Uredba o prodaji merkantilne pšenice roda 2011. godine

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 53/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O PRODAJI MERKANTILNE PŠENICE RODA 2011. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način prodaje merkantilne pšenice roda 2011. godine (u daljem tekstu: merkantilna pšenica) radi stabilizacije tržišta i cena merkantilne pšenice i brašna u 2012. godini.

Ukupna količina merkantilne pšenice čija prodaja se vrši u skladu sa ovom uredbom iznosi do 50.000 tona u 2012. godini i vlasništvo je Republičke direkcije za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija).

Član 2.

Prodaja iz člana 1. ove uredbe vrši se posredovanjem Produktne berze a.d. u Novom Sadu (u daljem tekstu: Produktna berza).

Direkcija interveniše na tržištu merkantilne pšenice i brašna u 2012. godini prodajom merkantilne pšenice u skladu sa ovom uredbom na predlog ministra nadležnog za poslove poljoprivrede i trgovine i to kada cena merkantilne pšenice na tržištu pređe iznos od 20,00 din/kg sa PDV-om.

Član 3.

Pravo na kupovinu merkantilne pšenice iz člana 1. ove uredbe imaju privredna društva, odnosno preduzetnici koji su registrovani u Agenciji za privredne registre sa šifrom pretežne delatnosti 1061-proizvodnja mlinskih proizvoda (u daljem tekstu: kupac).

Član 4.

Merkantilna pšenica je domaćeg porekla, u rasutom stanju, koja u svemu odgovara propisanom kvalitetu, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa (,,Službeni list SRJ”, broj 52/95 i ,,Službeni list SCG”, broj 56/03) i Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju (,,Službeni list SFRJ”, broj 10/92), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa minimalno 76 kg/hl, vlaga maksimalno 13% ukupne primese 2%.

Član 5.

Direkcija prodaje merkantilnu pšenicu po ceni od 20,00 din/kg u skladu sa ovom uredbom.

Merkantilna pšenica se preuzima utovarena u vozilo u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Član 6.

Kupac ima pravo na kupovinu merkantilne pšenice u skladu sa ovom uredbom najviše do 300 tona, a ne manje od 20 tona, prilikom svake intervencije Direkcije iz člana 2. ove uredbe.

Član 7.

Kupovina merkantilne pšenice se vrši na osnovu naloga koji kupac podnosi Produktnoj berzi računato od dana kada je merkantilna pšenica data na prodaju u skladu sa poslovanjem Produktne berze.

Kupac je dužan da nakon prijema Potvrde kupovine od Produktne berze, odmah na račun iste uplati iznos utvrđen Pravilnikom o berzanskom trgovanju na ,,Produktnoj berzi AD”-Novi Sad (del.br. 08/08 od 28. decembra 2007. godine), na ime prava na kvalifikovano učešće u kupovini merkantilne pšenice. Uplata dinarskih sredstava na račun Produktne berze predstavlja preduslov potpisivanja ugovora sa Direkcijom. Uplaćena sredstva su bespovratna čak i u slučaju da potencijalni kupac svojom voljom ne potpiše ugovor sa Direkcijom, odnosno ukoliko ne izvrši svoje obaveze po navedenom ugovoru.

Član 8.

Kupac će plaćanje merkantilne pšenice vršiti avansno u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora sa Direkcijom.

Prilikom potpisivanja ugovora iz stava 1.ovog člana kupac predaje izjavu o stanju zaliha merkantilne pšenice na dan podnošenja naloga za kupovinu iste, na obrascu Direkcije, koja je odštampana uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 9.

Kupac je dužan da kupljenu merkantilnu pšenicu, u skladu sa ovom uredbom, isključivo koristi za proizvodnju brašna T-500 čija cena ne može da prelazi iznos od 27,00 din/kg bez PDV-a.

Brašno iz stava 1. ovog člana ne može biti predmet trgovine na inostranom tržištu.

Član 10.

Prodaja merkantilne pšenice, u skladu sa ovom uredbom, vrši se po redosledu podnošenja naloga Produktnoj berzi.

Troškove Produktne berze u vezi sa prodajom merkantilne pšenice u skladu sa ovom uredbom snosi kupac.

Kupac stiče pravo na sledeću kupovinu merkantilne pšenice u skladu sa ovom uredbom ako podnese dokaz da je brašno T-500 iz člana 9. ove uredbe prodao ili iskoristio za sopstvenu proizvodnju.

Član 11.

Novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara, kazniće se kupac – privredno društvo ukoliko kupljenu merkantilnu pšenicu upotrebi suprotno članu 9. ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara odgovorno lice kupca – privrednog društva.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 10.000 do 500.000 dinara kupac – preduzetnik.

Član 12.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Član 13.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o prodaji merkantilne pšenice roda 2011. godine („Službeni glasnik RS”, br. 14/12 i 18/12).

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a važi do 10. novembra 2012. godine.

05 Broj:

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

4827012.0087.16.doc/1

Obrazac

Na osnovu člana 8. Uredbe o prodaji merkantilne pšenice roda 2011. godine, dajem

I Z J A V U

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da na dan podnošenja naloga za kupovinu merkantilne pšenice na stanju imam zalihe iste u količini od ___________kg.

Podaci iz ove izjave predstavljaju poslovnu tajnu i mogu se koristiti samo u skladu sa Uredbom o prodaji merkantilne pšenice roda 2011. godine.

_____________________________

(Potpis odgovornog lica kupca)

U _____________________ 2012.godine

4827012.0087.16.doc/2

Ostavite komentar