Uredba o izmeni Uredbe o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća

Na osnovu člana 2. tačka 2. Zakona o Vladi Republike Srbije (“Službeni glasnik RS“, br. 5/91 i 45/93),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O IZMENI UREDBE O PRESTANKU VAŽENjA UREDBE O OBAVEZNOJ PROIZVODNjI ODREĐENIH PROIZVODA I PRUŽANjU USLUGA I O USLOVIMA DAVANjA NA PRIVREMENO KORIŠĆENjE

SREDSTAVA PREDUZEĆA

Član 1.

U Uredbi o prestanku važenja Uredbe o obaveznoj proizvodnji određenih proizvoda i pružanju usluga i o uslovima davanja na privremeno korišćenje sredstava preduzeća (“Službeni glasnik RS“, br. 25/97, 30/97, 50/97, 5/98, 45/98, 55/99, 19/00, 47/00, 30/01, 65/01, 28/02, 82/02, 56/03, 118/03, 58/04 i 128/04), u članu 1. stav 2. reči: “31. maja 2005. godine“ zamenjuju se rečima: “30. novembra 2005. godine“, a reči: “30. juna 2005. godine“ zamenjuju se rečima: “31. decembra 2005. godine“.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK,

Ostavite komentar