Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija

Na osnovu člana 19v stav 5. Zakona o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU NA KOJI ZAKONITI IMALAC AKCIJA AKCIONARSKOG FONDA DAJE NALOG BROKERU ZA PRVU PRODAJU AKCIJA

Član 1.

U Uredbi o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, broj 43/10), u članu 2. stav 1. posle reči: „za prodaju besplatnih akcija” dodaju se reči: „odnosno ispostavljanjem naloga za deponovanje akcija”, a reči: „ kao i u ekspoziturama Izabranog brokera” brišu se.

U stavu 2. posle reči: „berzi” tačka zamenjuje zapetom i dodaju se reči: „odnosno ukoliko se akcionar opredeli da izvrši prvu prodaju besplatnih akcija prihvatanjem ponude za preuzimanje akcija, prihvatanjem ponude za sticanje sopstvenih akcija (u daljem tekstu: prihvatanje ponude), kao i pridruživanjem svojih akcija akcijama Republike Srbije u postupku prodaje (u daljem tekstu: pridruživanje akcija) preko Izabranog brokera.”

Član 2.

U članu 3. posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4. koji glase :

„Akcionari mogu prvu prodaju besplatnih akcija izvršiti prihvatanjem ponude odnosno pridruživanjem akcija, kada pored potpisivanja ugovora iz člana 3. stav 1. ove uredbe potpišu i Ugovor o posredovanju u postupku deponovanja besplatnih akcija (u daljem tekstu: ugovor za deponovanje).

Ugovor za deponovanje dat je na Obrascu 6. – Ugovor o posredovanju u postupku deponovanja besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. ”

Član 3.

Posle člana 7. dodaju se čl. 7a, 7b i 7v koji glase:

„Član 7a

Akcionar koji prihvata ponudu za preuzimanje ili poziv za pridruživanje akcija ispostavlja nalog za deponovanje Izabranom Brokeru, preko Pošte na Obrascu 7. – Nalog za deponovanje – nalog za prenos besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Ispostavljanjem naloga za deponovanje smatra se da je akcionar ispostavio i nalog za prenos sa vlasničkog računa akcionara kod Izabranog brokera na račun deponovanih hartija ponuđača.

Izabrani broker izdaje potvrdu o prijemu naloga za deponovanje besplatnih akcija na Obrascu 8. – Potvrda o prijemu naloga za deponovanje – naloga za prenos besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Odredbe čl. 6, 7. stav 1. i 10. ove uredbe shodno se primenjuju i na prvu prodaju besplatnih akcija prihvatanjem ponude ili pridruživanjem akcija.

Član 7b

Ako akcionar već ima ispostavljene naloge za prodaju, a opredeli se da prihvati ponudu ili pridruži akcije, dužan je da pre ispostavljanja naloga za deponovanje ispostavi nalog za opoziv svih naloga za prodaju, a koji do ispostavljanja naloga za deponovanje nisu realizovani.

Akcionar ispostavlja nalog za deponovanje koji važi do krajnjeg roka iz ponude ili poziva za pridruživanje, odnosno do prihvatanja naloga za povlačenje naloga za deponovanje besplatnih akcija.

Nalog za povlačenje naloga za deponovanje besplatnih akcija ispostavlja se na Obrascu 9. – Nalog za povlačenje naloga za deponovanje – naloga za prenos besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Prijem naloga za povlačenje naloga za deponovanje potvrđuje se na Obrascu 10. – Potvrda o prijemu naloga za povlačenje naloga za deponovanje – naloga za prenos besplatnih akcija, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 7v

Elektronski primljene naloge za deponovanje Izabrani Broker dostavlja Centralnom registru po redosledu i vremenu prijema naloga od akcionara, na način i u skladu sa zakonom kojim se reguliše preuzimanje akcionarskih društava i ovom uredbom.

Poslednjeg dana za prihvatanje ponude ili poziva za pridruživanje akcija, elektronski primljene naloge za deponovanje i naloge za povlačenje na šalterima Pošta, primljene do isteka krajnjeg roka za prihvatanje ponude ili poziva za pridruživanje akcija iz javnog poziva, Izabrani broker ispostavlja u sistem Centralnog registra, po redosledu i vremenu prijema naloga od akcionara, do 15 časova istog dana.”

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:

U Beogradu,

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Obrazac 6.

UGOVOR O POSREDOVANjU U POSTUPKU DEPONOVANjA BESPLATNIH AKCIJA Br._________

Ugovor se zaključuje između:

1. Banke Poštanska štedionica a.d., Beograd, Kraljice Marije 3, MB 07004893, kao člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Izabrani Broker), i

2. _______________________________________, _____________________________ (u daljem tekstu: Klijent)

(ime, srednje ime, prezime) (JMBG)

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je zastupanje Klijenta pri obavljanju poslova deponovanja besplatnih akcija koje je Klijent stekao u skladu sa Zakonom o pravu na besplatne akcije i novčanu naknadu koju građani ostvaruju u postupku privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 123/07 i 30/10 – u daljem tekstu: Zakon), kao i obavljanje drugih usluga u vezi sa postupanjem po upućenoj ponudi za preuzimanje akcija, ponudi za sticanje sopstvenih akcija (u daljem tekstu: ponuda), kao i po pozivu za pridruživanje svojih akcija akcijama Republike Srbije (u daljem tekstu: pridruživanje), na zahtev Klijenta u skladu sa Uredbom o postupku i načinu na koji zakoniti imalac akcija Akcionarskog fonda daje nalog brokeru za prvu prodaju akcija („Službeni glasnik RS”, br. 43/10 i __/10 – u daljem tekstu: Uredba).

Član 2.

Izabrani Broker se obavezuje da, u skladu sa Zakonom i Uredbom:

vrši proveru vlasništva besplatnih akcija Klijenta u Centralnom registru hartija od vrednosti;

izvrši prenos besplatnih akcija sa vlasničkog računa Klijenta na račun deponovanih hartija od vrednosti u svemu prema javno objavljenoj ponudi, odnosno, pozivu za pridruživanje, u skladu sa Uredbom;

obavesti Klijenta u slučaju neslaganja naloga za deponovanje ili naloga povlačenja sa podacima Centralnog registra hartija od vrednosti (različit broj hartija i drugo);

obavesti Klijenta o realizaciji naloga za deponovanje, i to:

na svim mestima za prijem naloga;

upitom na internet stranici Izabranog brokera, odnosno Pošte;

učestvuje u kliringu i saldiranju obaveza i potraživanja u besplatnim akcijama i u novcu nastalih na osnovu deponovanja besplatnih akcija;

ne naplaćuje naknadu za prijem naloga za deponovanje besplatnih akcija, odnosno, naloga za povlačenje naloga za deponovanje, u skladu sa Uredbom;

usmeno upozori Klijenta da:

– se deponovanje besplatnih akcija smatra prihvatanjem ponude, odnosno pridruživanjem akcija;

– ne može raspolagati besplatnim akcijama koje je deponovao radi prihvata ponude, odnosno pridruživanja akcija;

– može povući besplatne akcije iz depozita do isteka roka važenja ponude ili poziva za pridruživanje;

obavlja druge poslove neophodne za realizaciju naloga za deponovanje, odnosno naloga povlačenja naloga za deponovanje.

Član 3.

Klijent se obavezuje da:

ispostavljanjem naloga za deponovanje besplatnih akcija, na obrascu propisanom Uredbom, prihvata ponudu, odnosno, pridružuje akcije;

u slučaju odustajanja od deponovanja ispostavi nalog za povlačenje na obrascu propisanom Uredbom;

otvori novčani račun kod banke člana Centralnog registra hartija od vrednosti, ukoliko takav račun nije evidentiran prilikom prijavljivanja za besplatne akcije i da Izabranom Brokeru, prilikom prijema naloga za deponovanje besplatnih akcija dostavi dokaz o otvorenom novčanom računu;

sve radnje u vezi sa postupkom deponovanja besplatnih akcija preuzme u skladu sa rokovima navedenim u ponudi, odnosno, pozivu za pridruživanje akcija;

da pismeno obavesti Izabranog Brokera o promeni ličnih podataka i dostavi odgovarujuću dokumentaciju u roku od 10 dana od dana nastale promene.

Član 4.

Klijent odgovara za tačnost podataka iz naloga za deponovanje besplatnih akcija.

Klijent izjavljuje da je zakoniti imalac besplatnih akcija koje nisu predmet bilo kakvih ograničenja.

Klijent je dužan da se lično informiše o promenama uslova iz prvobitne prihvaćene ponude ili poziva za pridruživanje, kao i o eventualnim novim ponudama.

Potpisivanjem ovog Ugovora Klijent izjavljuje:

– da je pre zaključenja Ugovora i ispostavljanja naloga za deponovanje besplatnih akcija upoznat sa tekstom Uredbe kojom se uređuje raspolaganje besplatno stečenim akcijama;

– da poseduje potrebna predznanja i odgovarajuće informacije o uslovima iz ponude, odnosno poziva za pridruživanje akcija, radi zaključenja ovog Ugovora i ispostavljanja naloga za deponovanje besplatnih akcija.

Član 5.

Izabrani Broker ne odgovara za štetu prouzrokovanu višom silom, za štetu ili kašnjenje prouzrokovano radnjama trećih lica, kao ni za štetu prouzrokovanu padom informacionih sistema koji se koriste u procesu deponovanja besplatnih akcija i procesu kliringa i saldiranja.

Član 6.

Ovaj Ugovor se zaključuje sa rokom važenja do 31. decembra 2012. godine.

Ugovor će se smatrati raskinutim pre roka iz stava 1. ovog člana u slučaju preknjižavanja svih besplatnih akcija stečenih u skladu sa Zakonom, sa vlasničkog računa Klijenta kod Izabranog Brokera na vlasnički račun Klijenta kod drugog brokera – člana Centralnog registra hartija od vrednosti.

Član 7.

Eventualna sporna pitanja nastala u izvršenju ovog Ugovora, ugovorne strane rešavaće sporazumno, u skladu sa Zakonom i Uredbom.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Beogradu.

Član 8.

Ovaj ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primerak, kao dokaz da je Ugovor zaključen.

Izabrani Broker Klijent

Obrazac 7.

NALOG ZA DEPONOVANjE – NALOG ZA PRENOS

BESPLATNIH AKCIJA br.___________

Datum prijema: ______________

Vreme prijema: ______________

Mesto prijema: ______________

Način uručenja naloga – Neposrednom predajom

JMBG NALOGODAVAC Ime i prezimePtt / Grad / OpštinaAdresaTelefon NAZIV EMITENTA KOLIčINA komada ISIN: CFI: Nominala: PONUDILAC BROJ RAČUNA DEPONOVANIH HARTIJA CENA IZ PONUDE VLASNIČKI RAČUN HARTIJA OD VREDNOSTI 300-980 RAČUN NOVCA NAZIV BANKEBROJ RAČUNA

Nalogodavac izjavljuje da je pre potpisivanja naloga za deponovanje bio upoznat:

sa svim podacima iz ponude za preuzimanje/sticanje sopstvenih akcija, odnosno, poziva za pridruživanje akcija u postupku zajedničke prodaje;

sa elementima naloga za deponovanje i da su mu svi elementi potpuno jasni;

da podnošenjem naloga za deponovanje prihvata ponudu za preuzimanje/sticanje sopstvenih akcija, odnosno, pridružuje akcije u postupku zajedničke prodaje;

da se ispostavljanjem naloga za deponovanje smatra da je ispostavljen i nalog za prenos sa vlasničkog računa kod Izabranog brokera na račun deponovanih hartija ponuđača;

da ne može raspolagati besplatnim akcijama koje je deponovao radi prihvata ponude za preuzimanje/sticanje sopstvenih akcija, odnosno, pridruživanja akcija u postupku zajedničke prodaje;

da može povući besplatne akcije iz depozita do isteka roka važenja ponude/poziva za pridruživanje.

Za Izabranog Brokera______________________(Lice određeno za prijem naloga) Nalogodavac(Ime i prezime nalogodavca)

Obrazac 8.

POTVRDA O PRIJEMU NALOGA ZA DEPONOVANjE – NALOGA ZA PRENOS

BESPLATNIH AKCIJA br._________

Datum prijema: ______________

Vreme prijema: ______________

Mesto prijema: ______________

Način uručenja naloga – Neposrednom predajom

JMBG NALOGODAVAC Ime i prezimePtt / Grad / OpštinaAdresaTelefon NAZIV EMITENTA KOLIčINA komada ISIN: CFI: Nominala: PONUDILAC BROJ RAČUNA DEPONOVANIH HARTIJA CENA IZ PONUDE VLASNIČKI RAČUN HARTIJA OD VREDNOSTI 300-980 RAČUN NOVCA NAZIV BANKEBROJ RAČUNA

Nalogodavac izjavljuje da je, pre potpisivanja naloga za deponovanje, bio upoznat:

sa svim podacima iz ponude za preuzimanje/sticanje sopstvenih akcija, odnosno, poziva za pridruživanje akcija u postupku zajedničke prodaje;

sa elementima naloga za deponovanje i da su mu svi elementi potpuno jasni;

da podnošenjem naloga za deponovanje prihvata ponudu za preuzimanje/sticanje sopstvenih akcija, odnosno, pridružuje akcije u postupku zajedničke prodaje;

da se ispostavljanjem naloga za deponovanje smatra da je ispostavljen i nalog za prenos sa vlasničkog računa kod Izabranog brokera na račun deponovanih hartija ponuđača;

da ne može raspolagati besplatnim akcijama koje je deponovao radi prihvata ponude za preuzimanje/sticanje sopstvenih akcija, odnosno, pridruživanja akcija u postupku zajedničke prodaje;

da može povući besplatne akcije iz depozita do isteka roka važenja ponude/poziva za pridruživanje.

Za Izabranog Brokera______________________(Lice određeno za prijem naloga) Nalogodavac(Ime i prezime nalogodavca)

Obrazac 9.

NALOG ZA POVLAČENjE NALOGA ZA DEPONOVANjE – NALOGA ZA PRENOS

BESPLATNIH AKCIJA br.___________

Datum prijema: ______________

Vreme prijema: ______________

Mesto prijema: ______________

Način uručenja naloga – Neposrednom predajom

JMBG NALOGODAVAC Ime i prezimePtt / Grad / OpštinaAdresaTelefon NAZIV EMITENTA KOLIčINA komada ISIN: CFI: Nominala: PONUDILAC BROJ RAČUNA DEPONOVANIH HARTIJA CENA IZ PONUDE VLASNIČKI RAČUN HARTIJA OD VREDNOSTI 300-980 RAČUN NOVCA NAZIV BANKEBROJ RAČUNA ELEMENTI NALOGA ZA DEPONOVANjE KOJI SE POVLAČI Broj opozvanog NALOGA ZA DEPONOVANjE Datum prijema Vreme prijema Mesto prijema

Nalogodavac neopozivo izjavljuje da povlači nalog za deponovanje besplatnih akcija i potvrđuje da su mu svi elementi ovog naloga za povlačenje jasni.

Za Izabranog Brokera(Lice određeno za prijem naloga) Nalogodavac_________________________(Ime i prezime nalogodavca)

Obrazac 10.

POTVRDA O PRIJEMU NALOGA ZA POVLAČENjE NALOGA ZA

DEPONOVANjE – NALOGA ZA PRENOS BESPLATNIH AKCIJA br.___________

Datum prijema: ______________

Vreme prijema: ______________

Mesto prijema: ______________

Način uručenja naloga – Neposrednom predajom

JMBG NALOGODAVAC Ime i prezimePtt / Grad / OpštinaAdresaTelefon NAZIV EMITENTA KOLIčINA komada ISIN: CFI: Nominala: PONUDILAC BROJ RAČUNA DEPONOVANIH HARTIJA CENA IZ PONUDE VLASNIČKI RAČUN HARTIJA OD VREDNOSTI 300-980 RAČUN NOVCA NAZIV BANKEBROJ RAČUNA ELEMENTI NALOGA ZA DEPONOVANjE KOJI SE POVLAČI Broj opozvanog NALOGA ZA DEPONOVANjE Datum prijema Vreme prijema Mesto prijema

Nalogodavac neopozivo izjavljuje da povlači nalog za deponovanje besplatnih akcija i potvrđuje da su mu svi elementi ovog naloga za povlačenje jasni.

Za Izabranog Brokera(Lice određeno za prijem naloga) Nalogodavac_________________________(Ime i prezime nalogodavca)

Ostavite komentar