Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik

Na osnovu člana 35. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE NACIONALNOG PARKA KOPAONIK

Član 1.

Utvrđuje se Prostorni plan područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik (u daljem tekstu: Prostorni plan), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Prostornim planom utvrđuje se planski osnov za zaštitu, korišćenje i uređenje: Nacionalnog parka Kopaonik i drugih zaštićenih prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara i prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara predviđenih za zaštitu, obuhvaćenog dela primarne turističke destinacije Kopaonik; planski osnov za održivi razvoj obuhvaćenih lokalnih zajednica, na delovima teritorija opština Raška, Brus i Leposavić; kao i planski osnov za direktno sprovođenje izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na osnovu detaljne razrade planskih rešenja, koja su sastavni deo ovog planskog dokumenta.

Član 3.

Prostorni plan se sastoji iz tekstualnog dela i grafičkih prikaza.

Tekstualni deo Prostornog plana objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Grafički prikazi su:

Referalna karta 1 – „Posebne namene prostora”, izrađena u razmeri 1:25.000;

Referalna karta 2 – „Mreža naselja, infrastrukturni sistemi i zaštita životne sredine, prirodnih i kulturnih dobara”, izrađena u razmeri 1:25.000;

Referalna karta 3 – „Sprovođenje Prostornog plana”, izrađena u razmeri 1:25.000;

Referalna karta 4 – „Poslovno-stambeni kompleks i helidrom sa hangarom u naselju Čajetina”, izrađena u razmeri 1:1000 sa četiri lista detaljne razrade, i to:

List 1 – „Postojeća namena površina”;

List 2 – „Planirana namena površina”;

List 3 – „Plan regulacije i nivelacije sa saobraćajnim rešenjem”;

List 3a – „Plan regulacije i nivelacije sa saobraćajnim rešenjem – podužni profil saobraćajnice”;

List 4 – „Sinhron plan infrastrukture”.

Grafičke prikaze iz stava 3. ovog člana, izrađene u 15 primeraka, svojim potpisom overava ovlašćeno lice organa nadležnog za poslove prostornog planiranja.

Član 4.

Prostorni plan će se sprovoditi:

izdavanjem informacije o lokaciji i lokacijskih uslova na osnovu detaljne razrade planskih rešenja koja su sastavni deo ovog planskog dokumenta;

primenom planskih rešenja u razradi drugih prostornih planova područja posebne namene čiji se obuhvat preklapa sa područjem ovog prostornog plana:

Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Selovaˮ („Službeni glasnik RSˮ, broj 11/15);

Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Ćelijeˮ („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/15);

primenom i razradom planskih rešenja ovog prostornog plana za obuhvaćeni deo područja van Nacionalnog parka Kopaonik u prostornim planovima jedinica lokalne samouprave za teritorije opština Raška, Brus i Leposavić;

razradom planskih rešenja ovog prostornog plana kroz urbanističke planove, za obuhvaćeni deo područja van Nacionalnog parka Kopaonik;

razradom planskih rešenja ovog prostornog plana u sektorskim planovima i programima.

Uređenje, građenje, korišćenje i zaštita područja posebne namene sprovodiće se saglasno rešenjima iz Prostornog plana.

Član 5.

Grafički prikazi iz člana 3. st. 3. i 4. ove uredbe, čuvaju se trajno u Vladi (jedan komplet), Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (tri kompleta), Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine (jedan komplet), Ministarstvu odbrane (jedan komplet), Ministarstvu unutrašnjih poslova (jedan komplet), Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija (jedan komplet), opštini Brus (jedan komplet), opštini Raška (jedan komplet), opštini Leposavić (jedan komplet), Zavodu za zaštitu prirode Srbije (jedan komplet), Javnom preduzeću „Skijališta Srbije” (jedan komplet) i Republičkom geodetskom zavodu (dva kompleta).

Član 6.

Analitičko-dokumentaciona osnova planskog dokumenta izrađuje se u dva primerka (u analognom i digitalnom formatu) i trajno se čuva u ministarstvu nadležnom za poslove prostornog planiranja.

Član 7.

Prostorni plan je dostupan zainteresovanim licima, u elektronskom obliku, preko Centralnog registra planskih dokumenata, koji vodi organ nadležan za poslove državnog premera i katastra.

Član 8.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka Kopaonik („Službeni glasnik RS”, broj 95/09).

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-9613/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić s.r.

Ostavite komentar