Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11), člana 5. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU SPROVOĐENJA SUBVENCIONISANE KUPOVINE PUTNIČKIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI ZAMENOM STARO ZA NOVO U 2012. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine putničkih vozila proizvedenih u Republici Srbiji zamenom staro za novo u 2012. godini („Službeni glasnik RS”, broj 4/12), član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/11) i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 93/12) u ukupnom iznosu od 136.883.482,00 dinara, od čega je 11.415.676,00 dinara opredeljeno i realizovano na Razdelu 20 – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima, a iznos od 125.467.806,00 dinara opredeljen je na Razdelu 16 – Ministarstvo finansija i privrede, Funkcija 410 – Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada, Ekonomska klasifikacija 454 – Subvencije privatnim preduzećima.”

Član 2.

U članu 6. stav 3. reči: „ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „finansija i privrede”.

Član 3.

U članu 8. st.1. i 2. reči: „ekonomije i regionalnog razvoja” zamenjuju se rečima: „finansija i privrede”.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 25. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar