Uredba o premiji za merkantilnu pšenicu roda 2004. godine

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu («Službeni glasnik RS» broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O PREMIJI ZA MERKANTILNU PŠENICU RODA 2004. GODINE

Član 1.

Preduzeća, zemljoradničke zadruge, poljoprivredna gazdinstva sa svojstvom pravnog lica i zemljoradnici (u daljem tesktu: korisnici premije) imaju pravo na premiju za merkantilnu pšenicu roda 2004. godine JUS E.B1.200 koja je uskladištena kod pravnog lica, odnosno preduzetnika koji obavlja delatnost otkupa i uskladištenja pšenice (u daljem testku: skladištar) u iznosu od 1,00 dinara po kilogramu.

Za prodatu uskladištenu pšenicu iz stava 1. ovog člana korisnik premije ostvaruje i premiju od 0,50 dinara po kilogramu.

Premija iz stava 2. ovog člana pripada korisniku premije koji je pšenicu prodao po ceni od 6,50 dinara po kilogramu za pšenicu koja se plaća po predaji, odnosno 7,00 dinara po kilogramu sa odloženim plaćanjem na tri mesečne rate.

Član 2.

Korisnici premije iz člana 1. ove uredbe ostvaruju pravo na premiju za uskladištenu, odnosno prodatu pšenicu roda 2004. godine, preko skladištara.

Zahtev za ostvarivanje premije iz člana 1. stav 1. ove uredbe podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede najkasnije do 15. avgusta tekuće godine.

Zahtev za ostvarivanje premije iz člana 1. stav 2. ove uredbe podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede najkasnije do 1. oktobra tekuće godine.

Član 3.

Za ostvarivanje premije iz člana 1. stav 1. ove uredbe skladištar uz zahtev podnosi dokaz o uskladištenju.

Za ostvarivanje premije iz člana 1. stav 2. ove uredbe skladištar uz zahtev, pored dokaza iz stava 1. ovog člana, podnosi i ugovor o kupoprodaji.

Za merkantilnu pšenicu roda 2004. godine iz proizvodnje sa sopstvenih površina, skladištar je uz zahtev za ostvarivanje premije dužan da dostavi zapisnik poljoprivrednog inspektora.

Bliže uslove koji se odnose na utvrđivanje i način isplate premije, kao i na vrstu dokumentacije koja se podnosi uz zahtev za ostvarivanje premije, propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 4.

Sredstva za premiju iz člana 1. ove uredbe isplaćivaće ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede na račun skladištara ili na namenski račun registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Kad se sredstva za premiju iz člana 1. ove uredbe isplaćuju na račun skladištara, skladištar je dužan da sredstva ostvarena po tom osnovu isplati korisniku premije najkasnije u roku od tri dana od dana naplate tih sredstava.

Član 5.

Odredbe ove uredbe ne primenjuju se na otkup, odnosno razmenu merkantilne pšenice roda 2004. godine, koji je izvršen do dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 6.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrše ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, ministarstvo nadležno za poslove finansija i ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

Član 7.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice – korisnik premije ako ostvari pravo na premiju, a ne ispunjava uslove iz člana 1. ove uredbe.

Novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Član 8.

Novčanom kaznom od 150.000 do 200.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje u roku iz člana 4. stav 2.. ove uredbe sredstva ostvarena po tom osnovu ne doznači korisniku premije.

Novčanom kaznom od 7.000 do 10.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 70.000 do 100.000 dinara kazniće se preduzetnik za prekršaj iz stava 1. ovog člana.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

Broj:

U Beogradu, POTPREDSEDNIK

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije i članu 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu («Službeni glasnik RS» broj 22/2004).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

III SADRŽINA UREDBE

Uredbom se utvrđuje premija od 1,00 dinara za predatu pšenicu i premija od 0,50 dinara po kilogramu za prodatu pšenicu.

Premija od 0,50 dinara vezuju se se samo za pšenicu koja je prodata po dogovorenoj ceni od 6,50 dinara odnosno 7,00 dinara po kilogramu.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe izdvojena su finansijska sredstva u budžetu Razdeo 17 aproprijacija 451 – subvencije nefinansijskim organizacijama u iznosu od 770.000.000 dinara, za kolličinu pšenice od oko 510.000 tona.

V RAZLOZI ZA RANIJE STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije» iz razloga što je žetva već u toku, tako da se u najkraćem mogućem roku mogu očekivati zahtevi proizvođača.

Ostavite komentar