorske stanice koje rade tokom cele godine i bez prekida. Kompresorske stanice su izvan naseljenih mesta i procenjuje se da na rastojanju od 2-3 km buka neće prelaziti 40 dB, što je u okvirima dozvoljenog nivoa.

Prilikom obavljanja radova izgradnje objekata gasovoda građevinski i drugi otpad nastajaće u fazi pripreme terena za gradnju i tokom izgradnje. Tokom izgradnje gasovoda, odnosno prilikom izvođenja građevinskih radova nastajaće različite vrste građevinskog i komunalnog otpada, koji se mora odlagati na za to predviđene lokacije. Prilikom eksploatacije samog gasovoda ne nastaje otpad. Tokom procesa eksploatacije linijskog dela gasovoda otpad nastaje samo kao rezultat periodičnog čišćenja unutrašnjosti gasovoda. Proces čišćenja gasovoda se obavlja jednom godišnje pri čemu se otpad odlaže pod kontrolisanim uslovima.

U pogledu seizmičnosti, može se oceniti da deo gasovoda koji ide dolinom Velike Morave spada u područje sa maksimalnim seizmološkim rizicima, dok deo trase koji prolazi kroz ravničarski deo teritorije ima manji rizik od seizmoloških procesa, koji dovode do havarijskih situacija. Zbog toga, prilikom projektovanja i izbora tehnoloških rešenja treba imati u vidu permanentni uticaj seizmoloških vibracija, a često i potresa.

Najznačajniji i najjači negativni efekti na biljne zajednice ispoljavaju se u fazi pripreme terena za gradnju i tokom izgradnje. Na deonicama na kojima linijski deo gasovoda prelazi preko poljoprivrednog zemljišta ovi uticaji su privremenog karaktera, a nešto duži uticaj je na deonicama gde gasovod prelazi preko livada i pašnjaka. Najveći negativan uticaj ispoljiće se na deonicama gde trasa gasovoda prolazi kroz šumski pojas. Na tom koridoru se vrši „totalna seča”. Zbog bezbednosti gasovoda, drveće u pojasu neposredne zaštite gasovoda ne sme se više obnoviti, čak se moraju vršiti stalne kontrole i redukcija izniklog mladog drveća da ne bi došlo do postepenog sukcesivnog obnavljanja šume.

U fazi izgradnje doći će do ugrožavanja faune zbog buke i kretanja mehanizacije koja će uništiti deo staništa naročito sitne divljači koja će se povući sa ovih terena. Po završetku izgradnje i formiranja biljnih zajednica polako će se vratiti i deo životinjskog sveta.

Prirodni gas nije toksičan gas pa se u redovnom režimu rada i poštovanjem tehnoloških procedura neće javiti uticaji od značaja na zdravlje i bezbednost ljudi. U slučaju udesa eksplozije i požara ugroženi su ljudi koji su zaposleni i svi koji se nađu u zoni uticaja širine oko 100 m. Druga vrsta uticaja se odnosi na nastanak gasova koji se javljaju potpunim ili nepotpunim sagorevanjem prirodnog gasa (ugljen-dioksid (CO2) i ugljen –monoksid (CO)). Ne postoji realna opasnost od efekata ovih gasova pošto se trasa gasovoda i objekti u sistemu nalaze na dovoljnoj udaljenosti od većih naselja.

Uticaji deonice gasovoda i gasnih sistema koji prolaze teritorijom Republike Srbije, emisijom zagađujućih materija ili buke nemaju prekogranične uticaje. Prekogranični uticaji potencijalno se mogu osetiti u slučaju udesa većih razmera, (veliki požar) i to ako bi se desio u pograničnoj zoni. Mogući efekti značajnijeg udesa bi bio samo kraći prekid u isporuci gasa.

Objekat gasovoda za transport gasa karakteriše nizak rizik od zagađenja u periodu eksploatacije, a visok u uslovima havarija (akcidentnih situacija). Pri radu sa gasovima treba biti obazriv, jer se manipulacija sa prirodnim gasom ubraja u delatnosti sa povećanom opasnosti, imajući u vidu njegove hemijske i fizičke osobine, kao što su zapaljivost i eksplozivnost. Iz tog razloga neophodno je u daljoj razradi projektne dokumentacije kao i u okviru Strateške procene uticaja na životnu sredinu predvideti mere za eliminisanje i ublažavanje požarnih opasnosti, udesa i ekoloških nesreća.

4.3.1. Mere zaštite životne sredine

Zaštita i unapređenje kvaliteta životne sredine ostvarivaće se sprovođenjem sledećih mera:

Mere predviđene zakonskim i podzakonskim aktima

U mere predviđene zakonima i drugim propisima i standardima podrazumeva se njihova primena pri projektovanju, primena normativa i standarda kod izbora i nabavke uređaja i opreme za predloženi proizvodni proces, kao i primena svih mera u toku izgradnje i eksploatacije, koje su definisane u opštim tehničkim uslovima gradnje. Mere obuhvataju i uslove koje utvrđuju nadležni državni organi i organizacije kod izdavanja odobrenja i saglasnosti za izgradnju objekata, izvođenje radova i upotrebu objekta, odnosno otpočinjanje procesa eksploatacije objekta.

Mere zaštite vazduha

a) tokom izgradnje objekta

– najznačajniji izvor antropogenog zagađenja atmosfere tokom izgradnje ovog objekta je emisija izduvnih gasova iz mehanizovanih sredstava rada koji učestvuju u izgradnji objekta. Kako se radi o samo periodičnom uticaju ograničenog obima nije potrebno sprovoditi mere zaštite životne sredine osim u slučaju, ako nadležne institucije nalože drugačije;

b) za vreme eksploatacije objekta

– puštanjem objekta u rad i postizanja ustaljenog rada ovih objekata, propisano je obavezno kontrolno merenje emisije jednom godišnje, osim ako inspekcija ne naloži drugačije;

– predvideti odvođenje dimnih gasova sa kritičnih mesta na bezbednu visinu, kako ne bi došlo do širenja i prenosa zagađujućih materija na velike udaljenosti;

– sagorevanje gasa treba da bude potpuno kako bi bilo bezbedno i po zaposlene i životnu sredinu sa emisijom štetnih gasova NO2 i CO2 ispod dozvoljenog nivoa;

– u slučaju akcidenta – požara, ili eksplozije dolazi do zagađenja vazduha, koje se u tom slučaju ne može sprečiti niti smanjiti. S toga su neophodne preventivne mere, kako bi se smanjila verovatnoća akcidentnih situacija;

v) nakon zatvaranja objekta

– objekat nema nikakav uticaj na kvalitet vazduha.

Mere zaštite vode

a) tokom izgradnje objekta

– potrebno je voditi računa o očuvanju plavnih šuma i plavne zone oko reka tokom izgradnje i eksploatacije gasovoda, kao i o maksimalno mogućem očuvanju vlažnih područja oko reka;

– posebnu pažnju treba obratiti na planirano proširenje akumulacije Grlište;

– izgradnja kompresionih i blok stanica na fragilnim akvatičkim ekosistemima nije dozvoljena;

– pri izvođenju krajnje neophodnih radova na regulaciji i uređenju vodotoka u zoni trase, potrebno je izbegavati betoniranje obala i korita vodotoka (upotrebiti kamen i slične materijale), maksimalno očuvati samo korito reka i obala sa postojećom vegetacijom. U slučaju izmeštanja korita, kao i pri formiranju novog korita i obala, voditi računa da se očuva, koliko je to moguće, njihov izvorni i autentični izgled i namena (tzv. naturalni način uređenja);

– sprečiti unošenje u vode opasnih i otpadnih štetnih materija odgovarajućim merama za oticanje vode-kanalisanjem, dreniranjem ili odvođenjem crpnim pumpama. Moguće negativne posledice pri izgradnji objekta (prolivanje goriva i drugih hemijskih supstanci u vode; rasturanje ambalaže i sl.) sprečiti evakuacijom otpada sa mesta nastanka, kao i sanacijom zagađene površine;

– otpadne vode sprovoditi u postojeću kanalizacionu mrežu, a ako je to neizvodljivo postaviti mobilne sanitarne sisteme;

– prilikom ispuštanja otpadnih voda (ukoliko je to potrebno) mora se voditi računa da se ne prekorače maksimalne količine opasnih materija u skladu sa zakonskom regulativom;

b) za vreme eksploatacije objekta

– slobodno ispuštanje fekalnih voda je strogo zabranjeno. Evakuaciju fekalnih voda iz kompresorskih stanica organizovati preko priključenja ovih objekata na kanalizacionu mrežu ili preko nepropusnih septičkih jama;

– potreban je stalan monitoring uticaja na kvalitet vode u slučaju realizacije proširenja akumulacije Grlište;

– pri ispuštanju otpadnih voda u vodotokove mora se voditi računa o maksimalnim količinama opasnih materija koje se ne smeju prekoračiti u skladu sa zakonskom regulativom;

v) nakon zatvaranja objekta

– objekat nema nikakav uticaj na vode.

Mere zaštite zemljišta

a) tokom izgradnje objekta

– definisati zone uticaja i količine zagađivača koji mogu dospeti u zemljište i vodu tokom izgradnje i eksploatacije, i na osnovu toga utvrditi mere i preporuke za korišćenje zemljišta;

– za formiranje odlagališta materijala i pristupnih i manipulativnih saobraćajnica potrebno je odabrati površine na zemljištu niže kategorije;

– prilikom iskopa tla za trasu planiranog gasovoda, potrebno je građevinske radove izvoditi kada je tlo dovoljno suvo, kako ne bi došlo do zbijanja i narušavanja strukture tla;

– izvođač radova je dužan da, čvrsti otpad koji će nastati pri izgradnji, odloži na za to propisano mesto u skladu sa zakonskom regulativom;

– poslove održavanja građevinskih mašina i dopune goriva ne treba obavljati u radnoj zoni, a u slučaju da je to neophodno koristiti zaštitne posude. Planovima tj. projektom organizacije gradilišta, za svaku deonicu trase treba da se definišu i obezbede privremene lokacije za skladištenje potrebnog građevinskog materijala i opreme, privremene lokacije za sakupljanje komunalnog otpada i njihovu redovnu evakuaciju od strane lokalnih komunalnih službi;

– izvođač mora izvesti privremene propuste u svim drenažnim jarkovima, kanalima i drugim drenažnim objektima koji će biti zatvoreni za vreme izvođenja radova, kao i tamo gde zbog zaustavljene drenaže može doći do štete;

– ukoliko tokom izvođenja radova na pripremi lokacije dođe do havarijskog izlivanja goriva, ulja i drugih opasnih i štetnih materija i supstanci, neophodno je zagađeno zemljište evakuisati, na mesto i pod uslovima nadležne komunalne službe i odmah izvršiti sanaciju terena;

– za izvođenje radova maksimalno koristiti postojeće puteve, staze i već korišćena područja kako se ne bi narušavale prirodne površine;

– sve skladišne lokacije, odlagalište, deponije i pristupne puteve locirati udaljeno od zaštićenih područja, naselja i rekreativnih zona;

– privremene puteve i prolaze koji nisu potrebni za dugoročno održavanje zatvoriti i vratiti u stanje koje je odgovarajuće okolnom korišćenju zemljišta ili u dogovoru sa organima lokalne samouprave;

– sve završne zemljane radove treba uskladiti sa postojećim konturama (geoplastikom) terena;

– formiranje odlagališta materijala nije dozvoljeno na teritoriji ili u blizini zaštićenih prirodnih dobara.

b) za vreme eksploatacije objekta

– u pojasu neposredne zaštite gasovoda – na poljoprivrednim površinama preporučuje se gajenje kultura sa kratkim korenom, koji ne narušava strukturu zemljišta oko cevi; dok se visoko rastinje (zbog posledica koje može izazvati korenje) mora poseći, a svi ostaci izvaditi iz zemlje (panjevi i ostaci korenja), ukloniti iz ovog pojasa i odložiti na za to predviđeno mesto;

– zabranjeno je trajno deponovanje otpada u svim pojasevim zaštite koridora gasovoda, kao i u blizini naselja u pojasu kontrolisane izgardnje;

– neophodno je predvideti redovnu kontrolu erozionih procesa i pravovremeno reagovati u smislu hitnih intervencija na saniranju problema;

– slobodno ispuštanje fekalnih voda u zemljište je strogo zabranjeno. Evakuaciju fekalnih voda iz kompresorskih stanica organizovati preko priključenja ovih objekata na kanalizacionu mrežu ili preko nepropusnih septičkih jama;

v) nakon zatvaranja objekta

– objekat nema nikakav uticaj na zemljište. Oprema (gasovod) može da ostane u zemlji, jer je u tom slučaju zagađenje zemljišta zanemarljivo. Invetitor će doneti odluku, u zavisnosti od stanja opreme, da li će opremu ostaviti u zemlji ili će montirati na nekoj drugoj lokaciji, da li će je prodati, ili će podneti zahtev (ukoliko oprema nije za dalje korišćenje) za kategorizaciju otpada nadležnoj ustanovi.

– po demontiranju opreme, zemljište je potrebno vratiti u prvobitno stanje, tako da ga je moguće privesti drugoj nameni.

Mere zaštite od buke i vibracija

a) tokom izgradnje objekta

– predvideti mere zaštite za umanjenje efekta buke tokom izgradnje na deonicama planiranog gasovoda u blizini naselja (dozvoljeni nivo buke danju iznosi 65 dB, a noću 55 dB), kao što su podizanje zaštitnih konstrukcija različitih apsorpcionih svojstava (koji umanjuju buku i za 1/3, u zavisnosti od udaljenosti), kao i adekvatnom organizacijom dnevno-noćnih aktivnosti na gradilištu;

– izvođenje radova nije dozvoljeno u noćnim satima u zoni ruralnih i urbanih naselja i u blizini fragilnih ekosistema (plavne šume, močvare, mrtvaje itd.);

b) za vreme eksploatacije objekta

– investitor je u obavezi da se pridržava uputstava proizvođača opreme koja je dimenzionisana tako da ne prelazi zakonske okvire buke. Ukoliko nivo buke pređe dozvoljenu granicu potrebno je primeniti neku od mera za smanjenje buke.

– vibracije treba da se svedu na meru koja ne ugrožava boravak i rad zaposlenih, primenom tehničko–tehnoloških rešenja;

– ukoliko je projekat GMRS kapaciteta većeg od 30.000 sm3/s mora se predvideti posebno obrađen proračun buke kao i mere za snižavanje nivoa buke;

v) nakon zatvaranja objekta

– objekat nema nikakav uticaj.

Mere zaštite šuma

– potrebno je predvideti minimalno uklanjanje postojeće šumske vegetacije u radnom pojasu gasovoda, kao i revitalizaciju vegetacije u pojasu uže zaštite gasovoda (izvan pojasa neposredne zaštite) nakon završetka radova na izgradnji gasovoda, s tim da se za pošumljavanje koriste sadnice autohtonih drvenastih i žbunastih vrsta drveća, shodno prisutnom tipu šume;

– u pojasevima uže i šire zaštite gasovoda i pojasu kontrolisane izgradnje zabranjuje se uklanjanje primeraka autohtonih vrsta drveća impozantnih dimenzija koji ne ugrožavaju realizaciju i eksploataciju objekata u funkciji gasovoda (pristupnih puteva i elektroenergetskih objekata);

Mere zaštite flore i faune

– radi slobodnog kretanja jedinki između očuvanih subpopulacija na očuvanim prirodnim staništima neophodno je formiranje ekoloških koridora koji će ponovo povezati izolovane prostorne jedinice prirodnih staništa;

– očuvanje prohodnosti ekoloških koridora će se postići rekonstrukcijom i revitalizacijom predeonog i stanišnog mozaika najpribližnijeg zatečenom, sukcesivno tokom realizacije izgradnje pojedinih faza gasovoda, duž cele trase.

Mere zaštite objekata i ljudi u koridoru gasovoda

– u toku izgradnje gasovoda uspostaviće se radni pojas, a po završetku izgradnje pojasi zaštite gasovoda i sprovoditi režimi njihovog korišćenja i uređenja ustanovljeni ovim Prostornim planom;

– „Southstream” d.o.o., u saradnji sa upravama obuhvaćenih jedinica lokalne samouprave, informisaće stanovništvo o karakteristikama gasovoda, definisati im neuobičajene pojave uz gasovod i obavestiti ih o dežurnim telefonskim brojevima;

– obavezno je postavljanje odgovarajućih oznaka i znakova opasnosti duž pojasa uže zaštite gasovoda;

– obavezno je postavljanje zaštitnih ograda oko nadzemnih delova objekata gasovoda;

– u periodu izgradnje i eksploatacije gasovoda, kada se vrši transport hemijskih zapaljivih, eksplozivnih i na drugi način opasnih ili štetnih materija, obavezno je definisati odgovarajuće postupke i mere za zaštitu ljudi, životne sredine, prevenciju akcidenta i umanjenje negativnih efekata u slučaju istih.

Organizacione mere zaštite i monitoringa životne sredine

Organizacione mere zaštite treba da su regulisane internim aktima preduzeća koji su urađeni u saglasnosti sa važećom zakonskom regulativom, koja propisuje oblast zaštite životne sredine.

Za obezbeđivanje ekološke bezbednosti u svim etapama realizacije projekta neophodno je da se vrši ekološki monitoring. Ekološkim monitoringom kontrolisaće se uticaj objekta gasovoda na različite komponente prirodne sredine. Ekološki monitoring vršiće se u periodu izgradnje (građevinski monitoring) i u periodu eksploatacije sistema transnacionalnog gasovoda.

4.4. Mere zaštite od udesa

U sprečavanju nastanka i postupanju u slučaju udesa gasne kompanije sarađuju sa upravama obuhvaćenih jedinca lokalnih samouprava, komunalnim preduzećima, policijom i vatrogascima na koordiniranoj akciji odgovora na eventualni udes.

Obaveza operatera je da izradi izveštaj o bezbednosti, planove zaštite od udesa i planove zaštite od požara sa planom intervencije za sve deonice gasovoda (koji se daje na mišljenje MUP-u, Upravi za spasavanje i protivpožarnu zaštitu).

Planovi zaštite od požara sa planom intervencije se dostavljaju nadležnim vatrogasnim službama da bi, u slučaju potrebe, mogle efikasno da intervenišu.

Planom zaštite od udesa definišu se postupci odgovora na udes. Postupci odgovora na udes počinju da se sprovode od prvog trenutka uočavanja situacija koje nisu sastavni deo redovnog tehnološkog procesa i koje praktično predstavljaju akcidentne situacije, npr. nekontrolisano curenje gasa, poremećaji ili prekidi u funkcionisanju sistema usled dogođenog zemljotresa i dr. Posebne organizacione mere, definisane Planom zaštite od udesa, odnose se na organizacionu strukturu operatera postrojenja u toku redovnog rada i na organizacionu strukturu u slučaju udesa.

Tehničke mere zaštite od udesa se sprovode tokom celog perioda eksploatacije, a podrazumevaju: redovno ispitivanje, proveru ispravnosti uređaja i instalacija na svakom segmentu sistema u skladu sa propisima i standardima; permanentnu kontrolu stanica, ventila i svih delova sistema za regulisanje pritiska i protoka gasa; povremenu proveru moguće pojave korozije; povremenu vizuelnu kontrolu trase transportnog cevovoda; kvalitetno održavanje svih elemenata sistema i redovne remonte; odorizaciju i detekciju gasa; permanentan monitoring (opreme, sigurnosti postrojenja u svim fazama rada, posebno na mestima ili zonama gde se mogu desiti havarije i otkazi na sistemu); zabranu pristupa nestručnim i neovlašćenim licima; redovnu proveru i održavanje tabli zabrane i upozorenja.

Osnovne mere eliminisanja požarnih opasnosti i požara će se sprovesti kroz formiranje dežurnih dispečerskih centra i dežurnih ekipa. Dežurni dispečerski centar treba da radi neprekidno 24 časa i da raspolaže odgovarajućim sredstvima veze, preko kojih prima i šalje informacije vezane za rad i požarne opasnosti na gasovodu. Osnovni zadatak dežurne ekipe, u situaciji udesa ili požara na gasovodu, je da: prekine dotok prirodnog gasa na mestu akcidenta zatvaranjem sekcijskih ventila; eliminiše uzroke požarne opasnosti, ukoliko za to postoje uslovi; pruži potrebnu pomoć vatrogasnoj jedinici; i evakuiše ljude iz zone potencijalno ugrožene eksplozijom na bezbedno odstojanje.

Mere koje se sprovode nakon udesa odnose se na obnavljanje radne i životne sredine, popravke i rekonstrukciju svih instalacija stradalih u udesu i uspostavljanje bezbednog nastavka rada sistema. Posle akcidenta – požara, ili eksplozije posledice se otklanjaju kao i posle svakog požara koji nije izazvan paljenjem pirodnog gasa: vrši se sanacija oštećenog dela gasovoda, uklanjaju se izgoreli objekti, visoko rastinje i slično i odvoze na za to namenjenu deponiju. Mere sanacije ugrožene životne sredine obuhvataju: zaštitu zemljišta od erozije; obnavljanje vegetacije i staništa; i pošumljavanje.

Informisanje i edukacija javnosti je od izuzetne važnosti za sprečavanje i postupanje u slučaju nastanka udesa. Obrazovni programi zaštite i bezbednosti trase gasovoda i zaštite života i zdravlja ljudi, treba da se fokusiraju na edukaciju i upozorenja o opasnostima od nedozvoljenih iskopavanja u pojasu neposredne zaštite koridora gasovoda. Iskustva drugih zemalja ukazuju da su u program informisanosti javnosti o „dobroj praksi” očuvanja sistema bezbednosti uključeni svi mediji (televizija, radio i štampa i štampane poruke-direktne pošte i školskog materijala) i javne prezentacije. Poljoprivrednike i komunalne službe treba upoznati sa ograničenjima u zaštitnim koridorima i sa značajem očuvanja svih gasnih komponenti na trasi gasovoda kao što su odušci, lule, table upozorenja i sl.

6. IMPLEMENTACIJA

6.1. Institucionalni okvir i učesnici u implementaciji

Institucionalni okvir implementacije ovog Prostornog plana, u užem smislu, predstavljaju institucije koje će direktno i neposredno implementirati politiku i koncepciju izgradnje i razvoja objekata i sistema posebne namene, odnosno sistema transnacionalnog gasovoda Južni tok. U tom smislu, institucionalni okvir implementacije Prostornog plana čine:

„Southstream”d.o.o. iz Novog Sada (odnosno posredno JP „Srbijagas” i „Gazprom”) kroz investiranje daljih aktivnosti na projektovanju, izgradnji i korišćenju sistema gasovoda, odnosno kao nosilac aktivnosti posebne namene;

Ministarstva nadležna za poslove prostornog planiranja i urbanizma i Republička agencija za prostorno planiranje, kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije, upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, kao i ocenjivanje potrebe i opravdanosti izmene i dopune pojedinih rešenja ovog Prostornog plana;

Ministarstvo nadležno za poslove energetike i JP „Srbijagas” , kroz dalju razradu politika koje se odnose na distribuciju i potrošnju gasa, kao i kroz koordinaciju sa „Southstreamd.o.o. kao nosiocem investicije; i

Jedinice lokalne samouprave čiji delovi teritorije se nalaze u obuhvatu ovog Prostornog plana, kroz kontrolu daljih aktivnosti na izradi planske i tehničke dokumentacije na lokalnom nivou, kontrolu upravnog postupka izdavanja potrebnih dozvola i odobrenja, inspekcijski nadzor, delimično investiranje u izgradnju pojedinih infrastrukturnih objekata i sistema koji su u neposrednoj vezi sa sistemom gasovoda, kao i objekata u obuhvatu plana koje je moguće graditi u skladu sa pravilima ovog plana, i dr.

Institucionalni okvir implementacije, u širem smislu, čine sve institucije i organi koji će posredno učestvovati u implementaciji planskih rešenja, i to: 1) u oblasti zaštite i korišćenja prirodnih sistema i resursa – ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i rudarstva; JP Srbijašume” i JP Vojvodinašume” ; JP Srbijavode” i JP Vojvodinavode” i dr; 2) u oblasti razvoja privrede – ministarstva nadležna za poslove poljoprivrede, industrije i privrede i dr.; nevladine organizacije i lokalna udruženja privrednika i preduzetnika; i druga pravna lica i dr.; 3) u oblasti razvoja saobraćaja i infrastrukturnih sistema – ministarstva nadležna za poslove saobraćaja, infrastrukture, telekomunikacija i dr.; JP Putevi Srbije”; JP Elektroprivreda Srbije”; JP Elektromreža”; javna preduzeća na lokalnom nivou i dr.; 4) u oblasti zaštite životne sredine, prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara – ministarstva nadležna za poslove životne sredine, kulture i dr.; Zavod za zaštitu prirode Srbije i Pokrajinski zavod za zaštitu prirode; Republički zavod za zaštitu spomenika kulture i drugi nadležni zavodi za zaštitu spomenika kulture i dr.

6.2. Sprovođenje plana

U skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Prostorni plan područja posebne namene transnacionalnog gasovoda Južni tok se sprovodi na dva osnovna načina, i to: 1) direktno (neposredno), izdavanjem lokacijske dozvole za objekte i sisteme posebne namene u pojasevima zaštite gasovoda i 2) indirektno, sprovođenjem prostornih i urbanističkih planova jedinica lokalne samouprave u pojasu kontrolisane izgradnje.

6.2.1. Direktno sprovođenje Prostornog plana

Zona direktne primene Prostornog plana obuhvata sve pojaseve zaštite gasovoda – neposredni, uži i širi pojas zaštite (ukupne širine 200 m obostrano od ose gasovoda) utvrđene ovim planskim dokumentom.

U skladu sa članom 57. Zakona o planiranju i izgradnji, Prostorni plan predstavlja planski osnov za izdavanje lokacijske dozvole u zoni njegove direktne primene, na osnovu detaljne razrade i pravila uređenja i građenja utvrđenim ovim Prostornim planom, i to za:

izgradnju objekata sistema gasovoda

zalinijski deo gasovoda, bez kraka/odvojaka, definisan ovim Prostornim planom;

za kompresorske stanice, i to „Kompresorska stanica 1” (KO Porodin) i „Kompresorska stanica 2” (KO Bačko Dobro Polje);

za merne stanice, i to mernu stanicu „Vrška Čuka” (KO Prlita) i mernu stanicu „Bački Breg” (KO Bački Breg);

za prijemna čistačka mesta (PČM), i to PČM „Bačevica” na (KO Bačevica) i PČM „Lipe” -drugog lupinga (KO Lipe 1);

za otpremna čistačka mesta (OČM)„Prlita” (KO Prlita) i „Porodin” – drugog lupinga (KO Porodin);

za blok stanice na celokupnoj trasi gasovoda;

za objekte u funkciji gasovoda i povezivanja na postojeće i planirane infrastrukturne mreže i

rekonstrukciju, adaptaciju i sanaciju objekata druge namene u široj zoni zaštite gasovoda.

Na osnovu navedenog, a u skladu sa popisom katastarskih parcela za potrebe izgradnje objekata i sistema javne namene (u delu 5.1 Prostornog plana), ovaj prostorni plan predstavlja osnov za: a) proglašavanje javnog interesa za eksproprijaciju zemljišta i objekata za potrebe izgradnje kompresorskih stanica, mernih stanica, PČM, OČM i odvojaka gasovoda, kao ib) proglašavanje javnog interesa za privremenu/nepotpunu eksproprijaciju i ustanovljenje prava službenosti za potrebe izgradnje gasovoda na zemljištu ostale namene.

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela planirane javne namene i grafičkih priloga detaljne regulacije, merodavna je situacija na Referalnim kartama.

Postupak eksproprijacije će se sprovesti primenom normativno pravnih mera (donošenjem posebnog zakona) i kroz upravno pravni postupak (donošenje odgovarajućih rešenja nadležnih organa). Ovime će se omogućiti odgovarajuće tržišne naknade, odnosno kompenzacije fizičkim i pravnim licima, čije će nepokretnosti biti prenamenjene (trajno, u slučaju potpune, ili privremeno, u slučaju nepotpune eksproprijacije) u skladu sa rešenjima ovog Prostornog plana.

U toku sprovođenja ovog Prostornog plana trasa gasovoda će se bliže odrediti tehničkom dokumentacijom (idejni i glavni projekt). Prostornim planom je predviđena ova mogućnost uz uslov da se eventualne promene lokalizuju u pojasu uže zaštite i u skladu sa izdatim uslovima nadležnih institucija.

Izmenama i dopunama ovog Prostornog plana utvrdiće se detaljna planska razrada za krake i odvojke gasovoda, i to: Južni odvojak za Srbiju „SBROS 1” (KO Bošnjane); Severni odvojak za Srbiju „SBROS 2” (KO Žabalj); krak za Republiku Hrvatsku (KO Besni Fok); i krak za Republiku Srpsku (KO Bačko Dobro Polje), koja će predstavljati osnov za izdavanje lokacijske dozvole.

6.2.2. Smernice za sprovođenje Prostornog plana u drugim prostornim i urbanističkim planovima

U pojasu kontrolisane izgradnje utvrđenom ovim Prostornim planom, primenjuju se važeći planski dokumenti (prostorni planovi područja posebne namene, prostorni planovi jedinica lokalne samouprave i urbanistički planovi) u delovima koji nisu u suprotnosti sa režimom korišćenja i uređenja tog pojasa.

Nadležni organi jedinica lokalne samouprave čiji su delovi teritorije u obuhvatu ovog prostornog plana, doneće odluku i pokrenuti postupak usaglašavanja donetih planskih dokumenata sa ovim Prostornim planom u sklopu redovne procedure izmene i dopune tih planova, ali u roku koji ne može biti duži od četiri godine od dana donošenja ovog planskog dokumenta.

Usaglašavanje važećih i izrada novih planskih dokumenata podrazumeva: 1) da se u planskom dokumentu navedu (prikažu) identične namene i planska rešenja iz ovog Prostornog plana za obuhvat površina javne namene u pojsevima zaštite gasovoda i 2) da se dalje razrade osnovne smernice i pravila ovog Prostornog plana definisana za pojas kontrolisane izgradnje.

6.2.3. Sprovođenje Prostornog plana u sektorskim planovima i programima

Sprovođenje i usaglašavanje planskih koncepcija, rešenja i propozicija utvrđenih ovim Prostornim planom u sektorskim planovima i programima u skladu sa zakonom, obezbeđuju:

upravljač zaštićenog područja, donošenjem plana upravljanja i godišnjih programa upravljanja zaštićenim područjem;

nadležni zavod za zaštitu spomenika kulture, u saradnji s nadležnim lokalnim samoupravama i privatnim sektorom, utvrđivanjem srednjoročnih i godišnjih programa istraživanja i zaštite nepokretnih kulturnih dobara.

ministarstvo nadležno za vodoprivredu, odnosno Republička direkcija za vode, u saradnji sa JVP „Srbijavode” i JVP „Vojvodinavode”, usklađivanjem godišnjih programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodoprivrednih objekata u Republici Srbiji; donošenjem programa monitoringa kvaliteta vode i zaštite voda, a u saradnji sa ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine;

organi lokalne samouprave, donošenjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja vodovodne i kanalizacione infrastrukture; planova i dvogodišnjih programa upravljanja otpadom i odlukama o komunalnom redu;

organi lokalne samouprave, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za poljoprivredu i šumarstvo, asocijacijama poljoprivrednih proizvođača i vlasnicima zemljišta, donošenjem programa uređenja poljoprivrednog zemljišta;

JP „Srbijašume”, revizijom opštih osnova gazdovanja šumama za šumska područja obuhvaćena ovim planom i posebnih osnova gazdovanja šumama za gazdinske jedinice obuhvaćene ovim planom; a u saradnji sa vlasnicima zemljišta, izradom programa gazdovanja šumama i pošumljavanja zemljišta u privatnom vlasništvu;

lovački savezi i korisnici lovnog područja, revizijom, odnosno donošenjem lovnih osnova za gazdovanje lovnim područjem i lovištima i godišnjih planova gazdovanja lovištima u obuhvatu ovog prostornog plana;

JP „Putevi Srbije”, u saradnji sa „Southstream” d.o.o. i nadležnim lokalnim samoupravama, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa izgradnje, rehabilitacije i održavanja državnih puteva;

nadležne lokalne samouprave, odnosno opštinska javna preduzeća nadležna za izgradnju i održavanje infrastrukturnih sistema, usklađivanjem srednjoročnih i godišnjih programa razvoja;

nadležne lokalne samouprave u saradnji s ministarstvom nadležnim za zaštitu životne sredine, realizacijom akcionih programa zaštite životne sredine, preko lokalnih ekoloških akcionih planova (LEAP).

6.3. Prioritetna planska rešenja i mere i

instrumenti implementacije

Izgradnja transnacionalnog gasovoda „Južni tok” predstavlja prioritet u razvoju energetskog sektora Republike Srbije i „Southstream” d.o.o. kao nosioca aktivnosti i investicija. U vremenskom horizontu Prostornog plana predviđena je fazna realizacija i puštanje u rad celokupnog planiranog sistema gasovoda.

U prvoj fazi implementacije Prostornog plana do kraja 2015. godine prioriteti u realizaciji sistema gasovoda su:

rešavanje imovinskih odnosa i eksproprijacije zemljišta javne namene na celokupnoj deonici gasovoda;

izgradnja trase gasovoda od granice sa Bugarskom do Dunava;

izgradnja kompresorske stanice „Kompresorska stanica 1” (KO Porodin);

izgradnja merne stanice „Vrška Čuka” (KO Prlita);

izgradnja PČM i OČM na deonici od granice sa Bugarskom do Dunava;

izgradnja odvojka gasovoda „Južni odvojak za Srbiju – SBROS 1” (KO Bošnjane);

izgradnja pratećih blok stanica.

Osnovne plansko-programske mere i instrumenti implementacije ovog Prostornog plana su izrada elaborata o eksproprijaciji za površine javne namene i izrada tehničke dokumentacije (idejnih i glavnih projekata) za celokupnu trasu gasovoda. Definisanje posebnih normativno-pravnih, finansijskih ili organizacionih mera i instrumenata implementacije biće sprovedeno kroz izradu i reviziju tehničke dokumentacije za sistem gasovoda. 5. PRAVILA UREĐENJA I PRAVILA GRAĐENJA

5.1. Obuhvat detaljne razrade

5.1.1. Spisak koordinata prelomnih tačaka

Obuhvat Prostornog plana područja posebne namene transnacionalnog gasovoda „Južni tok” definisan je koordinatama prelomnih tačaka određenih osovinom osnovne trase gasovoda i pojasem od 200 m obostrano od osovine.

Tabela 5.1: Spisak koordinata prelomnih tačaka obuhvata detaljne razrade

Broj tačke Y X Broj tačke Y X 1 7610960.39 4855853.54 294 7344287.90 5088530.90 2 7608908.79 4856509.92 295 7343425.57 5088666.15 3 7608746.97 4856820.91 296 7343241.67 5089143.08 4 7608239.32 4856710.60 297 7343614.89 5089286.98 5 7607497.09 4857187.86 298 7343715.70 5089025.54 6 7606835.18 4856851.76 299 7344406.88 5088917.12 7 7606421.51 4856986.31 300 7344578.03 5088890.28 8 7606204.58 4856918.62 301 7344812.12 5088283.17 9 7605993.45 4856515.96 302 7350942.90 5081542.52 10 7605869.24 4856237.20 303 7351079.55 5081416.37 11 7606133.14 4855909.43 304 7351529.83 5081552.77 12 7605599.65 4855179.48 305 7352766.52 5080405.42 13 7604985.50 4853905.56 306 7353101.47 5079869.34 14 7604954.29 4853756.70 307 7354416.17 5076256.73 15 7604778.08 4852916.24 308 7354487.66 5075969.95 16 7603970.21 4852028.93 309 7355775.05 5075594.95 17 7602328.44 4851270.38 310 7356804.98 5074798.37 18 7601301.82 4850676.90 311 7357159.97 5074752.12 19 7599124.26 4850675.69 312 7357325.66 5074625.56 20 7598071.79 4850878.90 313 7359017.03 5073951.54 21 7596996.53 4850690.54 314 7359110.19 5073337.01 22 7595294.05 4850243.84 315 7361411.86 5072435.93 23 7591531.52 4850731.48 316 7362717.73 5071138.16 24 7591356.26 4850747.87 317 7362722.77 5070622.96 25 7590700.91 4850619.27 318 7362883.05 5070559.73 26 7589667.68 4850975.69 319 7365922.91 5069107.97 27 7588678.38 4850775.40 320 7367834.29 5066296.88 28 7586944.59 4850336.13 321 7368758.19 5065426.11 29 7585547.15 4850592.59 322 7369221.75 5063894.98 30 7585015.26 4851045.24 323 7368976.93 5062805.00 31 7583151.00 4850381.38 324 7371398.53 5062261.09 32 7581581.25 4849740.41 325 7372002.49 5061305.42 33 7580812.04 4849842.77 326 7372094.38 5061015.32 34 7579752.64 4850646.13 327 7372648.44 5060733.35 35 7574704.49 4852532.34 328 7373432.36 5059936.28 36 7574314.34 4852836.19 329 7373579.80 5059769.78 37 7572968.79 4852679.23 330 7374684.72 5059702.66 38 7571720.94 4852986.38 331 7377309.02 5057950.40 39 7569830.44 4852939.53 332 7380032.09 5056450.76 40 7568905.44 4852383.73 333 7379772.20 5055396.03 41 7568108.54 4852143.99 334 7380466.60 5054225.34 42 7567560.07 4852139.62 335 7381254.57 5053781.16 43 7566325.06 4852047.28 336 7382603.22 5052222.16 44 7564924.53 4851931.54 337 7383119.67 5051311.59 45 7564394.84 4851869.13 338 7384231.27 5050124.49 46 7564281.15 4851725.83 339 7385184.26 5049691.77 47 7563841.74 4851790.92 340 7385825.52 5049634.02 48 7562335.79 4852219.30 341 7386191.65 5048843.62 49 7560177.32 4852040.92 342 7386502.43 5048729.61 50 7559602.41 4852882.85 343 7386650.37 5048626.35 51 7559151.22 4853096.59 344 7386829.96 5048609.45 52 7558936.01 4853331.32 345 7390895.58 5047117.96 53 7558006.79 4853125.05 346 7392685.84 5046240.57 54 7556010.22 4854396.24 347 7393299.66 5045600.74 55 7554279.47 4855337.71 348 7394168.60 5045812.75 56 7553306.49 4855467.64 349 7394603.04 5045550.10 57 7551706.06 4855577.99 350 7395977.34 5043608.25 58 7549492.73 4856158.38 351 7396815.35 5043683.99 59 7548259.84 4855427.64 352 7398909.79 5043689.99 60 7547475.59 4855868.55 353 7399287.51 5042296.33 61 7546794.06 4857018.41 354 7400059.35 5042090.94 62 7545863.92 4857007.77 355 7401019.23 5042349.91 63 7545525.61 4857035.39 356 7401705.62 5041665.88 64 7544250.24 4857903.85 357 7404784.02 5040084.07 65 7543909.70 4857739.62 358 7405939.24 5039977.78 66 7542897.13 4857814.92 359 7409881.80 5037638.16 67 7542819.61 4857820.68 360 7411100.00 5037368.13 68 7541183.78 4858428.73 361 7411477.70 5037170.06 69 7539802.49 4858733.57 362 7411760.94 5037255.86 70 7539664.51 4858764.02 363 7414239.94 5034932.15 71 7539489.11 4858802.73 364 7415627.12 5034431.95 72 7539141.66 4858973.65 365 7415992.01 5033696.89 73 7538628.66 4859226.02 366 7418031.26 5030493.04 74 7538184.41 4859661.47 367 7418742.24 5029959.28 75 7536776.00 4860639.46 368 7418595.59 5028746.82 76 7535740.32 4862245.68 369 7420415.89 5028030.02 77 7533485.02 4864146.96 370 7423023.56 5027421.80 78 7532232.90 4866723.51 371 7423674.76 5027116.34 79 7532398.13 4867688.78 372 7424341.50 5026216.77 80 7532136.26 4868058.82 373 7424728.04 5023152.71 81 7532017.34 4868255.94 374 7424896.74 5022682.46 82 7532009.22 4868678.02 375 7425343.19 5019255.53 83 7531701.58 4868970.63 376 7425733.25 5019093.35 84 7531644.74 4871238.60 377 7426100.29 5018613.66 85 7531300.70 4871796.99 378 7426979.65 5015483.45 86 7530440.42 4872991.04 379 7427039.10 5013829.30 87 7530365.27 4873386.09 380 7427660.40 5013495.42 88 7529920.16 4873714.97 381 7427968.89 5013092.79 89 7529596.63 4874457.64 382 7430002.93 5011810.05 90 7526607.84 4877720.52 383 7433302.11 5009646.47 91 7526415.38 4878296.62 384 7433773.16 5009523.26 92 7525870.67 4879367.81 385 7439661.75 5006666.95 93 7524774.19 4880631.49 386 7440794.43 5006421.65 94 7525018.15 4884075.04 387 7441943.19 5005629.04 95 7525160.62 4885008.56 388 7443942.75 5005468.01 96 7524685.63 4886245.21 389 7445461.28 5002269.37 97 7523906.63 4887304.59 390 7446504.10 5001113.62 98 7523487.28 4887492.55 391 7446979.79 5000959.60 99 7523125.66 4888463.08 392 7447369.04 5000528.20 100 7522982.58 4888677.90 393 7448593.79 4998063.37 101 7522722.12 4888891.85 394 7448646.87 4997565.49 102 7522571.15 4889295.63 395 7449264.58 4996713.41 103 7522317.56 4889676.39 396 7450047.03 4995138.70 104 7522280.17 4889881.79 397 7451151.76 4994021.35 105 7521976.93 4890091.64 398 7451973.85 4994014.12 106 7521814.22 4890435.62 399 7452219.01 4993868.50 107 7521022.71 4891636.32 400 7453382.17 4992961.15 108 7520674.28 4892040.66 401 7453772.00 4992819.60 109 7520590.03 4892364.91 402 7455423.73 4993112.14 110 7520389.30 4892482.84 403 7456085.59 4992324.57 111 7520014.44 4892933.49 404 7456840.54 4992050.44 112 7519459.57 4893600.52 405 7456924.15 4991578.39 113 7518440.28 4894290.50 406 7456927.23 4991409.29 114 7517196.80 4894381.60 407 7458541.35 4990516.10 115 7516693.35 4894723.61 408 7459475.35 4989615.64 116 7516025.12 4895330.25 409 7467425.06 4984231.55 117 7515775.51 4896009.35 410 7470294.23 4982066.28 118 7514041.42 4896309.45 411 7471037.66 4981114.70 119 7513027.46 4896199.52 412 7471654.26 4981039.92 120 7512431.13 4897014.67 413 7472893.81 4980104.47 121 7512377.84 4897038.19 414 7473450.01 4980348.84 122 7512018.44 4897142.82 415 7474230.09 4979754.04 123 7511206.04 4898636.41 416 7475031.96 4978994.98 124 7511511.25 4899143.43 417 7477362.13 4977829.56 125 7512069.20 4900450.21 418 7477815.65 4977808.25 126 7513164.06 4902875.47 419 7479328.81 4976830.72 127 7513201.38 4903719.12 420 7479921.31 4976417.95 128 7513908.00 4905205.24 421 7482014.31 4971989.73 129 7514363.33 4906878.67 422 7483511.56 4970086.46 130 7514391.51 4908164.91 423 7483603.08 4969464.39 131 7514079.86 4908164.07 424 7485985.88 4966486.19 132 7514188.59 4908348.94 425 7486230.09 4966166.99 133 7514098.72 4908456.24 426 7485942.79 4965476.14 134 7514047.04 4908629.44 427 7486245.03 4965081.11 135 7514088.71 4908727.96 428 7487716.47 4963423.97 136 7514234.57 4908858.66 429 7487772.04 4963153.36 137 7514407.95 4908915.19 430 7488034.18 4963066.17 138 7514457.44 4911174.02 431 7490082.59 4960759.25 139 7513441.60 4913749.03 432 7491501.22 4957112.58 140 7510637.11 4920858.03 433 7491846.19 4956663.59 141 7510130.56 4923499.00 434 7495432.11 4953900.97 142 7510600.82 4925681.19 435 7497429.31 4952817.41 143 7508779.46 4931340.88 436 7500037.57 4949566.42 144 7506819.19 4936259.17 437 7501399.30 4946719.48 145 7506856.75 4936734.33 438 7501799.54 4945942.68 146 7506280.60 4937131.17 439 7501757.62 4945066.95 147 7505888.22 4937955.96 440 7502433.02 4944632.67 148 7505210.03 4939137.26 441 7502942.56 4943624.90 149 7504566.35 4939881.82 442 7503672.25 4943584.39 150 7503935.31 4942172.73 443 7504310.41 4942317.21 151 7503419.06 4943197.83 444 7504928.00 4940075.10 152 7502689.80 4943238.32 445 7505537.78 4939369.77 153 7502125.16 4944355.07 446 7506242.80 4938141.74 154 7501347.04 4944855.40 447 7506595.76 4937399.80 155 7501394.88 4945854.75 448 7507273.68 4936932.86 156 7501041.01 4946541.54 449 7507225.30 4936320.63 157 7499696.66 4949352.14 450 7509156.06 4931476.35 158 7497167.74 4952504.25 451 7511014.42 4925701.69 159 7495213.29 4953564.62 452 7510538.74 4923494.35 160 7491560.77 4956378.54 453 7511022.91 4920970.06 161 7491149.17 4956914.24 454 7513813.69 4913895.82 162 7489735.83 4960547.33 455 7514859.11 4911245.84 163 7487806.23 4962720.44 456 7514798.98 4908501.42 164 7487426.66 4962846.69 457 7514792.20 4908191.90 165 7487346.20 4963238.53 458 7514762.16 4906820.92 166 7485936.22 4964826.45 459 7514284.59 4905065.74 167 7485484.78 4965416.50 460 7513597.41 4903620.51 168 7485772.08 4966107.35 461 7513560.27 4902780.97 169 7485670.83 4966239.68 462 7512435.46 4900289.37 170 7483223.10 4969299.04 463 7511868.24 4898960.87 171 7483131.32 4969922.86 464 7511666.86 4898626.34 172 7481671.98 4971777.94 465 7512290.22 4897480.31 173 7479605.22 4976150.66 466 7512515.09 4897414.84 174 7479105.89 4976498.52 467 7512690.68 4897337.35 175 7477689.16 4977413.75 468 7513213.94 4896622.08 176 7477258.85 4977433.98 469 7514054.22 4896713.18 177 7474800.02 4978663.74 470 7516071.28 4896364.11 178 7473970.59 4979448.89 471 7516366.69 4895560.41 179 7473395.00 4979887.77 472 7516941.39 4895038.68 180 7472840.02 4979643.94 473 7517332.92 4894772.70 181 7471499.23 4980655.79 474 7518576.04 4894681.63 182 7470824.67 4980737.60 475 7519730.80 4893899.95 183 7470011.36 4981778.64 476 7520321.95 4893189.29 184 7467192.28 4983906.10 477 7520652.15 4892792.34 185 7459222.53 4989303.77 478 7520935.51 4892625.87 186 7458301.62 4990191.59 479 7521038.03 4892231.30 187 7456531.50 4991171.11 480 7521342.51 4891877.95 188 7456524.79 4991539.63 481 7522163.73 4890632.19 189 7456486.95 4991753.28 482 7522292.69 4890359.57 190 7455848.32 4991985.17 483 7522644.04 4890116.43 191 7455266.08 4992677.99 484 7522696.29 4889829.34 192 7453736.22 4992407.04 485 7522929.66 4889478.95 193 7453186.10 4992606.80 486 7523059.12 4889132.67 194 7451992.96 4993537.53 487 7523282.49 4888949.20 195 7451862.39 4993615.09 488 7523484.29 4888646.21 196 7450983.29 4993622.82 489 7523803.65 4887789.09 197 7449717.41 4994903.17 490 7524166.43 4887626.49 198 7448921.18 4996505.59 491 7525039.75 4886438.84 199 7448260.42 4997417.06 492 7525572.04 4885053.02 200 7448203.65 4997949.62 493 7525416.00 4884030.66 201 7447035.27 5000301.02 494 7525184.90 4880768.50 202 7446754.61 5000612.07 495 7526204.97 4879592.88 203 7446278.92 5000766.08 496 7526785.37 4878451.49 204 7445125.05 5002044.90 497 7526960.27 4877927.96 205 7443680.45 5005087.84 498 7529936.68 4874678.60 206 7441804.25 5005238.94 499 7530244.07 4873972.99 207 7440632.41 5006047.47 500 7530728.95 4873614.72 208 7439530.27 5006286.15 501 7530816.80 4873152.92 209 7433633.93 5009146.22 502 7531633.68 4872019.10 210 7433137.53 5009276.07 503 7532041.91 4871356.52 211 7429786.55 5011473.61 504 7532097.30 4869146.28 212 7427694.94 5012792.66 505 7532405.94 4868852.73 213 7427395.24 5013183.81 506 7532415.21 4868370.79 214 7426647.60 5013585.59 507 7532471.21 4868277.95 215 7426581.63 5015421.30 508 7532820.35 4867784.60 216 7425735.96 5018431.56 509 7532648.85 4866782.73 217 7425480.71 5018765.15 510 7533807.70 4864398.10 218 7424976.37 5018974.85 511 7536043.99 4862512.85 219 7424505.67 5022588.00 512 7537069.23 4860922.82 220 7424336.69 5023059.02 513 7538440.29 4859970.76 221 7423957.76 5026062.76 514 7538862.82 4859556.61 222 7423413.51 5026797.07 515 7539318.23 4859332.57 223 7422891.76 5027041.80 516 7539622.40 4859182.94 224 7420296.54 5027647.12 517 7539750.71 4859154.62 225 7418161.35 5028487.92 518 7539888.69 4859124.17 226 7418317.41 5029778.04 519 7541297.11 4858813.34 227 7417732.90 5030216.85 520 7542905.82 4858215.38 228 7415643.17 5033500.02 521 7542926.80 4858213.82 229 7415340.29 5034110.17 522 7543832.48 4858146.47 230 7414026.60 5034583.87 523 7544284.49 4858364.46 231 7411655.88 5036806.09 524 7545663.44 4857425.47 232 7411436.95 5036739.77 525 7545877.94 4857407.95 233 7410961.42 5036989.14 526 7547020.41 4857421.02 234 7409732.73 5037261.49 527 7547765.04 4856164.70 235 7405812.72 5039587.73 528 7548254.56 4855889.49 236 7404670.16 5039692.85 529 7549432.54 4856587.68 237 7401467.39 5041338.57 530 7551771.12 4855974.45 238 7400900.45 5041903.56 531 7553346.76 4855865.82 239 7400060.06 5041676.83 532 7554405.68 4855724.40 240 7398961.77 5041969.10 533 7556213.44 4854741.05 241 7398604.01 5043289.11 534 7558081.86 4853551.45 242 7396833.96 5043284.04 535 7559074.78 4853771.86 243 7395783.91 5043189.14 536 7559393.18 4853424.58 244 7394324.72 5045250.95 537 7559871.62 4853197.93 245 7394102.98 5045385.00 538 7560376.38 4852458.74 246 7393170.56 5045157.51 539 7562375.30 4852623.93 247 7392446.22 5045912.55 540 7563926.13 4852182.78 248 7390738.25 5046749.61 541 7564111.32 4852155.35 249 7386740.86 5048216.07 542 7564184.08 4852247.07 250 7386507.91 5048237.99 543 7564884.65 4852329.60 251 7386316.00 5048371.93 544 7566293.67 4852446.05 252 7385898.33 5048525.16 545 7567543.54 4852539.50 253 7385559.64 5049256.34 546 7568048.12 4852543.52 254 7385080.73 5049299.47 547 7568742.31 4852752.36 255 7383993.58 5049793.12 548 7569714.95 4853336.79 256 7382795.20 5051072.89 549 7571764.56 4853387.59 257 7382274.82 5051990.39 550 7572994.22 4853084.91 258 7380997.56 5053466.86 551 7574430.80 4853252.49 259 7380177.08 5053929.36 552 7574901.91 4852885.58 260 7379344.65 5055332.77 553 7579947.60 4851000.30 261 7379570.28 5056248.44 554 7580969.55 4850225.34 262 7377101.11 5057608.26 555 7581528.54 4850150.95 263 7374552.53 5059309.95 556 7583008.23 4850755.14 264 7373390.16 5059380.56 557 7585098.63 4851499.54 265 7373139.83 5059663.27 558 7585724.77 4850966.67 266 7372408.95 5060406.42 559 7586930.95 4850745.31 267 7371763.64 5060734.82 560 7588589.52 4851165.52 268 7371636.76 5061135.39 561 7589695.11 4851389.36 269 7371149.02 5061907.16 562 7590729.55 4851032.52 270 7368656.30 5062467.05 563 7591335.95 4851151.51 271 7368560.19 5062774.84 564 7591575.86 4851129.08 272 7368808.39 5063879.87 565 7595268.05 4850650.56 273 7368406.25 5065208.15 566 7596911.11 4851081.67 274 7367528.11 5066035.79 567 7598075.31 4851285.61 275 7365652.94 5068793.63 568 7599162.41 4851075.71 276 7362723.27 5070192.76 569 7601194.42 4851076.84 277 7362325.42 5070349.71 570 7602144.07 4851625.83 278 7362319.36 5070970.13 571 7603728.94 4852358.08 279 7361188.76 5072093.71 572 7604408.95 4853104.96 280 7358749.32 5073048.73 573 7604562.81 4853838.78 281 7358655.92 5073664.85 574 7604604.02 4854035.35 282 7357126.53 5074274.32 575 7605255.18 4855386.05 283 7357002.19 5074369.30 576 7605629.09 4855897.65 284 7356645.92 5074415.72 577 7605404.38 4856176.74 285 7355590.35 5075232.13 578 7605633.27 4856690.42 286 7354155.13 5075650.18 579 7605927.27 4857251.11 287 7354033.11 5076139.64 580 7606424.02 4857406.12 288 7352739.96 5079693.04 581 7606801.59 4857283.31 289 7352455.48 5080148.36 582 7607520.51 4857648.36 290 7351426.08 5081103.40 583 7608316.30 4857136.66 291 7350976.42 5080967.18 584 7608960.73 4857276.69 292 7350658.74 5081260.46 585 7609187.59 4856840.69 293 7344465.83 5088069.41 586 7611082.28 4856234.52

5.1.2. Spisak parcela detaljne razrade Prostornog plana

GRAD ZAJEČAR

KO Gornja Bela Reka

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2780, 2781, 2784, 2077, 2086, 2078, 2079, 2085, 2080, 2084, 2083, 2082, 2081, 2786, 2785, 10846, 10845, 344, 340, 339, 341, 338, 337, 336, 334, 333, 303, 291, 127, 130/2, 131, 135, 111, 110, 125, 128, 126, 123, 121, 120, 119, 118, 116, 117, 115, 30, 29, 10839, 31, 11/2, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 83, 102, 103, 108, 43/3, 59, 61, 62, 43/2, 66, 67, 72, 71, 70, 908, 77, 78, 76, 75, 79, 80, 65, 63, 81, 82, 86, 87, 88, 98, 99, 73, 74, 907, 112, 113, 114, 106, 107, 105, 104, 100, 101, 85, 84, 10840, 135, 129, 124, 10791.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2088, 2089, 2071, 2076, 2779, 2782, 2783, 2780, 2781, 2784, 2077, 2086, 2078, 2079, 2085, 2080, 2084, 2083, 2082, 2081, 2786, 5787, 2785, 2087, 10846, 10845, 362, 363, 364, 359, 351, 345, 348, 347, 346, 343, 342, 344, 340, 339, 341, 338, 337, 336, 334, 333, 303, 332, 291, 127, 206, 295, 294, 293, 297, 298, 299, 283, 300, 301, 304, 322, 323, 282, 284, 285, 288, 289, 130/1, 292, 130/2, 131, 134, 152, 150, 148, 147, 136/2, 136/1, 137, 135, 111, 110, 125, 128, 126, 290, 123, 121, 120, 119, 118, 116, 117, 115, 30, 29, 122, 10839, 31, 11/2, 32, 33, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 83, 102, 103, 108, 43/3, 54, 55, 56, 59, 58, 60, 61, 62, 43/2, 66, 67, 72, 71, 70, 69, 68, 908, 924/2, 924/1, 927, 999, 925, 906, 905, 885, 886, 887, 888, 904, 903, 889, 890, 891, 902, 901, 900, 897, 837, 91, 90, 89, 77, 78, 76, 75, 79, 80, 65, 63, 81, 82, 86, 87, 88, 96/1, 92, 93, 95, 98, 99, 140, 139, 138, 97, 109, 73, 74, 907, 112, 113, 114, 106, 107, 105, 104, 100, 101, 85, 84, 365, 10840, 135, 129, 124, 10791, 349, 350, 352, 328, 329, 358/2, 132, 133, 154, 153, 149, 96/2.

KO Grlište

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

18647, 18646, 18645, 18642, 18641, 18640, 18639, 18638, 18637, 18636, 18634, 18633, 18632, 18631, 18630, 18629, 18628, 18627, 18626, 18625, 18624, 18623, 18622, 18621, 18620, 18619, 18618, 18617, 18595/1, 18589/1, 18590, 18591, 15892, 18593, 18594, 19667, 19662, 19663, 19525, 19666, 18672, 18586, 18588, 19638, 19522, 19657/2, 18587, 18585, 18584/2, 18584/1, 18583, 18582, 18581/2, 18577, 18576, 18575, 18523, 18524, 18525, 18526, 18527, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18536, 18545, 18547, 18548, 18553, 18554, 18555, 18574, 18557, 18556, 18552, 18288, 18289/2, 18289/3, 18290, 18289/1, 18291, 18292, 19636, 18293, 19674, 18303, 18302, 18366, 18367, 18369, 19520, 18371, 18409, 18406, 18407, 18408, 18405, 19625, 18400, 18401, 18402, 19626, 19622, 19627, 18433, 18432/2, 19521, 19622, 18431, 18430, 18420, 18419, 18418, 18417, 18416, 18415, 18414, 18412, 18424, 18426, 18427, 18428, 18429, 19675, 19658, 18535, 19659, 19655, 19654, 19524/1, 19653, 19652, 19620, 19628, 18368, 19629, 19630, 19623, 18404, 18403, 19524/2, 14347, 14346, 14345, 14344, 14343, 14342, 17406, 14332, 14331, 14317, 14330, 14329, 14328, 14327, 14326, 14325, 14324, 14321, 14320, 14319, 14318, 14316, 14315, 14314, 14308, 14309, 14310, 14313, 14312, 15131, 14311, 14298, 14299, 14300, 15129, 15130, 15128, 15127, 15126, 15124, 15125, 15123, 15142, 15141, 15137, 15138, 15139, 15140, 15136, 15113, 15118, 15117, 15116, 15135, 14294, 15143, 15173, 15144, 15170, 15171, 15172, 15174, 15196, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 14293, 15132, 14296, 15134, 15133, 14297, 14292, 14290/2, 14291, 14290/1, 14278, 15180, 14277, 14274, 15182, 14276, 14275, 14272, 14271, 15181, 15183, 15184, 14270, 14261, 15188/2, 15188/1, 15186, 15187, 15194, 15195, 15198, 15197, 15199, 15203, 15202, 15201, 15205, 15206, 15207, 15208, 15213, 15200, 15193, 15189, 15190, 15191, 14256, 14255, 14254, 14253, 14248, 14250, 14220, 14221, 14251, 14252, 14232, 14228, 14229, 14230, 14227, 14234, 14238, 14235, 14239, 14245, 14240, 14247/1, 14242, 14243, 14241, 14240, 14244, 15937, 15936, 15939, 15938, 15940, 15915, 15916, 15914, 15913, 15935, 15934, 15933, 14237, 14235, 14236, 15214, 15215, 15209, 15192, 14226, 12121, 12120, 12119, 11694/3, 11693, 11692, 11691, 11686, 11685, 11683, 11673, 11684, 11676, 11682, 11681, 11680, 11675, 11674, 11694/1, 11706, 11710, 11740, 11652, 11651, 11650, 11653, 11664, 11663, 11656, 11657, 11602, 11658, 11660, 11661, 11659, 11647, 11646, 11640, 11639, 11645, 11642, 11644, 11643, 11641, 11635, 11634, 11633, 11636, 11632, 11631/1, 11629/1, 11629/2, 11631/2, 11638/2, 11637, 11638/1, 11649, 11648, 11655, 11654, 11741, 11623, 11627, 11620, 11621, 11628, 11630, 11619, 11618, 11617, 11616, 11615, 11678, 11677, 11709/2, 11708, 11707, 11622, 11787/2, 11787/1, 11786, 11785, 11784, 11792, 11789, 11790, 11791, 11788, 11411/1, 11605, 11607, 11606, 11609, 11610, 11611, 11604, 11613/2, 11613/1, 11612/2, 11612/1, 11794, 11795, 11816, 11817, 11818, 11821, 10488/1, 10488/3, 10488/2, 17416, 10327, 10328, 10333, 10334, 10335, 10338, 10337, 10336, 10332, 10330, 10320/1, 10329/1, 10324, 10323, 10060, 10041, 10042, 10043, 10044, 10056, 10057, 10055, 10058, 10054, 10048, 10047, 10046, 10045, 10049, 10050, 10053, 10052, 10037, 10038, 10342, 10341, 10347, 10346, 10344, 9786, 9787, 10011, 10010, 10033, 10036, 10035, 10034, 10032, 10051, 10031, 10029, 10059, 17440, 9997, 9998, 10013, 10012, 10008, 10009, 10007, 10006, 9782, 9783, 9781, 9780, 9779, 9778, 9736, 9735, 9776/1, 9785, 9790, 9788, 9789, 9791, 9792, 9794, 9793, 9996/2, 10005, 10001, 10030, 9999, 9795, 9796, 10004/2, 10004/1, 10003/1, 10002/1, 9806, 9803, 9802, 9804, 9805, 9801, 9800, 9797, 9798, 9734, 9808, 9809, 9810, 9811, 9823, 9824, 9692, 9799/1, 9799/2, 9705, 9704, 9703, 9709, 9708, 9713, 9706, 9702, 9701, 9700, 9698, 9697, 9694, 9693, 9691, 9825, 9699, 17384, 9688, 9687, 9689, 9686, 9690, 9826, 9685, 9684, 9683/1, 9678, 9677, 17424, 17385, 17405, 15119, 14295, 14233, 14237, 15185, 15147, 17417, 14260, 17409, 11695, 11689, 11688, 11687, 11690, 11665, 11679, 11666, 11667, 11668, 11670, 11669, 11672, 17359/2, 10040, 10039, 9776/2, 17415/1, 9695, 9696, 9683/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

18658, 18657, 18659, 18660, 18662, 18647, 18646, 18645, 18644, 18643, 18642, 18641, 18640, 18639, 18638, 18637, 18636, 18635, 18634, 18663, 18666, 18665, 18664, 18633, 18632, 18631, 18630, 18629, 18628, 18627, 18626, 18625, 18624, 18623, 18622, 18621, 18620, 18619, 18618, 18617, 18616, 18615, 18614, 18613, 18612, 18611, 18610, 18609, 18608, 18607, 18606, 18605, 18604, 18596/2, 18595/2, 18595/1, 18596/1, 18589/1, 18590, 18591, 15892, 18593, 18594, 19667, 19665, 19664, 19662, 19663, 19525, 19666, 19661, 18672, 18673, 18586, 18588, 19638, 19522, 19657/2, 18587, 18585, 18584/2, 18584/1, 18583, 18582, 18581/1, 18581/2, 18580, 18577, 18576, 18575, 18523, 18524, 18525, 18526, 18501, 18503, 18504, 18505, 18509, 18508, 18510, 18511, 18512, 18529/1, 18527, 18528, 18530, 18531, 18532, 18533, 18534, 18536, 18537, 18546, 18538, 18539, 18541, 18540, 18543, 18542, 18545, 18547, 18548, 18553, 18554, 18555, 18574, 18573, 18570, 18569/2, 18568, 18566, 18571, 18572, 18567, 18569/1, 18562, 18559, 18560, 18558, 18557, 18556, 18552, 18288, 18289/2, 18289/3, 18290, 18289/1, 18291, 18292, 18287, 18286, 18284, 19636, 18293, 18294, 18295, 18296, 18297, 18298, 18299, 18301, 19632, 19674, 18529/2, 18544, 18307, 18306, 18303, 18302, 18305, 18366, 18367, 18369, 19520, 19621, 18363, 18370, 18364, 18365, 18362, 18361, 18371, 18410, 18409, 18406, 18407, 18408, 18405, 18399, 19625, 18400, 18401, 18402, 18398, 18397, 19626, 19622, 19627, 18433, 18434/1, 18434/2, 18413, 18432/1, 18432/2, 19521, 18437, 19622, 18431, 18430, 18420, 18419, 18418, 18417, 18416, 18415, 18414, 18412, 18425, 18424, 18426, 18427, 18428, 18429, 18423, 18422, 19675, 19658, 19668, 18535, 19659, 19655, 19654, 19524/1, 19653, 19652, 18304, 19620, 19628, 18368, 19629, 19630, 19623, 18404, 18403, 19524/2, 14353, 14347, 14348, 14341, 14346, 14345, 14344, 14343, 14342, 14334, 14335, 14336, 17406, 14332, 14333, 14331, 14317, 14330, 14329, 14328, 14327, 14326, 14325, 14324, 14321, 14320, 14319, 14318, 14316, 14315, 14314, 14339, 14338, 14337, 14305, 14306, 14307, 14308, 14309, 14310, 14313, 14312, 15131, 14311, 14298, 14299, 14300, 14301, 14302, 14303, 14286, 14285, 14284, 15129, 15130, 15128, 15127, 15126, 15124, 15125, 15123, 15122, 15121, 15120, 15112, 15110, 15106, 15105, 15104, 15103, 15102, 15146, 15145, 15142, 15141, 15137, 15138, 15139, 15140, 15136, 15113, 15118, 15117, 15116, 15135, 14294, 15143, 15173, 15144, 15166, 15161, 15160, 15159, 15158, 15162, 15163, 13165, 15167, 15168, 15169, 15170, 15171, 15172, 15174, 15157, 15156, 15155, 15300, 15299, 15298, 15297, 15296, 15295, 15294/2, 15293, 15292, 15290, 15291, 15196, 15175, 15176, 15177, 15178, 15179, 14293, 15132, 14296, 15134, 15133, 14297, 14292, 14290/2, 14288, 14289, 14291, 14290/1, 14278, 15180, 14277, 14274, 14273, 14280, 14281, 14282, 14283, 15182, 14276, 14275, 14272, 14271, 15181, 15183, 15184, 13977, 13978/1, 13980, 13988, 13985, 14268, 14269, 14267, 14266, 14265, 14270, 14264, 14263, 14262, 14261, 15188/2, 15188/1, 15186, 15187, 15194, 15195, 15198, 15197, 15199, 15204, 15203, 15202, 15201, 15205, 15206, 15207, 15208, 15213, 15200, 15193, 15189, 15190, 15191, 14257, 14258, 14256, 14255, 14254, 14253, 14225, 14222, 14219, 14216, 14211, 14210, 14206, 14205, 14203, 14247/2, 14249, 14248, 14250, 14220, 14221, 14251, 14252, 14232, 14228, 14229, 14230, 14227, 14234, 14238, 14235, 14239, 14245, 14240, 14247/1, 14242, 14243, 14241, 14240, 14244, 15937, 15936, 15939, 15938, 15940, 15915, 15916, 15914, 15913, 15912, 15918, 15919, 15917, 15930, 15920, 15931, 15932, 15935, 15934, 15933, 15929, 15928, 15908, 15907, 15909, 15911, 15927, 14237, 14235, 14236, 15214, 15215, 15223, 15926, 15925, 15924, 15923, 15922, 15921, 15221, 15220, 15218, 15211, 15212, 15210, 15216, 15217, 15209, 15192, 14226, 12139, 12130, 12129, 12128, 12124, 12127, 12126, 12125, 12121, 12120, 12119, 12118, 12115, 12123, 12122, 12117, 11699, 11705, 11694/2, 11694/3, 11693, 11692, 11691, 11686, 11685, 11683, 11673, 11684, 11676, 11682, 11681, 11680, 11675, 11674, 11694/1, 11706, 11710, 11719, 11718, 11713, 11715, 11716, 11717, 11720, 11721, 11722, 11723, 11731, 11732, 11733, 11734, 11735, 11736, 11737, 11738, 11739, 11740, 11652, 11651, 11650, 11653, 11664, 11663, 11656, 11657, 11602, 11658, 11660, 11661, 11659, 11647, 11646, 11640, 11639, 11645, 11642, 11644, 11643, 11641, 11635, 11634, 11633, 11636, 11632, 11631/1, 11629/1, 11629/2, 11631/2, 11638/2, 11637, 11638/1, 11649, 11648, 11655, 11654, 11741, 11742, 11743, 11744, 11745, 11746, 11761, 11762, 11763, 11764, 11623, 11626, 11625, 11624, 11766, 11767/2, 11767/1, 11627, 11620, 11621, 11628, 11630, 11619, 11618, 11617, 11616, 11615, 11678, 11677, 11711, 11709/2, 11708, 11707, 11622, 11787/2, 11787/1, 11783, 11786, 11785, 11784, 11792, 11789, 11790, 11791, 11788, 11768, 11770, 11774, 11411/1, 11605, 11607, 11606, 11609, 11610, 11611, 11604, 11608, 11614/1, 11614/2, 11613/2, 11613/1, 11612/2, 11612/1, 11794, 11795, 11816, 11817, 11818, 11819, 11821, 11820, 11822, 11823, 11824/1, 11824/2, 11826, 11829, 11828, 11827, 10503, 10494, 10493, 10490, 10492, 10491, 10489, 10488/1, 10488/3, 10488/2, 17416, 10321, 10326, 10325, 10322, 10075, 10327, 10328, 10333, 10334, 10335, 10338, 10337, 10336, 10332, 10330, 10320/1, 10329/1, 10324, 10323, 10074, 10073, 10077, 10072, 10061, 10060, 10041, 10042, 10043, 10044, 10056, 10057, 10055, 10058, 10054, 10048, 10047, 10046, 10045, 10049, 10050, 10053, 10052, 10037, 10038, 10342, 10341, 10347, 10346, 10348, 10345, 10349, 10350, 9774/2, 9774/1, 10368, 10369, 10370, 10371, 10344, 10343, 9786, 9787, 10011, 10010, 10033, 10036, 10035, 10034, 10032, 10051, 10030, 10031, 10029, 10059, 10026, 10027, 10017, 10018/2, 10016, 10014, 9988, 17440, 9986/1, 9987/2, 9989, 9990, 9994/2, 9997, 9998, 10013, 10012, 10008, 10009, 10007, 10006, 9782, 9783, 9781, 9780, 9779, 9778, 9736, 9735, 9733, 9777, 9737, 9776/1, 9785, 9790, 9788, 9789, 9784, 9791, 9792, 9794, 9793, 9991/2, 9985/2, 9996/2, 9905/2, 10005, 10001, 10030, 9999, 9795, 9796, 10004/2, 10004/1, 10003/1, 10002/1, 9996/1, 9995/1, 9994/1, 9993, 9992, 9981, 9980, 9979/1, 9924, 9923, 9925, 9806, 9803, 9802, 9804, 9805, 9801, 9800, 9797, 9798, 9734, 9732, 9740, 9741, 9742, 9743, 9807, 9922, 9921, 9808, 9809, 9810, 9920, 9926/1, 9811, 9812, 9813, 9814, 9815, 9816, 9817, 9822, 9823, 9824, 9692, 9799/1, 9799/2, 9705, 9704, 9703, 9709, 9708, 9707, 9711, 9710, 9745, 9731, 9736, 9727, 9726, 9713, 9712, 9706, 9702, 9701, 9700, 9698, 9697, 9694, 9693, 9691, 9825, 9699, 9728, 9719, 9720/1, 9718, 9716, 9715, 9714, 17384, 9688, 9687, 9689, 9686, 9690, 9826, 9827, 9828, 9829, 9830, 9685, 9684, 9683/1, 9678, 9677, 9674/1, 9674/2, 9676, 9667, 9666, 9665, 9679, 9680, 9681, 9682, 17424, 17385, 9721, 9722, 9723, 9724, 9725, 17405, 15119, 14295, 15164, 15294/1, 13978/2, 14233, 15222, 14237, 17407, 15185, 15147, 17417, 14260, 145259, 11700, 17409, 11698, 11697, 11696, 11695, 11689, 11688, 11687, 11690, 11665, 11679, 11666, 11667, 11668, 11670, 11669, 11672, 17359/2, 10319, 10040, 10039, 10351, 9776/2, 17415/1, 9979/2, 9984/1, 9985/1, 9983, 9982/1, 9991/1, 9984/2, 9695, 9696, 9683/2.

KO Grljan

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

14666, 19528/2, 14656, 14662, 14649, 14640, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 14641, 13152, 13151, 13210, 13211, 13133/1, 14646, 14645, 13115, 13124, 13116, 13117, 13123, 13122, 13118, 13121, 13120, 13134/2, 13134/1, 13135, 13136, 13137, 13119, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 14642, 14623, 14606, 13402, 13401, 13400, 13399, 13398, 13397, 14648, 13425, 13424, 13423, 13422, 13420, 13419, 14647, 13403, 13404, 13405, 13386, 13385, 13382, 13384, 13383, 13381, 14639, 13387, 13388, 13390, 13389, 13392, 13394, 13396, 14652, 14608, 14655, 13429, 14654, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, 13436, 14653, 13470, 13459, 13471/1, 13471/2, 13537, 13541, 13542, 13545, 13546, 13548, 13550, 13553, 13486, 13487, 13485, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 14663, 13554, 13558, 13559, 13562, 13563, 13496, 13497, 13498, 13499, 13500, 13501, 12458, 12452/2, 12459, 14695, 13519, 14611, 14696, 13838, 13800/1, 13800/2, 13799, 13798, 13797, 13795, 13788, 13787, 13789, 13790, 13794, 13792, 13791, 14694, 14561/2, 13518, 13520, 13521, 13522, 13523, 13524, 13525, 13526, 13527, 13528, 13529, 13530, 13531, 13532, 13772, 13770/2, 13779, 13778, 13777, 13776, 13775, 13774, 14610, 13845, 13844, 13842, 13841, 14605, 13840, 13839, 14703, 13802, 13837, 13836, 14704, 14612, 14692, 13807, 13806, 13805, 13803, 13804, 13808, 13809, 13810, 13811, 13814, 13816, 13813, 13812, 13833, 13835/1, 14614, 14706, 13834, 14705, 13832, 13831, 13830, 13501, 14252, 13502/17, 13502/16, 13502/15, 13502/14, 14254, 14255, 13525, 13524, 13523, 13522, 14257, 14256, 13584, 13583, 13582, 13581, 13580, 13579, 13578, 13577/1, 13576, 13575, 13595, 13594, 13593, 13592, 13591, 13590, 13589, 13588, 14251, 14245/1, 17923, 19605, 17922, 17924, 17925, 17926, 17927, 17928, 17929

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

13770/1, 14666, 14691, 19528/2, 14656, 14662, 14649, 14640, 13154, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13153, 14641, 13152, 13151, 13210, 13211, 13212, 13213/3, 13214, 13215, 13133/2, 13133/1, 14646, 13131/1, 13132, 14645, 13111, 13112, 13113, 13114, 13115, 13124, 13116, 13117, 13123, 13122, 13118, 13121, 13120, 13134/2, 13134/1, 13135, 13136, 13137, 13119, 13138, 13139, 13140, 13141, 13142, 13143, 13144, 14642, 14623, 14606, 13402, 13401, 13400, 13399, 13398, 13397, 14648, 13421, 13426, 13425, 13424, 13423, 13422, 13418, 13420, 13419, 14647, 13403, 13407, 13406, 13404, 13405, 13386, 13385, 13382, 13384, 13383, 13381, 13380, 13379, 13378, 14639, 13387, 13388, 13390, 13389, 13392, 13391, 13393, 13394, 13396, 13395, 14652, 14608, 14657, 13602, 13601, 14655, 13430, 13429, 14654, 13431, 13432, 13433, 13434, 13435, 13436, 13437, 13438, 13439, 14653, 13466, 13467, 13468, 13470, 13459, 13471/1, 13471/2, 13537, 13538, 13541, 13539, 13540, 13544, 13543, 13542, 13545, 13552, 13551, 13547, 13546, 13549, 13548, 13550, 13553, 13486, 13487, 13485, 13484, 13483, 13482, 13481, 13488, 13489, 13490, 13491, 13492, 13493, 13494, 13495, 14663, 13554, 13558, 13555, 13556, 13557, 13560, 13565, 13559, 13562, 13563, 13561, 13564, 13567, 13570/1, 13570/2, 13571, 13572, 13536, 14661/1, 13535, 13533, 13496, 13497, 13498, 13502, 13499, 13500, 13501, 12450, 9241, 9779/1, 9195, 9190/2, 9193/3, 9194, 9193, 9206, 9207/1, 9207/2, 9207/4, 9207/3, 9779/2, 9780, 9778, 9777, 9776, 12448, 12451, 12452/1, 12454, 12455, 12453, 12456, 12457, 12458, 12452/2, 12459, 12447, 12436, 12437, 12441, 12449, 12460, 12461, 12440, 12438, 12428, 12429, 12427, 14695, 13519, 14611, 14696, 13838, 13707, 13801, 13800/1, 13800/2, 13799, 13798, 14697, 13796, 13797, 13795, 13782, 13783, 13784, 13785, 13786, 13788, 13787, 13789, 13790, 13794, 13792, 13791, 14694, 14664, 13859/2, 13771, 14561/2, 13513, 13514, 13515, 13516, 13517, 13518, 13520, 13521, 13522, 13523, 13524, 13525, 13526, 13527, 13528, 13529, 13530, 13531, 13532, 13534, 13772, 13770/2, 13780, 13779, 13778, 13777, 13776, 13775, 13774, 14610, 13858, 13856, 13855, 13854, 13853, 13845, 13844, 13842, 13841, 14022, 14024, 14025, 14026, 14027, 14028, 14029, 14032, 14031, 14030, 14605, 13840, 13839, 14703, 13802, 13837, 13836, 14704, 14612, 14692, 13807, 13806, 13805, 13803, 13804, 13808, 13809, 13810, 13811, 13814, 13816, 13813, 13812, 13815, 13817, 13818, 13833, 13835/1, 14614, 14706, 13834, 14705, 13832, 13831, 13815, 13820, 13821, 13823, 13824, 13825, 13828, 13829, 13830, 13501, 14252, 13502/17, 13502/16, 13502/15, 13502/14, 14254, 14255, 13525, 13524, 13523, 13522, 13521, 13520, 14257, 14256, 13584, 13583, 13582, 13581, 13580, 13579, 13578, 13577/2, 13577/1, 13576, 13575, 13574, 13573/1, 13597, 13596, 13595, 13594, 13593, 13592, 13591, 13590, 13589, 13587, 13588, 14251, 14245/1, 17923, 19605, 17920, 17921, 17922, 17924, 17925, 17926, 17927, 17928, 17929, 17930, 17931, 17932.

KO Lenovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

11478, 11468, 8050, 4456, 4453, 4441, 4442, 4478, 4464, 4492, 4491, 7915, 4550, 7846, 11475, 7270, 7296, 7841, 7840, 7343, 7266, 11476, 7129, 7079/2, 7886, 4577, 4584, 4588/1, 4586, 4585, 4572, 4576, 4575, 4565, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4555, 4553, 4549, 4556, 4546, 4552, 4551, 4535, 4536, 4544, 4543, 4542, 4537, 4541, 4539, 4540, 4530, 4503, 4517, 4516, , 4514, 4512, 4513, 4427, 4426, 4434, 4439, 4442, 4443, 4438, 4435, 4436, 4446, 4445, 4444, 4452, 4449, 4451, 4450, 8061, 8062, 8063, 8064, 8070, 8060, 8059, 8052, 8051, 8049, 8048, 8046, 8047, 8045, 8042, 8041, 8040, 4507, 4506, 4504, 4404/2, 4454, 4455, 4458, 4457, 4459, 4473, 4470/2, 4467, 4470, 4471, 4478, 4484, 4469, 4483, 4488, 4489, 4499, 4495, 4497, 4498, 7951, 4502, 4501, 4499, 4496, 4494, 4493, 7969, 4489, 4468, 4466, 4465, 4463, 4462, 7975, 7974, 7973, 7977/1, 7976, 7978, 7980, 7979, 4461, 4460, 8039, 7948, 7947, 4518, 4519, 4520, 4529, 4528, 4531, 4534, 4545, 4546, 4547, 4557, 4558, 7889, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 4533, 4532, 4526, 4521, 4525, 4521, 4524, 7890, 7888, 7882, 7883, 7891, 7881, 7884, 7885, 4603, 4602, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4598, 4601, 4600, 4599, 7309, 11454, 5734, 5629, 5631/3, 7272, 7267, 7264, 7263, 7273, 7546, 7548, 7545, 5613, 5611, 11452, 5490, 5491, 5510, 5492, 5493, 5489, 7278, 7279, 7283, 7310, 7280, 5548/1, 7281, 7282, 5527, 5528/2, 5518, 5506, 5495, 5497, 5507, 5519, 5515, 5515, 5508, 5494, 5509, 5514, 5521, 5520, 5526, 5525, 7311, 5524, 5523, 5522, 5513, 5512, 7332, 7331, 5511, 7330, 7845, 4635, 4636, 4634, 7847, 4638/3, 7850, 4633, 7848, 7851, 7843, 7337, 7838, 7844, 7341, 7339, 7340, 7335, 7334, 7833, 7348, 7349, 7347, 7346, 7336, 7345, 7344, 7842, 7342, 7356, 7861, 4604, 7863, 7860, 4605, 4606, 4608, 4607, 4610, 4609, 4638/1, 4638/2, 4632, 4631, 4630, 4614, 4612, 4626, 4629, 7854, 7855, 4627, 4628, 4611, 7856, 7857, 7858, 7862, 7839, 7838, 11485, 7865/1, 7828, 7365, 7312, 7307, 7308, 7316, 7544, 7542/1, 7538, 7297, 7301, 7299, 7300, 7298, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7297, 7288, 7286, 7274, 7285, 7284, 7277, 7076, 7275, 5616, 5614, 5615, 5617, 5618, 5619, 7260, 5631/1, 7268/2, 5631/2, 5733, 5730, 5727/2, 7138, 7137, 7135, 5831, 5832, 5836, 5854, 5833, 5835, 7107, 7104, 7103, 7109, 7110, 7108, 7119, 7121, 7120, 5836, 5834, 7132, 7133, 7131, 7134, 7139, 7140, 7141, 7130, 7125, 7117, 7118, 7122, 7124, 7123, 7126, 7127, 7128, 7142, 7143, 7144, 7149, 7150, 7061, 7115, 7113, 7111, 7062, 7112, 7102, 7101, 7097, 7088, 7089, 7091, 7093/2, 7094, 7087, 7092, 7093/1, 7096, 7095, 7078, 7077, 7075, 7064, 7074, 7076, 7079/1, 11477, 6756, 6755, 6754, 6753, 6752, 6751, 6750, 6749, 6663, 6664/2, 6687, 6701, 6718, 6717, 6719, 6748, 6742, 6743, 6744, 6741, 6779, 6778, 6777, 6773, 6799, 6771, 6772, 6758, 6757, 6655, 6656, 5947, 7085, 7086, 7084, 7083, 70821/1, 7082/2, 6761, 7081, 6763, 6762, 6759, 6760, 6793, 6767, 6765, 7080, 7072, 6766, 6792, 6780/1, 6746, 6745, 6740, 6739, 6737, 6789, 6724, 6710, 6726, 6725, 6738, 6723, 6747, 6722, 6721, 6720, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712, 6711, 6709, 6708, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

11478, 11468, 7549, 6795, 11489, 8050, 4456, 4453, 4441, 4442, 4478, 4464, 11467, 4492, 7959, 4491, 7915, 4550, 4544, 4621, 7846, 11475, 7270, 7296, 7841, 7840, 7343, 7367, 7592, 7547, 7550, 7266, 11476, 7129, 6695, 7079/2, 6768, 6728, 7908, 7886, 4577, 4584, 4591, 4589, 4590, 4594, 4595, 4576, 4597, 4588/1, 4588/2, 4587, 4586, 4585, 4572, 4576, 4575, 4574, 4573, 4570, 4567, 4571, 4566, 4565, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4316, 4318, 4307, 4324, 4323, 4322, 4320, 4321, 4319, 4555, 4553, 4549, 4556, 4546, 4552, 4551, 4535, 4568, 4536, 4544, 4543, 4542, 4537, 4541, 4539, 4540, 4530, 4503, 4517, 4516, , 4514, 4512, 4513, 4511, 4510/2, 4510/1, 4509, 4508, 4331, 4430, 4428, 4427, 4426, 4434, 4440, 4439, 4442, 4443, 4438, 4435, 4436, 4446, 4445, 4444, 4452, 4449, 4451, 4450, 8061, 8062, 8063, 8064, 8069, 8070, 8071, 11509/2, 11509/1, 8074, 8072, 8008, 8066, 8063, 8058, 8053, 8060, 8059, 8052, 8050, 8051, 8043, 8044, 8049, 8048, 8046, 8047, 8045, 8042, 8041, 8040, 4388, 4339, 4338, 4507, 4506, 4504, 4505, 4486, 4487, 4390, 4392, 4397, 4422, 4425, 4424/1, 4404/2, 4454, 4455, 4458, 4457, 4459, 4474, 4473, 4470/2, 4467, 4470, 4475, 4471, 4477, 4478, 4476, 4480, 4479, 4484, 4469, 4391, 4483, 4488, 4489, 4499, 4495, 4497, 4498, 7951, 4502, 4501, 4500, 4499, 4496, 4494, 4493, 7969, 4489, 4468, 4466, 4465, 4463, 4462, 7975, 7971, 7974, 7973, 7977/1, 7976, 7978, 7980, 7979, 4461, 4460, 8039, 8038, 8004, 8002, 8001, 7999, 8000, 7997, 7996, 7995, 7994, 7993, 7989, 7990, 7988, 7986, 7985, 7984, 7983, 7981, 7982, 7977/2, 7972, 7970, 7968, 7960, 7961, 7958, 7955, 7953, 7954, 7952, 7950, 7949, 7948, 7946, 7945, 7924, 7944, 7947, 4518, 4519, 4520, 4529, 4528, 4531, 4534, 4545, 4546, 4547, 4557, 4558, 7889, 7909, 7910, 7911, 7912, 7913, 7914, 4533, 4532, 4526, 4521, 4525, 4521, 4522, 4523, 4524, 7918, 7919, 7920, 7921, 7922, 7923, 7926, 7917, 7907, 7916, 7890, 7888, 7882, 7883, 7891, 7906, 7905, 7881, 7892, 7899, 7893, 7879, 7880, 7884, 7885, 4603, 4602, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4598, 4601, 4600, 4599, 7309, 5604, 7541, 7543, 11454, 7560, 7556, 7555, 7554, 7553, 7552, 7551, 7591, 5734, 5629, 5631/3, 7272, 7267, 7264, 7263, 7273, 7546, 7548, 7545, 5613, 5611, 5605, 5541, 5612, 5530, 5531, 5609, 5610, 5529, 5542, 5546, 5547, 5500, 5501, 11452, 5490, 5491, 5510, 5492, 5493, 5502, 5498, 5484, 5485, 5486, 5496, 5487, 5488, 5489, 4637, 4647, 4649, 4648, 4650, 4651, 4652, 4654, 5653, 4557, 7278, 7279, 7283, 7310, 7280, 5548/1, 7281, 7282, 5527, 5528/2, 5504, 5505, 5518, 5512, 5503, 5506, 5495, 5497, 5507, 5519, 5515, 5515, 5508, 5494, 5509, 5514, 5521, 5520, 5526, 5525, 7311, 5524, 5523, 5522, 5513, 5512, 7332, 7331, 5511, 7330, 7845, 4635, 4636, 4634, 7847, 4638/3, 7850, 4633, 7848, 7851, 7843, 7337, 7838, 7844, 7341, 7339, 7340, 7335, 7334, 7833, 7348, 7349, 7347, 7346, 7336, 7345, 7344, 7842, 7342, 7356, 7357, 7864/2, 7868, 7871, 7870, 7869, 7861, 4604, 7863, 7860, 4605, 4606, 4608, 4607, 4610, 4609, 4618, 4617, 4616, 4623, 4625, 4624, 4646, 4640, 4641, , 4643, 4638/1, 4638/2, 4639, 4632, 4631, 4630, 4613, 4614, 4612, 4626, 4629, 7854, 7855, 4627, 4628, 4611, 7856, 7857, 7858, 7862, 7860, 7864/1, 7865/2, 7869, 7839, 7838, 11485, 7865/1, 7828, 7837, 7835, 7836, 7834, 7355, 7394, 7360, 7358, 7359, 7362, 7363, 7364, 7350, 7366, 7365, 7312, 7370, 7369, 7368, 7324, 7329, 7314, 7313, 7322, 7321, 7325, 7326, 7319, 7320, 7315, 7307, 7308, 7316, 7317, 7318, 7305, 7306, 7304, 7530, 7531, 7532, 7537, 7303, 11484, 7302, 7542/2, 7544, 7542/1, 7538, 7296, 7297, 7301, 7299, 7300, 7298, 7289, 7290, 7291, 7292, 7293, 7294, 7297, 7288, 7286, 7274, 7285, 7284, 7277, 7076, 7275, 5616, 5614, 5607, 5608, 5606, 5621, 5622, 5620, 5615, 5617, 5618, 5619, 5624, 5623, 5625, 5627, 5626, 5628, 7260, 5631/1, 7268/2, 7268/1, 5632, 5630, 5631/2, 5733, 5732, 5731, 5729, 5730, 5727/2, 5737, 5736, 7138, 7137, 5844, 5841, 5840, 5839/1, 5837, 5833, 5832, 5855, 7135, 5831, 5832, 5829, 5830, 5836, 5854, 5833, 5835, 5839/2, 7105, 7106, 7107, 7104, 7103, 7109, 7110, 7108, 7119, 7121, 7120, 5836, 5834, 7132, 7133, 7131, 7134, 7139, 7140, 7141, 7130, 7125, 7117, 7118, 7122, 7124, 7123, 7126, 7127, 7128, 7142, 7143, 7144, 7145, 7593, 7261, 7146, 7147, 7148, 7149, 7150, 7161, 7162, 7163, 7164, 7165, 7166, 7169, 7170, 7200, 7176, 7116, 7183, 7177, 7184, 7185, 7182, 7114, 7179, 7180, 7181, 7061, 7115, 7113, 7111, 7062, 7112, 7102, 7101, 7100, 5842, 5935, 5936, 7099, 5940, 5939, 5941, 7097, 7088, 7089, 7090, 7093/3, 7091, 7093/2, 7094, 7087, 7092, 7093/1, 7096, 7095, 7078, 7077, 7075, 7063, 7064, 7074, 7076, 7079/1, 11477, 6756, 6755, 6754, 6753, 6752, 6751, 6750, 6749, 6663, 6660, 6662, 6664/1, 6674, 6672/2, 6679, 6681, 6680, 6685, 6664/2, 6687, 6700, 6701, 6718, 6717, 6719, 6748, 6742, 6743, 6744, 6741, 6779, 6778, 6777, 6773, 6799, 6771, 6772, 6758, 6757, 6655, 6654, 6656, 6651, 6652, 6653, 6649, 6648, 5942, 5950, 5949, 5948, 5947, 7085, 7086, 7084, 7083, 70821/1, 7082/2, 6761, 7081, 6763, 6762, 6759, 6760, 6793, 6767, 6765, 7080, 7059, 7069, 7068, 7073, 7072, 7071, 7069, 7070, 6796, 6766, 6769, 6770, 6792, 6794, 6791, 6790, 6774, 6780/1, 6776, 6775, 6782, 6783, 6784, 6746, 6745, 6740, 6739, 6737, 6736, 6735, 6734, 6785, 6789, 6786, 6733/1, 6730, 6731, 6724, 6727, 6729, 6710, 6726, 6725, 6738, 6723, 6747, 6722, 6721, 6720, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712, 6711, 6709, 6708, 6702, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6696, 6688/1, 6699, 6698, 6697.

KO Leskovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5316, 5284, 5176, 4795, 4957/1, 4957/2, 4512, 4513, 4806, 4794, 4793, 4535, 4544, 4538, 4470, 4471, 5199, 3330, 5261, 5248, 5247, 5279, 4554, 5287, 4761, 4769, 4742, 4745, 4757/2, 4764, 4765, 4766, 4780, 4779, 4778, 4777, 4770, 4774, 4773, 4772, 4775, 4776, 4768, 4767, 4766, 4782, 4781, 4783, 4784, 4791, 4792, 4797, 4801, 4804, 4859, 4858, 4857, 4861, 4860, 4863, 4862, 4864, 4854, 5258, 4835, 4830, 4831, 4829, 4328, 4818, 4816, 4817, 4846, 4847, 4805, 4845/2, 4845/1, 4841, 4834, 4832, 4833, 4824, 4823, 4822, 4821, 4820, 4819, 4818, 4816, 4815, 4814, 4808, 4807, 4809, 4803, 4802, 4800, 4779, 4778, 4796, 4810, 4811, 4812, 4813, 4790, 4786, 4787, 4788, 4660, 4662, 4663, 4649, 4648, 4817, 4647, 4639, 4637, 4638, 4636, 4635, 4634, 4602, 4954/2, 4954/3, 4956, 4958, 4954/1, 4968, 4560/2, 4559, 4557, 4558, 4560/1, 4562, 4561, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4567, 4568, 4591, 4588, 4589, 4590, 4587, 4583, 4584, 4585, 4586, 4533, 4528, 4527, 4526, 4515, 4502, 4503, 4505, 4509, 4508, 4507, 4498, 4492/1, 4501, 4490, 4489, 4481, 4488, 4487, 4506/2, 4514/1, 4525/2, 4525/3, 4524, 4525/1, 4529, 4532, 4595, 4594, 4593, 4592, 4573, 4572/1, 4572/2, 4570, 4571, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4565, 4569, 4566, 4564, 4555, 4556, 4553, 4969, 4552, 4551, 4550, 4539, 4500, 4499, 4496, 4497, 4563, 4537, 4536, 5025, 4495, 4493, 4492/2, 4493, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 4483, 4464, 4463, 4465, 4467, 4472, 4474, 4473, 4469, 4468, 4475, 4476, 5290, 5283, 5060, 5061, 5064, 5065, 5066, 5071, 5072, 4466, 4461, 4462, 4460, 4459, 4458, 4455, 4456, 4454, 4457, 4453, 4437, 4452/3, 5077, 5073/1, 5073/2, 5075, 5076, 5078, 5079, 5080, 5081/1, 5182, 5179, 5178, 5172, 5176, 5177, 5180, 5181, 5194, 5184, 5183, 9195, 5196, 5197, 5198, 5207, 5205, 5206, 5216, 5202, 5200, 5192, 5193, 5314, 5241, 3326, 3325, 3323, 3324, 3322, 3321, 3335, 3334, 3327, 3328, 3331, 5217, 5218, 5219, 5220, 5201, 5221, 5191, 5190, 5185, 5186, 5189, 5187, 5188, 5222, 5223, 5224, 5225, 5240, 5229, 5238, 5230, 5229, 5226, 5227, 5235/2, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235/1, 5236, 5237, 5243, 5242, 5244, 5245, 5246, 5257/1, 5257/2, 5256, 5254, 5262, 5253, 5252, 5249, 5250, 5251, 3320, 3319, 3318, 5263/1, 5263/2, 5265, 5264, 5260, 5255, 5253, 5259, 3289, 3276, 3286, 3288, 3287, 3268, 3263, 3265, 3264, 3266, 3267, 3269, 3273, 3270, 3271, 3272, 3274, 3275, 3262.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5316, 5232, 3708/2, 4423, 4731, 4888, 5284, 5176, 4430, 4795, 4957/1, 4957/2, 4512, 4513, 5033, 5317, 4806, 4794, 4793, 5308, 4962, 4535, 4544, 4538, 4470, 4471, 5199, 3349, 3330, 5261, 5248, 5247, 5279, 3277/2, 5207, 3253, 4664, 4655, 5253, 4554, 5287, 4672, 4840, 4839, 4838, 4761, 4769, 4763, 4761, 4758, 4760, 4759, 4754, 4756, 4757/1, 4755, 4746, 4747, 4748, 4735, 4734, 4739, 4740, 4741, 4738, 4736, 4737, 4744, 4743, 4742, 4745, 4757/2, 4764, 4765, 4766, 4780, 4779, 4778, 4777, 4770, 4774, 4773, 4772, 4775, 4776, 4768, 4767, 4766, 4782, 4781, 4783, 4784, 4791, 4792, 4797, 4801, 4804, 4859, 4858, 4857, 4861, 4860, 4863, 4862, 4864, 4865, 4866, 4867, 4856, 4872, 4871, 4869, 4874, 4878, 4877, 4878, 4878, 4855, 4854, 5258, 4883, 4886, 4852, 4851/1, 4851/2, 4649, 4850, 4848, 4835, 4830, 4831, 4829, 4328, 4818, 4816, 4817, 4846, 4847, 4805, 4845/2, 4844, 4843, 4842, 4837, 4836, 4845/1, 4841, 4834, 4832, 4833, 4824, 4823, 4822, 4821, 4820, 4819, 4818, 4816, 4815, 4814, 4808, 4807, 4809, 4803, 4802, 4800, 4779, 4778, 4796, 4810, 4811, 4812, 4813, 4790, 4786, 4787, 4788, 4660, 4662, 4663, 4666, 4665, 4787, 4733, 4732, 4694, 4693, 4691, 4690, 4667, 4668, 4673, 4671, 4670, 4669, 4658, 4659, 4657, 4656, 4650, 4646, 4645, 4644, 4643, 4642, 4649, 4648, 4817, 4647, 4639, 4637, 4638, 4636, 4635, 4634, 4640, 4641, 4630, 4631, 4629, 4632, 4622, 4633, 4621, 4619, 4620, 4618, 4609, 4603, 4600, 4602, 4601, 4598, 4599, 4597, 4159/2, 4596, 4531, 4954/2, 4954/3, 4956, 4955, 4948, 4949, 4952, 4953, 4961, 4960, 4959, 4958, 4954/1, 4968, 4560/2, 4559, 4557, 4558, 4560/1, 4562, 4561, 4563/1, 4563/2, 4563/3, 4567, 4568, 4591, 4588, 4589, 4590, 4587, 4583, 4584, 4585, 4586, 4533, 4528, 4527, 4526, 4515, 4502, 4503, 4505, 4509, 4508, 4507, 4498, 4492/1, 4501, 4490, 4489, 4481, 4488, 4484, 4487, 4485, 4486, 4420, 4421, 4506/2, 4506/1, 4514/2, 4514/1, 4525/2, 4525/3, 4524, 4523, 4522, 4517, 4516, 4518, 4519, 4521, 4520, 4530, 4525/1, 4529, 4532, 4595, 4594, 4593, 4592, 4573, 4572/1, 4572/2, 4570, 4571, 4574, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4565, 4569, 4566, 4564, 4555, 4556, 4963, 4964, 4965, 4967/1, 4966, 4973, 4974, 4975, 4972, 4553, 4971, 4970, 4969, 4552, 4551, 4550, 4549, 4546, 4976, 4549, 4978, 4977, 4548, 4545, 4542, 4541, 4540, 4539, 4500, 4499, 4496, 4497, 4563, 4985, 4984, 4988, 4989, 4537, 4536, 4536/2, 5024, 5025, 4495, 4494, 5026, 4493, 4492/2, 4493, 4492/3, 5027, 5028, 5029, 5032, 5031, 5030, 5037, 5036, 5035, 5034, 5045, 5046, 5047, 5048, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5038, 5051, 5050, 5049, 4462, 4483, 4464, 4463, 4465, 4467, 4472, 4474, 4473, 4469, 4468, 4475, 4476, 4477, 4478, 4480, 4479, 4431, 5290, 4448, 4447, 5283, 5081/2, 5082, 5070, 5069, 5087, 5068, 5063, 5062, 5060, 5061, 5064, 5065, 5066, 5071, 5072, 4466, 4461, 4462, 4460, 4459, 4458, 4455, 4456, 4454, 4457, 4453, 4437, 4438, 4439, 4440, 4441, 4442, 4443, 4445, 4446, 4452/1, 4452/2, 4452/3, 4451, 4450, 3706, 3707, 3705, 5077, 5073/1, 5073/2, 5075, 5076, 5078, 5079, 5080, 5081/1, 5182, 5179, 5178, 5174, 5313, 5168, 5170, 5169, 5173, 5171, 5172, 5176, 5177, 5180, 5181, 5194, 5184, 5183, 9195, 5196, 3703, 3696, 3697, 5197, 5198, 5232, 3692, 3693, 3694, 3695, 3688, 3348, 3691, 5204, 3345, 3346, 5211, 3338/1, 3342, 5215, 5213, 5212, 5210, 5209, 5208, 5207, 5205, 5206, 5216, 5203, 5202, 5200, 5192, 5193, 5314, 5241, 3326, 3325, 3323, 3324, 3322, 3321, 3336, 5282, 3291, 3292, 3317, 3337, 3335, 3334, 3327, 3328, 3333, 3339, 3338/2, 3332, 3329, 3331, 5217, 5218, 5219, 5220, 5201, 5221, 5191, 5190, 5185, 5186, 5189, 5187, 5188, 5222, 5223, 5224, 5225, 5240, 5229, 5238, 5230, 5229, 5226, 5227, 5235/2, 5231, 5232, 5233, 5234, 5235/1, 5236, 5237, 5243, 5242, 5244, 5245, 5246, 5257/1, 5257/2, 5256, 5254, 5262, 5253, 5252, 5249, 5250, 5251, 3320, 3319, 3318, 3290, 5263/1, 5263/2, 5265, 5264, 5260, 5255, 5253, 5259, 3226, 3289, 3277/1, 3276, 3286, 3288, 3287, 3268, 3263, 3265, 3264, 3266, 3267, 3269, 3273, 3270, 3271, 3272, 3274, 3275, 3278, 3279, 3260, 3261, 3256/1, 3257, 3258, 3259, 3262.

KO Prlita

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5284, 5283, 5282, 5281, 5280, 5279, 5318, 5277/2, 5277/3, 5277/4, 5306, 5277/1, 5319, 5278, 5307, 5317, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274/1, 5274/2, 5275, 5276, 5266, 5315, 5267, 5268, 5269, 5260, 5261, 5314, 5257, 5258, 5259, 5213, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245, 5312, 5244, 5243, 5242, 5241/2, 5241/1, 5316, 2282, 4971/1, 2284, 2283, 2203, 2306, 2302, 2204, 2327, 2322, 2326, 2321, 2325, 2320/2, 2323, 4972/1, 2320/3, 2329, 2397, 2399, 2398, 2390, 2389, 2391, 2394/1, 2522, 2521, 2520, 2524, 2523, 2378, 2525, 2516, 2518, 2517, 2515, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2381, 2548, 2552, 2555, 2563, 2550, 2550, 2547, 2558, 2561, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1794, 1793, 1792, 2600, 1780, 1777, 1776, 1775, 1774, 1771, 1772, 1773, 2625, 1778, 2626, 2645/2, 2647, 4988, 2648, 1331, 1332, 1335, 1345, 1338, 1337, 1330, 1380, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, 1329, 1330, 2649, 1810, 1811/6, 1811/7, 1811/8, 1811/9, 1815, 2557, 1816, 1817/1, 1817/3, 1817/4, 2546/2, 2546/1, 2546/3, 2495, 2497, 2493, 2492, 2489, 2488, 2485, 2484, 2535, 2543, 2549, 4976/1, 2386, 2324, 2551, 4973/1, 4975, 4966, 2396/1, 1291, 1326, 1327, 1319, 1318, 1295, 1296, 1294, 1293, 1292, 1297, 1150, 1151, 1152, 1149, 1148, 1153, 1157, 1161/1, 1156, 1155, 1170, 1169, 1167, 1172, 1171, 1173, 1174, 1175, 1179, 1298, 1136, 1299, 1137, 1301, 1303, 1300, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1144, 1146, 1349, 1801, 1812, 1811/2, 1811/3, 1811/1, 1811/4, 1811/5, 1802, 1798, 1797, 1796, 1795, 1768, 1769, 1770, 1317, 1316, 1131, 1130, 4964, 1128, 1129, 1112/2, 1112/1, 1121, 1100, 1102/4, 1105, 1106/1, 1104, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1106/3, 1106/2, 1154, 1060, 1062, 1061, 1059, 1058, 1057, 1036, 1035, 1034, 1033, 1032, 1024, 1019, 1018, 1021, 1020, 1194, 122, 1023, 1193, 1195, 1191, 1168, 1181, 1190, 1189, 1199, 1196, 1197, 1207, 1198, 1202, 1201, 1200, 1203, 1206, 1209, 1213, 1212, 1211, 1210/1, 3295, 3294, 3301, 3297/1, 1204, 1185, 1180, 4959, 1314, 1320, 1351, 1348, 1346, 1347, 1342, 1341, 1334, 1321, 1147, 1109, 1108, 1163, 1214, 1205, 1208, 1156, 1156, 1156, 1039/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5179, 5285, 5284, 5191, 5283, 5282, 5281, 5280, 5279, 5318, 5277/2, 5277/3, 5277/4, 5306, 5192, 5194, 5195, 5196, 5277/1, 5197, 5198, 5300, 5199, 5286, 5299, 5319, 5278, 5307, 5317, 5270, 5271, 5272, 5273, 5274/1, 5274/2, 5275, 5276, 5264, 5265, 5266, 5315, 5267, 5268, 5269, 5260, 5261, 5314, 5254, 5255, 5256, 5257, 5258, 5259, 5213, 5251, 5250, 5249, 5248, 5247, 5246, 5245, 5312, 5244, 5243, 5242, 5241/2, 5241/1, 5240, 5316, 2263, 2264, 2261, 2259, 2258, 2257, 2256, 2255, 2252, 2278, 2250, 2249, 2248, 2282, 2281, 2280, 2279, 2277, 2276, 2251, 4971/1, 2275, 2287, 2288, 2285, 2284, 2283, 2203, 2202, 2303, 2305, 2309, 2307, 2308, 2306, 2302, 2204, 2327, 2322, 2326, 2321, 2325, 2320/2, 2323, 2330, 2312, 4972/1, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2310, 2331, 2320/3, 2329, 2334, 2333, 2332, 2387, 2388, 2397, 2399, 2398, 2390, 2389, 2391, 2393, 2394/1, 2382, 2385, 2522, 2521, 2520, 2524, 2523, 2378, 2525, 2516, 2518, 2517, 2515, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2381, 2792, 2788, 2790, 2798, 2795, 2794, 2548, 2791, 2779, 2552, 2778, 2581, 2580, 2579, 2570, 2573, 2574, 2588, 2569, 2565, 2566, 2567, 2554, 2555, 2563, 2550, 2550, 2547, 2558, 2561, 2562, 2589, 2596, 2595, 2594, 2591, 2593, 2592, 2590, 2598, 2599, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1794, 1793, 1792, 2600, 1791, 1790, 1789, 1768, 1784, 1785, 1783, 1782, 1781, 1780, 1777, 1776, 1775, 1774, 1771, 1772, 1773, 2625, 2624, 2623, 1779, 1778, 2622, 2609, 2608, 2621, 2626, 2629, 2645/2, 2646, 2647, 4988, 2648, 1331, 1332, 1335, 1345, 1338, 1337, 1330, 1380, 1322, 1323, 1324, 1325, 1328, 1290, 1329, 1330, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 1288, 1289, 1810, 1811/6, 1811/7, 1811/8, 1811/9, 1815, 2557, 1816, 1817/1, 1817/2, 1817/3, 1817/4, 1828, 1827, 1820/1, 1826, 2546/2, 2546/1, 2536, 2545, 2544, 2540, 2541, 2546/3, 2542, 2536, 2483, 2486, 2487, 2490, 2491, 2494, 2495, 2498, 2497, 2493, 2492, 2489, 2488, 2485, 2484, 2535, 2543, 2549, 2539, 2537, 4976/1, 2386, 2324, 2551, 4973/1, 4975, 4966, 2396/1, 1291, 1326, 1327, 1319, 1318, 1295, 1296, 1294, 1293, 1292, 1297, 1150, 1151, 1152, 1149, 1148, 1153, 1160, 1159, 1156, 1157, 1161/2, 1161/1, 1156, 1155, 1170, 1169, 1167, 1172, 1171, 1173, 1174, 1175, 1176, 1179, 1177, 1178, 1248, 1273, 1276, 1274, 1298, 1136, 1299, 1137, 1301, 1303, 1300, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1144, 1146, 1145, 1134, 1133, 866, 867, 868, 861, 862, 868, 864, 865, 1312, 1358, 1356, 1313, 1357, 1353, 1355, 1354, 1350/1, 1350/2, 1349, 1361, 1764, 1763/1, 1762, 1759, 1760, 1727, 1801, 1812, 1811/2, 1811/3, 1811/1, 1811/4, 1811/5, 1802, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1768, 1769, 1770, 1767, 1766, 1800, 1763/2, 1317, 1316, 1315, 4966, 1135, 1131, 1130, 4964, 1128, 1129, 1120, 1119, 1118, 1117, 1116, 1115, 1114, 1113, 1112/2, 1112/1, 1121, 1111, 1110, 1099, 1101, 1100, 1092, 1091, 1093, 1089, 1090, 1102/3, 1088, 1087, 1098, 1085, 1102/1, 1065, 1066, 1064, 1063, 1102/4, 1105, 1106/1, 1104, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1106/3, 1106/2, 1154, 1060, 1062, 1061, 1059, 1058, 1057, 1036, 1038, 1037, 1040, 1035, 1034, 1033, 1032, 1031, 1024, 1030, 1041, 1045, 1047, 1028, 1019, 1026, 1027, 1018, 1021, 1020, 1194, 122, 1023, 1193, 1195, 1191, 1168, 1181, 1190, 1189, 1199, 1196, 1197, 1207, 1198, 1202, 1201, 1200, 1203, 1206, 1209, 1213, 1212, 1211, 1210/1, 926, 925/1, 3296, 3297/2, 3295, 3294, 3299, 3300, 3302, 3301, 1215, 1217, 3297/1, 1218, 1219, 1220, 1204, 1187, 1188, 1186, 1185, 1183, 1182, 1184, 1247, 1180, 1252/2, 1252/1, 1253, 1254, 4959, 1352, 1314, 1320, 1351, 1348, 1346, 1347, 1342, 1341, 1334, 1765, 1321, 1147, 1109, 1108, 1132, 1162, 1163, 3298, 1214, 1205, 1208, 1029, 1156, 1156, 1156, 1050, 1039/1, 1039/2, 1039/3, 1039/4.

OPŠTINA BOLJEVAC

KO Bačevica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7322, 7329, 462, 696, 568/1, 569, 7320, 480, 482, 479, 475, 474, 466, 472, 469, 471, 468, 467, 470, 473, 477/1, 476/1, 518, 517, 516, 514, 521, 522, 523, 520, 519, 7319, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 549, 545, 546, 552, 550, 551, 553, 554, 555/2, 585, 719, 564, 557, 558, 566, 565, 563, 562, 559, 561, 560, 555/1, 461, 460, 465, 464, 459, 458, 457, 456, 429, 455, 454, 433, 432, 568/2, 567/1, 567/2, 570, 698, 431, 430, 697, 689, 7376, 655, 653, 652, 656, 673, 658, 659, 657, 4902/1, 4902/2, 4895, 4899, 674, 4901, 675, 685, 691/2, 691/1, 693/1, 692, 682, 684, 683, 694, 693, 699, 695, 702, 720, 722, 535, 534/2, 534/1, 736, 735, 734, 737, 536, 537, 526, 527, 533, 3583, 7387, 1547, 3060, 7324, 3504, 3429/2, 7339, 3275/1, 3275/2, 1596, 1591, 1590, 1595, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1587, 1555, 1586, 1583, 1584, 1585, 1582, 1589, 1588, 1581, 1580, 1556, 1557, 1558, 1553, 1552, 1516, 1517, 1526, 1527, 1544, 1543/2, 1543/1, 1545, 1546, 1551, 1550, 1549, 1548, 1561, 1560/1, 1559, 1560/2, 1540/1, 1540/2, 1537, 1538, 1539, 1540/2, 1541/1, 1542, 1528, 1529/1, 1519, 1518, 1530, 1531, 1532, 1529/2, 7330, 1818, 1800, 1798, 1819, 1515, 1490, 1820, 1825, 1489, 1494, 1493, 1492, 1491, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1503, 1502, 1501, 1495, 1500, 1496, 1488, 1829, 4850, 1828, 1827, 1822, 1826, 1817, 1816, 1842, 1843, 1853, 1854, 1855, 1851, 1852, 1849, 1848, 1847, 1846, 1844, 1845, 1841, 1840, 1839, 1837, 1836, 1447/2, 1835/4, 1835/1, 1835/3, 1835/2, 1472, 1473, 1474, 1475, 1480/2, 1487, 1476, 1471, 1834, 1831, 1833, 1832, 1452/2, 1868/3, 1868/2, 1868/1, 1867, 1875, 3024, 3025, 3027, 1414, 1415, 1416, 1412, 1408, 1407/2, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 3028/2, 3028/1, 3019, 3020, 3553/1, 3013, 3072/1, 3595, 3594, 3593/2, 3593/1, 3589/1, 3589/2, 3590, 3577, 3578, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/2, 3576/1, 3568, 3565, 3032, 3566, 3567, 3029, 3033, 3030, 3034, 3035/1, 3036, 3037, 3043, 3063, 3061, 3564, 3569, 3570, 3563, 3562, 3031, 3038, 3039, 3042, 3041, 3592, 3591, 3588, 3587, 3581, 3580, 3579, 3571, 3582, 3586, 7323, 3584, 3537/2, 3553/2, 3552, 3559, 3555, 3558, 3560, 3561, 3554, 3100, 3101, 3099, 3117, 3511, 3512, 3513, 3514, 3116, 3115, 3114, 3113, 3112, 3110, 3111, 3109, 3105, 3108, 3107, 3106, 3510, 3104, 3103, 3102, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3515, 3516, 3518, 3483, 3476, 3475, 3474, 3477, 3481, 3479, 3480, 3482, 3485, 3484, 3715, 3852, 3853, 3854, 3461, 3460, 3459, 3458, 3457, 3445, 3160, 3470, 3471, 3472, 3473, 3478, 3469, 3468, 3467, 3466, 3465, 3464, 3463, 3446, 3462, 3456, 3455, 3454, 3453, 3451, 3452, 3167, 3168, 3161, 3162, 3163, 3166, 3164, 7303, 3450, 3448, 3449, 3432, 3433, 3447, 3431, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3413, 3412, 3417, 3420, 3423, 3419, 3418, 3226, 3225, 3224, 3223, 3429/1, 3193/2, 3193/1, 3192, 3190, 3209/1, 3211, 3216, 3217, 3222, 3227, 3219, 3218, 3221, 3220, 3212, 3230/1, 3230/2, 3229, 3228, 3231, 3350, 3349, 3351, 3251, 3252, 3253, 3254, 3256, 3257, 3255, 3258, 1284, 3270, 3259, 3289, 3290, 3260, 3288, 3287, 3286, 3278, 3276, 3277/2, 3277/1, 3279/2, 3279/1, 3280, 3284, 3283, 4729, 4726, 4730, 4731, 4764, 4732, 4733, 3274, 3273, 3272, 3271, 4734, 4735, 3269, 3261, 3268, 1283, 3266, 7328, 733, 3265, 3264, 4737, 732, 4738, 4736, 4243, 4745, 4742, 4741, 4740, 4766, 4765, 4739, 731/1, 731/2, 4825, 730.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3502, 7322, 7329, 7331, 531, 462, 649, 676, 696, 568/1, 569, 7320, 4890, 4863, 481, 480, 749, 515, 512/2, 470/2, 512/1, 511, 510, 506, 509, 508, 478, 7315, 494, 493, 492, 495, 499, 496, 497, 489, 488, 491, 490, 485, 483, 484, 448, 482, 479, 475, 474, 466, 472, 469, 471, 468, 467, 470, 473, 477/1, 477/2, 476/1, 518, 517, 516, 514, 521, 522, 523, 524, 525, 520, 519, 7319, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 549, 548, 545, 546, 547, 721, 552, 550, 551, 553, 554, 555/2, 585, 719, 564, 557, 558, 566, 565, 563, 562, 559, 561, 560, 555/1, 461, 460, 465, 464, 463, 459, 458, 457, 456, 453, 438, 437, 428, 426, 427, 429, 436, 435, 434, 455, 454, 433, 432, 568/2, 567/1, 567/2, 570, 698, 431, 430, 697, 690, 689, 7376, 687, 686, 688, 679, 677, 655, 654, 651, 650, 653, 652, 656, 673, 658, 659, 657, 666/1, 664, 663, 660, 661, 662, 669, 4902/1, 4903, 4902/2, 4900, 4897, 672, 671, 4895, 4898, 4899, 674, 4901, 675, 685, 691/2, 691/1, 693/1, 692, 682, 684, 683, 694, 693, 699, 701, 4888, 4887, 4889, 700, 695, 702, 703, 704/1, 707, 708, 709, 705, 704/2, 706, 710, 4862, 4861, 4860, 712, 713, 718, 714, 720, 723, 722, 535, 534/2, 534/1, 736, 735, 734, 737, 536, 537, 526, 527, 528, 529, 530, 533, 532, 744, 3583, 1670, 7387, 1547, 1765, 3060, 7324, 3504, 4021, 4021, 3429/2, 3214, 7339, 7341, 3275/1, 3275/2, 3456, 3172, 3149, 3847/2, 3016, 1713, 7381, 1609, 1608, 1596, 1591, 1590, 1616, 1592, 1593, 1594, 1595, 1607, 1606, 1605, 1604, 1603, 1602, 1601, 1600, 1599, 1598, 1597, 1587, 1555, 1586, 1583, 1584, 1585, 1582, 1589, 1588, 1581, 1618, 1617, 1579, 1578, 1577, 1576, 1580, 1686, 1573, 1574/1, 1575, 1556, 1557, 1558, 1553, 1552, 1516, 1517, 1523, 1525, 1520, 1521, 1522, 1524, 1526, 1527, 1544, 1543/2, 1543/1, 1545, 1546, 1551, 1550, 1549, 1548, 1561, 1560/1, 1559, 1560/2, 1572/2, 1563, 1571, 1572/1, 1570, 1690/2, 1692/1, 1699, 1565, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1564, 1566, 1569, 1568, 1540/1, 1540/2, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540/2, 1541/1, 1542, 1528, 1529/1, 1519, 1518, 1530, 1531, 1532, 1529/2, 1729, 1730, 1731, 1567, 1732, 1733, 1734, 1735, 7330, 1736/1, 1737, 1534, 1533, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1774, 1797, 1796, 1795, 1818, 1803, 1802, 1801, 1800, 1798, 1819, 1515, 1490, 1820, 1825, 1489, 1494, 1493, 1492, 1491, 1514, 1513, 1512, 1511, 1510, 1509, 1508, 1507, 1506, 1505, 1504, 1503, 1502, 1501, 1498, 1499, 1495, 1500, 1496, 1497, 1488, 1829, 4850, 1828, 1827, 1822, 1826, 1810, 1805, 1811, 1809, 1808, 1817, 1816, 1815, 1814, 1813, 1812, 1807, 1806, 1842, 1843, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 7330/2, 1859, 1851, 1852, 1849, 1848, 1847, 1846, 1844, 1845, 1841, 1840, 1839, 1837, 1836, 1439/2, 1447/2, 1835/4, 1835/1, 1835/3, 1835/2, 1472, 1473, 1474, 1475, 1480/2, 1487, 1486, 1485, 1484, 1483, 1482, 1480/1, 1479/1, 1479/2, 1478/1, 1478/2, 1476, 1469, 1465, 1453/5, 1453/1, 1471, 1834, 1831, 1833, 1832, 1450, 1453/3, 1453/4, 1452/1, 1452/2, 1448, 1449, 1451, 1453/2, 1446, 1440, 1438, 1447/1, 1439/1, 1432/1, 1432/2, 1868/3, 1868/2, 1868/1, 1862, 1863, 1865, 1866, 1867, 1870, 1872, 1869, 1874, 1875, 1878/2, 1876/2, 1876/1, 1877, 1878/1, 1882, 1881/2, 1884, 1888, 1891, 3024, 3025, 3027, 1414, 1415, 1416, 1412, 1410, 1408, 1407/3, 1409, 1407/1, 1407/2, 1413/1, 1413/2, 1413/3, 3028/2, 3028/1, 3019, 3020, 3017, 3018, 3553/1, 3013, 3072/1, 3012/3, 3012/4, 3012/1, 3012/2, 3609, 3595, 3594, 3593/2, 3593/1, 3589/1, 3589/2, 3590, 3577, 3578, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576/2, 3576/1, 3568, 3565, 3032, 3566, 3567, 3029, 3033, 3030, 3034, 3035/2, 3035/1, 3036, 3037, 3043, 3044, 3045, 3046, 3049, 3050, 3068, 3066, 3065, 3052, 3053, 3054/2, 3054/1, 3055/1, 3055/2, 3057, 3056, 3064, 3063, 3061, 3062, 3858/2, 3059, 3058/1, 3564, 3569, 3570, 3563, 3562, 3031, 3038, 3039, 3042, 3041, 3598, 3600, 3599, 3604, 3605, 3606, 3616, 3603, 3601, 3602, 3597/1, 3597/2, 3596/2, 3596/1, 3592, 3591, 3588, 3587, 3581, 3580, 3579, 3571, 3582, 3586, 7323, 3585, 3584, 3534, 3551, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3541, 3536/1, 3536/1, 3537/1, 3537/2, 3535, 3553/2, 3538, 3540, 3539, 3552, 3556, 3557, 3559, 3555, 3558, 3560, 3561, 3554, 3100, 3101, 3099, 3090, 3094/1, 3095, 3098, 3097, 3096, 3093, 3094/2, 3091/1, 3091/2, 3092, 3083, 3082, 3081, 3080, 3155, 3154, 3153, 3152, 3150, 3151, 3128, 3125, 3126, 3127, 3121, 3120, 3122, 3119, 3118, 3117, 3511, 3512, 3513, 3514, 3116, 3115, 3114, 3113, 3112, 3110, 3111, 3109, 3105, 3108, 3107, 3106, 3510, 3104, 3103, 3102, 3509, 3508, 3507, 3506, 3505, 3515, 3516, 3518, 3500, 3501, 3503, 3517, 3519, 3520, 3521, 3522, 3525, 3524, 3523, 3499, 3488, 3489, 3490, 3491, 3487, 3483, 3476, 3475, 3474, 3477, 3481, 3479, 3480, 3482, 3486, 3485, 3484, 3841, 3840, 3839/2, 3839/1, 3838, 8837/1, 3843, 3847/1, 3846, 3849, 3848, 3850, 3858, 3842, 3715, 3851, 3852, 3853, 3854, 3461, 3460, 3459, 3458, 3457, 3445, 3157, 3158, 3159, 3160, 3470, 3471, 3472, 3473, 3478, 3469, 3468, 3467, 3466, 3465, 3464, 3463, 3446, 3462, 3456, 3455, 3454, 3453, 3451, 3452, 3167, 3168, 3161, 3162, 3163, 3166, 3169, 3164, 3165, 3170, 3173/1, 3171, 3176, 3175, 7303, 3178, 3177, 3450, 3448, 3449, 3432, 3433, 3447, 3431, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3407, 3442, 3443, 3444, 3855, 3859/1, 3857/3, 3856, 3857/1, 3857/2, 3859/2, 3868, 3406, 3405, 3404, 3402, 3401, 3400, 3408, 3413, 3412, 3411, 3409, 3410, 3414, 3415, 3416, 3399, 3398, 3397, 3395, 3394, 3368/1, 3417, 3420, 3352, 3368/2, 3367, 3428, 3427, 3426, 3425, 3424, 3422, 3421, 3423, 3419, 3418, 3226, 3225, 3224, 3223, 3429/1, 3193/2, 3193/1, 3191, 3192, 3430, 3186, 3185, 3189/2, 3190, 3196, 3197, 3198, 3203, 3204, 1310, 1308, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209/2, 3210, 3209/1, 3213, 3211, 3215, 3216, 3217, 3222, 3227, 3219, 3218, 3221, 3220, 3212, 3230/1, 3230/2, 3229, 3228, 3231, 3350, 3349, 3348, 3351, 3353, 3356, 3341/1, 3346, 3232, 3233, 3234, 3244, 3248, 3247, 3250, 3249, 3251, 3252, 3253, 3254, 3256, 3257, 3255, 3258, 1284, 1290/2, 1290/1, 1291, 1289, 3270, 3259, 3289, 3290, 3291, 3292, 3302, 3260, 3288, 3287, 3286, 3278, 3276, 3277/2, 3277/1, 3279/2, 3279/1, 3281/2, 3281/1, 3285, 3293, 3294, 3295, 4708, 3280, 3284, 3283, 3282, 4709, 4710, 4727, 4728, 4729, 4722, 4725, 4724, 4746, 4726, 4730, 4731, 4764, 4732, 4733, 3274, 3273, 3272, 3271, 4734, 4735, 3269, 3261, 3268, 1283, 1285, 1282, 3262, 3267, 3266, 3263/2, 7328, 3263/1, 1275, 745, 746, 1273/1, 740, 739, 747, 748, 738, 1274, 733, 3265, 3264, 4737, 732, 4738, 4736, 4243, 4745, 4742, 4768, 4767, 4741, 4740, 4766, 4765, 4739, 731/1, 731/2, 4825, 730, 4826, 4837, 4830, 4829, 729, 727.

KO Dobro Polje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

8629, 840, 841, 839, 836, 835, 826, 825, 821, 823, 796, 829, 831, 797/2, 804, 805, 808, 807, 782, 784, 783, 789, 790, 791/2, 791/1, 792, 865/5, 866, 793, 794, 797/1, 795, 798, 801, 799, 800, 803, 802, 853, 854, 853, 832, 851, 828, 837, 838, 834, 827, 819, 830, 824, 865/2, 653, 652, 651, 646/1, 660, 662, 663, 664, 646/2, 649, 665, 661, 650, 766, 788, 787, 786, 785, 767, 670, 669, 668, 667, 666, 677, 680, 679, 682, 681, 683, 647, 648, 375, 362, 361, 358, 359, 373, 371, 684, 360, 295, 296, 303, 302, 301, 305, 237, 8568, 304, 300, 297, 298, 293, 290, 292, 291, 296, 8551, 715, 714, 716, 713, 270, 269, 267, 258, 255, 265, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 240, 239, 249, 248, 257, 191, 192, 259, 258, 264, 256, 254, 250, 252, 251, 220, 221, 241, 222, 227, 226, 225, 224, 228, 229, 232, 233, 230, 238, 286, 253, 678, 8575, 223, 8626.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

983, 982, 8629, 840, 847, 846, 848, 845, 841, 839, 836, 835, 826, 825, 821, 820, 822, 823, 818, 796, 829, 831, 797/2, 804, 817, 808, 805, 816, 809, 808, 807, 782, 781, 780, 775, 774, 773, 772, 784, 783, 789, 790, 791/2, 791/1, 792, 865/5, 866, 793, 794, 797/1, 795, 798, 801, 799, 800, 803, 802, 853, 854, 853, 832, 851, 852, 828, 837, 838, 843, 844, 855, 849, 856, 834, 827, 819, 830, 824, 8628, 868/4, 869, 868/3, 867, 865/2, 653, 652, 651, 646/1, 654, 656, 657, 658, 660, 662, 663, 664, 646/2, 649, 665, 661, 650, 766, 788, 787, 786, 785, 767, 768, 763, 762, 764, 765, 769, 770, 771, 670, 669, 668, 667, 666, 673, 672, 677, 680, 679, 682, 681, 683, 676, 686, 688, 709, 710, 647, 648, 375, 376, 374, 372, 365, 367, 355, 365, 364, 363, 362, 361, 358, 357, 359, 373, 371, 684, 360, 295, 296, 303, 302, 301, 309, 308, 307, 306, 305, 237, 8568, 304, 300, 297, 298, 293, 290, 292, 291, 296, 356, 8551, 350, 715, 714, 716, 713, 717, 712, 711, 708, 723, 722, 720, 721, 718, 719, 289, 288, 282, 273, 272, 271, 270, 274, 266, 269, 267, 258, 255, 265, 263, 276, 262, 187, 278, 188, 186, 189, 194, 195, 196, 216, 218, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 240, 239, 249, 248, 257, 191, 190, 192, 183, 259, 258, 260, 264, 261, 256, 254, 250, 252, 251, 277, 275, 220, 221, 241, 222, 227, 226, 225, 224, 228, 229, 232, 233, 234, 231, 235, 236, 230, 238, 286, 253, 678, 281, 8575, 706, 223, 8626, 219, 214, 215, 210, 683, 687.

KO Dobrujevac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2038, 7885, 4183, 4387, 7827, 7810, 2068, 1918/15, 2160, 7324, 4771, 3300, 3278/3, 3277/5, 4720, 4692, 4691, 4624/2, 4260, 4120, 4168, 4200, 7828, 7812, 3282, 7828, 7815, 4266/2, 4265, 4297, 4308, 4298, 4371, 4299, 4300, 7854, 4306, 4320/2, 4323/1, 4321/2, 4321/1, 4318, 4317, 4316, 4315, 4292, 4268, 4264, 4311, 4319, 4314, 4310, 4309, 4312, 4107, 4261, 4262, 4266/1, 4269, 4267, 4273, 4291, 4290, 4280, 4258, 4270, 4271, 4272, 4258, 4259, 4256, 4257, 4207, 4211, 4251, 4250, 4249, 4246, 4245, 4212, 4247, 4208, 4206, 4202, 4205, 4203, 4209, 4204, 4118, 4117, 4116, 4119, 4115, 4125, 4126, 4127, 4128, 4159, 4164, 4169, 4173, 4172, 4171, 4170, 4166, 4167, 4175, 4176, 4181, 4178, 4179, 4201/2, 4201/1, 4180, 4198, 4195, 4199, 4197, 4196, 4194, 7834, 4534, 4531, 4529, 4530, 4554, 4553, 4552, 7831, 4547, 4544, 4558, 4557/1, 4557/2, 4556, 4531, 4546, 4545, 4532, 4533, 4543, 4541, 4542, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4566/4, 4165, 7833, 4566/1, 4562, 4561, 4560/1, 4559, 4560/2, 4564, 4563, 4566/3, 4565, 4599, 4604, 4711, 3333, 4725, 4721, 4722, 4715, 4713, 4712, 4714, 4707, 4716/2, 4716/1, 4717, 4719, 4704, 4693, 4705, 4620, 4612, 4611, 4610, 4621/1, 46211, 4621/2, 4620/2, 4622/1, 4690, 4689, 4623, 4637, 4608, 4607, 4606, 4605, 4625, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4624/1, 4634, 4635, 4636, 4639, 4638, 4633, 4640, 4641, 4682, 4688, 4687, 4686, 4685, 4694/2, 4604, 4695, 4702, 4701, 4723, 4728, 4730, 3331/1, 3331/2, 3330, 3327, 3339, 3338/3, 3338/2, 3338/1, 3338/4, 3337, 3336, 3335, 3340, 3326, 3341, 3282, 3306, 3302, 3325, 3323, 3305, 3304, 4770, 3301, 4172, 3303, 4768, 4769, 3329, 4763, 4764, 4762, 4765, 4767, 4773, 4774, 4775, 4766, 4761, 4760, 3280/1, 3287/2, 3279/2, 3279/3, 3280/2, 3299, 3296, 3298, 3297, 3295, 3294, 3293, 3292, 4802, 3290, 4791, 4790, 3287, 3291, 3288, 3286, 3279/1, 3284, 3285, 3289, 4796, 3277/3, 3277/1, 3272, 3262, 3261, 3277/4, 3278/2, 3278/1, 3255, 3092, 3093, 3138, 3137/2, 3137/1, 3254, 3253/1, 3253/2, 3257/2, 3257/1, 3259, 3259, 3260, 3263, 3271, 3264, 3268, 3267, 3248, 3249, 3250, 3251, 3247, 3244, 3243, 3229, 3217, 3208, 3219, 3218, 2206, 3214, 3210, 3209, 3208, 3211, 3212, 2190, 2184/2, 2189, 2183, 2184/1, 2185, 2182, 2179, 2180, 2176, 2177, 3220/2, 3246, 3241, 3243/2, 3243/1, 3242, 3220/1, 3221, 3220, 2171, 2172, 2175, 2176, 2181, 2188, 2187, 2186, 2164, 2168, 2165, 2165/2, 2156, 2159, 2070, 2069, 2124, 2122, 2157, 2138, 2123, 2125, 2126, 2127, 2137, 2139, 2140, 2141, 2153, 2152, 2194, 2193, 2150, 2136/1, 2128, 2036, 2066, 2067, 2043, 2042, 2040, 2044, 2041, 2037, 2039, 2034, 2031, 2045, 2030, 2029, 2028, 2022, 2020, 2021, 2023, 2024, 2027, 2032, 2026, 2025, 2033, 2014/1, 2019, 2002, 1918/9, 1918/10.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2038, 7885, 4645, 4183, 4214/2, 4740, 4387, 7827, 7810, 2068, 1918/15, 2160, 7324, 2151/1, 3086, 4771, 3300, 3082, 3278/3, 3277/5, 7816, 7816, 4720, 4692, 4691, 4624/2, 4646, 4526, 4600/1, 4260, 4120, 4168, 4200, 7805, 7828, 3265, 7812, 3282, 7828, 4525, 7815, 4266/2, 4265, 4263, 7859, 3985, 3990, 3991, 3993/1, 3994, 3998, 3999, 4297, 4294/1, 4294/2, 4308, 4298, 4371, 4299, 4300, 7854, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4320/2, 4320/1, 4325/1, 4274, 4275, 4324/1, 4325/3, 4324/2, 4323/2, 4322/2, 4325/2, 4322/1, 4323/1, 4321/2, 4321/1, 4318, 4317, 4316, 4315, 4292, 4268, 4264, 4311, 4319, 4314, 4310, 4309, 4293, 4312, 4313, 4108, 4109, 4107, 4110, 4105, 4104, 4103, 4102, 4099, 4113, 4111, 4112, 4261, 4262, 4266/1, 4269, 4267, 4273, 4291, 4290, 4280, 4258, 4270, 4271, 4272, 4258, 4259, 4256, 4257, 4254, 4255, 4250, 4276, 4253, 4277, 4240, 4241, 4244, 4219, 4214/1, 4207, 4211, 4213, 4245, 4251, 4250, 4249, 4246, 4245, 4212, 4247, 4208, 4206, 4202, 4205, 4203, 4209, 4204, 4118, 4117, 4116, 4119, 4115, 4114, 4121, 4122, 4123, 4124, 4091/2, 4091/1, 4125, 4126, 4127, 4162, 4128, 4159, 4164, 4169, 4173, 4172, 4171, 4170, 4166, 4167, 4175, 4176, 4181, 4178, 4179, 4201/2, 4201/1, 4180, 4198, 4195, 4199, 4197, 4196, 4194, 7834, 4218, 4215, 4216, 4217, 4193, 4192, 4191, 4189, 4186, 4185, 4184, 4534, 4531, 4529, 4535, 4527, 4530, 4528, 4524, 4523, 4554, 4553, 4552, 7831, 4518, 4517, 4550, 4549, 4548, 4547, 4544, 4558, 4557/1, 4557/2, 4556, 4531, 4546, 4545, 4532, 4533, 4543, 4541, 4542, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4566/4, 4165, 4161, 4568, 4567, 7833, 4566/1, 4562, 4561, 4560/1, 4559, 4560/2, 4564, 4563, 4566/3, 4565, 4572, 4569/1, 4569/2, 4596, 4599, 4594, 4593, 4586, 4587, 4588, 4595, 4592, 4600/2, 4604, 4602, 4614, 4603, 4613, 4615, 4616, 4618/2, 4619, 4706, 4708, 3349, 3350/2, 4710, 4709, 3350/1, 4711, 3333, 4725, 4721, 4722, 4715, 4713, 4712, 4714, 4707, 4716/2, 4716/1, 4717, 4719, 4704, 4693, 4705, 4620, 4612, 4609, 4611, 4610, 4621/1, 46211, 4621/2, 4620/2, 4622/1, 4690, 4689, 4623, 4637, 4608, 4626, 4607, 4606, 4605, 4625, 4627, 4628, 4629, 4630, 4631, 4632, 4624/1, 4634, 4635, 4636, 4639, 4638, 4633, 4640, 4641, 4647/2, 4514, 4512, 4513, 4647/1, 4511, 4648, 4644, 4642, 4643, 4650, 4651, 4552, 4653, 4678, 4670, 4682, 4688, 4687, 4686, 4685, 4684, 4694/2, 4604, 4695, 4697, 4683, 4676, 4696, 4699, 4700, 4702, 4701, 4745, 4744, 4742, 4741, 4724, 4743, 4740, 4723, 4757, 4735, 4727, 4754, 4734, 4728, 4733, 4732, 4731, 4730, 3331/1, 3331/2, 3330, 3327, 3339, 3338/3, 3338/2, 3338/1, 3338/4, 3337, 3336, 3335, 3347, 3346, 3348, 3340, 3326, 3341, 3323, 3321, 3282, 3072/3, 3309, 3308, 3307, 3324, 3306, 3302, 3325, 3323, 3305, 3304, 4770, 3301, 4172, 3303, 4768, 4769, 3329, 4763, 4764, 4762, 4765, 4767, 4773, 4774, 4775, 4766, 4767, 4761, 4760, 4759, 4782, 4781, 4803, 4780, 4783, 4779, 4784, 4778, 4785, 4786, 4781, 4789, 4788, 4884, 4814, 4812, 4815, 4816, 3084, 3081/2, 3081/1, 3090, 3089, 3083, 3087/1, 3285/2, 3281/1, 3280/1, 3287/2, 3279/2, 3279/3, 3280/2, 3299, 3296, 3298, 3297, 3295, 3294, 3293, 3292, 4802, 3290, 4791, 4790, 4792, 4793, 3287, 3291, 3288, 3286, 3279/1, 3284, 3285, 3289, 4796, 4795, 4801, 4799, 4798, 4907, 4906, 4905, 3277/2, 3277/3, 3277/1, 3275, 3276, 3272, 3262, 3261, 3277/4, 3278/2, 3278/1, 3255, 3092, 3093, 3094, 3133, 3141, 3140, 3134, 3135, 3136, 3139, 3138, 3137/2, 3137/1, 3254, 3253/1, 3253/2, 3257/2, 3257/1, 3259, 3259, 3260, 3263, 3271, 3264, 3268, 3267, 3266, 3270, 3269, 3273, 3274, 3248, 3249, 3250, 3251, 3247, 3244, 3243, 3229, 3240, 3239, 3217, 3224, 3208, 3219, 3218, 2206, 3214, 3210, 3209, 3208, 3211, 3212, 3213, 3207/1, 3206/1, 3204, 3202, 3206/2, 2191/2, 2198, 2191/1, 2190, 2184/2, 2189, 2183, 2184/1, 2185, 2182, 2179, 2180, 2176, 2177, 3220/2, 3246, 3241, 3243/2, 3243/1, 3242, 3220/1, 3221, 3220, 3223/1, 3223/2, 3225, 4174/1, 2174/2, 2166, 2119, 2163, 2169, 2170, 2171, 2172, 2175, 2176, 2181, 2188, 2187, 2186, 2164, 2168, 2167, 2165, 2165/2, 2165/1, 2162, 2156, 2159, 2161, 2158, 2120, 2101/2, 2101/1, 2100, 2074, 2073, 2072, 2070, 2071, 2069, 2124, 2122, 2157, 2138, 2123, 2125, 2126, 2127, 2137, 2139, 2140, 2141, 2153, 2152, 2194, 2193, 2192, 2196, 2195, 2150, 2151/2, 2142, 2135, 2136/1, 2128, 2136/2, 2133/2, 2133/1, 2129/2, 2012, 2035, 2036, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2043, 2042, 2040, 2044, 2041, 2037, 2039, 2034, 2031, 2047, 2046, 2045, 2030, 2029, 2028, 2022, 2020, 2021, 2023, 2024, 2027, 2032, 2026, 2025, 2033, 2013, 2014/1, 2014/2, 2016, 2017, 20018, 2019, 2006, 2002, 2000, 2003, 7809, 1994, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001, 1988, 1999, 951, 1992, 1990, 1989, 1918/9, 1918/8, 1918/10.

KO Ilino

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1540, 1547, 1646/22, 1529, 1454, 1455, 1402, 1408, 1401, 821/17, 1646/21, 4135, 1698, 1700, 1699, 1702, 1704, 1705, 1703, 1706, 1707, 1708, 1701, 1717, 1710, 1709, 1646/20, 1697/2, 1646/19, 1646/18, 1646/15, 164632, 1646/14, 1646/13, 1646/12, 4143, 1564, 1563, 1500/18, 1500/17, 1500/16, 1500/13, 1500/14, 1500/15, 1646/4, 1646/5, 1646/6, 1551, 1527, 1528/2, 1480/8, 1552, 1515, 1516, 1517, 1518, 1481, 4121, 1519, 1520, 1521, 1523, 1480/1, 1450, 1451, 1465, 1467, 1466, 1389, 1417, 4123/3, 821/25, 821/24, 858, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1409, 1391, 1392, 1399, 1436, 1434, 1432, 4122, 1405, 1406, 1407, 1429, 1411, 1410, 1428, 1427, 1418, 821/16, 821/15, 837/1, 836, 821/5, 821/4, 821/3, 821/2, 819, 821/1, 7156.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1540, 1547, 1646/22, 821/6, 1574, 1529, 1454, 1455, 1402, 1408, 1401, 821/17, 821/20, 1646/21, 1646/17, 1720, 4135, 1698, 1700, 1699, 1702, 1704, 1705, 1703, 1706, 1707, 1708, 1701, 1722, 1721, 1719, 1718, 1717, 1710, 1711, 1709, 1712, 1713, 1714, 1646/20, 1697/2, 1646/19, 1646/18, 1646/26, 1646/15, 164632, 1646/14, 1646/13, 1646/12, 1646/11, 1646/10, 1646/9, 4143, 1564, 1563, 1500/18, 1500/17, 1500/16, 1500/6, 1500/7, 1500/8, 1500/9, 1500/10, 1500/11, 1500/13, 1500/14, 1500/15, 1646/26, 1646/24, 1646/4, 1646/5, 1646/6, 1646/7, 1646/8, 1646/25, 1645/1, 1569, 1568, 1567, 1566, 1565, 1562, 1561, 1560, 1559, 1551, 1558, 1557, 1556, 1527, 1526, 1528/2, 1528/1, 1522, 1525, 1480/8, 4134, 612, 588, 609, 510, 1552, 1515, 1516, 1517, 1518, 1481, 4121, 1519, 1520, 1521, 1523, 1524, 1480/1, 1450, 1451, 1465, 1467, 1466, 1389, 1417, 4123/3, 1390, 821/25, 821/24, 821/23, 821/22, 821/21, 821/19, 860, 861, 858, 1416, 1415, 1414, 1413, 1412, 1409, 1391, 1392, 1399, 1436, 1443, 1438, 646, 1435, 1434, 1432, 1431, 1430, 4122, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1429, 1411, 1410, 1428, 1427, 1426, 1425, 1424, 1420, 1418, 1419, 1421, 1422, 814, 815, 821/16, 821/15, 852, 821/14, 837/1, 836, 821/5, 821/4, 821/3, 821/2, 819, 816/1, 821/1, 816/2, 820, 813, 806, 812, 811, 818, 817, 7156, 805.

KO Jablanica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9290, 9777/2, 9664, 9268, 9260, 8941, 8995, 9075, 9076, 9786, 9785, 9766, 9796, 10443, 10468, 9545/1, 9545/3, 9545/2, 9535/1, 9535/2, 9537, 9538, 9539, 9553, 9550, 9546, 9552, 9551, 9549, 9548, 9547, 9444, 9561, 9563, 9573, 9572, 9571, 9560, 9562, 9563, 9566, 9570, 9569, 9805, 9797, 9798, 9801, 9802, 9803, 9804, 9806, 9819, 9825, 9841, 9876, 9840, 9837, 9836, 9838, 9834, 9835, 9826, 9589, 9590, 9587, 9586, 9580, 9588, 9585, 9575, 9579, 9578, 9582, 9584, 9593, 9592, 9591, 9799, 9805, 9795, 9764, 9796, 9791, 9793, 9794, 9603, 9609, 9610, 9611, 9612/1, 9612/2, 9618/3, 9775, 9777/1, 9781, 9787, 9788/1, 9658, 9657, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9660, 9661, 9662, 9663, 9665, 9784, 9783, 9779, 9780, 9776, 9774, 9792, 9770, 9772, 9771, 9765, 9768, 9769, 10449, 9719, 9718, 9717, 9716, 9715, 9714, 9713, 9246, 9668, 9659, 8342, 9670, 9663, 10336, 9667, 9249, 9243, 9257, 9256, 9262, 9263, 9259/2, 9256, 9255, 9254, 9250, 9251, 9248, 9241, 9242, 9247, 9252, 9253, 9240, 8899, 8902, 8901, 9174, 8915, 8938, 8940, 8939, 8919, 8917, 8916, 8903, 8905, 8932, 8931, 8891, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8900, 9225, 9221, 9220, 9219, 9265, 9264, 9238, 9233, 9232, 9259/1, 9231, 9216, 9215, 9217, 9227, 9228, 9218/1, 9226, 9218/2, 9224, 9235, 9234, 9235, 9237, 9236, 9223, 9268, 9267, 9291, 9259/1, 9299/2, 9305, 9307, 9306, 9304/1, 9299, 9304/2, 9298, 9292, 9276, 9274, 9277, 9278, 9280, 9279, 8878, 8879, 8880, 8882, 8890, 8889, 8904, 8886, 8885, 8887, 8888, 8942, 8943, 8934, 8935, 8937/2, 8937/1, 8918, 8920, 8921, 8922, 8923, 8925, 8924, 8926, 8929, 8930, 8975, 8977, 8978, 8979, 8976, 8998, 8994, 8993, 8992, 8991, 8996, 8997, 9034/2, 9034/1, 9035, 9040, 9041, 8985, 8980, 8984, 8981, 8928, 8927, 8983, 8982, 9042, 9043, 9063, 9044, 9045, 9064, 9065, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9060, 9062, 9061, 9071, 9070, 9072, 9074, 9077, 9081, 9078, 9082/1, 9083, 9086, 9087, 10466, 9032, 9031, 9033, 9036, 9039, 9037, 9038.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9290, 9534, 9777/2, 9664, 9268, 9260, 8941, 8995, 9075, 9076, 9786, 9785, 9766, 9796, 10443, 10468, 9543, 9531, 9532, 9533, 9435, 6544, 9545/1, 9545/3, 9536/2, 9536/1, 9545/2, 9535/1, 9535/2, 9537, 9538, 9539, 9553, 9550, 9546, 9552, 9551, 9549, 9548, 9547, 9554, 9444, 9447, 9446, 9561, 9563, 9573, 9572, 9571, 9560, 9562, 9563, 9559, 9556, 9555, 9567, 9566, 9570, 9569, 9577, 9568, 9839, 9842, 9824, 9763, 9820, 9809, 9808, 9807, 9805, 9797, 9798, 9801, 9802, 9803, 9804, 9806, 9819, 9825, 9841, 9876, 9840, 9837, 9836, 9838, 9834, 9835, 9826, 9589, 9590, 9587, 9586, 9580, 9588, 9585, 9575, 9579, 9578, 9581, 9574, 9422, 9408, 9407, 9837, 9896, 9895, 9584, 9582, 9583, 9584, 9593, 9592, 9591, 9810, 9799, 9805, 9795, 9764, 9796, 9791, 9793, 9794, 9603, 9609, 9610, 9611, 9618/1, 9618/2, 9613/2, 9613/1, 9613/3, 9612/1, 9612/2, 9618/3, 9775, 9777/1, 9781, 9787, 9788/1, 9658, 9657, 9637/2, 9638, 9639, 9640, 9643, 9644, 9645, 9646, 9647, 9648, 9649, 9650, 9651, 9652, 9653, 9654, 9655, 9656, 9660, 9661, 9662, 9663, 9665, 9784, 9783, 9773, 9778, 9779, 9780, 9776, 9774, 9792, 9770, 9772, 9771, 9765, 9767, 9768, 9769, 9732, 9734, 9736, 9729, 10449, 9723, 9724, 9725, 9722, 9721, 9720, 9719, 9718, 9717, 9716, 9715, 9714, 9713, 9712, 9674, 9675, 9673, 9671, 9245, 9246, 9669, 9668, 9659, 8342, 9670, 9663, 10336, 9667, 9249, 9243, 9257, 9256, 9262, 9263, 9259/2, 9256, 9255, 9254, 9250, 9251, 9248, 9241, 9242, 9247, 9252, 9253, 9240, 8899, 8902, 8901, 9174, 9175/1, 9176, 8954/2, 8915, 8914, 8913, 8906, 8909, 8910, 8911, 8912, 9128/1, 9128/5, 9128/4, 9128/3, 9128/2, 8938, 8940, 8939, 8919, 8917, 8916, 8903, 8905, 8932, 8931, 8891, 8893, 8894, 8895, 8896, 8897, 8898, 8900, 9225, 9221, 9220, 9219, 9265, 9264, 9238, 9233, 9232, 9259/1, 9231, 9216, 9230, 9229, 9215, 9214, 9212, 9178, 9177, 9170, 9213, 9217, 9227, 9228, 9218/1, 9226, 9218/2, 9224, 9235, 9234, 9235, 9237, 9236, 9223, 9268, 9267, 9291, 9259/1, 9299/2, 9305, 9307, 9306, 9308, 9309, 9310, 9304/1, 9299, 9304/2, 9298, 9297, 9291, 9292, 9276, 9275, 9269, 9274, 9277, 9278, 9280, 9279, 9281, 9283, 9270, 9271, 8866, 8870, 8874, 8875, 8876, 8878, 8879, 8880, 8877, 8882, 8890, 8889, 8904, 8886, 8885, 8887, 8888, 8884, 8883, 8942, 8943, 8944, 8945, 8955/1, 8955/2, 8933, 8934, 8935, 8937/2, 8937/1, 8918, 8920, 8921, 8922, 8923, 8925, 8924, 8926, 8929, 8969, 8931, 8932, 8930, 8972, 8974, 8975, 8977, 8978, 8979, 8976, 8973, 8987, 8988, 8998, 8994, 8993, 8992, 8991, 8997, 8990, 8989, 9000, 9002/2, 9008, 9004, 9005, 9007, 9006, 9028, 9029, 8996, 8997, 9034/2, 9034/1, 9035, 9040, 9041, 8985, 8980, 8984, 8981, 8928, 8927, 8983, 8982, 9042, 9043, 9063, 9044, 9045, 9064, 9065, 9046, 9047, 9048, 9049, 9050, 9051, 9056, 9052, 9053, 9054, 9055, 9057, 9058, 9059, 9060, 9066/1, 9066/2, 9066/3, 9067, 9062, 9061, 9071, 9070, 9069, 9068, 9072, 9074, 9077, 9081, 9078, 9073, 9079, 9080, 9082/1, 9082/2, 9083, 9086, 9087, 9088, 10466, 9027, 9032, 9030, 9031, 9033, 9036, 9039, 9037, 9038.

KO Krivi Vir

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

12041, 1700, 1699, 1691/2, 1691, 1692, 1698, 1838/3, 1694, 1695, 1696, 1701, 10840, 1869, 1866, 1870, 1871, 1872, 1873, 1924, 1704, 1912, 1864, 1911, 1885, 1884, 1883, 1875, 1874, 1915, 1893, 1888, 1887, 1886, 1890, 1889/1, 1991, 1896, 1895, 1902, 1892, 1891, 12884, 1954, 1945/1, 2013/1, 1955, 1956, 1957, 1961, 1960, 1959, 1958, 2007, 1962, 1963/1, 1966/2, 1963/2, 1861, 1877, 2009, 2008, 2010, 2013/2, 2013/3, 2030/4, 2012, 2030/5, 2030/8, 2030/3, 2630/2, 2005/2, 2011, 2043, 2035, 2031, 2037, 2034, 2033, 2229, 12877, 2049, 2030/7, 2030/6, 2005/1, 2218, 2228, 12883, 2680, 2679, 2678, 2677, 2233, 2231, 2230, 2042, 2041, 2038, 2227, 2226, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2694, 12879, 2749, 2748, 2747, 2691, 2724, 2725, 2726, 2737, 2738/3, 2722, 2721, 2719, 2720, 2693, 2688, 2689, 2690, 2723, 2770/1, 2763, 2762/1, 2750, 2857, 12882, 7286, 7287, 7295, 7272, 7259, 7257, 6396, 6401, 7256, 7258, 7255, 7254, 7253, 7244, 7260, 7261, 6411, 6382/3, 6410, 6381/1, 6412/1, 6413/2, 6413/1, 6415/2, 6415/1, 6417/2, 6417/1, 6423/2, 6414, 6380, 12826, 6354/1, 6354/2, 6353/1, 6353/3, 6353/2, 6352/1, 6352/2, 12820, 6424/1, 6425, 6430/4, 7259, 7241, 6422/1, 6420, 6418, 6416, 6409, 6405, 7299, 7300, 7306/2, 7307, 7305, 7295, 7294, 7293, 7303, 7202, 7296, 7292, 7296, 7297, 7298, 7301, 7249, 6428, 6427, 6426, 6421, 6419, 6404, 6403, 6402, 7247, 7243, 7248, 7245, 7246, 7242, 7349, 7351, 7304, 2859, 7352, 7358, 7385, 7355/2, 7355/1, 7354/1, 7388, 7370, 7376, 7379, 7381, 2731, 2730, 2727, 2735, 7369, 7377, 7375, 7358, 7347, 7365, 7373, 7364/1, 7364/2, 7363, 7361, 7362, 7360, 2728, 2736, 2738/2, 2039, 2232, 2740, 7386, 7378, 2738/1, 2739, 2742/1, 2742/4, 2742/2, 2743, 2742/3, 2741/1, 2741/2, 2752, 2753, 2751, 2758, 2759, 2754, 2755, 2761, 2756, 2757, 2760, 2762/2, 2765/1, 2769/3, 2769/1, 2769/2, 2765/2, 2766, 2767, 2768, 2789, 2788, 2787, 2786, 2863, 2860/1, 2860/2, 2862, 2861, 7353, 7359, 7360, 7354/2, 7354/3, 2868, 6351/2, 6349, 6351/1, 6463, 6462, 6315, 6320, 6350, 6355, 6349, 6321, 6348, 6347, 6345, 6344, 6341, 6323, 6325, 6326, 6490, 6488, 6308/2, 6309/2, 6310, 6324, 6311, 6308/3, 6487, 6476/7, 6479, 6478, 6477, 12831, 6773, 6772, 6774, 6780, 6743, 6764/1, 6771, 6770, 6781, 6791/2, 6790, 6792, 6793, 6800, 6801/1, 6802, 6805, 6804, 6465, 6466, 6474, 6475, 6476/2, 6476/1, 6472, 6468, 6469, 6467, 6314, 6471, 6473, 6470, 6476/3, 6318, 6322, 6313, 6346, 6476/6, 6476/4, 6476/8, 6791/1, 6791/3, 6782/2, 6782/3, 6766/1, 6765, 6773, 6783, 6775, 6777, 6784, 6782/1, 12806, 6814, 6815, 6816, 7048, 6849, 6835, 6836, 6827/2, 6827/1, 6818/2, 7047, 7049/4, 7049/2, 7050, 7051, 7043, 7049/3, 7049/1, 7046, 7027, 7044, 7043, 7042, 7023, 6762/1, 6762/2, 6760/2, 6767/1, 6809/1, 6818/1, 6761, 6759/2, 6766/2, 6767/2, 6809/2, 6810, 6811/1, 6819/1, 6821, 6823, 6817, 6822/2, 6822/1, 6822/3, 6820, 6860, 6825, 6826, 6813, 6811/2, 6819/2, 7028, 7041, 7031, 7033/1, 7033/2, 7032, 7030, 7029, 7026, 8865, 8866, 8874, 8873, 8868, 6986, 7021, 7020/2, 7020/1, 7024, 7023, 7025, 6988, 6989, 6988, 6987, 6985, 8901, 8902/1, 8903/1, 8902/2, 8903/2, 6982, 8904/1, 8906, 8905, 8910, 8911/1, 8899/2, 6983/1, 8938, 6983/2, 8907, 6964, 6966, 6961, 6963, 6965, 6968, 6960, 6962, 8909/1, 8931, 8930, 8933, 6956/2, 6957, 6959, 6958, 8929, 12912/1, 8998, 8928, 8898/2, 8913, 8909/2, 8927, 8914, 8895, 8898/1, 8899/1, 8912, 8915, 8916, 8894, 8870, 8900, 8918, 8889, 8890, 8892, 8893, 8891, 8872, 8869, 6956/1, 6955/1, 12755, 6952, 6951, 8947, 8948/1, 8948/2, 8949/1, 8951, 8953, 8949/2, 8954, 8955, 8956/2, 9573/2, 9573/1, 9576, 9577/1, 9578/3, 9578/2, 9578/1, 9579, 9580/2, 9580/1, 5953, 5957, 5956, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5969, 5966, 5967, 5968/2, 8958, 8957/1, 8957/2, 8945, 8944, 8943, 8942, 8940, 8935, 8939, 8941, 8938, 8936, 8933, 6955/2, 8934, 8937, 8946, 8952, 9577/2, 9574/2, 9583, 9610, 9609, 9608, 9612, 9574/1, 9575, 5942/2, 9611, 9542/1, 9613, 5945, 5954, 5955, 5956, 5946, 5943, 5944, 5941, 5934, 5939, 9615, 9614, 5940, 9618, 9619, 5931, 9617, 9616, 9621, 9620, 5930/1, 5921, 5923, 5929, 5930/3, 5930/2, 9622, 5928, 5925, 12895, 5926/2, 5926/1, 5927, 9623, 9627, 9625, 9624, 9674, 9676/1, 9678, 9679, 9680, 5551, 5527, 5523, 5526/1, 5525, 5524, 9681, 9684, 9677/1, 9677/2, 9676/2, 9675, 9690, 9676/3, 9689, 5516, 5522, 9682, 9683, 9687, 9688, 5520/2, 9685, 5520/1, 5519, 5518, 5517, 5488, 5504, 9708, 9707, 5520/2, 9706/2, 9686, 9705, 9704, 9706/1, 9710, 9700, 9703, 9697, 9698, 9699, 9702, 9701, 9715, 9713, 9714, 9711, 9712, 5497/2, 5497/1, 5496, 5498, 5494, 5499, 5501, 5493, 5491, 5465, 5467, 5468, 5492, 5477, 5490, 5489, 5486, 5487, 5503/1, 5503/2, 5500, 5502, 5461/2, 5464, 5463, 5461/1, 5495, 9719, 9717, 9720, 9721, 12903, 9718, 5466, 5462, 5443, 5458/1, 5458/2, 12910, 9733, 9734, 9735, 9736, 9739, 9740, 9741, 9747, 9744, 9745, 9732, 9777, 9754, 9738, 9742, 9743, 9737, 5453, 12904, 5455, 5457, 5458/3, 5454, 6755, 9756, 9768/1, 9765, 9766, 9767, 9764, 9776, 10575, 10574, 10573, 10572, 10571, 10538/1, 10570, 10578/1, 10578/2, 10577, 10579/2, 10579/1, 10538/12, 10538/3, 10538/4, 10600, 10538/9, 10538/11, 10565, 10538/5, 10538/13, 10649, 10673/20, 10673/23, 19679, 10644, 10647, 10648, 10646, 10596, 10538/14, 10595, 10597, 10599, 10598, 10538/2, 9769/3, 9769/2, 9763/2, 9763/3, 9775, 9774, 9763, 10576, 10639, 10638, 10637, 10632, 10626, 10718, 10715, 10673/19, 10673/24, 10764/1, 4383, 4388, 4389, 4390, 4391, 10776, 10764/2, 10773, 10772, 10770, 10781/2, 10782, 12908, 10775, 10762, 10763, 10757, 10756, 10843, 10832, 10830, 10831, 10829, 10825, 10819, 10818, 10817, 10787, 10786, 10828, 10827/2, 10827/1, 10761, 10760, 10771, 10774, 10753, 10752, 10751, 10750, 10754, 10755, 10759, 10738, 10673/25, 10673/18, 10723, 10673/17, 10673/15, 10629, 10710, 10630, 10705, 10628, 10633, 10636, 10631, 10635, 10634, 10640, 10642/2, 10641, 10642/1, 10645, 10833, 10836, 10835, 10834, 10826, 10824, 10821/1, 10820, 10815, 10816, 10821, 10822, 10823, 1880, 1882, 1878, 1879, 1889/2, 6847, 8904/2, 12804, 8911/2, 5505, 5479, 9753, 9769/1, 6422/2, 6818/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1837, 12041, 1838/1, 1700, 1699, 1691/2, 1691, 1692, 1698, 1838/3, 1693, 1694, 1695, 1696, 1701, 1840, 10840, 1839, 1869, 1866, 1870, 1871, 1872, 1873, 1924, 1704, 1679, 1702, 1703, 1689/2, 1913, 1912, 1864, 1911, 1885, 1884, 1883, 1875, 1874, 1915, 1914, 1897, 1904, 1903, 1894, 1893, 1888, 1887, 1886, 1890, 1889/1, 1899, 1900, 1991, 1896, 1895, 1902, 1892, 1891, 1931/1, 1930, 12884, 1954, 1953, 1945/1, 1942, 2013/1, 1955, 1956, 1957, 1961, 1960, 1959, 1958, 1980, 2007, 2001, 1981, 1965, 1962, 1964, 1963/1, , 1966/2, 1963/2, 1858, 1862, 1861, 1860, 1867/1, 1860/1, 1865, 1860/2, 1877, 1876, 2002, 2006, 2009, 2008, 2010, 2013/2, 2013/3, 2030/4, 2014, 2012, 2030/5, 2030/8, 2030/3, 2630/2, 2005/2, 2011, 12753, 2043, 2030/1, 2036, 2035, 2031, 2037, 2034, 2033, 2229, 12877, 2049, 2030/7, 2030/6, 2005/1, 2051, 2004, 2003, 2055, 2054, 2052/1, 2050, 2053, 12885, 2198, 2200, 2199, 2214, 2215, 2217, 2218, 2228, 12883, 2680, 2679, 2678, 2677, 2675, 2676, 2236, 2235, 2233, 2231, 2230, 2047, 2234, 2042, 2048, 2041, 2038, 2216, 2221, 2222, 2227, 2225, 2224, 2226, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2670, 2671, 2687, 2669, 2667, 2664/2, 2700, 2701, 2699, 2698, 2702, 2696, 2697, 2695, 2694, 2716, 2704, 2706, 2713, 2715, 2718, 2717, 2714, 12879, 2772, 2775, 2773/2, 2773/1, 2773/3, 2771, 2749, 2748, 2747, 2691, 2724, 2725, 2726, 2737, 2738/3, 2722, 2721, 2719, 2720, 2692, 2693, 2688, 2689, 2690, 2723, 2770/1, 2763, 2762/1, 2750, 2774, 2778, 2770/2, 2783, 2784/2, 2784/1, 2785/2, 2785/1, 2857, 2856/2, 2856/1, 2855, 2854, 12882, 2852, 2851, 7286, 7287/1, 7287/2, 7287, 7295, 7272, 7269, 7264, 6397, 7262/3, 7262/1, 7262/2, 7259, 7257, 6396, 6401, 7256, 7258, 7255, 7254, 7253, 7244, 7260, 7261, 6399, 6400, 6393, 6406, 6407, 6390, 6388/1, 6388/3, 6382/2, 6382/6, 6411, 6382/4, 6382/3, 6382/1, 6410, 6381/1, 6412/1, 6413/2, 6413/1, 6415/2, 6415/1, 6417/2, 6417/1, 6423/2, 6423/3, 6424/6, 6424/2, 6414, 6380, 12826, 6378/2, 6378/1, 6354/1, 6354/2, 6353/1, 6353/3, 6353/2, 6352/1, 6352/2, 12820, 6447/2, 6424/3, 6424/1, 6425, 6424/4, 6424/5, 6433, 6431/3, 6430/1, 6430/2, 7221, 7217, 6430/4, 7223, 7225, 7224, 7251, 6429, 7220, 7218, 7249, 7259, 7239, 7238, 7240, 7241, 6422/1, 6420, 6418, 6416, 6409, 6408, 6405, 7312, 7299, 7300, 7311, 7314, 7313, 7318, 7317, 7324, 7315, 7344, 7343, 7316, 7310, 7308, 7337, 7343, 7306/2, 7307, 7305, 7295, 7294, 7293, 7303, 7202, 7296, 7292, 7296, 7288, 7297, 7298, 7301, 7249, 6428, 6427, 6426, 6421, 6419, 6404, 6403, 6402, 7247, 7243, 7248, 7245, 7246, 7242, 7309, 7342, 7341, 7340, 7339, 7347/1, 7347/2, 7306/1, 7346, 7350, 7348, 7349, 7351, 7304, 2859, 7352, 7358, 7385, 7386, 7350, 7355/2, 7355/1, 7354/1, 7388, 7372, 7374, 7370, 7376, 7351, 7379, 7381, 2746, 7434, 4735, 7438, 2733, 2732, 7493, 2731, 2730, 2727, 2735, 7369, 7377, 7375, 7358, 7347, 7365, 7373, 7374, 7364/1, 7364/2, 7363, 7361, 7362, 7360, 7405, 7406, 7407/2, 7407/4, 7407/3, 7407/1, 7388, 7387, 2729, 2728, 2736, 2738/2, 2039, 2232, 2040, 2740, 7386, 7378, 2738/1, 2739, 2742/1, 2742/4, 2742/2, 2743, 3745, 2744, 2742/3, 2741/1, 2741/2, 2752, 2753, 2751, 2758, 2759, 2754, 2755, 2761, 2756, 2757, 2760, 2762/2, 2765/1, 2769/3, 2769/1, 2769/2, 2765/2, 2766, 2767, 2768, 2789, 2788, 2787, 2786, 2770/3, 2863, 2860/1, 2860/2, 2862, 2861, 7353, 7359, 7360, 7357, 7354/2, 7354/3, 2868, 6448, 6351/2, 6349, 6351/1, 6449, 6450/5, 6451, 6461, 6348, 6348, 6450/2, 6450/3, 6450/4, 6460, 6459, 6464, 6463, 6462, 6316, 6315, 6320, 6350, 6355, 6349, 6321, 6364, 6377, 6350, 6376, 6348, 6347, 6345, 6344, 6343, 6342, 6339, 6378, 6375, 6363, 6366, 6373, 6374, 6371, 6338, 6336, 6340, 6341, 6323, 6325, 6326, 6327, 6309/1, 6337, 6335, 6328, 6307, 6308/1, 6489, 6491, 6490, 6488, 6308/2, 6309/2, 6310, 6324, 6311, 6308/3, 6487, 6476/7, 6484/1, 6485/1, 6485/2, 6481, 6482, 6483, 6497, 6480, 6479, 6478, 6477, 6499/1, 6503, 6502, 6500, 6499/2, 12831, 6511, 6513, 6504, 6514, 6505, 6507, 6506, 6501, 6773, 6772, 6774, 6780, 6743, 6764/1, 6771, 6770, 6781, 6791/2, 6790, 6792, 6793, 6800, 6801/1, 6802, 6805, 6804, 6803, 7089, 7090, 6465, 6466, 6474, 6475, 6476/2, 6476/1, 6472, 6468, 6469, 6467, 6314, 6471, 6473, 6470, 6476/3, 6318, 6322, 6313, 6346, 6476/6, 6476/4, 6476/8, 7088, 6789, 6791/1, 6791/3, 6782/2, 6787/3, 6788/1, 6782/3, 6766/1, 6765, 6773, 6783, 6775, 6777, 6787/2, 6784, 6782/1, 6788/2, 6786, 6787/1, 7065/1, 7064, 7065/2, 12806, 6785, 6814, 6815, 6816, 7048, 6849, 6850, 6858, 6851, 6846, 6841, 6838, 6837, 6835, 6836, 6827/2, 6827/1, 6818/2, 7047, 7049/4, 7049/2, 7050, 7052/2, 7051, 7054, 7053, 7043, 7049/3, 7049/1, 7046, 7027, 7044, 7043, 7040, 7042, 7039, 7023, 6892, 6893, 7044, 7040, 7006, 7043, 7045, 6994, 7042, 7021/2, 7021/1, 6839, 6840, 6833, 6755, 6832, 6830, 6834, 6889, 6831, 6759/1, 6760/1, 6756, 6757, 6758, 6770/2, 6770/1, 6764/2, 6769, 6762/1, 6762/2, 6763, 6768, 6760/2, 6767/1, 6809/1, 6818/1, 6761, 6759/2, 6766/2, 6767/2, 6776, 6809/2, 6810, 6811/1, 6819/1, 6821, 6823, 6817, 6822/2, 6822/1, 6822/3, 6820, 6860, 6825, 6826, 6813, 6811/2, 6819/2, 7028, 7041, 7034, 7038, 7035, 7031, 7033/1, 7033/2, 7032, 7030, 7029, 7026, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8876, 8875, 8874, 8873, 8868, 6986, 7021, 7020/2, 7020/1, 7024, 7023, 7025, 6741/2, 6741/1, 6740, 6738, 6988, 6901, 7019, 6998, 6900, 6981, 6980, 6977, 6978, 6989, 6988, 6987, 6985, 8901, 8902/1, 8903/1, 8902/2, 8903/2, 6982, 8904/1, 8906, 8905, 8910, 8911/1, 8899/2, 6983/1, 8938, 6983/2, 8907, 6964, 6966, 6967, 6961, 6963, 6965, 6968, 6960, 6962, 8909/1, 8931, 8930, 8933, 6956/2, 6957, 6959, 6973, 6974, 6972, 6971, 6978, 6979, 6970, 6969, 6958, 8929, 12912/1, 8998, 8994, 8907, 8996, 8995, 8999, 8993, 9000, 8925, 8928, 8897, 8898/2, 8913, 8926, 8909/2, 8927, 8914, 8895, 8898/1, 8899/1, 8912, 8915, 8917, 8916, 8894, 8870, 8900, 8918, 8924/2, 8919, 8889, 8890, 8892, 8893, 8920, 8921, 8888, 8922, 8886, 8887, 8877, 8871, 8891, 8872, 8869, 6939, 6940, 6948, 6949, 6950, 6956/1, 6947, 6955/1, 12755, 6954/1, 6954/2, 6953, 6952, 6951, 8947, 8948/1, 8948/2, 8949/1, 8951, 8953, 8949/2, 8954, 8955, 8956/2, 8956/1, 9572, 9571, 9581, 9573/2, 9573/1, 9576, 9577/1, 9578/3, 9578/2, 9578/1, 9579, 9580/2, 9580/1, 5953, 5957, 5956, 5959, 5960, 5961, 5962, 5963, 5964, 5965, 5969, 5966, 5967, 5968/2, 5968/1, 5977, 5978, 5976, 8959, 8958, 8957/1, 8957/2, 8945, 8944, 8943, 8942, 8940, 8935, 8939, 8941, 8938, 8936, 8933, 6955/2, 8934, 8937, 8946, 8952, 8956/3, 9570, 9577/2, 9574/2, 9582, 9584/2, 9583, 9584/1, 9585, 9586, 9587, 9589, 9590, 9591, 7603/2, 9603/1, 9604, 9610, 9602, 9605, 9601, 9609, 9608, 9607, 9606, 9612, 9574/1, 9575, 5942/2, 9611, 9542/1, 9613, 5945, 5954, 5971, 5973, 5974, 5951, 5955, 5947, 5956, 5946, 5943, 5944, 5941, 5948, 5937, 5975, 5935, 5917, 5918, 5909, 5906, 5920, 5933, 5919, 5934, 5939, 5938, 9615, 9614, 5940, 9618, 9619, 5931, 5932, 9617, 9616, 9621, 9620, 5899, 5894, 5894/2, 5895, 5898, 5930/1, 5893/3, 5893/1, 5921, 5922, 5923, 5929, 5930/3, 5930/2, 9622, 5928, 5925, 5924, 12895, 5926/2, 5926/1, 5927, 9623, 9628, 9629, 9630, 9631, 9600, 9673, 9627, 9626, 9625, 9624, 9885, 9884, 9692, 9691, 9693, 9694, 9674, 9676/1, 9678, 9679, 9680, 5551, 5550, 5553, 5552, 5526/2, 5527, 5528, 5529, 5530, 5514, 5523, 5526/1, 5525, 5524, 9681, 9684, 9677/1, 9677/2, 9676/2, 9675, 9690, 9676/3, 9689, 5533, 5513, 5515, 5510, 5516, 5522, 9682, 9683, 9687, 9688, 5520/2, 9685, 5520/1, 5519, 5518, 5517, 5488, 5504, 9708, 9707, 5520/2, 9706/2, 9686, 9705, 9704, 9706/1, 9710, 9700, 9703, 9697, 9695, 9696, 9698, 9699, 9702, 9701, 9716/1, 9880, 9878, 9876, 9875, 9874, 9873, 9867, 9872, 9871, 9879, 9877, 9725, 9726, 9724, 9723, 9722, 9716/2, 9715, 9713, 9714, 9711, 9712, 5497/2, 5497/1, 5496, 5498, 5494, 5499, 5501, 5493, 5491, 5465, 5467, 5468, 5492, 5477, 5469, 5470, 5471, 5476, 5475, 5481, 5480, 5482, 5474, 5490, 5485, 5484, 5489, 5486, 5487, 5506, 5483, 5509, 5508, 5503/1, 5503/2, 5500, 5502, 5461/2, 5464, 5463, 5461/1, 5495, 9719, 9717, 9720, 9721, 12903, 9718, 9727, 9729, 9730, 9731, 5433, 5435, 5436, 5442/1, 5466, 5462, 5443, 5458/1, 5458/2, 12910, 9733, 9734, 9735, 9736, 9739, 9740, 9741, 9747, 9749/1, 9748, 9744, 9745, 9732, 9731, 9778, 9779, 9780, 9777, 9754, 9738, 9742, 9743, 9737, 5460, 5459, 5456, 5444, 5452, 5453, 12904, 9758, 9757, 5455, 5457, 5458/3, 5454, 6755, 9756, 9768/1, 9765, 9766, 9767, 9764, 9776, 10575, 10574, 10573, 10572, 10571, 10538/1, 10570, 10578/1, 10578/2, 10577, 9772, 9770, 9761, 9762/1, 9762/2, 4535, 4525, 4527, 4528, 4520, 4519, 4517, 4516, 4518, 4506, 4504, 4502/2, 4505, 10579/2, 10579/1, 10538/12, 10538/3, 10538/4, 10600, 10601, 4494, 4493, 4492, 4496, 4501, 45021, 9781, 9785/1, 9782, 10538/6, 10538/10, 10538/8, 9784, 10562/1, 10538/7, 10538/9, 10550, 10538/11, 10565, 10538/5, 10538/13, 10650, 10649, 10673/21, 10674, 10651, 10670, 10573/16, 10673/20, 10673/23, 19679, 10644, 10647, 10648, 10646, 10596, 10538/14, 10595, 10597, 10599, 10598, 10538/2, 9771, 9773, 9769/3, 9769/2, 9763/2, 9763/3, 9775, 9774, 9763, 10576, 4503, 4500, 4498, 4491, 4495, 10405, 10639, 10638, 10637, 10632, 10626, 10718, 10715, 10673/19, 10673/24, 10766, 10764/1, 4386, 4387, 4383, 4388, 4389, 4390, 10625, 10622, 10623, 10619, 10617, 10611, 10608, 10607, 10612, 10614, 10618, 10623, 10624, 10621, 4393, 4394, 4404, 4403, 4395, 4391, 4382, 4396, 4381, 4399, 4400, 4398, 4397/2, 4384, 10765, 10776, 10764/2, 10773, 10772, 10770, 10780, 10781/2, 10782, 12908, 10781/1, 10775, 10762, 10763, 10757, 10756, 10853, 10852, 10845, 10844, 10843, 10832, 10830, 10831, 10829, 10825, 10819, 10818, 10817, 10801, 10800, 10788, 4344/3, 4344/1, 4344/2, 10784, 10787, 10786, 10785, 10783, 10828, 10827/2, 10827/1, 10761, 10760, 10771, 10774, 10753, 10752, 10751, 10750, 10754, 10755, 10759, 10738, 10673/10, 10673/25, 10708, 10673/18, 10723, 10740, 10707, 10673/17, 10673/13, 10673/15, 10629, 10710, 10709, 10630, 10705, 10706, 10628, 10633, 10636, 10631, 10635, 10634, 10640, 10642/2, 10641, 10642/1, 10645, 10833, 10837, 10838, 10836, 10835, 10834, 10826, 10824, 10821/1, 10820, 10815, 10816, 10818, 10821, 10822, 10823, 10814, 10812, 10799, 10798, 10797, 10806, 3982, 10807, 10808/1, 10808/2, 10811, 10810, 1881, 1880, 1882, 1878, 1879, 1889/2, 1966/1, 2052/2, 1952, 2734, 6423/2, 6847, 8904/2, 12804, 8911/2, 5531, 5505, 5479, 9753, 9769/1, 4392, 10802, 6422/2, 6818/3.

KO Lukovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

640/2, 7043, 1016, 1017, 1026, 979, 6997, 976, 975, 974, 973, 6996, 1846, 1842, 985, 986, 987, 994, 995, 996, 997, 1002, 1010, 998, 999, 1001, 990, 989, 1018, 1004, 1007, 1008, 1009, 983, 980, 1024, 1025, 1000, 993, 992, 991, 938, 982, 981, 1023, 1022, 1021, 1019, 1015, 1020, 1005, 1006, 1012, 1013, 1014, 967, 926, 925, 922, 921, 968, 969, 970, 1845, 1850, 1851, 1853, 1855, 896, 895, 897, 901, 902, 908, 877, 876, 7008, 869, 1848, 852, 1854, 894, 893/3, 893/2, 893/1, 880/1, 879, 2168, 2167, 2166, 2165, 2163, 2162, 2144, 2139, 2135, 6995, 875, 2198, 2192, 2189, 2188, 2186, 6992, 2223, 2212, 2203, 2204, 2205, 2206, 6983, 692, 693, 696, 694, 2199, 2200, 695, 699, 700/1, 700/2, 701, 874, 873, 972, 971, 924, 1856, 2149, 2161, 2164, 383, 881, 880/2, 888, 889, 890, 885, 886, 887, 882, 905, 884, 878, 903, 906, 900, 892, 891, 898, 899, 1849, 1847, 1844, 1843, 1841, 705, 708, 703, 702, 697, 698, 704, 706, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2603, 2604, 2626, 2627, 2630, 2632, 2657, 2650, 2651, 2656, 6985, 569, 571, 573, 574, 584, 585, 590, 595, 594, 7012, 2655, 567, 568, 566/1, 565, 564, 547, 545/2, 6993, 2722/1, 2721, 2720, 2719, 2715, 2716, 2714, 2713, 2606, 2607, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2610, 2654, 2653, 2652, 2647, 2648, 2649, 2611, 2613, 2641, 2629, 2619, 2620, 2621, 2622, 2628, 2609, 2614, 2617, 2623, 2605, 2624, 2625, 2640, 589, 2730, 2728, 2718, 2717, 3130, 3129, 3127, 3126, 3124, 3123, 3121, 3120/2, 3120/1, 541, 542, 543, 545/1, 546/2, 2722/2, 2723, 2724, 2729, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 566/2, 553, 544, 546/1, 2725, 2726, 2727, 3166, 1018, 3464, 3163, 3162, 3161, 3159, 3158, 3157, 3156, 3154, 3153, 3439, 3438, 3437, 3429, 3428, 3426, 3418/1, 3417, 3450, 3451, 3453, 3452, 3449, 3448, 3447, 3445, 3444/2, 3136, 3132, 3131, 3446, 3444/1, 3444/3, 3434, 3433, 3435, 3436, 3430, 3431, 3419, 3418/2, 3427, 3455, 3432, 3147, 3155, 3160, 3146, 3145, 3144, 3143, 3172, 3173, 3174/2, 3174/1, 3120/3, 3142, 3171, 3170, 3138, 3139, 3140, 3137, 3122, 3119, 3135, 3133, 3125, 3128, 3134, 591, 2145, 871, 870, 1003.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

640/2, 7043, 1825, 1824, 1823, 1822, 1016, 1017, 1026, 979, 978, 977, 6997, 961, 962, 976, 975, 974, 973, 6996, 1846, 1842, 1839, 1835, 1834, 1859, 1816, 1818, 1819, 1820, 1821, 1827, 1826, 984, 985, 986, 987, 994, 995, 996, 997, 1002, 1010, 1833, 1831, 1718/1, 998, 999, 1001, 990, 989, 1018, 1004, 1007, 1008, 1009, 983, 980, 1024, 1025, 1000, 993, 992, 991, 938, 982, 981, 1023, 1022, 1021, 1019, 1015, 1020, 1005, 1006, 1012, 1832, 1830, 1829, 1828, 1013, 1014, 1817/2, 963, 965, 956, 955/2, 954, 966, 967, 929, 928, 927, 926, 925, 922, 921, 968, 969, 970, 1845, 1850, 1851, 1853, 1855, 896, 895, 897, 901, 913, 915/1, 912, 902, 914, 909, 907, 908, 877, 876, 7008, 869, 1857, 1848, 852, 1854, 894, 893/3, 893/2, 893/1, 880/1, 879, 2168, 2167, 2166, 2165, 2163, 2162, 2146, 2144, 2139, 2135, 2134, 2129, 6995, 875, 2198, 2192, 2189, 2188, 2186, 2195, 2197, 2226, 6992, 2224, 2223, 2212, 2203, 2204, 2205, 2206, 6983, 640/1, 692, 693, 696, 694, 2199, 2200, 2202, 2201, 695, 699, 700/1, 700/2, 701, 737, 718, 874, 873, 972, 971, 924, 1856, 2140, 2143, 2138, 2136, 2133, 2149, 2150, 2159, 2157, 2161, 2183, 2190, 2191, 2193, 2196, 2187, 2185, 2164, 383, 881, 880/2, 888, 889, 890, 885, 886, 887, 882, 905, 884, 878, 910, 903, 904, 906, 900, 892, 891, 898, 899, 1849, 1847, 1840, 1844, 1843, 1841, 1837, 1836, 1838, 725, 730, 728, 712, 713, 714, 711, 705, 708, 709, 710, 703, 702, 697, 698, 707, 704, 706, 717, 715, 637, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2213, 2214, 2601, 2602, 2592/4, 2592/3, 2391, 2603, 2604, 2626, 2627, 2630, 2632, 2636, 2635, 2637, 2634/2, 2657, 2220/2, 2215, 2222, 2221/2, 2225, 638, 2633, 2639, 2650, 2651, 2656, 6985, 569, 571, 573, 574, 584, 585, 590, 593, 595, 594, 596, 602/2, 7012, 2659, 2658, 2655, 503/2, 503/1, 563, 567, 568, 566/1, 565, 564, 547, 545/2, 6993, 2722/1, 2721, 2720, 2719, 2715, 2716, 2714, 2713, 2694, 2693/1, 2693/2, 2669, 2662, 2663/3, 2665, 2661, 2664, 2590, 2592/2, 2606, 2607, 2608, 2593, 2594, 2600, 2592/1, 2663/2, 2663/4, 2660, 2663/1, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2610, 2654, 2653, 2652, 2647, 2648, 2649, 2611, 2613, 2641, 2629, 2619, 2620, 2621, 2622, 2628, 2609, 2614, 2617, 2623, 2605, 2624, 2625, 2640, 2638, 576, 570, 575, 583, 587, 598, 598, 601, 588, 589, 597, 572, 586, 2706, 2707, 2708, 2709, 2712, 2732, 2730, 2728, 2718, 2717, 560, 539, 537/1, 538, 527, 526, 6990, 3130, 3129, 3127, 3126, 3124, 3123, 7013, 3121, 3120/2, 3120/1, 3118, 3175, 3176, 3178, 3179, 3114, 3116, 3117, 537/4, 540, 541, 542, 543, 545/1, 546/2, 2722/2, 2723, 2724, 2729, 2735, 2738/1, 3115, 2710, 2695, 2696, 2737, 2734, 2711, 2691/3, 2692, 548, 549, 550, 551, 552, 554, 555, 557, 559, 561, 566/2, 558, 556, 553, 544, 546/1, 2725, 2726, 2727, 2735, 3180, 3182, 3187, 3188, 3189, 3169, 3168, 3166, 3167, 1018, 3464, 3163, 3162, 3161, 3159, 3158, 3157, 3156, 3154, 3153, 3152, 3151, 3150, 3441, 3440, 3439, 3438, 3437, 3429, 3428, 3426, 3418/1, 3416, 3413, 3417, 3458, 3457, 3456, 3454, 3450, 3451, 3453, 3452, 3449, 3448, 3447, 3445, 3444/2, 3149, 3136, 3132, 3131, 523, 522, 521, 414/3, 520, 525, 3446, 3444/1, 3444/3, 3434, 3433, 3435, 3436, 3430, 3431, 3419, 3418/2, 3427, 3415, 3455, 3414, 3432, 3147, 3148, 3155, 3160, 3146, 3145, 3144, 3143, 3172, 3173, 3185, 3186, 3184, 3183, 3174/2, 3174/1, 3120/3, 3142, 3171, 3170, 3165, 3138, 524, 3139, 3140, 3137, 3122, 3119, 3135, 3133, 3125, 3128, 3134, 3177, 386/1, 2733, 591, 724, 2148, 2145, 871, 870, 964, 1011, 1003.

KO Mali Izvor

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela.

Parcele u pojasu šire zaštite gasovoda:

10206, 10207, 10210, 10297, 10211, 10209, 10306.

KO Mirovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2236, 2234, 2235, 2231, 2228, 2229, 2230, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2194, 2199, 2200, 2210, 2209, 2208, 2201, 2202, 2195, 2196, 6614, 2197, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2219/2, 2205, 2203, 1748, 1750, 1749, 1754, 1752, 1756, 2173, 2186, 2174, 2172, 2169, 2168, 1760, 1759, 1756, 6554, 1753, 2198, 1742, 1744, 1757, 1743, 1716, 6584, 1719, 1720, 1721, 1718, 1737, 1736, 1735, 1732, 1722/2, 1722/1, 1723, 1724, 1725/2, 1703, 1702, 1701, 1708, 1704, 1706, 1705, 1614, 1615, 1616, 1618, 1613, 1612, 1610, 1609, 1611, 1709, 1707, 1710, 1711, 1715, 1712, 1774, 1775/1, 1783, 1775/2, 1782, 1781, 1780, 1773, 1791, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1784, 1779, 1790, 1832, 1833, 1834, 1839, 1838, 1837, 1857, 1839, 1840, 1841, 1842, 1845, 1858, 1843, 1844, 1859, 1860, 6553, 1604, 1605, 1607, 6582, 1607, 1598, 1599, 1600, 1602, 1597, 1594, 1595, 1596, 1601, 1593, 1536, 1535, 1530, 1531, 1533, 1532, 1529, 1528, 1866, 1867, 1869, 1870, 1875, 1527, 1868, 1526, 1524, 1525, 1523, 1520, 1517, 1516, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1878, 1879, 1880, 1902, 1901, 1493/1, 1495, 1496, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1507, 1506, 1504, 1505, 1480, 1479, 1478, 1477, 1493/2, 1493/3, 1482/2, 1482/1, 1481, 1463, 1464, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1474, 1475, 1476/2, 1476/2, 1915, 1916, 1917, 1473, 1913, 1914, 1912, 1498, 1910, 1911, 1465, 1462, 1463, 1464, 1466, 1472, 1471, 1470, 1494/1, 1494/2, 1497, 1469, 1253, 1252, 1251, 1250, 1468, 1452, 1450, 1447, 1446, 1445, 1444, 1254, 1467, 1281, 1288, 1279, 1277, 1257, 1256, 1255, 1276, 1275, 1274, 1272, 1273, 1270, 1269, 1268, 1267, 1266, 1264, 1261, 1262, 1263, 1258, 1260/2, 1259/2, 1231, 1232, 1233, 1260/1, 1259/1, 1229, 1225, 1227, 1226, 1228, 1230, 1223, 6575, 1222, 1224, 496, 6074, 1224, 1220, 1217, 1218, 1219, 498, 1249, 1248/2, 1248/1, 1244, 1243, 494, 517, 495, 493, 484, 403, 516, 531, 481/2, 479, 482, 565, 477, 478, 474, 473, 460, 468, 475, 476, 567/2, 566, 567/1, 518, 519, 520, 530, 521, 522/2, 522/1, 523, 524, 1907, 1908, 1909, 1906, 1905, 1904, 1903, 1919, 1918, 1920, 1808, 1922, 1921, 1923, 1247, 1246, 1245, 6581, 1240/2, 1240/3, 1239, 1241, 1242, 1234, 1235, 1236, 1216, 526, 525, 541, 528, 527, 529, 536, 533, 563, 564/3, 568, 574/1, 575/1, 577, 578, 576, 579, 589, 590, 467, 591, 472, 466, 472, 464, 459, 594, 465, 595, 597, 596, 593, 598, 599, 592, 455, 458/1, 457, 610, 608, 612, 611, 607, 613, 6626, 606, 604, 605, 600, 601, 602, 603, 633, 6572/1, 614/2, 6573/2, 617, 618, 619, 620, 624, 630, 629, 628/3, 631/1, 625, 626, 627, 628/1, 623, 624, 622, 6573/1, 1088/1, 1093, 1077, 1076, 1075, 1074, 1078, 1072, 1071, 1073, 653, 673, 672, 671, 1070, 1069, 1068, 1065, 1067, 1066, 1062, 1063, 1064, 1089, 1081, 1085, 1086, 1079, 1087, 1084, 1083, 1100, 1096, 1097, 1095, 1094, 1104, 1102, 1103, 1061, 1082, 1101, 6570, 1060, 1053, 1059, 681, 1058, 1057, 682, 683, 684, 1023, 1024, 1056, 1055, 1054, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1036, 4393, 1029, 1031, 1032, 1037, 1038, 1027, 1026, 1025, 1021/1, 1021/2, 1022, 685, 1018, 1019, 1020, 1004, 1003, 1028, 1034, 1033, 675, 677, 676, 678, 679, 680, 674, 688, 687, 686/2, 686/1, 1008, 1014, 1016, 1017, 1005/2, 1005/3, 1007, 1006, 1005/1, 1005/4, 1002, 4000, 9578, 4406, 4399, 4405, 4398, 4397, 999, 998, 793/3, 995, 996, 997, 939, 993, 992, 991, 1001, 994, 1035, 6559, 937, 938, 930, 928, 927/1, 927/2, 929/3, 929/2, 4429, 4428, 4427, 4426, 4425, 935, 931, 932, 933, 934, 929/1, 6537, 4448, 4447, 4446, 4442, 4441, 4443, 4472, 4492, 4489, 4488, 4487, 4484, 4489, 4483, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4430, 4431, 4439, 4440, 4432, 926, 928, 924, 923, 916, 920, 922, 4480, 4473, 4474, 5616, 4477, 4491, 4433, 4490, 1476/1, 6583.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2236, 2737, 2252, 2238, 2250, 2234, 2235, 2231, 2227, 2228, 2229, 2226, 2225, 2240, 2230, 2233, 2232, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2218, 2217, 2194, 2199, 2200, 2210, 2206, 2209, 2208, 2201, 2202, 2195, 2196, 6614, 2197, 2193, 2192, 2191, 2190, 2189, 2188, 2187, 2219/2, 2219/1, 2205, 2203, 1748, 1750, 1749, 1754, 1752, 1756, 2173, 2186, 2185, 2184, 2174, 2172, 2169, 2168, 1760, 1759, 1756, 6554, 2175, 2171, 2170, 2167, 2204, 1747, 1751, 1745, 1753, 2251, 2183, 2198, 2207, 6621, 1741, 1742, 1744, 1757, 1743, 1716, 1761, 1717, 6584, 1762, 1719, 1720, 1721, 1718, 1737, 1736, 1735, 1732, 1733, 1734, 1731, 1730, 1738, 1697, 1696, 1765, 1767, 1768, 1766/1, 1714/1, 1713/2, 1722/2, 1722/1, 1723, 1724, 1725/2, 1725/1, 1703, 1702, 1701, 1708, 1704, 1706, 1705, 1614, 1615, 1616, 1700, 1699, 1698, 1627, 1628, 1629, 1630, 1626, 1625, 1624, 1638, 1621, 1619, 1617, 1618, 1726, 1613, 1612, 1610, 1609, 1611, 1709, 1707, 1710, 1711, 1715, 1714/2, 1712, 1713/1, 1769, 1774, 1775/1, 1783, 1775/2, 1782, 1781, 1780, 1773, 1772, 1771, 1770, 1776, 1777, 1778, 6553, 1792, 1791, 6553, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1784, 1779, 1790, 1832, 1833, 1834, 1830, 1831, 1839, 1838, 1837, 1829, 1836, 1849, 1848, 1851, 1852, 1854, 1846, 1856, 1855, 1857, 1847, 1839, 1840, 1841, 1842, 1845, 1858, 1843, 1844, 1859, 1860, 1861, 1853, 1852, 1850, 1825, 1826, 1882, 1881, 8281, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 6553, 1608, 1604, 1605, 1603, 1588/2, 1588/1, 1607, 6582, 1584, 1587, 1589, 1607, 1598, 1599, 1600, 1602, 1597, 1594, 1595, 1596, 1601, 1593, 1536, 1535, 1591, 1592, 1537, 1530, 1531, 1534, 1521, 1522, 1519, 1518, 1515, 1514, 1513, 1533, 1532, 1529, 1528, 1866, 1864, 1865, 1863, 1867, 1869, 1870, 1875, 1527, 1868, 1526, 1524, 1525, 1523, 1520, 1517, 1516, 1871, 1872, 1873, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1902, 1901, 1900, 1899, 1598, 1510, 1512, 1511, 1491, 1492, 1485, 1486, 1493/1, 1495, 1496, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1507, 1506, 1504, 1505, 1509, 1480, 1479, 1478, 1477, 1493/2, 1493/3, 1482/2, 1482/1, 1481, 1463, 1464, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1474, 1475, 1476/2, 1476/2, 1915, 1916, 1917, 1473, 1913, 1914, 1912, 1498, 1910, 1911, 1465, 1462, 1463, 1464, 1466, 1472, 1471, 1470, 1494/1, 1494/2, 1497, 1469, 1253, 1252, 1251, 1250, 1468, 1490, 1489, 1488, 1487, 1454, 1453, 1452, 1450, 1451, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1254, 1467, 1433, 1432, 1434, 1435, 1437, 1438, 1441, 1439, 1440, 1449, 1427, 1283, 1284, 1282, 1442, 1287, 1288, 1286, 1285, 1289, 1290, 1291, 1300, 1299, 1298, 1297, 1292, 1281, 1288, 1279, 1277, 1257, 1256, 1255, 1276, 1275, 1274, 1272, 1273, 1270, 1278, 1271, 1269, 1268, 1267, 1266, 1264, 1261, 1262, 1263, 1258, 1260/2, 1259/2, 1231, 1232, 1233, 1260/1, 1259/1, 1229, 1225, 1227, 1226, 1228, 1230, 1293, 1294, 1295, 1223, 1296, 6575, 1222, 1224, 496, 6074, 1224, 1220, 1217, 1218, 1219, 497, 498, 500, 504, 503, 1249, 1248/2, 1248/1, 1244, 1243, 494, 517, 495, 491, 492, 489, 490, 493, 486, 485, 484, 403, 516, 531, 481/2, 481/1, 479, 482, 565, 477, 478, 481/3, 480, 474, 473, 460, 468, 475, 476, 567/2, 566, 567/1, 518, 519, 520, 530, 521, 522/2, 522/1, 523, 524, 1907, 1908, 1909, 1906, 1905, 1904, 1903, 1919, 1918, 1920, 1897, 1808, 1896, 1931, 1930, 1922, 1921, 1923, 1247, 1246, 1245, 1924, 1926, 1927, 1941, 6581, 1246, 1240/1, 1240/2, 1240/3, 1239, 1238/1, 1238/2, 1242/1, 1237/1, 1237/2, 1213/1, 1241, 1242, 1234, 1235, 1236, 1216, 1214, 1215, 526, 525, 544, 546, 549, 542, 543, 541, 551, 539, 540, 532, 528, 527, 550, 552, 553, 529, 536, 533, 535, 538, 537, 536, 564, 563, 554, 555, 556, 557, 559, 561, 560, 564/3, 568, 569, 574/1, 575/1, 577, 578, 576, 579, 589, 590, 467, 591, 472, 466, 472, 470, 467, 469, 464, 459, 594, 465, 595, 597, 596, 593, 598, 599, 592, 451, 452, 453, 454, 455, 451, 258, 257, 247, 638, 458/2, 458/1, 457, 456, 580, 582/1, 583, 610, 587, 588, 584, 584/1, 608, 612, 611, 607, 613, 614/1, 6626, 606, 604, 605, 600, 601, 602, 603, 636, 635, 634, 633, 637/1, 637/2, 6572/1, 585/1, 616, 615, 614/2, 6573/2, 617, 618, 619, 620, 624, 630, 629, 628/3, 631/1, 628/2, 631/2, 632/2, 637/3, 625, 626, 627, 628/1, 623, 624, 622, 609, 6573/1, 632/1, 275, 1124, 1123/3, 1123/1, 1088/2, 1088/1, 1093, 1120, 1089, 1077, 1076, 1075, 1074, 1078, 1072, 1071, 1073, 653, 654, 655, 658, 657, 656, 669, 668, 667, 666, 670, 673, 672, 671, 1070, 1069, 1068, 1065, 1067, 1066, 1062, 1063, 1064, 1089, 1081, 1085, 1086, 1079, 1087, 1084, 1083, 1100, 1096, 1097, 1095, 1094, 1092, 1096, 1106, 1107, 1108, 1112, 1109, 1104, 1102, 1103, 1061, 1082, 1114, 1113, 1111, 1110, 1099, 1101, 1105, 1090, 665, 6570, 1060, 1051, 1050, 1049, 1052, 1053, 1059, 681, 1058, 1057, 682, 683, 684, 1023, 1024, 1056, 1055, 1054, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1040/2, 1040/1, 1042, 1041, 1043, 1039, 1036, 1030, 4392, 4391, 4395, 4394, 4393, 1029, 1031, 1032, 1037, 1038, 1027, 1026, 1025, 1021/1, 1021/2, 1022, 685, 1018, 1019, 1020, 1004, 1003, 1028, 1034, 1033, 675, 677, 676, 678, 679, 680, 674, 688, 687, 686/2, 686/1, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 1013, 1012, 1011, 1009/2, 1008, 1014, 1015, 1016, 1017, 1005/2, 1005/3, 1007, 1006, 1005/1, 1005/4, 1002, 4397, 4000, 9578, 4407, 4406, 4405, 4404, 4403, 4402, 4400, 4399, 4405, 4398, 4397, 999, 998, 1010, 1009/2, 983, 981, 793/3, 995, 996, 997, 939, 993, 992, 991, 1001, 994, 4359, 4360, 1035, 4388/1, 4408/1, 6559, 937, 938, 930, 928, 927/1, 927/2, 929/3, 929/2, 4429, 4428, 4427, 4426, 4425, 4424, 4423, 4422, 4421, 943, 941, 940, 943/1, 944/1, 945/2, 6577, 932, 935, 931, 932, 933, 934, 929/1, 6537, 4451, 4452, 4450, 4449, 4448, 4447, 4446, 4442, 4441, 4443, 4453, 4454, 4455, 4456, 4457, 4460, 4458, 4466, 4468, 4469, 4467, 4471, 4470, 4472, 4492, 4493, 4494, 4489, 4488, 4487, 4484, 4489, 4483, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4430, 4431, 4439, 4440, 4432, 926, 928, 924, 923, 904, 903, 902, 915, 913, 914, 916, 920, 921, 922, 4480, 4473, 4474, 5616, 4477, 4491, 4433, 919/1, 912, 4490, 1801, 1805, 1806, 1817, 1123/2, 1116, 4357, 580/2, 2239, 904, 663, 435, 487, 515, 1426, 1746, 739/2, 917, 1631, 1623, 1586, 1590, 1476/1, 6583, 4364.

KO Vrbovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6148, 6149, 6150, 6153, 6158, 6157, 6156, 5798/1, 6217/2, 5834/2, 5833, 6211/2, 5831, 5832, 5227, 5826, 5834/1, 5835, 5836, 5827, 5825, 5822, 5824, 5821, 5796, 5786/2, 5815, 5797, 5794, 5795, 5793, 5792, 5790, 5786/1, 5784, 5783, 5731, 5722, 5721, 5720, 5730.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5843/3, 5773, 5774, 5780, 6148, 6149, 6150, 6153, 6151, 6154, 6152, 6226, 6158, 6157, 6156, 5715, 5717, 5779, 5798/1, 5798/2, 5814, 6217/2, 5834/2, 5841/2, 5841/1, 5833, 6211/2, 6117, 6116, 5828, 5838, 5831, 5832, 5227, 5826, 5839/1, 5839/2, 5840, 5834/1, 5835, 5836, 5827, 5843/2, 5823/2, 5823/1, 5812, 5825, 5822, 5824, 5821, 5806, 5799, 5796, 5800, 5803, 5786/2, 5812, 5817, 5813, 5815, 5797, 5794, 5795, 5793, 5792, 5790, 5802, 5789, 5788, 5786/1, 5787, 5784, 5783, 5781, 5782, 5746, 5745, 5744, 5739/3, 5731, 5735, 5729, 5722, 5723, 5721, 5720, 5719, 5726, 5725, 5724, 5718, 5730.

OPŠTINA PARAĆIN

KO Bošnjane

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2945/2, 2945/1, 2951, 2949/1, 2946, 2947, 2948, 2964/1, 2966/1, 2966/2, 2968, 2974, 2973, 2965, 3428, 2975/2, 3418/1, 2972, 2979, 2976, 2975/1, 2980, 2983/2, 2983/5, 2984, 2971, 2967, 2963, 2969, 2970, 2962, 2961/2, 2961/1, 2960/2, 2960/1, 2959/1, 2959/4, 3381, 2950/2, 2950/1, 2952, 2953, 2954, 2956/1, 2956/2, 2955, 2957, 2958, 3406/1, 2769/2, 2769/1, 2768, 2767, 1338, 1337, 1339/2, 2741/1, 2741/2, 2770/1, 2770/2, 2813/4, 2811, 2812, 2813/3, 2810/2, 2810/1, 2809, 2808, 2813/2, 2813/1, 2818/2, 2771/1, 2766/2, 2766/1, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2764/1, 2764/2, 2763/2, 2763/1, 2762/2, 2762/4, 2762/1, 2762/3, 2759, 2748/2, 2748/1, 2749/1, 2749/2, 2750, 2745, 2744/1, 2744/2, 2743, 2742/2, 2742/1, 2747, 2746, 3405, 1377, 2756/1, 2756/2, 2756/3, 2754/2, 2754/1, 2753/2, 2753/1, 2752, 2756/5, 2756/1, 2756/6, 2756/4, 3398, 2667, 2666, 2665, 2664/2, 2664/1, 2663/1, 2663/2, 2662, 2661, 2658, 2657/1, 2657/3, 2659, 2660, 2670, 2671, 2669/2, 2669/1, 2668, 2672, 3382/3, 3430, 3382/2, 2688/1, 2687/1, 2687/2, 2686/2, 2686/1, 2685, 2684, 2679/3, 2679/1, 2679/2, 2683/3, 2676/2, 2676/1, 2674, 2675/2, 2675/1, 2673, 2200, 3382/1, 2205, 2203, 2202, 2201, 2199, 2198, 2204, 2206, 2194, 2195, 2196, 2197, 2193, 2190, 2189, 2680, 2681, 2683/6, 2683/5, 2683/8, 2683/2, 2683/1, 2693, 2683/2, 2692, 2694, 2695/1, 2697, 2183, 2184, 2192/1, 2191/6, 2191/4, 2191/2, 2191/5, 2191/1, 2185/1, 2185/3, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2682/1, 2682/2, 2139/1, 2139/2, 2140/2, 2140/1, 2138/3, 2138/4, 2138/1, 2137, 2127, 2129/2, 2124, 2125, 2126, 2123, 2122, 2121, 2138/2, 2141, 2142/2, 2142/1, 2144/1, 2143/2, 2144/2, 2160/1, 1406/26, 2159, 2151, 2145, 2146, 2147/1, 2120, 2116, 2115, 2114, 2113, 2112, 2147, 2148, 2149, 2023/45, 2023/46, 2027, 3391/2, 1406/31, 2024/1, 2024/2, 2025, 2026, 3393, 1406/29, 1406/30, 2109, 2108, 2111, 2104, 2105/2, 2102, 3392, 2103, 2028, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, 2032, 2033/1, 2034/3, 2034/2, 2034/1, 2035, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2077, 2076/1, 2075, 2076/2, 2073, 2072/1, 2071, 2031/2, 2049/4, 2036/2, 3391/1, 2037, 2049/5, 2049/7, 2049/2, 2049/6, 2049/9, 2049/11, 2049/10, 2049/14, 2049/1, 2049/12, 2023/61, 2023/4, 2023/51, 2023/50, 2023/3, 2023/2, 2023/57, 2023/58, 2023/1, 2023/38, 2023/36, 2023/35, 2023/34, 2023/33, 2023/32, 2023/59, 2023/31, 2023/30, 2023/24, 2023/25, 2023/26, 2023/60, 2023/28, 2023/47, 2023/55, 2023/54, 2023/48, 2023/49, 2023/27, 2023/39, 2023/37, 3388, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1743/7, 1741/1, 1741/2, 1740, 1739, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1744, 1745, 1742/2, 1742/1, 1757, 1756/2, 1756/1, 1756/3, 1755/2, 1755/3, 1755/1, 1752, 1753, 1754, 1878, 1877, 1879, 1880, 1881, 1876, 1875/2, 1875/1, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871/1, 1871/2, 1872, 1873, 1874, 1787, 1831, 1829/1, 1820/2, 1829/3, 3421, 25, 24, 1832, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/2, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841/2, 1841/1, 3385, 2982, 2816, 2817, 3399, 2771/2, 2758, 2757, 1378, 2678/2, 2678/1, 2677, 2676/3, 2192/4, 2192/2, 2192/6, 2192/3, 2191/3, 2683/7, 2683/9, 2683/4, 2119, 2118/1, 2117/1, 2118/2, 2117/2, 2110/1, 2076/3, 2049/8, 2033/2, 2036/3, 2036/4, 2036/1, 2049/3, 3386, 3387, 3418/2, 1406/27, 3000, 1743/6, 2960/4, 2960/3, 2049/15.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2925, 2926, 2928/1, 2944/1, 2942, 2941, 2944/2, 2945/2, 2945/1, 2943/2, 2944/3, 2950/4, 2950/3, 2950/5, 2949/3, 2951, 2949/2, 2949/1, 2946, 2947, 2948, 2964/1, 2966/1, 2966/2, 2968, 2974, 2973, 2965, 3428, 2975/2, 3418/1, 2972, 2979, 2976, 2975/1, 2978, 2980, 2981, 2983/3, 2983/1, 2983/2, 2983/5, 2983/4, 2986, 2987, 2988, 2989, 2985, 2984, 2971, 2967, 2963, 2969, 2970, 2962, 2961/2, 2961/1, 2960/2, 2960/1, 2959/1, 2959/2, 2959/3, 2959/4, 3381, 2950/2, 2950/1, 2952, 2953, 2954, 2956/1, 2956/2, 2955, 2957, 2958, 2990, 1335, 1336, 1341, 2729, 3406/1, 2769/2, 2769/1, 2768, 2767, 1338, 1337, 1339/2, 1339/1, 1340, 2740/4, 2740/3, 2740/1, 2740/2, 2741/1, 2741/2, 2770/1, 2770/2, 2813/4, 2811, 2812, 2813/3, 2810/2, 2810/1, 2809, 2808, 2813/2, 2813/1, 2814, 2815, 2818/2, 2818/1, 2820, 2819, 2807, 2806/2, 2806/1, 2805, 2804, 2803/1, 2772, 2803/2, 2803/3, 2803/4, 2774, 2776/3, 2773, 2771/1, 2766/2, 2766/1, 2765/1, 2765/2, 2765/3, 2764/1, 2764/2, 2763/2, 2763/1, 2762/2, 2762/4, 2762/1, 2762/3, 2759, 2748/2, 2748/1, 2749/1, 2749/2, 2750, 2737, 2738, 2745, 2744/1, 2744/2, 2743, 2742/2, 2742/1, 2747, 2746, 2739/1, 2739/2, 2736/2, 2736/1, 2735, 2734, 2733/1, 2732/1, 2731, 2730, 1374, 1375/1, 1375/2, 3405, 1376/1, 1376/2, 1377, 2654, 2655, 2656, 2657/4, 2761, 2760, 2759, 2756/1, 2756/2, 2756/3, 2754/2, 2754/1, 2753/2, 2753/1, 2752, 2756/5, 2755, 2756/1, 2756/6, 2756/4, 3398, 2667, 2666, 2665, 2664/2, 2664/1, 2663/1, 2663/2, 2662, 2661, 2658, 2657/1, 2657/3, 2653/1, 2640/2, 2638/2, 2637/1, 2637/2, 2637/4, 2637/3, 2659, 2660, 2670, 2671, 2669/2, 2669/1, 2668, 2672, 3382/3, 3430, 3382/2, 1367/2, 1367/1, 1365/2, 1366, 1364, 2706/8, 2702/1, 2705/1, 2702/3, 2705/2, 2707/6, 2707/3, 2705/3, 2707/5, 2707/4, 2705/4, 2706/2, 2706/1, 2705/5, 2704, 2690, 2689/1, 2689/2, 2689/3, 2688/2, 2688/3, 2688/1, 2687/1, 2687/2, 2686/2, 2686/1, 2685, 2684, 2679/3, 2679/1, 2679/2, 2683/3, 2676/2, 2676/1, 2674, 2675/2, 2675/1, 2673, 2200, 2657/2, 3382/1, 2635, 2636/1, 2636/2, 2633, 2205, 2203, 2202, 2201, 2199, 2198, 2204, 2206, 2194, 2195, 2196, 2197, 2193, 2190, 2189, 2680, 2681, 2683/6, 2683/5, 2683/8, 2683/2, 2683/1, 2693, 2683/2, 2692, 2691/2, 2691/1, 2694, 2695/1, 2697, 2695/2, 2696, 2702/2, 2701/1, 2701/3, 2212/3, 2212/1, 2211, 2210, 2209, 2182/6, 2182/1, 2208, 2207/2, 2182/5, 2182/3, 2181, 2180/2, 2182/4, 2182/2, 2183, 2184, 2192/1, 2192/5, 2191/6, 2191/4, 2191/2, 2191/5, 2191/1, 2185/1, 2185/3, 2185/2, 2186, 2187, 2188, 2682/1, 2682/2, 2139/1, 2139/2, 2140/2, 2140/1, 2138/3, 2138/4, 2138/1, 2137, 2699/1, 2699/2, 2699/3, 2699/4, 2700, 1405, 1406/23, 1406/25, 1406/24, 1406/12, 1406/13, 1406/35, 2135, 2132, 2136/1, 2136/2, 2136/3, 2134, 2133, 2131, 2130, 2127, 2128, 2129/2, 2124, 2125, 2126, 2123, 2122, 2121, 2138/2, 2141, 2142/2, 2142/1, 2144/1, 2143/2, 2144/2, 2160/1, 2160/2, 2161/2, 2161/1, 2162, 2164, 2163/2, 2163/1, 2176, 2165, 2179, 2178, 1406/26, 1416/11, 1416/10, 1416/9, 1416/8, 1416/7, 1416/1, 1465/1, 1465/4, 1464, 2158/2, 2158/1, 2167, 2159, 2157/3, 2157/2, 2157/1, 2156/1, 2156/2, 2155, 2151, 2145, 2146, 2147/1, 2120, 2116, 2115, 2114, 2113, 2112, 2147, 2148, 2149, 2150, 2152/1, 2152/2, 2153/1, 2153/2, 2154, 2172, 1463/1, 2023/29, 2023/45, 2023/46, 2027, 3391/2, 1406/31, 2024/1, 2024/2, 2025, 2026, 3393, 1406/29, 1406/30, 2107/3, 2110/2, 2109, 2108, 2111, 2107/2, 2106, 2107/1, 2105/1, 2104, 2105/2, 2102, 2101, 3392, 2079, 2080/6, 2103, 2028, 2029/1, 2029/2, 2030, 2031/1, 2032, 2033/1, 2034/3, 2034/2, 2034/1, 2035, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045/1, 2045/2, 2046, 2047, 2077, 2076/1, 2075, 2074, 2076/2, 2073, 2072/1, 2072/2, 2071, 2070/2, 2070/3, 2070/1, 2069, 2067/2, 2067/1, 2066, 2065, 2064, 2057, 2031/2, 2049/4, 2036/2, 3391/1, 2037, 2049/5, 2049/7, 2049/2, 2049/6, 2049/9, 2049/11, 2049/10, 2049/14, 2049/1, 2049/12, 3048, 2023/41, 2023/61, 2023/19, 2023/5, 2023/56, 2017, 2018/1, 2018/2, 2019, 2020/1, 2020/2, 2021, 2022, 2023/4, 3389, 2023/51, 2023/50, 2023/3, 2023/2, 2023/57, 2023/58, 2023/1, 2023/38, 2023/36, 2023/35, 2023/34, 2023/33, 2023/32, 2023/59, 2023/31, 2023/30, 2023/24, 2023/25, 2023/26, 2023/60, 2023/28, 2023/47, 2023/55, 2023/54, 2023/48, 2023/49, 2023/27, 2023/39, 2023/37, 3388, 1743/1, 1743/2, 1743/3, 1743/7, 1741/1, 1741/2, 1740, 1739, 1738/2, 1738/1, 2006, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1744, 1745, 1742/2, 1742/1, 1757, 1756/2, 1756/1, 1756/3, 1755/2, 1755/3, 1755/1, 1752, 1753, 1754, 1878, 1877, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1876, 1875/2, 1875/1, 1786, 1785, 1784, 1776, 1766, 1765, 1760/1, 1760/2, 1759, 1758, 1732, 1733/1, 1733/2, 1734, 1735, 1736, 1737, 1725, 1862, 1863/1, 1863/2, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871/1, 1871/2, 1872, 1873, 1874, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1825, 1826, 1827, 1830, 1831, 1829/1, 1820/2, 1829/3, 3421, 1828, 1824, 25, 24, 23/3, 23/2, 23/1, 22, 21, 3368, 1832, 1833, 1834/1, 1834/2, 1835/1, 1835/2, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838, 1839/1, 1839/2, 1840, 1841/2, 1841/1, 1842, 1843, 1848, 1849, 1850, 3385, 2982, 2816, 2817, 3399, 2771/2, 2733/2, 2732/2, 2758, 2757, 2639/2, 1378, 2207/1, 2207/3, 2703/3, 2703/2, 2703/1, 2703/4, 2678/2, 2678/1, 2677, 2676/3, 2180/1, 2192/4, 2192/2, 2192/6, 2192/3, 2191/3, 2683/7, 2683/9, 2683/4, 2698/2, 2698/1, 2129/1, 2119, 2118/1, 2117/1, 2118/2, 2117/2, 2158/3, 2110/1, 2076/3, 2049/8, 2033/2, 2036/3, 2036/4, 2036/1, 2049/3, 3386, 3387, 3418/2, 2639/1, 1406/27, 3000, 1743/6, 2023/40, 1379, 2960/4, 2960/3, 2049/15, 1777.

KO Davidovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

311/17, 309, 308, 306, 305, 304, 301, 300, 299, 295, 294, 290, 289, 285/1, 285/2, 284/1, 282, 281, 278, 277, 276, 273, 272, 268/1, 268/2, 267, 264, 263, 260, 259, 258, 257/1, 257/2, 255, 252, 251, 247, 246, 243, 242, 239, 238, 237, 240, 241, 244, 245, 248, 250, 253, 254, 256, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 271, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 279, 280, 283, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 302, 303/2, 303/1, 307, 311/18, 173/1, 173/39, 173/3, 207, 206, 205, 204/2, 204/1, 203, 202/2, 202/1, 201, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 186, 185/2, 185/1, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/2, 181/1, 180, 179/2, 179/1, 173/25, 173/24, 173/23, 173/22, 173/21, 173/20, 173/19, 173/18, 173/17, 173/16, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20/2, 20/1, 19, 18, 17, 16, 173/15, 173/14, 173/13, 173/12, 173/11, 177, 176, 175, 174, 15, 12/1, 11/1, 10/1, 9/2, 9/1, 30, 7, 6/2, 5, 4/1, 2/1, 3/1, 2018/1, 45, 43, 44, 49, 55/2, 55/1, 46, 47, 48, 1, 2018/3, 2018/2, 60, 59, 2000/2, 2025, 57/2, 56/1, 56/2, 32, 31, 145, 497/1, 333, 2002/3, 417, 418, 419, 420, 421, 416, 415/1, 424, 422, 412/2, 412/1, 411/1, 411/2, 410, 408, 407, 406, 389, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 394, 393, 390, 386/2, 385/2, 385/1, 384, 383, 370, 371, 391, 392, 395, 396/1, 396/2, 397, 382, 381, 372, 369, 350, 375, 374, 378, 373, 380, 379, 377/2, 377/1, 376, 349, 348, 347, 346/2, 346/1, 340, 339, 338, 337/2, 337/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

173/26, 236, 224/1, 223, 222, 208/1, 210, 209, 208/3, 208/2, 311/17, 309, 308, 306, 305, 304, 301, 300, 299, 295, 294, 290, 289, 285/1, 285/2, 284/1, 282, 281, 278, 277, 276, 273, 272, 268/1, 268/2, 267, 264, 263, 260, 259, 258, 257/1, 257/2, 255, 252, 251, 247, 246, 243, 242, 239, 238, 237, 240, 241, 244, 245, 248, 249, 250, 253, 254, 256, 261, 262, 265, 266, 269, 270, 271, 274, 275/1, 275/2, 275/3, 279, 280, 283, 284/2, 286, 287, 288, 291, 292, 293, 296, 297, 298, 302, 303/2, 303/1, 307, 311/18, 173/1, 173/39, 173/3, 207, 206, 205, 204/2, 204/1, 203, 202/2, 202/1, 201, 200, 199, 190, 198, 197, 189, 188, 187, 173/4, 173/5, 173/6, 173/7, 173/8, 173/9, 173/10, 186, 185/2, 185/1, 184/2, 184/1, 183, 182, 181/2, 181/1, 180, 179/2, 179/1, 178/3, 178/2, 178/1, 173/25, 173/24, 173/23, 173/22, 173/21, 173/20, 173/19, 173/18, 173/17, 173/16, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20/2, 20/1, 19, 18, 17, 16, 173/15, 173/14, 173/13, 173/12, 173/11, 177, 176, 175, 174, 15, 13/2, 14/2, 14/1, 13/1, 12/1, 11/1, 10/1, 9/2, 9/1, 8, 6/1, 30, 7, 6/2, 5, 4/1, 2/1, 3/1, 2018/1, 45, 43, 44, 49, 55/2, 55/1, 46, 47, 48, 1, 2018/3, 2018/2, 61, 60, 59, 2000/2, 2025, 57/2, 56/1, 56/2, 54, 53, 52, 51, 50/2, 42, 41, 40, 39, 38/1, 38/2, 36, 35, 32, 31, 145, 146, 148/1, 148/2, 149/2, 150, 153/1, 153/2, 154, 155, 159, 160, 164, 171, 170, 166, 165, 161, 497/1, 311/16, 311/15, 333, 2002/3, 417, 418, 419, 420, 421, 416, 415/1, 424, 422, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 429/2, 429/1, 428, 427, 425, 426, 423, 413, 414, 415/2, 412/2, 412/1, 411/1, 411/2, 409, 410, 408, 407, 406, 389, 405, 404, 403, 402, 401, 400, 399, 398, 394, 393, 390, 388/2, 388/1, 387/1, 387/2, 386/1, 386/2, 385/2, 385/1, 384, 383, 370, 371, 391, 392, 395, 396/1, 396/2, 397, 382, 381, 372, 362, 363/1, 364/1, 363/2, 364/2, 363/3, 364/3, 364/4, 363/4, 365, 366, 367, 359, 360, 345, 356, 368, 369, 358, 357/2, 357/1, 355, 354, 353, 352, 351, 350, 375, 374, 378, 373, 380, 379, 377/2, 377/1, 376, 349, 348, 347, 346/2, 346/1, 340, 339, 338, 337/2, 337/1, 336, 334, 332, 326, 327/2, 328/1, 328/2, 329, 2003/1.

KO Donja Mutnica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

918, 923, 921, 928, 919, 922, 925, 984, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935/1, 935/2, 936, 939, 6230, 996, 997, 998, 1000, 6297, 910, 911, 912, 896, 895, 894, 913/1, 893, 913/3, 913/2, 916, 915, 914, 1002/1, 1014/2, 6265, 1013, 1012, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1010, 1011, 1004, 1003, 1002/2, 892, 891, 889, 890, 6626, 1049, 1020, 1021, 1022, 1023, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 1024, 1026, 1027, 1028/2, 1028/1, 1029/2, 1029/3, 1029/1, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 886, 887, 888, 865, 882/1, 832/2, 883, 884, 885, 866, 864, 863, 850, 853, 852, 851, 861, 857, 854, 856, 855, 797, 798, 799/2, 799/1, 6267, 803, 878/2, 878/1, 814, 813, 805, 812, 811, 808, 807, 816, 817, 1065, 1066, 1068/2, 1069/2, 1069/1, 1070, 1067, 849, 848, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 828/2, 829, 827, 824, 825, 822/2, 822/1, 821, 820, 819, 818, 1173, 1170, 1161, 1160, 1159, 1158, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/2, 1178/1, 1179, 1193, 1195, 1194, 1198, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1209, 1210, 1204/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 6228, 618, 617, 616, 615, 619, 614, 1221, 1222/3, 1222/2, 1222/1, 1223/2, 1223/1, 1232, 1231, 1234, 1235, 1236, 1237, 1244/1, 1244/2, 1243/1, 1243/2, 1242, 1241, 1240, 1238, 1239, 1233, 1218, 1220/2, 1220/1, 1219, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1196, 1217, 1216/2, 1216/1, 6263, 1192, 1191, 1190, 2210, 2208, 2207, 2206, 2203, 2204, 2202, 2201, 2198/1, 2198/2, 2199, 2197, 6271, 2166, 2157/1, 2156, 2155, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2154, 2144, 2143, 2142, 2141, 2139, 2140, 2138, 2135, 2136, 2137, 2133/2, 2134, 2133/3, 2133/1, 2132, 2131, 2130, 2129, 2128/1, 2127/2, 2127/1, 2125, 2120, 2124, 2123, 2080/1, 2080/2, 2079/2, 2079/1, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 2074, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068/2, 2067, 2066, 2060/1, 2059, 2057/2, 2058, 1273/2, 1272, 1257, 1256, 1255, 6260, 6268, 2042, 2041, 2040, 2039, 2122, 2118, 2119, 2120, 2117, 2116/2, 2116/1, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2107/1, 2109, 2104/2, 2104/1, 2105/1, 2105/2, 2108/2, 2107/2, 2108/1, 2107/4, 2107/3, 2106/1, 2105/3, 2105/4, 2103, 2102, 2101, 2097/2, 2097/1, 2098/2, 2098/1, 2099, 2100, 2096/2, 2096/1, 2096/3, 2095, 2093, 2092, 2090, 2091, 2089, 6385, 1392, 1391, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1395, 1397, 1396, 1398/2, 1398/1, 1399, 1390, 1389, 1388/1, 1388/2, 1387, 1386, 1385/1, 1385/2, 1372, 1371, 1376, 1383, 1384, 1400/2, 1382, 1377, 1379, 1380, 1381, 1401, 1402, 1407/1, 1407/2, 1407/4, 1407/3, 1409, 1408, 1410, 1378, 1369, 1368, 1341, 1342, 1344, 1343, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1351, 1352, 1325, 1319/2, 1322, 1323, 1324, 1353, 1354, 1357, 1358, 1361, 1362, 1365, 1364, 1363, 1360, 1359, 1356, 1355, 1321, 1320, 430/2, 1425, 1426, 430/5, 430/1, 1427, 1428, 1429, 1423, 1415/1, 1415/2, 1413, 1416, 1412, 1414, 1366, 1367, 1411/2, 1411/1, 1417, 6269, 1420, 1421, 1422, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1435/2, 1438, 1437, 1436, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1452, 1451, 1450, 1449, 1457, 1456, 1453, 1455, 1530, 1529, 1528, 1531, 1534, 1535, 1538, 1540, 1541, 1544, 1545, 1546, 6229/1, 1447, 1445/2, 1445/1, 436, 444, 437, 1576/2, 1575/3, 1575/1, 1575/2, 1574/2, 1574/1, 1573/2, 1573/1, 6255, 1603, 1601, 1600, 1598, 1599, 1594, 1590, 1595, 1596/1, 1597, 1608, 6252, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 331, 330, 339, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1610, 1623, 1624/1, 1624/2, 1612, 1611, 6274, 1653, 1649, 1650, 1647, 1646, 1689, 1654, 1691, 1644, 1643, 1642/2, 1642/1, 1641, 1639, 1640, 1637, 1638, 1636, 1635, 1634, 1628, 1625, 1626, 1627, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633/3, 1622, 2720, 2705, 2719, 2710, 2709, 2699, 2698, 2694, 2693, 2688, 2687, 6275, 2685, 2684, 2683, 2682/2, 2682/1, 2681, 2952, 2949/3, 2949/2, 2949/1, 2948, 2947, 2946, 2942, 2941/2, 2941/1, 2940, 2943, 2944, 2939, 2938, 2937, 2936/2, 2936/1, 2935/2, 2935/1, 2768, 2767, 2766, 2764/2, 2765/2, 2765/1, 2762/2, 2762/1, 2763/1, 2763/2, 2764/1, 2759, 2758, 2757, 2753, 2701, 2707/2, 2707/3, 2708, 2700, 2697, 2695, 2696, 2922, 2929, 2930, 2931, 2932, 2939, 2934, 2918, 2917, 2916, 2912, 2913, 2915, 2770, 2771, 2772, 2779/2, 2779/1, 2778/2, 2780, 2769, 2755/3, 2755/2, 2755/1, 2761, 2760/1, 2760/2, 2756, 6257, 224/1, 220, 219, 215, 214, 224/3, 224/2, 213, 211, 212, 216/1, 216/2, 217, 218, 221, 222, 223, 210, 209/1, 209/2, 208, 207/2, 207/1, 206, 205, 202, 201, 200, 199, 197, 199, 192, 194, 195, 196, 151, 150, 149, 203, 6256, 2791/2, 2791/1, 2792, 2793, 2794/2, 2794/1, 2795, 2796, 133/2, 96, 98, 126/2, 128, 129, 127, 130, 131, 138, 139, 140, 145/2, 145/1, 144, 146/1, 147, 148/1, 152, 154/2, 154/1, 155, 158, 159, 160/1, 160/2, 153, 156, 157, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 85, 56, 54, 51, 50, 47, 82/2, 71, 70/2, 70/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 63/1, 63/2, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 1028/3, 1204/3, 2128/2, 2106/2, 2094, 2145, 1448, 1446/2, 1446/1, 1439, 445, 1596/2, 329, 1645, 2691, 2692, 2690, 2689, 146/2, 148/2, 204, 136, 97, 137, 141, 142, 143, 55, 862, 1609, 1668.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

918, 923, 921, 928, 919, 922, 925, 984, 943, 946, 942, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 940, 935/1, 935/2, 936, 939, 941, 938, 937, 999, 6230, 984, 985, 986, 987, 988, 994, 993, 989, 966, 965, 964, 963, 991, 992, 995/3, 995/2, 995/1, 996, 945, 944, 997, 998, 1000, 6297, 910, 911, 912, 900, 899, 898, 897, 896, 895, 894, 913/1, 893, 913/3, 913/2, 916, 915, 914, 1002/1, 1014/2, 1014/1, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 6265, 1013, 1012, 1009, 1008, 1007, 1006, 1005, 1010, 1011, 1004, 1003, 1002/2, 892, 891, 889, 890, 6626, 1052, 1050, 1048/2, 1049, 1020, 1021, 1022, 1023, 1048/1, 1047, 1046, 1048, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 1024, 1026, 1027, 1028/2, 1028/1, 1029/2, 1029/3, 1029/1, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 886, 887, 888, 745/2, 745/1, 744, 743, 742, 741, 865, 882/1, 832/2, 883, 884, 885, 874, 875, 876, 873, 872, 871, 881, 880, 879, 878, 877, 867, 866, 864, 863, 850, 853, 852, 851, 861, 860, 859, 857, 854, 856, 855, 858, 869, 868, 870/1, 870/2, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779/1, 780, 781, 782, 783, 792/2, 792/1, 793, 794/2, 794/1, 797, 798, 799/2, 799/1, 6267, 796, 795, 805, 801, 804/2, 804/1, 803, 878/2, 878/1, 814, 813, 810, 809, 806, 805, 812, 811, 808, 807, 816, 817, 1055/1, 1056/1, 1057, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068/1, 1068/2, 1069/2, 1069/1, 1071, 1070, 1067, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 828/1, 828/2, 829, 827, 826, 823, 824, 825, 822/2, 822/1, 821, 820, 819, 818, 1171, 1172, 1173, 1170, 1169, 1168, 1165, 1164, 1163, 1162, 1161, 1160, 1159, 1158, 1157, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178/2, 1178/1, 1179, 1193, 1195, 1194, 1198, 1197, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204/1, 1209, 1210, 1204/2, 1205, 1206, 1207, 1208, 6228, 618, 617, 616, 615, 619, 620, 622, 621, 623/1, 623/2, 614, 1221, 1222/3, 1222/2, 1222/1, 1223/2, 612, 611, 610, 609, 608/3, 608/2, 608/1, 607/2, 607/1, 606, 599, 596, 594, 595, 585, 604, 602, 601, 603, 605, 1224, 1223/1, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1234, 1235, 1236, 1237, 1244/1, 1244/2, 1243/1, 1243/2, 1242, 1241, 1240, 1238, 1239, 1233, 1218, 1220/2, 1220/1, 1219, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1196, 1217, 1216/2, 1216/1, 6263, 1180, 6231, 1155, 1156, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 2219/2, 1192, 1191, 1190, 2210, 2209, 2208, 2207, 2206, 2203, 2204, 2205, 2202, 2201, 2198/1, 2198/2, 2199, 2185/1, 2186, 2194, 2201/1, 2201/2, 2211, 2212, 2195, 2198, 2197, 1466, 1467, 1468, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030/1, 2030/2, 2029/1, 2029/2, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2038, 2037, 6236, 2004, 2003, 2002, 6271, 6240, 2180, 2181, 2179, 2177, 2178, 2175, 2174, 2171, 2170, 2169, 2176, 2173, 2172, 2168, 2166, 2165, 2166, 2167, 2158, 2157/2, 2157/1, 2156, 2155, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2154, 2158, 2152, 2182, 2151, 2150, 2149, 2148, 2146, 2147, 2144, 2143, 2142, 2141, 2139, 2140, 2138, 2135, 2136, 2137, 2133/2, 2134, 2133/3, 2133/1, 2132, 2131, 2130, 2129, 2128/1, 2127/2, 2127/1, 2125, 2120, 2124, 2123, 2080/1, 2080/2, 2079/2, 2079/1, 2078/4, 2078/5, 2078/6, 2078/7, 2078/8, 2074, 2073, 2072, 2071, 2070, 2069, 2068/2, 2067, 2066, 2062/2, 2060/1, 2059, 2057/1, 2057/2, 2058, 1273/2, 1273/1, 2056, 1272, 1257, 1256, 1255, 1245, 1246, 1248, 1247, 6260, 581, 582, 583, 1254, 1263, 1262, 1264, 1268, 1267, 1265, 1266, 1269, 1270, 1278, 1277, 1276, 1275, 1274, 1271, 1258, 2055, 2054, 2053, 2063, 2064, 2065, 2061, 2062/1, 2062/2, 1280, 2052, 2051, 2050, 2049, 2048, 2047, 2046, 2068/1, 2081, 2078/2, 2078/3, 2078/9, 2085, 2082, 2083, 2084, 2087, 2086, 2075, 2076, 2077, 2088, 6268, 2045, 2044, 2043, 2042, 2041, 2040, 2039, 2122, 2118, 2119, 2120, 2117, 2116/2, 2116/1, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2107/1, 2109, 2104/2, 2104/1, 2105/1, 2105/2, 2108/2, 2107/2, 2108/1, 2107/4, 2107/3, 2106/1, 2105/3, 2105/4, 2103, 2102, 2101, 2097/2, 2097/1, 2098/2, 2098/1, 2099, 2100, 2096/2, 2096/1, 2096/3, 2095, 2093, 2092, 2090, 2091, 2089, 6385, 1392, 1469, 1391, 1393/1, 1393/2, 1393/3, 1394/1, 1394/2, 1394/3, 1395, 1397, 1396, 1398/2, 1398/1, 1399, 1390, 1389, 1388/1, 1388/2, 1387, 1386, 1385/1, 1385/2, 1372, 1371, 1294, 1293, 1373/1, 1374, 1375/2, 1375/1, 1376, 1383, 1384, 1400/2, 1382, 1377, 1379, 1380, 1381, 1401, 1402, 1407/1, 1407/2, 1407/4, 1407/3, 1409, 1408, 1410, 1378, 1369, 1368, 1341, 1342, 1344, 1343, 1345, 1339/2, 1340, 1370, 1339/1, 1338, 1337, 1336, 1335, 1334, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1319/2, 1322, 1323, 1324, 1353, 1354, 1357, 1358, 1361, 1362, 1365, 1364, 1363, 1360, 1359, 1356, 1355, 1321, 1320, 1318, 1319/1, 452, 451, 450, 449, 448/2, 448/1, 447, 430/4, 430/7, 430/2, 1425, 1426, 432/2, 431/2, 430/6, 430/5, 430/1, 1427, 1428, 1429, 1423, 1415/1, 1415/2, 1413, 1416, 1412, 1414, 1366, 1367, 1411/2, 1411/1, 1417, 1406/1, 1405/2, 1405/1, 1406/2, 1404/1, 1404/2, 1403, 1465, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 6269, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435/1, 1435/2, 1438, 1437, 1436, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1452, 1451, 1450, 1449, 1457, 1456, 1453, 1455, 1454, 1527, 1537, 1536, 1533, 1532, 1530, 1529, 1528, 1531, 1534, 1535, 1538, 1539, 1542, 1543, 1518, 1519, 1540, 1541, 1544, 1545, 1549, 1550, 1552, 1548, 1547, 1546, 1556, 1561, 1556, 1557, 6229/1, 1447, 1445/2, 1445/1, 440, 441, 442, 443, 438, 439, 436, 435/1, 444, 437, 1578, 1577, 1576/1, 1576/2, 1575/3, 1575/1, 1575/2, 1574/2, 1574/1, 1573/2, 1573/1, 1572, 1571, 1570, 6255, 1603, 1602, 1601, 1600, 1598, 1599, 1594, 1593, 1591, 1592, 1587, 1588, 1589/2, 1589/1, 1590, 1595, 1596/1, 1597, 1605, 1606, 1607, 1608, 1656, 1657, 1658, 6252, 333, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 331, 330, 327, 326, 325, 339, 340, 341/3, 323/3, 321, 310/1, 2714, 1619, 1620, 1621/1, 1621/2, 1618, 1617, 1616, 1615, 1614, 1613, 1610, 1623, 1624/1, 1624/2, 1612, 1611, 6274, 1653, 1649, 1650, 1647, 1646, 1689, 1654, 1655, 1652, 1651, 1690, 1691, 1692, 1693/2, 1693/1, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1701, 1700, 1703, 1702/2, 1702/1, 1704, 1705, 1644, 1643, 1642/2, 1642/1, 1641, 1639, 1640, 1637, 1638, 1636, 1635, 1634, 1628, 1625, 1626, 1627, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633/3, 1633/2, 1622, 2713, 2716, 2723, 2722, 2717, 2712, 2711, 2718, 2721, 2720, 2705, 2719, 2710, 2709, 2699, 2698, 2694, 2693, 2688, 2687, 2686, 6275, 1633/1, 2962, 2685, 2684, 2683, 2682/2, 2682/1, 2681, 2680, 2679, 2959, 2958, 2957/2, 2957/1, 2989, 2990, 2991, 2974, 2954, 2953/2, 2953/1, 2952, 2951, 2950, 2949/4, 2949/3, 2949/2, 2949/1, 2948, 2947, 2955, 2956, 2946, 2945, 2942, 2941/2, 2941/1, 2940, 2943, 2944, 2939, 2938, 2937, 2936/2, 2936/1, 2935/2, 2935/1, 2768, 2767, 2766, 2764/2, 2765/2, 2765/1, 2762/2, 2762/1, 2763/1, 2763/2, 2764/1, 2759, 2758, 2757, 2753, 2752, 2751/2, 2741, 2740, 2737/3, 2737/4, 2736, 2735, 2734, 2704, 2703, 2702, 2701, 2706, 2707/1, 2707/2, 2707/3, 2708, 2700, 2697, 2695, 2696, 2993, 2992, 2922, 2921, 2923/1, 2923/2, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928/1, 2928/2, 2929, 2930, 2931, 2932, 2939, 2934, 2905, 2906, 2911, 2910, 2909, 2908, 2920, 2919, 2918, 2917, 2916, 2912, 2913, 2915, 2770, 2771, 2772, 2779/2, 2779/1, 2778/2, 2773, 2774, 2778/1, 2780, 2781, 2782, 2769, 2755/3, 2755/2, 2755/1, 2761, 2760/1, 2760/2, 2756, 2754, 2750, 2749, 2748, 2747, 2745, 2743, 6257, 231, 230, 229, 227, 228, 235/2, 234/1, 234/2, 235/1, 236, 226, 225, 224/1, 220, 219, 215, 214, 224/3, 224/2, 213, 211, 212, 216/1, 216/2, 217, 218, 221, 222, 223, 210, 209/1, 209/2, 208, 207/2, 207/1, 206, 205, 202, 201, 200, 199, 197, 199, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 151, 150, 149, 203, 6256, 2791/2, 2791/1, 2792, 2793, 2794/2, 2794/1, 2795, 2796, 2798, 2799/2, 2799/1, 2800/2, 2800/1, 2801, 2802/2, 2802/1, 2803, 2804/1, 126/3, 126/1, 132/2, 132/1, 133/2, 133/1, 108, 107, 104, 103, 96, 98, 126/2, 128, 129, 127, 130, 131, 138, 139, 140, 145/2, 145/1, 144, 146/1, 147, 148/1, 152, 154/2, 154/1, 155, 158, 159, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 165/1, 185, 153, 156, 157, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78, 77, 85, 56, 54, 51, 50, 47, 46, 43, 42, 35, 36, 38, 105, 102, 101, 100, 99, 75, 76, 73, 74, 72/1, 82/2, 71, 70/2, 70/1, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 63/1, 63/2, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 53, 52, 49, 48, 45, 44, 41, 995/4, 1028/3, 1204/3, 800, 6262, 584, 600, 613, 2078/1, 1259, 1281, 2128/2, 2106/2, 2094, 2145, 1373/2, 1448, 1446/2, 1446/1, 1439, 445, 1596/2, 329, 328, 324, 310/5, 310/6, 1645, 2691, 2692, 2690, 2689, 2751/1, 2907, 146/2, 148/2, 204, 198, 134, 135, 136, 97, 137, 141, 142, 143, 37, 55, 862, 790, 1609, 1668.

KO Izvor

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4424/3, 4424/3, 4424/4, 4424/5, 4424/6, 4424/8, 4424/7, 4704, 4711, 4481, 4486, 4479, 4427/10, 4427/9, 4427/8, 4426/23, 4425, 4423/8, 4423/3, 4426/11, 4426/13, 4426/16, 4426/17, 4426/18, 4426/20, 4426/21, 4426/10, 4427/3, 4427/4, 4427/5, 4426/15, 4426/14, 4426/19, 4427/6, 4427/7, 4426/22, 4471, 4470, 4474/1, 4474/2, 4474/3, 4469, 4467, 4463, 4464, 4465, 4468, 4466, 4462/1, 4462/3, 4462/2, 4461, 4460, 4459, 4458, 4457, 4456/1, 4454, 4453, 4452/1, 4452/2, 4450, 4713, 4428, 4431/1, 4429, 4430, 4431/2, 4432/3, 4432/2, 4432/1, 4432/4, 4432/5, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4268, 4264, 4263, 4265, 4262, 4261, 4260, 4256, 4259, 4258, 4257, 4255, 4254, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4238, 4235, 4078, 4073/1, 4073/3, 4073/2, 4072/2, 4072/7, 4072/6, 4072/1, 4670/1, 4071/1, 4735, 4699/1, 4070, 4069, 4068, 4067, 4699/2, 4709, 4017/2, 4025/2, 4025/3, 4025/4, 4024, 4026/2, 3447/2, 3448, 3451, 3452, 3456, 3467, 3460/1, 3460/2, 3461, 3462, 3463, 3455, 3450/2, 3450/1, 3449/2, 3449/1, 3446/3, 3446/2, 3446/1, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 3999, 4000, 4008/2, 4008/1, 4010, 4007, 4002, 4003, 4004, 3983, 3984, 3985, 3998, 3997, 3996, 3995/1, 3995/2, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3982, 4708, 3901/1, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953/1, 3954, 3955, 3956, 3959, 3960, 3961, 3981/3, 3914/1, 3981/2, 3914/2, 3914/3, 3896, 3897, 3899/1, 3899/2, 3911, 3912, 3913/1, 3898, 3900, 3909/1, 3909/2, 3910, 3913/2, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3939, 3937, 3938, 3915, 3908, 3907, 3906, 3905, 3902, 3901, 3895/2, 3895/1, 3894, 3893, 3887/3, 3887/2, 3887/1, 3886, 3885, 3863, 3866, 3862, 3859, 3858, 3857, 3856, 3855, 3854, 3852, 3851/2, 3851/1, 4722, 3470, 4026/1, 4071/4, 4237/4, 3454, 3453.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4417, 4416, 4418, 4419, 4424/1, 4424/10, 4424/3, 4424/3, 4424/4, 4424/5, 4424/6, 4424/8, 4424/7, 4424/9, 4424/12, 4704, 4711, 4482, 4489, 4481, 4486, 4478, 4477, 4479, 4427/10, 4427/9, 4427/8, 4426/23, 4425, 4424/11, 4423/9, 4423/8, 4423/5, 4423/4, 4423/3, 4423/2, 4423/1, 4426/12, 4426/11, 4426/13, 4426/16, 4426/17, 4426/18, 4426/20, 4426/21, 4426/10, 4427/3, 4427/4, 4427/5, 4426/15, 4426/14, 4426/19, 4427/6, 4427/7, 4426/22, 4476, 4475, 4473, 4472, 4471, 4470, 4474/1, 4474/2, 4474/3, 4469, 4467, 4463, 4464, 4465, 4468, 4466, 4462/1, 4462/3, 4462/2, 4461, 4460, 4459, 4458, 4457, 4456/1, 4454, 4453, 4452/1, 4452/2, 4450, 4451, 4447/2, 4447/1, 4448, 4449, 4446, 4271, 4272, 4713, 4428, 4431/1, 4429, 4430, 4431/2, 4432/3, 4432/2, 4432/1, 4432/4, 4432/5, 4434, 4435, 4436, 4437, 4438, 4439, 4268, 4269/1, 4269/2, 4207, 4270/2, 4270/1, 4264, 4263, 4265, 4206, 4262, 4261, 4260, 4256, 4259, 4258, 4257, 4255, 4254, 4253, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4237/1, 4238, 4235, 4249, 4074, 4078, 4073/1, 4073/3, 4073/2, 4072/4, 4072/3, 4072/2, 4072/7, 4072/6, 4072/1, 4670/1, 4071/1, 4735, 4699/1, 4070, 4069, 4068, 4067, 4699/2, 4025/5, 4025/1, 4012/1, 4016/1, 4709, 4012/2, 4013/2, 4014/2, 4016/2, 4017/2, 4025/2, 4025/3, 4025/4, 4024, 4026/2, 3447/2, 3448, 3451, 3452, 3456, 3467, 3460/1, 3460/2, 3461, 3462, 3463, 3433, 3432/1, 4015/2, 3430, 3429/1, 3428/2, 3428/1, 3426/1, 3426/2, 3432/2, 3434, 3435, 3436, 3459, 3458, 3442/1, 3442/2, 3445, 3444, 3455, 3442/3, 3450/2, 3450/1, 3449/2, 3449/1, 3446/3, 3446/2, 3446/1, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 3999, 4000, 4008/2, 4008/1, 4010, 4009, 4027, 4007, 4006, 4005, 4032/1, 4032/2, 4032/3, 4033/1, 4002, 4003, 4004, 3983, 3984, 3985, 3443/1, 3443/2, 3998, 3997, 3996, 3995/1, 3995/2, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3982, 4708, 3464/3, 3464/2, 3464/1, 3465/2, 3466, 3467, 3468, 3465/1, 3469, 3476, 3475/2, 3475/1, 3474, 3473, 3472/1, 3471, 3901/1, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3980, 3979, 3978/2, 3978/1, 3977, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3953/1, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3981/3, 3914/1, 3981/2, 3914/2, 3914/3, 3896, 3897, 3899/1, 3899/2, 3911, 3912, 3913/1, 3898, 3900, 3909/1, 3909/2, 3910, 3913/2, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3939, 3937, 3938, 3936, 3935, 3934, 3921, 3922, 3923, 3915, 3908, 3907, 3906, 3905, 3902, 3901, 3895/2, 3895/1, 3894, 3893, 3887/3, 3887/2, 3887/1, 3886, 3885, 3865, 3864, 3863, 3866, 3861, 3862, 3859, 3860, 3858, 3857, 3853/2, 3856, 3855, 3854, 3852, 3851/2, 3851/1, 4722, 3470, 3994, 4026/1, 4071/4, 4237/2, 4237/3, 4237/4, 4474/6, 4474/5, 4474/4, 3454, 3453.

KO Klačevica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1339, 4022, 1338, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, 1226, 1327, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1373, 1374, 1356, 1345, 1273, 1274, 1281, 1272, 1271, 1265, 1269, 1270, 1259, 1262, 1263, 1266, 1283, 1284, 1285, 1287, 1286, 1288, 1252, 1250, 1243, 1268, 1267, 1254, 1253, 1255, 1258, 1226, 1224, 1225, 1241, 1237, 1238, 1240, 1239, 1242, 1203, 1201, 1204, 1205, 1207, 1206, 1208, 1212, 1220, 1212, 1156, 1213, 1214, 1221, 1219, 1223, 1142, 1143, 1144, 1141, 1153, 1154, 1218, 1215, 1216, 1217, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 3993, 1137, 1136, 1135, 1123, 1124, 1157, 1158, 1159, 1113, 1114, 1131/1, 1131/2, 1125, 1116, 1115, 1117, 1121, 1128, 1127, 1126, 1129, 1132, 1133/1, 1134, 1133/2, 1099, 3992, 1063, 1058, 1053, 965, 972, 979/1, 979/2, 978, 977, 973, 974, 975, 964, 963, 1050, 1049, 1052, 1048, 1047/2, 1012, 1047/1, 1046, 1045, 1043, 1044, 1021, 1020/2, 1020/1, 1019, 1018, 1011, 1015/2, 1015/1, 1009, 1010/1, 1010/2, 980, 982, 976/2, 3990, 976/1, 985/5, 1013, 985/2, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1042, 1041, 1038, 1040, 1055, 1056, 1039, 1033, 1926, 1036, 1037, 1035, 1034, 1032, 1031, 3991, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 952, 953, 951, 950, 949, 948, 947, 945, 838, 834, 833, 843, 944, 844, 837, 793/1, 748, 839/1, 840/2, 839/2, 840/1, 841, 842, 836, 835, 3988, 753, 755, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 761, 3968, 703, 708, 707, 711, 709/2, 709/1, 710, 729, 734, 714, 713, 720, 725, 724, 723, 717, 716, 715, 718, 719, 721/3, 722, 721/2, 720, 728, 721/1, 727, 733, 732, 731, 730, 735, 696, 695/1, 695/2, 694/1, 693, 688, 687, 689, 690, 691, 692, 675, 674, 671, 685/2, 685/1, 684/2, 682/2, 684/3, 673, 669, 667/1, 670, 220/2, 208, 220/1, 216, 217/1, 209, 210, 219/1, 218, 219/2, 3985, 207, 160, 159, 158, 157/1, 157/2, 172/3, 172/2, 171/4, 171/1, 170, 169, 168, 167, 166, 163/2, 163/1, 162, 161/1, 161/2, 153, 154, 155, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 217/2, 684/5, 684/4, 672, 946, 1025, 1105, 1098, 1097, 1130, 694/2, 1212, 3965, 1014.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1339, 4022, 1338, 1336, 1337, 1334, 1333, 1319, 1320, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, 1323, 1321, 1325, 1324, 1226, 1327, 1282, 1280, 1279, 1278, 1277, 1276, 1275, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1373, 1375, 1374, 1405, 1404, 1372, 1371, 1357, 1358, 1359, 1360, 1362, 1361, 1363, 1367, 1356, 1345, 1273, 1274, 1281, 1272, 1354, 1346, 1348, 1349, 1350, 1352, 1353/2, 1353/1, 1264, 1261, 1271, 1265, 1269, 1270, 1260, 1259, 1262, 1263, 1266, 1283, 1284, 1285, 1291, 1290/1, 1290/2, 1309, 1287, 1286, 1288, 1289, 1251, 1252, 1250, 1249, 1244, 1243, 1268, 1267, 1257, 1256, 1254, 1253, 1255, 1258, 1235, 1234, 1233, 1227, 1226, 1229, 1230, 1224, 1225, 1241, 1237, 1238, 1240, 1239, 1242, 1203, 1202, 1200, 1201, 1204, 1205, 1207, 1206, 1209, 1208, 1212, 1211, 1210, 1197, 1198, 1199, 1220, 1212, 1156, 1213, 1214, 1221, 1219, 1223, 1142, 1143, 1144, 1141, 1140, 1153, 1154, 1218, 1215, 1216, 1217, 1152, 1151, 1150, 1149, 1148, 1147, 1146, 1145, 1138, 3993, 1137, 1136, 1135, 1123, 1124, 1157, 1158, 1159, 1161, 1160, 1162, 1164, 1163/1, 1163/3, 1163/2, 1174, 1173, 1171, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1131/1, 1131/2, 1125, 1116, 1115, 1117, 1119, 1120, 1121, 1122, 1128, 1127, 1126, 1129, 1132, 1133/1, 1134, 1133/2, 1099, 3992, 1096, 1095, 1063, 1058, 1061, 1053, 3989, 970, 969, 971, 968, 966, 965, 972, 979/1, 979/2, 978, 977, 973, 974, 975, 964, 963, 1050, 1049, 1051, 1052, 1048, 1047/2, 1012, 1047/1, 1046, 1045, 1043, 1044, 1021, 1020/2, 1020/1, 1019, 1018, 1011, 1015/2, 1015/1, 1009, 1010/1, 1010/2, 980, 982, 976/2, 3990, 976/1, 985/5, 1013, 985/2, 985/3, 985/6, 985/4, 986, 990, 992, 991, 993, 1006, 1008, 1016, 1017, 1022, 1023, 1024, 1042, 1041, 1038, 1040, 1055, 1056, 1039, 1033, 1007, 1027, 1926, 1028, 1029, 1030, 1036, 1037, 1035, 1034, 1032, 1031, 3991, 959, 958, 957, 956, 955, 954, 952, 953, 951, 950, 949, 948, 947, 945, 838, 834, 833, 843, 845, 858, 943, 944, 844, 837, 830, 793/1, 748, 750, 839/1, 840/2, 839/2, 840/1, 841, 842, 836, 835, 751, 747, 746, 752/1, 752/2, 752/3, 752/4, 3988, 753, 755, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 762, 774, 775, 763, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 761, 3968, 700, 701, 702, 703, 699, 704, 705, 706, 708, 707, 711, 709/2, 709/1, 710, 729, 734, 712, 714, 713, 720, 725, 724, 723, 717, 716, 715, 718, 719, 721/3, 722, 721/2, 720, 728, 721/1, 727, 733, 732, 731, 730, 737, 736, 735, 738, 739, 696, 695/1, 695/2, 694/1, 693, 688, 687, 689, 690, 691, 692, 675, 674, 671, 685/2, 685/1, 684/2, 684/1, 683/3, 683/2, 683/1, 676, 677, 678, 679, 680, 682/1, 682/2, 684/3, 673, 668, 669, 667/1, 667/2, 666, 665, 664, 698, 697, 670, 223, 222, 221, 220/2, 208, 220/1, 216, 217/1, 212, 211, 209, 210, 219/1, 218, 219/2, 3985, 197/1, 207, 160, 159, 158, 157/1, 157/2, 173, 172/3, 172/2, 171/4, 171/2, 171/3, 171/1, 170, 169, 168, 167, 166, 165, 163/2, 163/1, 162, 161/1, 161/2, 153, 154, 155, 135/1, 136/1, 137, 138, 140, 141, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 145, 217/2, 684/6, 683/4, 684/5, 684/4, 686, 672, 832, 946, 962, 967, 1025, 1105, 1106, 1102, 1101, 1100, 1098, 1097, 1130, 1232, 1231, 1228, 1355, 694/2, 1212, 1165, 3965, 1014, 129.

OPŠTINA ĆUPRIJA

KO Batinac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3201, 3223, 2406, 2407/2, 2407/1, 2408, 2409, 2414, 2412, 2415, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499/1, 2500/1, 2500/2, 2512, 2513, 3226.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2456, 2450/2, 2450/1, 2448, 3225, 3201, 2511, 2468/1, 2468/2, 2481/1, 2481/2, 2482, 2483, 2484, 2411, 3223, 2405, 2406, 2407/2, 2407/1, 2410, 2408, 2409, 2414, 2412, 2415, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499/2, 2499/1, 2500/1, 2500/2, 2512, 2513, 3226.

KO Ćuprija

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6536, 6535, 6534, 6533, 6532, 7333, 6529, 6528, 6527, 6526, 6530, 6531, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6434, 6433/2, 6435, 7298, 6433/1, 6436/1, 6436/2, 6432, 6437, 6438, 6439, 6440/2, 6440/1, 6441, 6442, 6443, 6445, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449, 6451, 6450, 6452, 7332, 6453/1, 6453/2, 6421, 6420, 6419/3, 6419/2, 6419/4, 6419/1, 6417, 6416, 6455, 6458, 6456, 6457, 6459, 6460, 6461, 6462, 6418/1, 6418/2, 6415/1, 6415/2, 6414, 6413, 6412/1, 6412/2, 6411, 6468/5, 6468/3, 6468/9, 6468/4, 6410/2, 6410/3, 6409/3, 6409/2, 6409/1, 6408/2, 6408/1, 6407, 6316/1, 6406, 6405/1, 6405/2, 6316/15, 6404, 6316/34, 6316/9, 6316/33, 6316/5, 6316/14, 6316/10, 6316/8, 6316/7, 6316/6, 6378, 7299, 6403/3, 6403/2, 6403/1, 6315/36, 6315/35, 6379, 6384, 6385, 6388, 6389/1, 6389/2, 6392, 6393, 6394, 6396/2, 6396/1, 6397, 6398, 4204, 4205, 4200, 4201/1, 4201/2, 4201/3, 4202, 4203, 6400, 6401, 6402/1, 6402/2, 4206, 4207, 4199, 4210, 4211, 4198, 4212, 4213, 4216, 4217, 4194, 4195, 4196, 4197/1, 4197/3, 4197/2, 4197/4, 4187/2, 4187/1, 4186, 4185, 4188, 4189, 4190, 4191, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4161, 4162, 4160, 4168, 4157, 4158, 4159, 4148/1, 4147, 4156, 4169, 4184, 4170, 4155, 4154/1, 4154/2, 4016, 4015, 4014, 4013/3, 4013/2, 4013/1, 4012, 4010, 4009, 4008, 4007, 4005, 4004, 4003/2, 4003/1, 4025, 4024, 4022, 4023, 4020, 4019, 4018, 4017, 3929, 3928, 3923, 4006, 3930, 3931, 3927, 3925, 3919, 3918, 3904, 3903, 3902/2, 3902/3, 3902/4, 3901, 3900/1, 3900/2, 3899, 3900/3, 3898/1, 3898/2, 3897/1, 3897/2, 3896/1, 3896/2, 3895, 3894, 3893, 3892/2, 3892/1, 3891, 3890, 3889, 3888, 4030/2, 4026, 4027, 3878, 3876, 3873, 3869, 3837/1, 3837/8, 3837/7, 3828, 3827, 3824, 3823/2, 3818/2, 3818/5, 3818/3, 3823/1, 3822, 3821/1, 3813, 4474/1, 4471/2, 4468, 3818/1, 3818/4, 3837/12, 3837/11, 3837/13, 3840/2, 3840/1, 3851, 3849, 3850, 3848, 3847, 3862, 3866, 3867, 3864, 3865, 3863, 4469/2, 4469/1, 4470, 4453, 4452, 4451, 3846, 3845/2, 3845/1, 3844/1, 3844/2, 3843, 3842, 3837/10, 3841, 3837/9, 4921, 4192, 4153, 7294, 3868, 3877, 7296, 7297, 7295, 3887, 3821/2, 3817, 3814, 3820, 7289, 7293, 3600, 3070, 3700, 7285/1, 3722, 3724, 7363, 3727, 3726, 3725/1, 3806, 3807, 3809, 3810, 3811, 7341, 7291, 3808, 3731, 7282/2, 3017/1, 3017/2, 7272, 7278, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/2, 2996/1, 2927/3, 2996/5, 2996/9, 2928, 2967/11, 2967/10, 2967/9, 2932, 2944, 2934, 2935, 2936/2, 2936/1, 2937, 2939, 2938, 2676/4, 2676/2, 2676/3, 2674/9, 2674/8, 2674/7, 2674/6, 2676/1, 2678, 2677, 2687, 2689, 2690, 2691, 2729, 2726, 2720, 2721, 2712, 2713, 2715, 2714, 2710, 2709, 2708/2, 2708/1, 2707, 2706, 2705, 2704, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2697, 2696, 2695, 2692, 2694, 2703, 2716, 7374, 2719, 2717, 2718, 2686, 2931, 2967/1, 7277/1, 3725/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6538, 6537, 6536, 6535, 6534, 6533, 6532, 6525, 6524/2, 6524/1, 6523, 6522, 6521, 7333, 6529, 6528, 6527, 6526, 6530, 6531, 6509, 6508, 6507, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6434, 6433/2, 6435, 6501/4, 6501/2, 6501/1, 6500, 6498, 6499/2, 6499/1, 6489/1, 6489/2, 6488, 6487, 7298, 6433/1, 6436/1, 6436/2, 6516, 6432, 6437, 6438, 6439, 6440/2, 6440/1, 6441, 6442, 6443, 6445, 6444, 6446, 6447, 6448, 6449, 6451, 6450, 6452, 6454, 7332, 6453/1, 6453/2, 6425/1, 6424, 6423, 6422, 6421, 6420, 6316/23, 6419/3, 6419/2, 6419/4, 6419/1, 6417, 6416, 6486, 6485, 6484, 6455, 6458, 6456, 6457, 6459, 6460, 6461, 6462, 6418/1, 6418/2, 6483/6, 6483/5, 6483/4, 6483/3, 6483/2, 6482/2, 6482/1, 6482/3, 6481, 6463/2, 6463/1, 6464, 6468/1, 6468/7, 6468/8, 6468/6, 6415/1, 6415/2, 6414, 6413, 6412/1, 6412/2, 6411, 6468/2, 6468/5, 6468/3, 6468/9, 6468/4, 6410/2, 6410/3, 6409/3, 6409/2, 6409/1, 6408/2, 6408/1, 6407, 6316/1, 6406, 6405/1, 6405/2, 6316/15, 6404, 6316/34, 6316/9, 6316/33, 6316/5, 6316/14, 6316/10, 6316/8, 6316/7, 6316/6, 6378, 7299, 6316/16, 6316/17, 7302, 6376/2, 6377, 6403/3, 6403/2, 6403/1, 6315/36, 6315/35, 6379, 6384, 6385, 6388, 6389/1, 6389/2, 6392, 6393, 6394, 6396/2, 6396/1, 6397, 6398, 4204, 4205, 4200, 4201/1, 4201/2, 4201/3, 4202, 4203, 6400, 6401, 6402/1, 6402/2, 4206, 4207, 4199, 4210, 4211, 4198, 4212, 4213, 4216, 4217, 4220, 4221, 4224/2, 4193/1, 4193/2, 4193/3, 4194, 4195, 4196, 4197/1, 4197/3, 4197/2, 4197/4, 4187/2, 4187/1, 4186, 4185, 4181, 4180, 4179, 4178, 4188, 4189, 4190, 4191, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4161, 4162, 4160, 4168, 4157, 4158, 4159, 4151, 4150, 4142, 4149, 4148/2, 4148/1, 4147, 4143, 4144, 4145, 4029/2, 4029/1, 4146, 4156, 4169, 4184, 4182, 4183/1, 4183/2, 4183/3, 4174, 4173, 4172, 4171, 4170, 4155, 4154/1, 4154/2, 4016, 4015, 4014, 4013/3, 4013/2, 4013/1, 4012, 4010, 4009, 4008, 4007, 4005, 4004, 3998, 4000, 3999, 4002, 3969, 3968, 3957, 3956, 3955, 3954, 4003/2, 4003/1, 4030/1, 4032, 4031, 4041, 4025, 4024, 4022, 4023, 4020, 4019, 4018, 4017, 3929, 3928, 3923, 4006, 3930, 3931, 3932, 3927, 3926, 3925, 3924, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, 3917, 3912, 3915, 3914, 3911, 3913, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902/2, 3902/3, 3902/4, 3901, 3900/1, 3900/2, 3899, 3900/3, 3898/1, 3898/2, 3897/1, 3897/2, 3896/1, 3896/2, 3895, 3894, 3893, 3892/2, 3892/1, 3891, 3890, 3889, 3888, 4030/2, 4026, 4027, 4028, 4040, 4044/2, 4042/4, 3886, 3885, 3884, 3882, 3881, 3880, 3879, 3878, 3876, 3875, 3874, 3872, 3871, 3873, 3869, 3870, 3839, 3837/1, 3837/8, 3837/7, 3837/5, 3837/4, 3837/3, 3837/6, 3828, 3827, 3824, 3823/2, 3825, 3826, 3829, 3830, 3833, 3832, 3831/2, 3831, 3818/2, 3818/5, 3818/3, 3823/1, 3822, 3821/1, 3813, 3812, 3815/2, 3815/1, 4523, 3816, 4473, 4472, 4474/1, 4471/2, 4466/1, 4466/2, 4466/3, 4466/4, 4464/3, 4468, 3818/1, 3818/4, 3837/12, 3837/11, 3837/13, 3840/2, 3840/1, 4454, 4457, 4456, 4455, 4467, 4446, 4447, 4448/1, 4449, 4446/2, 4440, 3854, 3852, 3853, 3851, 3849, 3850, 3848, 3847, 3860, 3858/2, 3858/1, 3856, 3855, 3862, 3866, 3867, 3864, 3865, 3863, 4450, 4469/2, 4469/1, 4470, 4453, 4452, 4451, 3846, 3845/2, 3845/1, 3844/1, 3844/2, 3843, 3842, 3837/10, 3841, 3837/9, 4921, 4192, 4153, 7294, 3916, 3883, 3868, 3877, 4054, 4055, 3861, 7296, 7297, 7295, 3887, 3821/2, 3817, 3814, 3834, 3838, 3820, 7289, 7293, 3600, 3070, 3700, 7285/1, 3722, 3721, 3724, 7363, 3727, 3726, 3725/1, 7362, 3797, 3798, 3806, 3807, 3809, 3803, 3802, 3799, 3804, 3810, 3811, 7341, 3730/2, 3722, 7291, 3805, 3808, 7287/2, 3731, 3729, 7286/2, 7290, 3728/2, 3728/1, 7282/2, 3101/1, 3017/1, 3017/2, 7272, 7278, 2967/6, 2967/7, 2967/3, 2967/4, 2967/5, 2967/2, 2996/1, 2984, 2989, 2982, 2983, 2981, 2980/3, 2970, 2969, 2918, 2927/1, 2927/2, 2927/3, 2996/5, 2996/9, 2928, 2926, 2967/11, 2967/10, 2967/9, 2932, 2955, 2944, 2934, 2935, 2936/2, 2936/1, 2937, 2939, 2938, 2676/4, 2676/2, 2676/3, 2674/9, 2674/8, 2674/2, 2680, 2674/7, 2674/6, 2674/5, 2674/4, 2674/1, 2676/1, 2678, 2677, 2687, 2689, 2690, 2691, 2729, 2728, 2727, 2726, 2720, 2724, 2725, 2723, 2722, 2721, 2711, 2712, 2713, 2715, 2714, 2710, 2709, 2708/2, 2708/1, 2707, 2706, 2705, 2704, 2702, 2701, 2700, 2699, 2698, 2697, 2696, 2695, 2693, 2692, 2672, 2684, 7373, 2673, 2694, 2703, 2716, 7374, 2719, 2717, 2718, 2686, 2674/3, 2946, 2996/2, 2931, 2967/1, 7277/1, 3725/2.

KO Isakovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3477, 3476/1, 3424/1, 3467/2, 3473/3, 4539, 4495, 3467/1, 4520, 3476/12, 4533, 3572, 4535, 4536, 3758, 4538/1, 3640/5, 3709/6, 4550, 4488/1, 4488/2, 4493, 3875/2, 3889/2, 3725/4, 3725/3, 3737, 3736, 3725/5, 3643/9, 3474/2, 3473/1, 3474/1, 3475, 3578, 3563/1, 3646, 3645, 3644/2, 3664, 3663, 3665, 3662, 3705, 3687, 3666/1, 3664, 3665, 3692, 3691, 3690, 3689, 3688, 3683, 3684, 3682, 3684, 3752, 3741, 3687/1, 3867/2, 3670/1, 3670/2, 4494, 3465, 3466, 3412, 3476/9, 3476/5, 3476/6, 3476/14, 3476/8, 3476/7, 3476/4, 3476/3, 3476/2, 3476/10, 3473/2, 3472/3, 3472/1, 3472/2, 3481/2, 3471/2, 3458/2, 3463, 3471/1, 3468, 3464, 3576/1, 3577/1, 3581/1, 3580/3, 3580/2, 3577/2, 3577/3, 3576/2, 3470/2, 3470/1, 3469, 3457/3, 3581/2, 3581/3, 3580, 3579, 3585, 3597, 3598/1, 3584/1, 3584/2, 3566/3, 3571/2, 3571/1, 3566/1, 3563/2, 3647, 3648, 3649, 36640/6, 3640/3, 3660, 3876, 3877, 3878, 3871/1, 3879/2, 3640/1, 3640/2, 3723/2, 3880/1, 3723/3, 3723/1, 3722/4, 3725/2, 3755, 3756, 3754, 3757, 3753, 3751, 3749, 3750, 3781, 3782/1, 3782/2, 3790/2, 3791, 3790/1, 3780, 3783, 3774, 3773, 3772, 3771, 3770, 3769, 3640/4, 3708/2, 3708/1, 3707, 3706/1, 3703/2, 3703/1, 3693, 3694, 3696, 3695, 3698, 3700, 3701, 3702, 3706/3, 3706/2, 3704, 3745, 3726, 3748, 3747, 3746, 3744, 3743, 3742, 3740, 3739, 3738, 3725/1, 3725/6, 3728, 3729, 3730/2, 3730/1, 3731, 3727, 3722/5, 3722/2, 3722/3, 3724, 3759, 3760, 3761, 3762, 3766, 3766, 3768, 3765, 3764, 3763, 3869/3, 3880/3, 3875/1, 3887, 3885, 3889, 3892, 3884, 3873, 3874, 3886, 3888/2, 4487, 4496, 4492/1, 4491/1, 4491/2, 4489, 4490, 4485, 4486, 3869, 3871/1, 3871/2, 4497, 4498/1, 4498/3, 4492/2, 4499/2, 4476, 4499/1, 4488/3, 4488/4, 4479/2, 4475, 4474, 4473.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3709/7, 3477, 4480/1, 3486, 3476/1, 3417, 3418, 3424/1, 3424/2, 3467/2, 3413, 3473/3, 4633/4, 4539, 3880/2, 4495, 3467/1, 4520, 3476/12, 4533, 3572, 4535, 4536, 3758, 4538/1, 367, 3640/5, 3709/6, 3883, 4550, 4541, 3593, 3458/1, 4488/1, 4488/2, 4493, 3875/2, 3889/2, 3725/4, 3725/3, 3722/6, 3737, 3736, 3725/5, 3643/9, 3582, 3584, 3596, 3586, 3474/2, 3473/1, 3474/1, 3475, 3483, 3482, 3574, 3575, 3573, 3578, 3563/1, 3646, 3645, 3644/2, 3650/2, 3664, 3666/2, 3663, 3665, 3662, 3661/2, 3667, 3705, 3687, 3666/1, 3664, 3665, 3692, 3691, 3690, 3689, 3688, 3683, 3684, 3682, 3684, 3752, 3741, 3777, 3778, 3779, 3677/1, 3687/1, 3867/2, 3670/1, 3670/2, 3862/1, 3862/3, 4494, 3465, 3419, 3466, 3412, 3476/9, 3476/5, 3476/6, 3476/14, 3476/8, 3476/7, 3476/4, 3476/3, 3476/2, 3476/10, 3476/13, 3477/1, 3478, 3476/11, 3473/2, 3472/3, 3472/1, 3472/2, 3481/2, 3479, 3480, 3481/1, 3471/2, 3458/2, 3458/2, 3463, 3471/1, 3468, 3464, 3576/1, 3577/1, 3581/1, 3580/3, 3580/2, 3577/2, 3577/3, 3576/2, 3470/2, 3470/1, 3469, 3457/1, 3457/3, 3457/2, 3588, 3587, 3581/1, 3581/2, 3581/3, 3580, 3579, 3585, 3643/6, 3643/7, 3597, 3598/2, 3598/1, 3584/1, 3584/2, 3566/3, 3571/2, 3571/1, 3566/1, 3563/2, 3565/2, 3565/2, 3565/1, 3647, 3648, 3649, 36640/6, 3640/3, 3660, 3876, 3877, 3878, 3871/1, 3879/2, 3718/2, 3633/1, 3640/1, 3640/2, 3723/2, 3880/1, 3723/3, 3723/1, 3722/4, 3725/2, 3755, 3756, 3754, 3757, 3753, 3751, 3749, 3750, 3781, 3782/1, 3782/2, 3790/2, 3791, 3790/1, 3677/1, 3680, 3678/2, 3679, 3668, 3670, 3669, 3674/2, 3674/1, 3673/1, 3678/1, 3796/1, 3796/2, 3796/3, 3796/4, 3795, 3794, 3793, 3786, 3787, 3788, 3789, 3792, 3785, 3797, 3798, 3799, 3784, 3780, 3783, 3776, 3775, 3774, 3773, 3772, 3771, 3770, 3769, 3651/3, 3640/4, 3708/2, 3661/1, 3661/4, 3661/3, 3672/2, 3659, 3708/1, 3707, 3706/1, 3703/2, 3703/1, 3693, 3694, 3697, 3696, 3695, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3706/3, 3706/2, 3704, 3745, 3726, 3748, 3747, 3746, 3744, 3743, 3742, 3740, 3739, 3738, 3725/1, 3725/6, 3728, 3729, 3730/2, 3730/1, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3727, 3712/1, 3883/1, 3717, 3881, 3722/5, 3722/2, 3722/3, 3724, 3759, 3760, 3761, 3762, 3766, 3766, 3768, 3765, 3764, 3763, 3860/2, 3960/1, 3857/3, 3857/2, 3869/3, 3868, 3869, 3880/3, 3875/1, 3887, 3885, 3889, 3892, 3884, 3873, 3874, 3886, 3888/2, 4483, 3889/3, 4472/5, 4487, 4496, 4492/1, 4491/1, 4491/2, 4489, 4490, 4484, 4485, 4486, 4481, 4482, 4245, 4246, 4248/1, 4249, 3807, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3858, 3859, 3862/4, 3861, 3863, 3866, 3864, 3869, 3871/1, 3871/2, 4301, 4503, 4502, 4497, 4498/1, 4498/3, 4492/2, 4499/2, 4472/2, 4476, 4499/1, 4488/3, 4488/4, 4479/1, 4479/2, 4475, 4474, 4473, 4472/1.

KO Krušar

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

354/3, 1043/1, 1031, 4581/1, 4568, 4675, 417, 416, 415, 413, 409/1, 409/4, 409/3, 409/2, 410, 411, 412/3, 412/2, 418, 409/5, 408, 419, 421, 420, 422, 402, 407, 423, 434, 424/1, 425, 426, 433, 472/2, 472/1, 480/1, 480/2, 481/1, 493/2, 484/2, 484/1, 472/6, 475, 472/7, 432/3, 432/2, 467/2, 467/3, 467/1, 472/4, 5606, 472/5, 471/1, 351, 350, 476, 482/1, 482/2, 482/3, 483/2, 483/1, 485, 486/1, 486/2, 1251/1, 487, 488, 489, 490, 1204/4, 1204/3, 1204/2, 479/1, 492, 491/2, 491, 1204/1, 1200, 1199/1, 1201, 1203, 1196, 1197, 1199/2, 1195/1, 1193, 1195/3, 1195/2, 1186, 1188, 1192, 427, 428, 429, 430, 431, 432/1, 473, 474/2, 474/1, 475/2, 475/3, 1251/2, 1248/3, 1246, 1245, 1184, 1183/1, 1185, 1183/2, 1183/3, 1187, 1182, 5623, 1159, 1158/1, 1158/2, 1160, 1161, 1162, 1163, 1181, 1165, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174/2, 1128/3, 1164/1, 1178/5, 1180, 1164/3, 1164/2, 1174/1, 1175, 1111/3, 1119, 1120, 1111/1, 1127/1, 1127/2, 1128/2, 1109/3, 1111/5, 1111/4, 1121, 5599, 1108, 1118, 1117, 1662/2, 1600/2, 1663, 1109/2, 1110, 1659, 1600/1, 1661, 1662/1, 1665/2, 1665/1, 1666, 1678, 1681/1, 1677, 1068, 1066, 1676, 1682, 1680/2, 1679, 1667/1, 1675, 1680/1, 1683, 1693/1, 1694/5, 1693/6, 1694/4, 1681/2, 1681/3, 1694/3, 1694/1, 1696, 5600, 1065/2, 1049, 1039/6, 1039/7, 1050, 1697, 1698, 1694, 1695, 1704, 1717/1, 1717/2, 1044/4, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1054, 1048/2, 1048/3, 1039/5, 1048/1, 1045, 1043/7, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1051, 1717/3, 1718, 1039/4, 1046, 1043/5, 1043/6, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 956, 957, 891, 967, 1041, 1040, 1039/3, 1038/2, 1039/2, 968, 1047, 969, 976/1, 976/3, 976/4, 970, 1037, 1039/1, 1030, 1029, 1038/1, 1036, 1034, 1028, 1027, 1026, 1025/2, 1025/1, 1024, 1023, 5601, 976/6, 979, 976/10, 976/9, 976/8, 976/7, 975, 974, 973, 971, 972, 1022, 1021, 1020/1, 1019/3, 1017, 1016, 1015, 1014, 1010/1, 1013, 1012, 1004, 1010/2, 1018/1, 1019/1, 3856, 1009, 1010/3, 1011, 1018/2, 1005, 3854, 1020/2, 3855, 3845, 3844/2, 3844/3, 1019/2, 3857/6, 1019/4, 1018/3, 1008/1, 1008/2, 1007, 1006, 1002/1, 4590, 5602, 4609, 4600, 4605, 3950, 3857/3, 4591, 4593, 4594, 4598, 4599, 4601, 4597/1, 4615, 4581/5, 4625, 4614, 4615, 4616, 4618, 4622, 4617, 4628, 4626, 4589, 4592/2, 4592/1, 4595, 4596, 4597/2, 4602, 4603, 4604, 4610, 4611/2, 4581/7, 4581/6, 4613, 4620, 4619, 4621, 4623, 4624, 4627, 4629, 4569/1, 5628, 4631, 4633, 4632/4, 4634, 4632/3, 5632, 4636/1, 4632/2, 4632/1, 4636/2, 4637/1, 4646/1, 4637/3, 4638, 4637/5, 4645/17, 4637/4, 4645/15, 4645/1, 4644/3, 4645/12, 4645/11, 4645/14, 4659/4, 4645/13, 4645/5, 4646/2, 4659/4, 4645/4, 4659/2, 4660/5, 4660/4, 4659/1, 4658, 4660/1, 4644/1, 4644/2, 4645/16, 4660/7, 4660/6, 4660/3, 4660/2, 4657, 4662/2, 4685/5, 4679/2, 4680/1, 4665/10, 4675/12, 4677/1, 4678/3, 4677/2, 4678/2, 5603/2, 4665/11, 4665/6, 4665/1, 4665/5, 4665/4, 4665/3, 4665/2, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4676, 4685/1, 4678/1, 4678/4, 4679/1, 4680/2, 4681, 4684/4, 4684/3, 4684/5, 4684/2, 4684/1, 4686/3, 4686/2, 4686/5, 4686/4, 4685/4, 4685/3, 4685/2, 5603/1, 4686/6, 4686/1, 4686/10, 4687, 4686/7, 4686/8, 4689/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4579, 363/1, 354/3, 1043/1, 1031, 4581/1, 4568, 4645/9, 5603/3, 4675, 379, 367/4, 367/3, 414, 417, 416, 415, 413, 409/1, 409/4, 409/6, 409/3, 409/2, 410, 411, 412/3, 412/2, 418, 409/5, 408, 419, 421, 420, 422, 412/1, 402, 405, 407, 406, 436/2, 436/3, 423, 434, 424/2, 424/1, 425, 426, 433, 435, 436/1, 437/1, 472/2, 472/1, 480/1, 480/2, 481/1, 493/2, 484/2, 484/1, 472/6, 475, 472/7, 432/3, 432/2, 467/2, 467/3, 467/1, 472/4, 5606, 468/1, 472/5, 470, 471/1, 1253/2, 1253/3, 1253/4, 395, 378, 377, 366, 5596, 363/2, 361, 360, 355, 354/1, 351, 350, 476, 482/1, 482/2, 482/3, 483/2, 483/1, 485, 486/1, 486/2, 1248/1, 1251/1, 1252/2, 1252/1, 1252/3, 1249, 1248/2, 487, 488, 489, 490, 1204/4, 502, 1204/3, 1204/2, 503, 479/2, 479/1, 493/1, 494, 495, 492, 491/2, 491, 500, 501, 504, 1204/1, 1200, 1199/1, 506, 1202, 1201, 1203, 1196, 1197, 1194, 1209/1, 1199/2, 1198, 505, 511, 1195/1, 1189, 1190, 1191, 512, 1193, 1195/3, 1195/2, 1186, 1188, 1192, 427, 428, 429, 430, 431, 432/1, 472/3, 473, 474/2, 474/1, 475/2, 475/3, 1251/2, 1248/3, 1246, 1245, 5605, 1205/2, 1206/2, 1206/1, 1207, 1208, 1209/2, 1210/6, 1184, 1183/1, 1185, 1183/2, 1183/3, 1187, 1182, 5623, 1159, 1158/1, 1158/2, 1157, 1156, 1155/2, 1155/1, 1154, 1160, 1161, 1162, 1163, 1181, 1165, 1167, 1168/1, 1168/2, 1169/2, 1169/1, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174/2, 1128/1, 1128/3, 1164/1, 1178/5, 1180, 1164/3, 1164/2, 1178/4, 1174/1, 1178/3, 1175, 1178/2, 1122, 1111/3, 1119, 1112, 1120, 1111/1, 1127/1, 1127/2, 1128/2, 1176, 1109/3, 1111/5, 1106/2, 1106/1, 1111/4, 1107, 1106/3, 1072/1, 1116, 1121, 5599, 1108, 1118, 1117, 1662/2, 1600/2, 1658/1, 1657/1, 1657/2, 1663, 1072/3, 1109/1, 1109/2, 1071, 1110, 1667/2, 1659, 1600/1, 1661, 1662/1, 1665/2, 1664, 1665/1, 1069/1, 1666, 1658/2, 1657/3, 1670, 1678, 1069/2, 1681/1, 1677, 1068, 1067, 1065/1, 1066, 1676, 1682, 1680/2, 1679, 1667/1, 1669, 1668, 1675, 1680/1, 1683, 1685, 1684, 1693/1, 1693/2, 1693/5, 1693/7, 1694/5, 1693/6, 1694/4, 1681/2, 1681/3, 1694/3, 1694/1, 1696, 5600, 1065/2, 1053, 1052, 1049, 1039/6, 1039/7, 1050, 1697, 1698, 1694, 1699/1, 1693/3, 1699/2, 1700, 1695, 1704, 1717/1, 1717/2, 1044/4, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1054, 1055, 1048/2, 1048/3, 1039/5, 1048/1, 1045, 1043/7, 1043/2, 1043/3, 1043/4, 1051, 1717/3, 1718, 1043/9, 1039/4, 1046, 1043/5, 1043/6, 1043/8, 1042/3, 1042/2, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 954, 955, 949, 951/6, 951/5, 966, 956, 957, 1063, 1064, 1056, 1057, 1062, 1058, 891, 1059, 1060, 892, 951/4, 951/3, 950, 951/1, 967, 1041, 1040, 1039/3, 1038/2, 1039/2, 968, 1047, 969, 953, 951/2, 952, 789, 788, 787, 786, 775, 776, 777, 976/1, 976/3, 976/4, 970, 1037, 1039/1, 1030, 1029, 1038/1, 1036, 1035, 1034, 1028, 1027, 1032, 1026, 1025/2, 1025/1, 1024, 1023, 5601, 976/5, 774, 976/2, 772/3, 771, 770, 976/6, 977/1, 978/1, 977/2, 978/2, 981, 980, 979, 976/10, 976/9, 976/8, 976/7, 975, 974, 973, 971, 972, 1022, 1021, 1020/1, 1019/3, 1017, 1016, 1015, 1014, 769, 702, 700, 1010/1, 1013, 1012, 1004, 1010/2, 1018/1, 1019/1, 3856, 1009, 1010/3, 1011, 1018/2, 1005, 3851, 3852, 3853, 3854, 1020/2, 3855, 3850, 3848, 3847, 3845, 3844/1, 3844/2, 701, 698/2, 699, 3857/5, 3843/2, 3844/3, 3857/4, 1003, 691, 1019/2, 3857/6, 1019/4, 1018/3, 1008/1, 1008/2, 1007, 1006, 1002, 1002/1, 1000, 994, 3843/1, 4590, 5602, 1001, 999, 998, 997, 4607/6, 4607/1, 4608, 4611/1, 4609, 4600, 4605, 4607/5, 4607/4, 4607/3, 4607/2, 3950, 4612/7, 4612/5, 4612/1, 4613/3, 3857/3, 3857/1, 4591, 3842, 3841, 3840/2, 3840/3, 3858, 3857/2, 4593, 4594, 4598, 4599, 4601, 4597/1, 4587, 4581/2, 4615, 4581/5, 4625, 4614, 4615, 4616, 4618, 4622, 4617, 4628, 4626, 4586, 4585, 4588, 4589, 4592/2, 4592/1, 4595, 4596, 4597/2, 4602, 4603, 4604, 4610, 4611/2, 4612/2, 4612/6, 4612/4, 4580/2, 4580/3, 4581/3, 4581/7, 4581/6, 4613, 4620, 4619, 4621, 4623, 4624, 4627, 4630, 4629, 4569/1, 4581/4, 4580/1, 5628, 4578/1, 4631, 4633, 4632/4, 4634, 4632/3, 4635, 5632, 4636/1, 4632/2, 4632/1, 4636/2, 4637/1, 4569/2, 4570/1, 4570/2, 4571, 4567/1, 4567/2, 4646/1, 4637/3, 4560/4, 4638, 4646/3, 4637/2, 4637/9, 4642/3, 4642/1, 4637/5, 4637/10, 4642/4, 4642/2, 4645/17, 4637/11, 4637/4, 4645/15, 4645/6, 4645/7, 4644/4, 4645/8, 4645/1, 4644/3, 4645/3, 4643/3, 4643/2, 4645/12, 4645/11, 4645/14, 4659/4, 4645/13, 4645/5, 4646/2, 4646/4, 4659/4, 4647/2, 4647/1, 4647/3, 4649, 4648, 4645/4, 4654/1, 4654/2, 4659/2, 4660/5, 4660/4, 4659/1, 4658, 4660/1, 4655/5, 4655/1, 4656/4, 4656/3, 4645/10, 4644/1, 4644/2, 4645/16, 4643/1, 4656/1, 4663/2, 4507, 4656/2, 4506/1, 4506/2, 4505/2, 4505/3, 4660/7, 4660/6, 4660/3, 4660/2, 4657, 4662/2, 4664/2, 4685/5, 4683/2, 4683/1, 4679/2, 4680/1, 4665/10, 4675/12, 4677/1, 4682, 4678/3, 4677/2, 4678/2, 5603/2, 4665/11, 4665/13, 4665/9, 4665/8, 4665/7, 4665/6, 4665/1, 4665/5, 4665/4, 4665/3, 4665/2, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4676, 4685/1, 4678/1, 4678/4, 4679/1, 4680/2, 4681, 4683/3, 4684/4, 4684/3, 4684/5, 4684/2, 4684/1, 4686/3, 4686/2, 4686/5, 4686/4, 4685/4, 4685/3, 4685/2, 5603/1, 4686/6, 4686/1, 4686/9, 4701/1, 4697, 4696, 4698/2, 4698/1, 4698/3, 4699/1, 4686/10, 4700, 4708, 4687, 4686/7, 4686/8, 4689/1, 4689/2, 4690, 4691/1, 4688/1, 4688/2, 4692, 4695, 4693, 4688/3, 4719/1, 4719/4, 4720/2, 4691/2, 4720/1.

KO Šupska

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3866, 3685, 471, 65, 66/2, 66/1, 482/1, 35, 33, 3862, 38, 36, 67, 92, 93, 94, 97, 96, 95, 98, 99, 110, 112, 113, 111, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 118, 117, 116, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 37, 100, 101, 105, 106, 177, 181/2, 181/1, 21/21, 21/14, 21/7, 21/8, 21/6, 21/13, 178, 174, 173, 168, 167, 166/2, 166/1, 165/1, 165/2, 3867, 171, 172, 176, 179, 180, 182/2, 175, 169, 170, 186/1, 3878, 3019/2, 186/4, 3035, 186/2, 186/3, 187/7, 187/6, 187/5, 187/4, 187/3, 187/2, 187/1, 188/2, 188/1, 189/1, 189/2, 198, 201/1, 199/3, 202, 201/2, 199/4, 199/5, 199/6, 208, 206/3, 205, 204, 209/1, 3078, 199/1, 199/2, 203, 206/2, 207, 3079, 3080/2, 3080/1, 3081, 3067, 3065, 3007, 3008, 3009, 3010/2, 3010/1, 3011, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019/4, 3019/6, 3019/1, 3012, 3018/2, 3018/1, 3019/5, 3020, 3021, 3024, 3025, 3027, 3063, 3064, 3022, 3023, 3026, 3019/3, 2329/34, 3879/1, 3010/3, 2996, 2997, 2989, 2988, 2980, 2981, 2987, 3986, 3985, 3984, 2995, 2994, 2992, 2991, 2990, 2999, 2998, 2993, 2983, 2976, 2977, 2978/2, 2978/4, 2979, 2978/1, 2978/3, 2982, 2329/44, 3891, 3192, 3193, 3190/3, 3190/1, 3083/1, 3082, 3084, 3085, 3087, 3237, 3183, 3182, 3181, 3177, 3178, 3179, 3185, 3180, 3186, 3187, 3189, 3194/2, 3194/4, 3191, 3195, 3184/1, 3188, 3190/2, 3086, 3168, 3171, 3174, 3175, 3176, 3172, 3173, 3169, 3170, 125.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

31/2, 32, 3866, 3685, 471, 65, 66/2, 66/1, 69, 70/1, 482/1, 473, 35, 33, 34, 3862, 38, 36, 91, 68, 67, 92, 90, 89, 85/1, 93, 94, 97, 96, 95, 98, 99, 110, 112, 113, 114, 115, 111, 102, 103, 104, 107, 108, 109, 118, 117, 116, 128, 126, 124, 123, 122, 121, 120, 119, 127, 129, 130, 37, 100, 101, 105, 106, 177, 181/2, 181/1, 21/21, 21/20, 21/14, 21/7, 21/8, 21/6, 21/13, 178, 174, 173, 168, 167, 166/2, 166/1, 165/1, 165/2, 164, 163, 162, 156, 161/2, 3867, 171, 172, 176, 179, 180, 182/1, 183, 16, 17/2, 182/2, 175, 169, 170, 157, 186/1, 3890, 3878, 3019/2, 186/4, 3035, 186/2, 186/3, 187/7, 187/6, 187/5, 187/4, 187/3, 187/2, 187/1, 188/2, 188/1, 189/1, 158, 159/1, 159/2, 148, 190, 189/2, 197, 200/1, 198, 201/1, 200/2, 199/3, 202, 202, 201/2, 199/4, 200/3, 199/5, 199/6, 160, 208, 206/3, 205, 204, 209/2, 209/1, 3078, 199/1, 199/2, 203, 206/1, 206/2, 207, 3079, 3080/2, 3080/1, 3081, 3077, 3073, 3072, 3074, 3067, 3076, 3075, 3066, 3065, 3003, 3004, 3005/1, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/2, 3010/1, 3011, 3028, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3019/4, 3019/6, 3019/1, 3034, 3033, 3032, 3031, 3030, 3029, 3012, 2329/36, 2329/18, 2329/35, 3018/2, 3018/1, 3019/5, 3020, 3021, 3024, 3025, 3027, 3037, 3061, 3062, 3063, 3064, 3022, 3023, 3026, 3019/3, 3058, 3045, 3044/3, 3041, 3040, 3038, 3060, 3059, 3044/2, 2329/34, 3879/1, 3010/3, 2996, 2997, 3002, 3005/2, 3001, 3000, 2989, 2988, 2980, 2981, 2987, 3986, 3985, 3984, 2995, 2994, 2992, 2991, 2990, 2999, 2998, 2993, 2983, 2975, 2976, 2973, 2968, 2967, 2922, 2966, 2965, 2977, 2978/2, 2978/4, 2979, 2978/1, 2978/3, 2982, 2329/29, 2324/30, 2329/31, 2329/32, 2329/33, 2329/44, 3092, 3091, 3090, 3891, 3206, 3200, 3203, 3202, 3192, 3193, 3190/3, 3190/1, 3083/1, 3082, 3084, 3085, 3087, 3158, 3159, 3089, 3167, 3088, 3157, 3156, 3161, 3160, 3163, 3257, 3164, 3162, 3245, 3244, 3237, 3243, 3242, 3241, 3240, 3238, 3239, 3246, 3247/3, 3230, 3231, 3232, 3236, 3235, 3184/2, 3183, 3182, 3181, 3177, 3178, 3179, 3185, 3180, 3186, 3187, 3189, 3225, 3229, 3227, 3228, 3226, 3198, 3197, 3233, 3234/1, 3196, 3201, 3194/2, 3194/4, 3191, 3195, 3234/3, 3234/2, 3184/1, 3188, 3190/2, 3194/3, 3086, 3168, 3171, 3174, 3165, 3175, 3176, 3172, 3166, 3173, 3169, 3170, 70/2, 161/1, 161/3, 161/4, 125.

KO Vlaška

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

256, 252, 255, 254.

GRAD JAGODINA

KO Dobra Voda

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

458, 457, 456, 455, 2272, 459, 460, 2138/4, 2139/1, 2138/3, 2139/2, 2138/2, 2138/1, 2151, 2150, 2146, 2147, 2148/1, 2148/2, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2152/3, 2152/2, 2152/1, 2152/4, 2159, 2160/2, 2160/1, 2194, 2164/1, 2160/3, 2163, 2164/2, 2164/4, 2164/3, 2165, 2166, 2168, 2176/1, 2176/2, 2176/3, 2172, 2171/3, 2171/2, 2171/1, 2177/2, 2177/3, 2195/5, 2195/4, 2195/1, 2149, 2259/2, 2177/1, 2178/1, 2178/2, 2178/3, 454, 453.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

453, 454, 2178/3, 2178/2, 2178/1, 2177/1, 2259/2, 2149, 2145, 2195/6, 2195/1, 2179/1, 2180/2, 2179/3, 2179/4, 2174, 2175, 2173, 2195/3, 2195/2, 2195/4, 2195/5, 2177/3, 2177/2, 2171/1, 2171/2, 2169, 2170, 2171/3, 2172, 2176/3, 2176/2, 2176/1, 2168, 2167, 2166, 2165, 2164/3, 2164/4, 2164/2, 2163, 2162, 2161, 2160/3, 2164/1, 2194, 2160/1, 2160/2, 2159, 2152/4, 2152/1, 2152/2, 2152/3, 2158, 2157, 2156, 2155, 2154, 2153, 2148/2, 2148/1, 2259/1, 2144, 2140, 2147, 2146, 2150, 2151, 2138/1, 2138/2, 2139/2, 2138/3, 2139/1, 2138/4, 2126, 2123, 2121, 2120, 2119, 2276, 2025, 2024, 2023, 2008, 2007, 509, 495/1, 460, 459, 2272, 455, 456, 457, 458.

KO Glogovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

792, 791, 790, 789, 788, 763, 713, 5755, 1280, 1276, 1277, 1275, 5757, 1587/1, 1587/2, 1586, 1313, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1329, 1331/1, 1330, 1274, 1331/2, 1336/3, 1336/2, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336/1, 1337, 1350, 1349/1, 1273, 1272, 1271, 1585/4, 1579, 1585/3, 1584, 1583, 1581, 1580, 1576, 1582, 1821/4, 1821/3, 1860, 1866, 1862/1, 1843, 1842/2, 1842/1, 1840, 1838, 1841, 1837, 1836/1, 1835, 1847, 1846, 1848, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1859, 1877, 1878, 1858, 1857/2, 1856, 1855, 1880, 1881/1, 1881/2, 1882, 1852, 1895, 1894, 3000/2, 3000/1, 1896, 2989/2, 2996/1, 2996/2, 2951, 2967, 2966, 2968, 2969, 2962, 2963, 2964, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974/1, 2989/1, 2989/3, 2975, 2976, 2977/2, 1899/5, 1907/11, 5766, 2965, 2961, 2960, 2959, 2991, 2974/2, 2977/1, 2980, 2981, 2979, 2978, 2992, 2993, 2995, 2994, 2990, 2989/5, 2989/4, 2998/1, 2998/1, 2999/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1864, 1863, 1862/3, 1862/2, 1861, 1857/1, 1844, 1845, 1836/2, 1839, 1834, 1314/2, 1314/1, 1315, 1324, 5760, 5761, 855, 856, 857, 858, 5079/3, 5079/4, 5078, 5066/1, 5066/2, 5066/3, 5065/1, 5069, 5059, 5058, 5057, 5070, 5080/1, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5080/3, 5079/7, 5079/8, 5079/5, 5079/6, 5077, 5073/3, 5073/2, 5073/1, 5074, 5075, 5076, 5086/3, 5086/1, 5086/2, 5087, 5088, 4947/2, 5036, 5071, 5072, 4946, 4950, 4952/1, 4951/1, 4948/2, 4969, 4948/1, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 5035, 5034/1, 5034/2, 5026, 5030, 5028, 5029, 4958, 4952/2, 4959, 4960, 4962, 4964, 4963, 4961, 4965, 4966, 4968, 4967, 4969, 4970, 5751/1, 4811, 4971, 4810, 4807/2, 4807/1, 4787, 4788, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4800, 4799, 4801, 4975, 4804, 4803, 4806, 4805, 5771, 4802, 4974, 4976, 2351/2, 2350, 2349/2, 2349/1, 2348/2, 2348/1, 2346, 2347, 2371, 2372, 2376, 2411/1, 2411/2, 2412, 2410, 2406, 2407, 2408, 2410/1, 2374, 2375/3, 2375/2, 2375/1, 2375/4, 2377, 2379, 2381, 2382/2, 2383/1, 2398/1, 2399, 2400, 2401, 2402/2, 2402/1, 2403, 2404/2, 2404/1, 5752, 2393/1, 2246/5, 2494/3, 2494/4, 2492, 2491/2, 2488, 2486/1, 2489, 2500, 2502, 2504, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2486/2, 2472, 2473, 2475, 2476/3, 2476/2, 2476/1, 2474, 2471, 2467/2, 2467/1, 2477/1, 2477/2, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2519, 2518, 2517/3, 2517/5, 2517/4, 2517/1, 2517/2, 2444/4, 2444/5, 2466/2, 2465, 2487, 2490, 2491/1, 4951/2, 5031/3, 5031/2, 5031/1, 2344, 2405/2, 2405/1, 2398/2, 2224, 2459, 2458, 2457/2, 2457/1, 2464, 2460, 2520, 2538, 2456, 2455, 2546/2, 5768, 2532/1, 2532/2, 2533/1, 2532/3, 2533/2, 2541, 2542, 2543/1, 2543/2, 2545, 2544/2, 2544/1, 2539/2, 2539/1, 2547, 2546/1, 2550, 2552, 5759, 2554, 2555, 2557, 2556/1, 2548, 2549, 2562, 2563, 2564, 2570/1, 2570/2, 2570/3, 2572, 2569/2, 2569/1, 2567, 2568, 2566, 2565, 2561, 2259/3, 2259/2, 2259/1, 2590, 2575, 2574, 2576, 2573/3, 2573/1, 2573/2, 2593, 2615/1, 2617, 2616, 2619, 2624/1, 2628, 2594, 2595, 2614, 2596, 2613, 2611, 2615/2, 2612, 2625, 2609, 2608, 2607/3, 2607/2, 2607/1, 2606, 2605, 2604, 2603, 2600, 2597, 2599, 2602/1, 2602/2, 2601, 2598, 2556/3, 2556/2, 2556/4, 2722/1, 2721/7, 2721/6, 2715/1, 2717/2, 1912/1, 1914, 2715/2, 2717/1, 2720, 2719, 2718, 2716, 5750, 2540, 2558, 2560, 2610, 2627, 2626, 2537, 2521, 2510/1, 2508, 2509/1, 2509/2, 2510/2, 2510/3, 2507/1, 2507/2, 2523, 2522, 2524, 2528, 2529, 2535, 2536, 2534, 2531, 2530, 2525, 2722/2, 2667, 714, 2713, 1915/1, 1915/2, 1915/3, 1915/4, 1915/5, 1922/1, 1922/2, 2711, 2712, 2669, 2670, 5767, 2710, 1928, 1925, 1926, 1924/2, 1924/1, 1923, 1921/2, 1921/1, 1916/4, 1916/3, 1916/2, 1916/1, 1910/3, 1910/2, 1910/1, 1917, 1918/7, 1918/10, 1918/9, 1908/2, 1908/1, 1909, 1918/1, 1918/2, 1918/8, 1918/3, 1918/15, 1929, 1919/4, 1921/3, 1905/3, 1899/4, 1899/3, 1899/2, 1899/6, 2982, 2983, 2985/2, 2985/1, 2984, 2987, 2988, 2986/2, 2986/1, 1898, 1897, 1850/2, 1850/1, 1851, 1853, 1854, 1833, 1832, 1831, 1830, 1828, 1826, 1825/1, 1825/2, 5758, 1821/1, 1821/8, 1821/7, 1574/5, 1574/4, 1574/3, 1575, 1574/2, 1574/1, 1558/1, 1558/2, 1565, 1569/2, 1569/3, 1570, 1572, 1573, 1577, 1571, 1569/1, 1566, 1338, 1340/3, 1340/2, 1347, 1341, 1340/1, 1349/2, 1352, 1351, 1263, 1262/1, 1262/2, 1261, 1259, 1246, 1247, 1248/2, 1248/1, 1249/2, 1249/1, 1252, 1254, 1256, 1257, 1258, 1260, 1264/2, 1264/3, 1264/1, 1265, 1266/1, 1266/2, 1267, 1268/2, 1268/1, 1269, 1270, 1196, 1255/2, 1197, 5749, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1204, 1205/2, 1205/1, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 714/1, 714/2, 710/2, 710/1, 709, 715/2, 715/1, 1062, 1063, 1061, 708/1, 708/2, 708/3, 707/2, 708/5, 708/4, 706/1, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 737, 738, 740, 741, 706/2, 705, 704/1, 704/2, 696, 695, 694, 692, 691/2, 693, 724, 725, 736, 739, 742, 743, 747, 744, 746, 748, 749, 750, 756, 760, 761/1, 761/2, 728/2, 728/1, 726/2, 726/1, 735, 734, 733, 732, 745, 731/2, 751, 753, 754, 758, 759, 757, 755, 752, 762/2, 762/1, 765, 785, 786, 766, 767, 768, 769, 770, 648/1, 771, 772, 647/2, 647/1, 646, 645, 644, 796, 797, 798/1, 784, 780, 776, 773, 774, 775/2, 775/1, 778, 781/1, 783, 798/2, 782/1, 781/2, 782/2, 777, 779, 1198, 1578, 1325, 1326, 1327, 1328, 1568, 1567, 1823, 1821/2, 1899/7, 4972, 4973, 5763, 1907/14, 4807/3, 5027, 2373.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

803, 802, 801, 800, 799/2, 799/1, 794, 793/1, 793/2, 792, 791, 790, 789, 788, 787, 842/3, 842/2, 842/1, 843/3, 843/2, 843/1, 844, 764, 763, 845, 846, 847/1, 847/2, 848, 849, 850, 851, 852, 859, 853, 854, 1038, 1039, 1040, 1055, 1056, 1057, 1058, 1060, 1059/3, 1059/2, 1067, 1068, 1066, 1069/1, 1069/2, 713, 712, 711, 1093, 1097, 1098, 1099, 1100, 1194, 1195, 5755, 1286, 1285, 1284/1, 1284/2, 1282, 1281, 1296, 1280, 1291, 1292, 1295/2, 1297, 1307, 1298, 1299, 1301, 1303, 1300, 1279, 1278, 1276, 1277, 1275, 1311, 1310, 1308, 5757, 1590, 1589/2, 1588, 1587/1, 1587/2, 1586, 1312/2, 1312/1, 1313, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1329, 1331/1, 1330, 1274, 1331/2, 1336/3, 1336/2, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336/1, 1337, 1350, 1349/1, 1273, 1272, 1271, 1585/4, 1579, 1595, 1596, 1585/3, 1584, 1583, 1581, 1580, 1576, 1582, 1585/1, 1585/2, 1597, 1600, 1599, 1598, 1601, 1593, 1591/2, 1602/1, 1602/2, 1602/3, 1821/6, 1821/5, 1821/4, 1821/3, 1870/1, 1869/2, 1869/1, 1868, 1867, 1860, 1866, 1862/1, 1843, 1842/2, 1842/1, 1840, 1838, 1841, 1837, 1836/1, 1835, 1847, 1846, 1848, 1849/1, 1849/2, 1849/3, 1849/4, 1849/5, 1859, 1877, 1878, 1858, 1857/2, 1856, 1855, 1880, 1879, 1881/1, 1881/2, 1876/1, 1876/2, 1881/3, 1883/1, 1883/2, 1886, 1882, 1852, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 3005/2, 3005/3, 3005/1, 3002/2, 2939/2, 2938/2, 2997, 3000/2, 3000/1, 1896, 2989/2, 2996/1, 2996/2, 2958, 2957, 2955/3, 2954, 2943, 2944, 2945, 2946, 2955/2, 2956, 2955/1, 2953, 2947, 2951, 2949/1, 2948, 2967, 2966, 2968, 2969, 2962, 2963, 2964, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974/1, 2989/1, 2989/3, 2975, 2976, 2977/2, 1899/5, 1907/11, 1907/2, 1907/5, 2949/2, 2950, 2952/1, 2952/3, 2952/2, 2941, 2940, 2938/1, 3002/1, 3003, 3004/3, 3004/4, 3004/1, 3004/2, 1888, 1887, 5766, 2965, 2961, 2960, 2959, 2991, 2974/2, 2977/1, 2980, 2981, 2979, 2978, 2992, 2993, 2995, 2994, 2990, 2989/5, 2989/4, 2998/1, 2999/1, 3001/2, 3001/1, 2998/1, 2999/2, 1865/1, 1865/2, 1865/3, 1864, 1863, 1862/3, 1862/2, 1861, 1857/1, 1844, 1845, 1836/2, 1839, 1834, 1309, 1314/2, 1314/1, 1315, 1324, 1094, 1096, 1095, 5760, 5761, 855, 856, 857, 858, 5091/1, 5079/1, 5079/2, 5079/3, 5079/4, 5078, 5066/1, 5066/2, 5066/3, 5065/1, 5065/2, 5065/3, 5065/5, 5065/4, 5064, 5044, 5048, 5049, 5050, 5063/1, 5063/2, 5067, 5069, 5066, 5062/2, 5062/1, 5061/1, 5059, 5058, 5057, 5070, 5090/2, 5090/1, 5080/2, 5080/4, 5080/1, 5081, 5082, 5083, 5084, 5085, 5080/3, 5079/7, 5079/8, 5079/5, 5079/6, 5077, 5073/3, 5073/2, 5073/1, 5074, 5075, 5076, 5086/3, 5086/1, 5086/2, 5087, 5088, 5089, 4947/2, 4947/1, 4935, 4937, 4938, 5054, 5056, 5036, 5780, 5071, 5072, 4936, 4934, 4933, 4941, 4942, 4943, 4944, 4945, 4946, 4950, 4952/1, 4951/1, 4948/2, 4969, 4948/1, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 5035, 5034/1, 5034/2, 5032/1, 5032/2, 5032/3, 5033, 5034, 5022, 5020/3, 5020/2, 5023/2, 5023/1, 5023/3, 5025/2, 5025/1, 5026, 5030, 5028, 5029, 4958, 4952/2, 4959, 4960, 4962, 4964, 4963, 4961, 4965, 4966, 4968, 4967, 4969, 4970, 5751/1, 4815, 4813, 4816, 4811, 4971, 4810, 4807/2, 4807/1, 4787, 4808, 4785, 4784/2, 4784/1, 4788, 4789/3, 4789/2, 4789/1, 4790/2, 4790/1, 4791, 4792, 4793, 4794, 4795, 4796, 4797, 4798, 4800, 4799, 4801, 4975, 4804, 4803, 4806, 4805, 5771, 4802, 4974, 4976, 4979/1, 4979/2, 4979/3, 4980, 4981, 4982, 4983, 4977, 4978/1, 4978/2, 2354, 2353, 2352, 2351/1, 2351/2, 2350, 2349/2, 2358/1, 2358/2, 2349/1, 2348/2, 2348/1, 2346, 2347, 2343/2, 2343/1, 2342, 2340, 2334/4, 2334/3, 2334/2, 2334/1, 2371, 2372, 2370/1, 2370/2, 2369, 2368, 2367, 2366, 2376, 2415/3, 2415/4, 2414/4, 2414/3, 2414/2, 2414/1, 2411/1, 2411/2, 2412, 2410, 2406, 2407, 2408, 2410/1, 2374, 2375/3, 2375/2, 2375/1, 2375/4, 2377, 2378, 2379, 2381, 2382/2, 2383/1, 2383/2, 2384, 2389, 2393/2, 2398/1, 2399, 2400, 2401, 2402/2, 2402/1, 2403, 2404/2, 2404/1, 2409/3, 2409/2, 2409/1, 2413, 2426/8, 2426/7, 5752, 2393/1, 2397, 2395, 2396, 2394, 2391, 2392/1, 2392/2, 2244/1, 2244/2, 2245/1, 2245/5, 2245/4, 2246/2, 2246/1, 2246/5, 2494/1, 2494/2, 2494/3, 2494/5, 2494/4, 2492, 2491/2, 2491/3, 2488, 2486/1, 2489, 2493, 2491/4, 2495, 2496, 2497, 2498, 2237, 2236, 2500, 2502, 2504, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2486/2, 2472, 2473, 2475, 2476/3, 2476/2, 2476/1, 2474, 2471, 2470, 2442, 2443, 2469, 2467/2, 2467/1, 2477/1, 2477/2, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2519, 2518, 2517/3, 2517/5, 2517/4, 2517/1, 2517/2, 2444/4, 2444/5, 2466/2, 2465, 2487, 2490, 2491/1, 4951/2, 5031/3, 5031/2, 5031/1, 4786, 2344, 2405/2, 2405/1, 2398/2, 2499, 2224, 2444/3, 2444/2, 2444/1, 2445, 2446, 2449, 2462, 2466/1, 2452/2, 2452/1, 2463, 2461, 2453, 2459, 2458, 2457/2, 2457/1, 2464, 2460, 2520, 2538, 2454, 2456, 2455, 2546/2, 5768, 2532/1, 2532/2, 2533/1, 2532/3, 2533/2, 2541, 2542, 2543/1, 2543/2, 2545, 2544/2, 2544/1, 2539/2, 2539/1, 2547, 2546/1, 2550, 2552, 2551, 5759, 2554, 2555, 2557, 2556/1, 2548, 2549, 2562, 2563, 2564, 2570/1, 2570/2, 2570/3, 2582, 2583, 2584, 2571/2, 2571/3, 2571/4, 2571/5, 2572, 2569/2, 2569/1, 2567, 2568, 2566, 2565, 2561, 2553, 2259/3, 2259/2, 2259/1, 2590, 2575, 2574, 2576, 2577, 2573/3, 2573/1, 2573/2, 2579, 2580, 2581, 2571/1, 2586, 2578/2, 2578/1, 2587, 2588, 2589, 2592, 2591, 2137, 2621, 2620, 2618, 2593, 2615/1, 2617, 2616, 2619, 2623/2, 2623/1, 2624/2, 2624/1, 2622, 2631, 2632, 2633, 2630, 2629, 2628, 2594, 2595, 2614, 2596, 2613, 2611, 2615/2, 2612, 2625, 2609, 2608, 2607/3, 2607/2, 2607/1, 2606, 2605, 2604, 2603, 2600, 2597, 2599, 2602/1, 2602/2, 2601, 2598, 2556/3, 2556/2, 2556/4, 2730, 2729/2, 2729/1, 2726, 2728/3, 2728/2, 2728/1, 2725, 2724, 2723, 2727, 2722/1, 2721/7, 2721/5, 2721/4, 2721/3, 2721/1, 2885/2, 2885/3, 2885/4, 2721/2, 2721/6, 2715/1, 2717/2, 1912/4, 1912/3, 1912/2, 2886/3, 2886/4, 1911/4, 1911/3, 1911/2, 1912/1, 1911/1, 1913, 1914, 2715/2, 2717/1, 2720, 2719, 2718, 2716, 5750, 2540, 2558, 2560, 2610, 2627, 2626, 2537, 2521, 2510/1, 2508, 2509/1, 2509/2, 2510/2, 2510/3, 2507/1, 2507/2, 2523, 2522, 2524, 2528, 2529, 2535, 2536, 2534, 2531, 2530, 2527, 2525, 2503, 2506/1, 2506/2, 2505/1, 2505/2, 2504/2, 2504/1, 2526, 2231/1, 2228, 2227, 2451, 2722/2, 2667, 714, 2713, 1915/1, 1915/2, 1915/3, 1915/4, 1915/5, 1922/1, 1922/2, 2711, 2712, 2669, 2668, 2670, 2634, 2635, 2636, 5767, 2666/1, 2666/2, 2671/1, 2671/2, 2672, 2673, 2674, 2675, 2677, 2665, 2676, 2710, 2709, 1927, 2708, 1907/27, 1928, 1925, 1926, 1924/2, 1924/1, 1923, 1921/2, 1921/1, 1916/4, 1916/3, 1916/2, 1916/1, 1918/12, 1918/11, 1910/3, 1910/2, 1910/1, 1917, 1918/7, 1918/10, 1918/9, 1908/2, 1908/1, 1909, 1918/1, 1918/2, 1918/8, 1918/3, 1918/15, 1918/4, 1907/10, 1918/5, 1918/6, 1929, 1919/4, 1921/3, 1907/26, 1907/24, 1920/1, 1920/2, 1919/3, 1907/23, 1907/22, 1907/21, 1907/20, 1907/19, 1907/18, 1907/17, 1907/16, 1907/15, 1907/9, 1907/3, 1907/1, 1907/4, 1905/3, 1899/4, 1899/3, 1899/2, 1905/2, 1899/1, 1905/1, 1899/6, 2982, 2983, 2985/2, 2985/1, 2984, 2987, 2988, 2986/2, 2986/1, 1898, 1897, 1850/2, 1850/1, 1851, 1853, 1854, 1906/10, 1906/9, 1906/8, 1906/7, 1906/6, 1833, 1832, 1831, 1830, 1828, 1826, 1825/1, 1825/2, 1825/3, 1824/2, 1824/3, 1825/4, 1824/5, 1824/1, 5758, 1821/1, 1821/8, 1821/7, 1574/5, 1574/4, 1574/3, 1575, 1574/2, 1574/1, 1558/1, 1558/2, 1557, 1556/3, 1556/2, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1569/2, 1569/3, 1570, 1572, 1573, 1577, 1571, 1569/1, 1555, 1554, 1553, 1552, 1541, 1566, 1540, 1539, 1538, 1537, 1338, 1339, 1340/3, 1340/2, 1342, 1346, 1347, 1341, 1340/1, 1348, 1343, 1344, 1345, 1356, 1357, 1358, 1354, 1353, 1349/2, 1359/3, 1352, 1351, 1359/1, 1360/1, 1360/2, 1363, 1362, 1364, 1366, 1365, 1263, 1262/1, 1262/2, 1261, 1259, 1245, 1244/2, 1244/1, 1243, 1242, 1246, 1247, 1248/2, 1248/1, 1249/2, 1249/1, 1250/1, 1250/2, 1251, 1252, 1254, 1256, 1257, 1258, 1260, 1264/2, 1264/3, 1264/1, 1265, 1266/1, 1266/2, 1267, 1283, 1268/2, 1268/1, 1269, 1270, 1196, 1255/2, 1197, 5749, 1203, 1202, 1201, 1200, 1199, 1204, 1205/2, 1205/1, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214/1, 1214/2, 1215, 1216, 714/1, 714/2, 710/2, 710/1, 709, 715/2, 715/1, 1062, 1063, 1064, 1065, 1061, 708/1, 708/2, 708/3, 707/2, 707/1, 708/5, 708/4, 706/1, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 737, 738, 740, 741, 706/2, 705, 703, 1217, 702, 701, 700, 699, 704/1, 704/2, 668/2, 668/1, 697, 696, 695, 690, 694, 692, 691/2, 688, 693, 724, 725, 736, 739, 742, 743, 747, 744, 746, 748, 749, 750, 756, 760, 761/1, 761/2, 686, 687, 728/3, 728/2, 728/1, 726/2, 726/1, 735, 727/2, 727/1, 734, 733, 732, 745, 728/4, 728/6, 728/7, 728/8, 728/9, 731/1, 728/10, 731/2, 751, 753, 754, 758, 759, 757, 755, 752, 762/2, 762/1, 765, 785, 786, 766, 767, 768, 769, 770, 648/1, 771, 772, 648/2, 730, 647/2, 647/1, 646, 645, 644, 643, 642, 641/2, 641/1, 641/3, 634, 633, 630, 629, 624, 625, 627/2, 627/1, 626/1, 626/2, 622/2, 796, 797, 798/1, 784, 780, 776, 773, 774, 775/2, 775/1, 778, 781/1, 783, 798/2, 795, 782/1, 781/2, 782/2, 777, 779, 655, 649/1, 647/3, 689, 1198, 1388, 1578, 1325, 1326, 1327, 1328, 1568, 1567, 1355, 1823, 1821/2, 1899/7, 4972, 4973, 5763, 1594, 1907/14, 2232, 4807/3, 5060/1, 5027, 2373, 1907/13, 1907/12, 1919/2, 1919/1.

KO Dražimirovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: nema obuhvaćenih parcela.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1760, 1761, 1762, 1763, 1875.

OPŠTINA DESPOTOVAC

KO Bogava

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5, 1, 22, 15, 10/1, 9, 8, 7, 14, 10/2, 4, 6, 3, 38/1, 21/2, 21/1, 20, 2964, 2, 287, 18, 17, 19, 289, 286, 284, 288/1, 285, 282, 279, 280, 281, 294, 295, 296/1, 316, 318, 319, 297/2, 296/2, 288/2, 324, 276, 323, 320, 321, 322, 358/4, 299/3, 298, 297/1, 315, 326, 317, 325, 358/2, 358/3, 314, 329, 328, 327, 339, 341, 342, 344, 358/1, 343, 310/2, 310/1, 1530, 312/1, 312/2, 312/3, 330/2, 1524, 1523, 1525, 1522, 330/1, 1520, 1521, 331, 340, 1534/1, 1534/3, 1527/1, 1526, 1528/3, 1528/2, 1528/1, 1529, 1527/3, 1527/2, 1519, 1533, 1532, 1534/2, 1554, 1531, 1534/4, 1518/1, 1517/1, 1518/3, 1517/2, 1550/2, 1550/1, 1548, 1568, 1569/1, 1552, 1569/3, 1566, 1567, 1551, 1553, 1555/1, 1565, 1569/4, 1555/3, 1517/3, 1555/2, 2980, 2977, 1572/2, 1569/2, 1572/1, 1639, 1644, 1640, 1645, 1643, 1646, 1570, 1573/3, 1648/2, 1572/4, 1572/3, 1650, 1561/1, 1571, 1647/1, 1561/2, 1564, 1648/1, 1633, 1631, 1635, 1632, 1634, 1637, 1638, 1656, 1657/4, 1654, 1653, 1649, 1657/3, 1621, 1619, 1622, 1624, 1629/3, 1629/2, 1630/1, 1629/5, 1630/2, 1636, 1623, 1669, 1668/4, 1668/5, 1670/1, 1670/2, 1668/3, 1672/2, 1668/1, 1671/2, 1671/1, 1655/2, 1667/2, 1672/1, 1655/1, 1629/4, 1667/1, 1620, 2111, 2112, 1668/2, 2109, 2108/1, 2108/3, 2108/2, 2110, 2120, 2119/1, 2122, 2121/1, 2121/3, 2119/2, 2118, 2123, 2106, 2121/2, 2102, 2128, 2117, 2127, 2135, 2136, 2126/2, 2124, 2126/1, 2981, 2105/1, 2148/1, 2148/3, 2147, 2125/1, 2125/2, 2141, 2146, 2145, 2148/2, 2138, 2137, 2140, 2142/1, 2143, 2494, 2493, 2139, 2142/2, 2144, 2149, 2150, 2499, 2500, 2502, 2508, 2495, 2498, 2496, 2497, 2151, 2492, 2501, 2503, 2507, 2505, 2487, 2491, 2504, 2490/2, 2490/1, 2506, 2489/1, 2509, 2511/1, 2510/1, 2510/2, 2511/2, 2512, 2513, 2517/2, 2517/1, 2514, 2515, 2516/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5, 1, 2989, 23, 36, 22, 24, 34, 15, 10/1, 9, 8, 7, 14, 13, 10/2, 4, 6, 3, 38/1, 38/2, 35, 37, 21/2, 21/1, 20, 2964, 39/1, 2, 287, 26, 27, 28, 32, 31, 39/2, 33, 18, 17, 16, 19, 289, 286, 284, 42/1, 43, 283, 288/1, 285, 282, 44, 279, 280, 281, 278, 290, 291, 294, 295, 296/1, 316, 318, 319, 297/2, 296/2, 288/2, 293, 324, 276, 323, 320, 321, 322, 277, 358/4, 274, 275, 273, 272, 292/2, 301, 300, 299/1, 299/3, 298, 297/1, 315, 326, 317, 299/2, 325, 358/2, 352, 353, 355, 356, 348, 357/1, 357/2, 358/3, 359, 313, 314, 329, 328, 327, 339, 341, 342, 338, 337, 336, 335, 344, 334, 345, 358/1, 343, 357/3, 354, 308, 307/3, 311, 306/1, 310/2, 310/1, 1530, 312/1, 312/2, 312/3, 330/2, 1524, 1523, 1525, 1522, 330/1, 309/1, 1520, 1521, 331, 332, 333, 340, 1508/4, 1506/2, 1534/5, 1536/2, 1536/1, 305, 306/2, 1534/1, 1534/3, 1527/1, 1526, 1528/3, 1528/2, 1528/1, 1529, 1527/3, 1527/2, 309/3, 309/2, 1508/3, 1516/4, 1516/1, 1519, 1533, 1549, 1546, 1545, 1532, 1534/2, 1554, 1531, 1534/4, 1518/1, 1517/1, 1518/3, 1508/2, 1516/2, 1516/3, 1508/1, 1515, 1517/2, 1547, 1543, 1544, 1550/2, 1550/1, 1548, 1568, 1569/1, 1552, 1569/3, 1566, 1567, 1551, 1553, 1555/1, 1565, 1569/4, 1563, 1555/3, 1556, 1514, 1517/3, 1513/2, 1555/2, 2992, 2980, 2977, 1573/2, 1573/1, 1575, 1576, 1577, 1572/2, 1569/2, 1572/1, 1639, 1644, 1640, 1645, 1643, 1646, 1570, 1573/3, 1648/2, 1572/4, 1572/3, 1650, 1561/1, 1557, 1558/2, 1651, 1560/2, 1571, 1647/1, 1561/2, 1564, 1561/4, 1561/3, 1561/5, 1560/1, 1561/6, 1562, 1559/3, 1647/2, 1648/1, 1652, 1661, 1595, 1594, 1574, 1633, 1578, 1579, 1585, 1631, 1628/1, 1628/2, 1584/5, 1635, 1632, 1634, 1637, 1638, 1656, 1657/4, 1654, 1653, 1649, 1657/3, 1659/1, 1658/4, 1657/1, 1657/2, 1589, 1621, 1619, 1622, 1624, 1625, 1626, 1627/1, 1627/2, 1629/3, 1629/1, 1629/2, 1630/1, 1629/5, 1630/2, 1636, 1623, 1669, 1668/4, 1668/5, 1670/1, 1670/2, 1668/3, 1672/2, 1668/1, 1671/2, 1671/1, 1655/2, 1667/2, 1672/1, 1655/1, 1629/4, 1667/1, 1673, 1665/4, 1664, 1674/1, 1663, 1665/1, 1665/2, 1618, 1617, 1615, 1614, 1620, 2111, 2112, 1668/2, 2109, 2108/1, 2108/3, 2108/2, 2110, 2107, 2100, 1666, 1668/6, 1665/3, 2113, 2114, 2115, 2116, 2120, 1616, 2119/1, 2122, 2121/1, 2121/3, 2119/2, 2118, 2123, 2106, 2121/2, 2099, 2103, 2097, 2104/1, 2101, 2102, 2104/3, 2104/2, 2105/2, 2132/1, 2130, 2132/2, 2129, 2128, 2117, 2127, 2135, 2136, 2126/2, 2124, 2126/1, 2981, 2105/1, 2148/1, 2148/3, 2147, 2125/1, 2125/2, 2141, 2146, 2145, 2148/2, 2155, 2138, 2137, 2093/1, 2093/2, 2158, 2157, 2154, 2156, 2133, 2134, 2140, 2142/1, 2143, 2494, 2493, 2139, 2142/2, 2144, 2149, 2150, 2153, 2499, 2500, 2502, 2508, 2495, 2498, 2496, 2497, 2151, 2492, 2501, 2503, 2507, 2505, 2487, 2491, 2504, 2490/2, 2490/1, 2506, 2148/4, 2489/1, 2488, 2152, 2486/1, 2538, 2485, 2509, 2511/1, 2510/1, 2510/2, 2511/2, 2530, 2529, 2537, 2536, 2534, 2531, 2533, 2532, 2512, 2513, 2489/2, 2518, 2517/2, 2517/1, 2514, 2515, 2516/1, 2519, 2520, 1516/5.

KO Brestovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2068, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2065, 2044, 1117/6, 1121, 1122, 1125, 1126, 1128, 1129, 2072, 2076/1, 2076/2, 2040, 2039, 2077/1, 2077/2, 2073, 2074, 2075, 2038, 2041, 2043/2, 2042, 2043/3, 1120, 2037/3, 2037/1, 2029, 2037/2, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024/1, 2024/2, 2023, 2022, 2024/3, 2032, 2020, 2019, 2018, 1991/3, 1991/4, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2011/1, 2011/2, 2017, 2021/1, 2021/2, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2002, 2001, 1997, 2000, 1999, 1998, 1986, 1985, 1984/1, 1989, 2703, 1984/2, 1983, 1982/1, 1982/2, 1979, 1978, 1990, 1991/7, 1981, 1980, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1965, 1975/2, 1975/3, 1977, 1528, 1523, 1525, 1524, 1530, 1526, 1527, 1976, 1963, 1964, 1960, 1959/2, 1959/1, 1962, 1924, 1958, 1956, 1955/2, 1955/3, 1957, 1927/2, 1939, 1928/1, 1928/2, 1928/3, 1925, 1926, 1923, 1916/2, 1915, 1916/1, 1917, 1922, 1921/2, 1920, 1921/1, 1913/1, 1913/2, 1911, 1910, 2707, 1929, 1930, 1931, 1919, 1918, 1891, 1921/3, 1890, 1888, 1889, 1932, 1933, 1934, 1884/1, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887, 1893, 1894, 2704, 1883, 1869, 1881, 1870, 1871, 1879, 1873, 1872, 1868, 1867, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212/1, 2212/2, 2210, 2209, 2208/1, 2208/2, 2164, 2168, 2169, 2165, 2208/3, 2207, 2206, 2205, 2203, 2227, 2204, 2226/2, 1866, 1865, 2219, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226/1, 2211, 2279, 2708, 2172, 2173, 2174, 2177, 2178, 2180, 2181, 2182, 2183, 2188, 2189, 2191, 2187, 2196, 2192, 2197, 2201, 2202, 2228/1, 2231, 2229, 2230, 2234, 2232/1, 2233, 2238, 2237, 2232/2, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2274/2, 2273/1, 2273/2, 2274/1, 2236, 2235, 2252/1, 2252/2, 2253, 2251, 2043/1, 2010/2, 2010/1, 1987, 1914, 2720.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2068, 2067/1, 2067/2, 2067/3, 2067/4, 2065, 2064, 2063/2, 2044, 1117/1, 1118, 1119, 1117/2, 1117/3, 1117/4, 1117/5, 1117/6, 1121, 1122, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138/2, 1138/1, 1139, 1144, 1145, 1154/1, 1168, 1169, 1170, 2070, 2071, 2072, 2076/1, 2076/2, 2040, 2039, 2077/1, 2077/3, 2077/2, 2073, 2074, 2075, 2038, 2041, 2043/2, 2042, 2043/3, 1120, 2037/3, 2037/1, 2085, 2086, 2037/4, 2036, 2034, 2035, 2031, 2030, 2029, 2037/2, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024/1, 2024/2, 2023, 2022, 2024/3, 2032, 2020, 2019, 2018, 2009, 2008, 2005, 1991/2, 1991/1, 1968, 1991/6, 1991/5, 1991/3, 1991/4, 1994, 1995, 1996, 2003, 2004, 2011/1, 2011/2, 2017, 2021/1, 2021/2, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2002, 2001, 1997, 2000, 1999, 1998, 1986, 1985, 1984/1, 1989, 1172, 1173, 1174, 1176, 1177, 1178, 1175, 2703, 1179, 1512, 1511, 1510, 1509, 1507, 1508, 1506, 1504, 1516, 1517, 1519, 1515, 1514, 1513, 1984/2, 1983, 1982/1, 1982/2, 1979, 1978, 1990, 1991/7, 1981, 1980, 1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1965, 1975/2, 1975/3, 1977, 1532/2, 1520, 1521/2, 1522, 1526, 1528, 1523, 1525, 1524, 1530, 1531, 1532/1, 1537, 1526, 1527, 1538, 1976, 1963, 1964, 1960, 1959/2, 1959/1, 1948, 1949, 1950/1, 1950/2, 1951, 1952, 1962, 1924, 1958, 1956, 1955/2, 1955/3, 1957, 1927/2, 1955/4, 1939, 1955/1, 1955/5, 1955/6, 1928/1, 1927/1, 1928/2, 1928/3, 1925, 1926, 1923, 1916/2, 1915, 1916/1, 1917, 1922, 1921/2, 1920, 1921/1, 1913/1, 1912/1, 1912/2, 1913/2, 1911, 1910, 1909, 1908, 1907, 1906, 1905, 2707, 1929, 1930, 1931, 1919, 1918, 1904, 1903, 1902, 1892, 1891, 1921/3, 1890, 1888, 1889, 1932, 1933, 1935/1, 1935/2, 1934, 1884/2, 1884/1, 1885/1, 1885/2, 1886, 1887, 1893, 1894, 1895/1, 2704, 1883, 1882, 1869, 1881, 1870, 1871, 1879, 1880, 1878, 1877, 1876, 1875, 1874, 1873, 1872, 1868, 1867, 2218, 2217, 2216, 2215, 2214, 2213, 2212/1, 2212/2, 2157/1, 2157/2, 2158, 2160, 2210, 2209, 2208/1, 2208/2, 2163, 2164, 2166, 2168, 2169, 2165, 2208/3, 2207, 2206, 2205, 2203, 2227, 2204, 2226/2, 1861/1, 1862, 1866, 1863, 1865, 2219, 1864, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226/1, 2211, 2292/3, 2292/1, 2280, 2292/4, 2291/2, 2281, 2282, 2278/1, 2279, 2278/3, 2278/2, 2708, 2277, 2167, 2170, 2171, 2172, 2173, 2175, 2176, 2174, 2177, 2178, 2180, 2181, 2179, 2182, 2183, 2188, 2189, 2191, 2187, 2186, 2190, 2194, 2195, 2198, 2199, 2193, 2196, 2192, 2197, 2201, 2202, 2228/1, 2200/2, 2200/1, 2228/2, 2231, 2229, 2230, 2234, 2232/1, 2233, 2238, 2237, 2232/2, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2274/2, 2273/1, 2273/2, 2273/3, 2274/1, 2236, 2235, 2275/1, 2275/2, 2267/2, 2267/1, 2266, 2265/2, 2265/1, 2264, 2272, 2271, 2270, 2269, 2268, 2252/1, 2252/2, 2253, 2254, 2256, 2257, 2258/1, 2255, 2251, 2043/1, 2010/2, 2010/1, 1987, 1914, 2720, 1521/1, 2184.

KO Jasenovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4611, 2892, 2893, 2889/2, 2894/4, 2890, 2895, 2894/2, 2894/1, 2894/3, 2898, 2888/1, 2889/1, 2901, 2897, 4567, 2906/8, 2848, 2899, 2886, 2855, 2853, 2900, 2850, 2851, 2852, 2887, 2857, 2906/3, 2847, 2846, 2844, 2841, 2845, 2842, 2843, 2858, 2834, 2840, 2830/3, 2951/3, 2951/4, 2951/5, 2951/1, 2952/3, 2952/2, 2952/1, 4566, 2952/7, 2952/6, 2830/2, 2829, 2965, 2830/5, 2830/7, 2830/4, 2952/5, 2952/4, 2830/6, 2949/2, 2951/6, 2951/2, 2957, 2953, 2955, 2958, 2959/2, 2956, 4565, 3782/4, 4580, 3779, 3780, 3782/1, 3783/1, 3782/2, 3774/2, 3782/5, 3782/3, 3778, 3775, 3774/1, 3774/3, 3783/6, 2954, 3772/2, 3767, 3776, 3768/3, 3768/2, 3769/3, 3777, 3771, 3580, 3581/2, 3766, 3769/1, 3768/1, 3770, 3762/3, 3769/2, 3591, 3592, 3590/1, 3590/2, 3588, 3608, 3589, 3583/1, 3584/1, 3585/1, 3587, 3586, 3569, 3562, 3585/2, 3615, 3616, 4582, 3561, 3552, 3598/1, 3762/2, 3597, 3596, 3593, 3594, 3606, 3595, 3607, 3609, 3612, 3611, 3617/1, 3621, 3620, 3613/2, 3610, 3548/1, 3564, 3618/2, 3619, 3618/1, 3626, 3563, 3617/2, 3553, 3547/1, 3527, 4574, 3623/1, 3624, 3548/2, 3542, 3548/5, 3545/1, 3543/2, 3546/1, 3546/2, 3545/2, 3519/1, 3539, 3543/3, 3543/1, 3541/2, 3541/1, 3518/2, 3519/5, 3540, 3520/2, 3519/2, 3521, 3491, 3490/1, 3495, 3518/3, 3494, 3519/3, 3493, 3492, 3520/1, 3519/4, 3483, 3490/3, 3485/8, 3487/4, 3490/2, 3490/4, 3484/1, 3485/1, 3485/10, 3475/4, 3487/1, 3487/5, 3484/3, 3484/2, 3475/2, 3472/1, 3475/1, 3482, 3478, 3486/2, 3485/9, 3477, 3485/3, 3486/1, 4507, 3471/2, 3485/4, 3485/5, 3485/6, 3469, 3471/1, 3472/2, 3470, 3465/2, 3476, 4508/1, 4508/2, 4509, 4511, 4519/2, 4519/4, 4519/3, 4510, 4517, 4519/1, 4516, 4519/5, 4520, 4518, 4522, 4523/1, 4526, 4524, 2830/1, 2964, 4581, 3613/1, 3537, 3485/7.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2332/2, 4611, 2892, 2893, 2871, 2889/2, 2894/4, 2890, 2331, 2870, 2895, 2894/2, 2894/1, 2902/2, 2894/3, 2898, 2882, 2888/1, 2884, 2888/2, 2889/1, 2880/1, 2904, 2896, 2903, 2901, 2897, 4567, 2906/8, 2848, 2899, 2886, 2855, 2885, 2853, 2900, 2854, 2850, 2851, 2852, 2887, 2860, 2859, 2836, 2823, 2835, 2838, 2857, 2906/3, 2905, 2906/2, 2847, 2846, 2906/4, 2844, 2841, 2845, 2842, 2843, 2858, 2834, 2840, 2830/3, 2839, 2944, 2950, 2951/3, 2951/4, 2951/5, 2951/1, 2952/3, 2952/2, 2952/1, 4566, 2952/7, 2952/6, 2830/2, 2829, 2965, 2831, 2830/5, 2966, 2830/7, 2830/4, 2971, 2963, 2959/1, 2952/5, 2952/4, 2833, 2830/6, 2949/1, 2949/2, 2951/6, 2951/2, 2957, 2953, 2955, 2958, 2959/2, 2956, 4565, 3782/4, 2960, 3773, 3781, 2961, 4580, 2927, 2926, 2925, 3779, 3780, 3782/1, 3783/1, 3782/2, 3774/2, 3782/5, 3782/3, 3778, 3775, 3774/1, 3774/3, 3783/6, 2954, 3772/2, 3772/1, 3577, 3022, 3791/1, 3783/2, 3767, 3776, 3768/3, 3768/2, 3769/3, 3777, 3771, 3581/1, 3580, 3581/2, 3579, 3578, 3582/1, 3570, 3560, 3783/3, 3791/3, 3766, 3765, 3764, 3763, 3783/4, 3791/2, 3769/1, 3768/1, 3770, 3762/3, 3769/2, 3591, 3592, 3590/1, 3590/2, 3588, 3608, 3582/3, 3589, 3583/1, 3581/3, 3584/1, 3585/1, 3587, 3586, 3583/2, 3584/2, 3582/2, 3568, 3569, 3562, 3585/2, 3615, 3616, 4582, 3561, 3554/2, 3555/1, 3555/2, 3554/1, 3552, 3555/3, 3758/1, 3762/1, 3598/1, 3762/2, 3597, 3598/2, 3596, 3598/3, 3757, 3599/3, 3593, 3594, 3606, 3595, 3607, 3609, 3612, 3611, 3617/1, 3621, 3620, 3613/2, 3610, 3548/1, 3564, 3618/2, 3619, 3618/1, 3626, 3563, 3617/2, 3553, 3551, 3547/2, 3547/1, 3527, 3549/2, 3549/1, 3536/1, 4574, 3605/1, 3629, 3605/2, 3623/1, 3624, 3623/2, 3628, 3548/2, 3542, 3548/5, 3627, 3545/1, 3543/2, 3546/1, 3546/2, 3545/2, 3519/1, 3550, 3539, 3525, 3511, 3509, 3512, 3508, 3517, 3543/4, 3513, 3543/3, 3543/1, 3541/2, 3541/1, 3518/2, 3519/5, 3540, 3520/2, 3519/2, 3520/3, 3522, 3521, 3442, 3489, 3491, 3490/1, 3443, 3446/3, 3518/1, 3543/6, 3495, 3518/3, 3496, 3494, 3543/5, 3519/3, 3493, 3492, 3520/1, 3519/4, 3483, 3490/3, 3485/8, 3487/4, 3490/2, 3490/4, 3484/1, 3485/1, 3485/10, 3475/4, 3487/1, 3487/5, 3484/3, 3484/2, 3447/1, 3447/2, 3448, 3475/2, 3474, 3472/1, 3475/1, 3444, 3487/2, 3449, 3497, 3481, 3482, 3478, 3486/2, 3485/9, 3477, 3485/3, 3486/1, 4507, 3471/2, 3485/4, 3485/5, 3485/6, 3469, 3471/1, 3472/2, 3470, 3465/1, 3465/2, 3450, 3459, 3460, 3485/2, 3476, 4508/1, 4508/2, 4509, 4511, 4519/2, 4519/4, 4519/3, 4510, 3462, 3468, 3464, 3463, 3466, 4513, 4515, 4517, 4519/1, 4516, 4519/5, 4520, 4527, 4518, 4522, 4523/1, 4526, 4524, 4528, 3467, 2828, 2830/1, 2964, 4581, 3613/1, 3537, 3487/3, 3475/3, 3485/7.

OPŠTINA SVILAJNAC

KO Crkvenac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

773, 377/1, 6699, 378/1, 377/2, 384/1, 383/1, 234, 6687, 839, 6651, 774, 772, 771/1, 771/2, 770, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740, 646, 643, 642, 641, 735/3, 735/2, 776/1, 777, 778, 779/3, 779/2, 779/1, 780/2, 780/1, 780/3, 781, 737, 735/1, 734, 733, 732/2, 732/1, 6650, 716/1, 716/2, 716/3, 715, 714, 713, 710/2, 710/1, 691, 690, 676, 677, 702, 701, 709, 708, 736, 731/2, 731/1, 730, 729, 728, 725, 724, 721, 719, 718, 717, 712, 711, 707/3, 707/2, 707/1, 706, 705, 704, 703, 700, 699, 698/1, 698/2, 697/2, 689, 688/2, 688/1, 687, 686, 678, 978, 977, 976, 975/2, 975/1, 974, 972, 968, 967, 966, 963, 962, 961, 960, 959, 799, 797, 796, 784, 798, 795/2, 795/1, 794, 793/2, 793/1, 792, 791, 788, 787, 786/1, 786/2, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 783, 697/1, 695, 673, 697/3, 697/4, 696, 694/2, 694/1, 693, 692/1, 692/1, 675/2, 675/1, 674, 672, 6658, 671, 555, 553/2, 554, 553/1, 800/2, 800/1, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810/1, 812, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 814, 815/2, 815/1, 816, 817, 818, 819, 823, 824, 825, 827, 829, 830/2, 830/1, 831, 832, 833, 836, 837, 838/2, 838/1, 840/1, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 522, 551/3, 537, 536, 535/3, 535/2, 535/1, 534, 528, 527, 374, 381, 524, 523, 521, 520, 386/2, 383/2, 384/2, 385, 386/1, 387, 388, 386/3, 6648, 244, 245/1, 245/2, 257, 256, 258/1, 235, 236, 237, 238, 241, 242/2, 242/1, 246, 247, 258/2, 248, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 464/2, 464/1, 463, 389, 390, 393, 394, 397, 398, 399, 400, 408, 410, 411, 407/2, 407/1, 409/1, 412, 413, 416/2, 416/1, 184, 185, 186, 187, 188, 179, 189, 190, 191, 201/1, 193, 194, 552, 551/2, 551/1, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 525, 526, 533, 532, 531, 530, 529, 382, 380, 379, 376, 375, 373, 243, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 259, 6683/1, 6647/1, 201/2, 202, 203, 205, 206, 207, 233, 232, 231, 230.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

483, 773, 377/1, 6699, 378/2, 378/1, 377/2, 384/1, 383/1, 1038, 1040/2, 1040/1, 1039, 6689, 559/2, 559/1, 559/9, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361/4, 234, 6687, 839, 6651, 6640, 769, 766, 773, 774, 772, 771/1, 771/2, 770, 760, 768, 767, 765/2, 765/1, 764, 763/2, 763/1, 762, 761, 757, 738, 739/1, 739/2, 739/3, 740, 741/1, 741/2, 741/3, 742/2, 742/1, 743/2, 743/1, 744, 745, 746, 747, 726, 723, 720, 638, 639, 640, 644, 645/2, 645/1, 652, 653, 654/1, 654/2, 654/3, 668/1, 670, 669, 655, 668/3, 650, 648, 647/2, 651, 649, 647/1, 647/3, 646, 643, 642, 641, 735/3, 735/2, 776/2, 776/1, 777, 778, 779/3, 779/2, 779/1, 780/2, 780/1, 780/3, 781, 737, 735/1, 734, 733, 732/2, 732/1, 6650, 716/1, 716/2, 716/3, 715, 714, 713, 710/2, 710/1, 691, 690, 676, 677, 702, 701, 709, 708, 736, 731/2, 731/1, 730, 729, 728, 725, 724, 721, 719, 718, 717, 712, 711, 707/3, 707/2, 707/1, 706, 705, 704, 703, 700, 699, 698/1, 698/2, 697/2, 689, 688/2, 688/1, 687, 686, 678, 984, 982, 983/1, 983/2, 981, 980, 979, 978, 973, 969, 965, 964, 977, 976, 975/2, 975/1, 974, 972, 968, 967, 966, 963, 962, 961, 960, 959, 799, 797, 796, 790, 789, 786/4, 786/3, 784, 798, 795/2, 795/1, 794, 793/2, 793/1, 792, 791, 788, 787, 786/1, 786/2, 785/1, 785/2, 785/3, 785/4, 783, 697/1, 695, 673, 697/3, 697/4, 696, 694/2, 694/1, 693, 692/1, 692/1, 675/2, 675/1, 674, 672, 6658, 671, 555, 556, 557, 558, 559/6, 559/5, 559/4, 581/1, 581/3, 553/2, 581/2, 578, 6649, 560, 554, 553/1, 840/2, 840/3, 811, 810/2, 800/2, 800/1, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810/1, 812, 813/1, 813/2, 813/3, 813/4, 814, 815/2, 815/1, 816, 817, 818, 819, 823, 824, 825, 827, 829, 830/2, 830/1, 831, 832, 833, 836, 837, 838/2, 838/1, 840/1, 841/3, 841/2, 841/1, 842/1, 842/2, 682, 681, 685, 684, 679, 680, 848, 847/2, 847/1, 843, 844, 845, 846/1, 846/2, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856/2, 856/1, 857, 858, 859, 860, 550, 549, 548, 547, 546, 545, 522, 551/3, 563/2, 564, 565, 538, 537, 536, 535/3, 535/2, 535/1, 534, 363, 365, 528, 527, 374, 381, 524, 523, 521, 520, 386/2, 383/2, 384/2, 385, 386/1, 387, 388, 386/3, 6648, 372, 366/2, 263, 262, 261, 260, 251, 240, 239, 244, 245/1, 245/2, 257, 256, 258/1, 512, 401, 402, 403, 404, 405, 409/3, 409/2, 192, 182/2, 182/1, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 204, 178, 235, 236, 237, 238, 241, 242/2, 242/1, 246, 247, 258/2, 248, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 475, 474, 464/2, 464/1, 463, 389, 390, 393, 394, 397, 398, 399, 400, 408, 410, 411, 407/2, 407/1, 409/1, 412, 413, 416/2, 416/1, 184, 185, 186, 187, 188, 179, 189, 190, 191, 201/1, 193, 194, 552, 551/2, 551/1, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 525, 526, 533, 532, 531, 530, 529, 382, 380, 379, 376, 375, 373, 243, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 259, 6683/1, 6647/1, 229/1, 226, 201/2, 202, 203, 205, 206, 207, 233, 232, 231, 230, 229/2, 228/1, 228/2, 227, 208, 210, 211, 212, 213/3, 213/2, 213/1, 214, 215.

KO Dublje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3112, 3110, 3109, 3107, 3101/2, 3100, 3097, 3096, 3095, 3094/2, 3093, 3087, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074/2, 3074/3, 3074/1, 3073, 2820, 2819, 2794, 2793/1, 2789, 2788, 2787, 2786/2, 2786/1, 2785/2, 2785/1, 2785/3, 1946/5, 1946/4, 2822, 2796, 2792, 2791, 2790, 2780/1, 2780/2, 3111, 3108, 3105, 3104/3, 3104/1, 3101/1, 3048, 3049, 3052, 3053, 3092, 3091/1, 3106, 3944, 2818, 2817, 2815, 2814, 2813, 2811, 2810/2, 2810/1, 2807/2, 2805/1, 2804/1, 2803, 2800, 2799, 2798, 2797, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2784, 2783, 2810/3, 3221, 3224, 3225, 3228, 3229, 3230, 3233/1, 3234, 3264, 3263/1, 3263/2, 3261, 3227, 3226, 3223, 3222, 2809/1, 2809/2, 2808, 2807/1, 2806, 2805/2, 2804/2, 2802, 2801, 2771, 3094/1, 3091/2, 3074/4, 2821/2, 2816, 2812, 3233/2, 3235, 3236, 3237, 5902, 5900, 3231, 3232, 3268, 3269, 3272/2, 3272/1, 3273, 3274, 3278, 3277, 3271, 3270, 3267, 3266, 3265, 3262, 5918, 3712, 3737, 3736, 3735, 3732, 3731, 3728, 3727, 3724, 3723, 3722, 3719, 3718/1, 3718/2, 3718/3, 3717, 3714, 3733, 3730, 3729, 3726, 3720, 3716, 3715, 3721, 3725, 3708, 3709, 3707/2, 3707/1, 3706, 3778, 3779, 3781, 3782, 3774/1, 3772/2, 3772/1, 3770, 3769, 3766/2, 3766/1, 3765, 3764/2, 3764/1, 3763/1, 3763/2, 4051, 4050, 3771, 3774/2, 3773, 3772/3, 3775, 3780, 3777, 3783/1, 3783/2, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 4018, 4016/1, 4016/2, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4031, 4032/2, 4032/1, 4034, 5925, 4017/3, 4017/2, 4017/1, 4014, 4013, 4028/3, 4028/1, 4028/2, 4029, 4030, 4116, 4117, 4119, 4118, 5920, 5926, 4027, 4004, 4003, 4175, 4174, 4173, 4172, 4171, 4168, 4169, 4167, 4166, 4183, 4191, 4192, 4193, 5903, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203/4, 4203/2, 4203/5, 4203/1, 4207, 4152, 4149, 4144, 4143, 4147, 4141, 4140, 4137, 4136, 4209, 4213, 4214, 4216, 4217, 4218, 4220, 4221, 4222, 3933, 3932, 3931, 3929/2, 3925, 3924, 4439/2, 4440/2, 4440/1, 4447, 4448, 4457, 4458, 4451, 4454, 4455, 4456, 4450, 4445, 4444, 4441, 4236/1, 4235, 4232, 4231, 4230, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468/1, 4468/2, 4469, 4470, 4471, 4505, 4506, 4509/1, 4518, 4519, 4521, 4522, 4523, 4520/2, 4520/1, 4682, 4681, 4683, 4684, 4685, 4687, 4688, 4690, 4677, 4121, 4120, 4122, 4123, 4124, 4125, 4139, 4142, 4145, 4151, 4153, 4154, 4160, 4161/2, 4164/1, 4163/3, 4164/2, 4150, 4189, 4195, 4194/2, 4190/2, 4185, 4165, 4146, 4148, 4159/2, 4170, 4181/1, 4181/2, 4182/1, 4182/2, 4184, 4194/1, 5927, 4197, 4204/1, 4210, 4211, 4212, 4219, 4196, 4691, 4692/1, 4692/3, 4692/2, 4701, 4700, 4686, 4517, 4509/2, 5950, 4459/2, 4459/1, 4460, 4461, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224, 4223, 4233, 4234, 4236/2, 4440/3, 4215.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1947, 3112, 3110, 3109, 3107, 3101/2, 3100, 3097, 3096, 3095, 3094/2, 3093, 3090, 3089, 3088, 3087, 3086, 3085, 3084, 3083, 3082, 3081, 3080, 3079, 3078, 3077, 3076, 3075, 3074/2, 3074/3, 3074/1, 3073, 3072, 3071, 3069, 3068, 3067, 2832, 2820, 2819, 2795, 2794, 2793/1, 2789, 2788, 2787, 2786/2, 2786/1, 2785/2, 2785/1, 2785/3, 1946/5, 1946/4, 1946/2, 1946/1, 2821/1, 2822, 2825, 2824, 2823, 2796, 2792, 2791, 2790, 2780/1, 2780/2, 3111, 3108, 3105, 3104/3, 3104/1, 3101/1, 3114, 3115, 3116, 3104/2, 3102, 3099/1, 3041, 3098, 3040, 3099/2, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3050, 3051, 3054, 3055, 3056, 3057, 3060, 3061, 3062, 3048, 3049, 3052, 3053, 3070, 3092, 3091/1, 3106, 3944, 2818, 2817, 2815, 2814, 2813, 2811, 2810/2, 2810/1, 2807/2, 2805/1, 2804/1, 2803, 2800, 2799, 2798, 2797, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2782/1, 2782/2, 1996, 1994, 1993, 1991, 1990, 2784, 1992, 1987/2, 1987/1, 1949/2, 2783, 2781, 2810/3, 3221, 3224, 3225, 3228, 3229, 3230, 3233/1, 3234, 3264, 3263/1, 3263/2, 3261, 3260, 3257, 3256, 3227, 3226, 3223, 3222, 2809/1, 2809/2, 2808, 2807/1, 2806, 2805/2, 2804/2, 2802, 2801, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2772, 2773, 2764, 2763, 2762, 2760, 2766, 2757, 2759, 3113, 3094/1, 3099/3, 3091/2, 3074/4, 2821/2, 2816, 2812, 2793/2, 1995, 3233/2, 3239/3, 3239/2, 3239/1, 3240, 3243/1, 3243/2, 3244, 3245, 3246/1, 3246/2, 3249, 3235, 3236, 3241, 3242, 3237, 3238, 3251, 3252, 5902, 5900, 3231, 3232, 3258, 3255, 3254, 3268, 3269, 3272/2, 3272/1, 3273, 3274, 3275, 3281, 3282, 3283/1, 3283/1, 3285, 3286, 3284, 3280, 3279, 3278, 3277, 3271, 3270, 3267, 3266, 3265, 3262, 3276/2, 3276/1, 3287, 5948, 5918, 3712, 3741, 3737, 3736, 3735, 3732, 3731, 3728, 3727, 3724, 3723, 3722, 3719, 3718/1, 3718/2, 3718/3, 3717, 3714, 3713, 3711/5, 3739, 3740, 3738, 3734, 3733, 3730, 3729, 3726, 3720, 3716, 3710, 3711/3, 3711/2, 3715, 3721, 3725, 3708, 3709, 3707/2, 3707/1, 3706, 3705, 3704/2, 3704/1, 3703, 3702, 3701, 3700, 3699, 3697, 3778, 3779, 3781, 3782, 3774/1, 3772/2, 3772/1, 3770, 3769, 3766/2, 3766/1, 3765, 3764/2, 3764/1, 3763/1, 3763/2, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045/2, 4045/1, 4044/1, 4042, 4040, 3768, 3767, 3771, 3774/2, 3773, 3772/3, 3775, 3776, 3780, 3777, 3783/1, 3783/2, 3784, 3783/3, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 4018, 4016/1, 4016/2, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4031, 4032/2, 4032/1, 4033, 4035, 4099, 4100/3, 4008/2, 4100/1, 4100/4, 4034, 4100/2, 4101, 5925, 3797, 3799, 3796/1, 3796/2, 4017/3, 4017/2, 4017/1, 4014, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4028/3, 4028/1, 4028/2, 4029, 4030, 4116, 4117, 4119, 4118, 4113, 4112, 4111, 4110, 4114, 4115, 4108, 4109, 5920, 5926, 4027, 4015, 4004, 4003, 4002, 4001, 4000/1, 4000/2, 3999, 3998, 4005, 4175, 4174, 4173, 4172, 4171, 4168, 4169, 4167, 4166, 4183, 4191, 4192, 4193, 5903, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203/4, 4203/2, 4203/5, 4203/1, 4204/2, 4206, 3974, 3995, 3996, 3973, 3972/1, 3972/2, 3971, 4207, 4152, 4149, 4144, 4143, 4147, 4141, 4140, 4137, 4136, 4209, 4213, 4214, 4216, 4217, 4218, 4220, 4221, 4222, 3933, 3932, 3931, 3929/1, 3928, 4438, 4436, 4439/4, 3922, 3921/1, 3921/2, 3927, 3926, 3929/2, 3925, 3924, 4439/2, 4439/3, 4439/1, 4440/6, 4440/5, 4440/2, 4440/1, 4442, 4443, 4446, 4447, 4448, 4449, 4452, 4453, 4457, 4458, 4451, 4454, 4455, 4456, 4450, 4445, 4444, 4441, 4236/1, 4235, 4232, 4231, 4230, 4462, 4463, 4464, 4465, 4466, 4467, 4468/1, 4468/2, 4469, 4470, 4471, 4505, 4506, 4509/1, 4518, 4519, 4521, 4522, 4524, 4525, 4526, 4527/1, 4527/2, 4523, 4520/2, 4520/1, 4682, 4681, 4683, 4684, 4685, 4687, 4680/2, 4680/1, 4679, 4674, 4678, 4675, 4671/1, 4676, 4689, 4688, 4690, 4677, 4661, 4121, 4120, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4135, 4134, 4133, 4132, 4131, 4138, 4139, 4142, 4145, 4151, 4153, 4154, 4160, 4159/1, 4158, 4155, 4156/1, 4156/2, 4845, 4848, 4847, 4129, 4827/2, 4157, 4163/2, 4161/2, 4162/2, 4162/1, 4161/1, 4164/1, 4163/3, 4164/2, 4150, 4706, 4187, 4186, 4188, 4189, 4190/1, 4195, 4194/2, 4190/2, 4185, 4165, 4146, 4148, 4159/2, 4170, 4179, 4180, 4181/1, 4181/2, 4182/1, 4182/2, 4184, 4194/1, 4705/1, 5927, 4197, 4204/1, 4205, 4210, 4211, 4212, 4219, 4196, 4691, 4692/1, 4692/3, 4692/2, 4701, 4702, 4703, 4704/3, 4704/2, 4704/1, 4704/4, 4699, 4693, 4700, 4686, 4517, 4516/1, 4516/2, 4515, 4514, 4512, 4511, 4510, 4508, 4507, 4504, 4485/3, 4485/2, 4485/1, 4484/2, 4484/1, 4483, 4482, 4481, 4479, 4494, 4493, 4503, 4498, 4509/2, 4473/1, 4473/1, 4472, 4474, 4475, 4476, 4477, 4478, 4480, 5950, 4486, 4497, 4499, 4459/2, 4459/1, 4460, 4461, 4229, 4228, 4227, 4226, 4225, 4224, 4223, 4233, 4234, 4236/2, 4440/4, 4440/3, 4215.

KO Grabovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6338/2, 3945, 6144, 6141, 6136, 6134/2, 6134/1, 6129, 6128, 6323, 6127, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 6121, 6130, 6120, 6131, 6132, 6119/2, 4502, 6119/1, 6118/1, 6118/2, 6138, 6139, 6133, 6140, 6137, 6143, 6145/6, 6303, 4490, 4491, 4492, 4493, 3944, 3946/1, 3947, 3953, 3954, 3986, 3985, 3977, 3980, 3958, 3963, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3973, 3974, 3976, 3960, 3978, 3979, 3962, 3961, 3949, 3946/3, 3946/2, 3952, 3951, 3948, 3950, 6325, 4484/1, 4578, 3975, 3972, 3971, 3999/3, 3999/4, 3966, 3965, 4001, 4000, 4460, 4464/1, 4465/3, 4468/1, 4471, 4476, 4480, 6326, 4457, 4461/3, 4461/2, 4467/2, 4468/2, 4469, 4465/2, 4465/1, 4466, 4467/1, 4477, 4473/3, 4473/2, 4473/1, 4102, 4452, 4451, 4450, 4448/3, 4444, 4447, 4446, 4445, 4443, 4442, 4441, 4434/1, 4434/2, 4428, 4429/1, 4427, 4426, 4430, 4425, 4440, 4437, 4436, 4448/1, 4431, 6328, 4119, 4104, 4429/3, 4429/2, 4389/4, 4390, 4389/1, 6329, 4122, 4123, 4121, 4120, 4164, 4377, 4163, 4162, 4161, 4159, 4158/1, 4158/3, 4157, 4156, 4154, 4155, 4149, 4389/2, 4391, 4392/1, 4389/3, 4393/1, 4392/2, 4144, 4388, 4387/2, 4387/1, 4386/2, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4379, 4160, 4158/2, 4378, 4386/1, 4387/3, 6330, 4190, 4185, 4167, 4168/1, 4168/2, 4168, 4169, 6350, 2063, 4151, 4152, 4153, 4166, 4374/1, 4165, 4220/4, 4186, 4219/1, 4217, 4216, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4177/2, 4177/1, 4177/3, 4175, 4174, 4173, 4170/3, 4179, 4170/1, 4171/1, 4172/1, 4176/1, 4172/3, 4171/3, 4171/2, 4170/2, 4172/2, 4178, 4219/2, 4220/1, 4220/3, 4220/2, 2044/2, 2044/1, 2045/2, 2045/1, 2049, 2050/2, 2050/1, 2054, 4479, 4470, 4472, 4461/1, 4435, 4438, 4439, 4448/4, 4448/2, 4176/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6338/2, 6148, 6151, 6295, 3922/1, 3923, 3945, 6145/1, 6144, 6142, 6141, 6136, 6134/2, 6134/1, 6129, 6128, 6323, 6127, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 6121, 6130, 6120, 6131, 6132, 6119/2, 4502, 6119/1, 6118/1, 6118/2, 6117, 6116, 6115/2, 6115/3, 6138, 6139, 6144, 6115/1, 6133, 6140, 6137, 6143, 6145/6, 6145/5, 6145/4, 6147, 6145/3, 6145/2, 4509, 4507, 4501, 4500/2, 4498, 4496, 4495, 4494, 4486, 6303, 4487, 4488, 4489, 4490, 4491, 4492, 4493, 4497, 4499, 4500/1, 4503, 4505/1, 4505/2, 4506, 4504, 3941, 3942/2, 3942/1, 3943, 3944, 3946/1, 3947, 3953, 3954, 3959, 3955, 3956, 3525, 3939, 3524, 35232, 3522, 3521, 3520, 3984, 3986, 3983, 3982, 3981, 3985, 3977, 3980, 3958, 3957, 3963, 3964, 3967, 3968, 3969, 3970, 3973, 3974, 3976, 3960, 3978, 3979, 3962, 3961, 3949, 3946/3, 3946/2, 3952, 3951, 3948, 3950, 4577/3, 4577/1, 4576/3, 4676/2, 6325, 4584, 4583, 4582, 4581, 4580, 4579, 4484/2, 4484/1, 4578, 4577/2, 3987, 3988/1, 3989, 3996/4, 3997, 3999/1, 3975, 3988/2, 3972, 3971, 3999/5, 3999/2, 3999/3, 3999/4, 3966, 3965, 4001, 4000, 4402, 3998, 3999/1, 3999/2, 3996/3, 4007/2, 4006, 4005, 4004, 4003/4, 4003/1, 4459, 4460, 4462, 4464/1, 4465/3, 4468/1, 4471, 4476, 4480, 4003/5, 4003/3, 4003/2, 6326, 4458, 4457, 4461/3, 4461/2, 4467/3, 4468/3, 4467/2, 4468/2, 4469, 4465/2, 4465/1, 4466, 4467/1, 4463, 4464/2, 4474/2, 4477, 4478, 4473/3, 4473/2, 4473/1, 4474/1, 4110, 4102, 4098/5, 4099, 4100/2, 4101, 4452, 4453, 4451, 4454, 4450, 4448/3, 4444, 4447, 4446, 4445, 4443, 4442, 4441, 4434/1, 4434/2, 4428, 4429/1, 4427, 4426, 4430, 4425, 4423, 4422, 4456, 4455, 4440, 4437, 4436, 4448/1, 4100/1, 4431, 4432, 4433, 6328, 4119, 4104, 4429/3, 4429/2, 7395/3, 4394/2, 4389/4, 4390, 4389/1, 6329, 4122, 4123, 4121, 4116, 4115, 4112, 4111, 4109, 4118, 4108, 4120, 4350, 4354, 4355/2, 4355/1, 4356, 4357, 4358/2, 4359/1, 4359/3, 4374/3, 4375, 4164, 4377, 4163, 4162, 4161, 4159, 4158/1, 4158/3, 4157, 4156, 4154, 4155, 4149, 4145, 4146, 4147, 4133/1, 4148/4, 4148/2, 4133/2, 4134, 4138, 4389/2, 4391, 4392/1, 4393/2, 7394/1, 4389/3, 4393/1, 4392/2, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4388, 4387/2, 4387/1, 4386/2, 4385, 4384, 4383, 4382, 4381, 4379, 4160, 4158/2, 4378, 4376, 4359/2, 4380, 4386/1, 4352, 4387/3, 4351, 4358/1, 6330, 4310, 4318/1, 4317/1, 4316, 4190, 4317/2, 4317/3, 4317/4, 4188, 4185, 4167, 4168/1, 4168/2, 4168, 4169, 6350, 2063, 2064, 2065, 2061, 2068/2, 4150, 4151, 4152, 4153, 4166, 4374/1, 4373, 4372, 4371/1, 4148/3, 4165, 4374/2, 4318/2, 4220/4, 4186, 4219/1, 4217, 4216, 4215, 4214, 4213, 4207/2, 4187, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4177/2, 4177/1, 4177/3, 4175, 4174, 4173, 4170/3, 4179, 4170/1, 4171/1, 4172/1, 4176/1, 4172/3, 4171/3, 4171/2, 4170/2, 4172/2, 4178, 4207/1, 4206, 4205, 4221/1, 4218, 4219/2, 4220/5, 4220/1, 4220/3, 4220/2, 2044/2, 2044/1, 2045/2, 2045/1, 2049, 2050/2, 2050/1, 2054, 2055/2, 2060, 2061, 2042, 2043, 2046, 2047, 2048, 2051, 4485, 4479, 4470, 4472, 4461/1, 4435, 4438, 4439, 4448/4, 4448/2, 4098/6, 4098/4, 4098/2, 4097, 4106, 4103/1, 4103/2, 4105, 4107/4, 4176/2, 4424.

KO Svilajnac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2020/2, 2020/1, 2017/2, 2017/1, 2014/3, 2015/2, 2014/4, 2013/1, 2014/4, 2014/5, 2015/3, 2016/3, 2015/1, 2016/5, 2036/7, 2016/4, 2009/11, 2010/4, 2010/2, 2016/1, 2010/1, 2014/1, 2012/2, 2012/1, 2011, 2009/12, 2003/14, 2003/13, 2003/8, 2003/7, 2003/6, 2026, 2028/2, 2028/3, 4275, 4278/2, 4278/1, 4280, 4279/1, 4279/2, 4282/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2023, 2024, 2025/1, 2025/2, 2025/3, 2020/2, 2020/1, 2017/2, 2018/1, 2017/1, 2013/2, 2014/3, 2015/2, 2014/4, 2013/3, 2013/1, 2014/4, 2014/5, 2015/3, 2016/3, 2015/1, 2016/5, 2036/7, 2016/4, 2036/6, 2009/11, 2010/4, 2010/2, 2016/1, 2010/1, 2014/1, 2012/2, 2012/1, 2036/5, 2036/4, 2009/3, 2038, 2011, 2009/12, 2003/14, 2003/13, 2003/8, 2003/7, 2003/17, 2003/18, 2003/19, 2003/20, 2003/6, 2026, 2028/2, 2028/3, 4275, 4278/2, 4278/1, 4280, 4279/1, 4279/2, 4282/1.

KO Trponje

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3444/2, 3444/1, 3445, 3446, 3443/1, 3443/2, 5191, 3448, 3450, 3462/2, 3459, 3457, 3458/1, 3456/1, 3456/2, 3449, 3396, 3402, 5158, 3405, 3462/1, 3461, 3460, 3458/2, 3463, 3484, 3483, 3477, 3476, 3475, 3473, 3374, 3478, 3464, 3481, 3471, 3470, 3466, 3468, 3472, 3469, 3313, 3314, 3316, 3465, 3346, 3467, 3340, 3341, 3329/1, 3317, 3329/2, 3342, 3343, 3344, 3347, 3348, 3345, 3349/2, 3349/1, 3350, 3327, 3320, 3319, 3324, 3325, 3326, 3323, 3321, 3351, 3361, 3362, 3360, 3366, 3365, 3364/1, 3364/2, 3376, 3367, 3369, 3371, 3370, 3368, 3363, 3352, 3322/1, 3354/1, 3359, 3354/3, 3372, 3373, 5161, 3259, 3263, 3264, 3265, 3266, 3273, 3243, 3242, 3235, 3358, 3356, 3292, 3355, 3357, 3354/4, 3354/2, 3353, 3322/2, 3328, 3318, 3315, 3312, 3245, 3291, 3293, 3258, 3257, 3256, 5155, 3271, 3272, 3255, 3260, 3278, 3261/2, 3261/1, 3262, 3269, 3270, 5146/1, 2069, 2067, 2066, 2062, 2061, 2093, 2084, 2080/2, 2082/1, 2082/3, 2080/1, 2092, 2091, 2090, 2088, 2089, 2087, 2085, 2083, 2079, 2078, 2077, 2039, 2082/2, 2081, 2068, 2065, 2054, 2072/2, 2070/2, 2073/3, 2075/1, 2075/2, 5162, 2046, 2058/2, 2070/1, 2074, 2072/3, 2072/1, 2071, 2017/2, 2017/1, 2016, 2018, 2019, 2000/3, 2021, 2028, 2032, 2033, 2038/2, 2029/2, 2031, 2029/3, 2030, 2029/1, 2020, 2027, 2022, 1948, 1949, 1947, 1944, 1910/1, 1909/1, 1909/2, 1910/2, 1908, 5153, 1946, 1945/1, 1907/1, 1911, 1915/4, 1915/2, 1907/2, 1922, 1915/1, 1916, 1921, 1919, 1918, 1679, 1678, 1677, 1673, 1920, 1676, 1675, 1674, 1912, 1913/1, 1913/2, 1923, 1925, 1672/2, 1672/1, 1654, 1924, 1653, 1656, 1652/2, 1655, 1671, 1658/2, 1658/3, 1657, 1652/3, 1660, 1670, 1667/2, 1659, 1669, 1668, 1667/1, 1629/2, 1630/1, 1631/1, 1632/2, 5152, 1633/2, 1632/1, 1631/2, 1625, 1629/1, 1630/2, 1628/1, 1628/2, 1662/1, 1662/2, 1661, 1658/1, 1627, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 16264/, 1663/1, 1624, 5151/1, 1620, 1613, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623, 5184.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3444/2, 3444/1, 3445, 3446, 3443/1, 3443/2, 3440/2, 5191, 3439/4, 3440/1, 3441, 3442, 3408, 3407, 3406/3, 3448, 3447, 3450, 3451/2, 3454, 3462/2, 3459, 3457, 3458/1, 3456/1, 3456/2, 3449, 3403, 3400, 3379, 3378/2, 3378/1, 3394, 3396, 3404, 3402, 5158, 3405, 3462/1, 3461, 3460, 3458/2, 3453, 3451/3, 3463, 3484, 3483, 3482, 3485, 3488, 3480, 3479, 3489, 3500, 3490/1, 3477, 3476, 3475, 3473, 3374, 3478, 3487, 3493, 3464, 3481, 3471, 3470, 3466, 3468, 3472, 3469, 3313, 3314, 3316, 3465, 3346, 3467, 3340, 3341, 3329/1, 3317, 3329/2, 3342, 3343, 3344, 3347, 3348, 3345, 3349/2, 3349/1, 3350, 3327, 3320, 3319, 3324, 3325, 3326, 3323, 3321, 3351, 3361, 3362, 3360, 3366, 3365, 3364/1, 3364/2, 3377, 3376, 3367, 3369, 3371, 3370, 3368, 3363, 3352, 3322/1, 3354/1, 3359, 3354/3, 3372, 3373, 3374, 3234, 3375, 5161, 3227, 3241, 3226, 3240, 3236, 3237, 3238, 3239, 3259, 3263, 3264, 3265, 3276, 3277, 3266, 3275, 3274, 3610, 3273, 3611, 3243, 3242, 3244, 3233, 3235, 3358, 3356, 3292, 3355, 3357, 3354/4, 3354/2, 3353, 3322/2, 3328, 3318, 3315, 3311, 3312, 3309/5, 3309/4, 3220, 3223, 3224, 3225, 3245, 3291, 3293, 3309/1, 3309/2, 3309/3, 3282, 3284, 3288, 3289, 3290, 3258, 3257, 3256, 3249, 3248, 3247, 3246, 3250/1, 5155, 3271, 3272, 3613, 3612, 3607, 3252, 3253, 3254/1, 3254/2, 3255, 3606, 3260, 3279, 3280, 3281, 3604, 3605, 3278, 3261/2, 3261/1, 3262, 3269, 3270, 3268, 3267, 5146/1, 2097, 2096, 2095, 2069, 2067, 2066, 2064, 2063, 2062, 2061, 2059, 2060, 2098, 3031, 3030, 3018, 3017, 3016, 2093, 2086, 2094, 2084, 2043, 2042, 2041, 2100, 2102, 5154, 2080/2, 2082/1, 2082/3, 2080/1, 2092, 2091, 2090, 2088, 2089, 2087, 2085, 2083, 2079, 2078, 2077, 2076/1, 2050, 2056, 2049, 2048, 2047, 2051, 2055/1, 2055/2, 2039, 2053, 2057, 2052, 2082/2, 2081, 2068, 2065, 2054, 2072/2, 2070/2, 2073/3, 2073/2, 2075/1, 2075/2, 2014/1, 2076/2, 2014/2, 5162, 2073/1, 2014/3, 2013/1, 2008/1, 2004/2, 2007, 2015/1, 2015/2, 2006, 2005, 2002, 2001, 2024/3, 2000/2, 2046, 2058/2, 2070/1, 2074, 2072/3, 2072/1, 2071, 2017/2, 2017/1, 2016, 2018, 2019, 2000/3, 2000/1, 2021, 2028, 2032, 2033, 2038/1, 2034/1, 2040, 2038/2, 2029/2, 2034/3, 2031, 2029/3, 2030, 2029/1, 2020, 2027, 2022, 2026, 2025, 2024/1, 2024/2, 2023, 1991/1, 1991/2, 1948, 1949, 1950, 1947, 1942, 1943, 1940, 1941, 1939, 1938, 1935, 1932, 2125/2, 1933, 1934, 1936, 1937, 1944, 1945/2, 1910/1, 1909/1, 1909/2, 1910/2, 1908, 1951, 1904, 5153, 1903, 1946, 1945/1, 1945/4, 1945/3, 1907/1, 1898/3, 1906, 1911, 1915/3, 1915/4, 1915/2, 1907/2, 1922, 1915/1, 1895/1, 1691, 1916, 1921, 1919, 1917, 1918, 1681/2, 1679, 1678, 1677, 1673, 1920, 1676, 1675, 1674, 1912, 1926, 1928, 1913/1, 1913/2, 1923, 1925, 2147, 2146, 1680, 1690, 1672/2, 1672/1, 1654, 1924, 2148, 1653, 1652/1, 1656, 1652/2, 1655, 1671, 1681/1, 1658/2, 1658/3, 1657, 1652/3, 1660, 1670, 1667/2, 1659, 1669, 1668, 1667/1, 1634/1, 1630/3, 1629/2, 1630/1, 1631/3, 1631/1, 1633/1, 1632/2, 1371, 1372/1, 1372/2, 1372/4, 1372/3, 1372/5, 1373, 1374, 5152, 1633/2, 1632/1, 1631/2, 1625, 1629/1, 1630/2, 1628/1, 1628/2, 1662/1, 1662/2, 1661, 1658/1, 1627, 1626/1, 1626/2, 1626/3, 16264/, 1663/1, 1663/2, 1624, 5151/1, 1610, 1620, 1612, 1613, 1616/1, 1617, 1616/2, 1618, 1619, 1621/1, 1621/2, 1622, 1623, 5184, 1363/1, 1363/2.

KO Vrlane

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

66/5, 61/1, 1146, 67/2, 1147, 122, 121, 65/3, 69, 68/2, 67/3, 120/1, 119/2, 120/2, 119/1, 118, 117, 114/1, 115, 1134, 111/1, 114/2, 70, 71, 110, 109, 112/3, 107/1, 74/1, 74/3, 74/2, 77/3, 77/2, 79, 1140, 81/2, 65/2, 82/1, 78/1, 117/1, 111/2, 112/2, 77/1, 86/2, 84/2, 78/2, 84/1, 83, 86/1, 87, 88/1, 82/2, 62/1, 213, 84/3, 81/1, 214, 215/1, 215/3, 62/2, 62/4, 57, 61/1, 53, 58/8, 52, 55, 54/3, 257, 54/1, 56, 51/1, 215/2, 215/6, 215/7, 1133, 256/3, 256/7, 256/2, 256/1, 248, 247, 252/9, 250, 251/3, 252/1, 251/4, 252/2, 256/9, 252/6, 252/8, 256/4, 256/5, 254/3, 254/1, 270/1, 270/3, 267, 266, 264/1, 262, 255, 264/2, 260, 279/1, 278, 268, 270/2, 252/5, 252/3, 254/4, 272, 275, 276, 271, 279/2, 1150, 277, 280, 274, 273, 282, 284/2, 281/2, 281/4, 281/3, 297/3, 297/2, 297/4, 295, 1118/2, 1118/1, 289, 288/2, 288/1, 292, 287, 290, 1120/3, 293, 62/5, 73, 248, 281/1, 281/5, 284/1, 285/2, 294, 286, 283.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

66/1, 66/5, 61/1, 1146, 66/3, 67/2, 1147, 127, 126, 122, 121, 65/3, 69, 68/2, 67/3, 120/1, 119/2, 120/2, 119/1, 118, 117, 114/1, 115, 1134, 111/1, 114/2, 70, 71, 110, 109, 112/3, 107/1, 105, 104/1, 74/1, 74/3, 74/2, 77/3, 77/2, 79, 65/4, 65/5, 65/7, 63/2, 1140, 81/2, 63/1, 65/2, 82/1, 78/1, 131, 133, 132/2, 135, 117/1, 65/6, 111/2, 112/2, 96/7, 107/2, 77/1, 86/2, 84/2, 78/2, 84/1, 83, 86/1, 87, 88/1, 82/2, 96/6, 62/3, 62/1, 88/2, 213, 84/3, 81/1, 214, 215/1, 212/1, 212/3, 216/1, 216/2, 216/3, 215/3, 62/2, 62/4, 57, 61/1, 53, 58/8, 58/5, 54/2, 58/3, 52, 58/6, 55, 54/3, 257, 54/1, 56, 50/3, 50/1, 51/1, 51/2, 51/5, 51/4, 51/3, 46/3, 215/2, 215/6, 215/7, 220/3, 215/4, 220/1, 220/2, 212/2, 211/1, 1134, 207/3, 208, 1133, 256/6, 256/8, 256/3, 256/7, 256/2, 256/1, 248, 247, 245, 244/1, 244/2, 243/2, 243/1, 241/2, 241/1, 252/9, 250, 251/1, 251/3, 252/1, 251/4, 252/2, 256/9, 252/6, 252/8, 256/4, 256/5, 254/3, 254/1, 301, 297/1, 115/3, 270/1, 270/3, 267, 266, 264/1, 262, 255, 259/2, 259/1, 260, 261/3, 261/2, 261/1, 264/2, 260, 279/1, 278, 268, 270/2, 252/5, 252/3, 251/5, 254/4, 253, 272, 275, 276, 271, 279/2, 1150, 277, 280, 274, 273, 282, 284/2, 281/2, 281/4, 281/3, 254/2, 298/1, 297/3, 297/2, 296, 297/4, 295, 1118/2, 1118/1, 289, 288/2, 288/1, 292, 287, 290, 1120/3, 293, 1115/4, 1120/2, 1120/1, 96/4, 96/11, 96/8, 98/1, 98/2, 99, 100, 101, 103, 104/2, 97, 96/9, 62/5, 58/4, 73, 291, 248, 261/4, 281/1, 281/5, 284/1, 285/2, 294, 286, 258, 220/4, 283.

KO Kušiljevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1815, 1856, 246, 210, 209, 211, 1851, 245, 244, 208, 243, 242, 241, 240, 205, 206, 236, 235, 234, 238, 237, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 232, 231, 1858, 221, 230, 239, 228, 227, 226, 233, 1878, 1876, 1875, 1874, 1823, 455/2, 1857, 1821, 222/2, 224, 223, 229, 459, 455/1, 225, 460, 461, 462, 463, 453/3, 453/40, 453/39, 467, 466, 464, 465, 453/38, 453/19, 453/35, 468, 469, 471, 472, 470, 1888, 563, 1814, 1889, 1887, 473, 559, 560, 561, 558, 476, 477, 475, 474, 562, 555, 557, 556, 1890, 543, 544/1, 553, 547, 548, 552, 546, 545, 554, 551, 550, 1891, 525, 520, 544/2, 524, 523, 522, 521, 549, 518, 517, 516, 1907, 984, 985, 986, 1948, 519, 1911, 942, 941, 939, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 993, 1912, 930/2, 930/1, 931, 934/1, 934/2, 933, 935, 936, 938, 1001, 997, 998, 1000, 999, 1003, 1004, 1005, 1002, 1913, 932, 907, 937, 901, 902, 903, 904, 905, 892, 890, 891, 906, 893, 894, 1915, 1464, 1463, 1465, 1466, 1462, 1461, 1460, 1459, 895, 1916, 1482, 1481, 1480, 1479, 1484, 1918, 1483, 1504, 1505, 1502, 1503, 1507, 1919, 1485, 1511, 6576, 1520, 1513, 1516, 1517, 1512, 6471, 6468, 6466, 6465, 6464, 6463, 6462, 6475, 6478, 1920, 6483/2, 6483/1, 6469, 6479, 6480, 6481, 6482, 1519, 1518, 6477, 6484, 6485, 6486, 6470, 6487, 207, 577, 940, 908, 1506, 987, 996, 1879, 1914, 6483/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1815, 1856, 246, 210, 209, 211, 1851, 245, 244, 208, 243, 242, 241, 240, 205, 206, 236, 235, 234, 238, 237, 213, 220, 219, 218, 217, 216, 215, 214, 232, 231, 1858, 221, 230, 239, 228, 227, 226, 233, 1878, 456, 1876, 1875, 1874, 1823, 455/2, 1857, 1821, 222/2, 224, 223, 229, 457, 458, 459, 455/1, 453/20, 453/2, 225, 460, 461, 462, 463, 453/3, 453/40, 453/39, 467, 466, 464, 465, 453/38, 453/19, 453/35, 468, 469, 471, 472, 580, 579, 578, 470, 453/34, 453/33, 453/18, 1888, 563, 1814, 1889, 1887, 473, 1885, 559, 560, 561, 558, 476, 477, 475, 474, 562, 555, 478, 479, 557, 556, 480, 1890, 564, 543, 544/1, 553, 542, 547, 548, 552, 546, 545, 481, 482, 554, 485, 486, 484, 483, 551, 550, 528, 529, 527, 541/1, 1891, 526, 525, 520, 544/2, 524, 523, 522, 521, 549, 518, 517, 516, 515, 1907, 984, 985, 986, 1948, 519, 514, 1949, 1019, 1911, 946, 945, 943, 942, 941, 939, 988, 989, 990, 991, 992, 994, 995, 993, 1912, 930/2, 930/1, 929, 931, 934/1, 934/2, 933, 935, 936, 938, 1001, 997, 998, 1000, 999, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1002, 909, 1913, 910, 911, 912, 928, 932, 907, 937, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 1009, 1008, 1010/2, 885, 886, 892, 887, 888, 889, 890, 891, 906, 893, 894, 896, 1915, 1464, 1463, 1467, 1465, 1466, 1462, 1461, 1460, 1459, 895, 1458, 1457, 1456, 1455, 1477, 1916, 1478, 1482, 1481, 1480, 1479, 1484, 1486, 1918, 1500, 1483, 1504, 1505, 1502, 1503, 1507, 1919, 1485, 1487, 1510, 1511, 6559, 6576, 1909, 1520, 1513, 1516, 1517, 1512, 6471, 6560, 6468, 6466, 6465, 6464, 6463, 6462, 6461, 6473, 6476, 6475, 6474, 6478, 1920, 6483/2, 6483/1, 6469, 6479, 6480, 6481, 6482, 1519, 1518, 1521, 6477, 6484, 6485, 6486, 6490, 6492, 6491, 6470, 6487, 6488, 6489, 207, 577, 940, 908, 899, 1506, 1501, 944, 987, 996, 1879, 1914, 6483/3.

OPŠTINA ŽABARI

KO Oreovica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4954/1, 2152, 2160/1, 2161/5, 2161/7, 2161/6, 2161/1, 2161/4, 2162/1, 2162/3, 2161/3, 2161/2, 2162/2, 2159, 2164/1, 2164/3, 2164/4, 2165/2, 2165/3, 2165/1, 2166/3, 2166/2, 2167/1, 2170/1, 2169/1, 2168/2, 2168/1, 2172/1, 2173/1, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2149, 2150, 2151, 2134/2, 2167/2, 4811, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234, 2231, 2232/2, 2233/2, 2229, 2232/1, 2233/1, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221, 2220/2, 2220/1, 2218, 2219, 2262, 2147, 4954, 2273, 2272, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263/1, 2260/1, 2260/2, 2261, 2263/2, 2260/3, 2258, 2257, 2253/1, 2254, 2247, 2246/1, 2245/1, 2245/2, 2246/2, 2249, 2248, 4784, 4785, 4786, 2068/2, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4775, 4774, 4773, 4776, 4777, 4751, 4743, 4744/1, 4744/2, 4745/1, 4745/2, 4745/3, 4745/4, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4810, 4771, 4770, 4772, 4769, 4767, 4766, 4768/1, 4768/2, 4764, 4763, 4765, 4787, 4798, 4760/3, 4760/1, 4760/2, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, 4754, 4753, 4752.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4954/1, 2067/2, 2067/1, 2157/1, 2158/2, 2158/3, 2157/2, 2157/3, 2158/1, 2156/1, 2068/4, 2156/4, 2156/2, 2156/3, 2153/1, 2153/2, 2134/1, 2152, 2160/1, 2161/5, 2160/2, 2161/7, 2161/6, 2161/1, 2161/4, 2162/1, 2162/3, 2161/3, 2161/2, 2162/2, 2159, 2164/1, 2164/3, 2164/4, 2165/2, 2165/3, 2165/1, 2166/1, 2166/4, 2166/3, 2166/2, 2167/1, 2168/4, 2168/3, 2169/2, 2170/2, 2170/1, 2169/1, 2168/2, 2168/1, 2172/1, 2173/1, 2174, 2172/2, 2173/2, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2163/2, 2163/3, 2143, 2142, 2141, 2140, 2139, 2148, 2149, 2150, 2151, 2134/3, 2134/2, 2167/2, 4811, 2244, 2243, 2242, 2241, 2240, 2239, 2238, 2237, 2236, 2235, 2234, 2231, 2232/2, 2233/2, 2230, 2229, 2232/1, 2233/1, 2228, 2227, 2226, 2225, 2224, 2223, 2222, 2221, 2220/2, 2220/1, 2217/1, 2217/2, 2218, 2219, 2262, 2216, 2215, 2212, 2147, 2211/1, 4954, 2275, 2274, 2276, 2280, 2273, 2272, 2284, 2279, 2271, 2270/1, 2269, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263/1, 2260/1, 2260/2, 2261, 2320, 2331, 2263/2, 2260/3, 2259, 2258, 2256, 2257, 2253/1, 2254, 2271, 2270, 2269, 2247, 2246/1, 2245/1, 2245/2, 2246/2, 2253/2, 2252, 2251, 2250, 2249, 2248, 4783, 4784, 4785, 4786, 2068/2, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4775, 4774, 4773, 4776, 4777, 4735, 4751, 4741, 4742, 4743, 4744/1, 4744/2, 4745/1, 4745/2, 4745/3, 4745/4, 4746, 4747, 4748, 4749, 4750, 4810, 4808, 4771, 4770, 4772, 4769, 4767, 4766, 4768/1, 4768/2, 4764, 4763, 4765, 4761, 4762, 4794, 4788, 4787, 4795, 4793/1, 4796, 4797/3, 4797/2, 4797/1, 4798, 4760/3, 4760/1, 4760/2, 4759, 4758, 4757, 4756, 4755, 4754, 4753, 4752.

KO Porodin

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

11742, 11743, 11744, 11745, 11747, 13584, 13520, 13587, 11732, 11731/2, 13588/1, 13588/2, 11901, 11902, 11903, 11904, 13591, 13519, 13609, 13583, 13582, 11905, 13617, 13615, 12068, 12069, 12073, 12070, 12071, 12072, 12067/2, 12076/2, 12076/1, 12075/1, 12075/2, 12074, 12230, 13072, 13539, 13614, 13613, 13540, 12310, 12315, 12314, 12313, 12312, 12289, 12291/1, 12292, 13621, 12294, 12295, 12296, 12297, 12311, 12038, 12293, 12301, 12298, 12299, 12300, 13620, 13507, 13623, 12432/1, 12441, 12440, 12442, 12443/2, 12443/1, 12443/3, 12443/4, 12444, 12445, 12446, 12438, 12439/3, 12437/1, 12439/1, 12437/2, 12433, 13624, 12439/2, 12857, 12588, 12589/1, 12589/2, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12759, 12760, 13639, 13511, 13637, 13312, 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13685, 13384, 13385, 13386, 13684, 13686, 13680, 13497, 13496, 13560, 13164, 13163, 13695, 13151, 13152, 13153, 13679, 13162, 13161, 13677, 13513, 13678, 12935, 12934, 12933, 12932, 12931, 13676, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 127474, 12748, 12767, 13635, 12768, 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 13633, 12774, 13636, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12916, 12915, 11746.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

11742, 11741, 11743, 11744, 11745, 11747, 11748, 11749, 11740, 11739, 13584, 13520, 13587, 11732, 11731/2, 11731/1, 13588/1, 11898, 11899, 11900, 13588/2, 11901, 11902, 11903, 11730, 13581, 11904, 13591, 13519, 13609, 13583, 13541, 13582, 11905, 11906, 13506, 13617, 13580, 12317, 13615, 12068, 12069, 12066, 12073, 12070, 12071, 12072, 12067/2, 12067/1, 12076/2, 12076/1, 12075/1, 12075/2, 12074, 12230, 12231, 12232, 13072, 13539, 13614, 13613, 13540, 12310, 12315, 12314, 12313, 12312, 12289, 12291/1, 12292, 12291/2, 12291/3, 13621, 12294, 12295, 12296, 12297, 12311, 12309, 12038, 12306, 12293, 12305, 12304, 12301, 12298, 12299, 12300, 13620, 13507, 13623, 12432/1, 12441, 12440, 12442, 12449, 12448, 12443/2, 12443/1, 12443/3, 12443/4, 12444, 12445, 12446, 12438, 12439/3, 12437/1, 12439/1, 12437/2, 12436, 12435, 12433, 13624, 12439/2, 12586, 12857, 12588, 12589/1, 12589/2, 12590, 12591, 12592, 12593, 12594, 12595, 12596, 12597, 12598, 12599, 12759, 12760, 12761, 13639, 13511, 13637, 13311, 13312, 13313, 13314, 13315, 13316, 13317, 13318, 13319, 13320, 13685, 13380, 13381, 13382, 13383, 13384, 13385, 13386, 13684, 13686, 13680, 13497, 13496, 13560, 13165, 13164, 13163, 13695, 13144, 13145, 13146, 13147, 13148, 13149, 13150, 13151, 13152, 13153, 13679, 13162, 13161, 13160, 13159, 13158, 13677, 13513, 13678, 12937, 12936, 12935, 12934, 12933, 12932, 12931, 12930, 12929, 12928, 12927, 12926, 12925, 12924, 12923, 12922, 12921, 12920, 12919, 12918, 12917, 13674, 13512, 13676, 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 127474, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12766, 12767, 13635, 12768, 12769, 12770, 12771, 12772, 12773, 13633, 12774, 12775, 13636, 12906, 12907, 12908, 12910, 12911, 12912, 12913, 12914, 12916, 12915, 11603, 13586, 11746.

KO Žabari

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5906/2, 5615, 5616, 5617, 5901, 5578/1, 5577, 5576, 5575, 5903, 5806, 5902, 5562, 5560, 5561, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5906/1, 5559, 5558, 5556, 5555, 5554, 5553, 5552, 5551, 5550, 5557, 5604, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5876, 5877, 5788, 5872, 5409, 5411, 5410.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5906/2, 5611, 5613, 5614, 5615, 5616, 5617, 5618, 5901, 5579/1, 5579/2, 5578/2, 5578/1, 5577, 5576, 5575, 5574, 5573, 5903, 5806, 5902, 5562, 5560, 5561, 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 5569, 5570, 5571, 5572, 5906/1, 5559, 5558, 5556, 5555, 5554, 5553, 5552, 5551, 5550, 5549, 5547, 5546, 5557, 5604, 5412, 5413, 5414, 5415, 5416, 5417, 5876, 5877, 5788, 5872, 5409, 5411, 5410, 5408, 5403, 5402, 5863/1, 5080, 5079, 5078, 5077, 5076, 5075, 5074.

KO Simićevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9605, 7756, 7755, 7754, 9415, 7752, 7751, 7753, 7742/1, 7742/2, 7742/3, 7742/4, 7750, 7748, 7747/1, 7749, 7743, 7744, 7747/3, 7747/4, 9417, 9423, 9422, 7822, 7821, 7820, 7819, 7818, 7746, 7823, 9436, 9433, 8049, 8048, 7817, 8046, 8045, 9452, 8034, 9354, 8044, 8032, 9435, 9446/2, 8101, 9450, 9352, 8115, 8114, 8113, 8112, 8111, 8110, 8035, 8117, 8116, 8103, 8104, 8105, 8108, 9449, 8507, 8109, 8503, 8504, 8505, 8506, 9446/1, 8514, 8513, 8512, 8511, 8509/2, 9545, 8648, 8647, 8646, 8510, 8652, 8651, 8650, 9548, 9343, 9549, 8986, 8952, 9573, 8985, 8984, 8983, 8982, 8981, 9550, 8970, 8971, 8972, 8977, 8979, 8978, 8976, 8975, 8974, 8967, 8966, 9553, 9344, 9574, 9575, 9193, 9194, 9191, 9555, 9196, 9195, 9192, 9572, 9204, 9202, 9197, 9200, 9198, 9199, 9253, 9571, 9254, 9255, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9245/2, 9242, 9243, 9244, 9561, 9257, 9256, 9563, 9295, 9296, 9297, 9298, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9570, 9312/1, 9568, 7824, 8102, 8649, 8969, 9251, 9258, 9294, 9312/2, 7747/2, 7745, 8106, 8645, 9205, 9245/1, 8047, 9190, 8653, 7397, 2128, 2129, 2159, 2132, 2138, 2141, 2276/1, 2193, 2190, 2184, 2185, 2186, 2194, 2170/1, 2199/1, 2200/1, 2201/1, 2204/1, 2203, 2204/3, 2125/2, 2195/1, 2202, 2196, 2164, 2197, 2172, 2191, 2192, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2171, 2161/2, 2161/1, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2176, 2162, 2160, 2156, 2152, 2148, 2144, 2143, 2140, 2139, 2137, 2136, 2133, 2131, 2130, 2127, 2146, 2154, 2155, 2153, 2147, 2145, 2142.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9605, 7736, 9416, 7756, 7755, 7754, 9415, 7738, 7739, 7740, 7752, 7751, 7753, 7742/1, 7742/2, 7742/3, 7742/4, 7750, 7748, 7747/1, 7749, 7743, 7744, 7747/3, 7747/4, 9417, 7813, 9421, 9423, 7816, 9432, 9422, 9420, 7822, 7821, 7820, 7819, 7818, 7746, 7823, 7827, 7826, 7825, 9355, 9436, 9453, 8053, 8054, 8055, 9433, 8052, 8051, 8050, 8049, 8048, 7817, 9434, 8046, 8045, 9452, 8042, 8040, 8043, 8034, 9354, 8041, 8039, 8044, 8030, 8032, 8031, 9435, 9446/2, 8101, 9450, 9352, 8115, 8114, 8113, 8112, 8111, 8110, 8035, 8120, 8119, 8118, 8117, 8116, 8028, 8103, 8104, 8105, 8108, 9449, 8519, 8507, 8109, 8503, 8504, 8505, 8506, 8500, 8501, 8516, 8518, 9446/1, 8517, 8515, 8514, 8513, 8512, 8511, 8509/2, 8508, 9470, 9342, 9545, 8644, 8643, 8648, 8647, 8646, 8510, 8652, 8651, 8650, 8655, 8654, 9547, 9548, 9343, 9549, 8988, 8986, 8987, 8952, 9573, 8950, 8989, 8985, 8984, 8983, 8982, 8981, 8980, 9550, 8970, 8971, 8972, 8977, 8965, 8968, 8979, 8978, 8976, 8975, 8974, 8967, 8966, 9553, 9344, 9574, 9575, 9187, 9188, 9189, 9193, 9194, 9191, 9555, 9196, 9195, 9192, 9572, 9203, 9204, 9202, 9197, 9200, 9198, 9554, 9206, 9207, 9199, 9253, 9571, 9254, 9255, 9179, 9246, 9247, 9248, 9249, 9250, 9245/2, 9242, 9243, 9244, 9241, 9561, 9257, 9256, 9259, 9563, 9295, 9296, 9297, 9298, 9287, 9288, 9289, 9290, 9291, 9292, 9293, 9570, 9566, 9346, 9565, 9286, 9569, 9312/1, 9568, 9311, 7737, 7824, 8102, 9448, 8502, 8649, 8951, 8990, 8969, 9251, 9258, 9294, 9312/2, 7747/2, 7745, 8106, 8645, 8964, 9205, 9178, 9245/1, 8047, 9190, 8653, 7397, 2128, 2129, 2159, 2132, 2138, 2141, 2187, 2189, 2273/1, 2274/1, 2275/1, 2276/1, 2193, 2190, 2184, 2185, 2186, 2194, 2121/1, 2122/1, 2123/1, 2082/1, 2168, 2170/1, 2198/1, 2199/1, 2200/1, 2201/1, 2204/1, 2203, 2204/3, 2125/2, 2195/1, 2202, 2196, 2164, 2165, 2166, 2167, 2197, 2172, 2191, 2192, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2171, 2161/2, 2161/1, 2178, 2177, 2175, 2174, 2173, 2176, 2163, 2081, 2162, 2160, 2158, 2156, 2152, 2148, 2144, 2143, 2140, 2139, 2137, 2136, 2133, 2131, 2130, 2127, 2146, 2154, 2155, 2153, 2147, 2145, 2142, 2119/4, 2149, 2150, 2151, 2157, 8029, 7756.

OPŠTINA VELIKA PLANA

KO Donja Livada

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9740, 9739, 9664, 9107, 9106, 9105, 9104, 9103, 9102, 9101, 9100, 9099, 9098, 9096, 9095, 9094, 9735, 8987/5, 8987/4, 8987/13, 8987/14, 8987/15, 8987/3, 8987/11, 8987/12, 9729, 9663, 9728, 8982/8, 8982/7, 8982/6, 8982/5, 8982/4, 9724, 8904/2, 8904/3, 8904/4, 9720, 9662, 9719, 8903/1, 8903/2, 8902, 8901, 9716, 8810, 8809, 8808, 9718, 9714, 9661, 9713, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9748, 9437, 9436, 9435, 9434, 9433, 9432, 9431, 9430, 9429, 9428, 9427, 9426, 9751, 9750, 9666, 9440, 9441, 9442, 9749, 9443.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9740, 9739, 9664, 9110, 9109, 9108, 9107, 9106, 9105, 9104, 9103, 9102, 9101, 9100, 9099, 9097, 9098, 9096, 9095, 9736, 9094, 9088, 9089, 9090, 9091, 9092, 9093, 9735, 8987/7, 8987/6, 8987/5, 8987/4, 8987/13, 8987/14, 8987/15, 8987/3, 8987/11, 8987/12, 8986, 8985, 8984, 9729, 9663, 9728, 8982/8, 8982/7, 8982/6, 8982/5, 8982/4, 8982/3, 8982/1, 9724, 8904/1, 8904/2, 8904/3, 8904/4, 9720, 9662, 9719, 8903/1, 8903/2, 8902, 8901, 8900, 8899, 8898, 9716, 8813, 8812, 8811, 8810, 8809, 8808, 9718, 9714, 9661, 9713, 9115, 9113, 9114, 9116, 9117, 9118, 9119, 9120, 9121, 9122, 9123, 9124, 9125, 9126, 9127, 9128, 9129, 9130, 9131, 9132, 9133, 9134, 9748, 9437, 9436, 9435, 9434, 9433, 9432, 9431, 9430, 9429, 9428, 9427, 9426, 9425, 9424, 9751, 9750, 9666, 9438, 9439, 9440, 9441, 9442, 9749, 9443, 9444, 9445, 9674, 9762, 9471.

KO Lozovik

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9995, 9876, 10100, 9928, 9929, 9931, 9932, 9933, 10101, 9930, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 10102, 9984, 6214, 6215, 6216, 10056, 6212, 6211, 6190, 6213, 6210/1, 10046, 6210/2, 6209/2, 6209/1, 6208, 6199, 6198, 6197, 6191, 6192, 10048, 6132, 10047, 6196, 6131, 6130, 6129, 6128, 6127, 6123, 6122, 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 6112, 10049, 5981, 5980, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975/2, 5975/1, 5974, 5973, 10051, 5972, 5970, 5971, 4065, 4066, 4067, 4037, 4038, 4039, 4040, 4048, 4064, 4063, 4062, 4061, 4060, 10041, 4058, 10037, 4052, 4051, 4050, 4049, 3993, 3992, 3991, 3987, 3990, 3989, 3886/1, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 10040, 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 10038, 3936, 3935, 3934, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927, 3926, 3925, 3924, 3923, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, 3917, 3907, 10004, 2132, 2197, 10034, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902, 3901, 3900, 3899, 3898, 3897, 3896, 3895, 3894, 3893, 3892, 3891, 3890, 3889, 3888, 3887, 10039, 3988, 3886/2, 3978, 3976, 3975, 3908, 3909, 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2196, 2195, 2157, 2156, 2155, 2154, 10008, 2153, 2152, 2151, 2150, 2149, 2148, 2146, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2139, 2138, 10007, 2137, 2136, 2134, 2125, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2099, 2098, 2091, 2089, 2090, 2097, 2096, 2095, 2094, 2092, 2093, 2129, 2133.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4112, 9995, 9880, 9879, 9878, 9877, 9876, 10100, 9928, 9929, 9931, 9932, 9933, 9934, 9935, 10101, 9930, 9908, 9909, 9910, 9911, 9912, 9913, 9914, 9915, 9916, 9917, 9918, 9919, 9920, 9921, 9922, 9923, 9924, 10102, 6205, 6206, 6207, 9984, 6214, 6215, 6216, 6217, 6218, 6219, 6220, 10056, 6212, 6211, 6190, 6213, 6210/1, 10046, 6210/2, 6209/2, 6209/1, 6208, 6200, 6199, 6198, 6197, 6191, 6192, 6193, 6194, 6195, 10055, 6134, 10054, 10048, 6132, 10047, 6196, 6131, 6130, 6129, 6128, 6127, 6126, 6125, 6124, 5923, 6103, 6102, 5926, 5925, 5924, 6123, 6122, 6121, 6120, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 10053, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 6112, 10049, 5942, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5982, 5983, 5984/1, 5984/2, 5985, 5986, 5987, 5988, 5989, 10052, 5981, 5980, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975/2, 5975/1, 5974, 5973, 10051, 5972, 5965/8, 5965/4, 5966, 5967, 5968, 5969, 5970, 5971, 4034, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4048, 4047, 4041, 4064, 4063, 4062, 4061, 4060, 10041, 4058, 4059, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 10037, 4052, 4051, 4050, 4049, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3987, 3990, 3989, 3886/1, 4003, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 10040, 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 10038, 3936, 3935, 3934, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927, 3926, 3925, 3924, 3923, 3922, 3921, 3920, 3919, 3918, 3917, 3907, 10004, 2132, 2197, 10034, 3906, 3905, 3904, 3903, 3902, 3901, 3900, 3899, 3898, 3897, 3896, 3895, 3894, 3893, 3892, 3891, 3890, 3889, 3888, 3887, 10039, 3988, 4004, 4006, 2204, 2203, 2202, 2201, 2200, 2199, 2198, 3886/2, 3978, 3976, 3975, 3974, 3973, 3972, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2126, 2127, 2128, 2130, 2131, 2196, 2195, 2194, 2193, 2161/1, 2160, 2159, 2158, 2157, 2156, 2155, 2154, 10008, 2153, 2152, 2151, 2150, 2149, 2148, 2146, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2139, 2138, 10007, 2137, 2136, 2134, 2125, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2076, 2099, 2098, 2091, 2077, 2075, 2074, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2097, 2096, 2095, 2094, 2092, 2093, 2161/2, 2129, 2133, 6133, 3885.

KO Markovac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3722/2, 7435/24, 7435/29, 7435/1, 7435/38, 6923/1, 7351, 7329/3, 6820, 7423, 7449, 3272, 3266, 2605, 717, 7435/39, 6910/1, 6911/1, 731, 730, 7435/66, 7435/65, 7435/64, 7435/63, 7041, 7040, 6912/2, 6914/2, 6915/2, 6916/2, 6917/2, 6918/3, 6918/2, 6918/4, 6919/3, 6919/2, 6923/2, 6920/3, 6924, 6921/2, 6922/2, 6922/3, 6925/4, 6925/2, 6926/7, 6926/8, 6926/9, 7031/3, 7034/2, 7035/3, 7032, 7033, 7036, 7037/2, 7037/1, 7039/2, 6925/3, 6926/6, 6926/5, 6926/4, 7031/2, 7034/3, 7348/3, 6900, 6899, 6898, 6926/1, 6926/3, 6925/7, 6922/1, 6921/1, 6920/2, 6919/1, 6918/1, 6917/1, 6916/1, 6915/1, 6913/1, 6909/1, 6914/1, 6913/2, 6909/2, 6840/3, 6895/2, 6895/1, 6840/2, 6890/2, 6890/2, 6890/1, 6884/1, 6884/3, 6884/4, 6908/2, 6908/1, 6839/2, 6887, 6886, 6886, 6888, 6879, 6878, 6877, 6872, 6881, 6880, 6882/1, 6882/4, 6882/5, 6883/1, 6876, 6873, 6871/1, 6870, 6864, 6865/2, 6865/1, 6863/2, 6832/2, 6833/2, 6834/2, 6835/2, 6836/2, 6837/2, 6838/2, 6841/2, 6842/3, 6842/4, 6843/2, 6844/2, 6845/2, 7452, 6814, 6827, 6824/1, 6825/1, 6826/1, 6828/1, 6829/1, 5830, 6831/1, 6832/1, 6833/1, 6834/1, 6835/1, 6806/2, 6823/1, 6823/2, 6819, 6818, 6822, 6821, 4442, 4443, 4444, 6836/1, 6837/1, 6838/1, 6842/1, 6841/1, 6840/1, 6839/1, 4445/1, 4435/2, 4441, 4440, 4439, 4438, 4437, 4436, 4498/2, 4504/2, 4800, 4585/2, 4435/1, 4434, 4498/1, 4504/1, 4494/4, 4497/1, 4497/2, 4494/3, 4493/10, 4493/6, 4496, 7352/2, 4499, 4495/1, 4495/3, 4495/2, 4494/2, 4494/1, 4493/9, 4493/8, 4493/7, 4493/11, 4493/5, 4493/4, 4493/1, 4260/2, 4261/2, 4270/2, 4522/2, 4271/2, 4275/2, 4276/2, 4522/1, 7453, 4531/1, 4523/1, 4523/2, 3270, 3269, 3268, 2679, 2680, 3261, 3262, 3263/2, 3263/1, 3264, 3265, 3267, 3271/4, 3271/3, 3271/1, 3258, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3230, 3229, 3228, 3227, 3226, 3200, 3225, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2721, 2720, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2708, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2660, 2678, 2663, 2662, 2661, 2649, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2610, 2612, 2613, 2611, 2609, 2608, 2607, 2606, 2641, 2638, 2626, 2627, 2633, 2632, 2628, 2631, 2630, 2629, 2637, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2625, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2564/31, 2564/29, 2564/23, 2564/22, 2564/21, 2564/16, 2564/9, 2564/8, 2564/6, 2564/5, 2564/4, 2564/3, 2563, 720, 719, 718, 721, 722, 713, 723, 738, 707, 708, 709, 736, 2565, 735, 734, 733, 732, 729, 725, 728, 727, 726, 724, 699, 700, 701, 706, 705, 704, 702, 703, 681, 518, 517, 515, 514, 513, 516, 3578, 3746/3, 492/2, 493/3, 493/4, 494/2, 496/2, 583/2, 420, 413, 412, 407, 398, 400, 399, 397/5, 397/4, 397/3, 397/2, 397/1, 385/2, 385/1, 390/1, 381/3, 381/2, 381/1, 378/2, 378/1, 377/2, 377/1, 375, 376/1, 376/2, 388, 389, 386, 387, 380, 379, 374, 373, 370/3, 370/2, 370/1, 372/2, 372/1, 371/2, 371/1, 368/3, 368/2, 368/4, 368/1, 367/1, 367/2, 366, 363, 582/3, 582/2, 362, 361, 360, 359, 356, 369/2, 369/1, 365/2, 365/1, 364/2, 364/1, 358/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3722/2, 34/3, 33/4, 34/5, 34/4, 34/1, 35/1, 35/2, 34/2, 7435/24, 7435/29, 7435/1, 7435/36, 7435/37, 7435/38, 6923/1, 7043/2, 7351, 7329/3, 6820, 7423, 7350, 4420, 7449, 3272, 3266, 3301, 2605, 737, 717, 506/2, 507/2, 7435/39, 6910/1, 6911/1, 7420, 2654, 2653, 731, 730, 7435/67, 7435/66, 7435/65, 7435/64, 7435/63, 6884/2, 7048, 7045, 7044, 7041, 7040, 6892, 6893, 6894, 6896, 6897, 6910/2, 6911/2, 6912/2, 6914/2, 6915/2, 6916/2, 6917/2, 6918/3, 6918/2, 6918/4, 6919/3, 6919/2, 6923/2, 6920/3, 6924, 6921/2, 6922/2, 6922/3, 6925/4, 6925/2, 6926/7, 6926/8, 6926/9, 7031/3, 7034/2, 7035/3, 7032, 7033, 7036, 7037/2, 7037/1, 7038/5, 7038/6, 7039/2, 7042/2, 7042/4, 7042/1, 7042/3, 6925/3, 6926/6, 6926/5, 6926/4, 7031/2, 7034/3, 7035/2, 7038/1, 7038/2, 7039/3, 7348/3, 7028/1, 7029, 7030, 7028/2, 7028/2, 7038/3, 7035/1, 7034/1, 7031/1, 6903/1, 6902, 6906, 6907, 6901, 6900, 6899, 6898, 6926/2, 6926/1, 6926/3, 6925/7, 6925/5, 6925/6, 6922/1, 6921/1, 6920/2, 6920/1, 6920/4, 6919/1, 6918/1, 6917/1, 6916/1, 6915/1, 6913/1, 6909/1, 6914/1, 6913/2, 6909/2, 6840/3, 6895/2, 6895/1, 6840/2, 6890/2, 6890/2, 6890/1, 6884/1, 6884/3, 6884/4, 6908/2, 6908/1, 6839/2, 6887, 6886, 6886, 6888, 6879, 6878, 6877, 6872, 6881, 6880, 6882/1, 6882/4, 6882/5, 6883/1, 6876, 6875/1, 6873, 6874/1, 6871/1, 6871/1, 6870, 6869/2, 6869/1, 6868/1, 6867/1, 6866, 6864, 6865/2, 6865/1, 6862/2, 6863/2, 6862/1, 6861/1, 6863/1, 6860/4, 6859/1, 6866, 6855, 6860/3, 6860/1, 6826/2, 6828/2, 6829/2, 6831/2, 6832/2, 6833/2, 6834/2, 6835/2, 6836/2, 6837/2, 6838/2, 6841/2, 6842/3, 6842/4, 6843/2, 6844/2, 6845/2, 6846/1, 6847/2, 4453/2, 4454/2, 4455/2, 4456/2, 7452, 6807/1, 6810/1, 6810/2, 6817/1, 6816/1, 6815/1, 6813/1, 6814, 6827, 6824/1, 6825/1, 6826/1, 6828/1, 6829/1, 5830, 6831/1, 6832/1, 6833/1, 6834/1, 6835/1, 6799, 6800, 6801, 6804, 6802, 6803, 6805, 6806/1, 6806/2, 6823/1, 6823/2, 6819, 6818, 6822, 6821, 4442, 4443, 4444, 6836/1, 6837/1, 6838/1, 4453/1, 6847/1, 6846/2, 6845/1, 6844/1, 6843/1, 6842/2, 6842/1, 6841/1, 6840/1, 6839/1, 4449, 4445/2, 4445/1, 4446, 4447, 6748/3, 6748/2, 4435/2, 4441, 4440, 4439, 4438, 4437, 4436, 4498/2, 4504/2, 6747, 4510, 4509, 4800, 4585/2, 4435/1, 4434, 4498/1, 4504/1, 4508, 4507, 4506, 4505, 4494/4, 4497/1, 4497/2, 4494/3, 4493/10, 4421/2, 4421/1, 4493/6, 4493/3, 4493/2, 4496, 7352/2, 4502/1, 4502/2, 4500, 4503, 4501, 4499, 4495/1, 4495/3, 4495/2, 4494/2, 4494/1, 4493/9, 4493/8, 4493/7, 4493/11, 4493/5, 4493/4, 4493/1, 4419, 4418, 4417, 4416, 4415, 4414, 4413, 4260/2, 4261/2, 4270/2, 4522/2, 4271/2, 4275/2, 4276/2, 4522/1, 4532/1, 7453, 4533, 4535, 4530, 4532/2, 4531/4, 4527, 4528, 4524, 7355/2, 4531/3, 4531/2, 4531/1, 4523/1, 4523/2, 3270, 3269, 3268, 2679, 2680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3260, 3261, 3262, 3263/2, 3263/1, 3264, 3265, 3267, 3271/4, 3271/3, 3271/2, 3271/1, 3257, 3256, 3258, 3236, 3235, 3234, 3233, 3232, 3231, 3230, 3229, 3228, 3227, 3226, 3200, 3225, 3221, 3224, 3223, 3222, 2709, 2710, 2711, 2686, 2685, 2589, 2690, 2691, 2692, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2721, 2720, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 3259, 2708, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2727, 2728, 2729, 2730, 2660, 2678, 2668, 2667, 2666, 2665, 2664, 2663, 2662, 2661, 2657, 2656, 2655, 2652, 2651, 2650, 2649, 2648, 2647, 2646, 2645, 2644, 2643, 2642, 2624, 2623, 2622, 2621, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2614, 2610, 2612, 2613, 2611, 2609, 2608, 2607, 2606, 2641, 2640, 2639, 2638, 2626, 2627, 2635, 2634, 2633, 2632, 2628, 2631, 2630, 2629, 2637, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2552, 2625, 2592/2, 2591, 2592/1, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2564/31, 2564/29, 2564/28, 2564/19, 2564/23, 2564/22, 2564/21, 2564/20, 2564/18, 2564/17, 2564/16, 2564/10, 2564/9, 2564/8, 2564/6, 2564/5, 2572, 2571, 2570, 2569, 2568, 2567, 2564/4, 2564/3, 2563, 2564/1, 2564/2, 716, 720, 719, 718, 721, 722, 715, 714, 713, 723, 738, 707, 708, 712, 711, 710, 709, 736, 2565, 739, 740, 741, 742, 743, 735, 734, 733, 732, 729, 725, 728, 727, 726, 724, 699, 696, 695, 694, 698, 697, 700, 701, 706, 705, 704, 521, 520, 519, 702, 703, 681, 518, 517, 505, 511, 512, 515, 514, 513, 516, 3578, 3746/3, 489/6, 491/8, 490, 491/7, 491/8, 492/2, 493/3, 493/4, 494/2, 496/2, 583/2, 487, 486, 485, 423/2, 423/1, 422, 421, 420, 413, 412, 408, 406, 407, 398, 400, 399, 397/5, 397/4, 397/3, 397/2, 397/1, 401/3, 401/2, 401/1, 402, 396/2, 396/1, 396/3, 385/2, 385/1, 390/1, 390/2, 392/2, 392/1, 391/2, 391/1, 384/2, 384/1, 383/1, 383/1, 382/2, 382/1, 381/3, 381/2, 381/1, 378/2, 378/1, 377/2, 377/1, 375, 376/1, 376/2, 388, 389, 386, 387, 380, 379, 374, 373, 370/3, 370/2, 370/1, 372/2, 372/1, 371/2, 371/1, 368/3, 368/2, 368/4, 368/1, 367/1, 367/2, 366, 363, 582/3, 582/2, 362, 361, 360, 359, 356, 355, 352, 351, 369/2, 369/1, 365/2, 365/1, 364/2, 364/1, 358/2, 358/1, 354/2, 357/2, 357/1, 354/1, 353/1, 353/2, 347/2, 349/2, 350, 346, 345, 344, 342/2, 342/1, 343/2, 343/1.

KO Milosevac

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7781, 7779, 8522, 8501, 8523, 7804, 7805, 7803, 7808, 7809, 7867/3, 7867/2, 7782, 7780, 7778, 7777, 7776, 7802, 7802, 7807, 7810, 7811, 7868, 7867/4, 7867/1, 7866, 7865/1, 7864/2, 7865/2, 7864/1, 7945, 7947/1, 7947/2, 7949, 7946, 7948, 8007, 8002/2, 8002/1, 8001, 8006, 8005, 8004, 8003, 8078, 8086/2, 8077, 8082, 8083/2, 8083/1, 8079, 8080, 8081, 8524, 8163, 8162, 8161, 8160, 8159, 8158, 8157, 8156, 8155, 8526, 8154, 8153, 8152, 8151, 8150, 8149, 8529, 8264/1, 8264/2, 8265, 8267, 8269, 8201, 8204, 8203, 8202, 8247, 8248/1, 8248/5, 8248/4, 8248/2, 8248/3, 8249, 8250, 8251/1, 8252/1, 8252/2, 8251/2, 8253, 8254, 8255, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8278, 8277, 8276, 8275, 8274, 8536, 8336, 8337, 8338, 8339, 8340, 8539, 8341, 8350, 8351, 8352, 8354, 8355, 8353, 8544, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8356, 8357, 8358, 8359/2, 8359/1, 8361, 8540, 8418, 8417/1, 8547, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8546, 8460, 8461, 8462, 8459, 8458, 8416, 8415, 8414, 8479, 8478, 8477, 8474, 8475, 8476, 8473, 8472, 8471, 8470, 6981, 6982, 6998, 6983, 6984, 6985, 6974, 6973, 6977, 6978, 6972, 6971, 6975, 6976, 6979, 6980, 6969, 6968/2, 6966, 6965, 6962, 6961, 6958, 6960, 6964, 6967, 6963, 6959, 6956/2, 6956/1, 6955, 6952, 6951, 6948, 6947, 6945/2, 6945/1, 6944, 6943, 6938, 6937, 6946, 6949, 6950, 6953, 6954, 6942/2, 6941/2, 6942/1, 6939, 7136, 8532, 8538, 6957/2, 6957/1, 6968/1, 7153, 8521, 8520, 8511, 8525, 8541, 8543, 8545, 7120/1, 6534, 7021, 7020, 7019, 7018, 6970, 7022.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

7783, 7784, 7785, 7787, 7781, 7779, 8522, 8501, 8523, 7804, 7805, 7803, 7808, 7812, 7813, 7809, 7870, 7869, 7867/3, 7867/2, 7788, 7786, 7782, 7780, 7778, 7777, 7776, 7775, 7801, 7802, 7802, 7807, 7810, 7811, 7814, 7815, 7868, 7867/4, 7867/1, 7866, 7865/1, 7864/2, 7865/2, 7864/1, 7863, 7862/1, 7945, 7947/1, 7947/2, 7949, 7950/1, 7950/3, 7942, 7943, 7944, 7946, 7948, 8008, 8007, 8002/2, 8002/1, 8001, 8000, 7999, 7998, 7997, 8006, 8005, 8004, 8003, 8074, 8075, 8076, 8078, 8086/2, 8086/1, 8077, 8082, 8083/2, 8083/1, 8084, 8079, 8080, 8081, 8524, 8165, 8164, 8163, 8162, 8161, 8160, 8159, 8158, 8157, 8156, 8155, 8526, 8154, 8135, 8136, 8153, 8152, 8151, 8150, 8149, 8529, 8264/1, 8264/2, 8265, 8267, 8269, 8268, 8197, 8198, 8199, 8200, 8201, 8204, 8203, 8202, 8247, 8248/1, 8248/5, 8248/4, 8248/2, 8248/3, 8249, 8246, 8245, 8244, 8243, 8242, 8241, 8240, 8239, 8250, 8251/1, 8252/1, 8252/2, 8251/2, 8236, 8253, 8235, 8234, 8232, 8254, 8255, 8230, 8231, 8256, 8257, 8258, 8259, 8260, 8261, 8262, 8263, 8278, 8277, 8276, 8275, 8274, 8273, 8272, 8271, 8270, 8536, 8335, 8336, 8337, 8334, 8338, 8339, 8340, 8539, 8341, 8343/1, 8346, 8345, 8348, 8350, 8351, 8349, 8352, 8354, 8355, 8353, 8544, 8430, 8431, 8432, 8433, 8434, 8435, 8436, 8437, 8438, 8356, 8357, 8358, 8359/2, 8360, 8359/1, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8540, 8418, 8417/1, 8409, 8417/2, 8410, 8547, 8450, 8451, 8452, 8453, 8454, 8455, 8456, 8457, 8546, 8460, 8461, 8462, 8463, 8464, 8465, 8466, 8459, 8458, 8416, 8415, 8414, 8413, 8412, 8411, 8480, 8479, 8478, 8477, 8474, 8475, 8476, 8473, 8472, 8471, 8470, 8469, 7120/4, 6999, 7002, 7005, 7133, 7004, 7003, 6981, 6982, 6998, 6983, 6984, 6985, 6974, 7010, 6973, 6977, 6978, 6972, 6971, 6975, 6976, 6979, 6980, 6969, 6968/2, 6966, 6965, 6962, 6961, 6958, 6960, 6964, 6967, 6963, 6959, 6956/2, 6956/1, 6955, 6952, 6951, 6948, 6947, 6945/2, 6945/1, 6944, 6943, 6938, 6937, 6535, 6539, 6946, 6949, 6950, 6953, 6954, 6942/2, 6941/2, 6941/1, 6942/1, 6939, 6940, 6936, 6537, 6538, 7136, 8532, 8538, 6957/2, 6957/1, 6968/1, 7153, 8502, 8521, 8504, 8520, 8506, 8511, 8510, 8525, 8541, 8543, 8545, 7120/1, 8548, 7774, 8531, 8429, 6534, 7021, 7020, 7019, 7018, 7017, 7015, 7014, 7011, 7009, 6970, 7022.

KO Trnovce

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3469/2, 3470, 3189/2, 3219, 3218, 3215, 3214, 3211, 3210, 3207, 3206, 3203, 3202, 3201/1, 3200, 3199, 3198, 3197, 3196, 3195, 3194, 3193, 3192, 3191, 3190, 64/3, 64/1, 64/2, 65/1, 65/2, 67/1, 70/3, 3469/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3469/2, 3470, 3181, 3184, 3185, 3188/2, 3188/1, 3189/1, 3189/2, 3239, 3238, 3235, 3234, 3231, 3230, 3227, 3225/2, 3226, 3224/2, 3223, 3221/2, 3222, 3220/2, 3219, 3217/2, 3218, 3216/2, 3215, 3213/2, 3214, 3212/2, 3211, 3209/2, 3210, 3208/4, 3207, 3205/5, 3206, 3203, 3204/5, 3124/4, 3202, 3125/5, 3126/2, 3201/2, 3201/1, 3201/3, 3200, 3127/1, 3199, 3128/1, 3198, 3129/1, 3197, 3130/1, 3196, 3131/1, 3195, 3132/1, 3194, 3133/1, 3193, 3134/1, 3192, 3135/1, 3191, 3138/4, 3138/3, 3136/1, 3190, 63/1, 63/2, 64/3, 64/1, 64/2, 66, 65/1, 65/2, 248, 249/2, 67/2, 67/1, 68/2, 68/1, 69/1, 69/2, 70/2, 70/1, 71/1, 70/3, 72, 3469/1.

GRAD SMEDEREVO

KO Lipe 1

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3229, 3299, 3197, 2787, 2786, 2785, 2784, 2783, 2709, 1440, 892, 3065, 3066, 3067, 3068, 3389, 3044, 3043, 3042, 3041, 3040, 3039, 3038, 3037, 3388, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2923/2, 2806/5, 2807/1, 2812, 2814, 2815, 2809, 2810, 2811, 2788, 2808/2, 2808/1, 3386, 3382, 3381, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2782, 2780, 2777, 2775, 2776, 2781, 2774, 2831, 3195, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 2714, 2713, 2698, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2708, 2706, 2707, 3375, 2449, 2448, 2447, 1443, 1444/1, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1455, 1454, 1452, 1458, 1456, 1417, 1418, 3374, 1441, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 3316, 1390, 1389, 1309, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1715, 1714, 3326, 3327, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 3308, 1469, 3307, 3173, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 3330, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1603, 3325, 1704, 1703, 1702, 1701, 1679, 1678, 3324, 3174, 1607/2, 1608, 1609, 1610, 1668, 3323, 1611, 1612, 1613, 1614, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1051, 1050, 1049, 3289, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 3321, 1021, 1020, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 3287, 3290, 3170, 881, 880, 879, 3280, 878, 877, 876, 875, 874, 3278, 3286, 3169, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 3275, 773, 772, 771, 770, 3268, 3232, 3269, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 769, 768, 767, 766, 467, 466, 3231, 461, 462, 463, 464, 465, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 3230, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 3228, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 3162, 3220, 3227, 398, 397, 396, 395, 3225, 413, 412, 411, 410, 409, 390, 391, 392, 393, 394, 389, 386, 385, 3203, 3163, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 3221, 36, 32, 31, 27, 26, 3202, 25.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3229, 3299, 3197, 1569, 2802, 2799, 2800, 2787, 2786, 2785, 2784, 2783, 2709, 2436, 3364, 1440, 1577, 1579, 1582, 892, 891, 3219, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3389, 3047, 3046, 3045, 3044, 3043, 3042, 3041, 3040, 3039, 3038, 3037, 3036, 3388, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2946, 2947, 2943, 2944, 2923/2, 2806/4, 2806/5, 2807/1, 2807/2, 2824, 2818, 2817, 2813, 2812, 2814, 2815, 2809, 2810, 2811, 2788, 2808/2, 2808/1, 3386, 3385, 3382, 2805/2, 2805/1, 3380, 3381, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2801, 2803, 2795, 2794, 2782, 2780, 2777, 2775, 2776, 2778, 2779, 2781, 2753, 2754, 2774, 2773, 2771, 2772, 2769, 2770, 2831, 3195, 2721, 2720, 2719, 2718, 2717, 2716, 2715, 2714, 2713, 2712, 2711, 3376/1, 2452, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2708, 2706, 2707, 3375, 2450, 2449, 2451, 2448, 2447, 1442, 1443, 1444/1, 1444/2, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1455, 1454, 1453, 1452, 1458, 1456, 1457, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 3374, 1441, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 1432, 1431, 1430, 3316, 1390, 1389, 1388, 1387, 1386, 1385, 1384, 1383, 1309, 1731, 1730, 1729, 1728, 1727, 1726, 1725, 1724, 1723, 1716, 1715, 1714, 3326, 3327, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 3308, 1469, 1470, 1471, 1472, 3307, 3173, 1713, 1712, 1711, 1710, 1709, 1708, 1707, 1706, 1705, 3330, 1568, 1555, 1552, 1551, 1545, 1547, 1546, 1544, 1543, 1578, 1581, 1580, 1583, 1585, 1584, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1593, 1592, 1591, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1603, 1606, 1605, 3325, 1704, 1703, 1702, 1701, 1694, 1692, 1693, 1691, 1690, 1689, 1682, 1681, 1680, 1679, 1678, 3324, 3174, 1607/2, 1608, 1609, 1610, 1668, 1669, 1670, 3323, 1538, 1537, 1528, 1527, 1517/1, 1519, 1518, 1516, 1515, 3319, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1073, 1075, 1076, 1077, 1080, 1081, 1084, 1085, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1068, 1067, 1066, 1065, 1064, 1063, 1062, 1061, 1060, 1059, 1058, 1057, 1056, 1055, 1054, 1051, 1050, 1049, 1048, 1047, 1046, 1045, 1044, 1043, 1042, 1041, 1040, 1039, 1038, 1037, 3289, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 3321, 1021, 1020, 1019, 1018, 1017, 1016, 1015, 1014, 1013, 1012, 1011, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 3287, 3172, 3290, 3170, 884, 883, 882, 881, 880, 879, 3280, 878, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 3281, 3278, 3286, 3169, 3279, 864, 863, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 811, 810, 809, 808, 807, 806, 805, 804, 803, 802, 801, 800, 799, 798, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 914, 3275, 777, 776, 775, 774, 773, 772, 771, 770, 3268, 3232, 3269, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 769, 768, 767, 766, 469, 468, 467, 466, 3231, 461, 462, 463, 464, 465, 460, 459, 458, 457, 456, 455, 454, 453, 3230, 450, 449, 448, 447, 446, 445, 444, 3228, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 451, 3162, 3215, 3220, 373, 374, 3227, 402, 401, 400, 399, 398, 397, 396, 395, 3225, 414, 413, 412, 411, 410, 409, 390, 391, 392, 393, 394, 24, 23, 389, 388, 387, 386, 385, 384, 383, 382, 3218, 3203, 3163, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 3221, 36, 32, 31, 27, 26, 3202, 25.

KO Lugavčina

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4604, 5827, 4588, 4589, 4586, 5820, 4056, 4055, 5795, 5794, 5792, 2668, 4594, 4593/2, 4593/1, 4592, 4591, 4590, 4587, 4584, 4583, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 5819, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4605, 4606, 4607, 4608, 4168, 4167, 4166, 4165, 4164, 4156, 4155, 4154, 4153, 4152, 5799, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4151, 5797, 5787, 4105, 4106, 4108, 5788, 4058/1, 4058/2, 4067, 4068, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 2508, 2509, 2510, 2507, 2511, 2513, 2483, 2490, 2491, 2488, 5716, 2487, 5717, 2400, 2399, 2398, 2397, 2396, 2395, 2394, 2393, 5718, 2384, 2385, 2386, 2387, 5726, 2598, 2599, 5820, 2323, 2321, 2320, 2319, 5725, 2645, 2644, 2643, 2642, 5721, 2318, 5724, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 5722, 2665, 2666, 2667, 2664, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5798, 4604, 5827, 4588, 4589, 4585, 4586, 4582, 5820, 5796, 4056, 4055, 5795, 5794, 3983, 5792, 2486, 2485, 2668, 4594, 4593/2, 4593/1, 4592, 4591, 4590, 5696, 5694, 4587, 4584, 4583, 4581, 4580, 4579, 4578, 4577, 4576, 5819, 5828, 4595, 4596, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603, 4605, 4606, 4607, 4608, 4609, 5821, 5693, 4629, 4628, 4627, 4626, 4625, 4621, 4624, 4620, 4619, 4618, 4617, 4616, 4615, 4614, 4613, 4612, 4611, 4610, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4168, 4167, 4166, 4165, 4164, 4156, 4155, 4154, 4153, 4152, 4157, 5799, 4096, 4095, 4094, 4093, 4092, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4151, 4150, 5797, 5787, 4105, 4106, 4108, 4107, 4110, 4111, 4114, 5788, 4078, 4077, 4069, 4076, 4070, 4064, 4063, 4059, 4057, 4060, 4058/1, 4058/2, 4061, 4062, 4065, 4066, 4067, 4068, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4047, 4048, 4046, 4045, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 3985, 3982, 3981, 3980, 3979, 3978, 3977, 3976, 3975, 3974, 3673, 2504, 2505, 2506, 2508, 2509, 2510, 2507, 2511, 2513, 2469, 2469, 2470, 2472, 2471, 2474, 2482, 2476, 2478, 2480, 2473, 2475, 2477, 2479, 2481, 2483, 2492, 2490, 2491, 2488, 5716, 2512, 2514, 2487, 2484, 5727, 2597, 2596, 5717, 2402, 2401, 2400, 2399, 2398, 2397, 2396, 2395, 2394, 2393, 2392, 2391, 2390, 5793, 5718, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 5726, 2598, 2599, 2600, 2601, 5820, 2324, 2323, 2322, 2321, 2320, 2319, 5725, 2645, 2644, 2643, 2640/2, 2640/1, 2641, 2642, 5721, 2317, 2318, 5724, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 5722, 1858, 1857, 1855, 1852, 2665, 2666, 2667, 5723, 2663, 2664, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674.

KO Mala Krsna

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

367/3, 276, 68, 366/2, 372/3, 371/3, 370/3, 280/3, 370/2, 373/1, 372/1, 371/1, 280/2, 362/2, 361/2, 362/3, 346/3, 345/4, 345/3, 70, 290, 280/1, 385/2, 412, 373/3, 373/2, 372/2, 371/2, 370/1, 365/2, 365/1, 366/1, 367/1, 364, 363/2, 363/1, 413, 360, 359/1, 346/2, 346/1, 367/2, 368, 369/4, 369/3, 360/5, 369/6, 346/5, 346/4, 345/6, 344/2, 343/2, 342/2, 341/6, 341/5, 341/4, 369/1, 369/2, 340/1, 338/1, 337, 333, 332, 331/2, 329, 328/1, 328/2, 331/1, 322, 319, 326, 321/1, 321/2, 320, 304, 305, 303, 299, 300, 301, 302, 306/1, 306/2, 306/3, 307, 308/2, 308/1, 309, 310, 311, 404, 294, 295/1, 295/2, 296, 298, 297, 293, 292, 291, 62/1, 62/2, 62/3, 61, 60/3, 60/2, 60/1, 289, 288, 287, 286, 285, 215/2, 215/1, 214, 213, 212, 211/1, 211/2, 210, 209, 208, 207, 206, 204, 203, 202, 184/1, 184/2, 188, 187, 183, 35, 59/1, 59/6, 58/1, 58/2, 57/2, 57/1, 56, 55, 69, 73, 71/1, 48, 49, 50, 72/4, 72/3, 72/2, 72/1, 54, 53, 52, 51, 47, 385/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

367/3, 276, 68, 366/2, 375/3, 375/2, 374/3, 374/4, 372/3, 371/3, 370/3, 280/3, 370/2, 373/1, 372/1, 371/1, 280/2, 359/3, 361/1, 362/1, 361/3, 362/2, 361/2, 362/3, 346/3, 345/4, 345/3, 403, 70, 290, 280/1, 290/2, 377/1, 378/1, 379/1, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1, 384/1, 389/2, 388/1, 388/2, 387/2, 387/1, 386/1, 385/1, 386/2, 385/2, 384/2, 383/2, 382/2, 381/2, 380/2, 379/2, 378/2, 377/2, 376/2, 412, 411, 373/3, 373/2, 372/2, 371/2, 370/1, 365/2, 365/1, 366/1, 367/1, 364, 363/2, 363/1, 413, 357, 360, 359/1, 359/2, 353/8, 353/3, 353/2, 353/1, 352/2, 352/1, 346/2, 346/1, 345/2, 345/1, 344/1, 367/2, 368, 369/4, 369/3, 360/5, 369/6, 346/5, 346/4, 345/6, 345/5, 344/3, 343/3, 342/3, 344/2, 343/2, 342/2, 341/6, 341/5, 341/4, 369/1, 369/2, 340/1, 338/1, 337, 333, 332, 331/2, 329, 328/1, 328/2, 331/1, 330, 325/3, 329, 325/1, 322, 319, 326, 321/1, 321/2, 320, 304, 305, 303, 299, 300, 301, 302, 306/1, 306/2, 306/3, 307, 308/2, 308/1, 309, 310, 317/2, 316, 315/2, 315/1, 314, 313/1, 313/2, 311, 312, 404, 503, 294, 295/1, 295/2, 296, 298, 297, 293, 292, 291, 62/1, 62/2, 62/3, 61, 60/3, 60/2, 60/1, 289, 288, 287, 286, 285, 215/2, 215/1, 214, 213, 212, 211/1, 211/2, 205, 210, 209, 208, 207, 206, 204, 201/2, 201/1, 203, 202, 191/2, 191/1, 190, 189, 184/1, 184/2, 188, 187, 186, 185, 183, 182/1, 182/2, 179, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 59/1, 59/6, 58/1, 58/2, 57/2, 57/1, 56, 55, 69, 84, 83, 82, 78, 77, 74, 73, 71/2, 71/1, 48, 49, 50, 72/4, 72/3, 72/2, 72/1, 54, 53, 52, 51, 47, 46, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 385/3, 45, 220/15.

KO Osipaonica

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1044/1, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1326/1, 1326/2, 1327, 1329, 1330/2, 1332, 1333, 1331/1, 1330/1, 1326/3, 1328, 1313, 1527, 1528, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 684, 1538, 1539, 1531, 1530, 1529, 1526/1, 1526/2, 1011/2, 1912, 1542, 1540, 1541, 1728/1, 1728/3, 1728/4, 1728/2, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1724/2, 1721/1, 1721/2, 1720/2, 1717/2, 1729, 1552, 1553, 1717/1, 1716/1, 1716/2, 1713, 1712/2, 1712/1, 1709, 1324, 1708, 1718, 1719, 1733/2, 1722/2, 1722/1, 1733/1, 1723, 1732, 1726/3, 1731, 1726/2, 1726/1, 1914, 1770, 1769, 1768, 1767, 1764, 1765, 1766, 1762/1, 1762/3, 1762/2, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756/1, 3562, 3563, 3564, 1761/2, 1761/1, 3701, 3566, 3565, 3568/2, 3567, 3568/1, 3572/1, 3572/2, 3569/1, 3569/2, 3698/1, 3699/2, 3699/1, 3700, 1922/1, 3779, 3777/1, 3778/1, 3778/2, 3781, 3782/1, 3782/2, 3783/1, 3783/2, 3785, 3784/1, 3786/1, 3786/2, 3787/1, 3788/1, 3788/2, 3789/1, 3789/2, 3790/1, 3790/2, 3792, 3791, 3798, 4083, 3932/2, 3929, 3928, 3933/2, 3934/2, 3935/2, 3936/1, 3936/2, 3927/2, 3927/1, 3930, 3931, 3985, 3924, 3925, 3926, 3922, 3920, 3918, 3919, 3923, 3917/1, 3917/3, 3905, 4005, 4004, 4003, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998/1, 3998/2, 3999, 4000, 4001, 4002, 4014/3, 4085, 7045, 7046, 7047, 7048, 7074, 7073, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 4015, 7071, 7072, 7062, 7036/2, 7069/1, 7069/2, 7068/1, 7067/1, 7066, 7064, 7065, 7063, 7067/2, 7068/2, 7069/3, 7069/4, 7168, 7165/1, 7164, 7160, 7159, 7169, 7170, 7172/2, 7172/1, 7171, 7175, 7177/2, 7174/3, 7174/2, 7174/1, 7176/3, 7176/2, 7176/1, 4084, 7328, 7330, 7331, 7332, 7333, 7335, 7336/1, 7336/2, 7411, 7413, 7418, 7419, 7425, 7426, 6991, 7443/2, 7443/1, 7441, 7440/2, 7434, 7429, 7428, 7423, 7421, 7420, 7424, 7427, 7430, 7417, 7414, 7410, 7322/1, 7342, 7339, 7334, 7338, 7337/2, 7337/1, 7409, 7408, 7415, 7416, 7422, 7405, 7438, 7404, 7440/1, 7439/1, 7439/2, 7407/1, 1537, 1763, 1916, 4088, 3786/3, 3784/2, 7473, 7173, 7437.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1041, 1043, 1044/1, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1326/1, 1326/2, 1327, 1329, 1330/2, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339/2, 1339/1, 1338, 1337, 1331/3, 1331/2, 1331/1, 1330/1, 1326/3, 1328, 1313, 1527, 1528, 1532, 1533, 1534, 1535, 1045, 1536, 684, 1538, 1539, 1531, 1530, 1529, 1526/1, 1526/2, 1525, 1524, 1011/2, 1912, 1542, 1543/1, 1543/2, 1548, 1549, 1094/2, 1094/1, 1540, 1541, 1728/1, 1728/3, 1728/4, 1728/2, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1724/2, 1721/1, 1721/2, 1720/2, 1717/2, 1724/1, 1729, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1724/3, 1721/3, 1720/1, 1717/1, 1716/1, 1716/3, 1716/2, 1713, 1712/2, 1712/1, 1709, 1324, 1097/2, 1097/1, 1284, 1285, 1286, 1291, 1292/1, 1292/2, 1296, 1297, 1300, 1301, 1304, 1744, 1745, 1306/2, 1743, 1746, 1708, 1742, 1741, 1740, 1738, 1915, 1710, 1711/1, 1711/2, 1714, 1715/2, 1737, 1736, 1735, 1734, 1715/1, 1718, 1719, 1733/2, 1722/2, 1722/1, 1733/1, 1723, 1732, 1726/3, 1731, 1726/2, 1726/1, 1730/1, 1727/2, 1730/2, 1727/4, 1727/3, 1727/1, 1914, 1777, 1771, 1770, 1775, 1774, 1774/2, 1773, 1772, 1769, 1768, 1767, 1764, 1765, 1766, 1762/1, 1762/3, 1762/2, 1760, 1759, 1758, 1757, 1756/1, 1756/2, 1756/3, 1755/1, 1755/2, 1754, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 1761/2, 1761/1, 3704, 3703, 3702, 3701, 3705, 3566, 3565, 3568/2, 3567, 3568/1, 3572/1, 3572/2, 3572/3, 3572/4, 3572/5, 3569/1, 3569/2, 3570, 1702, 3571, 1783, 3697/1, 3698/2, 3698/1, 3699/2, 3699/1, 3700, 3706/1, 1922/1, 3777/3, 3776/3, 3779, 3777/1, 3778/1, 3778/2, 3780, 3781, 3782/1, 3782/2, 3783/1, 3783/2, 3785, 3784/1, 3786/1, 3786/2, 3787/1, 3787/2, 3788/1, 3788/2, 3789/1, 3789/2, 3790/1, 3790/2, 3794/1, 3794/2, 3793/1, 3793/2, 3792, 3791, 3797, 3798, 3796, 3795, 3803, 3804, 3801, 3800, 3799, 3806/3, 3807, 3806/1, 3806/2, 3808, 4083, 3932/1, 3932/2, 3929, 3928, 3933/1, 3933/2, 3934/1, 3934/2, 3935/1, 3935/2, 3936/1, 3936/2, 3927/2, 3927/1, 3930, 3931, 3938, 3937, 3984, 3985, 3924, 3925, 3926, 3922, 3920, 3918, 3919, 3923, 3917/1, 3917/3, 3917/2, 3916, 3921, 3914, 3915/2, 3915/1, 3906, 3905, 4005, 4004, 4003, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998/1, 3998/2, 3999, 4000, 4001, 4002, 4014/3, 4014/2, 4014/1, 4013, 4012, 4011, 4010, 4085, 7043, 7044, 7045, 7040, 7038, 7039, 7036/1, 7037, 7046, 7035, 7030/2, 7029/2, 7051/1, 7050, 7051/2, 7049, 7047, 7048, 7074, 7073, 7075, 7076, 7077, 7078, 7079, 7080, 4015, 4016/1, 4016/2, 4017/2, 7081/2, 7070, 7071, 7072, 7062, 7061, 7036/2, 7034, 4087, 7069/1, 7069/2, 7068/1, 7067/1, 7066, 7064, 7065, 7063, 7059, 7067/2, 7068/2, 7069/3, 7069/4, 7168, 7165/1, 7166, 7164, 7163, 7162, 7161, 7156, 7154/2, 7154/1, 7162, 7153, 7157, 7158, 7160, 7159, 7169, 7170, 7172/2, 7172/1, 7171, 7175, 7177/2, 7174/3, 7174/2, 7174/1, 7176/3, 7176/2, 7176/1, 7177/1, 7192, 7180, 7178, 4084, 7326, 7327, 7328, 7330, 7331, 7332, 7333, 7335, 7336/1, 7336/2, 7411, 7412, 7413, 7418, 7419, 7425, 7426, 7431, 7432, 7435, 7436, 6991, 7452, 7453, 7443/2, 7443/1, 7442, 7441, 7440/2, 7434, 7429, 7428, 7423, 7421, 7420, 7424, 7427, 7430, 7433, 7417, 7414, 7410, 7322/1, 7322/2, 7340, 7359/2, 7359/1, 7360, 7329, 7358, 7355, 7354, 7351, 7350, 7347, 7346/1, 7346/2, 7344, 7343, 7342, 7339, 7334, 7338, 7337/2, 7337/1, 7409, 7408, 7415, 7416, 7422, 7405, 7438, 7406/2, 7384, 7404, 7440/1, 7439/1, 7439/2, 7386/2, 7385, 7407/1, 7407/2, 7406/1, 1901, 1537, 1739, 1763, 1916, 4088, 3696/2, 3697/2, 3786/3, 3784/2, 7177/3, 7060, 7473, 7173, 7322/19, 7437, 1523, 7081/3.

KO Saraoci

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

299, 1770, 293, 294, 292, 291, 290, 289, 298, 297, 296, 295, 1808, 321, 319, 317, 318, 316, 320, 315, 322, 323, 324, 325, 326, 1811, 380, 381, 379, 378, 377, 376, 375, 1295, 1678, 1810, 1805, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 1809, 1806, 245.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

353, 354, 1769, 1807, 302, 299, 303, 300, 1770, 1813, 293, 294, 292, 291, 290, 289, 288, 287, 286, 285, 301, 298, 297, 296, 295, 352, 1808, 321, 319, 317, 318, 316, 320, 315, 314, 313, 312, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 1811, 386, 385, 384, 383, 382, 380, 381, 379, 378, 377, 376, 375, 1295, 1296, 1297, 1298, 1678, 1810, 1805, 266/1, 265, 264, 263, 262, 261, 260, 259, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251, 250, 249, 248, 246, 1809, 1806, 245, 244, 243.

KO Skobalj

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1260, 1261, 1280, 1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 274/1, 882, 2860/10, 2860/9, 2860/8, 2860/12, 2860/7, 2860/14, 2860/15, 2860/6, 2860/5, 2860/4, 2860/13, 2859/2, 2859/3, 2859/1, 1375/1, 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/2, 1376/1, 1376/2, 1355/2, 1355/1, 1356/2, 1356/1, 1357/2, 1357/10, 1357/9, 1357/8, 1357/7, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 995, 1248, 1247, 1256/3, 1262, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1382, 1238, 1239, 1237/1, 1237/2, 1235, 1234/1, 1279/2, 1279/1, 1236, 1269, 1276, 1275, 1274, 1270/1, 1277/1, 1277/2, 1272/2, 1272/1, 1273, 1271, 1383, 1384, 1281, 1282, 1289, 1291/2, 1290, 1291/3, 1291/5, 1291/4, 1291/4, 1924/1, 1294/3, 1294/2, 1295, 1297, 1298, 584, 1125, 1182/2, 1182/1, 1181/2, 1181/1, 1180, 1179/1, 1179/2, 1178, 1177, 1153, 1152, 1151, 1385, 1127/2, 1127/1, 1126/3, 1126/2, 1126/1, 1122/3, 1122/2, 1122/1, 276, 275, 277, 278, 279, 321, 302/3, 302/2, 302/1, 300/2, 301/1, 301/3, 301/2, 280/2, 281/2, 281/1, 282/1, 282/2, 285/1, 284/2, 582, 283, 285/2, 284/1, 284/3, 266, 265, 264, 263/3, 263/2, 263/1, 267, 263/4, 261, 258, 262, 260, 259, 257, 256, 255, 250/2, 166/3, 246, 245, 244, 243/2, 243/1, 242, 241, 179/2, 179/1, 180, 181/2, 181/1, 182, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184, 185, 186/1, 186/2, 178, 177, 176, 580, 173/4, 173/3, 173/2, 173/1, 175, 174, 596/5, 579/1, 172/3, 172/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1373, 1260, 1261, 1259, 1280, 1123/1, 1123/2, 1124/1, 1124/2, 1124/3, 227/6, 227/7, 274/1, 883/2, 882, 2860/10, 2860/9, 2860/8, 2860/12, 2860/7, 2860/14, 2860/15, 2860/6, 2860/5, 2860/4, 2860/13, 2860/11, 2860/3, 2860/2, 2871/1, 2857, 2856/1, 2856/2, 2854, 2855, 2858, 2859/2, 2859/3, 2859/1, 1375/1, 1375/3, 1375/4, 1375/5, 1375/2, 1376/1, 1376/2, 1377/1, 1377/2, 1377/3, 879, 1346, 1347, 1354, 1355/3, 1355/2, 1355/1, 1356/2, 1356/1, 1357/2, 1357/10, 1357/9, 1357/8, 1357/7, 1370/1, 1370/2, 1370/3, 1369, 1357/6, 1357/5, 1357/4, 1357/3, 1357/1, 1379, 995, 1248, 1247, 1253/1, 1253/2, 1254, 1255, 1256/2, 1256/1, 1256/3, 1258, 1263, 1264, 1265, 1262, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1382, 1238, 1239, 1237/1, 1237/2, 1235, 1232/1, 1232/2, 1230, 1231, 1233/2, 1233/1, 1233/3, 1234/1, 1279/2, 1279/1, 1236, 1269, 1276, 1275, 1274, 1270/1, 1277/1, 1277/2, 1272/2, 1272/1, 1273, 1271, 1278, 1383, 1384, 1281, 1282, 1283, 1289, 1291/2, 1290, 1291/3, 1291/5, 1291/4, 1291/4, 1924/1, 1294/3, 1294/2, 1293, 1296/2, 1296/1, 1296/4, 1296/3, 1295, 1297, 1304, 1301, 1300, 1299, 1298, 584, 319/2, 319/3, 320/2, 318, 319/1, 320/1, 1125, 1182/4, 1182/3, 1182/2, 1182/1, 1181/2, 1181/1, 1180, 1179/1, 1179/2, 1178, 1177, 1153, 1152, 1151, 1385, 1127/2, 1127/1, 1126/3, 1126/2, 1126/1, 1122/3, 1122/2, 1122/1, 1121, 1120, 227/4, 227/2, 276, 275, 277, 278, 279, 321, 302/3, 302/2, 302/1, 300/2, 300/1, 301/1, 301/3, 301/2, 280/2, 280/1, 281/2, 281/1, 282/1, 282/2, 285/1, 284/2, 292, 287, 286, 288/1, 582, 274/2, 274/3, 274/4, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 283, 285/2, 284/1, 284/3, 266, 265, 264, 263/3, 263/2, 263/1, 267, 263/4, 261, 258, 262, 260, 259, 236, 237, 238/2, 238/1, 239, 240/2, 240/1, 210, 209, 208, 257, 256, 293/2, 291, 290/2, 290/1, 289/2, 254, 253, 252, 255, 250/2, 250/1, 249, 248, 247, 167/1, 168/1, 169/1, 166/2, 166/3, 246, 245, 244, 243/2, 243/1, 242, 241, 179/2, 179/1, 180, 181/2, 181/1, 182, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 184, 185, 186/1, 186/2, 178, 177, 176, 580, 173/4, 173/3, 173/2, 173/1, 175, 174, 596/5, 596/4, 579/1, 172/3, 172/2, 171/2, 170/2, 170/1, 171/1, 172/1.

KO Smederevo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

501, 1/6, 144, 143, 142, 141, 502, 503, 98, 97, 96, 95, 166, 165, 164, 169, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 360, 359, 358, 357, 512, 361.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

501, 1/6, 146, 145, 144, 143, 142, 141, 140, 99, 139, 502, 101/1, 100, 503, 98, 97, 96, 95, 166, 165, 164, 163, 162, 167, 504, 168, 169, 170/1, 170/2, 170/3, 171, 172, 173, 505, 323, 324, 325, 326/1, 326/2, 326/3, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 360, 359, 358, 357, 356, 355, 354, 512, 364, 363, 362, 361.

KO Vranovo

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4/3, 4/1, 2, 3, 5/1, 5/2, 4/2, 8, 7, 6/1, 6/3, 6/2, 6/34, 6/31, 6/30, 6/38, 6/28, 6/29, 19, 6/27, 6/44, 20/1, 20/2, 6/40, 6/33, 6/22, 6/23, 6/24, 759, 761, 762, 765/1, 765/2, 777, 459/2, 767/1, 767/2, 770/2, 770/1, 771, 772/3, 768/1, 768/2, 769, 542/1, 542/2, 772/1, 772/2, 773, 774, 776, 543, 541/2, 541/1, 541/3, 540/2, 540/1, 539/6, 539/5, 539/4, 539/3, 539/2, 539/1, 538/3, 538/2, 538/1, 537/2, 537/1, 536, 535, 760, 758/2, 758/1, 530/1, 528, 527, 526, 6/25, 6/41, 521/2, 6/32, 6/26, 766, 764/1, 763/1, 763/2, 764/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1/2, 1/3, 4/3, 4/1, 2, 3, 5/1, 5/2, 4/2, 8, 10, 11, 9, 7, 6/1, 6/5, 6/4, 6/3, 6/2, 6/34, 6/31, 6/30, 6/38, 6/28, 6/29, 19, 6/27, 6/44, 20/1, 20/2, 6/37, 6/42, 6/36, 6/35, 6/40, 6/33, 6/18, 6/19, 6/20, 6/39, 6/21, 6/22, 6/23, 6/24, 759, 761, 762, 765/1, 765/2, 780, 779/2, 779/1, 778, 777, 459/2, 767/1, 767/2, 770/2, 770/1, 771, 772/3, 768/1, 768/2, 769, 542/1, 542/2, 772/1, 772/2, 773, 775/1, 775/2, 775/3, 775/4, 774, 776, 974, 973, 543, 541/2, 541/1, 541/3, 540/2, 540/1, 539/6, 539/5, 539/4, 539/3, 539/2, 539/1, 538/3, 538/2, 538/1, 537/2, 537/1, 536, 535, 760, 534/3, 758/2, 534/2, 758/1, 533/2, 532/2, 531/2, 530/2, 530/1, 528, 527, 529/2, 525/3, 525/1, 524/4, 523/1, 526, 523/2, 522/2, 522/1, 6/25, 6/41, 521/2, 756, 757, 692, 508, 6/32, 6/26, 766, 764/1, 763/1, 763/2, 764/2, 521/1, 520/2, 520/3.

OPŠTINA KOVIN

KO BAVANIŠTE

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6137, 6136, 6135, 6134, 6133, 8559, 6145, 6144/2, 6144/1, 6143, 6142, 6140, 6132, 6131, 6130, 8562, 6129/2, 6129/3, 6129/1, 6128, 6127/1, 6127/2, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 8443, 4444/23, 6141, 6267, 6265/1, 6264, 6263, 6262, 6261, 6259, 6258, 6257, 6256, 8624, 8629, 6254, 6253, 6252, 6251/4, 6251/3, 6154/2, 6155/2, 6156/2, 6157/2, 6157/1, 6156/1, 6155/1, 6154/1, 8623/2, 6176, 6177, 6097, 6180, 6189, 6094, 6093, 6190, 6194, 6195, 6198, 8634, 6086, 6199, 8443, 8622, 8467, 6160, 6161, 6162, 6165, 6166, 6168, 6169, 6184, 6171, 6173, 6175, 6178, 6187, 6186, 6185, 6179, 6188, 6191, 6192, 6193, 6196, 6197, 6098, 6084, 8621, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096, 6080, 6079, 6078, 6077, 6076/2, 6076/1, 6075, 6074, 8615/1, 6071, 6070, 6069, 6068, 6067/2, 6067/1, 6066, 6065, 6064, 6063, 6062, 6061, 6060, 6059, 6058, 6057, 6056, 6055, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025/1, 6025/2, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 8638/1, 8470, 6618, 6617, 6619, 6620, 6621, 6623, 6624, 8613, 6628, 6627/2, 6627/1, 6626, 6625/2, 6625/3, 6625/1, 5935/2, 5935/1, 6629, 6054, 6053, 6051/2, 6052, 6051/1, 6050/2, 6050/1, 6049, 6048, 6046/1, 6045, 6044, 6043, 6042, 8614, 8640, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634/1, 6634/2, 6635, 6636, 6637, 6638, 6639/1, 8715, 8136, 8135, 8138, 6639/2, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 8646, 6662, 6657, 6656, 6655, 6660, 6661, 6662/1, 6662/2, 6662/3, 6668, 6667, 6666, 6665, 6664, 6663/2, 6663/1, 6648, 8493, 8717, 8140, 8139, 6669, 6670, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 8701, 8703, 8021, 8020, 8019, 8018, 8017, 8016, 8015, 8014, 8013, 8012, 8010, 8011, 8008, 8007, 8006, 8005, 8004, 8003, 8009, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8704, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8490, 8709, 8107, 8106, 8710, 8105, 8104, 8103, 8102, 8101, 8100, 8099, 8108, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6137, 6136, 6135, 6134, 6133, 8559, 6138, 6139, 6145, 6144/2, 6144/1, 6143, 6142, 8560, 6140, 6132, 6131, 6130, 6146, 6268, 8562, 6129/2, 6129/3, 6129/1, 6128, 6127/1, 6127/2, 6126, 6125, 6124, 6123, 6122, 6121, 6120, 6119, 8443, 4446/2, 4446/27, 4444/23, 4444/29, 4444/1, 4444/24, 8557, 6141, 6267, 6265/1, 6264, 6263, 6262, 6261, 6259, 6258, 6257, 6256, 8624, 8629, 6254, 6253, 6252, 6251/4, 6251/3, 6251/2, 8467, 6247, 6242, 6251/1, 6248, 6243, 6241, 6238/2, 6245, 6154/2, 6155/2, 6156/2, 6157/2, 6157/4, 6157/3, 6157/1, 6156/1, 6155/1, 6154/1, 6170, 8623/2, 6172, 6101, 6102, 6174, 6176, 6177, 6097, 6180, 6189, 6094, 6093, 6190, 6194, 6195, 6198, 8634, 6086, 6085, 6199, 6202, 6203, 8443, 8622, 8467, 6182, 8625, 6181, 6246, 6160, 6161, 6162, 6165, 6166, 6168, 6169, 6183, 6184, 6171, 6173, 6175, 6178, 6187, 6186, 6185, 6179, 6188, 6191, 6192, 6193, 6196, 6197, 6200, 6201, 6204/1, 6103, 6100, 6099, 6098, 6084, 8621, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092, 6095, 6096, 6083, 6081, 6082, 6080, 6079, 6078, 6077, 6076/2, 6076/1, 6075, 6074, 8615/1, 6072, 6071, 6070, 6069, 6068, 6067/2, 6067/1, 6066, 6065, 6064, 6063, 6062, 6061, 6060, 6059, 6058, 6057, 6056, 6055, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6014, 6015/1, 6015/2, 6016, 6017, 6018, 6019, 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025/1, 6025/2, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 8638/1, 8470, 6618, 6617, 6619, 6620, 6621, 6623, 6624, 8613, 6628, 6627/2, 6627/1, 6626, 6625/2, 6625/3, 6625/1, 5935/2, 5935/1, 5936, 5937, 6629, 6054, 6053, 6051/2, 6052, 6051/1, 6050/2, 6050/1, 6049, 6048, 6046/2, 6046/1, 6045, 6044, 6043, 6042, 8614, 6037, 8640, 6630, 6631, 6632, 6633, 6634/1, 6634/2, 6635, 6636, 6637, 6638, 6675, 6676, 6677/1, 6677/2, 6678, 6639/1, 8715, 8136, 8135, 8138, 6611, 6610, 6609, 6608, 6607, 6606, 6639/2, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6645, 6646, 6647, 6649, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 8646, 6662, 6658, 6659, 6657, 6656, 6655, 6660, 6661, 6662/1, 6662/2, 6662/3, 6668, 6667, 6666, 6665, 6664, 6663/2, 6663/1, 6648, 8493, 8717, 8142, 8141, 8140, 8139, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673, 7958, 7957, 7977, 7978, 7979, 7980, 7981, 7982, 7983, 7984, 7985, 7986, 7987, 8700, 8701, 8703, 8028, 8027, 8026, 8025, 8224, 8023, 8022, 8021, 8020, 8019, 8018, 8017, 8016, 8015, 8014, 8013, 8012, 8010, 8011, 8008, 8007, 8006, 8005, 8004, 8003, 8002, 8001, 8000, 7999, 7998, 7997, 7996, 8009, 8059/2, 8060, 8061, 8062, 8063, 8064, 8065, 8066, 8067, 8068, 8069, 8070, 8704, 8071, 8072, 8073, 8074, 8075, 8076, 8077, 8078, 8490, 8709, 8111, 8107, 8106, 8710, 8105, 8104, 8103, 8102, 8101, 8100, 8099, 8097, 8096, 8095, 8094, 8708, 8098, 8108, 8109, 8394, 8395, 8396, 8397, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 8403, 8404, 8405, 8406, 8407, 8408, 8409, 8410, 8411, 8393, 8117/2, 8117/1, 8711, 4447/2, 8491, 8641, 8645, 8110, 8472.

KO KOVIN

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

10664, 9062/1, 9062/3, 9062/2, 9063/2, 9064/3, 9063/1, 9064/1, 10665/2, 10665/1, 9120, 9121, 9122, 9124/3, 9137, 9124/2, 9123, 9136, 9135, 9134, 9132, 9133, 9138, 9139, 9140, 9141, 10666, 9110/3, 9112, 9114, 9116, 9118, 9119, 9117, 9115, 9113, 9111/3, 9078, 9079/1, 9079/2, 9080/1, 9080/2, 9084, 9165, 9171, 10671, 10670, 9209, 9207, 9208, 10425, 9205, 9188, 9187, 9186, 9185, 9184, 9183, 9182, 9223, 10155/3, 10674, 9222/1, 10672, 10669, 9201, 9200, 9199, 9198, 9197, 10155/1, 10455/3, 10455/5, 10717/3, 10455, 10673/1, 10673/2, 10426, 10679, 10680, 10478, 10414, 9262, 10106, 9263, 10427, 9261, 10713/3, 10453/4, 10712/1, 10714/4, 10103/2, 10738, 10103/6, 10107/2, 10103/3, 10714/2, 10103/8, 10103/5, 10450/10, 10096/15, 9317/1, 10101, 10094/1, 10715/1, 10454/1, 10092, 10090, 10472, 10709, 10089, 10088, 10735, 9134, 10154/1, 10667, 9063/3, 10103/10.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

10423, 10663/2, 9047/3, 10664, 9062/1, 9062/3, 9062/2, 9063/2, 9064/3, 9065/3, 9063/1, 9064/1, 9065/1, 9066/1, 9067/1, 9068/1, 9069/1, 9070/1, 9071/1, 9072/1, 9073/1, 9074/1, 9075/1, 9076/2, 9076/1, 9077, 10665/2, 9067/2, 9068/2, 9069/2, 9070/2, 9071/2, 9072/2, 10665/3, 10665/1, 9073/2, 9074/2, 9075/2, 9076/3, 9120, 9121, 9122, 9124/3, 9124/1, 9125, 9137, 9124/2, 9123, 9136, 9135, 9134, 9132, 9133, 9138, 9139, 9140, 9141, 9142, 9126, 9144, 9145/1, 9143, 10666, 9108, 9110/1, 9110/2, 9110/3, 9112, 9114, 9116, 9118, 9119, 9117, 9115, 9113, 9111/3, 9111/2, 9109, 9111/1, 9078, 9079/1, 9079/2, 9080/1, 9080/2, 9084, 9163, 9164, 9165, 9171, 10671, 10670, 9209, 9207, 9208, 9211, 9210, 10425, 9205, 9196, 9195, 9194, 9193, 9192, 9191, 9190, 9189, 9188, 9187, 9186, 9185, 9184, 9183, 9182, 9229, 9228, 9227, 9226, 9224, 9225, 9223, 10155/3, 10674, 9222/1, 10672, 10669, 9201, 9200, 9199, 9198, 9197, 10155/1, 10455/3, 10455/5, 10717/3, 10153/3, 10153/2, 10455, 10673/1, 10673/2, 10426, 10679, 10680, 10478, 10414, 9262, 10106, 9264/3, 9263, 10427, 9261/2, 9261/1, 9261, 10105/3, 10457, 10457/2, 10713/3, 10453/4, 10712/1, 10107/4, 10714/4, 10713/4, 10713/2, 10453/5, 10453/2, 10105/2, 10105/3, 10103/2, 10738, 10103/6, 10107/2, 10103/3, 10714/2, 10714/1, 10103/8, 10103/5, 10104, 10107/3, 10716/2, 10107/5, 10456, 10103/9, 10099/2, 10096/6, 10450/10, 10096/15, 9317/1, 10101, 10094/1, 10099/1, 10715/1, 10454/1, 10092, 10090, 10472, 10709, 10089, 10088, 10735, 10100/1, 10665/2, 9134, 1065/2, 10153/1, 10720/2, 10154/1, 10667, 9063/3, 10103/10.

KO PLOČICA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3294/8, 4020, 3294/11, 3294/6, 3294/7, 3294/45, 3294/46, 3294/47, 3294/48, 3294/49, 3294/50, 3294/51, 3294/52, 3294/53, 3294/54, 3482, 3294/5, 3254, 3255/1, 3255/2, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/1, 3267/2, 3268, 3269, 3270, 2726/2, 2726/3, 2727/2, 2727/1, 2728/1, 2728/2, 2729/1, 2729/2, 2730, 2731, 2732, 2733, 2748, 3471, 2724, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2714, 2713, 2717, 2716, 2715/3, 2715/2, 2715/1, 2712/2, 2712/1, 2711/2, 2711/1, 2710/2, 2710/1, 2709/2, 2709/1, 2708, 2707, 2706/3, 2706/2, 2706/1, 2705, 2704, 2703, 2702, 2700, 2701, 3184/14, 3205, 3204, 3184/19, 3184/18, 3184/17, 3184/16, 3184/20, 3184/15, 3184/13, 3184/12, 3184/21, 3184/11, 3184/9, 3184/10, 3184/8, 3184/7, 3184/6, 3184/5, 3184/4, 3184/3, 3184/2, 3184/1, 3183/1, 3182/2, 3182/1, 3181, 3180, 3179, 3178, 3177, 3176/2, 3176/1, 3175, 3174/3, 3229, 2393, 2395, 2306, 2103, 2105/2, 2105/1, 2104, 2101, 2100, 2099, 2098, 2130, 2129/2, 2749, 2399, 2129/1, 2128, 2127, 2126, 2125, 2124, 2123, 2122/2, 2338, 2400, 2137, 2138/2, 2138/1, 2139/2, 2139/3, 2139/1, 2140/1, 2140/3, 2140/4, 2140/5, 2140/2, 2141/1, 2141/2, 2141/3, 2198/3, 2205/2, 2205/4, 2205/3, 2204, 2202/2, 2202/3, 2202/1, 2201, 2200, 2199/4, 2199/1, 2199/2, 2199/3, 2198/4, 2757, 2402, 2401, 2317/1, 2317/2, 2318, 2319, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322/1, 2322/2, 2322/3, 2323/1, 2323/2, 2323/3, 2324/1, 2324/2, 2325, 2326.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3294/8, 4020, 3294/11, 3294/6, 3294/7, 3294/40, 3294/41, 3294/42, 3294/43, 3294/44, 3294/45, 3294/46, 3294/47, 3294/48, 3294/49, 3294/50, 3294/51, 3294/52, 3294/53, 3294/54, 3482, 3294/5, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255/1, 3255/2, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267/1, 3267/2, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 2725, 2726/1, 2726/2, 2726/3, 2727/2, 2727/1, 2728/1, 2728/2, 2729/1, 2729/2, 2730, 2731, 2732, 2733, 2748, 3471, 2724, 2723, 2722, 2721, 2720, 2719, 2718, 2714, 2713, 2717, 2716, 2715/3, 2715/2, 2715/1, 2712/2, 2712/1, 2711/2, 2711/1, 2710/2, 2710/1, 2709/2, 2709/1, 2708, 2707, 2706/3, 2706/2, 2706/1, 2705, 2704, 2703, 2702, 2698/2, 2697/1, 2696, 2697/2, 2698/1, 2699, 2700, 2701, 3184/14, 3231, 3167, 3166, 3165, 3164, 3163, 3162, 3161/1, 3161/2, 3160/2, 3160/5, 3160/4, 3160/3, 3159, 3158, 3157, 3156, 3155, 3154, 3153, 3152, 3151/3, 3151/2, 3151/1, 3150, 3208, 3207/2, 3207/3, 3207/1, 3206/6, 3206/7, 3206/3, 3206/5, 3206/4, 3206/1, 3205, 3204, 3184/19, 3184/18, 3184/17, 3184/16, 3184/20, 3184/15, 3184/13, 3184/12, 3184/21, 3184/11, 3184/9, 3184/10, 3184/8, 3184/7, 3184/6, 3184/5, 3184/4, 3184/3, 3184/2, 3184/1, 3183/1, 3182/2, 3182/1, 3181, 3180, 3179, 3178, 3177, 3176/2, 3176/1, 3175, 3174/3, 3174/2, 3229, 3174/1, 3173, 2393, 2395, 2306, 2103, 2750, 2751, 2105/2, 2105/1, 2600, 2104, 2578/2, 2578/1, 2102, 2101, 2100, 2099, 2098, 2131/2, 2131/1-b, 2131/1-a, 2130, 2129/2, 2749, 2399, 2129/1, 2128, 2127, 2126, 2125, 2124, 2123, 2122/2, 2122/1, 2121, 2120, 2338, 2400, 2134/2, 2135, 2136/1, 2136/2, 2137, 2138/2, 2138/1, 2139/2, 2139/3, 2139/1, 2140/1, 2140/3, 2140/4, 2140/5, 2140/2, 2141/1, 2141/2, 2141/3, 2142, 2198/2, 2198/3, 2209, 2208, 2207, 2206/2, 2206/1, 2205/2, 2205/4, 2205/3, 2204, 2202/2, 2202/3, 2202/1, 2201, 2200, 2199/4, 2199/1, 2199/2, 2199/3, 2198/4, 2198/5, 2198/1, 2197/2, 2197/1, 2757, 2392, 2402, 2401, 2313/2, 2314, 2315/1, 2315/2, 2316, 2317/1, 2317/2, 2318, 2319, 2320, 2321/1, 2321/2, 2322/1, 2322/2, 2322/3, 2323/1, 2323/2, 2323/3, 2324/1, 2324/2, 2325, 2326, 2327/2, 2327/3, 2327/4, 2328.

KO SKORENOVAC

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1239/3, 1423, 1422/1, 1420/2, 1420/1, 1419, 1418, 1417, 1416, 1457/1, 1103/31, 1139/4, 1103/40, 1139/2, 1103/22, 1589/1, 1589/2, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1592/1, 1592/2, 1593/2, 1592/4, 1592/3, 1591/8, 1591/7, 1591/6, 1591/5, 1593/1, 1594/2, 1510, 1520, 1421/1, 1430, 1360, 1352/2, 1353/1, 1352/2, 1352/1, 1351/2, 1351/1, 4049, 1350/2, 1350/1, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338/2, 1338/1, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1102/127, 1102/4, 1102/201, 1103/39, 1103/12, 1103/11, 1102/200, 1102/187, 1102/186, 1103/15, 1102/189, 1102/191, 1103/34, 1251, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240/1, 1103/30, 1139/1, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233/2, 1233/1, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1208/3, 1132/1, 1131/1, 1130/1, 1129/1, 1128/2, 1127/1, 1128/1, 1126/1, 1125/2, 1125/1, 1124/1, 1123/1, 1122/1, 1121/1, 1120/1, 1119/1, 1118/1, 1117/1, 1116/1, 1115/1, 1114/1, 1113/2, 1113/1, 1112/1, 1111/1, 1110/3, 1110/2, 1110/1, 1109/1, 1108/2, 1108/1, 1107/2, 1107/1, 1106/1, 1105/1, 1104/1, 1103/8, 1103/6, 1103/20, 1103/28, 4046, 1103/24, 1104/2, 1105/2, 1106/2, 1107/2, 1107/4, 11008/3, 1108/4, 1109/2, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1111/2, 1112/2, 1113/3, 1113/4, 1114/2, 1999/3.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1239/3, 1500/3, 1500/1, 1499/2, 1423, 1422/1, 1420/2, 1420/1, 1419, 1418, 1417, 1416, 1414, 1413, 1412, 1411, 1410, 1457/1, 1208/2, 1103/31, 1139/4, 1103/40, 1139/2, 1103/22, 1583/2, 1584/1, 1585/1, 1586/1, 1586/2, 1587/1, 1588/1, 1589/1, 1589/2, 1590/1, 1590/2, 1591/1, 1591/2, 1591/3, 1591/4, 1592/1, 1592/2, 1593/2, 1592/4, 1592/3, 1591/8, 1591/7, 1591/6, 1591/5, 1588/2, 1587/2, 1586/4, 1586/3, 1585/2, 1584/2, 1583/4, 1593/1, 1583/3, 1594/2, 1499/1, 1498/2, 1498/1, 1510, 1520, 1415, 1421/1, 1430, 1360, 1352/2, 1353/1, 1352/2, 1352/1, 1351/2, 1351/1, 4049, 1350/2, 1350/1, 1349, 1348, 1347, 1346, 1345, 1344, 1343, 1342, 1341, 1340, 1339, 1338/2, 1338/1, 1337, 1336, 1335, 1334, 1333, 1332, 1331, 1330, 1329, 1328, 1327, 1326, 1325, 1324, 1323, 1102/127, 1102/4, 1102/201, 1103/39, 1103/12, 1103/11, 1102/200, 1102/187, 1102/186, 1103/15, 1103/14, 1102/189, 1102/191, 1103/34, 1258, 1257, 1256, 1255, 1254, 1253, 1252, 1251, 1250, 1249, 1248, 1247, 1246, 1245, 1244, 1243, 1242, 1241, 1240/1, 1103/30, 1139/1, 1238, 1237, 1236, 1235, 1234, 1233/2, 1233/1, 1232, 1231, 1230, 1229, 1228, 1227, 1226, 1225, 1224, 1223, 1222, 1221, 1220, 1219, 1218, 1217, 1216, 1215, 1214, 1213, 1212, 1211, 1210, 1208/3, 1140/1, 1139/1, 1138/1, 1137/1, 1136/1, 1135/1, 1134/1, 1133/1, 1132/1, 1131/1, 1130/1, 1129/1, 1128/2, 1127/1, 1128/1, 1126/1, 1125/2, 1125/1, 1124/1, 1123/1, 1122/1, 1121/1, 1120/1, 1119/1, 1118/1, 1117/1, 1116/1, 1115/1, 1114/1, 1113/2, 1113/1, 1112/1, 1111/1, 1110/3, 1110/2, 1110/1, 1109/1, 1108/2, 1108/1, 1107/2, 1107/1, 1106/1, 1105/1, 1104/1, 1103/8, 1103/6, 1103/20, 1103/28, 4046, 1103/24, 1104/2, 1105/2, 1106/2, 1107/2, 1107/4, 11008/3, 1108/4, 1109/2, 1110/4, 1110/5, 1110/6, 1111/2, 1112/2, 1113/3, 1113/4, 1114/2, 1115/2, 1116/2, 1117/2, 1118/2, 1119/2, 1120/2, 1121/2, 1122/2, 4050, 1138/2, 1999/3.

GRAD PANČEVO

KO DOLOVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

14581, 14580, 14579, 14578, 14577, 14576, 14575, 14574, 14573, 14572.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

14557, 14558, 14559, 14560, 14570, 14599, 14598, 14597, 14596, 14595, 14594, 14593, 14592, 14591, 14590, 14589, 14588, 14587, 14586, 14586, 14584, 14583, 14582, 14581, 14580, 14579, 14578, 14577, 14576, 14575, 14574, 14573, 14572, 14571, 14568, 14567, 14566, 14565, 14564, 14653, 14562, 14561.

KO GLOGONJ

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4823, 5175, 5468, 5423/2, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432/1, 5432/2, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438/1, 5438/2, 5399/2, 5399/1, 5398, 5397, 5396, 5395/2, 5395/1, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, 5361, 5331/2, 5331/3, 5331/4, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336/2, 5336/1, 5336/3, 5337, 5338, 5339/1, 5339/2, 5340, 5341, 5342, 5343/1, 5343/2, 5344/1, 5344/2, 5345/1, 5345/2, 5346/1, 5346/2, 5346/3, 5347, 5258, 5279/5, 5279/4, 5279/1, 5278/2, 5278/4, 5278/1, 5277, 5276, 5275, 5274, 5273, 5272, 5271, 5270, 5269/3, 5269/2, 5269/1, 5268, 5267, 4475, 5177/2, 5177/3, 5241/1, 5242/1, 5243/1, 5243/4, 5244/1, 5244/4, 5244/5, 5245/1, 5245/4, 5246, 5247/1, 5248/1, 5248/4, 5249/1, 5241/2, 5242/2, 5243/2, 5243/3, 5244/2, 5244/3, 5244/6, 5245/2, 5245/3, 5247/2, 5250/1, 5251/1, 5252/1, 5254/2, 0, 0, 0, 5254/1, 5256/1, 5256/2, 5257/1, 5177/12, 5177/11, 5177/10, 5177/9, 5177/8, 5177/7, 5177/6, 5177/5, 5177/4, 5177/1, 5176, 4460/2, 4461/1, 4462/1, 4462/2, 4463/2, 4464/1, 4464/2, 4465/2, 4466/2, 4467/1, 4476/2, 4468/1, 4468/2, 4522, 5174, 4346, 4582, 4581/2, 4581/1, 4580, 4576/2, 4576/1, 4575/2, 4575/1, 4574, 4573/2, 4573/1, 4572, 4568/2, 4568/1, 4567, 4566, 4565/2, 4565/1, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557/2, 4557/1, 4583, 4665, 4663/18, 4663/17, 4663/16, 4663/15, 4663/14, 4663/13, 4663/12, 4663/11, 4688, 4687, 4686, 4685, 4684/2, 4684/1, 4683, 4682, 4681, 4680, 4679, 4678, 4677, 4676, 4675, 4674, 4673, 4672, 4671, 4670, 4669, 4668, 4667, 4666, 3544/1, 3544/2, 4740, 4813, 4814, 4815, 4816/1, 4816/2, 4817/1, 4817/2, 4818, 4819, 4820, 4821/1, 4821/2, 4822, 3542, 3541, 3540, 3539/2, 3539/1, 3538, 3537, 3536, 3535/2, 3535, 3534, 3533, 3532/2, 3532/1, 3531, 3481, 3825/1, 3824, 3414/1, 3414/2, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420/2, 3420/1, 3421/1, 3421/2, 3422, 3423, 3424, 3425/1, 3425/3, 3425/2, 3426/1, 3426/2, 3393, 3389/2, 3389/1, 3389, 3388, 3387/2, 3387/1, 3386, 3385/2, 3385/1, 3384, 3383, 3382, 3381, 3380, 3379, 3378/4, 3378/3, 3378/2, 3378/1, 3377, 3376, 3375, 3374, 3373/3, 3373/2, 3373/1, 3372, 3371, 3370/2, 3370/1, 3369/2, 3369/1, 3368, 3367, 3366, 3365/4, 3365/3, 3365/2, 3365/1, 3364, 3285, 3353, 2923, 3352/1, 3351, 3350, 3349, 3348, 3347, 3346, 3345/2, 3345/1, 3344, 3343.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4823, 5175, 5468, 5420, 5422/1, 5421/1, 5421/2, 5422/2, 5423/1, 5423/2, 5424, 5425, 5426, 5427, 5428, 5429, 5430, 5431, 5432/1, 5432/2, 5433, 5434, 5435, 5436, 5437, 5438/1, 5438/2, 5439, 5440, 5441, 5442, 5443, 5444, 5445, 5403, 5402, 5401/2, 5401/3, 5401/1, 5400, 5399/2, 5399/1, 5398, 5397, 5396, 5395/2, 5395/1, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, 5385, 5384, 5361, 5383, 5327, 5328, 5329, 5330, 5331/1, 5331/2, 5331/3, 5331/4, 5332, 5333, 5334, 5335, 5336/2, 5336/1, 5336/3, 5337, 5338, 5339/1, 5339/2, 5340, 5341, 5342, 5343/1, 5343/2, 5344/1, 5344/2, 5345/1, 5345/2, 5346/1, 5346/2, 5346/3, 5347, 5348, 5349, 5350, 5351, 5352/2, 5258, 5281/5, 5281/4, 5281/1, 5280/4, 5280/1, 5279/8, 5279/5, 5279/4, 5279/1, 5278/2, 5278/4, 5278/1, 5277, 5276, 5275, 5274, 5273, 5272, 5271, 5270, 5269/3, 5269/2, 5269/1, 5268, 5267, 5266, 5265/2, 5265/1, 5264/2, 5264/1, 5263/2, 5263/1, 4459, 4475, 5177/2, 5177/3, 5233, 5236, 5237, 5238, 5239, 5240, 5241/1, 5242/1, 5243/1, 5243/4, 5244/1, 5244/4, 5244/5, 5245/1, 5245/4, 5246, 5247/1, 5248/1, 5248/4, 5249/1, 5241/2, 5242/2, 5243/2, 5243/3, 5244/2, 5244/3, 5244/6, 5245/2, 5245/3, 5247/2, 5248/2, 5248/3, 5249/2, 5250/2, 5251/3, 5252/3, 5253/2, 5252/2, 5251/2, 5250/1, 5251/1, 5252/1, 5254/2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5254/1, 5256/1, 5256/2, 5257/1, 4458/2, 4457, 4556, 4455/2, 4455/1, 5177/18, 5177/17, 5172/16, 5177/15, 5177/14, 5177/13, 5177/12, 5177/11, 5177/10, 5177/9, 5177/8, 5177/7, 5177/6, 5177/5, 5177/4, 5177/1, 5176, 4460/2, 4461/1, 4462/1, 4462/2, 4463/2, 4464/1, 4464/2, 4465/2, 4466/2, 4467/1, 4476/2, 4468/1, 4468/2, 4470/2, 4471/1, 4471/1, 4471/3, 4472/1, 4472, 4473, 4522, 5171/18, 5172, 5173, 5174, 4346, 4582, 4581/2, 4581/1, 4580, 4576/2, 4576/1, 4575/2, 4575/1, 4574, 4573/2, 4573/1, 4572, 4568/2, 4568/1, 4567, 4566, 4565/2, 4565/1, 4564, 4563, 4562, 4561, 4560, 4559, 4558, 4557/2, 4557/1, 4556, 4555, 4554, 4553, 4552, 4549, 4548, 4583, 4665, 4663/18, 4663/17, 4663/16, 4663/15, 4663/14, 4663/13, 4663/12, 4663/11, 4663/10, 4666/9, 7996/8, 4690, 4689/2, 4689/1, 4688, 4687, 4686, 4685, 4684/2, 4684/1, 4683, 4682, 4681, 4680, 4679, 4678, 4677, 4676, 4675, 4674, 4673, 4672, 4671, 4670, 4669, 4668, 4667, 4666, 3544/1, 3544/2, 3545/1, 3545/2, 3546, 3547, 3548, 3349, 3350, 4740, 4807, 4808, 4809, 4810/1, 4810/2, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816/1, 4816/2, 4817/1, 4817/2, 4818, 4819, 4820, 4821/1, 4821/2, 4822, 3542, 3541, 3540, 3539/2, 3539/1, 3538, 3537, 3536, 3535/2, 3535, 3534, 3533, 3532/2, 3532/1, 3531, 3530/2, 3530/1, 3529/2, 3529/1, 3528, 3527, 3526/2, 3526/1, 3525, 3481, 3833, 3832, 3831, 3829, 3828, 3827, 3826, 3825/2, 3825/1, 3824, 3414/1, 3414/2, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420/2, 3420/1, 3421/1, 3421/2, 3422, 3423, 3424, 3425/1, 3425/3, 3425/2, 3426/1, 3426/2, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3403, 3402, 3401, 3400, 3399, 3398, 3397, 3395/2, 3395/1, 3394, 3393, 3389/2, 3389/1, 3389, 3388, 3387/2, 3387/1, 3386, 3385/2, 3385/1, 3384, 3383, 3382, 3381, 3380, 3379, 3378/4, 3378/3, 3378/2, 3378/1, 3377, 3376, 3375, 3374, 3373/3, 3373/2, 3373/1, 3372, 3371, 3370/2, 3370/1, 3369/2, 3369/1, 3368, 3367, 3366, 3365/4, 3365/3, 3365/2, 3365/1, 3364, 3363, 3362, 3361, 3360, 3359, 3285, 3353, 2923, 3352/2, 3352/1, 3351, 3350, 3349, 3348, 3347, 3346, 3345/2, 3345/1, 3344, 3343, 3342/2, 3342/1, 3341, 3340, 3339, 3338/2, 3338/1, 3337.

KO JABUKA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3617, 3615, 3618, 3616/2, 3616/1, 3615/3, 3615/2, 3615/1, 3614/2, 3614/1, 3612/2, 3613, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 3620/4, 3621, 3622, 3623/1, 3623/2, 3623/3, 3654, 3656/1, 3656/3, 3660, 3661, 3659, 3658, 3657, 3656/2, 3671, 3670, 3667, 3943/3, 3947, 3948, 3943/2, 3943/1, 3942/3, 3942/2, 3942/1, 3941/3, 3941/2, 3941/1, 3940, 3989/2, 3989/1, 3938, 3937/2, 3937/1, 3936, 3935/3, 3935/1, 3934/3, 3934/2, 3934/1, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3935/2, 6291, 3980, 4395, 3958/1, 3958/2, 3959/2, 3959/1, 3960/1, 3960/2, 3961/1, 3961/2, 3962, 3963, 3974/1, 3974/2, 3975/1, 3975/2, 3975/3, 3976/1, 3976/2, 3977/1, 3977/2, 3981/1, 3981/2, 3982/1, 3982/2, 3983/1, 3983/2, 3984, 3985/1, 3985/3, 3985/2, 3986/1, 3986/2, 3987/1, 3987/2, 3987/3, 3988, 3989/1, 3989/2, 3990, 3991/1, 3991/2, 3992, 3993, 4017, 4016, 4015/2, 4015/1, 4012, 4011, 4007, 4006, 4005/3, 4005/1, 4004, 4002/2, 4002/1, 4001/2, 4001/1, 4000, 3999, 4417, 4416/2, 4416/1, 4415, 4414/2, 4414/1, 4413/4, 4413/3, 4413/2, 4413/1, 4412/2, 4412/1, 4411/2, 4411/1, 4410, 4408/1, 4408/2, 4407/2, 4407/1, 4406/2, 4406/3, 4406/1, 4405/2, 4405/1, 4404/2, 4404/1, 4409, 4003, 4388, 4379/2, 4379/1, 4378, 4377/2, 4377/1, 4376, 4375, 4374, 4373, 4372, 4371, 4364, 4341, 4340/2, 4339/3, 4339/2, 4339/1, 4338/6, 4338/5, 4338/4, 4338/7, 4338/3, 4338/2, 4338/8, 4338/1, 4337/4, 4337/3, 4337/2, 4337/1, 4335, 4998/2, 4998/1, 4997/2, 4997/1, 4996, 4995, 4994/4, 4994/3, 4994/2, 4994/5, 4994/1, 4993, 4992/2, 4992/1, 4991, 4990, 4989, 4988, 4982/2, 4982/1, 4981, 4980, 4979, 4978, 4977/3, 4977/2, 4999, 5026, 5024, 5023, 5022/2, 5022/1, 5021, 5020/2, 5020/1, 5019/2, 5019/1, 5018/2, 5018/1, 5017/2, 5017/3, 5017/1, 5016/2, 5016/1, 5015/2, 5015/1, 5014/2, 5014/1, 5013/2, 5013/1, 5010/2, 5010/1, 5009/2, 5009/1, 5007/2, 5007/1, 5006, 5005, 5004/2, 5004/1, 5008, 5012, 5027, 5028/1, 5029/1, 5030, 5031/1, 5031/3, 5032/1, 5032/2, 5033, 5034, 5035, 5036/1, 5036/2, 5036/3, 5037/1, 5037/2, 5038, 5039/1, 5039/2, 5040/1, 5042/2, 5042/3, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047/1, 5047/2, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052/1, 5052/2, 5053/1, 5053/2, 5054, 5055, 5056/2, 5057, 5058, 5059/3, 5056/1, 5040/2, 5025, 5029/3, 5072, 5089/1, 5088, 5087, 5086/3, 5086/4, 5086/2, 5086/5, 5086/1, 5085/2, 5084, 5082/1, 5082/2, 5083, 5166, 5096, 5118/2, 5118/1, 5117, 5116/2, 5116/1, 5115/3, 5115/2, 5115/1, 5114/2, 5114/1, 5113, 5112/3, 5112/2, 5112/1, 5111/2, 5111/1, 5110/2, 5110/1, 5109/2, 5109/1, 5108/2, 5108/1, 5107, 5106/3, 5106/2, 5106/1, 5105/2, 5105/1, 5104, 5103/2, 5103/1, 5102/4, 5102/3, 5102/2, 5102/1, 5101/2, 5101/1, 5100/3, 5100/2, 5100/1, 5099, 5098/3, 5098/2, 5098/1, 5097/3, 5097/2, 5097/1, 5095/1, 5041, 5042/1, 5028/2, 5029/2, 5028/3, 3998/2, 4005/2, 4340/1, 5073/1, 5085/1.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3617, 3615, 3618, 3616/2, 3616/1, 3615/3, 3615/2, 3615/1, 3614/2, 3614/1, 3612/2, 3612/1, 3613, 3619/1, 3619/2, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 3620/4, 3621, 3622, 3623/1, 3623/2, 3623/3, 3624, 3629, 3630, 3631/1, 3631/2, 3631/3, 3654, 3656/1, 3656/3, 3660, 3661, 3659, 3658, 3657, 3656/2, 3666, 3662, 3663, 3671, 3670, 3667, 3943/3, 3947, 3948, 3943/2, 3943/1, 3942/3, 3942/2, 3942/1, 3941/3, 3941/2, 3941/1, 3940, 3989/2, 3989/1, 3938, 3937/2, 3937/1, 3936, 3935/3, 3935/1, 3934/3, 3934/2, 3934/1, 3933, 3932, 3931, 3930, 3929, 3928, 3927/2, 3927/1, 3935/2, 6291, 3980, 4418, 4395, 3998/1, 3954, 3955/1, 3955/2, 3955/3, 3956/1, 3956/2, 3956/3, 3956/1, 3957/2, 3958/1, 3958/2, 3959/2, 3959/1, 3960/1, 3960/2, 3961/1, 3961/2, 3962, 3963, 3974/1, 3974/2, 3975/1, 3975/2, 3975/3, 3976/1, 3976/2, 3977/1, 3977/2, 4023/3, 4023/1, 3981/1, 3981/2, 3982/1, 3982/2, 3983/1, 3983/2, 3984, 3985/1, 3985/3, 3985/2, 3986/1, 3986/2, 3987/1, 3987/2, 3987/3, 3988, 3989/1, 3989/2, 3990, 3991/1, 3991/2, 3992, 3993, 3994, 3997, 4422, 4423/1, 4423/3, 4423/2, 4424/1, 4424/2, 4020/2, 4020/1, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015/2, 4015/1, 4012, 4011, 4007, 4006, 4005/3, 4005/1, 4004, 4002/2, 4002/1, 4001/2, 4001/1, 4000, 3999, 4417, 4416/2, 4416/1, 4415, 4414/2, 4414/1, 4413/4, 4413/3, 4413/2, 4413/1, 4412/2, 4412/1, 4411/2, 4411/1, 4410, 4408/1, 4408/2, 4407/2, 4407/1, 4406/2, 4406/3, 4406/1, 4405/2, 4405/1, 4404/2, 4404/1, 4403, 4396/2, 4396/1, 4409, 4003, 4394, 4390, 4389, 4388, 4379/2, 4379/1, 4378, 4377/2, 4377/1, 4376, 4375, 4374, 4373, 4372, 4371, 4370/2, 4370/1, 4369, 4368, 4367, 4366/3, 4364, 4346/1, 4345, 4344, 4343, 4342, 4341, 4340/2, 4339/3, 4339/2, 4339/1, 4338/6, 4338/5, 4338/4, 4338/7, 4338/3, 4338/2, 4338/8, 4338/1, 4337/4, 4337/3, 4337/2, 4337/1, 4335, 4998/2, 4998/1, 4997/2, 4997/1, 4996, 4995, 4994/4, 4994/3, 4994/2, 4994/5, 4994/1, 4993, 4992/2, 4992/1, 4991, 4990, 4989, 4988, 4982/2, 4982/1, 4981, 4980, 4979, 4978, 4977/3, 4977/2, 4976, 4975/2, 4975/1, 4974, 4973, 4972, 4971/3, 4971/2, 4971/1, 4970, 4969/3, 4969/2, 4999, 5001, 4333, 4336, 4332, 4331, 4330, 4329, 5026, 5024, 5023, 5022/2, 5022/1, 5021, 5020/2, 5020/1, 5019/2, 5019/1, 5018/2, 5018/1, 5017/2, 5017/3, 5017/1, 5016/2, 5016/1, 5015/2, 5015/1, 5014/2, 5014/1, 5013/2, 5013/1, 5010/2, 5010/1, 5009/2, 5009/1, 5007/2, 5007/1, 5006, 5005, 5004/2, 5004/1, 5003, 5002, 5008, 5012, 5027, 5028/1, 5029/1, 5030, 5031/1, 5031/3, 5032/1, 5032/2, 5033, 5034, 5035, 5036/1, 5036/2, 5036/3, 5037/1, 5037/2, 5038, 5039/1, 5039/2, 5040/1, 5042/2, 5042/3, 5043, 5044, 5045, 5046, 5047/1, 5047/2, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052/1, 5052/2, 5053/1, 5053/2, 5054, 5055, 5056/2, 5057, 5058, 5059/3, 5059/2, 5059/1, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064/1, 5056/1, 5040/2, 5025, 5031/4, 5031/2, 5030/2, 5029/3, 5090/1, 5072, 5089/2, 5089/3, 5089/1, 5088, 5087, 5086/3, 5086/4, 5086/2, 5086/5, 5086/1, 5085/2, 5084, 5234, 5081/2, 5081/6, 5081/3, 5081/4, 5082/1, 5082/2, 5083, 5166, 5096, 5126/4, 5126/2, 5126/1, 5125, 5124/2, 5124/1, 5123, 5122/2, 5122/1, 5121, 5120/2, 5120/1, 5119, 5118/2, 5118/1, 5117, 5116/2, 5116/1, 5115/3, 5115/2, 5115/1, 5114/2, 5114/1, 5113, 5112/3, 5112/2, 5112/1, 5111/2, 5111/1, 5110/2, 5110/1, 5109/2, 5109/1, 5108/2, 5108/1, 5107, 5106/3, 5106/2, 5106/1, 5105/2, 5105/1, 5104, 5103/2, 5103/1, 5102/4, 5102/3, 5102/2, 5102/1, 5101/2, 5101/1, 5100/3, 5100/2, 5100/1, 5099, 5098/3, 5098/2, 5098/1, 5097/3, 5097/2, 5097/1, 5095/1, 5232/2, 5232/3, 5232/1, 5226, 5225, 5224, 5041, 5042/1, 5028/2, 5029/2, 5028/3, 4424/3, 3998/2, 4005/2, 4340/1, 5000, 5073/1, 5085/1.

KO KAČAREVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2863, 2807, 2913, 2970, 2950, 2949, 2948/2, 2948/1, 2946, 2945, 2944, 2943, 2942, 2941, 2940, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2876/1, 3029, 2773/2, 2825, 2772, 2704, 2751/68, 2751/50, 2751/51, 2751/52, 2751/53, 2751/54, 2751/55, 2751/56, 2751/57, 2751/58, 2751/59, 2751/60, 2751/61, 2751/62, 2751/63, 2751/64, 2751/65, 2751/66, 2751/67, 2726, 2729, 2730, 2731, 2750, 2751/43, 2751/42, 2751/41, 2751/40, 2751/39, 2751/38, 2751/37, 2751/36, 2751/35, 2751/34, 2751/33, 2751/32, 2751/31, 2751/30, 2751/29, 2751/28, 2751/27, 2947, 3031.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2863, 2807, 2913, 2954, 2970, 2952, 2951, 2950, 2949, 2948/2, 2948/1, 2946, 2945, 2944, 2943, 2942, 2941, 2940, 2939, 2938, 2937, 2876/4, 2876/3, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830/1, 2830/2, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2876/1, 2876/2, 3029, 2773/2, 2825, 2790, 2772, 2704, 2751/68, 2761/1, 2754, 2751/44, 2751/45, 2751/46, 2751/47, 2751/48, 2751/49, 2751/50, 2751/51, 2751/52, 2751/53, 2751/54, 2751/55, 2751/56, 2751/57, 2751/58, 2751/59, 2751/60, 2751/61, 2751/62, 2751/63, 2751/64, 2751/65, 2751/66, 2751/67, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2726, 2729, 2730, 2731, 2750, 2751/43, 2751/42, 2751/41, 2751/40, 2751/39, 2751/38, 2751/37, 2751/36, 2751/35, 2751/34, 2751/33, 2751/32, 2751/31, 2751/30, 2751/29, 2751/28, 2751/27, 2751/26, 2751/25, 2751/24, 2751/23, 2751/22, 2751/21, 2751/20, 2751/19, 2751/18, 2751/17, 2751/16, 2751/15, 2751/14, 2947, 2953, 2752, 3031.

KO STARČEVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4577/2, 4536, 4535, 4537, 4518, 4587/2, 4587/1, 4588, 4586, 4504, 4500, 4471, 4515, 4542, 4545, 4547, 4516, 4513, 4538, 4517, 4503, 4502, 4501, 4500, 4506, 4507, 4576, 4604, 4566/2, 4565/2, 4562, 4561, 4558/1, 4557/1, 4556/1, 455/1, 4554/1, 4553/1, 4552/2, 4551/2, 4550/2, 4549/2, 4548/2, 4546/2, 4546/1, 4605, 4568/1, 4568/2, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573/4, 4573/1, 4573/2, 4573/3, 4574, 4575, 4577/1, 4577/3, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 5489/1, 4589/2, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596/1, 4596/1, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603/1, 4603/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4577/2, 4536, 4535, 4537, 4518, 4587/2, 4587/1, 4588, 4586, 4504, 4500, 4498, 4471, 4515, 4542, 4545, 4547, 4516, 4513, 4538, 4517, 4508, 4503, 4494, 4502, 4501, 4500, 4506, 4507, 4576, 4604, 4566/2, 4565/2, 4562, 4561, 4558/1, 4557/1, 4556/1, 455/1, 4554/1, 4549/1, 4548/1, 4544, 4553/1, 4552/2, 4551/2, 4550/2, 4549/2, 4548/2, 4546/2, 4546/1, 4605, 4568/1, 4568/2, 4569, 4570, 4571, 4572, 4573/4, 4573/1, 4573/2, 4573/3, 4574, 4575, 4577/1, 4577/3, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4584, 4585, 5489/1, 4589/2, 4590, 4591, 4592, 4593, 4594, 4595, 4596/1, 4596/1, 4597, 4598, 4599, 4600, 4601, 4602, 4603/1, 4603/2, 4606, 4607, 4608.

KO PANČEVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

8298/3, 8298/4, 8258, 8257, 8256, 8351, 13937, 8284/2, 8309, 8310, 8311, 8312/1, 8312/2, 8313, 8314, 8315, 8316, 8252, 8253, 8254/1, 8254/2, 10345, 13981, 10741, 12705, 12721, 13983, 14002/2, 12736, 12732, 12731, 12711, 12710, 12702, 13990, 13989, 12704, 12700, 12701, 12699, 10610, 10613, 10612, 10611, 10609, 13980, 10586, 10584, 10583, 10582, 10581, 10585, 10579, 10580, 10578, 10577, 10576, 10575, 10574, 10573, 10572, 13979, 10510, 10506/1, 10511, 10512, 13942, 10502, 10501, 10500, 10499, 13941, 10484, 10471/1, 10468, 10467, 10466, 10465, 10464, 10463, 13939, 10353, 10352, 10351, 10350, 10349, 10348, 10347, 10346, 8298/1, 13938, 8317, 8320, 8321, 8350, 8349/2, 8349/1, 8348, 8347, 8346, 8345/2, 8345/1, 8344, 8343, 13936, 8353, 8255, 8352, 8354, 8356/1, 8355, 8356/2, 8357, 13935/1, 8389/1, 8388/1, 8387/1, 8386/1, 8385/1, 8384/1, 8383/2, 8383/1, 8382/1, 8388/2, 8387/2, 8386/2, 8385/2, 8384/2, 8383/4, 8383/3, 8382/2, 13934/3, 13934/2, 8209, 8208/3, 8208/2, 8208/1, 8396, 8397/1, 8397/2, 8398, 8399, 8400, 13930/1, 14008/1, 8207/8, 8207/9, 8207/5, 8207/6, 14009.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

8341/2, 8341/3, 8339, 12709/2, 8298/3, 8298/4, 8260, 8259, 8258, 8257, 8256, 8351, 8261, 13937, 8281/1, 8282, 8283, 8284/1, 8284/2, 8309, 8310, 8311, 8312/1, 8312/2, 8313, 8314, 8315, 8316, 8250, 8251, 8252, 8253, 8254/1, 8254/2, 10345, 13981, 10741, 12705, 12721, 13983, 14002/2, 12736, 12732, 12733, 12731, 14006/2, 12711, 12710, 12703, 12702, 13990, 13989, 12704, 12700, 12701, 12699, 10744, 10745, 10739, 10738, 10737, 10736, 10740, 10610, 10618, 10617, 10616, 10615, 10614, 10613, 10612, 10611, 10609, 13980, 10588, 10587, 10586, 10584, 10583, 10582, 10581, 10585, 10579, 10580, 10578, 10577, 10576, 10575, 10574, 10573, 10572, 10571, 10570, 10569, 10568, 10567, 13979, 10510, 10506/1, 10511, 10512, 10513, 10514, 10515/4, 10515/5, 10505, 13942, 10502, 10501, 10500, 10499, 10496, 10497, 10498, 13941, 10484, 8297, 10471/2, 10471/1, 10470, 10469, 10468, 10467, 10466, 10465, 10464, 10463, 10462, 10461, 10460, 10459, 13939, 10358, 10357, 10356, 10355, 10354, 10353, 10352, 10351, 10350, 10349, 10348, 10347, 10346, 8298/1, 13938, 8317, 8320, 8321, 8322, 8323, 8324, 8325, 8326, 8350, 8349/2, 8349/1, 8348, 8347, 8346, 8345/2, 8345/1, 8344, 8343, 8342, 13936, 8353, 8255, 8352, 8354, 8356/1, 8355, 8356/2, 8357, 8358, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 13935/1, 8392/1, 8391/1, 8390/1, 8389/1, 8388/1, 8387/1, 8386/1, 8385/1, 8384/1, 8383/2, 8383/1, 8382/1, 8381/1, 8380/1, 8379/1, 8392/2, 8391/2, 8390/2, 8389/2, 8388/2, 8387/2, 8386/2, 8385/2, 8384/2, 8383/4, 8383/3, 8382/2, 8381/2, 8380/2, 8379/2, 8378/2, 13934/3, 13934/2, 8212/1, 8211, 8210, 8209, 8208/3, 8208/2, 8208/1, 8396, 8397/1, 8397/2, 8398, 8399, 8400, 8401, 8402, 13930/1, 14008/1, 8207/8, 8207/9, 8207/5, 8207/6, 14009.

OPŠTINA KOVAČICA

KO CREPAJA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7373, 7865, 7372, 7369, 7368, 7370, 7371, 7374, 7618/1, 7375, 7376, 7377, 7378, 7380, 7379, 7381, 7382, 7592, 7587, 7585, 7586, 7579, 7578, 7574, 7581, 7582, 7584, 7593/2, 7593/1, 7583, 7591, 7590, 1866, 7588, 7867

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

7373, 7865, 7372, 7369, 7368, 7367, 7364, 7365, 7370, 7371, 7374, 7618/1, 7366, 7363, 7361, 7359, 7360, 7375, 7376, 7377, 7378, 7380, 7379, 7381, 7382, 7383, 7385, 7384, 7393, 7386, 7389, 7391, 7387, 7390, 7388, 7592, 7587, 7585, 7586, 7579, 7575/1, 7575/2, 7571, 7569, 7560, 7553, 7554, 7557, 7578, 7574, 7581, 7582, 7584, 7593/2, 7593/1, 7558, 7555, 7564, 7563, 7565, 7573, 7577, 7576, 7570, 7583, 7591, 7590, 7580, 1866, 7588, 7867.

OPŠTINA OPOVO

KO BARANDA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1083/20, 1083/21, 1083/22, 1083/19, 1083/18, 1083/17, 1083/16, 1083/15, 1083/14, 1083/13, 1083/12, 1083/11, 1083/10, 1083/9, 1083/8, 1083/6, 1083/5, 1083/4, 1083/3, 1083/2, 1081, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1079/3, 1027/2, 1082, 973, 975, 974, 976, 977, 959/1, 968, 948/5, 958/1, 957/1, 951/1, 1083/7, 1067, 1000, 948/4.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1083/20, 1083/21, 1083/22, 1083/19, 1083/18, 1083/17, 1083/16, 1083/15, 1083/14, 1083/13, 1083/12, 1083/11, 1083/10, 1083/9, 1083/8, 1083/6, 1083/5, 1083/4, 1083/3, 1083/2, 1081, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1068, 1069/1, 1069/2, 1070/1, 1070/2, 1070/3, 1070/4, 1071, 1072, 1073/1, 1073/2, 1074, 1075, 1079/1, 1079/3, 1027/2, 1027/1, 1026/2, 1026/1, 1025/2, 1025/6, 1025/7, 1025/5, 4302, 4295, 1082, 971, 970, 973, 975, 974, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 959/1, 968, 948/5, 958/1, 957/1, 951/1, 1083/7, 4303, 1067, 1000, 972, 948/4, 1080, 951/3.

KO OPOVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3846, 3701, 3827, 767, 766, 764, 765, 763, 768, 3631, 2593, 3647, 145, 144, 143, 142, 3649, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3872, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3870, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3825, 3826, 3031, 3030, 3029, 2589, 2590, 2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 3836, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 3813, 2264, 2263, 2262, 2261, 3804, 2260, 2259, 2258, 3805, 2257, 2256, 3793, 3781, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1471, 1467, 1470, 1469, 1468, 1466, 1464, 1465, 1463, 1462, 1461, 1460, 3758, 1459, 3741, 1109, 3764, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 3740, 1110, 3728, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 3718, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 3674, 868, 867, 866, 865, 864, 861, 863, 862, 860, 3705, 855, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 836, 839, 838, 837, 835, 834, 833, 832, 830, 829, 828, 827, 826, 762, 3706, 755, 760, 761, 759, 758, 757, 756, 754, 753, 752, 751, 3686, 487, 486, 480, 481, 482, 483, 3676, 485, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 3661, 132, 133.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3846, 3701, 3827, 767, 766, 764, 765, 763, 768, 3708, 3631, 3717, 2593, 2588, 2587, 3647, 3646, 150, 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 142, 3649, 3061, 3060, 3059, 3058, 3057, 3056, 3055, 3054, 3053, 3052, 3051, 3050, 3049, 3048, 3047, 3150, 3151, 3871, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3872, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3870, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3837, 2583, 2584, 2585, 2586, 3825, 3826, 3031, 3030, 3029, 3028, 3027, 3026, 3025, 3024, 2589, 2590, 2591, 2592, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 3836, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 3813, 2272, 2271, 2270, 2269, 2268, 2267, 2266, 2265, 2264, 2263, 2262, 2261, 3804, 2260, 2259, 2258, 3805, 2257, 2256, 2255, 2254, 2253, 2252, 2251, 3793, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 3781, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1861, 1859, 1860, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1475, 1474, 1473, 1472, 1471, 1467, 1470, 1469, 1468, 1466, 1464, 1465, 1463, 1462, 1461, 1460, 3758, 1459, 3742, 3741, 1109, 3764, 1458, 1457, 1456, 1455, 1454, 1453, 1452, 1451, 1450, 1449, 1448, 1447, 1446, 1445, 1444, 1443, 1442, 1441, 1440, 1439, 1438, 1437, 1436, 1435, 1434, 1433, 3740, 1110, 3728, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 3718, 883, 882, 879, 878, 881, 880, 877, 876, 875, 874, 873, 872, 871, 870, 869, 3674, 868, 867, 866, 865, 864, 861, 863, 862, 860, 859, 857, 858, 856, 3705, 855, 831, 854, 851, 850, 849, 848, 847, 846, 845, 844, 843, 842, 841, 840, 836, 839, 838, 837, 835, 834, 833, 832, 830, 829, 828, 827, 826, 825, 824, 823, 822, 821, 820, 762, 3706, 3707, 755, 760, 761, 759, 758, 757, 756, 754, 753, 752, 751, 750, 749, 748, 747, 746, 745, 744, 743, 742, 741, 3686, 487, 486, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 3676, 485, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 141, 140, 139, 138, 137, 136, 135, 134, 3661, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 3650, 75.

KO SEFKERIN

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2769, 4597, 4584, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2881, 2880, 2879, 2878, 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 2872, 2871, 4596, 4594, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 4595, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2930, 2929, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 4602, 3537/17, 3536/58, 4631, 3536/57, 3536/32, 3536/6, 3536/7, 3536/8, 3536/9, 3536/10, 3536/11, 3536/12, 3536/13, 3536/14, 3536/15, 3536/16, 3536/17, 3536/18, 3536/19, 3536/20, 3507/10, 3507/2, 3507/3, 3507/4, 3536/27, 3536/28, 3536/29, 3536/30, 3536/31, 4540, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 2737, 4583, 4578, 4580, 4542, 3507/22, 4629.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, 2763, 2762, 4597, 4584, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2881, 2880, 2879, 2878, 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 4596, 4594, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 4595, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2930, 2929, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 4593, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 4602, 3537/17, 3536/58, 4631, 3536/57, 3507/1, 4628, 3536/32, 3536/34, 3536/5, 3536/56, 3536/6, 3536/7, 3536/8, 3536/9, 3536/10, 3536/11, 3536/12, 3536/13, 3536/14, 3536/15, 3536/16, 3536/17, 3536/18, 3536/19, 3536/20, 3507/10, 3507/2, 3507/3, 3507/4, 3507/23, 3507/24, 3536/27, 3536/28, 3536/29, 3536/30, 3536/31, 4540, 3520, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510, 3509, 3508, 2745, 2744, 2743, 2742, 2741, 2740, 2739, 2738, 2737, 2736, 2735, 2734/2, 2734/1, 2733/2, 2733/1, 4583, 4578, 4580, 4542, 3507/22, 4629.

GRAD BEOGRAD

OPŠTINA PALILULA

KO BESNI FOK

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1477, 1, 1565, 40970, 1563, 1479, 1480, 1397, 1569, 1481, 1568, 1484/1, 1401, 1576, 1402, 1571, 1398, 1482, 18, 1487, 1403, 1577, 15, 1486, 1575, 1478, 1485, 1490, 14, 57, 1578, 1404, 1488, 17, 20, 4, 19, 1489, 1405, 1579, 1476/1, 1387, 2, 1494, 1562, 1478, 1396, 10, 62/1, 6.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1477, 1, 1565, 40970, 1492, 26, 1563, 1479, 1480, 1397, 1569, 1481, 1568, 1484/1, 1401, 1576, 1402, 1571, 1398, 1482, 18, 1487, 1403, 1577, 15, 1486, 1575, 1478, 1485, 1573/1, 13, 1490, 14, 57, 1578, 1404, 1488, 17, 20, 4, 19, 1489, 1405, 1579, 1476/1, 1387, 2, 1564, 1494, 1562, 1478, 1396, 10, 62/1, 40971, 6.

GRAD ZRENJANIN

KO ČENTA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7230, 7550, 7372, 7549, 7229, 7977, 7380, 7551, 7385, 7231, 7553, 7233, 7234, 7554, 7555, 7235, 7395, 7556, 7253, 7255, 7396, 7265, 7262, 7323, 7392, 7558, 7328, 6837, 6831, 6835, 7327, 7557.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

7230, 7550, 7372, 7549, 7229, 7977, 7380, 7551, 7385, 7231, 7232, 7553, 7233, 7234, 7554, 7555, 7235, 7395, 7237, 7238, 7239, 7240, 7241, 7243, 7245, 7246, 7247, 7248, 7249, 7250, 7251, 7251, 7242, 7244, 7556, 7253, 7255, 7396, 7256, 7265, 7262, 7323, 7392, 7558, 7328, 6837, 6831, 6835, 7327, 7557, 7272/1, 7273.

KO KNIĆANIN

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2255, 2033, 2365/1, 2010, 2260, 2015, 2012, 2432, 2248, 2435, 2024, 2278, 2025, 2026, 2441, 1993, 2265, 2276, 2027, 1992, 2444, 2275, 1981, 2443, 2274, 1980, 2273, 1976, 1977, 2272, 2442, 2447, 2280, 1974, 1975, 2450, 2449, 2070, 2448, 2282, 2145, 2146, 2484, 2283, 2293, 2161, 2459, 2323, 2481, 2162, 2479, 2184, 2511, 2179, 2188, 2189, 2520, 2187, 2521/1, 2185, 2521/2, 2354, 2522, 2347.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2255, 2033, 2365/1, 2010, 2260, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2253, 2252, 2432, 2248, 2435, 2431, 2024, 2278, 2025, 1994, 2026, 2441, 2277, 1993, 2265, 2276, 2027, 1992, 2444, 2275, 2266, 2043, 1981, 2443, 2274, 1980, 2273, 1976, 1977, 2272, 2442, 2447, 2280, 1974, 1975, 2450, 2449, 2070, 2448, 2281, 2489, 2488, 2071, 2069, 2282, 2144, 2485, 2145, 2146, 2484, 2283, 2293, 2161, 2459, 2323, 2481, 2162, 2479, 2184, 2511, 2179, 2349, 2178, 2188, 2189, 2520, 2519, 2190, 2518, 2353, 2355, 2187, 2521/1, 2185, 2521/2, 2354, 2351, 2142, 2486/1, 2278, 2509, 2523, 2522, 2347.

OPŠTINA TITEL

KO GARDINOVCI

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1008/1, 1008/5, 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1008/10, 1008/25, 1008/11, 1008/12, 1008/4, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1176, 1177, 2547, 1175/3, 2587, 1174/4, 1174/3, 2588, 2585, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 2551, 1236, 1237, 2589, 1016/1, 1016/2, 1145, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129/2, 1129/1, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 2546, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 2595, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 1393, 1394, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1238, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 2549, 1014/4, 2593, 2592, 2591, 1007, 2590.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1008/2, 1008/1, 1008/5, 1008/6, 1008/7, 1008/8, 1008/9, 1008/10, 1008/25, 1008/11, 1008/12, 1008/4, 1008/3, 1009, 1010, 1011, 1014/1, 1014/2, 1014/3, 1176, 1177, 1178, 1180, 2547, 1175/3, 1175/2, 1175/5, 2587, 1174/4, 1174/3, 1174/2, 2588, 2585, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 2551, 1236, 1237, 2589, 1235, 1234, 1016/1, 1016/2, 1145, 1143, 1142, 1141, 1140, 1139, 1138, 1137, 1136, 1135, 1134, 1133, 1132, 1131, 1130, 1129/2, 1129/1, 1128, 1127, 1126, 1125, 1124, 1123, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1360, 1359, 1358, 1357, 1356, 1355, 1354, 1353, 1352, 2546, 1380, 1379, 1378, 1377, 1376, 1375, 1374, 1373, 1372, 1371, 1370, 1369, 1368, 1367, 2595, 1389, 1390, 1391/1, 1391/2, 1392, 1393, 1394, 1395, 1311, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1238, 1239, 1240, 1241, 1017/1, 1017/2, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 2549, 1014/4, 2593, 2592, 2591, 1007, 2590.

KO LOK

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1869, 2342, 1870, 1871, 1872, 1873, 1854, 2451, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1889/2, 1889/1, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 2452, 1909, 1908, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 2447, 1983, 1840, 2473, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 2348, 1839, 1838, 1837, 1836, 1779, 1778, 2493, 2483, 2484, 2489, 2492, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819/3, 1819/2, 1819/1, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 2501, 2127, 2128, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 2129, 2130, 2131, 2500, 1795, 1796, 1797, 1798, 2498, 2362, 2494, 2519, 2173, 2172, 2171, 2170/2, 2170/1, 2499, 2174, 2175, 2176, 2177/1, 2177/2, 2520, 2187, 2186, 2185, 2184, 2183, 2182, 2521, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2450, 2344, 2469, 2349, 1835, 1834, 1874, 1876, 2502, 2522, 1875.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1868, 1869, 2342, 1870, 1871, 1872, 1873, 1855, 1854, 2451, 1896, 1895, 1894, 1893, 1892, 1891, 1889/2, 1889/1, 1888, 1887, 1886, 1885, 1884, 1883, 1882, 1881/2, 1881/1, 2452, 1909, 1908, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 2447, 2445, 1841, 1962, 1983, 1840, 2473, 1771, 1772, 2347, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 2348, 1839, 1838, 1837, 1836, 1784/2, 1784/1, 1783, 1782, 1781, 1780, 1779, 1778, 2493, 2483, 2484, 2488, 2489, 2492, 1827, 1826, 1825, 1824, 1823, 1822, 1821, 1820, 1819/3, 1819/2, 1819/1, 1818, 1817, 1816, 1815, 1814, 2501, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 1813, 1812, 1811, 1810, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 2129, 2130, 2131, 2132, 2500, 2133, 2134, 2135, 2136, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 2498, 2362, 2494, 2519, 2173, 2172, 2171, 2170/2, 2170/1, 2169, 2168, 2167, 2166/3, 2499, 2174, 2175, 2176, 2177/1, 2177/2, 2520, 2190, 2189, 2188, 2187, 2186, 2185, 2184, 2183, 2182, 2181, 2180, 2179, 2178, 2521, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2518, 2450, 2344, 2469, 2349, 1835, 1834, 1833, 2444, 1874, 1876, 1877, 1878, 2502, 2522, 1875, 2471.

KO ŠAJKAŠ

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 3734, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2034, 2036, 2037, 3808, 2749, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744/2, 2744/1, 2743, 3682/1, 2757, 2758, 2759, 2760/1, 2760/2, 3813, 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2760/3, 2760/4, 2761, 3815, 3677, 3820, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 3821, 2787, 2788, 2789, 2791, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2798, 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2874, 2873, 3826, 3825, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 2867, 2866, 2865, 2864, 2863, 2862, 2897, 2898, 2899, 3823, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2858, 2859, 2860, 3828, 3829, 3830, 2919/1, 2918, 2917, 2916, 2915, 2914, 2913, 2912, 2911, 3833, 2978, 2979, 2980, 3888, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3889, 3503/1, 3503/2, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3890, 3836, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467/1, 3467/3, 3467/2, 3468, 3892, 3494/2, 3494/1, 3493, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, 3896, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3407, 3406, 3405, 3404, 3403, 3402, 3401, 3400/3, 3400/2, 3400/1, 3399, 3636, 3901, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3398, 3886, 3882, 3881.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1971, 1972, 1973, 1974/1, 1974/2, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 3734, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007/1, 2007/2, 2007/3, 2008, 2009, 2010, 2011/1, 2011/2, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2035, 2034, 2036, 2037, 3808, 2751, 2750, 2749, 2748, 2747, 2746, 2745, 2744/2, 2744/1, 2743, 2716, 2742, 2741, 3732, 3682/1, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760/1, 2760/2, 3813, 2773, 2772, 2771, 2770, 2769, 2768, 2767, 2766, 2765, 2764, 2763, 2760/3, 2760/4, 2761, 2762, 2715, 3814, 3815, 3677, 3820, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 3821, 2787, 2788, 2789, 2791, 2790, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2798, 2797, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 3822, 2810, 2811, 2812, 2813, 2878, 2877, 2876, 2875, 2874, 2873, 3826, 3825, 2872, 2871, 2870, 2869, 2868, 2867, 2866, 2865, 2864, 2863, 2862, 2861, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 3823, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 3828, 3829, 3830, 2921, 2920, 2919/2, 2919/1, 2918, 2917, 2916, 2915, 2914, 2913, 2912, 2911, 3833, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985/1, 2985/2, 3888, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3889, 3503/1, 3503/2, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3519, 3518, 3517, 3516, 3515, 3514, 3513, 3512, 3511, 3510/3, 3890, 3510/2, 3510/1, 3836, 3456, 3455, 3454, 3891, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467/1, 3467/3, 3467/2, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3892, 3893, 3497, 3496, 3495, 3494/2, 3494/1, 3493, 3492, 3491, 3490, 3489, 3488, 3487, 3486, 3485, 3484, 3483, 3482, 3896, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3411, 3410, 3409, 3408, 3407, 3406, 3405, 3404, 3403, 3402, 3401, 3400/3, 3400/2, 3400/1, 3399, 3636, 3901, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3398, 3886, 3882, 3809, 3881.

KO TITEL

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4069, 4070, 4678, 4068, 4839, 4066, 4067, 4065, 4842, 4064, 4063, 4061, 4062, 4060, 4059, 4058, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045, 4841, 4107, 4108, 4109, 4106, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4110, 4111, 4846, 4848, 4150, 4149/1, 4149/2, 4148, 4147, 4146, 4145, 4144, 4849, 4143, 4142, 4141, 4139, 4138, 4137, 4140, 4918, 4682, 4850, 4175, 4176, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4917, 4914, 4725, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4916, 4679, 4209, 4915, 4238, 4239, 4240, 4241, 4862, 4858, 4237, 4863, 4243, 4692, 4892, 4864, 4242, 4689, 4893, 4891, 4250, 4890, 4697, 4889, 4302, 4705, 4886, 4884, 4706, 4301, 4708, 4711, 4878, 4738/15, 4738/14, 4674, 4588/11, 4588/10, 4735, 4731.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4069, 4070, 4678, 4040, 4068, 4839, 4840, 4066, 4067, 4065, 4071, 4842, 4064, 4063, 4061, 4062, 4060, 4059, 4058, 4057, 4056, 4055, 4054, 4053, 4052, 4051, 4050, 4049, 4048, 4047, 4046, 4045, 4841, 4107, 4108, 4109, 4106, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4110, 4111, 4846, 4848, 4150, 4149/1, 4149/2, 4148, 4147, 4146, 4145, 4144, 4849, 4143, 4142, 4141, 4139, 4138, 4137, 4136, 4135, 4140, 4918, 4682, 4850, 4175, 4176, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4917, 4914, 4725, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4174, 4856, 4916, 4679, 4857, 4685, 4215, 4214, 4213, 4212, 4211, 4210, 4209, 4915, 4238, 4239, 4240, 4241, 4862, 4413, 4414, 4858, 4237, 4863, 4693, 4243, 4692, 4892, 4864, 4242, 4689, 4893, 4891, 4249, 4869, 4250, 4890, 4697, 4889, 4704, 4302, 4705, 4885, 4886, 4884, 4706, 4301, 4708, 4711, 4878, 4738/15, 4738/14, 4738/13, 4674, 4588/12, 4588/11, 4588/10, 4735, 4731, 4844.

KO VILOVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1951, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1824, 1741, 1952, 1765, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1784, 1785, 1786, 1789, 1790, 1862, 1964, 1963, 1826, 1811, 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1827, 1865, 1825, 1812/10, 1861, 1954, 1764, 1953, 1864, 1812/9.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1951, 1746, 1745, 1744, 1743, 1742, 1824, 1741, 1740, 1952, 1765, 1760, 1761, 1762, 1763, 1809, 1808, 1807, 1806, 1805, 1804, 1803, 1802, 1801, 1800, 1799, 1798, 1797, 1796, 1795, 1794, 1793, 1792, 1791, 1784, 1785, 1786, 1789, 1790, 1862, 1964, 1963, 1826, 1783, 1811, 1812/1, 1812/2, 1812/3, 1812/4, 1812/5, 1812/6, 1812/7, 1827, 1865, 1825, 1812/10, 1863, 1962, 1961, 1861, 1954, 1764, 1953, 1864, 1812/9.

GRAD NOVI SAD

KO KOVILJ

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3549, 6901, 6956, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 6956

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 6901, 6956, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 6897, 6956.

OPŠTINA ŽABALJ

KO ĐURĐEVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

5083/1, 5083/2, 5084/2, 5084/1, 5085/1, 5085/3, 5085/2, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 9471, 5102/1, 5102/2, 5103, 5104, 5105/1, 5105/2, 5106, 9487, 9469, 9488, 5431/1, 5431/2, 5431/3, 5432, 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5392, 5393/1, 5393/2, 5394, 5393/3, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 9538, 5430, 5429, 5428, 9536, 9531, 5613, 5612, 5611/2, 5611/1, 5610, 5609, 5608/2, 5608/1, 5607, 5606, 5605, 5604, 5603, 9534, 5602, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 9533, 5670/1, 5670/4, 5670/2, 5670/3, 5671, 5672/1, 5672/2, 5673/1, 5673/2, 5673/3, 5673/3, 9456, 5730, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5721, 5720, 5719, 5718, 5717/2, 5717/1, 5716, 5715, 5714, 9525, 5795, 5794, 5793, 5792, 5791, 5790, 5789, 5788/2, 5788/1, 5787, 5786/4, 5786/3, 5786/2, 5786/1, 5785/2, 9515, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 9524, 6073, 6072, 6071/2, 6071/1, 9452, 9561, 6623, 6624, 6625, 6520, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 9562, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541/1, 6541/2, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 9557, 6553, 6554, 6555/1, 6555/2, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 9563, 9564, 6500/1, 6499, 6498, 6497, 6496, 6495, 6494, 6493, 6492, 6491, 6490, 6489, 6488, 6487, 6486, 6485, 9448, 9565, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6464, 6429, 9573, 6428, 6427, 6426, 6425, 6424, 6423, 6422, 6421, 9572, 6420, 6419, 6418, 9571, 9576, 9523, 6070.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

5080, 5081, 5082, 5083/1, 5083/2, 5084/2, 5084/1, 5085/1, 5085/3, 5085/2, 5086, 5087, 5088, 5089, 5090, 5091, 9470, 9477, 5111, 5110, 9471, 5102/1, 5102/2, 5103, 5104, 5105/1, 5105/2, 5106, 5107, 5100, 5101, 9487, 9469, 9488, 5431/1, 5431/2, 5431/3, 5432, 5386, 5387, 5388, 5389, 5390, 5391/1, 5391/2, 5391/3, 5392, 5393/1, 5393/2, 5394, 5393/3, 5395, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 5401, 9538, 5430, 5429, 5428, 5427, 5426, 5425, 5424, 9536, 9531, 5615, 5614, 5613, 5612, 5611/2, 5611/1, 5610, 5609, 5608/2, 5608/1, 5607, 5606, 5605, 5604, 5603, 9534, 5602, 5601, 5600, 5599, 5598, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5665, 5666, 5667, 5668, 5669, 9533, 5670/1, 5670/4, 5670/2, 5670/3, 5671, 5672/1, 5672/2, 5673/1, 5673/2, 5673/3, 5673/3, 5674/1, 5674/2, 5674/3, 5674/4, 5675, 5676/1, 5676/2, 9456, 5735, 5734, 9530, 5733/4, 5733/3, 5733/2, 5733/1, 5732, 5731, 5730, 5729, 5728, 5727, 5726, 5725, 5724, 5723, 5722, 5721, 5720, 5719, 5718, 5717/2, 5717/1, 5716, 5715, 5714, 5712, 5713, 9525, 5800, 5799, 5798, 5797/2, 5797/1, 5796, 9521, 5795, 5794, 5793, 5792, 5791, 5790, 5789, 5788/2, 5788/1, 5787, 5786/4, 5786/3, 5786/2, 5786/1, 5785/2, 5785/1, 5783, 5782, 5781, 9515, 6054, 6055, 6056, 6057, 6058, 6059, 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6069, 9524, 6076, 6075, 6073, 6072, 6071/2, 6071/1, 6074, 9452, 9561, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, 6629, 6630, 6516, 6517, 6518/1, 6518/2, 6518/3, 6520, 6519, 6521, 6522, 6523, 6524, 6525, 6526, 6527, 6528, 6608, 6609, 6610/1, 6610/2, 6611, 6612, 6613, 9562, 6529, 6530, 6531, 6532, 6533, 6534, 6535, 6536, 6537, 6538, 6539, 6540, 6541/1, 6541/2, 6542, 6543, 6544, 6545, 6546/1, 6546/2, 6547, 6548, 6549, 6550, 6551, 6552, 9557, 6553, 6554, 6555/1, 6555/2, 6556, 6557, 6558, 6559, 6560, 6561, 6562, 6563, 6564, 6565, 6566, 6567, 6568, 6569, 9563, 9564, 6511, 6510, 6509, 6508, 6507/5, 6507/4, 6507/3, 6507/2, 6507/1, 6506, 6505, 6504, 6503, 6502, 6501, 6500/2, 6500/1, 6499, 6498, 6497, 6496, 6495, 6494, 6493, 6492, 6491, 6490, 6489, 6488, 6487, 6486, 6485, 6484, 6483, 6482, 9448, 9565, 6464, 6465, 6466, 6467, 6468, 6469, 6470, 6471, 6472, 6473, 6474, 6475, 6476, 6477, 6464, 6464, 6429, 9573, 6428, 6427, 6426, 6425, 6424, 6423, 6422, 6421, 9572, 6420, 6419, 6418, 9571, 9576, 9523, 6070.

KO GOSPOĐINCI

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544/1, 4544/2, 4718/1, 4716, 4572, 4573, 4574/1, 4574/2, 4575, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4577/2, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583/1, 4583/2, 4584, 4709, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 5768, 4721, 4821, 4762, 4761, 4760, 4759, 4758, 4757, 4827, 4783, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4777, 4776, 4775, 4774, 4773, 4824, 4820, 5108, 4862, 4861, 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 5107, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916/1, 4916/2, 5706, 4957, 5111, 5113, 4956/3, 4956/4, 4987, 4986, 4985, 4984/3, 4984/2, 4959, 4984/1, 4983, 4982, 5116, 5013, 5121, 4999, 5000, 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5002/1, 5002/2, 5120, 5090, 5091, 5092, 5093/1, 5093/2, 5093/3, 5094, 5095, 5495, 5124, 5083, 5085, 5086/1, 5086/3, 5086/2, 5084, 5150, 5151, 5152, 5153, 5496, 5154, 5155, 5156, 5157, 5185/1, 5158/2, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164/1, 5164/2, 5164/8, 5499, 5125, 5500, 5101, 5214, 5213, 5212/2, 5211, 5212/1, 5210, 5209, 5202, 5203, 5204, 5208/1, 5208/2, 5176, 5497, 5175, 5174, 5173, 5172, 5171, 5170, 5169, 5168/3, 5168/2, 5168/1, 5167, 5166/2, 5166/1, 5102, 5114, 5104, 5115.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4527, 4531, 4532, 4535, 4536, 4537, 4538, 4539, 4540, 4541, 4542, 4543, 4544/1, 4544/2, 4545, 4546, 4547, 4548, 4718/1, 4716, 4572, 4573, 4574/1, 4574/2, 4575, 4576/1, 4576/2, 4577/1, 4577/2, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583/1, 4583/2, 4584, 4585, 4586/1, 4715, 4621/3, 4709, 4659/1, 4659/2, 4660, 4661, 4662, 4663, 4664, 4665, 4666, 4667, 4668, 4669, 4670, 4671, 4672, 4673, 4674, 4675, 4676, 4677, 4678, 4679, 4680, 4772, 4681, 5768, 4721, 4821, 4725, 4726, 4727, 4826, 4764, 4763, 4762, 4761, 4760, 4759, 4758, 4757, 4756, 4827, 4784, 4783, 4782, 4781, 4780, 4779, 4778, 4777, 4776, 4775, 4774, 4773, 4772/2, 4772/1, 4771, 4824, 4820, 5108, 4867, 4866, 4865, 4864, 4863, 4862, 4861, 4860, 4859, 4858, 4857, 4856, 4855, 4854, 4853, 4852, 4851/2, 4851/1, 4850, 5107, 4906, 4907, 4908, 4909, 4910, 4911, 4912, 4913, 4914, 4915, 4916/1, 4916/2, 4916/3, 4917, 4918, 4919, 5706, 4957, 5112, 5111, 5113, 4956/16, 4956/2, 4956/3, 4956/4, 4989, 4988, 4987, 4986, 4985, 4984/3, 4984/2, 4961, 4960/1, 4960/2, 4959, 4984/1, 4983, 4982, 4981, 5116, 5013, 5121, 4998, 4999, 5000, 5001/1, 5001/2, 5001/3, 5002/1, 5002/2, 5006, 5120, 5090, 5091, 5092, 5093/1, 5093/2, 5093/3, 5094, 5095, 5096, 5097, 5495, 5124, 5079, 5080, 5081, 5082, 5083, 5085, 5086/1, 5086/3, 5086/2, 5088, 5089, 5087, 5084, 5141, 5142/1, 5142/2, 5143, 5144/2, 5144/1, 5145, 5146/1, 5146/2, 5146/3, 5146/4, 5147, 5148, 5149, 5150, 5151, 5152, 5153, 5496, 5154, 5155, 5156, 5157, 5185/1, 5158/2, 5159, 5160, 5161, 5162, 5163, 5164/1, 5164/2, 5164/8, 5164/6, 5164/3, 5164/4, 5164/5, 5165/1, 5165/2, 5499, 5125, 5500, 5101, 5214, 5213, 5212/2, 5211, 5212/1, 5210, 5209, 5200/2, 5201, 5202, 5203, 5204, 5208/1, 5208/2, 5176, 5497, 5175, 5174, 5173, 5172, 5171, 5170, 5169, 5168/3, 5168/2, 5168/1, 5167, 5166/2, 5166/1, 5177, 5498, 5102, 5114, 5104, 5115.

KO ŽABALJ

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

7510, 7508, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7530/2, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538/2, 7538/1, 7539, 7540, 7541/1, 7541/2, 7542, 7543, 7544/1, 7544/2, 7545, 7546/1, 7546/2, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551/1, 7551/2, 7551/3, 7552, 7553, 11003, 9073/2, 11016, 9070, 11014, 9068, 9069, 10967, 10683, 7616/1, 7616/2, 7615/3, 7615/1, 7614/3, 7614/2, 7609/3, 7609/2, 7609/1, 7608, 7606, 7605, 7607, 7604, 10970, 10681, 10966, 7590, 7589, 7588, 7587/3, 7587/2, 7587/1, 7586/2, 7586/1, 7585/3, 7585/2, 7585/1, 7584, 7583, 7582, 7581, 7580, 7579, 7578, 7577, 7576/2, 7576/3, 7576/1, 7575/2, 7575/1, 7574, 10965, 10969, 7563, 7562, 7561, 7560, 7559, 7558, 7557, 7556.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

7502, 7511, 7509, 7510, 7507, 7508, 7512, 7513, 7514, 7515, 7516, 7517, 7518, 7519, 7520, 7521, 7522, 7528/3, 7529/1, 7529/2, 7530/1, 7530/2, 7531, 7532, 7533, 7534, 7535, 7536, 7537, 7538/2, 7538/1, 7539, 7540, 7541/1, 7541/2, 7542, 7543, 7544/1, 7544/2, 7545, 7546/1, 7546/2, 7547, 7548, 7549, 7550, 7551/1, 7551/2, 7551/3, 7552, 7553, 11003, 9073/2, 11016, 9070, 11014, 9068, 9069, 10967, 10683, 7616/1, 7616/2, 7615/3, 7615/1, 7614/3, 7614/2, 7614/1, 7613, 7612, 7611, 7610, 7609/3, 7609/2, 7609/1, 7608, 7606, 7605, 7602, 7607, 7604, 7601, 7603/2, 7603/3, 7603/1, 7600, 7599, 10971, 10970, 7589, 10681, 10966, 7590, 7589, 7588, 7587/3, 7587/2, 7587/1, 7586/2, 7586/1, 7585/3, 7585/2, 7585/1, 7584, 7583, 7582, 7581, 7580, 7579, 7578, 7577, 7576/2, 7576/3, 7576/1, 7575/2, 7575/1, 7574, 7573, 7572, 7571, 7570, 7569, 7568, 7567, 7566/2, 7566/1, 10965, 7565, 10969, 7564, 7563, 7562, 7561, 7560, 7559, 7558, 7557, 7556, 7555, 7554, 10968, 7429, 7432, 7431, 7430.

OPŠTINA TEMERIN

KO TEMERIN

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

10571/4, 10572, 10577, 10578, 10579, 10580/1, 10580/2, 10580/3, 10580/4, 10580/5, 10580/6, 10580/7, 10582, 10584, 10585, 10586/1, 10586/2, 10588, 10590, 10587, 10589, 10592/1, 10592/2, 10593, 10594/6, 10594/5, 10594/4, 10594/3, 10594/2, 10594/1, 10597/1, 10597/2, 10599/1, 10599/2, 10599/3, 10599/4, 10599/5, 10599/6, 10599/7, 10599/8, 10599/9, 10599/10, 10599/11, 10599/12, 10599/13, 10599/14, 10599/15, 10599/16, 10599/17, 10599/18, 10599/19, 10599/20, 13261, 13329, 13330, 10517/4, 10517/3, 10517/2, 10517/1, 13262, 10509/1, 10508/2, 10508/1, 10507, 10506, 10505, 10504, 10503, 10502, 10501, 10500, 10499/1, 10499/2, 10498, 10497, 10496, 13332, 13263, 13333, 10703, 10704, 10707, 10708, 10495, 10494/1, 10494/2, 10494/3, 10490/2, 10490/1, 10490/3, 10488, 10487, 10836, 10835, 10834, 10833, 10832/2, 10832/1, 10831, 10830, 10829, 10828, 10827, 10824, 10826, 10825, 10823/2, 10823/1, 10822, 13327, 13335, 13336, 10840, 10841, 10842, 10844, 10845, 10846/2, 10843, 10846/1, 10846/3, 10847, 10848, 10850/4, 10850/5, 10850/1, 10850/2, 10850/3, 10851, 10852, 10853/1, 10853/2, 10854, 10855, 10856, 10857, 13265/1, 9962, 13394, 9965, 9964, 9963, 13395, 13397, 9968, 9949, 9950/1, 9950/2, 9951/1, 9951/2, 9952, 9953/2, 9953/1, 9954, 9955/1, 9955/2, 9956/1, 9956/2, 13393, 9724/1, 9724/2, 9727/1, 9727/3, 9851, 9850, 9849, 9848, 9847, 9846, 9845, 13396, 9844, 9843, 9842, 9841, 9839, 9840, 13380/2, 13314/4, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 13360, 11353, 11352, 11351, 11348, 11347/2, 11347/1, 11346, 11344, 11342, 11341, 11338, 11340, 11339, 11333, 11334, 11335, 11332, 11331, 11330, 11329, 11328, 11327, 11326, 11323, 11322, 11321, 11320, 11319, 11318, 11317, 11316, 11315, 11314/2, 11314/1, 11312, 11311, 11310/2, 11313, 11324, 11325, 13361, 11378/1, 11378/2, 11380, 11381, 11383/1, 11382, 11379, 11383/2, 11384, 11385, 11386, 11387/2, 11387/1, 11388, 11368, 11505, 11506, 11507/1, 13362, 11392, 11391, 11390, 11389/2, 11389/1, 11504/2, 11504/3, 11504/4, 11504/5, 11504/6, 11504/35, 11504/37, 11504/7, 11504/8, 11504/9, 11504/10, 11504/11, 11504/12, 11504/13, 11504/31, 11504/33, 11504/34, 13374, 11504/17, 11504/16, 11504/18, 11504/19, 11504/20, 11504/21, 11504/22, 11504/23, 11504/24, 13371, 11504/29, 11504/1, 11504/15, 11504/30, 11504/32, 13372, 11596, 11597, 11615, 11619/16, 11619/19, 11619/26, 11619/22, 11619/17, 13507, 11614, 11613, 11612, 11611, 11610, 13301/2, 13304, 13305/2, 11608, 12051, 12052, 13509, 12050, 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, 12059, 12060/1, 12060/2, 12061, 12062, 12063, 12064/2, 12064/1, 12065, 13508, 13510, 12098, 12097, 12096, 12095, 12094, 12093, 12092, 12091/2, 12091/1, 12090, 12089, 12088, 12087/3, 12087/2, 12087/1, 12086, 12085, 12079, 12078, 12072, 12084, 12083, 12082, 12081, 12080/1, 12080/2, 12077, 12076, 12075, 12074, 12073, 12071, 13563, 10596, 9967.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

10564, 13326, 10568, 10570/2, 10569, 10570/1, 10570/3, 10571/1, 10571/2, 10571/3, 10571/4, 10572, 10577, 10578, 10579, 10580/1, 10580/2, 10580/3, 10580/4, 10580/5, 10580/6, 10580/7, 10582, 10581, 10584, 10585, 10586/1, 10586/2, 10588, 10590, 10587, 10589, 10592/1, 10592/2, 10593, 10594/6, 10594/5, 10594/4, 10594/3, 10594/2, 10594/1, 10597/1, 10597/2, 10599/1, 10599/2, 10599/3, 10599/4, 10599/5, 10599/6, 10599/7, 10599/8, 10599/9, 10599/10, 10599/11, 10599/12, 10599/13, 10599/14, 10599/15, 10599/16, 10599/17, 10599/18, 10599/19, 10599/20, 10600/1, 10600/2, 10601, 10603, 13261, 13329, 13330, 10517/8, 10517/7, 10517/6, 10517/5, 10517/4, 10517/3, 10517/2, 10517/1, 13262, 10509/1, 10509/2, 10510, 10508/2, 10508/1, 10507, 10506, 10505, 10504, 10503, 10502, 10501, 10500, 10499/1, 10499/2, 10498, 10497, 10496, 13332, 13263, 13333, 10703, 10704, 10707, 10708, 10709, 10710, 10711, 10712, 10713, 10495, 10494/1, 10494/2, 10494/3, 10490/2, 10490/1, 10490/3, 10488, 10487, 10486, 10485, 10483, 10493, 10836, 10835, 10834, 10833, 10832/2, 10832/1, 10831, 10830, 10829, 10828, 10827, 10824, 10826, 10825, 10823/2, 10823/1, 10822, 10821, 10820, 10819, 10818/3, 10818/2, 13327, 13335, 13336, 10838, 10839/1, 10839/2, 10840, 10841, 10842, 10844, 10845, 10846/2, 10843, 10846/1, 10846/3, 10847, 10848, 10850/4, 10850/5, 10850/1, 10850/2, 10850/3, 10851, 10852, 10853/1, 10853/2, 10854, 10855, 10856, 10857, 10858/1, 10858/2, 10859, 10860, 13265/1, 9961, 9957, 9958, 9959, 9960, 9962, 13394, 9966, 9965, 9964, 9963, 13395, 13397, 9968, 9941, 9945, 9946, 9947, 9948, 9943/2, 9949, 9950/1, 9950/2, 9951/1, 9951/2, 9952, 9953/2, 9953/1, 9954, 9955/1, 9955/2, 9956/1, 9956/2, 13393, 9724/1, 9724/2, 9727/1, 9727/3, 9727/2, 9727/4, 9728, 9852/1, 9851, 9850, 9849, 9848, 9847, 9846, 9845, 13396, 9844, 9843, 9842, 9841, 9839, 9838, 9840, 9837, 9836, 9835/2, 9835/1, 9834, 9833/2, 9833/1, 9832, 13380/2, 13314/4, 11239, 11240, 11241/1, 11241/2, 11242, 11243, 11244, 11245, 11246, 11247, 11248, 11249, 11250, 11251, 11252, 11253, 11255, 11254, 11256, 11257, 11258, 13360, 11353, 11352, 11354, 11355, 11357, 11358, 11351, 11348, 11347/2, 11347/1, 11346, 11344, 11343, 11345, 11342, 11341, 11338, 11337, 11340, 11339, 11333, 11334, 11335, 11332, 11331, 11330, 11329, 11328, 11327, 11326, 11323, 11322, 11321, 11320, 11319, 11318, 11317, 11316, 11315, 11314/2, 11314/1, 11312, 11311, 11310/2, 11310/1, 11307, 11308, 11309/1, 11309/2, 11313, 11324, 11325, 13361, 11375, 11378/1, 11378/2, 11380, 11381, 11383/1, 11382, 11379, 11383/2, 11384, 11385, 11386, 11387/2, 11387/1, 11388, 11368, 11505, 11506, 11507/1, 11507/2, 11508, 11509, 11510, 13362, 11395, 11394, 11393, 11392, 11391, 11390, 11389/2, 11389/1, 11504/2, 11504/3, 11504/4, 11504/5, 11504/6, 11504/35, 11504/37, 11504/7, 11504/8, 11504/9, 11504/10, 11504/11, 11504/12, 11504/13, 11504/31, 11504/33, 11504/34, 11504/36, 13374, 13363, 11477, 11504/17, 11504/16, 11504/18, 11504/19, 11504/20, 11504/21, 11504/22, 11504/23, 11504/24, 11504/25, 11504/26, 11504/27, 11504/28, 13371, 11503/7, 11598, 13370, 11504/29, 11504/1, 11504/15, 11504/30, 11504/32, 13372, 11596, 11597, 11615, 11619/16, 11619/24, 11619/13, 11619/14, 11619/15, 11619/18, 11619/19, 11619/26, 11619/22, 11619/17, 13507, 11614, 11613, 11612, 11611, 11610, 13301/2, 13304, 13305/2, 11608, 12047, 12048, 12051, 12052, 13509, 12049, 12050, 12053, 12054, 12055, 12056, 12057, 12058, 12059, 12060/1, 12060/2, 12061, 12062, 12063, 12064/2, 12064/1, 12066, 12067, 12065, 13508, 13510, 12101, 12100, 12099, 12098, 12097, 12096, 12095, 12094, 12093, 12092, 12091/2, 12091/1, 12090, 12089, 12088, 12087/3, 12087/2, 12087/1, 12086, 12085, 12079, 12078, 12072, 12084, 12083, 12082, 12081, 12080/1, 12080/2, 13512, 12077, 12076, 12075, 12074, 12073, 12071, 12188, 12189, 12190, 13563, 10596, 11376, 11618/17, 11618/22, 11618/26, 11618/19, 11618/18, 11618/15, 11618/14, 9852/2, 9853, 9854, 9855, 9856, 10591, 9967.

KO SIRIG

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda: Nema obuhvaćenih parcela

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2472, 2471, 3557, 3488, 2470.

OPŠTINA SRBOBRAN

KO SRBOBRAN

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

12365, 11956, 11722, 11723/1, 11724/1, 12392, 11955, 12372, 11952, 12377, 11951, 12376, 11944, 12051, 12341, 12378, 12379, 11943, 12381, 11942, 12386, 12057, 12054, 12056, 11836/1, 12388, 12389, 11775, 11776, 11778/6, 11778/7, 11778/10, 11778/8, 11778/9, 11779/1, 11779/2, 11779/3, 11779/4, 11833, 11832/6, 11832/5, 11832/4, 11832/3, 11834/1, 11834/2, 11834/3, 11834/6, 11834/8, 11834/7, 11834/4, 11838/1, 11835/2, 11835/5, 11835/4, 11835/1, 11836/2, 11836/3, 11836/4, 11836/5, 11836/6, 11836/7, 11837/1, 11837/2, 11837/3, 11842/12, 11842/1, 12391, 11842/2, 11842/17, 11842/16.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

11709, 11963, 12365, 12370, 11956, 11722, 11723/1, 11724/1, 12392, 11955, 12372, 11952, 12377, 11951, 12376, 11944, 12051, 12341, 12378, 12379, 11943, 12381, 11942, 12386, 12057, 12054, 12056, 12387, 11835/3, 11836/1, 12388, 12389, 11775, 11776, 11778/4, 11778/5, 11778/6, 11778/7, 11778/10, 11778/8, 11778/9, 11779/1, 11779/2, 11779/3, 11779/4, 11779/5, 11779/6, 11779/7, 11833, 11832/6, 11832/5, 11832/4, 11832/3, 11832/2, 11834/1, 11834/2, 11834/3, 11834/6, 11834/8, 11834/7, 11834/4, 11834/5, 11830/10, 11830/11, 11830/9, 11838/2, 11838/1, 11835/2, 11835/5, 11835/4, 11835/1, 11836/2, 11836/3, 11836/4, 11836/5, 11836/6, 11836/7, 11837/1, 11837/2, 11837/3, 11842/12, 11842/1, 12391, 11842/2, 11842/17, 11842/16, 11842/15, 11842/3, 11842/4, 11842/5, 11842/13.

KO TURIJA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

4265, 4225, 4226, 3306/21, 4229, 3960, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4101, 4102, 4258, 4103/1, 4103/2, 4103/19, 4103/20, 4103/3, 4103/4, 4103/5, 4103/23, 4103/22, 4103/6, 4103/7, 3966, 3965, 3964, 3963, 3962, 3961, 3947/2, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 1256, 4116, 4131, 4259, 3319, 3320, 3321, 4121, 3313/6, 3306/10, 3306/19, 3306/16, 3306/17, 3306/13, 3306/9, 3306/8, 3306/27, 3306/26, 3306/25, 3306/20, 3306/7, 4122, 3297/5, 3297/4, 3297/3, 3297/2, 3297/1, 3296, 4123, 4132, 3305/2, 3305/1, 3304, 3303, 3301.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

4265, 4230, 4225, 4226, 3306/21, 4229, 3960, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4101, 4102, 4067, 4066, 4065, 4064, 4063, 4242, 4257, 4090/1, 4090/2, 4258, 4103/1, 4103/2, 4103/19, 4103/20, 4103/3, 4103/4, 4103/5, 4103/23, 4103/22, 4103/6, 4103/7, 4103/8, 4103/9, 3970/2, 3970/1, 4240, 3969, 3968, 3967, 3966, 3965, 3964, 3963, 3962, 3961, 3945, 3946, 3947/1, 3947/3, 3947/2, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 1256, 4116, 4131, 4259, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322/1, 3322/2, 3334, 4121, 4234, 3313/6, 3311, 3306/10, 3306/19, 3306/22, 3306/23, 3306/24, 3306/11, 3306/12, 3306/14, 3306/15, 3306/16, 3306/17, 3306/13, 3306/9, 3306/8, 3306/27, 3306/26, 3306/25, 3306/20, 3306/7, 3306/6, 3306/5, 3306/4, 3306/18, 3306/1, 4122, 3297/5, 3297/4, 3297/3, 3297/2, 3297/1, 3296, 3295, 3294, 4123, 4132, 3305/4, 3305/5, 3305/3, 3305/2, 3305/1, 3304, 3303, 3301, 3298, 3300, 3299/3.

OPŠTINA VRBAS

KO B.D. POLJE

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1601/2, 1603/1, 1604, 2654/1, 1601/3, 1601/1, 2643/2, 2650, 2651/2, 1600, 2660, 1308, 1309, 1312, 2662, 2626, 1313, 2625, 2665, 1316, 2734, 1315, 2733, 2732, 2616, 1317, 1318/3, 1318/5, 1318/2, 1318/1, 1318/4, 2615, 2737, 1319/1, 1319/8, 1319/7, 1319/2, 1319/3, 1319/4, 1319/5, 1319/6.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1601/2, 1603/1, 1604, 2654/1, 1603/3, 1601/3, 2643/3, 1601/1, 2643/2, 2650, 2651/2, 1600, 2660, 1308, 1309, 1312, 2662, 2626, 1313, 2663, 1314, 2625, 2665, 1316, 2734, 1315, 2733, 2732, 2616, 1317, 1318/3, 1318/5, 1318/2, 1318/1, 1318/4, 2615, 2737, 1319/1, 1319/8, 1319/7, 1319/2, 1319/3, 1319/4, 1319/5, 1319/6, 1321, 1320.

KO KUCURA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1593/23, 1593/24, 1593/25, 1593/26, 1593/27, 1594, 1963, 1593/28, 2805, 1595/2, 1595/1, 1587/21, 1587/20, 1587/19, 1587/18, 1587/17, 1587/16, 1587/15, 1587/14, 1587/23, 1587/23, 1587/1, 2813, 2820, 1962/3, 1596/1, 1596/2, 1596/4, 1596/6, 1596/7, 1596/8, 1596/3, 1596/5, 1596/9, 1596/21, 1596/22, 1596/10, 1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/23, 1598/1, 1598/3, 1598/4, 1598/5, 1598/6, 1599/3, 1598/9, 1599/4, 1599/5, 1599/6, 1599/7, 1599/8, 1599/1, 1599/12, 1599/13, 1599/14, 1599/23, 1599/2-d, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602/12, 1602/15, 1602/4, 1622/1-a, 1621/5, 1621/4, 1621/3, 1621/2, 2801, 2802/1, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 1620/9, 1620/7, 1620/192, 1620/1-a/1, 1619/2, 1619/6, 1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/1, 1618/6, 1618/7, 1618/5, 1618/3-b, 1618/2, 1618/11, 1618/9, 1618/1-a, 1617/4, 1617/3, 1617/2, 1617/1, 1616/2, 1616/4, 1616/6, 1616/8, 1615/7, 1615/6, 1621/1, 2802/2, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2800/8, 2800/7, 2800/10, 1620/3, 1620/6, 1620/5, 1620/4, 1620/2, 1957, 1649/3, 1649/2, 1649/1, 1648/3, 1648/2, 1648/10, 1648/9, 1648/8, 1648/5, 1648/6, 1647/6, 1647/7, 1647/8, 1647/5, 1647/4, 1647/3, 1646/3, 1646/2, 1646/1, 1645/2, 1645/1, 1956, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/1-a, 1644/2, 1644/7, 1643/4, 1643/3, 1643/2-a, 1643/1, 1642/3, 1642/2, 1642/4, 1642/1, 1641/2, 1641/9, 1641/11, 1641/3, 1641/8, 1954, 1671/4, 1671/3, 1671/2, 1671/1, 1670/3, 1670/2, 1670/5, 1670/1, 1669/2, 1669/1, 1668/21, 1668/22, 1668/6, 1668/5, 1668/4, 1668/3, 1668/2, 1668/35, 1668/34, 1668/33, 1668/26, 1668/27, 1668/9, 1668/8, 1668/10, 1668/7, 1667/2, 1667/1, 1667/4, 1667/3, 1666/7, 1666/5, 1666/4, 1666/2, 1666/3, 1666/6, 1666/1, 1665, 1664/2, 1664/1, 1663/4, 1663/2, 1663/1, 1952, 1662/19, 1662/20, 1662/3, 1662/4, 1951, 1726/3, 1726/2, 1726/5, 1727/1, 2803/1, 2803/2, 2804, 1727/2, 1727/3, 1727/4, 1728/1, 1728/5, 1728/4, 1728/2, 1728/3, 1728/6, 1729/1, 1729/14, 1729/3, 1729/2, 1729/16, 1729/12, 1729/15, 1729/10, 1729/7, 1729/9, 1729/11, 1729/8, 1729/6, 1729/13, 1729/22, 1729/19, 1729/23, 1949, 1731/15, 1731/22, 1731/7, 1731/20, 1731/19, 1731/14, 1731/27, 1731/25, 1731/13, 1731/12, 1731/26, 1731/11, 1731/10, 1731/4, 1731/24, 1731/17, 1731/16, 1731/3, 1729/24, 2912, 2911, 1732/2, 1732/11, 1732/42, 1732/43, 1732/15, 1732/12, 1732/47, 1732/46, 1732/14, 1732/48, 1732/30, 1732/29, 1732/28, 1732/35, 1732/27, 1732/26, 2909, 1732/25, 1732/24, 1732/23, 1732/22, 1732/21, 1732/20, 1732/19, 1732/37, 1732/17, 1732/16, 1732/13, 1732/10, 1732/9, 1732/40, 1732/8, 1732/39, 1732/38, 1732/6, NemaBroj, 1732/51, 1732/52, 1732/7, 1732/49, 1732/44, 1732/45, 1942, 1783/21, 1783/18, 1783/31, 1783/11, 1783/12, 1783/7, 1783/4, 1939, 1787/8, 1787/7, 1787/3, 1787/10, 1787/12, 1787/14, 1787/18, 1787/11, 1787/9, 1787/2, 1787/1, 1786/13, 1786/14, 1786/4, 1786/12, 1786/11, 1786/15, 1786/19, 1786/10, 1786/16, 1786/9, 1786/8, 1786/7, 1786/18, 1786/17, 1786/6, 1786/2, 1786/1, 1785/8, 1785/2, 1785/6, 1785/5, 1785/4, 1785/3, 1937/1, 1940, 1828/1, 1827/4, 1828/7, 1828/2, 1828/3, 1828/10, 1827/2-6-2, 1827/30, 1827/35, 1827/33, 1828/4, 1960, 2802/4, 2802/3, 2802/5, 1618/3, 1618/8, 1618/12, 1618/10, 1648/4, 1668/20, 1668/19, 1668/18, 1668/17, 1668/16, 1668/15, 1668/14, 1668/13, 1668/12, 1668/11, 1668/24, 1668/30, 1668/25, 1668/31, 1668/29, 1668/28, 1668/23, 1732/18, 2915, 2910, 1783/10, 1733/9, 1733/8, 1733/3, 1733/7, 1734/14, 1734/13, 1734/40, 1734/28, 1734/10, 1734/39, 1734/38, 1734/30, 1734/27, 1734/26, 1734/37, 1734/36, 1734/5, 1734/35, 1734/3, 1733/2, 1733/1, 1733/4.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1593/18, 1593/19, 1593/22, 1593/23, 1593/24, 1593/25, 1593/26, 1593/27, 1594, 1963, 1593/28, 2805, 1595/2, 1595/1, 1587/21, 1587/20, 1587/19, 1587/18, 1587/17, 1587/16, 1587/15, 1587/14, 1587/13, 1587/12, 1587/11, 2806, 1587/10, 1587/9, 1587/8, 1587/23, 1587/23, 1587/1, 2813, 2820, 1962/3, 1596/1, 1596/2, 1596/4, 1596/6, 1596/7, 1596/8, 1596/3, 1596/5, 1596/9, 1596/21, 1596/22, 1596/10, 1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/23, 1597, 1596/15, 1596/16, 1596/17, 1598/2, 1598/8, 1598/1, 1598/3, 1598/4, 1598/5, 1598/6, 1599/3, 1598/9, 1599/4, 1599/5, 1599/6, 1599/7, 1599/8, 1599/1, 1599/12, 1599/13, 1599/14, 1599/23, 1599/2-d, 1600, 1601/1, 1601/2, 1602/12, 1602/15, 1602/4, 1602/8, 1602/9, 1602/23, 1602/20, 1602/14, 1602/21, 1602/22, 1602/5, 1602/6, 1602/10, 1622/2, 1622/19, 1622/21, 1622/1-c, 1622/18, 1622/25, 1622/26, 1622/1-a, 1621/5, 1621/4, 1621/3, 1621/2, 2801, 2802/1, 2800/1, 2800/2, 2800/3, 1620/9, 1620/7, 1620/192, 1620/1-a/1, 1619/2, 1619/6, 1619/3, 1619/4, 1619/5, 1619/1, 1618/6, 1618/7, 1618/5, 1618/3-b, 1618/2, 1618/11, 1618/9, 1618/1-a, 1617/4, 1617/3, 1617/2, 1617/1, 1616/2, 1616/4, 1616/6, 1616/8, 1615/7, 1615/6, 1615/5, 1615/4, 1615/3, 1621/1, 2802/2, 2800/4, 2800/5, 2800/6, 2800/8, 2800/7, 2800/10, 1620/3, 1620/6, 1620/5, 1620/4, 1620/2, 1957, 1961, 1653/4, 1653/3, 1653/2, 1653/1, 1652/1, 1651/1, 1650/3, 1650/2, 1650/1, 1653/7, 1649/3, 1649/2, 1649/1, 1648/3, 1648/2, 1648/10, 1648/9, 1648/8, 1648/5, 1648/6, 1647/6, 1647/7, 1647/8, 1647/5, 1647/4, 1647/3, 1646/3, 1646/2, 1646/1, 1645/2, 1645/1, 1956, 1644/3, 1644/4, 1644/5, 1644/6, 1644/1-a, 1644/2, 1644/7, 1643/4, 1643/3, 1643/2-a, 1643/1, 1642/3, 1642/2, 1642/4, 1642/1, 1641/2, 1641/9, 1641/11, 1641/3, 1641/8, 1641/5, 1640/6, 1640/5, 1640/4, 1640/10, 1640/9, 1640/3, 1639/12, NemaBroj, 1954, 1671/11, 1671/10, 1671/9, 1671/8, 1671/7, 1671/6, 1671/5, 1671/4, 1671/3, 1671/2, 1671/1, 1670/3, 1670/2, 1670/5, 1670/1, 1669/2, 1669/1, 1668/21, 1668/22, 1668/6, 1668/5, 1668/4, 1668/3, 1668/2, 1668/35, 1668/34, 1668/33, 1668/26, 1668/27, 1668/9, 1668/8, 1668/10, 1668/7, 1667/2, 1667/1, 1667/4, 1667/3, 1666/7, 1666/5, 1666/4, 1666/2, 1666/3, 1666/6, 1666/1, 1665, 1664/2, 1664/1, 1663/4, 1663/2, 1663/1, 1952, 1659/1, 1659/2, 1660, 1661/1, 1661/2, 1661/3, 1662/18, 1662/21, 1662/22, 1662/1, 1662/19, 1662/20, 1662/3, 1662/4, 1951, 1724/2, 1724/4, 1724/3, 1725/1, 1725/2, 1725/3, 1725/4, 1726/1, 1726/3, 1726/2, 1726/5, 1727/1, 2803/1, 2803/2, 2804, 1727/2, 1727/3, 1727/4, 1728/1, 1728/5, 1728/4, 1728/2, 1728/3, 1728/6, 1729/1, 1729/14, 1729/3, 1729/2, 1729/16, 1729/12, 1729/15, 1729/10, 1729/7, 1729/9, 1729/11, 1729/8, 1729/6, 1729/13, 1729/22, 1729/19, 1729/23, 1949, 1731/15, 1731/22, 1731/7, 1731/20, 1731/19, 1731/14, 1731/27, 1731/25, 1731/13, 1731/12, 1731/26, 1731/11, 1731/10, 1731/4, 1731/24, 1731/17, 1731/16, 1731/3, 1731/23, 1731/2, 2916, 1730/1, 1731/16, 1730/16, 1730/9, 1730/14, 1730/19, 1730/8, 2917, 1729/24, 2912, 2911, 1731/8, 1731/9, 1731/6, 1732/2, 1732/11, 1732/42, 1732/43, 1732/15, 1732/12, 1732/47, 1732/46, 1732/14, 1732/48, 1732/30, 1732/29, 1732/28, 1732/35, 1732/27, 1732/26, 2909, 1732/25, 1732/24, 1732/23, 1732/22, 1732/21, 1732/20, 1732/19, 1732/37, 1732/17, 1732/16, 1732/13, 1732/10, 1732/9, 1732/40, 1732/8, 1732/39, 1732/38, 1732/6, NemaBroj, 1732/51, 1732/52, 1732/7, 1732/49, 1732/44, 1732/45, 1942, 1732/50, 1732/3, 1732/36, 1732/31, 1732/52, 1732/54, 1947, 1783/14, 1783/20, 1783/21, 1783/18, 1783/31, 1783/11, 1783/12, 1783/7, 1783/4, 1783/15, 1783/16, 1783/17, 1783/12, 1939, 1787/6, 1787/5, 1787/4, 1787/8, 1787/7, 1787/3, 1787/10, 1787/12, 1787/14, 1787/18, 1787/11, 1787/9, 1787/2, 1787/1, 1786/13, 1786/14, 1786/4, 1786/12, 1786/11, 1786/15, 1786/19, 1786/10, 1786/16, 1786/9, 1786/8, 1786/7, 1786/18, 1786/17, 1786/6, 1786/2, 1786/1, 1785/8, 1785/2, 1785/6, 1785/5, 1785/4, 1785/3, 1937/1, 1940, 1828/1, 1827/4, 1828/7, 1828/2, 1828/3, 1828/10, 1827/2-6-2, 1827/30, 1827/35, 1827/33, 1827/34, 1827/20, 1827/38, 1827/21, 1827/22, 1827/39, 1827/40, 1827/23, 1827/24, 2900, 2905, 1827/13, 1827/19, 1828/4, 1828/5, 1587/24, 1960, 2802/4, 2802/3, 2802/5, 2800/9, 1618/3, 1618/8, 1618/12, 1618/10, 1648/4, 1668/20, 1668/19, 1668/18, 1668/17, 1668/16, 1668/15, 1668/14, 1668/13, 1668/12, 1668/11, 1668/24, 1668/30, 1668/25, 1668/31, 1668/29, 1668/28, 1668/23, 1729/27, 1729/28, 1729/29, 1729/26, 1729/25, 1732/53, 1732/18, 2915, 1593/30, 1593/20, 1593/21, 2910, 1783/10, 1733/9, 1733/8, 1733/3, 1733/7, 1734/14, 1734/13, 1734/40, 1734/28, 1734/10, 1734/39, 1734/38, 1734/30, 1734/27, 1734/26, 1734/37, 1734/36, 1734/5, 1734/35, 1734/3, 1734/34, 1734/1, 1735/1, 1735/3, 1735/4, 1735/5, 1735/2, 1734/9, 1734/26, 1734/12, 1734/11, 1734/12, 1734/41, 1733/6, 1733/5, 1733/2, 1733/1, 1733/4.

KO VRBAS

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

3063/8, 3063/7, 3063/6, 3063/5, 3063/4, 3501, 3145, 3502, 3478, 3084, 3473, 3472, 2927, 2926/3, 2926/2, 2926/1, 2925/3, 2925/3, 2925/1, 2924, 2923, 2922, 2921, 2920, 2919, 2918, 2917/2, 2917/1, 2916, 2915, 2914, 2952/1, 2952/2, 2953, 2954/1, 2954/2, 2955, 2956/1, 2956/2, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962/1, 2962/3, 2962/2, 2963, 3448, 2977, 2978/1, 2978/2, 2979, 3141, 2980, 3457, 3137, 3008, 3009, 3010/1, 3010/2, 3011, 3012, 3013/1, 3001, 3002, 3003, 3451, 3450, 3023/1, 3023/2, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028/1, 3028/2, 3029, 3030/1, 3030/2, 3031/1, 3031/2, 3032/1, 3032/2, 3032/3, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035, 3036/1, 3036/2, 3037, 3038, 3039, 3040/1, 3040/2, 3041/1, 2172, 2252, 3437, 3477, 3094/2, 3470, 3504, 3142, 3436.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

3063/10, 3063/9, 3063/8, 3063/7, 3063/6, 3063/5, 3063/4, 3063/3, 3501, 3145, 3502, 3478, 3084, 3473, 3043/2, 3043/1, 3042, 3472, 2932, 2928/2, 2928/1, 2928/3, 2929, 2927, 2926/3, 2926/2, 2926/1, 2925/3, 2925/3, 2925/1, 2924, 2923, 2922, 2921, 2920, 2919, 2918, 2917/2, 2917/1, 2916, 2915, 2914, 2913/2, 2913/1, 2912/3, 2896, 2895, 3469, 2952/1, 2952/2, 2953, 2954/1, 2954/2, 2955, 2956/1, 2956/2, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962/1, 2962/3, 2962/2, 2963, 2964, 3448, 2975, 2976, 2977, 2978/1, 2978/2, 2979, 3141, 2980, 3457, 3137, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010/1, 3010/2, 3011, 3012, 3013/1, 3013/2, 3014, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3451, 3450, 3023/1, 3023/2, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028/1, 3028/2, 3029, 3030/1, 3030/2, 3031/1, 3031/2, 3032/1, 3032/2, 3032/3, 3033, 3034/1, 3034/2, 3035, 3036/1, 3036/2, 3037, 3038, 3039, 3040/1, 3040/2, 3041/1, 3041/2, 2172, 2171, 2252, 2253/3, 2253/1, 2253/2, 3437, 3477, 3094/2, 3471, 3470, 3504, 3142, 3436.

KO ZMAJEVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2307, 2311, 2310, 2309, 2308/2, 2308/1, 4001.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2307, 2313, 2312, 2311, 2310, 2309, 2308/2, 2308/1, 4001, 4012.

OPŠTINA KULA

KO CRVENKA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

9500, 9677, 9324, 9506, 9505, 9679, 9504, 9327, 9501, 9323, 9680, 9499, 9514, 923/1, 9233/19, 9233/18, 9233/17, 9233/16, 9233/15, 9233/14, 9233/13, 9233/12, 9233/11, 9233/10, 9233/9, 9233/8, 9233/7, 9233/6, 9233/5, 9233/4, 9233/3, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9201, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220/1, 9220/2, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227/1, 9227/2, 9228, 9229, 9664/2, 9040, 9039, 9038, 9037, 9036, 9035, 9034, 9033, 9032, 9031, 9030, 9029, 9028, 9311, 9372, 9026, 9373, 9027, 9374, 9375, 9410, 9409/1, 9409/2, 9413/1, 9424/2, 9707, 9538, 9427, 9428, 9429/1, 9537, 9696, 9528, 9706, 9527, 9697, 9694, 9524, 9647, 9522, 9650, 9518, 9516, 9519, 9435/2, 9663, 9551, 9666/2, 9498/2, 9233/2, 9212, 9515, 9652, 9230, 9494, 9651, 9517, 9708.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9500, 9677, 9324, 9506, 9505, 9679, 9504, 9327, 9501, 9323, 9680, 9328, 9499, 9514, 923/1, 9265, 9264, 9263, 9262, 9261, 9260, 9259, 9233/19, 9233/18, 9233/17, 9233/16, 9233/15, 9233/14, 9233/13, 9233/12, 9233/11, 9233/10, 9233/9, 9233/8, 9233/7, 9233/6, 9233/5, 9233/4, 9233/3, 9199, 9200, 9201, 9202, 9203, 9201, 9205, 9206, 9207, 9208, 9209, 9210, 9211, 9213, 9214, 9215, 9216, 9217, 9218, 9219, 9220/1, 9220/2, 9221, 9222, 9223, 9224, 9225, 9226, 9227/1, 9227/2, 9228, 9229, 9664/2, 9040, 9039, 9038, 9037, 9036, 9035, 9034, 9033, 9032, 9031, 9030, 9029, 9028, 9311, 9372, 9026, 9373, 9025, 9027, 9374, 9375, 9410, 9409/1, 9409/2, 9413/1, 9424/1, 9424/2, 9707, 9538, 9427, 9428, 9429/1, 9429/2, 9431/1, 9431/2, 9537, 9696, 9528, 9706, 9527, 9697, 9694, 9524, 9647, 9648, 9522, 9650, 9518, 9516, 9519, 9435/2, 9663, 9551, 9666/2, 9498/2, 9668, 9233/2, 9673/2, 9212, 9515, 9652, 9230, 9494, 9651, 9517, 9646, 9708.

KO KULA

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

8731/3, 9513, 9968, 9568/2, 8865/1, 8732/7, 9993, 9997/2, 8419/1, 9733, 9739/2, 9741, 9822/2, 9752/1, 8864/1, 8863/1, 8764/1, 9520, 9971, 9552, 9551, 9550, 9549, 9548, 9547, 9546, 9512, 9972, 9511, 9510, 9514, 9515, 9516, 9517, 9518/1, 9519/1, 9519/2, 9751/2, 9518/2, 9545, 9542, 9544, 9543, 9541, 9540, 9539, 9538/1, 9538/2, 9536/2, 9530, 9531, 9536/1, 9534, 9533, 9529, 9528, 9527/2, 9527/1, 9526, 9525, 9524, 9523, 9522, 8955, 8954/2, 9973/1, 9569/1, 9568/5, 9568/4, 9568/3, 9567/1, 9566/1, 9565/3, 9565/1, 9564/1, 9563/1, 9562/3, 9562/1, 9561/1, 9560/1, 9559/1, 9558/1, 9969/1, 8866/1, 8867/1, 8868/1, 8869/1, 8870/1, 8870/3, 8871/1, 8872/1, 8873/1, 8874/1, 9991/2, 8862/1, 8861/1, 8860/1, 8859/1, 9992, 8768, 8767, 8766, 8765, 8757, 8756, 8755, 8754, 8731/10, 8731/9, 8731/8, 8731/7, 8731/6, 8731/5, 8731/4, 8731/2, 8731/11, 8731/13, 9742/1, 8732/11, 8732/10, 8732/2, 8732/3, 8732/4, 8732/5, 8732/6, 8732/9, 8732/8, 8733, 8735, 8736/2, 8736/3, 9829/2, 8419/2, 8434/2.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

9818, 9746/2, 8434/2, 8419/2, 8434/1, 8406/2, 8602/2, 8605, 9806/1, 9829/2, 8736/3, 8736/2, 8735, 8733, 8732/8, 8732/9, 8732/6, 8732/5, 8732/4, 8732/3, 8732/2, 8732/10, 8732/11, 9742/1, 8731/13, 8731/11, 8731/2, 8731/4, 8731/5, 8731/6, 8731/7, 8731/8, 8731/9, 8731/10, 8752, 8753, 8754, 8755, 8756, 8757, 8765, 8766, 8767, 8768, 8769/1, 8769/2, 8769/3, 9992, 8857/1, 8858/1, 8858/3, 8859/1, 8860/1, 8861/1, 8862/1, 9991/2, 8876/1, 8875/1, 8874/1, 8873/1, 8872/1, 8871/1, 8870/3, 8870/1, 8869/1, 8868/1, 8867/1, 8866/1, 9969/1, 9558/1, 9559/1, 9560/1, 9561/1, 9562/1, 9562/3, 9563/1, 9564/1, 9565/1, 9565/3, 9566/1, 9567/1, 9568/3, 9568/4, 9568/5, 9569/1, 9570/1, 9571/1, 9572/1, 9573/1, 9574/1, 9575/1, 9973/1, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953, 8954/1, 8954/2, 8955, 9522, 9523, 9524, 9525, 9526, 9527/1, 9527/2, 9528, 9529, 9533, 9534, 9536/1, 9537, 9531, 9535, 9530, 9536/2, 9538/2, 9538/1, 9539, 9540, 9541, 9543, 9544, 9542, 9545, 9518/2, 9751/2, 9519/2, 9519/1, 9518/1, 9517, 9516, 9515, 9514, 9510, 9434, 9519/3, 9751/1, 9963, 9749, 9746/1, 9509, 9511, 9972, 9512, 9546, 9547, 9548, 9549, 9550, 9551, 9552, 9553, 9554, 9555, 9556, 9971, 9520, 9750, 9521, 8764/1, 8863/1, 8864/1, 9752/2, 9752/1, 9822/2, 8745/6, 8745/5, 8745/4, 8745/3, 8745/2, 8745/9, 8745/8, 8744/15, 8744/14, 8744/13, 8744/12, 8744/17, 8744/16, 8744/11, 8744/10, 8744/9, 8744/8, 8744/7, 8744/6, 8744/5, 8744/4, 8744/3, 8744/2, 8744/1, 8734, 8736/1, 9741, 8738/1, 8737, 9739/2, 8407, 8440, 9733, 9806/2, 8419/1, 9997/2, 9993, 8732/7, 9818, 8865/1, 9568/2, 9968, 9513, 9962, 9946, 8731/3, 9817, 10004, 8730.

KO SIVAC

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

11556, 11397, 11682, 11391, 11389, 11695, 11543, 11696, 11386, 11491, 11375/1, 11371, 11373/2, 11373/1, 11372, 11371, 11370/3, 11370/2, 11370/1, 11369, 11368/2, 11542, 11368/1, 11367/3, 11367/2, 11367/1, 11366, 11365/2, 11365/1, 11364, 11363, 11362/1, 11361, 11360/2, 11360/1, 11359, 11358, 11357, 11356, 11355, 11354, 11486/1, 11362/2, 11380, 11541, 11385, 11686, 11384, 11705, 11378, 11664, 11121/1, 11704, 11492, 11217, 11708, 11121/2, 11120, 11215, 11216, 11210, 11209, 11208, 11207, 11206, 11205, 11204, 11203/2, 11203/1, 11202, 11201, 11200, 11199, 11197/3, 11197/2, 11197/1, 11196, 11195, 11719, 11198, 11194, 11729, 11497, 11732, 10857, 10856/2, 10853, 10845, 11496, 10856/3, 10855, 10854, 11193, 11192, 11191, 11190, 11189, 11188, 11728, 11187, 11186, 11498, 10948, 10947, 10946, 10945/2, 10945/1, 10944, 10943, 10950, 10843, 10842, 10846, 10847/1, 10851, 11760, 10850, 10564, 10565, 10566/1, 10566/2, 10619, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 11516, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 11749, 10587, 11784, 11652, 11747, 11517, 11484/2, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664/2, 9664/1, 9665, 9666, 9682/1, 11642, 9667, 9668/1, 9668/2, 9669, 9674, 9681, 9670, 9671, 9672, 9673/2, 9673/1, 9675, 9676, 9677/1, 9677/2, 9678, 9679, 9680, 11518, 9581, 9505/1, 9516, 9529/6, 11520, 9541, 11571, 11648, 9531, 9530, 11647, 9529/4, 9529/3, 9529/2, 9526, 9528, 9527, 9529/5, 9505/2, 9506, 9507, 9508, 9580, 9579, 9578, 9577, 9576, 9575, 9574, 9572, 9571, 9573, 11982, 10844, 10558, 10559/1, 10559/2, 10559/3, 10563, 10552, 10551, 10550/2, 10549/2, 10548, 10547, 10549, 10550/1, 10561, 10560, 11495.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

11556, 11397, 11682, 11391, 11389, 11695, 11543, 11696, 11386, 11491, 11666, 11327, 11376, 11375/4, 11375/3, 11375/2, 11375/1, 11371, 11373/2, 11373/1, 11372, 11371, 11370/3, 11370/2, 11370/1, 11369, 11368/2, 11542, 11368/1, 11367/3, 11367/2, 11367/1, 11366, 11365/2, 11365/1, 11364, 11363, 11362/1, 11361, 11360/2, 11360/1, 11359, 11358, 11357, 11356, 11355, 11354, 11486/1, 11362/2, 11380, 11541, 11385, 11686, 11384, 11705, 11383, 11377, 11379, 11378, 11382, 11381, 11664, 11121/1, 11704, 11492, 11217, 11213, 11221, 11708, 11222/1, 11222/2, 11712, 11223, 11224, 11225, 11229, 11121/2, 11121/3, 11121/4, 11121/5, 11120, 11492, 11215, 11216, 11212, 11213, 11211, 11210, 11209, 11208, 11207, 11206, 11205, 11204, 11203/2, 11203/1, 11202, 11201, 11200, 11199, 11197/3, 11197/2, 11197/1, 11196, 11195, 11719, 11242, 11241, 11230, 11236, 11235, 11198, 11194, 11729, 11497, 10942, 10941, 11732, 10927, 10928, 10929, 10930/1, 10930/2, 10931, 10932, 10933, 10934, 10935, 10936, 10937, 10938, 10939, 10940, 10860, 10859/2, 10859/1, 10858, 11487, 10857, 10856/2, 10853, 10845, 11496, 10856/3, 10855, 10854, 11193, 11192, 11191, 11190, 11189, 11188, 11728, 11187, 11186, 11498, 10948, 10947, 10946, 10945/2, 10945/1, 10944, 10943, 10955, 10954, 10950, 10949, 10951, 10952, 10953, 10843, 10842, 10841, 10840, 10846, 10847/1, 10848, 10849, 10851, 11760, 10850, 10556, 10564, 10565, 10566/1, 10566/2, 10619, 10567, 10568, 10569, 10570, 10571, 10572, 10573, 10574, 10575, 10576, 10577, 10578, 10579, 10580, 10581, 10582, 10583, 10584, 10585, 10586, 11516, 10588, 10589, 10590, 10591, 10592, 10593, 10594, 10595, 10596, 10597, 10598, 10599, 10600, 10601, 10602, 10603, 11749, 10587, 11784, 10650, 11652, 11747, 11517, 11484/2, 9656/1, 9657, 9658/1, 9658/2, 9659, 9660, 9661, 9662, 9663, 9664/2, 9664/1, 9665, 9666, 9682/1, 11642, 9667, 11654/2, 9668/1, 9668/2, 9669, 9674, 9681, 9670, 9671, 9672, 9673/2, 9673/1, 9675, 9676, 9677/1, 9677/2, 9678, 9679, 9680, 9754, 9753, 9750, 9749, 9746, 9745, 9744, 9742, 9741, 9755, 11518, 9581, 9505/1, 9516, 9529/6, 9529/1, 9569, 9542, 11646, 11520, 9541, 11571, 11648, 9531, 9534, 9532, 9530, 11647, 9529/4, 9529/3, 9529/2, 9526, 9525, 9523, 9522, 9521, 9524, 9528, 9527, 9529/5, 9510/3, 9505/2, 9506, 9507, 9509, 9508, 9580, 9579, 9578, 9577, 9576, 9575, 9574, 9572, 9570, 9567, 9568, 9571, 9573, 11218, 11982, 10844, 9533, 10649, 10557, 10558, 10559/1, 10559/2, 10559/3, 10563, 10554, 10553, 10552, 10551, 10550/2, 10549/2, 10548, 10547, 10549, 10550/1, 10561, 10560, 10540, 10539, 10538, 10545, 11495, 11750, 10546, 11751, 11644.

GRAD SOMBOR

KO BAČKI BREG

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1669, 1668, 1667, 1666, 1672, 3448, 1671, 1665, 1664, 1680, 3420, 1679/3, 1713, 1705, 3545, 1793, 1792, 1791, 1790, 1789, 1788, 1787, 1786/2, 1821, 1822, 1829, 2178, 2179, 2175, 2174, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2167, 2166, 2165, 2164, 2163, 2162, 2161, 2160, 3572, 2159, 2146/1, 3574, 2146/2, 2146/3, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2137, 3573/4.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1640, 1639, 1638, 1637, 1669, 1668, 1667, 1666, 1641, 1636, 1635, 1672, 3448, 1671, 1665, 1642, 1643, 1644, 1646, 1647, 1664, 3535, 1663, 1662, 1661, 1679, 1680, 1681, 1682, 1679/2, 1660, 1659, 1679/1, 3420, 1704, 1702, 1703, 1701, 1706, 1707, 1708, 1679/3, 1713, 1705, 3545, 1715, 1716, 1793, 1797, 1798, 1799/1, 1800, 1801, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1815, 1817, 1818, 1717, 1792, 1791, 1718, 1719, 1790, 1789, 1720, 1721, 1730, 1729, 1736, 1737, 1738, 1735, 1740, 1742, 1788, 1787, 1786/2, 1786/1, 1779, 1767, 1766, 2181, 1765, 1764, 1759, 1758, 1757, 2257, 1769, 1778, 1784, 1777, 1771, 1776, 1782, 1783, 1781, 1773, 1763, 1762, 1761, 1819, 1820, 1821, 1822, 1829, 2178, 2179, 2176, 2175, 2174, 2173, 2172, 2171, 2170, 2169, 2167, 2166, 2165, 2164, 2163, 2162, 2161, 2160, 3572, 2159, 2158, 2157, 2156, 2155, 2154, 2153, 2152, 2151, 2150, 2149, 2148, 2147/3, 2147/2, 2147/1, 2146/1, 3574, 3579, 2077/1, 3575/1, 2146/2, 2146/3, 2145, 2144, 2143, 2142, 2141, 2140, 2137, 2135, 2135, 2134, 2133, 2131, 2130, 2129, 2128, 2127, 2126, 2125, 1645, 1648, 1770, 1772, 3573/1, 3573/2, 3573/3, 3573/4, 3551/3, 3548, 1768, 1785/1, 1731, 1732, 3514, 1709.

KO BEZDAN

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1503, 7837, 1504, 6466, 7836, 7850, 1965.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1503, 7837, 1504, 6466, 7836, 7850, 1965.

KO GAKOVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1647, 1489, 1462, 1460, 1461, 1638, 1490, 1487/1, 1488, 1487/2, 1644, 1562, 1459, 1456, 1561, 1642, 1485, 1466, 1440.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1439, 1463, 1647, 1489, 1462, 1460, 1461, 1638, 1490, 1487/1, 1488, 1487/2, 1644, 1562, 1486, 1459, 1456, 1467/1, 1561, 1641, 1642, 1467/2, 1485, 1466, 1440.

KO KLJAJIĆEVO

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

6650, 6649, 6645, 6651, 6718, 6717, 7003, 6646, 1490, 6873, 7001, 6717, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712/2, 6712/1, 6711, 6710, 6709/2, 6709/1, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6701, 6700, 6699, 6698, 6697, 6696, 6695, 6694, 6693, 6692/4, 6692/3, 6692/2, 6692/1, 6691, 6690, 6689, 6688, 6687, 6686, 6685, 6684, 6683, 6682, 6858, 6857, 6856/3, 6856/2, 6856/1, 6855, 6854, 6853, 6852, 6851, 6850, 6849, 6848, 6847, 6846, 6845, 6844, 6843, 6842, 6905, 6122, 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 7014, 6112, 6111, 6110, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078/1, 6078/2, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 7017, 5982, 5981, 5980, 7015, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5974, 7028, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 7016, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865/1, 5865/2, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5879, 5853, 5852, 5823, 5881, 5824, 5851, 6876, 5822, 5821, 5820, 5819, 5815, 5814, 5813, 5812, 5811, 6875, 7026, 6880, 5854, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5474, 5473, 5472, 5471, 5469, 5470, 5468, 5467, 5466/3, 7036, 5466/2, 5466/1, 5465, 5464, 5463/2, 5463/1, 5462, 5461, 5460, 5661, 5662, 5663, 5664, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674/1, 5674/2, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 7036, 6882, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5419, 5418, 5417, 5416, 5415, 5414, 5405, 5402, 5401, 5400, 5399, 5398, 5397, 5396, 5395, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, 5385, 5384, 5383, 5382, 5381, 5380, 5379, 5378, 5360, 7038, 5361, 5340, 6883, 6651, 6708, 7006, 7010, 6091, 7034, 7035, 5364.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

6650, 6649, 6647, 6648, 6645, 6651, 6653, 6718, 6717, 6654, 7003, 6655, 6656, 6657, 6658, 6646, 1490, 6873, 7001, 6717, 6716, 6715, 6714, 6713, 6712/2, 6712/1, 6711, 6710, 6709/2, 6709/1, 6707, 6706, 6705, 6704, 6703, 6702, 6701, 6700, 6699, 6698, 6697, 6696, 6695, 6694, 6693, 6692/4, 6692/3, 6692/2, 6692/1, 6691, 6690, 6689, 6688, 6687, 6686, 6685, 6684, 6683, 6682, 6746, 6745, 6744, 6743, 6742, 6741, 6740, 6739, 6738, 6860, 6859, 6858, 6857, 6856/3, 6856/2, 6856/1, 6855, 6854, 6853, 6852, 6851, 6850, 6849, 6848, 6847, 6846, 6845, 6844, 6843, 6842, 6841, 6840, 6839, 6905, 6124, 6123, 6122, 6121, 6120, 6119, 6118, 6117, 6116, 6115, 6114, 6113, 7014, 6112, 6111, 6110, 6109, 6108, 6107, 6106, 6071, 6072, 6073, 6074, 6075, 6076, 6077, 6078/1, 6078/2, 6079, 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6092, 6093, 6094, 6095, 6096, 6097, 6098, 6099, 7017, 5986, 5984, 5983, 5982, 5981, 5980, 7015, 5979, 5978, 5977, 5976, 5975, 5967, 5970, 5971, 5973, 5974, 7028, 6170/1, 6170/2, 6171, 6172, 6173, 6174, 6175/2, 6176, 6177, 6178, 6179, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6187, 6188, 6189, 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 7016, 5857, 5858, 5859, 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865/1, 5865/2, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871, 5872, 5873, 5874, 5875, 5876, 5877, 5878, 5880/1, 5879, 5853, 5852, 5823, 5881, 5824, 5851, 7027, 6876, 5822, 5821, 5820, 5819, 5815, 5814, 5813, 5812, 5811, 5810, 5809, 6875, 7026, 5850, 6880, 5854, 5849, 7033, 5626, 5628, 5627, 5629, 5630, 5631, 5632, 5633, 5634, 5635, 5636, 5637, 5638, 5639, 5640, 5641, 5642, 5643, 5644/1, 5644/2, 5645, 5646, 5474, 5473, 5472, 5471, 5469, 5470, 5468, 5467, 5466/3, 7036, 5466/2, 5466/1, 5465, 5464, 5463/2, 5463/1, 5462, 5461, 5460, 5459, 5458, 5457, 5656, 5657, 5658, 5659, 5660, 5661, 5662, 5663, 5664, 5670, 5671, 5672, 5673, 5674/1, 5674/2, 5675, 5676, 5677, 5678, 5679, 5669, 5667, 5680, 5681, 5682, 5683, 5684, 5685, 5686, 5687, 5688, 5689, 5690, 5691, 5692, 5693, 5694, 5695, 5696, 7036, 6882, 5425, 5424, 5423, 5422, 5421, 5420, 5419, 5418, 5417, 5416, 5415, 5414, 5405, 5402, 5401, 5400, 5399, 5398, 5397, 5396, 5395, 5394, 5393, 5392, 5391, 5390, 5389, 5388, 5387, 5386, 5385, 5384, 5383, 5382, 5381, 5380, 5379, 5378, 5377, 5376, 5375, 5374, 5373, 5372/3, 5372/2, 5372/1, 5360, 7038, 5361, 5362, 5344, 5340, 5339, 5365, 6883, 5349, 5350, 5351, 5352, 5353, 5354, 5355, 5356, 5357, 5358, 6651, 6708, 7006, 7010, 6091, 5985, 5817, 5815, 5816, 5818, 7034, 7035, 5364, 7009.

KO KOLUT

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

1860, 3123, 1863, 3128, 2146/1, 1870/1, 3129

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

1860, 3123, 1863, 3128, 2146/1, 1870/1, 3129

KO SOMBOR 2

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

12484, 12468, 12469, 27984, 28292, 12480, 12478, 12483, 12486/1, 12492, 12486/6, 27985, 28298, 27961, 13378/1, 13377/1, 13376, 13367, 13366, 13365, 13364/2, 28301, 13272, 13273, 13274, 13275, 13276, 13277, 13278, 13279, 13280, 13281, 13283, 13285, 13286, 13287, 13288, 13289/1, 13289/2, 13290, 13291, 13292, 13293, 13294, 13295, 13296, 13297, 13299, 13300, 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 16043, 16044, 16045, 16046, 16047, 16048, 16049/1, 16049/2, 16049/3, 16050, 16051, 16052, 16054, 16055, 16056, 16057, 16058, 16059, 16060, 16061, 16062, 16063, 16064, 16065, 16066, 16067, 16068, 16069, 16070, 16071, 16072/1, 16072/2, 16073, 16074, 16076, 16077, 16078, 16079, 16080/1, 16080/2, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088, 28322, 17411/1, 17411/2, 17412, 17416/2, 17416/3, 17416/1, 13363, 13362, 13361, 13360, 13359, 13358, 13357, 13356, 13355, 13354, 13353, 13352, 13351, 13350, 13346, 13345, 13344, 13343, 13342, 13341, 13340, 13339, 13337, 13336, 13335, 13334, 13333, 13332, 13331, 13330, 13329, 13328, 13327, 13326, 13325, 13324, 13323, 13322, 13321, 13320, 13319, 13318, 13317/2, 13317/1, 13316, 13315, 13314, 13313, 13312, 13311, 13310, 13309, 13308, 13307, 28314, 16024/1, 16024/2, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, 16030, 16031, 16032, 16033, 16034, 16035, 16036, 16037, 28321, 17419, 28013, 17409/1, 28143, 17384, 17385, 17386, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392, 17393, 17394, 17395, 17396, 17397, 17398, 17399, 17403, 17405, 17406, 17487, 17488, 17489, 17490, 17491, 17492, 17483, 17482, 17481, 17480, 17479, 17478, 17477, 17476, 17475, 17474, 28377, 17486, 28106, 17944, 17943, 17942, 17941, 17940, 17939, 17938, 17522/4, 17522/3, 17522/2, 17935/4, 17935/7, 17935/79, 17935/81, 17935/82, 17935/8, 17935/83, 17935/75, 17935/74, 17935/54, 17935/49, 17935/50, 17935/53, 17935/73, 17935/76, 17935/35, 17935/40, 17935/41, 17935/46, 17935/47, 17935/48, 17935/51, 17935/52, 17935/72, 17935/77, 17929/13, 17929/4, 17929/12, 17929/11, 17929/10, 17929/9, 17929/2, 17929/1, 17928/3, 17928/2, 17928/1, 28437, 17922, 28166, 28119, 28668, 18197, 18196, 28670, 27972, 18728, 18726, 18722, 18721, 18716, 18719, 18717, 18718, 18723, 18725, 18727, 18729, 18714, 18711, 18710, 18708, 18715, 18703, 18702, 18697, 18701, 18704, 18707, 18698, 18696, 18695, 18706, 18705, 18700, 18699, 18689, 18690, 18691, 18693, 18694, 28662, 27972, 18686, 28041, 28681, 18669, 18666, 18672, 18679/2, 18680, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18670, 18671, 18673, 18674, 18675, 18676, 18677, 18678, 18679/1, 18651/1, 28678, 18614, 18615, 18621/1, 18621/2, 18621/3, 18621/4, 18622, 18631, 18632/1, 18632/2, 18632/3, 18633/2, 18633/3, 18632/4, 18644/2, 18644/1, 18434/4, 18634/3, 18634/2, 18634/1, 18630, 18623, 18629, 18636/1, 18636/2, 18641/1, 18641/2, 18643, 28046, 12488/3, 12486/4, 16075, 27973, 28375, 28379, 17522, 17932/3, 28037, 17932/1, 17932/15, 17932/14, 17932/11, 17932/8, 17932/13, 17932/17, 17932/16, 17932/12, 17932/18, 27970, 28435, 17521/1, 18651/2, 17932/2, 28666, 28294, 12479, 28176, 28433.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

12484, 12468, 12469, 28297, 27984, 28292, 12480, 12480, 12478, 12482, 12481, 12483, 12486/1, 12488/2, 12491, 12492, 12486/6, 27985, 28298, 27961, 13380/1, 13379/1, 13378/1, 13377/1, 13376, 13367, 13366, 13365, 13364/2, 13364/1, 28298, 13243, 13244, 13245, 13246, 13247, 28301, 13249, 13250, 13251, 13252, 13253, 13254, 13255, 13256, 13257, 13258, 13259, 13260, 13262, 13263, 13264, 13265, 13266, 13267, 13268, 13269, 13270, 13271/1, 13271/2, 13272, 13273, 13274, 13275, 13276, 13277, 13278, 13279, 13280, 13281, 13283, 13285, 13286, 13287, 13288, 13289/1, 13289/2, 13290, 13291, 13292, 13293, 13294, 13295, 13296, 13297, 13299, 13300, 13301, 13302, 13303, 13304, 13305, 13306, 16043, 16044, 16045, 16046, 16047, 16048, 16049/1, 16049/2, 16049/3, 16050, 16051, 16052, 16054, 16055, 16056, 16057, 16058, 16059, 16060, 16061, 16062, 16063, 16064, 16065, 16066, 16067, 16068, 16069, 16070, 16071, 16072/1, 16072/2, 16073, 16074, 16076, 16077, 16078, 16079, 16080/1, 16080/2, 16081, 16082, 16083, 16084, 16085, 16086, 16087, 16088, 28322, 17411/1, 17411/2, 17412, 17416/2, 17416/3, 17416/1, 13363, 13362, 13361, 13360, 13359, 13358, 13357, 13356, 13355, 13354, 13353, 13352, 13351, 13350, 13346, 13345, 13344, 13343, 13342, 13341, 13340, 13339, 13337, 13336, 13335, 13334, 13333, 13332, 13331, 13330, 13329, 13328, 13327, 13326, 13325, 13324, 13323, 13322, 13321, 13320, 13319, 13318, 13317/2, 13317/1, 13316, 13315, 13314, 13313, 13312, 13311, 13310, 13309, 13308, 13307, 28314, 16024/1, 16024/2, 16025, 16026, 16027, 16028, 16029, 16030, 16031, 16032, 16033, 16034, 16035, 16036, 16037, 16038, 16039, 16040, 16041, 16042, 28321, 28013, 28318, 17419, 28013, 15920, 15919, 15918, 15917, 15916, 15914, 15915, 15913, 15912, 15911, 15910, 17409/2, 17409/1, 28143, 17379, 17380, 17381, 17382, 17383, 17384, 17385, 17386, 17387, 17388, 17389, 17390, 17391, 17392, 17393, 17394, 17395, 17396, 17397, 17398, 17399, 17403, 17405, 17406, 17408, 17487, 17488, 17489, 17490, 17491, 17492, 17493, 17494, 17495, 17496, 17485, 17484, 17483, 17482, 17481, 17480, 17479, 17478, 17477, 17476, 17475, 17474, 17473, 28377, 17486, 28106, 17946, 17945, 17944, 17943, 17942, 17941, 17940, 17939, 17938, 17522/4, 17522/3, 17522/2, 17934, 17935/3, 17935/4, 17935/7, 17935/79, 17935/81, 17935/80, 17935/78, 17935/6, 17935/82, 17935/8, 17935/83, 17935/75, 17935/74, 17935/54, 17935/49, 17935/50, 17935/53, 17935/73, 17935/76, 17935/84, 17935/25, 17935/26, 17935/29, 17935/30, 17935/34, 17935/35, 17935/40, 17935/41, 17935/46, 17935/47, 17935/48, 17935/51, 17935/52, 17935/72, 17935/77, 17935/55, 17929/13, 17929/4, 17929/12, 17929/11, 17929/10, 17929/9, 17929/2, 17929/1, 17928/3, 17928/2, 17928/1, 28437, 17922, 17921, 28166, 28119, 28668, 18194, 18195, 28669, 18197, 18196, 28670, 27972, 18738, 18733, 18728, 18726, 18722, 18721, 18716, 18713, 18719, 18717, 18718, 18723, 18725, 18727, 18729, 18732, 18734, 18737, 18739, 18714, 18711, 18710, 18708, 18715, 18703, 18702, 18697, 18701, 18704, 18707, 18698, 18696, 18695, 18706, 18705, 18700, 18699, 18689, 18690, 18691, 18693, 18694, 18692, 28662, 27972, 18686, 18685, 18650, 28041, 28681, 18669, 18666, 18672, 18679/2, 18680, 18659, 18661, 18662, 18663, 18664, 18665, 18666, 18667, 18670, 18671, 18673, 18674, 18675, 18676, 18677, 18678, 18681, 18682, 18679/1, 18683, 18684, 18653, 18652, 28680, 18651/1, 18583, 18584, 18586, 18587, 18594, 18595, 28678, 18602, 10603, 18608, 18609, 18614, 18615, 18621/1, 18621/2, 18621/3, 18621/4, 18622, 18631, 18632/1, 18632/2, 18632/3, 18633/1, 18633/2, 18633/3, 18632/4, 18644/2, 18644/1, 18434/4, 18634/3, 18634/2, 18634/1, 18630, 18623, 18619/6, 18619/5, 18619/2, 18613, 18616, 18619/1, 18620/2, 18620/3, 18620/4, 18624, 18629, 18636/1, 18636/2, 18641/1, 18641/2, 18643, 28046, 21365, 28042, 28679, 21373/1, 12488/3, 12486/4, 16075, 27973, 28375, 28379, 17522, 17932/3, 28037, 17932/4, 17932/1, 17932/15, 17932/14, 17932/11, 17932/10, 17932/9, 17932/8, 17932/7, 17932/13, 17932/17, 17932/16, 17932/12, 17932/18, 27970, 28435, 17521/1, 28040, 18651/2, 17932/2, 28666, 18712, 28324, 12490/1, 28294, 12479, 28176, 13261, 28376, 17360, 28433, 17935/70, 21364, 17361, 17935/71.

KO STAPAR

Parcele u pojasu uže zaštite gasovoda:

2591, 2590, 2592, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2656/2, 2657/1, 2657/2, 2658, 2659, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 2600, 2601, 2602, 2599, 2598/3, 2598/2, 2598/1, 2597, 5289, 2640.

Parcele u pojasu uže i šire zaštite gasovoda:

2591, 2590, 2589, 2588, 2587, 2586, 2592, 2621, 2620, 2619, 2618, 2617, 2616, 2615, 2653, 2654, 2655, 2656, 2656/2, 2657/1, 2657/2, 2658, 2659, 2613, 2612, 2611, 2610, 2609, 2608, 2607, 2606, 2605, 2604, 2603, 2600, 2601, 2602, 2599, 2598/3, 2598/2, 2598/1, 2597, 2596, 2595, 5289, 2614, 2640.

5.1.3. Spisak parcela za potpunu eksproprijaciju

Spisak katastarskih parcela planiranih za potpunu eksproprijaciju je definisan u skladu sa projektnim rešenjem razmeštaja osnovnih i pratećih objekata gasovoda.

Potpuna eksproprijacija se sprovodi za potrebe formiranja građevinskih parcela merno regulacionih, kompresorskih i otpremno/prijemnih stanica na početku i kraju lupinga (paralelne cevi) gasovoda.

Katastarske parcele za potpunu eksproprijaciju u funkciji izgradnje objekata gasovoda nalaze se na sledećim teritorijama lokalnih samouprava, odnosno u katastarskim opštinama:

Grad Zaječar; K.O. Prlita: delovi 5345, 5246, 5247, 5248, 5259, 5260 i 5261.

Opština Boljevac; K.O. Bačevica: delovi 1552 i 1553.

Opština Paraćin; K.O. Bošnjane: delovi 1876, 1877, 1778, 1879 i 1880.

Opština Žabari; K.O. Porodin: cele 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 12916, 13635; i delovi:12311, 12312 , 12313, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915 i 13636.

Grad Smederevo; K.O. Lipe 1: delovi 780, 781 i 782.

Grad Beograd; Gradska opština Palilula, K.O. Besni Fok: delovi 19 i 1481.

Opština Žabalj; K.O. Žabalj: delovi 7551/2, 7553/3 i 7552.

Opština Vrbas; K.O. Bačko Dobro Polje: delovi 1309 i 1316.

Grad Sombor; K.O. Bački Breg: delovi 1666 i 1667.

5.1.4. Spisak parcela na kojima se nalaze objekti

planirani za rušenje

Potpuna eksproprijacija se može sprovesti i za potrebe sprovođenja mera bezbednosti u okviru pojasa neposredne zaštite. U granici obuhvata ovog pojasa, potpunom eksproprijacijom su obuhvaćene katastarske parcele na kojima su evidentirani stambeni, privredni, pomoćni i dr. objekti. Objekti namenjeni za rušenje su pretežno individualni, različite namene (privremeno i stalno stanovanje, ekonomski i pomoćni objekti) i nalaze se na sledećim teritorijama lokalnih samouprava, katastarskim opštinama i parcelama:

Grad Zaječar. Grlište: 9796, 14245, 14233, 14296, 18368, 14200/1; Grljan: 13423, 13429, 13537, 13807,13812, 13397; Lenovac: 6749, 5691/1, 5511, 5615; Leskovac: 4481.

Opština Boljevac. Lukovo: 1024, 545/2, 877, 878, 2625; Bačevica: 1474, 3039, 3429/2, 3254, 568/2, 3254, 702, 69, 702; Dobro Polje: 825, 648; Dobrujevac: 4321/1, 4317; Jablanica: 3235; Krivi Vir: 7031, 6775, 7031.

Opština Paraćin. Bošnjane: 2024, 2077; Donja Mutnica: 857, 852, 2779, 2042, 2042, 127; Izvor: 4424/2, 4434, 4450, 4450, 4263; Klačevica: 1274, 1283, 756, 767.

Opština Ćuprija. Isakovo: 3708/1; Ćuprija: 3899; Krušar: 4644/1,487; Supska: 3190/3, 3190/2, 3190/1, 3186, 3009.

Opština Despotovac. Jasenovo: 3590/2, 3580; Bogava: 1643.

Grad Jagodina. Glogovac: 2494/3, 2522, 2483,2398/1,2602/1,2573/2,2572,2259/2, 2259/3, 2606, 2627, 2996/1, 2951.

Opština Svilajnac. Crkvenac: 183; Grabovac: 3949, 4472, 4468/1, 4434/2, 4173, 4171/3, 4172/2; Kusiljevo: 1483, 893, 453/3, 6465, 6464, 6466.

Opština Velika Plana. Lozovik: 6190, 3989, 3934; Markovac: 2626; Miloševac: 7021, 7020, 6938, 8359/2,8249,8203, 8082.

Opština Žabari. Porodin: 12742, 13162, 12439/1, 12068; Simićevo: 8653, 8511, 7755, 9198, 9194.

Grad Smederevo. Lipe I: 2940, 1439, 1444/1, 1440, 1609, 896, 897, 1434; Mala Krsna: 60/1; Osipaonica: 3504, 3508/2; Šalinac: 1096/1, 763/2, 786, 1614; Saraoci: 294; Smederevo: 144, 95.

Opština Kovin. Pločica: 3256/3.

Grad Pančevo. Pančevo i Vojlovica 2: 8207/9.

Opština Opovo. Opovo: 1110.

Opština Titel. Gardinovci: 1372.

Opština Žabalj. Gospođinci: 5152.

Opština Kula. Sivac: 9666 (protivgradna stanica).

5.2 Pravila uređenja i građenja sistema transnacionalnog gasovoda

5.2.1. Opšta pravila uređenja i organizacije zemljišta

Sprovođenje Prostornog plana predviđeno je izdavanjem lokacijske dozvole u skladu sa odredbama čl. 54.-57. Zakona o planiranju i izgradnji. U zavisnosti od stepena gotovosti projektne dokumentacije i obima pozitivnog rešenja imovinsko pravnih odnosa, na zahtev nosioca investicije, lokacijska dozvola se može izdati za deo ili određenu fazu realizacije gasovoda „Južni tok”.

Pravila uređenja i pravila izgradnje sa elementima detaljne razrade obezbeđuju direktno sprovođenje plana i izdavanje lokacijske dozvole za osnovnu trasu gasovoda „Južni tok”. Za sekundarni deo sistema gasovoda „Južni tok”, koji predstavljaju odvojci/kraci gasovoda ka Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj, utvrđuju se samo opšta pravila, po pitanju rešenja položaja koridora odvojaka/kraka i osnovnih tehničkih elementa. Površine i objekti u delu kraka gasovoda predstavljaju predmet dalje planske razrade, odnosno dopune ovog Plana sa odgovarajućim elementima detaljne razrade.

Pravila uređenja prostora su određena na osnovu tehničkih zahteva (izgradnje i eksploatacije) gasovoda „Južni tok”, lokacionih uslova, zaštite neposrednog okruženja i, posebno, zaštite životne sredine.

Objekti i instalacija gasovoda predviđeni su van izgrađenih prostora najbližih naselja i privrednih objekata, bez potrebe za prethodnim uklanjanjem ili trajnim izmeštanjem postojećih objekata infra i suprastrukture, značajnijeg krčenja šume i poljoprivrednih zasada ili značajnijeg ometanja aktivnosti lokalnog stanovništva.

Odgovarajućim položajem koridora i izborom lokacija pratećih objekata, obim izmeštanja pretežno individualnih stambenih i pratećih objekata je sveden na najmanju moguću meru i to, prvenstveno, iz bezbednosnih razloga.

Sa gledišta životne sredine primarna zaštita se obezbeđuje: položajem koridora i izborom lokacija objekata gasovoda van prostora sa zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima, doslednim sprovođenjem izdatih uslova, uspostavljanjem zaštitnih pojasa i minimalno dozvoljenih sigurnosnih udaljenosti od gasovoda; kontinualnim praćenjem stanja tehničke ispravnosti sistema gasovoda u celini i dr.

5.2.2. Pravila uređenja

5.2.2.1. Pravila uređenja površina u obuhvatu detaljne razrade

Pravila uređenja i organizacije zemljišta u obuhvatu detaljne regulacije određena su na sledeći način:

U pojasu šire zaštite se, bez promene vlasništva nad obuhvaćenim nepokretnostima, obezbeđuje privremena službenost prolaza za vreme trajanja radova. U toku eksploatacije gasovoda, uspostavlja se trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje gasovodom kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih radova i prenamenu površina.

U pojasu uže zaštite/izvođačkom pojasu se obezbeđuje pravo službenosti prolaza za potrebe izvođenja zemljanih radova, postavljanje osnovne i prateće instalacije gasovoda, izgradnja objekata gasovoda, nadzor i održavanje dalekovoda. U pojasu se uspostavlja i trajna obaveza pribavljanja uslova/saglasnosti od strane preduzeća nadležnog za gazdovanje gasovodom kod planiranja, projektovanja i izvođenja drugih građevinskih radova i prenamene površina.

Izdvajanje površina javne namene sprovodi se isključivo u delu pojasa uže zaštite za potrebe formiranje građevinskih parcela objekata gasovoda.

Na ostalom delu pojasa, za potrebe sprovođenja mera bezbednosti javni interes se može ustanoviti i u slučaju potrebe uklanjanja postojećih objekata.

5.2.2.2. Pravila za ustanovljavanje prava službenosti

i izdvajanje površina javne namene

Prema članu 69. Zakona o planiranju i izgradnji, postavljanje/izgradnja podzemnih objekata nije uslovljena formiranjem posebne građevinske parcele. Površina za postavljanje gasovoda i pratećih instalacija (optički i energetski kablovi, kablovski deo katodne zaštite i blok stanice izvan građevinskih parcela) se obezbeđuje u obuhvatu pojasa detaljne razrade, bez izmene postojeće namene površina. Spisak katastarskih parcela na kojima je moguće ustanovljavanje prava službenosti za potrebe izvođenja građevinskih radova, održavanje i nadzora gasovoda naveden je u tački 5.1. ovog poglavlja.

Površine javne namene, predstavljaju građevinske parcele za sledeće objekte gasovoda: merne stanice, kompresorske stanice i otpremno/prijemne stanice lupinga (OČM/PČM). Površine javne namene određene su grafički (Referalna karta 2.) i koordinatama karakterističnih temenih tačaka granice građevinske parcele i popisom obuhvaćenih katastarskih parcela, datih u Tabeli 5.2.

Tabela 5.2: Planirane namene i popis katastarskih parcela u obuhvatu planiranih površina

javne namene

Planirana namena Nastala građevinska površina Obuhvaćene katastarske parcele Merna stanica 1 „Vrška Čuka” 1,7137 ha Grad Zaječar, k.o. Prlita:- deo parcele: 5345, 5246, 5247 i 5248 Merna stanica 2 – južni odvojak za Srbiju („ SBROS 1”) 0,7575 ha Opština Paraćin, k.o. Bošnjane:- deo parcele: 1876, 1877, 1778, 1879 i 1880 Merna stanica 3 –odvojak za Republiku Srpsku 0,2669 ha Beograd, gradska opština Palilula, k.o. Besni Fok:- deo parcele: 19 i 1481 Merna stanica 4 –– severni odvojak za Srbiju („SBROS 2”) 0,7459 ha Opština Žabalj, k.o. Žabalj:- deo parcele: 7551/2, 7553/3 i 7552 Merna stanica 5 – odvojak za Republiku Hrvatsku 0,2553 ha Opština Vrbas, k.o. Bačko Dobro Polje:- deo parcele: 1316 Merna stanica 6 „Bački Breg” 1,7637 ha Grad Sombor, k.o. Bački Breg :- deo parcela: 1666 i 1667 Kompresorska stanica 1 20,9748 ha Opština Žabari, k.o. Porodin:-cele parcele: 12742, 12743, 12744, 12745, 12746, 12747, 12748, 12749, 12750, 12751, 12752, 12753, 12754, 12755, 12756, 12757, 12758, 12916, 13635.- deo parcela:, 12766, 12767, 12768, 12769, 12770, 12771, 12911, 12912, 12913, 12914, 12915 i 13636. Kompresorska stanica 2 15,4920 ha Opština Vrbas, k.o. Bačko Dobro Polje:- deo parcele: 1309 OČM prvog lupinga 1,3018 ha Grad Zaječar, k.o. Prlita:- deo parcela: 5259, 5260 i 5261 PČM prvog lupinga 0,7084 ha Opština Boljevac, k.o. Bačevica:- deo parcela: 1552 i 1553 OČM drugog lupinga 0,4328 ha Opština Žabari, k.o. Porodin:- deo parcela: 12311, 12312 i 12313 PČM drugog lupinga 0,4720 ha Grad Smederevo, k.o. Lipe 1:- deo parcela: 780, 781 i 782

U slučaju neslaganja popisa obuhvaćenih katastarskih parcela sa stvarnim stanjem, merodavana je situacija u grafičkom prikazu Plana (Referalna karta 2.) sa elementima za geodetsko obeležavanje karakterističnih temena granice obuhvaćenih površina.

5.2.2.3. Pravila za formiranje građevinske parcele javne namene

Granica regulacije i površina građevinskih parcela objekata gasovoda određeni su prema tehničko-tehnološkim zahtevima karakterističnih objekata gasovoda, uz minimalno remećenje postojeće parcelacije.

Građevinske parcele se formiraju preparcelacijom obuhvaćenih katastarskih parcela, koje su navedene u Tabeli 5.2.

5.2.2.4. Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih

parcela objekata gasovoda

Na građevinskim parcelama objekata gasovoda obezbeđuju se sledeća opšta pravila urbanističke regulacije:

Građevinska linija prema susednim parcelama sa poljoprivrednom i šumskom namenom je određena na minimalnoj udaljenosti od 5,0 m od granice/regulacije građevinske parcele.

Građevinska linija prema susednim parcelama koje predstavljaju površine javne namene (lokalni put, vodno zemljište i sl.) je određena na minimalnoj udaljenosti od 20,0 m od granice/regulacije građevinske parcele.

Maksimalna vrednost indeksa zauzetosti na svim građevinskim parcelama je 0,7.

Visinska regulacija tehničko tehnološkog dela instalacije i postrojenja se utvrđuje projektnom dokumentacijom.

Spratnost objekata za boravak osoblja je do P+2.

Nivelacija platoa/površina građevinskih parcela je po pravilu viša od kote okolnog terena. Konačna kota platoa/površina se utvrđuje projektnom dokumentacijom. Kod nivelacionog rešenja potrebno je obezbediti kontrolisano odvođenje atmosferskih voda, kao i potpunu usaglašenost sa sanitarno-tehničkim rešenjem zaštite od nekontrolisanog isticanja ili pojave opasnih i štetnih materija u građevinskom delu parcela.

5.2.2.5. Opšta pravila komunalnog i infrastrukturnog uređenja

građevinskih parcela objekata gasovoda

Komunalno i infrastrukturno opremanje građevinskih parcela rešavaće se u sklopu izrade projektne dokumentacije za pojedinačne objekte gasovoda, a u skladu sa tehničkim pravilima, internim standardima i preporukama isporučioca opreme. Kod izrade projektne dokumentacije, potrebno je obezbediti sledeća pravila:

Prostor za mirujući saobraćaj se obezbeđuje u okviru ograđenog dela postrojenja.

Prikupljanje atmosferskih voda sa objekata i vodonepropusnih površina se obezbeđuje internom atmosferskom kanalizacijom, sa gravitacionim odvođenjem izvan lokacije.

Vodosnabdevanje i odvođenje sanitarnih voda se obezbeđuje internim postrojenjima u okviru građevinske parcele. Ukoliko postoji tehnička mogućnost navedenu infrastrukturu obezbediti priključkom na komunalni sistem.

Za odvođenje tehničkih otpadnih voda, posebno ukoliko postoji mogućnost zagađenja opasnim i štetnim materijama, predvideti separatni sistem prikupljanja i prečišćavanja pre upuštanja u prirodne recipijente ili komunalni sistem.

Na svim površinama i objektima gde se koriste, deponuju ili transportuju opasne i štetne materije (rezervoari sa naftnim derivatima, transformatori, rezervoari za prikupljanje taloga kod čišćenja cevovoda i postrojenja i dr.) mora se obezbediti vodonepropusnost podloge sa sanitarno bezbednim uređajima za prikupljanje i privremeno deponovanje opasnih i štetnih materija.

Potrebe za većim količinama tehničke i sanitarne vode mogu se obezbediti zasebnim vodozahvatom, uz uslov obezbećenja potreba za druge korisnike izvorišta/vodozahvata.

Parterno uređenje terena obuhvata nivelisanje i zatravljivanje slobodnih površina, kao i biloške i tehničke radove na stabilizovanju kosina u delu nasipa i zaseka.

Čvrsti otpad se prikuplja u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem.

Građevinske parcele mogu biti ograđene transparentnom ogradom visine do 2,2 m. Postavljanje ograde je moguće i u okviru građevinske parcele, u slučaju da tehničko tehnološka rešenja uslovljavaju fizičko razdvajanje/obezbeđenje posebnih funkcionalnih celina.

Uzemljenje ograde u blizini elektro-energetskih postrojenja je obavezno.

Ulaz u postrojenje se obezbeđuje kolskom i pešačkom kapijom, koje se otvaraju ka parceli.

Tehnički elementi postrojenja koji se odnose na: osvetljenje postrojenja, interni i prilazni putevi, sistem nadzora i uzbunjivanja, sistem zaštite od požara i drugih akcidenata, rešavaće se u skladu sa tehničkim pravilima, internim standardima i propisima.

Pristupni put do građevinske parcele objekata gasovoda obezbediti prema očekivanom merodavnom vozilu i očekivanom intenzitetu saobraćaja tokom eksploatacije. Minimalni nivo tehničkog rešenja kolskih puteva mora obezbediti protivpožarne uslove, odnosno minimalnu širinu kolovoza od 3,5m i minimalni radijus unutrašnjih krivina od 7,0m.

U svim etapama izvođenja radova, eksploatacije i upravljanja sistemom gasovoda potrebno je obezbediti sprovođenje mera predviđenih propisima zaštite na radu, internim pravilnicima izvođača radova i uputstvima investitora, isporučioca opreme i nadzornog organa. Takođe, sve etape radova se pravovremeno prijavljuju nadležnim službama, organizacijama koji su uslovile nadzor, organima lokalne samouprave i drugim korisnicima prostora u blizini izvođenja radova.

5.2.3. Pravila građenja

5.2.3.1. Pravila građenja objekata gasovoda

Linijskom delu sistema gasovoda na teritoriji Republike Srbije pripadaju:

Deonica osnovne trase magistralnog gasovoda dužine oko km 421,5 km, sa nominalnim prečnikom cevi gasovoda 1400 mm i radnim pritiskom 9,8 MRa; uključujući i lupinge (paralelna cev) na deonicama od km 0,5 – km 26,1 i od km 145,2 – km 185,7;

Gasovod-odvojak za Hrvatsku dužine oko 52,7 km, sa prečnikom cevi gasovoda 500 mm i radnim pritiskom 9,8 MRa;

Gasovod-odvojak za Republiku Srpsku dužine oko 105,8 km, sa prečnikom cevi gasovoda 300 mm i radnim pritisom 9,8 MRa.

Osnovni objekti i objekti u funkciji linijskog dela sistema gasovoda su:

a) Kompresorska stanica (KS) – objekat/postrojnje gde se podiže radni pritisak i omogućava transport prirodnog gasa na daljinu, b) merna stanica (MS) – objekat/postrojenje gde se meri protok prirodnog gasa na istom radnom pritisku na primopredajnim mestima, na graničnim prelazima i na odvajanjima gasovoda od osnovnog gasovoda, v) merno regulaciona stanica (MRS) – objekat/postrojnje gde se redukuje pritisak i meri protok gasa na mestima povezivanja osnovnog gasovoda (98 bara) sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom visokog radnog pritiska 45-50 bara, g) blok stanice (BS) – objekat gde se sekcioniše gasovod radi zatvaranja protoka gasa u slučaju havarije, d) uređaji katodne zaštite (UKZ) linijskog dela gasovoda, u cilju optimizacije opreme, postavljaju se zajedno sa blok stanicama i vrše funkciju regulisanja i kontrole parametara katodne zaštite i obezbeđenja zone zaštite tokom celog projektovanog perioda eksploatacije, đ) početno/krajnji priključci lupinga (PČL/KPL) -objekat sa ventilski kontrolisanom račvom, e) optički kabl celom dužinom gasnog koridora za kontrolu i upravljanje transporta gasa, i ž) energetski kabl 10-20 kV celom dužinom gasnog koridora za napajanje postrojenja na linijskom delu sistema gasovoda.

Prateći objekti i instalacije su elektro i telekomunikacioni kablovi i vodovi sa opremom za priključenje na lokalnu mrežu, pristupni i gradilišni putevi, vodozahvati i instalacije za pripremu sanitarne i tehničke vode, postrojenja za tretman otpadnih voda i dr.

Komandni centri predviđeni u Novom Sadu i Paraćinu ne predstavljaju predmet ovog Prostornog plana.

5.2.3.2. Pravila izgradnje linijskog dela gasovoda

1) Pravila tehničkog rešenja instalacije gasovoda

Osnovni konstruktivni elementi linijskog dela gasovoda, koji obezbeđuju projektovani kapacitet i visoku pouzdanost prenosa gasa, određeni su na sledeći način:

– Za izgradnju osnovne deonice gasovoda predviđena je primena čelične cevi unutrašnjeg prečnika 1400 mm, klase čvrstoće H70 sa privremenom otpornošću na kidanje 565 MRa i granicom tečenja 482 MRa.

– Za deonicu odvojka ka Republici Hrvatskoj predviđena je primena čelične cevi unutrašnjeg prečnika 500 mm, klase čvrstoće H60 sa privremenom otpornošću na kidanje 517 MRa i granicom tečenja 414 MRa,

– Za deonicu odvojka ka Republici Srpskoj predviđena je primena čelične cevi unutrašnjeg prečnika 300 mm, klase čvrstoće H52 sa privremenom otpornošću na kidanje 455 MRa i granicom tečenja 359 MRa.

Proračun cevi izrađen je u skladu sa zahtevima OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-2.1-249-2008).

Prihvaćeni koeficijent iskorišćenja propusne sposobnosti gasovoda je 0,9:

procenjeni koeficijent sigurnosti gasovoda – 0,94;

koeficijent proračunske obezbeđenosti – 0,98;

koeficijent ekstremnih temperatura – 0,98.

Hidraulički proračuni deonica magistralnog gasovoda izrađeni su prema reljefu duž koridora i projektovanom kapacitetu kompresorskih stanica.

Merodavni režim koji određuje tehnička rešenja za planirani kapacitet gasovoda je letnji režim, koji se karakteriše sniženjem snage postrojenja i povećanjem temperature transportovanog gasa.

Čelične cevi su sa unutrašnjim glatkim slojem. Spoljni deo cevi je sa fabričkom spoljašnjom troslojnom antikorozivnom polietilenskom zaštitom debljine najmanje 2,5 mm za gasovode 300- 500 mm i 3,0 mm za gasovod 1400 mm.

Sastavni deo magistralnog gasovoda su blok stanice, koje se postavljaju na međusobnom rastojanju od maksimalno 30,0 km.

2) Pravila za postavljanje gasovoda

Gasovod se po pravilu postavlja podzemno, tako da u zavisnosti od klase lokacije gasovoda i vrste terena gornja ivica cevi bude na dubini od 0,8 m do 1,1 m. Kod ukrštanja i približavanja sa drugom infrastrukturom način postavljanja i posebne mere tehničkog obezbeđenja utvrđuju se u skladu sa izdatim uslovima za potrebe izrade ovog plana, odnosno uslova i saglasnosti koje se pribavljaju u fazi izrade tehničke dokumentacije.

Na delu trase sa lupingom, gasovodne cevi se postavljaju na rastojanju od 18-20 m u brdskom i do 36 m u ravničarskom delu trase.

Izvođenje radova je planski ograničeno na pojas uže zaštite (100 m obostrano od ose koridora gasovoda).

Za potrebe izvođenja radova na iskopu rova, montaže i polaganja gasovoda potrebno je obezbediti radni koridor širine oko 45 m, osim u delu trase sa lupingom cevovoda gde je širina radnog koridora do 60 m. Konačna širina i položaj radnog koridora se utvrđuje projektom gradilišta, a u skladu sa izabranom tehnologijom izvođenja radova i posebno lokacionim uslovima. Projektom gradilišta treba posebno obraditi lokacije za privremeno deponovanje opreme, građevinskog materijala, servis mašina i boravak radnika. Izvođenje radova predvideti sukcesivno po deonicama, kako bi se minimizovalo ometanje lokalnih aktivnosti.

U delu trase sa obraslim šumskim zemljištem, prosecanje šume treba maksimalno redukovati na obim koji je nepohodan za izvođenje radova.

Po završetku radova potrebno je sprovesti radove na rekultivaciji obradivog i revitalizaciji ostalog zemljišta. U brdskom delu trase biološkim i tehničkim radovima obavezno sprečiti pojavu erozije i nestabilnosti terena.

Pre zatrpavanja rova potrebno je izvršiti geodetsko snimanje položaja gasovoda i ispitivanje kvaliteta izvedenih radova.

Ispitivanje gasovoda na čvrstoću i hermetičnost predviđa se hidraulički. Veličina ispitnog pritiska na čvrstoću iznosi 1,1 Rrad, a na hermetičnost 1,0 Rrad. Preporučuje se izvođenje ispitivanja u skladu sa metodom, koja se primenjuje u OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-3.5-354-2009). Za kontrolu kvaliteta spojnih varova gasovoda preporučuje se primena metoda prema zahtevima OAO „Gazprom” (STO Gazprom 2-2.4-083-2006).

5.2.3.3. Pravila izgradnje građevinskih objekata

na linijskom delu gasovoda

a) Kompresorske stanice

Planirane su dve lokacije kompresorskih stanica: u centralnoj Srbiji KS 1 ,,Velika Plana” u k.o. Porodin, opština Žabari i u Vojvodini KS 2 ,,Bačko Dobro polje” u k.o. Bačko Dobro polje, opština Vrbas. Lokacije za kompresorske stanice usaglašene su planiranim kapacitetom isporuka gasa ka Republici Hrvatskoj i Republici Srpskoj.

Tehnološka šema postrojenja kompresorskih stanica obuhvata:

preuzimanje gasa za komprimovanje i odvod komprimovanog gasa;

prečišćavanje gasa od mehaničkih primesa i tečnosti;

komprimovanje gasa; i

hlađenje gasa nakon komprimovanja.

Na stanicama su pored kompresorskih grupa, predviđeni tehničko-servisni objekti, objekti za smeštaj osoblja, pomoćni objekti za prečišćavanje otpadnih voda, saobraćajne površine i dr.

Objekti su povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima u Paraćinu i Novom Sadu, međusobno i sa drugim gasnim objektima kako bi se obezbedio tehnološki kontrolisan režim rada celog sistema.

Oprema i instalacije u kompresorskim stanicama moraju biti savremene konstrukcije, visokog stepena pouzdanosti i prema važećim međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Oprema je po pravilu modularna. Blok boksovi za uređaje i upravljački pult isporučuju se, takođe, modularno zajedno sa sistemima protivpožarne zaštite – instalacijom automatske požarne signalizacije, sistemom za kontrolu prisustva gasa u vazduhu, sistemom za obaveštavanje o požaru (o prisutnosti gasa u vazduhu) i upravljanja evakuacije.

Za potrebe snabdevanja električnom energijom predviđena je izgradnja spoljne mreže, dalekovodima napona 35 kV ili 20 kV sa distributivne mreže, izgradnjom razvodnih postrojenja 35/20 kV i pripadajućih trafostanica TS 35(20)/0,4 kV. Za četiri osnovna i jednim rezervnim kompresorom potrebna snaga na lokaciji je oko 2 h 1000 kW.

Zagrevanje objekata sa radnim i boravišnim delom posade predviđeno iz sopstvenih kotlarnica sa pogonom na prirodni gas (sopstvena potrošnja iz dela koja se koristi i za kompresore).

Vodovodna infrastruktura obuhvata dva sistema vodosnabdevanja: sistem za tehničku vodu, i zajednički sistem vode za piće i protivpožarni vodovodni sistem.

Procenjen kapacitet sistema za protivpožarnu zaštitu iznosi oko 50 L/s, a potrebne količine obezbeđuju se iz rezervoara kapaciteta 2h200 m³. Za tehničke potrebe i vodosnabdevanje procenjena potrošnja iznosi oko 30 m³/dan.

Kanalizaciona infrastruktura za odvođenje atmosferskih voda, fekalne vode i tehnološke vode predviđa: iskorišćenje izdvojenog mulja, uz naizmenično odvijanje redukcionih i oksidacionih procesa, dirigovane aeracije, biofiltracije, tankoslojne separacije taloga, i automatsko upravljanje mehaničkom opremom. Stepen prečišćavanja otpadnih voda odgovara normama za ispuštanje u akumulacije namenjene gajenju riba.

Objekti i instalacije u kompresorskim stanicama, pored tehničko-tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda (tačka 5.2.2.4. ovog poglavlja)

b) Merne i merno regulacione stanice

Merne stanice (MS) su planirane na sledeći način:

( na graničnim prelazima, i to: ulazna stanica na granici sa Bugarskom (Vrška Čuka, grad Zaječar) sa modulom za priključenje kapaciteta 40,3 mlrd. m3 godišnje na radnom pritisku 98 bara i izlazna stanica sa Mađarskom (Bački Breg, grad Sombor) kapaciteta 32,7 mlrd. m3 godišnje na radnom pritisku 98 bara. U kompleksu stanice pored mernih linija postavljaju se filterski uređaji i uređaji za izdvajanje kondenzata, objekat kontrole bloka, energetski blok sa TS i dr. Objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrom.

( na odvajanjima za Republiku Srpsku (kod naselja Besni Fok, Grad Beograd) sa modulom MS ,,Čenta” kapaciteta 0,5 mlrd. m3 godišnje i Republiku Hrvatsku sa modulom MRS ,,Bačko Dobro Polje” kapaciteta 2,7 mlrd. m3 godišnje. Na stanicama je pored mernih grupa ugrađena i otpremna čistačka stanica. Objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

( Merno-regulacione stanice (MRS) su gasni objekti u kojima se obavlja merenje, prečišćavanje, dogrevanje gasa i redukcija pritiska u gasovodu (sa 98 bara na 45-50 bara) i meri protok gasa u deonici ili kod korisnika. Postavljaju se na mestima povezivanja gasovoda sa postojećim nacionalnim gasnim sistemom i to na dva mesta: MRS ,,Paraćin”, kod Paraćina, i MRS ,,Bačko Dobro Polje” kod Žablja. Projektovani kapacitet protoka gasa na MRS ,,Paraćin” je 1,7 mlrd. m3 godišnje, a na MRS ,,Bačko Dobro Polje” je 2,9 mlrd. m3 godišnje.

Objekti su povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

Pored tehnološkog dela, stanice imaju objekat kontrolne sobe, TS i kotlarnicu za zagrevanje gasa.

Oprema i instalacije u mernim i mero-regulacionim stanicama moraju biti savremene konstrukcije, visokog stepena pouzdanosti i prema važećim međunarodnim standardima iz ove oblasti.

Blok boksovi za uređaje i upravljački pult isporučuju se modularno zajedno sa sistemima protivpožarne zaštite – instalacijom automatske požarne signalizacije, sistemom za kontrolu prisustva gasa u vazduhu, sistemom za obaveštavanje o požaru (o prisutnosti gasa u vazduhu) i upravljanja evakuacije.

Za snabdevanje električnom energijom MS i MRS predviđena je izgradnja spoljne srednjenaponske mreže dalekovodima napona 10 kV (u centralnoj Srbiji) ili kablovima 20 kV (na teritoriji Vojvodine) od regionalnih elektrodistributivnih preduzeća, izgradnjom trafostanica TS 10(20)/0,4 kV za elektromotorni pogon i tehnički blok. Potrebna snaga po lokaciji je oko 30-35 kW.

Objekti i instalacije u mernim i mero-regulacionim stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda (tačka 5.2.2.4. ovog poglavlja)

v) Prijemne i otpremne čistačke stanice

Kod izvođenja, objekti i instalacije u prijemnim i otpremnim čistačkim stanicama, pored tehničko tehnoloških zahteva, moraju da ispune i planski određena Opšta pravila urbanističke regulacije građevinskih parcela objekata gasovoda (tačka 5.2.2.4. ovog poglavlja). Objekti su ograđeni i povezani sistemom veza i optičkim kablom sa komandnim centrima.

5.2.3.4. Pravila za postavljanje optičkog i energetskog kabla

Za postavljanje optičkog i energetskog 10-20 kV kabla potrebna površina se obezbeđuje isključivo u formi zakupa zemljišta, odnosno službenosti prolaza za izvođenje radova i postavljanje instalacije.

Postavljanje optičkog i energetskog 10-20 kV kabla duž gasovoda i uvođenje u objekte gasovoda je podzemno, postavljanjem u rov ili kablovsku kanalizaciju. Kablovska instalacija se, po pravilu postavlja sa obe strane gasovoda, na udaljenosti od oko 8,0m. Dubina ukopavanja instalacija je 0,7-0,8m. Iznad kablovske instalacije na dubini od oko 0,4 m postavlja se traka za obeležavanje.

Optički i energetski kabl mogu se postavljati u zasebni ili zajednički rov/kablovsku kanalizaciju. Kod ukrštanja ili približavanja javnim putevima i drugoj infrastrukturi, postavljanje instalacije se sprovodi u skladu sa tehničkim propisima i izdatim uslovima. Način povezivanja optičkog kabla sa objektima gasovoda, objektima u fukciji gasovoda i komandnim centrom utvrđuje se posebnom tehničkom dokumentacijom.

Bliži uslovi povezivanja energetskog kabla sa distributivnom mrežom utvrđuju se posebnom tehničkom dokumentacijom, u skladu sa uslovima i uz saglasnost nadležnog elektrodistributivnog preduzeća.

5.2.3.5. Pravila za formiranje gradilišta

Gradilišta predstavljaju površine na kojima se privremeno/vremenski ograničeno obezbeđuje prostor za izgradnju linijskog dela gasovoda i objekata gasovoda, održavanje mehanizacije, uređenje platoa za boravak osoblja, radnih platoa i privremeno deponovanje materijala kod zemljanih iskopa. Uređenje zone gradilišta podrazumeva nivelaciju terena i po potrebi ojačavanje nosivosti terena u delu radnih platoa. U slučaju da se za ojačavanje nosivosti terena koristi kameni i/ili šljunčani agregat, nasipanje se vrši na, prethodno postavljenoj, geotekstilnoj podlozi.

Lokacije i zone gradilišta duž gasovoda određuju se posebnim projektom gradilišta, po pravilu u okviru granica pojasa detaljne razrade.

5.2.3.6. Pravila za izvođenje pristupnih i gradilišnih puteva

Trajni kolski pristup objektima gasovoda obezbeđuje se priključkom na najbliži javni put, u skladu sa saobraćajno-tehničkim uslovima upravljača puta. Tehnički elementi priključka i pristupnih puteva rešavaju se posebnim projektom u skladu sa protivpožarnim uslovima i očekivanim saobraćajnim opterećenjem. Kod izbora mesta priključka na javni put preporučuje se korišćenje postojećih priključaka.

Za kolski prevoz opreme linijskog dela gasovoda predviđeno je privremeno korišćenje najkraćih prilaza sa javnih puteva, atarskih puteva i staza, a izuzetno i prelazi neposredno preko poseda. Na samom gradilištu, prostor potreban za prenos opreme i montažu gasovoda se obezbeđuje u okviru izvođačkog pojasa, na postojećoj podlozi. Građevinska intervencija na terenu podrazumeva „nabijanje” postojeće podloge u cilju povećanja nosivosti.

Na poljoprivrednom zemljištu i delu privremenih gradilišnih priključaka na javne puteve, povećanje nosivosti zemljišta nasipanjem kamenog ili šljunčanog granulata može se vršiti samo na prethodno postavljenoj geotekstilnoj podlozi. Po završetku radova, navedeni materijal se mora ukloniti sa lokacije.

Intervencije na atarskim putevima u smislu tehničkog usaglašavanja sa izvođačkim zahtevima mogu se sprovesti u formi rehabilitacije ili na osnovu posebnog projekta u formi pojačanog održavanja. Pod tehničkim usaglašavanjem podrazumeva se obezbeđenja širine kolovoza od oko 5,5 m  sa dve bankine min. širine 0,5 m, jednostranim poprečnim nagibom kolovoza do 2% i podužnim nagibom do 3 %.

Tokom izvođenja građevinskih intervencija na atarskim putevima posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju njihove osnovne funkcije. U ovom slučaju moraju biti obezbeđeni alternativni putevi ili postavljanje privremenih prelaza/rampi za prolaz poljoprivredne mahanizacije.

U slučaju da je neophodno formirati gradilišne puteve, van regulacije atarskih puteva, put se može izvoditi po posebnom projektu, kao privremeno rešenje (u skladu sa članom 147. Zakona o planiranju i izgradnji).

5.3. Pravila ukrštanja koridora gasovoda sa drugim infrastrukturnim sistemima

5.3.1.Opšta pravila usaglašavanja sa drugim objektima

i instalacijama

Izgradnja i eksploatacija linijskog dela gasovoda i pratećih objekata ne uslovljava trajno izmeštanje ili značajniji i trajan uticaj na funkcionisanje postojećih infrastrukturnih i drugih tehničkih sistema.

Opšta pravila tehničke i funkcionalne zaštite postojećih objekata i instalacija podrazumevaju doslednu primenu važećih propisa, uslova i mišljenja pribavljenih za potrebe izrade ovog Prostornog plana.

U daljem sprovođenju Prostornog plana, za potrebe izrade projektne dokumentacije potrebno je pribaviti posebne uslove za projektovanje, kao i saglasnost na projekat od strane držaoca/vlasnika predmetnog objekta. Projekat pored tehničkog rešenja može sadržati i analizu međusobnog uticaja u različitim režimima i uslovima rada.

Ukoliko se propisani/zahtevani uslovi ne mogu ispuniti, investitor gasovoda sprovodi odgovarajuće mere tehničke zaštite, uključujući i mogućnost izmeštanja lokalnih instalacija. U ovim slučajevima, investitor snosi troškove demontaže, privremenih isključenja i sličnih intervencija na drugim instalacijama.

U granici planskog obuhvata, odnosno zaštitnim pojasima planiranih objekata i instalacija gasovoda moguća je izgradnja ili rekonstrukcija drugih objekata i instalacija. Uslove i saglasnost za izvođenje navedenih radova, u skladu sa tehničkim propisima i izvedenom stanju izdaje preduzeće nadležno za eksploataciju gasovoda.

5.3.2. Položaj gasovoda u odnosu na transportnu infrastrukturu

Koridor gasovoda se ukršta sa postojećim i planiranim deonicama javnih puteva i železničkim prugama, kao i vodnim putevima Dunavom i Tisom. Spisak postojeće i planirane transportne infrastrukture sa približnom stacionažom na kojima će doći do ukrštanja sa gasovodom dati su u Tabeli 5.3.

Tabela 5.3: Ukrštanje sa postojećom i planiranom transportnom infrastrukturom

Red.br. Približnastacionaža Objekat* Stanje 2 +417 Opštinski put L-2 postojeće 4 +054 Opštinski put L-18 postojeće 5 +135 Autoput E-771 planirano 6 +360 Opštinski put L-2 postojeće 8 +071 Opštinski put L-25 postojeće 10 +553 DP I reda br. 25 postojeće 18 +219 Opštinski put L-5 postojeće 21 +643 DP II reda br. 248 postojeće 27 +673 Opštinski put L-12 postojeće 34 +323 DP II reda br. 247 postojeće 38 +217 Opštinski put planirano 39 +295 DP II reda br. 120a postojeće 41 +227 Opštinski put L-5 postojeće 42 +246 DP I reda br. 5 postojeće 46 +659 Opštinski put L-3 postojeće 55 +609 Opštinski put postojeće 59 +158 DP I reda br. 5 postojeće 69 +695 Opštinski put OP-35 planirano 72 +120 DP I reda br. 5 postojeće 76 +328 Opštinski put OP-14 postojeće 76 +541 Opštinski put OP-23 postojeće 80 +764 Opštinski put OP-52 planirano 81 +672 DP II reda br. 273 postojeće 87 +073 Opštinski put O-4 postojeće 88 +820 Opštinski put O-11 postojeće 88 +996 Opštinski put O-2 postojeće 90 +569 DP II reda br. br. 103 postojeće 92 +489 DP II reda br. br. 216 postojeće 94+588 Opštinski put O-8 postojeće 96 +351 Opštinski put O-28 postojeće 97 +299 Opštinski put O10 postojeće 100 +326 Opštinski put O-3 postojeće 102 +531 Opštinski put O-22 postojeće 104 +769 DP II reda br. br. 110 postojeće 107 +628 Opštinski put postojeće 110 +469 Opštinski put postojeće 122 +617 Opštinski put postojeće 122 +665 DP I reda br. 4 planirano 125 +068 DP I reda br. 4 planirano 127 +242 DP I reda br. 4 planirano 127 +980 DP II reda br. 108 postojeće 128 +019 DP I reda br. 4 planirano 132 +033 DP I reda br. 4 planirano 133 +608 DP I reda br. 4 postojeće 134 +036 Trasa puta od obilaznice Svilajnca do E 75 planirano 145 +508 Opštinski put planirano 147 +152 DP II reda br. 107 postojeće 160 +179 Opštinski put planirano 160 +821 Nekategorisani put – Planirani put drugog reda postojeće 171 +941 DP II reda br. 214a postojeće 177 +120 DP I reda br. 24 postojeće 192 +778 DP I reda br. 24 postojeće 192+380 DP I reda br.24 postojeće 192+893 Regionalna pruga planirano 199+873 Opštinski put postojeće 207+424 Napuštena lokalna pruga postojeće 210+774 DP I reda br.24 postojeće 213+142 Opštinski put postojeće 215+728 Opštinski put postojeće 223+922 DP I reda br.24/E-70 planirano 224+474 Magistralna pruga br.6/E-66 postojeće 224+500 DP I reda br.1.9 /E-70 postojeće 227+028 Regionalna pruga planirana 228+484 Regionalna pruga br.2 postojeće 228+507 Opštinski put postojeće 230+599 Opštinski put postojeće 231+091 DP I reda br.24 postojeće 237+828 Opštinski put postojeće 242+821 Opštinski put postojeće 251+459 Opštinski put postojeće 252+352 DP II reda br.124 postojeće 257+935 DP I reda br.24.1 postojeće 283+374 Opštinski put postojeće 290+294 DP II reda br.122 postojeće 291+856 Regionalna pruga br.6 postojeće 292+614 DP II reda br.110 postojeće 301+050 DP I reda br.7 postojeće 311+145 Lokalna pruga br.7 postojeće 311+662 DP II reda br.104 postojeće 318+148 DP II reda br.120 postojeće 318+692 Obilaznica Temerin (DP II reda br.101) postojeće 319+082 Napuštena regionalna pruga postojeće 325+754 Opštinski put postojeće 329+168 DP I reda br.22.1 postojeće 330+055 Opštinski put planirano 334+756 DP I reda br.22/E-75 postojeće 338+551 DP II reda br.127 postojeće 343+346 Magistralna pruga br.2/E-85 postojeće 344+344 DP II reda br.118 postojeće 351+633 Planirani DP I reda planirano 353+059 DP II reda br.119. DP II reda br.105 postojeće 356+342 DP I reda br.3, DP II reda br.106 postojeće 364+261 Napuštena lokalna pruga postojeće 364+270 Opštinski put postojeće 387+028 DP II reda br.101 postojeće 392+050 Regionalna pruga br.8 postojeće 392+069 Opštinski put postojeće 395+073 Magistralna pruga br.9/E-771 postojeće 396+293 DP I reda br.17.1/E-662 postojeće 396+780 Opštinski put postojeće 400+868 Opštinski put postojeće 403+673 Lokalna pruga br.34 postojeće 403+692 Opštinski put postojeće

*nisu prikazana ukrštanja sa nekategorisanim putevima

Osnovni zakonski okvir za projektovanje i izgradnju gasovoda u koridorima javnih puteva je definisan Zakonom o javnim putevima i Pravilnikom o uslovima koje sa stanovišta bezbednosti saobraćaja moraju da ispunjavaju putni objekti i drugi elementi javnog puta („Službeni glasnik RS”, broj 50/11).

Osnovni uslov vezan za državne puteve je dvostrano proširenje državnih puteva na projektovanu širinu i izgradnju dodatnih saobraćajnih traka u zonama eventualne rekonstrukcije i izgradnje dodatnih raskrsnica u skladu sa odgovarajućim prostornim planovima posebne namene, te prostornim i urbanističkim planovima lokalnih samouprava kroz koje prolazi koridor gasovoda.

Uslovi ukrštanja gasovoda sa javnim putevima su:

ukrštanje sa javnim putem planirati, projektovati i izvesti po pravilu metodom mehaničkog podbušivanja ispod trupa puta, upravno na put, upotrebom zaštitnih cevi i/ili izgradnjom armirano betonskog kanala/propusta, sa unutrašnjim profilom koji je minimum 0,1 m veći od spoljneg prečnika gasovoda i prateće instalacije (optički kabl, oprema katodne zaštite i dr.).

zaštitna cev ili armirano betonski kanal/propust mora biti postavljen na celoj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila puta uvećanoj za po 3,0 m sa svake strane

ugao ukrštanja gasovoda sa saobraćajnicama, iznosi od 60° do 90°. Ukrštanje pod manjim uglom je moguće uz prethodno pribavljene saobraćajno-tehničke uslove i saglasnost nadležnih organa, odnosno upravljača puta.

minimalna dubina merena od najniže gornje kote kolovoza do gornje kote instalacije – zaštitne cevi, iznosi 1,35 m.

minimalna dubina merena od kote dna putnog kanala za odvodnjavanje (postojećeg ili planiranog) do gornje kote zaštitne cevi iznosi 1,0 m.

Uslovi paralelnog vođenja gasovoda sa javnim putevima su:

koridor gasovoda paralelan sa autoputem mora biti postavljen van zaštitne ograde autoputa.

instalacije gasovoda moraju biti postavljene minimalno 3,0 m od krajnje tačke poprečnog profila javnog puta (nožice nasipa/zaseka trupa puta ili spoljne ivice kanala za odvodnjavanje).

ne dozvoljava se vođenje instalacija gasovoda po bankini, kosinama useka i nasipa, kroz jarkove i lokacije koje mogu biti inicijalne za otvaranje klizišta.

Uslovi ukrštanja gasovoda sa železnicom su:

ugao ukrštanja gasovoda sa prugom, po pravilu iznosi 90°. Ukrštanje pod manjim uglom je moguće samo uz prethodno pribavljene uslove i saglasnost upravljača predmetnom prugom. Gasovod i prateća instalacija se postavlja kroz prethodno, podbušivanjem, postavljene zaštitne cevi i/ili izgradnjom armirano betonskog kanala/propusta, sa unutrašnjim profilom koji je minimum 0,1 m veći od spoljneg prečnika gasovoda i prateće instalacije (optički kabl, oprema katodne zaštite i dr.).

zaštitna cev ili armirano betonski kanal/propust mora biti postavljen na celoj dužini između krajnjih tačaka poprečnog profila pružnog zemljišta, minimalne širine od 8,0 m računajući od ose najbližeg koloseka, sa svake strane.

minimalna dubina ukopavanja na kojoj se vrši polaganje gasovoda iznosi 1,5 m od gornje ivice praga železničke pruge i 1,0 m od gornje ivice praga industrijskog koloseka.

pri vođenju gasovoda ispod elektrificiranih železničkih pruga mora biti izgrađena dvostruka izolacija cevovoda u dužini od 50 m ulevo i udesno, računajući od granice pružnog pojasa.

U slučaju da gasovod prolazi blizu drugih objekata ili je paralelan s tim objektima, odstojanje ne sme biti:

manje od 5 m od spoljne ivice putnog pojasa nekategorisanih puteva;

manje od 1 m od spoljne ivice putnog pojasa kategorisanih puteva;

manje od 50 m od spoljne ivice putnog pojasa državnih puteva I reda;

manje od 15 m od spoljne ivice putnog pojasa državnih puteva II reda;

manje od 50 m od spoljne ivice putnog pojasa autoputeva;

manje od 50 m od granice pružnog pojasa železničke pruge;

manje od 30 m od nadzemnih delova cevovoda, računajući od spoljne ivice putnog pojasa, odnosno od granice pružnog pojasa, osim ako je cevovod postavljen na drumski ili železnički most;

manje od 15 m od ose krajnjeg koloseka industrijskih pruga;

5.3.3. Elektroenergetska mreža

Koridor gasovoda se ukršta sa dalekovodima (u daljem tekstu DV) visokonaponske (400kV, 220 kV i 110 kV) i srednjenaponske (35 kV i 20(10) kV) elektroenergetske mreže. Spisak dalekovoda postojeće i planirane prenosne visokonaponske mreže sa kojima se gasovod ukršta dati su u Tabeli 5.4.

Tabela 5.4: Ukrštanje sa postojećom i planiranom visokonaponskom mrežom

Red.br. Približnastacionaža Objekat Oznaka DV stanje 6+676 DV 110kV „Zaječar 1 – Knjaževac” 1157 postojeće 11+073 DV 35 kV postojeće 12+543 DV 100kV „Zaječar 1 – Knjaževac” 1157 postojeće 12+624 DV 400 kV „Bor 2-Niš 2” 403 postojeće 42+346 DV 35kV postojeće 43+943 DV 35 kV postojeće 82+874 DV 110kV „Paraćin 1-Popovac” 138 postojeće 83+964 DV 35 kV postojeće 89+402 DV 110kV 1E postojeće 89+439 DV 35kV 1E postojeće 99+868 DV 35kV postojeće 100+309 DV 35kV postojeće 129+190 DV 110kV „Morava – Jagodina 4” 105/2 postojeće 132+172 DV 35kV postojeće 132+226 DV 110kV „Morava – Petrovac” 105/1 postojeće 134+896 DV 110kV „EVP Markovac – Morava” 158/4 postojeće 146+202 DV 35kV postojeće 171+200 DV 400kV „Kostolac B – Beograd 8” 401/1 postojeće 177+835 DV 110kV „Kostolac A – Smederevo 3” 1144AB postojeće 186+247 DV 35kV postojeće 187+377 2 DV 110kV „Kostolac A – Smederevo 1” 101A/4101B/4 postojeće 206+802 DV 110 kV „Pančevo 4 – Kovin” 1129 postojeće 208+660 DV 400 kV „TE Drmno – Pančevo 2” 453 postojeće 208+980 DV 400 kV „Pančevo 2 -TE Drmno” planirano 219+548 DV 220 kV „Pančevo 2 – Zrenjanin 2” 254 postojeće 219+563 DV 400 kV „Pančevo 2 – Rumunija” planirano 220+461 DV 110 kV „Pančevo 2 – Alibunar” 151/2 postojeće 230+392 DV 110 kV „Pančevo 2 – Kačarevo” 1145/2 postojeće 230+555232+025 DV 110 kV „Kačarevo – Debeljača” 1145/1 230+438 DV 400 kV „Pančevo 2 – Zrenjanin1” planirano 302+040 DV 400 kV „Novi Sad 3 – Rumunija” planirano 302+274 DV 220 kV „Novi Sad 3 – Zrenjanin 2” 275 postojeće 304+771 DV 110 kV „Temerin – Žabalj” 1173 postojeće 322+900 DV 220 kV „Novi Sad 3 – Srbobran” 217/2 postojeće 324+140 DV 400 kV „Novi Sad 3 – Subotica 3” 444 postojeće 329+887 DV 110 kV „Srbobran – Novi Sad 3” 127/2 postojeće 332+441 DV 220 kV „Sremska Mitrovica 2 – Srbobran” 309/1 postojeće 337+223 DV 110 kV „Srbobran – Bačka Palanka” 159/1 postojeće 352+439 DV 110 kV „Vrbas – Odžaci” 181 postojeće 381+624 DV 110 kV „Sombor 3 – Crvenka” 132/1 postojeće 393+423 DV 400 kV „Sombor 3 – Subotica 3” 456 postojeće 393+520 DV 110 kV „Sombor 3 – Bajmok” 1012/1 postojeće 393+609 DV 400 kV „Sombor 3 – Rep.Mađarska” planirano 393+647 Priključni DV 110 kV za TS Gakovo planirano 393+690419+913 Priključni DV 110 kV za TS Bezdan planirano 393+718401+796 DV 400 kV „Sombor 3 – R.Hrvatska” planirano krak ka Hrvatskoj 24+763 DV 400 kV „Sombor 3 – Sremska Mitrovica” planirano krak ka Hrvatskoj 31+474 DV 110 kV „Bačka Palanka 1- Bač” planirano

Tabela 5.5: Ukrštanje sa postojećom i planiranom mrežom gasovoda i produktovoda

Red.br. Približnastacionaža Objekat* Stanje 79+446 razvodni gasovod planirano 81+343 razvodni gasovod RG-09-02 postojeće 135+176 magistralni gasovod postojeće 193+120 magistralni gasovod postojeće 219+890 magistralni gasovod DG-01-03 postojeće 220+660 magistralni gasovod MG-01 postojeće 220+880 razvodni gasovod postojeće 290+800 razvodni gasovod postojeće 297+400 magistralni gasovod MG-04 postojeće 305+300 naftovod postojeće 305+500 magistralni gasovod MG-02 irazvodni gasovodi RG-04-04 i RG 04-11 postojeće 311+400 razvodni gasovod RG-04-15 postojeće 318+400 razvodni gasovod RG-04-15 postojeće 363+400 razvodni gasovod RG-04-15 postojeće 364+200 razvodni gasovod RG-04-15 postojeće 373+000 razvodni gasovod RG-04-1 postojeće

Pri ukrštanju i paralelnom vođenju gasovoda sa visokonaponskim vodovima potrebna je izrada Elaborata uticaja visokonaponskog dalekovoda na gasovod, u skladu sa uslovima nadležnog preduzeća „Elektromreže Srbije”.

Udaljenje vodova od podzemih gasovoda mora biti u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona 1kV do 400kV („Službeni list SFRJ”, broj 65/88 i „Službeni list SRJ”, broj 18/92) i Tehničkim uslovima zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja.

Zaštita postojećih podzemnih vodova mora biti izvedena u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1kV („Službeni list SFRJ”, br. 4/74 i 13/78).

Na mestima približavanja ili ukrštanja sa elektroenergetskim objektima moraju biti ispoštovani „Tehnički uslovi zaštite podzemnih metalnih cevovoda od uticaja elektroenergetskih postrojenja”.

Napajanje potrošača i objekata u sastavu gasovoda (merne stanice, kompresorske stanice, stanice katodne zaštite i dr.) obezbediće se sa distributivne srednjenaponske i niskonaponske mreže preko transformatorskih stanica 35/0,4 kV ili 20(10)/0,4 kV po uslovima nadležnih Elektrodistribucija i po posebnom projektu.

Ukrštanje gasovoda sa nadzemnim elektrovodovima izvodi se na minimalnom odstojanju od 1,5 visine najbližeg stuba ili kada je reč o visokim naponima od 110 kV i više, cevovodi se provode po sredini raspona između dva stuba zbog smanjenja dejstva ”lutajućih struja”.

Radovi i druge aktivnosti u zaštitnom pojasu naftovoda i produktovoda odvijaju se u skladu sa uslovima i pismenim odobrenjem preduzeća koje obavlja transport naftovodom/produktovodom.

5.3.4. Ukrštanje sa vodoprivrednom infrastrukturom

U obuhvati Prostornog plana planirani gasovod će se ukrštati sa vodnim objektima i sistemima, prikazanim u Tabeli 5.6:

Tabela 5.6: Ukrštanje gasovoda sa vodnim objektima

Red.br. Približnastacionaža Objekat 17+868/18+254 II faza akumulacije „Grlište” 25+430 reka Bačevica 34+658 reka Prekostenska 37+090 manji vodotok 37+416 manji vodotok 38+555 manji vodotok 45+280 reka Mirovska 46+853 reka Crni Timok 56+224 reka Crni Timok 74+650 reka Grza 100+106 reka Moštanica 100+185 reka Moštanica 103+912 reka Suvi potok 131+030 reka Velika Morava 131,213 Potencijalni koridor plovnog puta 132+697 reka Rača 136+084 reka Velika Morava 136,247 Potencijalni koridor plovnog puta 147+213 Kanal 147+339 Kanal 147+909 Kanal 148+488 Kanal 149+636 Kanal 154+005 Napušteni meandar Velike Morave 188+786 Kanal 190+598 Kanal 191+064 reka Dunav – međunarodni vodni put 192+928 kanal 7 veza Ponjavica 207+508 reka Tisa – međdržavni vodni put 232+770 OKM Veliki kanal 245+635 Ribnjak 254+120 reka Tamiš 258+950 reka Karaš 258+950/270+508 Potencijalno izvorište regionalnog vodosnabdevanja „Knićanin – Čenta” 319+643 reka Jegrička 340+915 OKM Bečej – Bogojevo 375+393 OKM Kosančić – Mali Stapar 376+245 OKM Vrbas – Bezdan 401+057 reka Mostonga / Bela Bara 414+372 reka Plazović

Uslovi za postavljanje instalacija gasovoda utvrđuju se na osnovu mišljenja, uslova i saglasnosti izdatih od strane nadležnog vodoprivrednog preduzeća.

Polaganje gasovoda prilikom presecanja vodenih prepreka predviđa se na dva načina:

Metodom polaganja/prevlačenja gasovoda u tranšejama (ukopavanje u dno vodotoka) uz primenu sredstava plovne mehanizacije i podršku izvođača podvodnih radova;

Bez tranšeja (postupkom koso usmerenog bušenja – HS DTD)

Dubina polaganja instalacija gasovoda prilikom ukrštanja sa melioracionim kanalima iznosi 1 m od projektovanog dna kanala do gornje ivice zaštitne cevi/ploče, a u dužini od projektovane širine kanala u nivou terena.

Podzemno ukrštanje gasovoda sa kanalima na lokacijama uz propust/most je na minimalnoj udaljenosti od 5 m od propusta/mosta.

Ugao ukrštanja gasovoda sa kanalima iznosi što je moguće bliže uglu od 90°.

Dubina polaganja instalacija gasovoda prilikom ukrštanja sa neregulisanim koritima iznosi 1,5 m od dna kanala do gornje ivice zaštitne cevi/ploče.

Nije dozvoljena izgradnja objekata ukopavanjem u telo nasipa, odnosno oni građevinski radovi koji remete geometriju nasipa.

Ukrštanje sa vodnim putem (reke Dunav i Tisa) vrši se na dubini od 1,5 m od projektovanog dna vodotoka do gornje ivice zaštitne cevi/ploče, odnosno i više ukoliko je tako definisano podacima i uslovima Direkcije za vodne puteve „Plovput”.

Ukrštanje sa odbrambenim nasipom vrši se kosim podbušivanjem sa branjene strane na udaljenosti ne manjoj od 50 m od unutrašnje nožice nasipa.

Na lokacijama kompresorskih stanica (KS) potrebno je obezbediti vodu za sanitarne potrebe, kao i tehničku vodu, te vodu za protivpožarne sisteme. Voda se na postrojenjima KS dovodi do sanitarno-tehničkih uređaja, požarnih slavina i hidranata, a koristiće se i za potrebe polivanja terena u slučaju da nema prečišćenih kišnih otpadnih voda.

Za potrebe snabdevanja kompresorskih stanica vodom, predviđa se njihovo priključenje na najbliže naseljske vodovodne sisteme, ukoliko postoje mogućnosti i kapaciteti za takav priključak. Ukoliko nema mogućnosti za priključak, snabdevanje vodom obezbediti iz lokalnih izvora snabdevanja zasebnim vodozahvatom (kaptaža i sl.). Proračunski protok vode za tehničke potrebe i piće iznosi 30 m3/dan. Takođe, potrebno je obezbediti i vodu za potrebe sistema za gašenje požara (po 2 rezervoara kapaciteta 200 m3).

Na svim postrojenjima KS predviđa se izgradnja odvojenih sistema kanalizacije za svakodnevne ljudske potrebe, proizvodne i kišne kanalizacije. Otpadne vode nastale svakodnevnim aktivnostima dospevaju u prijemni rezervoar otpadnih voda, odakle se pumpama prebacuju u postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

5.3.5. Elektronska komunikaciona (EK) infrastruktura

U obuhvati Prostornog plana planirani gasovod će se ukrštati sa postojećim podzemnim elektronskim komunikacionim kablovima koji su dati u tabeli 5.7. Svi planirani kablovi su dati u kratkoročnim planovima, te se sa velikom sigurnošću može računati da će ti objekti biti izvedeni pre izgradnje gasovoda.

Tabela 5.7: Ukrštanje sa postojećom i planiranom EK infrastrukturom

Red.br. Približnastacionaža Objekat Stanje 1 8 + 242 OK Leskovac – Gornja Bela Reka planirani 10 + 585 OK magistralni Niš – Zaječar postojeći 2 10 + 610 OK Zaječar – Knjaževac 1 postojeći 3 10 + 610 OK Zaječar – Knjaževac 2 postojeći 5 21 + 599 OK Lenovac – Lasovo planirani 6 27 +559 OK Bačevica – Vrbovac planirani 7 34 + 308 OK za MSAN Dobrujevac planirani 8 39 + 119 OK Sokobanja – Boljevac postojeći 9 39 + 224 OK Boljevac – Ilino planirani 10 42 + 327 OK Boljevac – Lukovo planirani 11 46 + 518 OK privodni za MSAN Jablanica planirani 12 55 + 564 OK Lukovo – Krivi Vir planirani 13 72 + 112 TK10 100×4 x0,4 Donja Mutnica – Izvor postojeći 14 72 + 236 OK Donja Mutnica – Izvor planirani 15 76 + 322 OK Lešje – Gornja Mutnica planirani 16 81 + 666 OK Paraćin – Popovac postojeći 17 87 + 045 Opički kabl privodni za Vezirovo brdo planirani 18 88 +949 TD10 5×4 x0,9 privod za Batinac postojeći 19 88 +949 TD10 5×4 x0,9 privod za Batinac planirani 20 90 +459 TD10 5×4 x0,9 privod za Batinac postojeći 21 90 + 563 TD10 12×4 x0,9 Ćuprija – Senje postojeći 22 90 + 627 OK Ćuprija – Senje planirani 23 92 + 419 TD10 12×4 x0,9 Ćuprija – Paljane planirani 24 92 + 486 OK Ćuprija Paljane postojeći 25 100 + 000 OK Ćuprija – Despotovac postojeći 26 100 + 269 OK Krušar Isakovo postojeći 27 100 + 372 OK Krušar Isakovo planirani 28 104 + 697 TK10 25×4 x0,4 Glogovac – Dražimirovac postojeći 29 104 + 808 OK Glogovac – Dražimirovac planirani 30 107 + 510 OK Bogava – Mali Popović planirani 31 112 +599 OK Brestovo – Dobra Voda planirani 32 122+609 OK Grabovac – Vrlane planirani 33 122+726 TK10 25×4 x0,4 Grabovac – Vrlane postojeći 34 128 +059 OK Svilajnac – Crkvenac postojeći 35 133+608 OK – privod za Svilajnac postojeći 36 147+176 OK magistralni Velika Plana– Žabari postojeći 37 171 + 906 Koaksijalni kabl Smederevo postojeći 38 171 + 931 Koaksijalni kabl postojeći 39 177+109 OK Smederevo – Požarevac postojeći 40 188+490 OK Smederevo – Šalinac postojeći 41 192+470 OK magistralni Smederevo – Kovin postojeći 42 200+000 OK magistralni Pančevo – Kovin postojeći 43 215+720 OK privod za Dolovo postojeći 44 224+500 OK magistralni Pančevo – Vršac postojeći 45 252+315 Opički kabl magistralni Pančevo – Opovo – Perlez postojeći 46 283+335 OK privod za Gardinovce postojeći 47 290+300 OK privod za Kovilj postojeći 48 292+610 OK magistralni Kać –Šajkaš – Titel planirani 49 301+100 OK Kać – Zrenjaninski put planirani 50 311+650 OK Temerin – Gospođinci Žabalj postojeći 51 318+150 OK privod za Temerin Telep postojeći 52 329+120 Koaksijalni kabl Novi Sad – Subotica postojeći 53 334+790 OK magistralni Novi Sad – Vrbas postojeći 54 344+350 OK privod za Kucuru postojeći 55 338+485 OK privod za Bačko Dobro Polje postojeći 56 356+380 OK privod za Ruski Krstur postojeći 57 363+470 OK privod za Kruščić postojeći 58 387+040 OK magistralni Novi Sad Vrbas – Sombor postojeći 59 396+290 OK magistalni Sombor – Subotica postojeći 60 403+710 OK magistalni Sombor – Bački Breg postojeći 61 410+350 OK Gakovo – Bački Breg planirani

U zoni predviđene izgradnje, na određenim lokacijama izgrađeni su podzemni optički EK kablovi. Pošto se trase kablova, u najvećem broju slučajeva, nalaze uz trase saobraćajnica, način ukrštanja gasovoda sa kablovima definisan je načinom ukrštanja sa saobraćajnicama. U tom smislu postoje dva osnovna slučaja ukrštanja gasovoda sa putevima:

pri ukrštanju gasovoda podbušivanjem ispod trase puta gasovod će se postaviti podbušivanjem ispod telekomunikacionih kablova, bez ikakvih intervencija na njima, odnosno bez oštećenja. Potrebno je identifikovati tačan položaj kabla u odnosu na put i prilagoditi radove na gasovodu.

pri ukrštanju gasovoda prekopavanjem trase puta potrebno je uraditi projekat izmeštanja postojećih kablova, koji treba da obezbedi zaštitu postojećeg kabla, kako ne bi došlo da prekida saobraćaja i njegovo izmeštanje nakon postavljanja gasovoda. Posebnu pažnju u tim slučajevima treba posvetiti magistralnim optičkim kablovima, za koje projekat zaštite i izmeštanja mora biti urađen uz saglasnost sa „Telekom Srbija” a.d..

U svim slučajevima treba imati u vidu da su postojeći kablovi na dubini 1,2 do 1,5 m, da vertikalno rastojanje telekomunikacionog kabla i gasovoda mora biti minimalno 0,5 m i da se izmeštanje svih kablova može raditi samo uz nadzor ovlašćenog predstavnika vlasnika/operatera.

U obuhvatu Prostornog plana su izgrađene radio-bazne stanice (antenski stubovi i uređaji) u sistemu RR veza (mobilnih komunikacija, radio-difuznih veza) sa kojima je koridor gasovoda u potpunosti usklađen i neće doći do obostranog ugrožavanja objekata.

Glavnim projektom gasovoda je potrebno posebno obraditi poziciju ukrštanja u blizini postojećih elektronskih komunikacionih objekata. Prilikom izrade glavnog projekta sarađivati sa preduzećem za telekomunikacije „Telekom Srbija” a.d. Projekat uraditi i u skladu sa uputstvima, propisima i preporukama JP PTT saobraćaja „Srbija” koji važe za ovu vrstu delatnosti.

Pre početka bilo kakvih građevinskih radova potrebno je izvršiti trasiranje i obeležavanje trase postojećih elektronskih komunikacionih objekata pomoću instrumenta tragača kablova, kako bi se definisali tačan položaj i dubina EK objekata, da bi se zatim odredio način njihove zaštite ukoliko su ugroženi. Investitor-izvođač radova je obavezan da preduzme sve potrebne i odgovarajuće mere predostrožnosti, dužan je da sve građevinske radove u neposrednoj blizini postojećih podzemnih EK kablova, na mestima približavanja i ukrštanja planiranog gasovoda sa postojećim EK instalacijama izvodi isključivo ručnim putem, u skladu sa važećim tehničkim propisima, bez upotrebe mehanizacije, uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite.

Prilikom izvođenja radova, posebno na mestima neposrednog približavanja i ukrštanja postojećih EK objekata i novoprojektovanog objekata gasovoda, obavezno je prisustvo ovlašćenog lica Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija” a.d, kao i svih ostalih predstavnika vlasnika elektronskih komunikacionih kablova u sistemu elektronskih komunikacija (za potrebe mobilnih komunikacija, interneta, multimedijalnih servisa i dr).

Bilo kakvim građevinskim radovima ne sme se dovesti u pitanje normalno funkcionisanje elektronskog komunikacionog saobraćaja, odnosno adekvatan pristup postojećim EK kablovima radi redovnog održavanja ili eventualnih intervencija na istim.

Investitor je obavezan da prilikom izvođenja radova na izgradnji planiranog energetskog objekta, i to na mestima paralelnog vođenja, približavanja i ukrštanja istih sa postojećim EK objektima, u svemu poštuje važeće propise.

U slučaju eventualnog oštećenja EK kablova ili prekida EK saobraćaja na vezama usled nepažljivog i nestručnog izvođenja radova, Investitor je obavezan da vlasniku/operateru nadoknadi celokupnu štetu po svim osnovama.

Tabela 5.8: Spisak tačaka ukrštanja koridora gasovoda sa administartivnim granicama, vodnim objektima i drugim infrastrukturnim sistemima

rb. |Oznaka ukrštanja |Objekat |K. O. |Grad/

Opština |Stanje |Opis ukrštanja |Približna stacionaža,

km | |1 |UP1 |Opštinski put L-2 |Prlita |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |2+417 | |2 |UP2 |Opštinski put L-18 |Prlita |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |4+054 | |3 |UK1 |Granica KO |Prlita-Grljan |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |4+725 | |4 |UP3 |Autoput E771 |Grljan |Zaječar |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |5+135 | |5 |UO1 |Optički kabl |Grljan |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |5+992 | |6 |UP4 |Opštinski put L-2 |Grljan |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |6+360 | |7 |UV1 |Lokalni vodovod |Grljan |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |6+379 | |8 |UE1 |Dalekovod 110 kV |Grljan |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |6+676 | |9 |UP5 |Opštinski put L-25 |Grljan |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |8+071 | |10 |UK2 |Granica KO |Grljan-Vratarnica |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |9+453 | |11 |UK3+UR1 |Granica KO+ Reka Beli Timok |Vratarnica-Grlište |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |10+378 | |12 |UPR1 |Pruga Niš-Prahovo |Grlište |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga |10+539 | |13 |UP6 |DP I reda br.25 |Grlište |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |10+553 | |14 |UO2 |Optički kabl magistralni Niš-Zaječar |Grlište |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |10+586 | |15 |UO3 |Optički kabl

Zaječar-Knjaževac 1 i 2 |Grlište |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |10+611 | |16 |UV2 |Vodovod |Grliste |Zaječar |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |11+041 | |17 |UE2 |Dalekovod 35 kV |Grliste |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |11+073 | |18 |UE3 |Dalekovod 110 kV |Grliste |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |12+543 | |19 |UE4 |Dalekovod 400 kV |Grliste |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |12+624 | |20 |UO4 |Optički kabl magistralni Niš-Zaječar |Grlište |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |12+657 | |21 |UK4 |Granica KO |Grlište-Gornja Bela Reka |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |16+127 | |22 |UK5 |Granica KO |Gornja Bela Reka-Leskovac |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |16+340 | |23 |UA1 |2. faza akumulacije Grlište |Leskovac |Zaječar |planirano |Ukrštanje sa planiranom akumulacijom Grlište |17+868 | |24 |UP7 |Opštinski put L-5 |Leskovac |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |18+219 | |25 |UO5 |Optički kabl

Leskovac-Gornja Bela Reka |Leskovac |Zaječar |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |18+242 | |26 |UA2 |2. faza akumulacije Grlište |Leskovac |Zaječar |planirano |Ukrštanje sa planiranom akumulacijom Grlište |18+254 | |27 |UV3 |Vodovod |Leskovac |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |18+326 | |28 |UK6 |Granica KO |Leskovac-Gornja Bela Reka |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |19+448 | |29 |UK7 |Granica KO |Gornja Bela Reka-Lenovac |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |20+161 | |30 |UO6 |Optički kabl Lenovac- Lasovo |Lenovac |Zaječar |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |21+600 | |31 |UP8 |DP II reda br. 248 |Lenovac |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |21+643 | |32 |UV4 |Vodovod |Lenovac |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |21+847 | |33 |UK8 |Granica KO |Lenovac-Vrbovac |Zaječar-Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |25+326 | |34 |UR2 |Reka Bacevicka |Bačevica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa rekom |25+430 | |35 |UK9 |Granica KO |Vrbovac-Bačevica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |25+565 | |36 |UO7 |Optički kabl Bačevica-Vrbovac |Bačevica |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |27+560 | |37 |UP9 |Opštinski put L-12 |Bačevica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |27+673 | |38 |UE5 |Dalekovod 10 kV |Bačevica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |27+707 | |39 |UE6 |Dalekovod 10 kV |Bačevica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |30+378 | |40 |UK10 |Granica KO |Bačevica-Dobro Polje |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |32+050 | |41 |UK11+UR3 |Granica KO+ Arnauta reka |Dobro Polje-Dobrujevac |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |34+250 | |42 |UO8 |Optički kabl za MSAN Dobrujevac |Dobrujevac |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |34+309 | |43 |UP10 |DP II reda br. 247 |Dobrujevac |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |34+323 | |44 |UOV1 |Kolektor otpadnih voda |Dobrujevac |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |34+407 | |45 |UE7 |Dalekovod 10 kV |Dobrujevac |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |34+536 | |46 |UR4 |Reka Prekostenska |Dobrujevac |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa rekom |34+658 | |47 |UR5 |Reka |Dobrujevac |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa rekom |37+090 | |48 |UR6 |Reka |Dobrujevac |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa rekom |37+416 | |49 |UP11 |Opštinski put |Dobrujevac |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |38+217 | |50 |UK12 |Granica KO |Dobrujevac-Ilino |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |38+467 | |51 |UR7 |Reka |Ilino |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa rekom |38+555 | |52 |UO9 |Optički kabl

Bor-Boljevac-Soko Banja |Ilino |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |39+119 | |53 |UO10 |Optički kabl Boljevac-Ilino |Ilino |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |39+224 | |54 |UP12 |DP II reda br. 120a |Ilino |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |39+295 | |55 |UOV2 |Kolektor otpadnih voda |Ilino |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |39+785 | |56 |UK13 |Granica KO |Ilino-Mirovo |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |40+948 | |57 |UOV3 |Kolektor otpadnih voda |Mirovo |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |41+099 | |58 |UP13 |Opštinski put L-5 |Mirovo |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |41+227 | |59 |UV5 |Lokalni vodovod |Mirovo |Zaječar |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |41+276 | |60 |UP14 |Nekategorisan put |Mirovo |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |42+178 | |61 |UP15 |DP I reda br.5 |Mirovo |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |42+246 | |62 |UO11 |Optički kabl Boljevac-Lukovo |Mirovo |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |42+328 | |63 |UE8 |Dalekovod 35 kV |Mirovo |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |42+346 | |64 |UE9 |Dalekovod 35 kV |Mirovo |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |43+943 | |65 |UOV4 |Kolektor otpadnih voda |Mirovo |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |45+233 | |66 |UR8 |Reka Mirovska |Mirovo |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa rekom |45+280 | |67 |UK14 |Granica KO |Mirovo-Jablanica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |45+303 | |68 |UO12 |Optički kabl privodni za

MSAN Jablanica |Jablanica |Boljevca |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |46+518 | |69 |UE10 |Dalekovod 10 kV |Jablanica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |46+561 | |70 |UOV5 |Kolektor otpadnih voda |Jablanica |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |46+620 | |71 |UP16 |Opštinski put L-3 |Jablanica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |46+659 | |72 |UV6 |Vodovod |Jablanica |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |46+716 | |73 |UR9 |Reka Crni Timok |Jablanica |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa rekom |46+853 | |74 |UV7 |Vodovod |Jablanica |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |47+205 | |75 |UK15 |Granica KO |Jablanica-Lukovo |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |48+106 | |76 |UV8 |Vodovod |Lukovo |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |48+162 | |77 |UK16 |Granica KO |Lukovo-Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |51+780 | |78 |UE11 |Dalekovod 10 kV |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |52+891 | |79 |UE12 |Dalekovod 10 kV |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |54+982 | |80 |UV9 |Vodovod |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |55+560 | |81 |UO13 |Optički kabl Lukovo-Krivi Vir |Krivi Vir |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |55+564 | |82 |UP17 |Opštinski put |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |55+609 | |83 |UR11 |Reka Crni Timok |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa rekom |56+224 | |84 |UOV6 |Kolektor otpadnih voda |Krivi Vir |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |56+660 | |85 |UP18 |Nekategorisan put |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |56+689 | |86 |UV10 |Vodovod |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |57+312 | |87 |UV11 |Vodovod |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |57+791 | |88 |UV12 |Vodovod |Krivi Vir |Boljevac |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |58+119 | |89 |UP19 |DP I reda br. 5 |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |59+158 | |90 |UE13 |Dalekovod 10 kV |Krivi Vir |Boljevac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |61+890 | |91 |UK17 |Granica KO |Krivi Vir-Klačevica |Boljevac-Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |63+553 | |92 |UP20 |Nekategorisani put |Klačevica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |63+558 | |93 |UK18 |Granica KO |Klačevica-Izvor |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |67+430 | |94 |UK19 |Granica KO |Izvor-Klaèevica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |69+472 | |95 |UP21 |Opštinski put OP-35 |Klačevica |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |69+695 | |96 |UK20 |Granica KO |Klačevica-Izvor |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |69+707 | |97 |UK21 |Granica KO |Izvor-Klaèevica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |69+758 | |98 |UK22 |Granica KO |Klačevica-Izvor |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |72+013 | |99 |UPR2 |Pruga drugog reda ili trasa ukinute pruge |Izvor |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga |72+075 | |100 |UO14 |Optički kabl

Donja Mutnica-Izvor |Izvor |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |72+113 | |101 |UP21 |DP I reda br.5 |Izvor |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |72+120 | |102 |UV13 |Vodovod |Izvor |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |72+134 | |103 |UO15 |Optički kabl

Donja Mutnica-Izvor |Izvor |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |72+236 | |104 |UK23 |Granica KO |Izvor-Donja Mutnica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |72+923 | |105 |UR12 |Reka Grza |Donja Mutnica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa rekom |74+650 | |106 |UV14 |Vodovod |Donja Mutnica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |75+198 | |107 |UV15 |Vodovod |Donja Mutnica |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |75+807 | |108 |UOV7 |Fekalna kanalizacija |Donja Mutnica |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |76+314 | |109 |UO16 |Optički kabl

Lešje-Gornja Mutnica |Donja Mutnica |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |76+322 | |110 |UP22 |Opštinski put OP-14 |Donja Mutnica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |76+328 | |111 |UV16 |Vodovod |Donja Mutnica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |76+360 | |112 |UP23 |Opštinski put OP-23 |Donja Mutnica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |76+541 | |113 |UV17 |Vodovod |Donja Mutnica |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |77+952 | |114 |UK24 |Granica KO |Donja Mutnica-Davidovac |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |79+129 | |115 |UG1 |Gasovod srednjeg pritiska |Davidovac |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod |79+446 | |116 |UV18 |Vodovod |Davidovac |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |80+736 | |117 |UPR3 |Pruga drugog reda |Davidovac |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga |80+756 | |118 |UK25 |Granica KO |Davidovac-Bošnjane |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |80+759 | |119 |UP24 |Opštinski put OP-52 |Bosnjane |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |80+764 | |120 |UG2 |Gasovod srednjeg pritiska |Bosnjane |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod |81+343 | |121 |UO17 |Optički kabl Paraćin-Popovac |Bosnjane |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |81+666 | |122 |UP25 |DP II reda br. 273 |Bošnjane |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |81+672 | |123 |UOV8 |Fekalna kanalizacija |Bosnjane |Paraćin |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |81+688 | |124 |UO18 |Podzemni međumesni kablovi sa koaksijalnim provodnicima |Bosnjane |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – koaksijalnim kablom |81+756 | |125 |UE14 |Dalekovod 110 kV br. 138 |Bosnjane |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |82+874 | |126 |UE15 |Dalekovod 35 kV |Bošnjane |Paraćin |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |83+964 | |127 |UK26 |Granica KO |Bošnjane-Ćuprija |Paraćin-Cuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |84+005 | |128 |UO19 |Optički kabl privodni za Vezirovo brdo |Ćuprija |Ćuprija |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |87+045 | |129 |UP26 |Opštinski put O-4 |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |87+073 | |130 |UE16 |Dalekovod 10 kV |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |87+294 | |131 |UE17 |Dalekovod 10 kV |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |88+809 | |132 |UP27 |Opštinski put O-11 |Batinac |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |88+820 | |133 |UK27 |Granica KO |Ćuprija-Batinac |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |88+937 | |134 |UO20 |Optički kabl privodn za Batinac |Batinac |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |88+950 | |135 |UP28 |Opštinski put O-2 |Batinac |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |88+996 | |136 |UK28 |Granica KO |Batinac-Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |89+085 | |137 |UE18 |Dalekovod 10 kV |Batinac |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |89+187 | |138 |UE19 |Dalekovod 110 kV |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |89+402 | |139 |UE20 |Dalekovod 35 kV |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |89+439 | |140 |UO21 |Optički kabl privod za Batinac |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |90+460 | |141 |UO22 |Optički kabl Ćuprija-Senje |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |90+563 | |142 |UP29 |DP II reda br. 103 |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |90+569 | |143 |UO23 |Optički kabl Ćuprija-Senje |Ćuprija |Ćuprija |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |90+628 | |144 |UV19 |Vodovod |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |92+214 | |145 |UO24 |Optički kabl Ćuprija-Paljane |Ćuprija |Ćuprija |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |92+419 | |146 |UO25 |Optički kabl Ćuprija-Paljane |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |92+486 | |147 |UP30 |DP II reda br. 216 |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |92+489 | |148 |UE21 |Dalekovod 10 kV |Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |92+613 | |149 |UK29 |Granica KO |Ćuprija-Supska |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |93+614 | |150 |UK30 |Granica KO |Supska-Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |93+815 | |151 |UK31 |Granica KO |Ćuprija-Supska |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |94+185 | |152 |UK32 |Granica KO |Supska-Ćuprija |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |94+233 | |153 |UK33 |Granica KO |Ćuprija-Supska |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |94+260 | |154 |UK34+UP31 |Granica KO+ Opštinski put O-8 |Supska |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |94+588 | |155 |UP32 |Opštinski put O-28 |Supska |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |96+351 | |156 |UK35 |Granica KO |Supska-Isakovo |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |96+411 | |157 |UE22 |Dalekovod 10 kV |Isakovo |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |96+607 | |158 |UOV9 |Kišna kanalizavija |Isakovo |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |97+285 | |159 |UP33 |Opštinski put O-10 |Isakovo |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |97+299 | |160 |UK36 |Granica KO |Isakovo-Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |99+196 | |161 |UO26 |Optički kabl |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |99+496 | |162 |UE23 |Dalekovod 35kV |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |99+868 | |163 |UR13 |Reka Moštanica |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa rekom |100+106 | |164 |UR14 |Reka Moštanica |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa rekom |100+185 | |165 |UO27 |Optički kabl |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |100+270 | |166 |UE24 |Dalekovod 35 kV |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |100+309 | |167 |UP34 |Opštinski put O-3 |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |100+326 | |168 |UO28 |Optički kabl |Krušar |Ćuprija |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |100+373 | |169 |UO29 |Optički kabl |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |102+454 | |170 |UP35 |Opštinski put O-22 |Krušar |Ćuprija |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |102+531 | |171 |UK37 |Granica KO |Krušar-Glogovac |Ćuprija-Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |103+306 | |172 |UR15 |Reka Suvi potok |Glogovac |Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa rekom |103+912 | |173 |UOV10 |Fekalni kolektor |Glogovac |Jagodina |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |104+683 | |174 |UO30 |Optički kabl Glogovac-Dražmirovac |Glogovac |Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |104+697 | |175 |UP36 |DP II reda br. 110 |Glogovac |Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |104+769 | |176 |UO31 |Optički kabl Glogovac-Dražmirovac |Glogovac |Jagodina |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |104+808 | |177 |UV20 |Vodovod |Glogovac |Jagodina |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |104+864 | |178 |UP37 |Nekategorisan put |Glogovac |Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |105+433 | |179 |UO32 |Optički kabl Bogava-Mali Popović |Glogovac |Jagodina |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |107+511 | |180 |UO33 |Optički kabl |Glogovac |Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |107+605 | |181 |UP38 |Opštinski put |Glogovac |Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |107+628 | |182 |UK38 |Granica KO |Glogovac-Dobra Voda |Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |108+659 | |183 |UK39 |Granica KO |Dobra Voda-Bogava |Jagodina-Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |109+218 | |184 |UP39 |Opštinski put |Bogava |Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |110+469 | |185 |UK40 |Granica KO |Bogava-Dobra Voda |Despotovac-Jagodina |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |111+825 | |186 |UK41 |Granica KO |Dobra Voda-Brestovo |Jagodina-Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |111+893 | |187 |UO34 |Optički kabl

Brestovo-Dobra Voda |Brestovo |Despotovac |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |112+600 | |188 |UP40 |Nekategorisan put |Brestovo |Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |112+724 | |189 |UK42 |Granica KO |Brestovo-Jasenovo |Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |113+951 | |190 |UK43 |Granica KO |Jasenovo-Brestovo |Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |114+003 | |191 |UK44 |Granica KO |Brestovo-Jasenovo |Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |114+025 | |192 |UP41 |Nekategorisan put |Jasenovo |Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |115+056 | |193 |UP42 |Nekategorisan put |Jasenovo |Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |115+452 | |194 |UP43 |Nekategorisan put |Jasenovo |Despotovac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |115+816 | |195 |UK45 |Granica KO |Jasenovo-Tropanje |Despotovac-Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |116+588 | |196 |UP44 |Nekategorisan put |Tropanje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |117+645 | |197 |UP45 |Nekategorisan put |Tropanje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |118+553 | |198 |UK46 |Granica KO |Tropanje-Vrlane |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |119+784 | |199 |UK47 |Granica KO |Vrlane-Grabovac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |121+683 | |200 |UO35 |Optički kabl |Grabovac |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |122+610 | |201 |UP46 |Opštinski put |Grabovac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |122+617 | |202 |UP47 |DP I reda br. 4 |Grabovac |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |122+665 | |203 |UO36 |Optički kabl Grabovac-Vrlane |Grabovac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |122+727 | |204 |UP48 |Nekategorisan put |Grabovac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |123+848 | |205 |UK48 |Granica KO |Grabovac-Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |124+178 | |206 |UP49 |DP I reda br. 4 |Grabovac |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |125+068 | |207 |UP50 |Nekategorisan put |Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |125+231 | |208 |UP51 |Nekategorisan put |Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |125+666 | |209 |UP52 |Nekategorisani put |Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |126+821 | |210 |UV21 |Magistralni vodovod |Dublje |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |126+943 | |211 |UOV11 |Fekalni kolektor |Dublje |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa komunalnom infrastrukturom – kanalizacija |126+987 | |212 |UP53 |DP I reda br. 4 |Dublje |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |127+242 | |213 |UV22 |Magistralni vodovod |Dublje |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |127+921 | |214 |UO37 |Međumesni TT kabl |Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – koaksijalnim kablom |127+946 | |215 |UP54 |DP II reda br. 108 |Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |127+980 | |216 |UO38 |Optički kabl |Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |127+996 | |217 |UP55 |DP I reda br. 4 |Dublje |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |128+019 | |218 |UO39 |Optički kabl

Svilajnac-Crkvenac |Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |128+060 | |219 |UK49 |Granica KO |Dublje-Crkvenac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |128+384 | |220 |UK50 |Granica KO |Crkvenac-Dublje |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |128+582 | |221 |UK51 |Granica KO |Dublje-Crkvenac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |128+682 | |222 |UP56 |Nekategorisan put |Crkvenac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |128+858 | |223 |UE25 |Dalekovod 110 kV |Crkvenac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |129+190 | |224 |UP57 |Nekategorisan put |Crkvenac |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |130+747 | |225 |UK52 |Granica KO |Crkvenac-Markovac |Svilajnac-Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |130+754 | |226 |UR16 |Reka Velika Morava |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa rekom |131+030 | |227 |UPP1 |Potencijalni koridor plovnog puta |Markovac |Velika Plana |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – planirani koridor plovnog puta |131+213 | |228 |UP58 |DP I reda br. 4 |Markovac |Velika Plana |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |132+033 | |229 |UP59 |Nekategorisan put |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |132+072 | |230 |UPR4 |Državna pruga |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga |132+126 | |231 |UE26 |Dalekovod 35 kV |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |132+172 | |232 |UE27 |Dalekovod 110 kV |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |132+226 | |233 |UR17 |Reka Rača |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa rekom |132+697 | |234 |UP60 |DP I reda br. 4 |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |133+608 | |235 |UO40 |Optički kabl privod za Svilajnac |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |133+608 | |236 |UP61 |Nekategorisan put |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |133+802 | |237 |UP62 |Trasa puta od obilaznice do E 75 |Markovac |Velika Plana |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |134+036 | |238 |UE28 |Dalekovod 110 kV |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |134+896 | |239 |UG3 |Prikljucak na gasovod visokog pritiska |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – gasovod |135+176 | |240 |UR18 |Reka Velika Morava |Markovac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa rekom |136+084 | |241 |UK53 |Granica KO |Markovac-Svilajnac |Velika Plana-Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |136+165 | |242 |UPP2 |Potencijalni koridor plovnog puta |Svilajnac |Svilajnac |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – planirani koridor plovnog puta |136+247 | |243 |UK54 |Granica KO |Svilajnac-Kušiljevo |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |137+837 | |244 |UP63 |Nekategorisani put |Kušiljevo |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |137+983 | |245 |UP64 |Nekategorisani put |Kušiljevo |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |138+188 | |246 |UP65 |Nekategorisani put |Kušiljevo |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |138+785 | |247 |UP66 |Nekategorisani put |Kušiljevo |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |140+087 | |248 |UP67 |Nekategorisani put |Kušiljevo |Svilajnac |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |141+816 | |249 |UK55 |Granica KO |Kušiljevo-Porodin |Svilajnac-Žabari |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |142+680 | |250 |UP68 |Nekategorisani put |Porodin |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |144+134 | |251 |UP69 |Opštinski put |Porodin |Žabari |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |145+508 | |252 |UE29 |Dalekovod 35 kV |Porodin |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |146+202 | |253 |UK56 |Granica KO |Porodin-Žabari |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |146+213 | |254 |UP70 |DP II reda br. 107 |Žabari |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |147+152 | |255 |UO41 |Optički kabl magistralni Velika Plana-Žabari |Žabari |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |147+176 | |256 |UR19 |Kanal |Žabari |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa rekom |147+213 | |257 |UK57 |Granica KO |Žabari-Donja Livadica |Žabari-Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |147+223 | |258 |UE30 |Dalekovod 10 kV |Donja Livadica |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |147+293 | |259 |UR20 |Kanal |Donja Livadica |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa rekom |147+339 | |260 |UR21 |Kanal |Donja Livadica |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa rekom |147+909 | |261 |UR22 |Kanal |Donja Livadica |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa rekom |148+488 | |262 |UK58 |Granica KO |Donja Livadica-Simićevo |Velika Plana-Žabari |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |149+076 | |263 |UK59 |Granica KO |Simiæevo-Donja Livadica |Žabari-Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |149+429 | |264 |UR23 |Kanal |Donja Livadica |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa rekom |149+636 | |265 |UK60 |Granica KO |Donja Livadica-Simićevo |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |149+645 | |266 |UP71 |Nekategorisani put |Simiæevo |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |152+686 | |267 |UK61 |Granica KO |Simiæevo-Oreovica |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |153+731 | |268 |UR24 |Napušteni meandar Velike Morave |Oreovica |Žabari |postojeće |Ukrštanje sa rekom |154+005 | |269 |UK62+UR25 |Granica KO + Reka Velika Morava |Oreovica-Miloševac |Žabari-Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |155+246 | |270 |UP72 |Nekategorisani put |Miloševac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |155+544 | |271 |UP73 |Nekategorisani put |Miloševac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |156+798 | |272 |UP74 |Nekategorisani put |Miloševac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |157+317 | |273 |UP75 |Nekategorisani put |Miloševac |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |158+512 | |274 |UP76 |Opštinski put |Miloševac |Velika Plana |planirano |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |160+179 | |275 |UK63 |Granica KO |Miloševac-Lozovik |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |160+205 | |276 |UP77 |Nekategorisani put – Planirani put drugog reda |Lozovik |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |160+821 | |277 |UP78 |Nekategorisani put |Lozovik |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |161+678 | |278 |UP79 |Nekategorisani put |Lozovik |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |162+796 | |279 |UP80 |Nekategorisani put |Lozovik |Velika Plana |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |163+790 | |280 |UK64 |Granica KO |Lozovik-Saraorci |Velika Plana-Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |164+845 | |281 |UP81 |Nekategorisani put |Saraorci |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |165+862 | |282 |UK65 |Granica KO |Saraorci-Luvgaèina |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |166+285 | |283 |UP82 |Nekategorisani put |Luvgačina |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |167+631 | |284 |UP83 |Nekategorisani put |Luvgačina |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |168+994 | |285 |UK66 |Granica KO |Luvgačina-Osipaonica |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |169+760 | |286 |UP84 |Nekategorisani put |Osipaonica |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |170+003 | |287 |UP85 |Nekategorisani put |Osipaonica |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |170+934 | |288 |UE31 |Dalekovod 400 kV |Osipaonica |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |171+200 | |289 |UO42 |Koaksijalni kabl |Osipaonica |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – koaksijalnim kablom |171+906 | |290 |UO43 |Koaksijalni kabl |Osipaonica |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – koaksijalnim kablom |171+932 | |291 |UP86 |DP II reda br. 214a |Osipaonica |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |171+941 | |292 |UPR5 |Državna pruga |Osipaonica |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – pruga |173+455 | |293 |UK67 |Granica KO |Osipaonoca-Skobalj |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |173+964 | |294 |UP87 |Nekategorisani put |Skobalj |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |174+761 | |295 |UP88 |Nekategorisani put |Skobalj |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |175+669 | |296 |UP89 |Nekategorisani put |Skobalj |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |176+811 | |297 |UK68 |Granica KO |Skobalj-Mala Krsna |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |177+058 | |298 |UO44 |Optički kabl Smederevo-Požarevac |Mala Krsna |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |177+109 | |299 |UP90 |DP I reda br.-24 |Mala Krsna |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |177+120 | |300 |UP91 |Nekategorisani put |Mala Krsna |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |177+201 | |301 |UE32 |Dalekovod 110 kV |Mala Krsna |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |177+835 | |302 |UK69 |Granica KO |Mala Krsna-Vranovo |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |178+584 | |303 |UP92 |Nekategorisani put |Vranovo |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |179+001 | |304 |UK70 |Granica KO |Vranovo-Lipe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |179+632 | |305 |UP93 |Nekategorisani put |LIpe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |180+164 | |306 |UP94 |Nekategorisani put |LIpe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |183+470 | |307 |UP95 |Nekategorisani put |LIpe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |183+815 | |308 |UP96 |Nekategorisani put |LIpe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |184+287 | |309 |UP97 |Nekategorisani put |LIpe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |185+636 | |310 |UE33 |Dalekovod 35 kV |Lipe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |186+247 | |311 |UV23 |Vodovod DN800 |Lipe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |186+278 | |312 |UV24 |Gradski novoprojektovani cevovod |Lipe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa vodnom infrastrukturom – vodovod |186+332 | |313 |UE34 |Dalekovod 110 kV |Lipe I |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa energetskom infrastrukturom – dalekovod |187+377 | |314 |UK71 |Granica KO |Lipe I-Šalinac |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |187+941 | |315 |UP98 |Nekategorisan put |Šalinac |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |188+482 | |316 |UO45 |Optički kabl

Smederevo-Šalinac |Šalinac |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa telekomunikacionom infrastrukturom – optički kabl |188+490 | |317 |UR26 |Kanal |Šalinac |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa rekom |188+786 | |318 |UK72 |Granica KO |Šalinac-Smederevo |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |189+135 | |319 |UK73 |Granica KO |Smederevo-Šalinac |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |189+493 | |320 |UR27 |Kanal |Šalinac |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa rekom |190+598 | |321 |UK74 |Granica KO |Šalinac-Smederevo |Smederevo |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |190+725 | |322 |UK75+UR28 |Granica KO + Reka Dunav |Smederevo-Kovin |Smederevo-Kovin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |191+473 | |323 |UP99 |Nekategorisani put |Kovin |Kovin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |192+197 | |324 |UR29 |Kanal |Kovin |Kovin |postojeće |Ukrštanje sa rekom |192+540 | |325 |UP100 |DP I reda br.24 |Kovin |Kovin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |192+778 | |326 |UR30 |Kanal |Kovin |Kovin |postojeće |Ukrštanje sa rekom |193+212 | |327 |UK76 |Granica KO |Kovin-Skorenovac |Kovin |postojeće |Ukrštanje sa granicom katastarske opštine |195+957 | |328 |UP101 |Nekategorisani put |Skorenovac |Kovin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |198+270 | |329 |UP102 |Nekategorisani put |Skorenovac |Kovin |postojeće |Ukrštanje sa saobraćajnom infrastrukturom – put |200+274 | |

Ostavite komentar