Uredba o utvrđivanju Plana namene radio-frekvencijskih opsega

Na osnovu člana 83. stav 4. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, broj 44/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANjU PLANA NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Plan namene radio-frekvencijskih opsega, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Plan namene iz člana 1. ove uredbe sadrži naročito podatke o:

1) granicama radio-frekvencijskih opsega;

2) nameni radio-frekvencijskih opsega, na tehnološki neutralnoj osnovi, za jednu ili više radio-komunikacijskih službi i delatnosti;

3) osnovnim uslovima za korišćenje radio-frekvencija;

4) osnovu korišćenja radio-frekvencija i načinu izdavanja pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekevencija iz člana 85. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-6363/2012

U Beogradu, 4. oktobra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

PLAN NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA

Planom namene radio-frekvencijskih opsega (u daljem tekstu: Plan namene) utvrđuju se namene radio-frekvencijskih opsega za pojedine radio-komunikacijske službe i delatnosti u skladu sa odgovarajućim međunarodnim sporazumima i preporukama, interesima građana, privrede, bezbednosti i odbrane zemlje.

Plan namene sadrži naročito podatke o:

granicama radio-frekvencijskih opsega;

nameni radio-frekvencijskih opsega za jednu ili više radio-komunikacijskih službi i delatnosti, vodeći računa, gde god je to moguće, o poštovanju principa tehnološke neutralnosti;

osnovnim uslovima za korišćenje radio-frekvencija;

osnovu korišćenja radio-frekvencija i načinu izdavanja pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekevencija iz člana 85. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik Republike Srbije” broj 44/10-u daljem tekstu: Zakon)

Izrazi upotrebljeni) u ovom Planu namene imaju značenja koja su definisana u tekstu.

Opšti pojmovi

Uprava: Svaka vladina služba ili vladin resor koji je odgovoran za preduzimanje mera radi izvršenja obaveza iz Ustava, Konvencije o telekomunikacijama i međunarodnog Pravilnika o radio-komunikacijama (Radio Regulations Edition 2008)

Pravilnik: međunarodni Pravilnik o radio-komunikacijama (Radio Regulations Edition 2008) (u daljem tekstu Pravilnik);

Telekomunikacije: Svako emitovanje, prenos ili prijem poruka (govor, zvuk, tekst, slika ili podaci) u vidu signala, korišćenjem žičnih, radio, optičkih ili drugih elektromagnetnih sistema;

Radio: Opšti izraz koji se primenjuje u vezi sa upotrebom radio-talasa;

Radio-talasi: Elektromagnetni talasi čija je frekvencija prema dogovoru niža od 3000 GHz, a koji se rasprostiru u prostoru bez veštačkog vođenja;

Radio-frekvencija: Osnovni fizički parametar elektromagnetnih talasa ili radio-talasa koji se slobodno prostiru kroz prostor i čije se vrednosti konvencionalno nalaze u opsegu od 9 kHz do 3000 GHz (u daljem tekstu frekvencija);

Radio-frekvencijski kanal: Deo radio-frekvencijskog spektra namenjen da se koristi za emisiju, a koji može biti definisan pomoću dve određene granice, ili svojom centralnom frekvencijom i pridruženom širinom opsega, ili pomoću bilo kojeg ekvivaletnog pokazatelja;

Radio-frekvencijski opseg: Deo radio-frekvencijskog spektra koji se nalazi između dve određene granične frekvencije;

Radio-komunikacija: Telekomunikacija ostvarena pomoću radio-talasa;

Terestrička radio-komunikacija: Svaka radio-komunikacija koja nije svemirska radio-komunikacija ili radio-astronomija;

Svemirska radio-komunikacija: Svaka radio-komunikacija ostvarena korišćenjem jedne ili više svemirskih stanica, ili jednog ili više reflektujućih satelita ili drugih objekata u svemiru;

Radio-determinacija: Određivanje položaja, brzine i/ili drugih karakteristika nekog predmeta, ili dobijanje obaveštenja koja se odnose na ove parametre, pomoću osobina prostiranja radio-talasa;

Radio-navigacija: Radio-determinacija upotrebljena u svrhu navigacije, uključujući i upozorenja na prepreke;

Radio-lokacija: Radio-determinacija upotrebljena u druge svrhe od svrhe radio-navigacije;

Radio-goniometrija: Radio-determinacija u kojoj se koristi prijem radio-talasa u svrhu određivanja smera stanice ili predmeta;

Radio-astronomija: Astronomija zasnovana na prijemu radio-talasa svemirskog porekla;

Koordinisano univerzalno vreme (UTC): Vremenska skala, zasnovana na sekundi (Međunarodnog sistema jedinica) (SI), kako je definisana u ITU-R, prema Preporuci ITU-R TF.460-6.

Za većinu praktičnih primena vezanih za ovaj plan, UTC je brojno jednako srednjem sunčevom vremenu primarnog meridijana (0o geografske dužine) ranije izražavanom kao GMT.

Industrijska, naučna i medicinska (ISM) primena (radio-frekvencijske energije): Rad uređaja i aparata konstruisanih da lokalno proizvode i koriste radio-frekvencijsku energiju za potrebe industrije, nauke, medicine, domaćinstva ili za slične potrebe, isključujući primenu u oblasti telekomunikacija.

Međunarodne mobilne telekomunikacije (International Mobile Telecommunications – IMT) obuhvata IMT-2000 i IMT-Advanced, kao što stoji u Rezoluciji ITU-R 56 (Naming for International Mobile Telecommunications);

Mobilne/fiksne komunikacione mreže (Mobile/Fixed Communications Networks – MFCN) uključuje terestrički IMT i druge mreže u mobilnoj i fiksnoj službi;

Terestričke radio primene za pružanje elektronskih komunikacionih usluga (Terrestrial radio applications capable of providing electronic communications services – TRA-ECS) omogućava fleksibilnije korišćenje spektra za bežične elektronske komunikacione usluge (pojam TRA-ECS preuzet je iz Evropske tabele namene).

Napomena: Pojam Long Term Evolution (LTE) se ne koristi u Planu namene, a takođe ne figuriše u međunarodnom Pravilniku o radio-komunikacijama (Radio Regulations 2008) i u Evropskoj tabeli namene (ECA table – ERC Report 25), ali je primena ove tehnologije omogućena principom tehnološke neutralnosti.

Posebni pojmovi

Namena (radio-frekvencijskog opsega): Upis u Tabelu radio-frekvencijskih namena datog radio-frekvencijskog opsega (u daljem tekstu: Tabela) u svrhu njegove upotrebe od strane jedne ili više terestričkih ili svemirskih službi radio-komunikacija ili radio-astronomske službe pod određenim uslovima. Ovaj se termin, takođe, upotrebljava za određeni radio-frekvencijski opseg;

Raspodela (radio-frekvencije ili radio-frekvencijskog kanala): Upisivanje određenog frekvencijskog kanala u usaglašeni plan, usvojen na odgovarajući način, u cilju korišćenja od jedne ili više delatnosti za terestričku ili svemirsku radio-službu pod određenim uslovima;

Dodela (radio-frekvencije ili radio-frekvencijskog kanala): Dozvola koju daje organ uprave nadležan za radio-komunikacije da stanica koristi radio-frekevenciju ili radio-frekvencijski kanal pod određenim uslovima;

Plan raspodele: Skup radio-frekvencija ili radio-frekvencijskih kanala usvojen na odgovarajući način i pod određenim uslovima u cilju korišćenja od jedne ili više delatnosti za terestričku ili svemirsku radio-službu;

Plan dodele: Plan raspodele u kome je poznat korisnik koji je dobio dozvole za radio-stanice pod uslovima definisanim u Planu raspodele;

Usaglašeni vojni opseg: Frekvencijski opseg koji je u zajedničkoj vojnoj upotrebi i identifikovan je za vojnu upotrebu u evropskoj zajedničkoj tabeli namene (ESA). Takav frekvencijski opseg se formira u osnovi za vojnu upotrebu i planiranje. Opseg se može zajednički koristiti između civilnih i vojnih korisnika saglasno sa nacionalnim zahtevima i zakonom.

Radio-službe

Radio-služba: Služba koja podrazumeva prenos, predaju i/ili prijem radio-talasa za određene potrebe telekomunikacija. U ovom Planu, ako nije drugačije naznačeno, svaka radio-služba se odnosi na terestričke radio-komunikacije;

Fiksna služba: Radio-služba između određenih fiksnih tačaka;

Fiksna satelitska služba: Radio-služba između zemaljskih stanica koje se nalaze na određenim fiksnim tačkama kada se koristi jedan ili više satelita. U izvesnim slučajevima, ova služba obuhvata i veze između satelita, koje se takođe mogu svrstati u međusatelitsku službu. Fiksna satelitska služba obuhvata, takođe, spojne veze za druge svemirske radio-službe;

Međusatelitska služba: Radio-služba koja obezbeđuje veze između veštačkih satelita;

Služba operacija u svemiru: Radio-služba čiji je zadatak da obezbedi rad sa svemirskim letilicama, za slučaj svemirskog trakinga, svemirske telemetrije i svemirske telekomande.

Ove funkcije biće obezbeđene u okviru službe u kojoj rade svemirske stanice.

Vazduhoplovna fiksna služba: Radio-služba između određenih fiksnih tačaka kojom se prvenstveno obezbeđuje sigurnost vazdušne plovidbe i uredno, efikasno i ekonomično funkcionisanje vazdušnog saobraćaja;

Mobilna služba: Radio-služba između mobilnih i kopnenih stanica ili između mobilnih stanica;

Mobilna satelitska služba: Radio-služba:

– između mobilnih zemaljskih stanica i jedne ili više svemirskih stanica, ili između svemirskih stanica upotrebljavanih u ovoj službi, ili

– između mobilnih zemaljskih stanica posredstvom jedne ili više svemirskih stanica.

Ova služba može takođe obuhvatati i spojne veze koje su potrebne za njeno korišćenje;

Kopnena mobilna služba: Mobilna služba između baznih stanica i kopnenih mobilnih stanica, ili između kopnenih mobilnih stanica;

Kopnena mobilna satelitska služba: Mobilna satelitska služba u kojoj se mobilne zemaljske stanice nalaze na kopnu;

Pomorska mobilna služba: Mobilna služba između obalnih stanica i brodskih stanica, ili između brodskih stanica, ili između pridruženih stanica za unutrašnje brodske komunikacije. Stanice na objektima za spasavanje i stanice radio-farova za označavanje mesta udesa mogu takođe učestvovati u ovoj službi;

Pomorska mobilna satelitska služba: Mobilna satelitska služba u kojoj se mobilne zemaljske stanice nalaze na brodu. Stanice na objektima za spasavanje i stanice radio-farova za označavanje mesta udesa mogu takođe učestvovati u ovoj službi;

Služba lučkih operacija: Pomorska mobilna služba u luci ili u njenoj blizini, između obalnih stanica i brodskih stanica, ili između brodskih stanica, u kojoj su poruke ograničene na one koje se odnose na manipulaciju, kretanje i sigurnost brodova, a u slučaju opasnosti i na sigurnost osoba.

Poruke koje imaju prirodu javne korespondenije su isključene iz ove službe;

Manevarska brodska služba: Siguronosna služba u pomorskoj mobilnoj službi, osim u službi lučkih operacija, između obalnih i brodskih stanica ili između brodskih stanica u kojoj su poruke ograničene na one koje se odnose na manevar brodova.

Poruke koje imaju prirodu javne korespondenije su isključene iz ove službe;

Vazduhoplovna mobilna služba: Mobilna služba između vazduhoplovnih stanica i avionskih stanica, ili između avionskih stanica, u kojoj mogu učestvovati i stanice na sredstvima za spasavanje; stanice radio-farova za označavanje mesta udesa mogu takođe učestvovati u ovoj službi kada rade na frekvencijama određenim za bezbednost i opasnost;

Vazduhoplovna mobilna (R)) služba: Vazduhoplovna mobilna služba određena za komunikacije koje se odnose na sigurnost i regularnost leta, prvenstveno duž nacionalnih ili internacionalnih civilnih vazdušnih puteva;

Vazduhoplovna mobilna (OR)) služba: Vazduhoplovna mobilna služba predviđena za komunikacije prvenstveno van nacionalnih ili internacionalnih civilnih vazdušnih puteva, uključujući i komunikacije koje se odnose na koordinaciju leta;

Vazduhoplovna mobilna satelitska služba: Mobilna satelitska služba u kojoj se mobilne zemaljske stanice nalaze na avionu; stanice na sredstvima za spasavanje i stanice radio-farova za označavanje mesta udesa mogu takođe učestvovati u ovoj službi;

Vazduhoplovna mobilna satelitska (R) služba: Vazduhoplovna mobilna satelitska služba određena za komunikacije koje se odnose na sigurnost i regularnost leta, prvenstveno duž nacionalnih ili internacionalnih civilnih vazdušnih linija;

Vazduhoplovna mobilna satelitska (OR) služba: Vazduhoplovna mobilna satelitska služba predviđena za komunikacije prvenstveno van nacionalnih ili internacionalnih civilnih vazdušnih linija, uključujući i komunikacije koje se odnose na koordinaciju leta;

Radio-difuzna služba: Radio-služba čije su emisije namenjene za neposredni prijem od strane najšire javnosti. Ova služba može obuhvatati emisije zvuka, televizije ili druge vrste prenosa;

Radio-difuzna satelitska služba: Radio-služba u kojoj su signali, emitovani ili re-emitovani sa svemirskih stanica, namenjeni za neposredni prijem od strane najšire javnosti. U radio-difuznoj satelitskoj službi, izraz „direktni prijem“ odnosi se kako na „individualni“ tako i na „zajednički“ prijem;

Radio-determinacijska služba: Radio-služba u svrhu radio-determinacije;

Radio-determinacijska satelitska služba: Radio-služba u svrhu radio-determinacije koja uključuje upotrebu jedne ili više svemirskih stanica.

Ova služba može takođe uključivati spojne veze potrebne za njen vlastiti rad;

Radio-navigacijska služba: Radio-determinacijska služba u svrhu radio-navigacije;

Radio-navigacijska satelitska služba: Radio-determinacijska satelitska služba korišćena u svrhu radio-navigacije.

Ova služba može takođe sadržati spojne veze potrebne za njen rad;

Pomorska radio-navigacijska služba: Radio-navigacijska služba namenjena za dobrobit i za sigurno funkcionisanje brodova;

Pomorska radio-navigacijska satelitska služba: Radio-navigacijska satelitska služba u kojoj se zemaljske stanice nalaze na brodovima;

Vazduhoplovna radio-navigacijska služba: Radio-navigacijska služba namenjena za dobrobit i za sigurno funkcionisanje aviona;

Vazduhoplovna radio-navigacijska satelitska služba: Radio-navigacijska satelitska služba u kojoj se zemaljske stanice nalaze na avionima;

Radio-lokacijska služba: Radio-determinacijska služba u svrhu radio-lokacije;

Radiolokacijska satelitska služba: Radio-determinacijska satelitska služba koja se koristi u svrhu radio.lokacije.

Ova služba može takođe sadržati spojne veze za njen rad.

Služba meteoroloških pomoćnih sredstava: Radio-služba koja se koristi za meteorološka, uključujući hidrološka, osmatranja i istraživanja;

Satelitska služba istraživanja Zemlje: Radio služba između zemaljskih stanica i jedne ili više svemirskih stanica, koja može sadržati i veze između svemirskih stanica:

– u kojoj se informacije koje se odnose na karakteristike Zemlje i njenih prirodnih pojava, uključujući i podatke koji se odnose na stanje okoline, dobijaju pomoću aktivnih senzora ili pasivnih senzora na Zemljinim satelitima;

– u kojoj se takve informacije sakupljaju pomoću avionskih platformi ili platformi na Zemlji;

– u kojoj se takve informacije mogu distribuirati zemaljskim stanicama u odgovarajućem sistemu;

– upiti platformama mogu biti uključene u ovu službu;

Ova služba može takođe sadržati spojne veze potrebne za njen rad.

Meteorološka satelitska služba: Satelitska služba istraživanja Zemlje za meteorološke potrebe;

Služba etalona frekvencije i signala tačnog vremena: Radio-služba za naučne, tehničke i druge svrhe, kojom se obezbeđuje prenos određenih frekvencija, vremenskih signala, ili i jednih i drugih, sa utvrđenom visokom tačnošću, koja je namenjena opštem prijemu;

Satelitska služba etalona frekvencije i signala tačnog vremena: Radio-služba u kojoj se svemirske stanice na satelitima koriste u iste svrhe kao kod službe etalona frekvencije i signala tačnog vremena.

Ova služba može takođe sadržati spojne veze potrebne za njen red;

Služba istraživanja svemira: Radio-služba u kojoj se svemirski brod ili drugi predmet u svemiru koristi u naučno-istraživačke ili tehnološko-istraživačke svrhe;

Amaterska služba: Radio-služba u svrhu ličnog usavršavanja, međusobnih komunikacija i tehničkih ispitivanja koje obavljaju amateri, tj. propisno ovlašćene osobe koje se zanimaju za radio-tehniku isključivo iz ličnih ciljeva i bez materijalne koristi;

Amaterska satelitska služba: Radio-služba koja koristi svemirske stanice na Zemljinim satelitima za iste svrhe kao što su svrhe amaterske službe;

Radio-astronomska služba: Služba koja se odnosi na korišćenje radio-astronomije;

Služba bezbednosti: Svaka radio-služba korišćena stalno ili povremeno za čuvanje sigurnosti ljudskih života ili imovine;

Specijalna služba: Radio-služba koja nije na drugi način definisana o ovom članu, a koja se obavlja isključivo za specifične potrebe i nije otvorena za javnu korespondenciju.

Radio-stanice i sistemi

Radio-stanica: Radio-stanica: Jedan ili više predajnika ili prijemnika ili kombinacija predajnika i prijemnika, uključujući pripadajuću opremu potrebnih na jednom mestu za obavljanje radio-komunikacijske službe ili radio-astronomske službe;

Svaka stanica je razvrstana prema službi u kojoj radi trajno ili privremeno;

Terestrička stanica: Stanica koja vrši terestrčke radio-komunikacije.

U ovom planu, ako drugačije nije naznačeno, svaka stanica je terestrička stanica;

Zemaljska stanica: Stanica koja se nalazi ili na površini Zemlje ili u okvirima glavnog dela Zemljine atmosfere i predviđena za komuniciranje:

– sa jednom ili više svemirskih stanica; ili

– sa jednom ili više stanica iste te vrste upotrebom jednog ili više reflektujućih satelita ili drugih predmeta u svemiru;

Svemirska stanica: Stanica koja je postavljena na objektu koji je van glavnog dela Zemljine atmosfere ili je namenjen da izađe ili je bio van tog dela Zemljine atmosfere;

Stanica na sredstvu za spasavanje: Mobilna stanica u pomorskoj mobilnoj službi ili vazduhoplovnoj mobilnoj službi, predviđena samo za svrhu spasavanja, a postavljena na bilo kakvom čamcu za spasavanje, splavu za spasavanje ili drugoj opremi za spasavanje;

Fiksna stanica: Stanica u fiksnoj službi;

Stanica na platformi na velikoj visini: Stanica koja je postavljena na objektu na visini od 20 km do 50 km na određenoj, nominalno fiksnoj tački u odnosu na Zemlju;

Vazduhoplovna fiksna stanica: Stanica u vazduhoplovnoj fiksnoj službi;

Mobilna stanica: Stanica u mobilnoj službi, predviđena da se koristi dok se kreće ili za vreme mirovanja na neodređenim tačkama;

Mobilna zemaljska stanica: Zemaljska stanica u mobilnoj satelitskoj službi, predviđena da se koristi dok se kreće ili za vreme mirovanja na neodređenim tačkama;

Kopnena stanica: Stanica u mobilnoj službi koja nije predviđena da se koristi dok se kreće;

Kopnena zemaljska stanica: Zemaljska stanica u fiksnoj satelitskoj službi ili, u nekim slučajevima, u mobilnoj satelitskoj službi, postavljena na određenoj fiksnoj tački ili u okvirima određene oblasti na kopnu kojom se ostvaruju spojne veze za mobilnu satelitsku službu;

Bazna stanica: Kopnena stanica u kopnenoj mobilnoj službi;

Bazna zemaljska stanica: Zemaljska stanica u fiksnoj satelitskoj službi ili, u nekim slučajevima, u kopnenoj mobilnoj satelitskoj službi, postavljena na određenoj fiksnoj tački ili u okvirima određene oblasti na kopnu kojom se ostavruje spojna veza za kopnenu mobilnu satelitsku službu;

Kopnena mobilna stanica: Mobilna stanica u kopnenoj mobilnoj službi sposobna za površinsko kretanje u okviru geografskih granica države ili kontinenta;

Kopnena mobilna zemaljska stanica: Mobilna zemaljska stanica u kopnenoj mobilnoj satelitskoj službi sposobna za površinsko kretanje u okviru geografskih granica države ili kontinenta;

Obalna stanica: Kopnena stanica u pomorskoj mobilnoj službi;

Obalna zemaljska stanica: Zemaljska stanica u fiksnoj satelitskoj službi ili, u nekim slučajevima, u pomorskoj mobilnoj satelitskoj službi, koja se nalazi na nekoj određenoj fiksnoj tački na kopnu i služi za obezbeđivanje spojne veze za pomorsku mobilnu satelitsku službu;

Brodska stanica: Mobilna stanica u pomorskoj mobilnoj službi postavljena na brodu koji nije trajno usidren, osim stanice na spasilačkom sredstvu;

Brodska zemaljska stanica: Mobilna zemaljska stanica u pomorskoj mobilnoj satelitskoj službi postavljena na brodu;

Stanica za unutrašnje brodske komunikacije: Mobilna stanica male snage u pomorskoj mobilnoj službi predviđena da se koristi za unutrašnje komunikacije na brodu, ili za komunikacije između broda i pripadajućih spasilačkih čamaca i spasilačkih splavova za vreme spasilačkih operacija ili vežbi, ili za komunikacije u okviru grupe plovila koji se tegle ili guraju, kao i za komunikacije koje se koriste za davanje uputa za manevre sidrenja i privezivanja;

Lučka stanica: Obalna stanica u službi lučkih operacija;

Vazduhoplovna stanica: Kopnena stanica u vazduhoplovnoj mobilnoj službi. U izvesnim slučajevima, vazduhoplovna stanica se može nalaziti, na primer, na brodu ili platformi na moru;

Vazduhoplovna zemaljska stanica: Zemaljska stanica u fiksnoj satelitskoj službi ili, u nekim slučajevima, u vazduhoplovnoj mobilnoj satelitskoj službi, koja se nalazi na nekoj određenoj fiksnoj tački na kopnu i služi za obezbeđivanje spojne veze za vazduhoplovnu mobilnu satelitsku službu;

Avionska stanica: Mobilna stanica u vazduhoplovnoj mobilnoj službi, osim stanice na spasilačkom sredstvu, postavljena na avionu;

Avionska zemaljska stanica: Mobilna zemaljska stanica u vazduhoplovnoj mobilnoj službi postavljena na avionu;

Radio-difuzna stanica: Stanica u radio-difuznoj službi;

Radio-determinacijska stanica: Stanica u radio-determinacijskoj službi;

Radio-navigacijska mobilna stanica: Stanica u radio-navigacijskoj službi predviđena da se koristi dok se kreće ili za vreme mirovanja na neodređenim tačkama;

Radio-navigacijska kopnena stanica: Stanica u radio-navigacijskoj službi koja nije predviđena da se koristi dok se kreće;

Radio-lokacijska mobilna stanica: Stanica u radio-lokacijskoj službi predviđena da se koristi dok se kreće ili za vreme mirovanja na neodređenim tačkama;

Radio-lokacijska kopnena stanica: Stanica u radio-lokacijskoj službi koja nije predviđena da se koristi dok se kreće;

Radio-goniometrijska stanica: Radio-determinacijska stanica koja koristi radio-goniometriju;

Stanica radio-fara: Stanica u radio-navigacijskoj službi čije su emisije predviđene da omoguće mobilnoj stanici orijentaciju ili određivanje smera u odnosu na stanicu radio-fara;

Stanica radio-fara za označavanje mesta udesa: Stanica u mobilnoj službi čije su emisije predviđene da olakšaju operacije traganja i spasavanja;

Satelitska stanica radio-fara za označavanje mesta udesa: Zemaljska stanica u mobilnoj satelitskoj službi čije su emisije predviđene da olakšaju operacije traganja i spasavanja;

Stanica etalona frekvencije i signala tačnog vremena: Stanica u službi etalona frekvencije i signala tačnog vremena;

Amaterska stanica: Stanica u amaterskoj službi;

Radio-astronomska stanica: Stanica u radio-astronomskoj službi;

Eksperimentalna stanica: Stanica koja koristi radio-talase u ekperimentima sa gledišta razvoja nauke ili tehnike. Ova definicija ne uključuje amaterske stanice;

Brodski predajnik za slučaj opasnosti: Brodski predajnik za upotrebu isključivo na frekvenciji za opasnost u slučaju nesreće, hitnosti ili bezbednosti;

Radar: Radio-determinacijski sistem zasnovan na poređenju referentnog signala s radio-signalima koji se odbijaju, ili re-emituju sa mesta čiji se položaj određuje;

Primarni radar: Radio-determinacijski sistem zasnovan na poređenju referentnog signala s radio-signalima koji se odbijaju sa mesta čiji se položaj određuje;

Sekundarni radar: Radio-determinacijski sistem zasnovan na poređenju referentnog signala s radio-signalima koji se re-emituju sa mesta čiji se položaj određuje;

Radarska stanica radio-fara (racon): Predajnik-prijemnik pridružen fiksnoj navigacijskoj oznaci koji, kada je pobuđen od strane radara, automatski vraća raspoznatljivi signal koji se može pojaviti na pokazivaču okidačkog radara, dajući obaveštenja o udaljenosti, smeru i identifikaciji;

Sistem instrumentalnog sletanja (ILS): Radio-navigacijski sistem koji omogućava avionu horizontalno i vertikalno vođenje neposredno pre i za vreme sletanja i koji, na izvesnim fiksnim tačkama, označava rastojanje do referentne tačke sletanja;

«Lokalajzer» (Localizer): Sistem horizontalnog vođenja ugrađen u sistem instrumentalnog sletanja kojim pokazuje horizontalno odstupanje aviona od njegove optimalne putanje sletanja duž ose piste;

«Glajd Pat» (Glide Path): Sistem vertikalnog vođenja ugrađen u sistem instrumentalnog sletanja kojim pokazuje vertikalno odstupanje aviona od njegove optimalne putanje sletanja;

Markerska stanica radio-fara: Predajnik u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi koji vertikalno zrači naročit snop za davanje avionu obaveštenja o položaju;

Radio-visinomer: Radio-navigacijski uređaj na avionu ili svemirskom brodu koja se koristi za određivanje visine aviona ili svemirskog broda iznad Zemljine površine ili iznad neke druge površine;

Radio-sonda: Automatski radio-predajnik u službi meteoroloških pomoćnih sredstava, obično nošen u avionu, slobodno letećem balonu, zmaju ili padobranu, a koji prenosi meteorološke podatke;

Adaptivni sistem: Radio-komunikacijski sistem koji menja svoje radio karakteristike u skladu sa kvalitetom kanala.

Svemirski sistem: Svaki skup pridruženih zemaljskih i/ili svemirskih stanica koje obavljaju svemirske radio-komunikacije u određene svrhe;

Satelitski sistem: Svemirski sistem u kojem se koriste jedan ili više veštačkih Zemljinih satelita;

Satelitska mreža: Satelitski sistem ili deo satelitskog sistema koji se sastoji od samo jednog satelita i pridruženih zemaljskih stanica;

Satelitska veza: Radio-veza između predajne zemaljske stanice i prijemne zemaljske stanice posredstvom jednog satelita.

Satelitska veza se sastoji od jedne uzlazne veze i jedne silazne veze;

Višestruka satelitska veza: Radio-veza između predajne zemaljske stanice i prijemne zemaljske stanice posredstvom dva ili više satelita, bez ijedne zemaljske stanice kao posrednika.

Višestruka satelitska veza se sastoji od jedne uzlazne veze, jedne ili više međusatelitskih veza i jedne silazne veze;

Spojna veza: Radio-veza od zemaljske stanice na datoj lokaciji do svemirske stanice, ili obrnuto, kojom se prenose informacije za neku svemirsku radio-službu, osim za fiksnu satelitsku službu. Data lokacija može da bude na određenoj fiksnoj tački ili na bilo kojoj fiksnoj tački unutar određene oblasti.

Radio-relejni sistem: Sistem radio-veza između određenih fiksnih tačaka, koji radi na frekvencijama iznad približno 30 MHz, upotrebljava troposfersko prostiranje i sadrži jednu ili više međustanica.

Termini koji se odnose na eksploataciju

Javna korespondencija: Svaka vrsta telekomunikacija koju administracije i stanice moraju, budući da su na raspolaganju javnosti, da prihvate u cilju prenosa;

Telegrafija): Oblik telekomunikacija koji se odnosi na svaki postupak kojim se preneta informacija upisuje na dolasku kao grafički dokument; preneta informacija može nekada da bude pretstavljena u alternativnom obilku ili može da se uskladišti za kasnije korišćenje;

Telegram: Pisano saopštenje koje je predviđeno za prenos telegrafijom radi isporuke primaocu. Pod ovim terminom se podrazumevaju i radio-telegrami ako nije drugačije naznačeno..

U ovoj definiciji izraz telegrafija ima opšte značenje kao što je definisano Konvencijom;

Radio-telegram: Telegram koji potiče od ili je namenjen nekoj mobilnoj stanici ili mobilnoj zemaljskoj stanici, koji se u celosti ili delimično prenosi radio-kanalima mobilne službe ili mobilne satelitske službe;

Radio-teleks veza: Teleks veza koja potiče od neke, ili je namenjena nekoj mobilnoj stanici, ili mobilnoj zemaljskoj stanici, koja se u celosti ili delimično ostvaruje radio-kanalima mobilne službe ili mobilne satelitske službe;

Telegrafija sa pomeranjem frekvencije: Frekvencijski modulisana telegrafija u kojoj telegrafski signal pomera frekvenciju nosioca između unapred određenih vrednosti;

Faksimil: Oblik telegrafije za prenos nepokretne slike, sa ili bez polutonova, da bi se na prijemu dobio trajan oblik slike;

Telefonija: Oblik telekomunikacija prvenstveno namenjen za razmenu informacije u govornom obliku;

Radio-telefonski poziv: Telefonski poziv koja potiče od neke, ili je namenjena nekoj mobilnoj stanici, ili mobilnoj zemaljskoj stanici, koji je prenet u celosti ili delom njegovog puta preko radio-komunikacijskih kanala mobilne službe ili mobilne satelitske službe;

Simpleksni rad: Način rada pri kojem se prenos omogućava naizmenično u svakom smeru telekomunikacijskog kanala, na primer, pomoću ručnog upravljanja);

Dupleksni rad: Način rada u kojem je prenos moguć istovremeno u oba smera5);

Semi-dupleksni rad: Način rada kod kojeg je na jednom kraju veze simpleksni rad, a na drugom kraju dupleksni rad5);

Televizija: Oblik telekomunikacija za prenos promenljivih slika nepokretnih ili pokretnih objekata;

Individualni prijem (u radio-difuznoj satelitskoj službi): Prijem emisija svemirske stanice u radio-difuznoj satelitskoj službi pomoću jednostavnih kućnih instalacija, a naročito onih koje sadrže male antene;

Zajednički prijem (u radio-difuznoj satelitskoj službi): Prijem emisija svemirske stanice u radio-difuznoj satelitskoj službi pomoću prijemne opreme koja u nekim slučajevima može biti složena i imati antene veće od onih koje se koriste za individualni prijem, a koje su namenjene za korišćenje:

– grupe korisnika iz najšire javnosti na jednom mestu, ili

– preko distribucionog sistema koji opslužuje ograničenu zonu;

Telemetrija: Upotreba telekomunikacija za automatsko pokazivanje ili registrovanje merenja na nekom rastojanju od mernog instrumenta;

Radio-telemetrija: Telemetrija pomoću radio-talasa;

Svemirska telemetrija: Upotreba telemetrije za prenos od svemirske stanice, rezultata merenja načinjenih u svemirskom brodu, uključujujući i rezultate koji se odnose na funkcionisanje svemirskog broda;

Telekomanda: Upotreba telekomunikacija za prenos signala da bi se započeo, izmenio ili završio rad nekog uređaja na rastojanju;

Prenos podataka: Oblik telekomunikacija namenjen za prenos informacija u vidu podataka;

Svemirska telekomanda: Upotreba radio-komunikacija za prenos signala ka svemirskoj stanici da bi se započeo, izmenio ili završio rad nekog uređaja na pridruženom svemirskom objektu, uključujući i svemirsku stanicu;

Svemirsko praćenje: Određivanje orbite, brzine ili trenutnog položaja objekta u svemiru sredstvima radio-determinacije, isključijući primarni radar, u cilju praćenja kretanja objekta.

Karakteristike emisija i radio-uređaja

Zračenje: Spoljni tok energije od bilo kojeg izvora u obliku radio-talasa;

Emisija: Zračenje, proizvedeno, ili koje je proizvod zračenja neke predajne radio-stanice. Na primer, energija koju zrači lokalni oscilator nekog radio-prijemnika nije emisija, već zračenje;

Vrsta emisije: Skup karakteristika neke emisije, kao što su vrsta modulacije glavnog nosioca, priroda modulišućeg signala, vrsta saopštenja koje se prenosi, a takođe i ukoliko je to primereno, svaka dodatna karakteristika signala;

Emisija sa jednim bočnim opsegom: Amplitudski modulisana emisija koja sadrži samo jedan od dva bočna opsega;

Emisija sa jednim bočnim opsegom i punim nosiocem: Emisija sa jednim bočnim opsegom bez smanjivanja nosioca;

Emisija sa jednim bočnim opsegom i smanjenim nosiocem: Emisija sa jednim bočnim opsegom i smanjenim nosiocem kod koje je stepen smanjenja nosioca takav da omogućuje njegovo obnavljanje radi demodulacije;

Emisija sa jednim bočnim opsegom i potisnutim nosiocem: Emisija sa jednim bočnim opsegom kod koje je nosilac potpuno potisnut i nije predviđen da se koristi za demodulaciju;

Emisija izvan opsega: Emisija na frekvenciji ili frekvencijama neposredno izvan potrebne širine opsega koja je rezultat procesa modulacije, ali isključujući sporedne emisije;

Sporedne emisijae: Emisija na frekvenciji ili frekvencijama koje su izvan potrebne širine opsega i takvog nivoa koji može da se smanji bez uticaja na odgovarajući prenos informacije. Sporedne emisije sadrže harmonijske emisije, parazitne emisije, proizvode modulacije i proizvode konverzije frekvencije, ali isključuju emisije izvan opsega.

Neželjene emisije: Sastoje se od sporednih emisija i emisija izvan opsega.

Domen izvan opsega (neke emisije): Frekvencijsko područje, neposredno izvan potrebne širine opsega, ali isključujući sporedni domen, u kome emisije izvan opsega generalno preovlađuju. Emisije izvan opsega, definisane na osnovu njihovog porekla, pojavljuju se u domenu izvan opsega, a u manjem stepenu, u domenu sporednih emisija.

Domen sporednih emisija: Frekvencijsko područje, izvan domena izvan opsega u kome sporedne emisije generalno preovlađuju.

Dodeljeni frekvencijski opseg: Frekvencijski opseg unutar kojeg je emisija stanice dozvoljena, čija je širina jednaka širini potrebnog opsega uvećanoj za dvostruku apsolutnu vrednost tolerancije frekvencije. Ako se radi o svemirskoj stanici, dodeljeni frekvencijski opseg uključuje dvostruku vrednost maksimalnog pomeraja frekvencije usled Doppler-ovog efekta, koji se može pojaviti u odnosu na bilo koju tačku na površini Zemlje;

Dodeljena frekvencija: Centar radio-frekvencijskog opsega dodeljenog stanici;

Karakteristična frekvencija: Frekvencija koja se lako identifikuje i meri u datoj emisiji.

Frekvencija nosioca može, na primer, biti naznačena kao karakteristična frekvencija;

Referentna frekvencija: Frekvencija koja ima fiksni i tačno određeni položaj u odnosu na dodeljenu frekvenciju. Odstupanje ove frekvencije u odnosu na dodeljenu frekvenciju, u pogledu vrednosti i znaka, isto je kao i odstupanje karakteristične frekvencije u odnosu na centar frekvencijskog opsega zauzetog emisijom;

Tolerancija frekvencije: Maksimalno dozvoljeno odstupanje centralne frekvencije frekvencijskog opsega zauzetog emisijom od dodeljene frekvencije ili, karakteristične frekvencije emisije od referentne frekvencije.

Tolerancija frekvencije je izražena u delovima 106 ili Hz.

Širina potrebnog opsega: Širina frekvencijskog opsega koja je dovoljna da za datu vrstu emisije osigura prenos saopštenja brzinom i kvalitetom koji se pod određenim uslovima zahtevaju;

Širina zauzetog opsega: Širina opsega između donje i gornje granične frekvencije, koje su određene tako, da je emitovana srednja snaga ispod donje granične frekvencije jednaka određenom procentu β/2 ukupne srednje snage date emisije.

Osim ako nije drugačije određeno od strane ITU-R za odgovarajuću vrstu emisije, vrednost β/2 treba uzeti da je 0,5%;

Desno (u smeru kretanja kazaljke) polarizovan talas: Eliptično ili kružno polarizovan talas čiji se vektor električnog polja, ako se posmatra u smeru prostiranja, obrće u funkciji vremena, u nekoj nepokretnoj ravni normalnoj na pravac prostiranja, udesno, tj. u smeru kretanja kazaljke na satu;

Levo (u smeru suprotnom kretanju kazaljke) polarizovan talas: Eliptično ili kružno polarizovan talas čiji se vektor električnog polja, ako se posmatra u smeru prostiranja, obrće u funkciji vremena, u nekoj nepokretnoj ravni normalnoj na pravac prostiranja, ulevo, tj. u smeru suprotnom kretanju kazaljke na satu;

Snaga: Svaki put kada se navodi snaga predajnika i sl. ona se izražava u jednom od sledećih oblika, zavisno od vrste emisije, upotrebljavajući sledeće dogovorene simbole:

– vršna snaga obvojnice (PX ili pX);

– srednja snaga (PY ili pY);

– snaga nosioca (PZ ili pZ).

Za različite vrste emisija odnosi između vršne snage obvojnice, srednje snaga i snage nosioca u uslovima normalnog rada i bez modulacije sadržani su u nacionalnim standardima, koji se mogu koristiti kao uputstvo;

Vršna snaga obvojnice (radio-predajnika): Srednja snaga sa kojom predajnik u uslovima normalnog rada napaja antenski vod u toku jedne radio-frekvencijske periode pri maksimalnoj amplitudi obvojnice modulacije;

Srednja snaga (radio-predajnika): Srednja snaga sa kojom predajnik u uslovima normalnog rada napaja antenski vod u toku intervala vremena koji je dovoljno dug u poređenju sa periodom najniže modulišuće frekvencije;

Snaga nosioca (radio-predajnika): Srednja snaga sa kojom predajnik bez modulacije napaja antenski vod u toku jedne radio-frekvencijske periode;

Dobitak antene: Odnos potrebne snage na ulazu u referentnu antenu bez gubitaka i snage dovedene na ulaz date antene, obično izražen u decibelima, da bi obe antene proizvele, u posmatranom smeru, istu jačinu polja ili istu gustinu fluksa snage na istom rastojanju. Ako nije drugačije naznačeno, dobitak se odnosi na smer maksimalnog zračenja. Dobitak se može razmatrati za određenu polarizaciju.

Zavisno od izbora referentne antene razlikuju se:

a) apsolutni ili izotropni dobitak (Gi), kada je referentna antena izotropna antena izolovana u prostoru;

b) dobitak u odnosu na polutalasni dipol (GD), kada je referentna antena polutalasni dipol izolovan u prostoru, čija ekvatorijalna ravan sadrži posmatrani smer;

c) dobitak u odnosu na kratku vertikalnu antenu (GV), kada je je referentna antena pravolinijski provodnik mnogo kraći od 1/4 talasne dužine, normalan na površinu idealno provodne ravni koja sadrži posmatrani smer;

Ekvivalentna izotropna izračena snaga (EIRP): Proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene u posmatranom smeru u odnosu na izotropnu antenu (apsolutnog ili izotropnog dobitka);

Efektivno izračena snaga (ERP) (u posmatranom smeru): Proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene u posmatranom smeru u odnosu na polutalasni dipol;

Ekvivalentna snaga izračena preko kratke vertikalne antene (EMPR) (u posmatranom smeru): Proizvod snage koja se dovodi anteni i dobitka antene u posmatranom smeru u odnosu na kratku vertikalnu antenu;

Troposfersko rasipanje: Način prostiranja radio-talasa usled rasipanja zbog nepravilnosti ili diskontinuiteta fizičkih svojstava troposfere;

Jonosfersko rasipanje: Način prostiranja radio-talasa usled rasipanja zbog nepravilnosti ili diskontinuiteta u jonizaciji jonosfere.

Zajedničko korišćenje frekvencije

Smetnja (interferencija): Prisustvo neželjenih signala na ulazu u prijemnik datog telekomunikacionog sistema, kao posledica emisije, zračenja, indukcije ili njihovih kombinacija od strane drugih telekomunikacionih sistema. Prisustvo smetnje manifestuje se degradacijom kvaliteta prenosa signala;

Dozvoljena smetnja): Uočena ili predviđena smetnja koja zadovoljava kvantitativnu smetnju i kriterijume zajedničkog korišćenja koji su sadržani u međunarodnom Pravilniku o radio-komunikacijama ili ITU-R preporukama ili u specijalizovanim sporazumima predviđenim Pravilnikom;

Prihvatljiva smetnja6): Smetnja čiji je nivo veći od onog koji je definisan kao dozvoljena smetnja i koji je prihvaćen od dve ili više administracija, a da to ne ide na štetu drugim administracijama;

Štetna smetnja: Smetnja koja ugrožava funkcionisanje datog telekomunikacionog sistema, u skladu sa definisanim kriterijumima kvaliteta prenosa signala;

RF) odnos zaštite: Minimalna vrednost odnosa željenog i neželjenog signala, obično izražena u decibelima, na ulazu u prijemnik određena pod utvrđenim uslovima tako da se na izlazu prijemnika postigne određeni kvalitet prijema željenog signala;

Minimalna upotrebljiva jačina polja: Najmanja vrednost jačine polja koja je potrebna da omogući željeni kvalitet prijema, pod određenim uslovima prijema, u prisustvu prirodnog i veštačkog šuma, ali u odsustvu smetnji od drugih stanica;

Upotrebljiva jačina polja: Najmanja vrednost jačine polja koja je potrebna da omogući željeni kvalitet prijema, pod određenim uslovima prijema, u prisustvu prirodnog i veštačkog šuma i smetnji, bilo u stvarnoj situaciji ili kako je određeno prema planovima raspodele frekvencija;

Referentna upotrebljiva jačina polja: Ugovorna vrednost upotrebljive jačine polja koja može da služi kao referenca ili osnova za frekvencijsko planiranje;

Zona opsluživanja: Zona opsluživanja je prostorna oblast u kojoj je moguće ostvariti radio-komunikacije pod određenim uslovima;

Zona pokrivanja (terestričke predajne stanice): Zona pokrivanja sa predajnom stanicom za datu službu i određenu frekvenciju, unutra koje se, pod određenim tehničkim uslovima, mogu ostvariti radio-komunikacije sa jednom ili više prijemnih stanica;

Koordinaciona oblast: Kada se odluči da je potrebna koordinacija, oblast koja okružuje zemaljsku stanicu koja zajednički koristi isti frekvencijski opseg sa terestričkim stanicama, ili koja okružuje predajnu zemaljsku stanicu koja koristi isti dvosmerno dodeljeni frekvencijski opseg sa prijemnim zemaljskim stanicama, izvan koje nivo dozvoljenih smetnji neće biti prevaziđen i koordinacija se ne zahteva;

Koordinaciona kontura: Linija koja obuhvata koordinacionu oblast;

Koordinaciono rastojanje: Kada se odluči da je potrebna koordinacija, rastojanje u posmatranom azimutu od zemaljske stanice, koja zajednički koristi isti frekvencijski opseg sa terestričkim stanicama, izvan kojeg nivo dozvoljenih smetnji neće biti prevaziđen i koordinacija se ne zahteva;

Ekvivalentna temperatura šuma satelitske veze: Temperatura šuma na izlazu prijemne antene zemaljske stanice koja odgovara snazi radio-frekvencijskog šuma, a proizvodi ga ukupno posmatran šum na izlazu satelitske veze, izuzimajući šum zbog smetnje od satelitskih veza koje koriste druge satelite, kao i od terestričkih stanica;

Efektivna oblast (upravljačkog satelitskog snopa): Oblast na površini Zemlje unutar koje nameravamo da usmerimo upravljački satelitski snop.

Ovde može da postoji više od jedne nepriključene efektivne oblasti u kojoj pojedinačan upravljački satelitski snop nameravamo da usmerimo;

Kontura efektivnog dobitka antene (upravljačkog satelitskog snopa): Anvelopa kontura dobitka antene koje su rezultat pomeranja upravljačkog satelitskog snopa duž granica efektivne oblasti;

Tehnički termini koji se odnose na svemir

Daleki svemir: Svemir na rastojanjima od Zemlje približno jednakim ili većim od 2(106 km;

Svemirski brod: Vozilo koje je čovek stvorio i predviđeno je da se kreće izvan glavnog dela Zemljine atmosfere;

Satelit: Telo koje se okreće oko drugog tela znatno veće mase i čije je kretanje prvenstveno i stalno određeno silom privlačenje tog drugog tela;

Aktivni satelit: Satelit koji nosi stanicu predviđenu za emitovanje ili re-emitovanje radio-signala;

Reflektujući satelit: Satelit predviđen da reflektuje radio-signale;

Aktivni senzor: Merni instrument u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili u službi istraživanja svemira pomoću kojega se dobijaju informacije predajom i prijemom radio-talasa;

Pasivni senzor: Merni instrument u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili u službi istraživanja svemira pomoću kojega se dobijaju informacije prijemom radio-talasa prirodnog porekla;

Orbita: Putanja, u odnosu na određeni skup referenci, opisana centrom mase satelita ili drugog predmeta u svemiru, podložna prvenstveno prirodnim silama, i to uglavnom gravitacijskoj sili;

Inklinacija orbite ( Zemljinog satelita): Ugao određen ravni koja sadrži orbitu i ravni Zemljinog ekvatora izmeren u stepenima između 0( i 180( i u smeru kazaljke na satu od ekvatorijalne ravni na rastućoj tački orbite;

Perioda (satelita): Vreme koje protekne između dva uzastopna prolaska satelita kroz neku karakterističnu tačku na njegovoj orbiti;

Visina apogeja ili perigeja: Visina apogeja ili perigeja iznad određene referentne površine koja služi za predstavljanje površine Zemlje;

Geosinhroni satelit: Zemljin satelit čija je perioda okretanja jednaka periodi rotacije Zemlje oko svoje ose;

Geostacionarni satelit: Geosionhroni satelit čija kružna i direktna orbita leži u ravni Zemljinog ekvatora i koji kao posledica toga ostaje fiksan u odnosu na Zemlju; u širem smislu, to je geosinhroni satelit koji ostaje približno fiksan u odnosu na Zemlju;

Orbita geostacionarnog satelita: Orbita u koju satelit mora biti postavljen da bi bio geostacionarni satelit;

Upravljački satelitski snop: Snop satelitske antene koji može da se preusmerava;

Regioni i zone

U svrhu namene frekvencijskih opsega svet je podeljen u tri Regiona). Ovi Regioni su tačno definisani u Pravilniku. Region 1 obuhvata Evropu sa azijskim delom Ruske Federacije, sa pripadajućim ostrvima, Afriku sa pripadajućim ostrvima, Mongolija i Srednji Istok do granice Islamske republike Irana (shodno mapi Regiona, Slika 1); Teritorija Republike Srbije nalazi se u Regionu 1;

[pic]

Slika 1. Mapa Regiona

Za pojedine radio-službe, svet je podeljen u različite zone;

Teritorija Republike Srbije se nalazi u:

Evropskoj radio-difuznoj zoni,

CIRAF zoni 28 ( za potrebe radio-difuzije u HF opsegu), Slika 2.

[pic]

Slika 2. CIRAF zone

Evropskoj pomorskoj zoni i

Pomorskoj zoni br. 17 za pomorsku mobilnu službu u opsezima do 27.5 MHz.

Kategorije radio-službi i namena2. Kategorije radio-slu`bi i namena“

Primarne i sekundarne službe;2.1. Primarne, dopu{tene i sekundarne slu`be“

Kada je u Tabeli ovog Plana namene u kolonu „Radio-služba“ upisano da je frekvencijski opseg namenjen za više od jedne radio-službe, te službe su navedene po sledećem redosledu:

Službe čiji su nazivi štampani velikim slovima (primer: FIKSNA). Ove službe se nazivaju „primarnim“ službama;

Službe čiji su nazivi štampani običnim slovima (primer: Mobilna). Ove službe se nazivaju „sekundarnim“ službama.

Dodatna zapažanja su štampana običnim slovima (primer: MOBILNA, izuzev vazduhoplovne mobilne);

Stanice sekundarne službe;

Ne smeju uzrokovati štetne smetnje stanicama primarnih službi kojima su frekvencije već dodeljene ili kojima frekvencije mogu biti dodeljene naknadno;

Ne mogu zahtevati zaštitu od štetnih smetnji od stanica primarnih službi kojima su frekvencije već dodeljene ili kojima frekvencije mogu biti dodeljene naknadno;

Uslovi za namenu radio-frekvencijskih opsega 3. Uslovi za namenu radio-frekvencijskih opsega „

Opšti uslovi3.1. Op{ti uslovi“

Radio-frekvencijski opsezi se namenjuju za korišćenje pojedinim delatnostima u slučajevima kada je karakter primene telekomunikacija takav da nije moguća, ili nije opravdana upotreba drugih vrsta telekomunikacija osim radio-komunikacija;

Namena radio-frekvencijskih opsega radio-službama u ovom Planu namene u načelu odgovara nameni opsega utvrđenoj u članu 5. Pravilnika i Evropskoj zajedničkoj tabeli namene (u daljem tekstu: ECA tabela);

Radio-frekvencijski opsezi se namenjuju određenim delatnostima vodeći računa o principu racionalnog i ekonomičnog korišćenja radio-frekvencijskog spektra;

Radio-frekvencijski opsezi se namenjuju određenim delatnostima vodeći računa o potrebama za radio-komunikacijama u tehnološkom procesu rada na teritoriji obuhvaćenoj potrebom za komuniciranjem;

Radio-frekvencijski opsezi se namenjuju odgovarajućim delatnostima vodeći računa o stepenu zauzetosti odnosnih opsega;

Posebni uslovi

3.2. Posebni uslovi“

Radio-frekvencije iz frekvencijskih opsega namenjenih radio-navigacijskoj službi ili drugim službama bezbednosti zahtevaju posebne mere zaštite od štetnih smetnji;

Nijedna odredba ovog Plana namene ne sprečava da stanica koja se koristi u slučaju udesa koristi bilo koje sredstvo radio-komunikacija koje joj je na raspolaganju kako bi privukla pažnju na sebe, dala obaveštenje o uslovima u kojima se nalazi i o svojoj lokaciji i dobila pomoć;

Nijedna odredba ovog Plana namene ne sprečava da u izuzetnim uslovima opisanim u tački 11.2.2, stanica koja pomaže stanici u udesu koristi bilo koje sredstvo radio-komunikacija koje joj je na raspolaganju;

11.2.4. Nijedna odredba ovog Plana namene ne sprečava organe odbrane, bezbednosti kao i službe za hitne intervencije da koristi sredstva radiokomunikacija koja imaju ili će imati na upotrebi, kako bi obezbedili izvršavanje zadataka, a u vezi sa spoljnom i unutrašnjom bezbednošću i odbranom zemlje;

Namena frekvencijskih opsega: delatnost- korišćenje

Opšte odredbe

Nazivi delatnosti navedeni u Planu namene su u skladu sa terminima koji su u opštoj upotrebi (npr. „Vazdušni saobraćaj“ ili „Elektroprivreda“);

Pojam „Sve delatnosti“ označava da je odnosni radio-frekvencijski opseg namenjen, za korisnike bilo koje delatnosti izuzev organa odbrane, bezbednosti kao i službi za hitne intervencije;

Kapaciteti sistema prenosa digitalnih signala izražavaju se protokom bita na sledeći način:

mali kapaciteti: do 10 Mb/s

srednji kapaciteti: preko 10 Mb/s do 100 Mb/s

veliki kapaciteti: preko 100 Mb/s.

Nomenklatura radio-frekvencijskih opsega i talasnih dužina5. Nomenklatura radio-frekvencijskih opsega i talasnih du`ina“

U ovom Planu namene radio-frekvencijski opsezi i talasne dužine su označene u skladu sa Pravilnikom.

Radio-frekvencijski spektar je podeljen u devet frekvencijskih opsega koji su označeni rastućim celim brojevima saglasno sledećoj tabeli. Kako je jedinica frekvencije Hertz (Hz), frekvencije se izražavaju u:

– kilohercima (kHz), do i uključujući 3000 kHz;

– megahercima (MHz), iznad 3 MHz do i uključujući 3000 MHz;

– gigahercima (GHz), iznad 3 GHz, do i uključujući 3000 GHz.

Rednibrojopsega Oznaka zaopseg Frekvencijska podela opsega(donja granica isključena, gornja granica uključena) Odgovarajuća metričkapodela Metričkeoznake zaopseg 4 VLF 3 do 30 kHz mirijametarski talasi B.Mam 5 LF 30 do 300 kHz kilometraski talasi B.km 6 MF 300 do 3000 kHz hektometarski talasi B.hm 7 HF 3 do 30 MHz dekametarski talasi B.dam 8 VHF 30 do 300 MHz metarski talasi B.m 9 UHF 300 do 3000 MHz decimetarski talasi B.dm 10 SHF 3 do 30 GHz centimetarski talasi B.cm 11 EHF 30 do 300 GHz milimetarski talasi B.mm 12 300 do 3000 GHz decimilimetarski talasi

Napomena 1: «Opseg N» (N redni broj opsega) proteže se od 0,3 x 10N Hz do 3 x 10N Hz.

Napomena 2: Prefiksi: k = kilo (103), M = mega (106), G = giga (109).

Napomena 3: Značenje sledećih oznaka za opseg su:

VLF – vrlo niske frekvencije

LF – niske frekvencije

MF – srednje frekvencije

HF – visoke frekvencije

VHF – vrlo visoke frekvencije

UHF – ultra visoke frekvencije

SHF – super visoke frekvencije

EHF – ekstremno visoke frekvencije

Označavanje emisija

Emisije se razvrstavaju i označavaju simbolima saglasno njihovim osnovnim

karakteristikama.

Osnovne karakteristike su:

1. prvi simbol – vrsta modulacije glavnog nosioca;

2. drugi simbol – priroda signala koji moduliše glavni nosilac;

3. treći simbol – vrsta informacije koja se prenosi.

Modulacija koja se koristi samo u kratkim periodima i povremeno (kao takva, u

mnogim slučajevima, za identifikaciju ili pozivanje) može se zanemariti, pod

uslovom da se usled toga naznačena širina opsega ne povećava.

Prvi simbol – Vrsta modulacije glavnog nosioca

1. emisija nemodulisanog nosioca N

2. emisija kod koje je glavni nosilac amplitudski modulisan

(uključujući slučajeve kod kojih su pomoćni nosioci ugaono modulisani)

2.1. dva bočna opsega A

2.2. jedan bočni opseg, pun nosilac H

2.3. jedan bočni opseg, smanjen ili po nivou promenljiv nosilac R

2.4. jedan bočni opseg, potisnut nosilac J

2.5. nezavisni bočni opsezi B

2.6. delimično prenošen drugi bočni opseg C

3. emisija kod koje je glavni nosilac ugaono modulisan

3.1. frekvencijska modulacija F

3.2. fazna modulacija G

4. emisija kod koje je glavni nosilac amplitudno i ugaono

modulisan bilo jednovremeno ili po prethodno utvrđenom redu D

5. impulsna emisija *

5.1. nemodulisan niz impulsa P

5.2. niz impulsa

5.2.1. modulisan po amplitudi K

5.2.2. modulisan po širini/trajanju L

5.2.3. modulisan po položaju/fazi M

5.2.4. kod kojeg je nosilac ugaono modulisan za vreme Q

perioda impulsa

5.2.5. koji je kombinacija prethodno spomenutih ili je

proizveden na neki drugi način V

6. slučajevi koji nisu obuhvaćeni prethodnim, kod kojih se W

emisija sastoji od glavnog nosioca koji je modulisan bilo

jednovremeno, bilo po prethodno utvrđenom redu,

kombinacijom dva ili više sledećih načina: amplitudno,

ugaono, impulsno

7. ostali slučajevi X

Drugi simbol – Priroda signala koji moduliše glavni nosilac

1. bez modulišućeg signala 0

2. jedan kanal koji sadrži kvantizovanu ili digitalnu

informaciju bez korišćenja modulišućeg pomoćnog nosioca** 1

3. jedan kanal koji sadrži kvantizovanu ili digitalnu

informaciju sa korišćenjem modulišućeg pomoćnog nosioca** 2

4. jedan kanal koji sadrži analognu informaciju 3

5. dva ili više kanala koji sadrže kvantizovanu ili digitalnu

informaciju 7

6. dva ili više kanala koji sadrže analognu informaciju 8

7. složeni sistem sa jednim ili više kanala koji sadrže

kvantizovanu ili digitalnu informaciju, zajedno sa jednim

ili više kanala koji sadrže analognu informaciju 9

8. ostali slučajevi X

Treći simbol – Vrsta informacije *** koja se prenosi

1. bez prenosa informacija N

2. telegrafija – za prijem na sluh A

3. telegrafija – za automatski prijem B

4. faksimil C

5. prenos podataka, telemetrija, telekomanda D

6. telefonija (uključujući zvučnu radio-difuziju) E

7. televizija (slika) F

8. kombinacija prethodnog W

9. ostali slučajevi X

Opcione karakteristike za označavanje emisija

Dve opcione karakteristike bi trebale biti dodate za kompletniji opis emisije:

1. Četvrti simbol – Detalji o signalu (signalima)

2. Peti simbol – Priroda multipleksiranja.

Kada se upotrebljavaju, četvrti i peti simbol treba da su označeni kako dalje

sledi.

Kada se ne upotrebljavaju, četvrti i peti simbol treba da budu naznačeni

crticom na mjestu gde bi trebalo da se postave.

Četvrti simbol – Detalji o signalu (signalima)

1. kod sa dva stanja sa elementima razlikovanja brojeva i/ili trajanja A

2. kod sa dva stanja sa elementima istog broja i trajanja bez korekcije

greške B

3. kod sa dva stanja sa elementima istog broja i trajanja sa korekcijom

greške C

4. kod sa četiri stanja u kojem svako stanje predstavlja signalni

elemenat (jednog ili više bita) D

5. kod sa više stanja u kojem svako stanje predstavlja signalni

elemenat (jednog ili više bita) E

6. kod sa više stanja u kojem svako stanje ili kombinacija stanja

predstavlja karakter F

7. zvuk radio-difuznog kvaliteta (monofonski) G

8. zvuk radio-difuznog kvaliteta (stereofonski ili kvadrofonski) H

9. zvuk komercijalnog kvaliteta J

10. zvuk komercijalnog kvaliteta sa korišćenjem frekvencijske

inverzije ili deljenja opsega K

11. zvuk komercijalnog kvaliteta sa odvojenim frekvencijski

modulisanim signalima za kontrolu nivoa demodulisanog signala L

12. jednobojno M

13. kolor N

14. kombinacija prethodnog W

15. ostali slučajevi X

Peti simbol – Priroda multipleksiranja

1. nema multipleksiranja N

2. multipleks sa kodnom raspodelom **** C

3. multipleks sa frekvencijskom raspodelom F

4. multipleks sa vremenskom raspodelom T

5. kombinacija multipleksa sa frekvencijskom i vremenskom

raspodelom W

6. ostali tipovi multipleksiranja X

6. Ozna~avanje emisija“

15.Tabela sadrži sledeće kolone:

kolona – Radio-frekvencijski opseg, izražen u kHz, MHz ili GHz;

kolona – Pravilnik o radio-komunikacijama (RR), Evropska tabela namena (ECA) – namena radio-frekvencijskog opsega u Regionu 1 (RR) i članicama CEPT-a (ECA);

Ukoliko uz naziv radio-službe stoji oznaka:

+ E – znači da namena radio-frekvencijskog opsega za odgovarajuću radio- službu je u skladu sa Pravilnikom i ECA tabelom;

E – znači da namena radio-frekvencijskog opsega za odgovarajuću radio-službu je u skladu sa ECA tabelom;

bez oznake – znači da namena radio-frekvencijskog opsega za odgovarajuću radio-službu je u skladu sa Pravilnikom;

kolona – Nacionalna namena (SRB), Radio-služba – namena radio-frekvencijskog opsega u Republici Srbiji

Oznake posebnih odredbi (nota) bliže opisuju osnovni uslovi korišćenja (PRILOG 1)

kolona delatnost-korišćenje – delatnost i primenjena tehnologija pri korišćenju frekvencijskog opsega u okviru odgovarajuće radio-službe

kolona – osnovni uslovi korišćenja

Navedeni su, zavisno od slučaja, i:

– karakteristične frekvencije;

– podopseg unutar frekvencijskog opsega

– način rada: simpleks (S), dupleks (D) ili semidupleks (SD);

kolona – Osnova korišćenja (Propis)

Navedena je, po potrebi, oznaka propisa nacionalnog ili međunarodnog (uredbe, pravilnika, odluka, preporuka, standarda i sl.) kojima je bliže regulisano korišćenje odnosnog frekvencijskog opsega i definisani tehnički parametri. Spisak oznaka propisa i njihovih naziva dat je u PRILOZIMA Plana namene i čini njegov sastavni deo.

kolona – Način izdavanja dozvole

PZ – korišćenje radio frekvencije na osnovu pojedinačne dozvole koja se izdaje po zahtevu

JN – korišćenje radio frekvencije na osnovu pojedinačne dozvole koja se izdaje po sprovedenom postupku javnog nadmetanja

PN – korišćenje radio frekvencije za posebne namene

OO – korišćenje radio frekvencije po režimu opšteg ovlašćenja

NAPOMENE

1. Frekvencijski opsezi od 100 GHz do 1000 GHz namenjeni su u skladu sa Pravilnikom i ECA tabelom.

2. Note koje regulišu način korišćenja pojedinih frekvencijskih opsega označene su, i to sa:

RR i odgovarajućim brojem, a u svemu identično sa međunarodnim Pravilnikom o radio-komunikacijama ITU, i uglavnom se odnose na globalne radio-komunikacijske službe na svetskom nivou;

EU i odgovarajućim brojem, a u svemu identično sa Evropskom tabelom namene i korišćenja frekvencija u frekvencijskom području od 9 kHz do 3000 GHz, Lisboa 02- Dublin 03- Kusadasi 04- Copenhagen 04- Nice 07- Baku 08 – Kyiv 09-Lille 11 i uglavnom se odnose na radio-komunikacijske službe koje se koriste na zajedničkoj osnovi u Evropi;

SRB i odgovarajućim brojem regulišu specifičnosti po pitanju uslova korišćenja frekvencijskih opsega na nacionalnom nivou, uz obavezu korisnika da dodele nemaju uticaja na rad sistema koji su u skladu sa međunarodnom regulativom;

3. U PRILOGU 1 dat je Pregled nota korišćenih u Planu namene radio-frekvencijskih opsega;

4. U PRILOGU 2 dat je Spisak nacionalnih propisa iz oblasti radio-komunikacija sa brojem Službenog lista u kome su objavljeni;

5. U PRILOGU 3 dat je Spisak CEPT/ECC/ERC Odluka i Preporuka koje su preuzete iz ERC Izveštaja 25, Lil 2011;

6. U PRILOGU 4 dat je Spisak ITU Preporuka koje se nalaze u Planu namene

7. U PRILOGU 5 dat je Spisak evropskih standarda koji se nalaze u Planu namene

8. U PRILOGU 6 dat je Pregled skraćenica korišćenih u Planu namene radio-frekvencijskih opsega;

9. U PRILOGU 7 dat je Spisak korišćenih međunarodnih akata iz oblasti radio-komunikcija koji su korišćeni u izradi Plana.

PRILOG 1

PREGLED NOTA KORIŠĆENIH U PLANU NAMENE RADIO-FREKVENCIJSKIH OPSEGA

NACIONALNE NOTE

SRB1 Frekvencije: 14 kHz, 30 kHz, 45 kHz, 50 kHz, 70 kHz, 150 kHz i 200 kHz koriste se za merenje dubine vode.

SRB2 Opseg 148.5-283.5 kHz se ne koristi za emitovanje radijskog programa.

SRB3 Korišćenje frekvencija u frekvencijskim opsezima 415-435 kHz, 435-495 kHz, 505-526.5 kHz, 1606.5-1625 kHz, 1635-1800 kHz i 2045-2160 kHz za stanice u pomorskoj mobilnoj službi je saglasno Finalnim aktima Administrativne konferencije za planiranje MF pomorske mobilne i vazduhoplovne mobilne radio-navigacione službe (Region 1), Ženeva, 1985.

SRB4 Korišćenje frekvencija u frekvencijskim opsezima 415-435 kHz i 510-526.5 kHz za stanice u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi (radio-farovi) je saglasno Finalnim aktima Administrativne konferencije za planiranje MF pomorske mobilne i vazduhoplovne mobilne radio-navigacijske službe (Region 1), Ženeva, 1985.

SRB5 Korišćenje frekvencija u frekvencijskom opsegu 526.5-1606.5 kHz za stanice u radio-difuznoj službi je saglasno Finalnim aktima Regionalne administrativne konferencije o radio-difuziji na kilometarskim i hektometarskim talasima, (Regioni 1 i 3), Ženeva, 1975. U predmetnom frekvencijskom opsegu predstoji uvođenje digitalnih sistema.

SRB6 Dodela frekvencija za vazduhoplovnu mobilnu (R) službu u opsezima između 2850 kHz i 22000 kHz vrši se saglasno sa Planom raspodele frekvencija za vazduhoplovnu mobilnu (R) službu, Appendix 27 RR.

SRB7 Dodela frekvencija za vazduhoplovnu mobilnu (OR) službu u opsezima između 3025 kHz i 18030 kHz vrši se saglasno sa Planom raspodele frekvencija za vazduhoplovnu mobilnu (OR) službu, Appendix 26 RR.

SRB8 Opšte frekvencije za opasnost i poziv, koje se koriste u radio-vezama su: 3819 kHz (za telegrafiju) i 3830 kHz (za telefoniju).

Vrsta emisija radio-stanica koje rade na frekvenciji 3819 kHz je A1A ili J2A a vrsta emisije radio-stanica koje rade na frekvenciji 3830 kHz je J3E.

SRB9 Opseg 3950-4000 kHz je namenjen za uvođenje digitalne radio-difuzije.

SRB10 Dodela frekvencija radio stanicama u pomorskoj mobilnoj službi u opsezima između 4000 kHz i 23000 kHz vrši se saglasno sa Planom raspodele kanala koji je dat u Appendix 17 RR.

SRB11 Sezonsko planiranje HF opsega, koji su namenjeni radio-difuznoj službi u opsezima između 5900 kHz i 26100 kHz, vrši se saglasno sa članom 12 RR. U predmetnim frekvencijskim opsezima planira se uvođenje digitalnih sistema.

SRB12 Frekvencija 13560 kHz je opšta frekvencija koju mogu koristiti svi građani za telekomandovanje igračkama, objektima i napravama čija je namena korisna u praksi. Na ovoj frekvenciji mogu se koristiti emisije vrste A1D, A2D, A7D, F1D, F2D i F7D, kao i snage nosilaca do 0,5 W.

SRB13 Opseg 27410-27500 kHz koristi se za telefoniju sa emisijama vrste A3E, J3E, F3E i G3E, na frekvencijama nosilaca iz niza:

27415 kHz + n h 10 kHz

gde je n= 0, 1, 2….8;

(ukupno 9 kanala)

Ovaj opseg mogu da koriste građani, kao i sledeće organizacije: vazduhoplovne, za motonautiku i skijanje na vodi, za podvodne aktivnosti i sportski ribolov na moru, jedriličarske, kajakaške, brodarske, planinarske, alpinističke, mladih istraživača, kao i Crveni krst.

Na navedenim frekvencijama snage nosioca odnosno efektivne izračene snage ne smeju da premašuju vrednost od 4.0 W.

Na navedenim frekvencijama koristi se vertikalna polarizacija.

SRB14 Dodela frekvencija u frekvencijskom opsegu 29.7 MHz- 43.5 GHz u pograničnim oblastima vrši se nakon koordinacije na osnovu Sporazuma između Administracija evropskih zemalja (NSM Sporazum) kao i bilateralnih sporazuma.

SRB15 Vojska može koristiti frekvencijski opseg 30-87.5 MHz za radio sisteme odbrane upotrebom tehnike “frekvencijskog skakanja”, ali da postojeći sistemi ne budu ometani.

SRB16 Frekvencijski opsezi 30.01-30.3 MHz, 30.5-32.15 MHz, 32.45 – 37.5 MHz, 37.5 – 40.66 MHz, 40.7 – 41.015 MHz, 47 – 54 MHz, 61 – 69.2 MHz, 74.1 – 74.8 MHz, 75.2 – 79.0 MHz, 406.1 – 410 MHz, 870-876 MHz i 915-921MHz se mogu koristiti od strane Organa odbrane – Vojske do trenutka kada se ukaže potreba za korišćenjem istih opsega za PMR/PAMR sisteme. Zajedničko korišćenje navedenih opsega je moguće uz saglasnost regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija .

SRB17 Korišćenje frekvencija u frekvencijskom opsegu 47-68 MHz, za stanice u radio-difuznoj službi vrši se saglasno sa Finalnim aktima Evropske konferencije za VHF/UHF radiodifuziju, Štokholm, 1961, revidovan 2006 u Ženevi . U Srbiji, saglasno Sporazumu Štokholm, 1961 (revidovan 2006, Ženeva), u opsegu 47-68 MHz, ostaje dodela za lokaciju Kopaonik 3. televizijski kanal.

SRB18 U opsegu od 50.000–51.900 MHz mogu da rade amaterske stanice koje koriste amaterski radio-operatori 1 klase pod sledećim uslovima:

korišćenje ovog opsega je dozvoljeno na sekundarnoj osnovi;

amaterske stanice ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama koje rade u skladu sa

Tabelom, kao ni štetne smetnje prijemu radio-difuznog (televizijskog) programa

direktno ili preko zajedničkih antenskih uređaja;

maksimalna vrednost efektivne izračene snage ne sme da prelazi vrednost od 10 dBW u

urbanim sredinama, odnosno vrednost od 20 dBW van urbanih sredina;

korišćenje mobilnih stanica u urbanim sredinama nije dozvoljeno;

dozvoljene su vrste emisija A1A, J3E, F1B i F2D.

SRB19 U frekvencijskim opsezima 68-87.5 MHz, 146-174 MHz, 430-432 MHz, 438-440 MHz i 440-470 MHz kanalni razmak iznosi 25 kHz ili 12.5 kHz, a vrste emisija F3E, FXE, G3E, F2D ili G2D.

SRB20 Službe za hitne intervencije (Sektor za vanredne situacije Ministarstva za unutrašnje poslove Republike Srbije) nastavljaju da koriste frekvencije iz opsega 68-87.5MHz, 146–174MHz i 430-470MHz koje je do sada koristila protivgradna odbrana Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, u skladu sa izdatim dozvolama za radio-stanice, bez obaveze pribavljanja dozvola i plaćanje naknade za korišćenje radio frekvencija. U slučaju promene koncepcije ili proširenja postojećih radio-mreža, mora se tražiti saglasnost regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija, u cilju zaštite postojećih korisnika u navedenim opsezima.

SRB21 Korišćenje frekvencija u frekvencijskom opsegu 87.5-108 MHz za stanice u radio-difuznoj službi je saglasno Finalnim aktima Regionalne administrativne konferencije za planiranje u VHF zvučnoj radio-difuziji (Region 1 i deo Regiona 3), Ženeva, 1984 – Sporazum (Geneva Agreement GE84).

Prilikom puštanja u rad planiranih radio-difuznih stanica obavezno moraju da se poštuju odredbe člana 5. navedenog Sporazuma kojima se uređuje nesmetani rad radio-difuzne službe u opsegu 87.5-108 MHz i vazduhoplovne radio-navigacijske službe u opsegu 108–117.995 MHz.

U predmetnom frekvencijskom opsegu planira se uvođenje digitalnih sistema.

SRB22 Frekvencijski opseg 108-111.975 MHz koristi se za sisteme instrumentalnog sletanja, ILS (Localizer), a vrsta emisije je A2A.

SRB23 Frekvencijski opseg 108-117.975 MHz koristi se za stanice vazduhoplovnih radio-farova, VOR, a vrsta emisije je A9W.

SRB24 Frekvencija 123.5 MHz predviđena je za radio-komunikacije sportskih jedrilica.

SRB25 Na frekvenciji 137.5 MHz primaju se meteorološki podaci sa meteoroloških satelita.

SRB26 Korišćenje opsega 138-144 MHz na osnovu note 5.211 RR u Srbiji, će se odnositi samo na kopnenu mobilnu službu, do izmene RR.

SRB27 Frekvencije 142.750 MHz i 143.750 MHz predviđene su za radio-komunikacije privredne avijacije.

SRB28 Rad radio-stanica, kopneno mobilne službe, koje rade u frekvencijskim opsezima 146 – 174 MHz i 430 – 470 MHz uskladiće se sa odredbama ERC Preporuke T/R 25-08 do 31.12.2020. godine.

SRB29 Saglasno Appendix 18. RR frekvencije u frekvencijskom opsegu 156.025-157.425/160.625-162.025 MHz mogu se koristiti za radio-komunikacije na unutrašnjim plovnim putevima. Službe koje rade na unutrašnjim plovnim putevima koriste frekvencije iz navedenih frekvencijskih opsega saglasno Regionalnom dogovoru koji se odnosi na radio-telefonsku službu na unutrašnjim plovnim putevima, Bazel, 2000.

SRB30 Službe koje rade u frekvencijskom opsegu 156.025-157.425/160.625-162.025 MHz na unutrašnjim plovnim putevima u obavezi su, takođe, da primenjuju relevantne preporuke Dunavske komisije koje regulišu rad tih službi.

SRB31 Korišćenje frekvencijskih opsega 168.575-168.700 MHz i 173.075-173.275 MHz od strane Službi za hitne intervencije (Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije) na osnovu saglasnosti regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija, bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade, uzimajući u obzir zaštitu postojećih korisnika u navedenom opsegu

SRB32 Korišćenje frekvencijskog opsega 174 – 181 MHz na sekundarnoj osnovi od strane Organa odbrane – Vojska za potrebe radio-lokacijske službe do 17.06.2015. godine, bez obaveza pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanja naknade, uz saglasnost regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija.

SRB33 Korišćenje frekvencija u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz je saglasno Finalnim aktima Regionalne konferencije o radio-komunikacijama za planiranje digitalne terestričke radio-difuzne službe u delovima Regiona 1 i 3, u frekvencijskim opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz (Geneva Agreement 2006).

SRB34 Frekvencijski opsezi 174-230 MHz i 470-862 MHz, predviđeni su Sporazumom GE06 za terestričku digitalnu radio-difuziju (T-DAB-digitalna zvučna radio-difuzija, u opsegu 174-230 MHz, DVB-T-digitalna televizija, u opsezima 174-230 MHz i 470-862 MHz), posle 17.06.2015. godine.

SRB35 Opseg 400.15-406 MHz namenjen je za prijem podataka sa meteoroloških radio -sondi, radio-sondažnih raketa i meteoroloških satelita.

SRB36 Opseg 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz je namenjen za CDMA-PAMR i FWA radio-sisteme. Opseg 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz sadrži 5 dupleksnih radio kanala širine 1.25 MHz. Ovaj opseg je, sa obe strane, razdvojen od susednih opsega zaštitnim opsezima širine 0.2 MHz.

SRB37 U mobilnoj službi frekvencijske opsege 457.450-458.300 MHz i 467.450-468.300 MHz mogu koristiti radio-stanice lokomotivskog radio-dispečerskog sistema na železnici u skladu sa međunarodnim i nacionalnim propisima.

SRB38 Radi napuštanja frekvencijskih opsega (668 MHz, 862-890 MHz i 915-935 MHz) koje sada koriste organi odbrane i bezbednosti i službi za hitne intervencije, kao i stavljanja ovih opsega na raspolaganje i upravljanje Vladi odnosno regulatornom telu nadležnom za oblast elektronskih komunikacija, izvori finansiranja i visina sredstava potrebni za opremanje organa iz ove note za rad u novonamenjenim frekvencijskim opsezima na teritoriji Republike Srbije, biće utvrđeni posebnim aktom Vlade u skladu sa potrebama ovih organa.

Nakon obezbeđenja potrebnih finansijskih sredstava, organi iz ove note će napustiti navedene opsege po završetku procedure uvođenja novih elektronskih sistema u operativnu upotrebu.

SRB 39 Frekvencijski opsezi 790-862 MHz, 2500-2690 MHz i 3400-3800 MHz namenjeni su za mobilne/fiksne komunikacione mreže (TRA-ECS, MFCN) koje podrazumevaju IMT i druge komunikacione mreže u fiksnoj i mobilnoj službi.

Frekvencijski opseg 790-862 MHz se posle potpunog prelaska sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa, a najkasnije do 17. juna 2015. godine, koristi za ostvarivanje digitalne dividende, za tehnološki neutralne sisteme.

SRB40 Frekvencijski opsezi 876-880 MHz i 921-925 MHz namenjeni su za UIC sisteme na železnici (GSM-R) i radio sisteme Organa odbrane – Vojske po principu usaglašene geografske podele.

SRB41 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane Organa odbrane – Vojska, bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade, u saradnji sa telom nadležnim za kontrolu letenja, a podrazumevajući da Organi odbrane – Vojska imaju prioritet u korišćenju frekvencijskog opsega (1215 – 1240 MHz, 1240 – 1260 MHz, 1270 – 1300 MHz, 1300 – 1350 MHz)

SRB42 Korišćenje frekvencija iz opsega 1452-1492 MHz je saglasno Specijalnom dogovoru Maastricht 2002rev.Constanza 2007 (MA02revCO07).

SRB43 Opseg 1525-1535 MHz sadrži 19 jednosmernih radio-kanala za digitalne radio-relejne sisteme sa kanalnim razmakom od 0.5 MHz i namenjen je za jednosmerni prenos radijskog modulacionog signala od studija do predajnika.

SRB44 Opseg 1668.4-1700 MHz namenjen je za rad meteoroloških radio-sondi.

SRB45 Opseg od 2300-2400 MHz namenjen je za mobilni prenos TV signala i pratećih signala zvuka radio-difuznog kvaliteta i sadrži 4 jednosmerna radio-kanala sa kanalnim razmakom od 25 MHz.

SRB46 Frekvencijski opsezi 2520-2670 MHz i 10150-10300 MHz se mogu koristiti od strane Organa odbrane – Vojske do početka korišćenja istih opsega od strane radio sistema predviđenih planom namene (MFCN, fiksni i bežični sistemi i dr), tj do završetka javnog nadmetanja. Zajedničko korišćenje navedenih opsega je moguće uz saglasnost regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija.

SRB47 U opsezima: 2700-2900 MHz, 2935-2965 MHz, 5470-5650 MHz, 9300-9500 MHz i 9580-9610 MHz rade meteorološki radari snage do 500 kW u impulsu.

SRB48 U opsegu 3000-3120 MHz meteorološki radari (tipa MARK-3) mogu da rade do amortizacije.

SRB49 U opsegu 3100-3300 MHz radarske stanice radio-farova i brodski radari na trgovačkim brodovima mogu da rade u opsegu 3100-3266 MHz.

SRB50 U opsegu 3800-4200 MHz radio-relejni sistemi za potrebe radija i televizije imaju prednost.

SRB51 Opseg 3800-4200 MHz sadrži 6 dvosmernih radio-kanala za digitalne radio-relejne sisteme srednjih i velikih kapaciteta sa kanalnim razmakom od 29 MHz i razmakom predaja/prijem od 213 MHz prema Preporuci ITU-R F. 382-8.

SRB52 Opseg 5925-8500 MHz namenjen je za digitalne radio-relejne sisteme za sve delatnosti i MUP na ravnopravnoj osnovi.

SRB53 Opseg 5925-6425 MHz sadrži 8 dvosmernih radio-kanala za digitalne radio-relejne sisteme kapaciteta većeg od 150 Mbit/s sa kanalnim razmakom od 29.65 MHz i razmakom predaja/prijem od 252.04 MHz, prema Preporuci ITU -R F. 383-8.

SRB54 Opseg 6425-7125 MHz sadrži 8 dvosmernih radio-kanala za digitalne radio-relejne sisteme kapaciteta većeg od 150 Mbit/s sa kanalnim razmakom od 40 MHz i razmakom predaja/prijem od 340 MHz, prema Preporuci ITU-R F. 384-10.

SRB55 Korišćenje frekvencijskog opsega 6720-6780 MHz na sekundarnoj osnovi od strane Organa odbrane-Vojska za potrebe radio-lokacijske službe za postojeće sisteme, na prethodno utvrđenim lokacijama, bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade, uz korišćenje centralne frekvencije.

SRB56 Opseg 7125-7425 MHz sadrži dvosmerne radio-kanale sa kanalnim razmakom od 7 MHz, 14 MHz i 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 161 MHz, prema Preporuci ITU-R F.385-9. Koristi se za digitalne radio-relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta.

SRB57 Opseg 7425-7725 MHz sadrži 20 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 7 MHz i razmakom predaja/prijem od 161 MHz, prema Preporuci ITU-R F.385- 9. Koristi se za digitalne radio-relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta.

SRB58 Opseg 7725-8275 MHz sadrži 8 dvosmernih radio-kanala za digitalne radio-relejne sisteme velikih kapaciteta sa kanalnim razmakom od 29.65 MHz i razmakom predaja/prijem od 311.32 MHz, prema Preporuci ITU-R F. 386-8 Aneks 6.

SRB59 Opseg 8275-8500 MHz sadrži 6 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 14 MHz i razmakom predaja/prijem od 119 MHz, prema Preporuci ITU-R F.386-8 Annex 2. Koristi se za digitalne radio-relejne sisteme srednjih i velikih kapaciteta.

SRB60 U opsegu 10.15-10.3/10.5-10.65 GHz za fiksni bežični pristup koriste se radio-kanali koji nisu dodeljeni za jednosmerni prenos modulacionog TV signala od studija do predajnika.

SRB61 Opseg 10.30-10.45/10.50-10.68 GHz sadrži 14 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 10 MHz i razmakom predaja/prijem od 230 MHz.

SRB62 Opseg 10.7-11.7 GHz sadrži 12 dvosmernih radio-kanala za digitalne radio-relejne sisteme velikih kapaciteta sa kanalnim razmakom od 40 MHz i razmakom predaja/prijem od 530 MHz, prema Preporuci ITU-R F. 387- 11, odnosno 16 dvosmernih radio-kanala za digitalne radio-relejne sisteme velikih kapaciteta sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 530 MHz, prema Preporuci ITU-R F. 387- 11 Annex 5.

SRB63 Opseg 11.7-12.5 GHz može se koristiti za analogni i digitalni prenos više TV kanala od glavne distribucijske stanice do krajnjih stanica kablovskih distribucionih sistema

SRB64 Opseg 12.75-13.25 GHz sadrži 4 dvosmerna radio-kanala sa kanalnim razmakom od 56MHz, odnosno 8 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 266 MHz, prema Preporukama i ITU-R F. 497-7 i ERC/REC 12-02. Koristi se za digitalne radio-relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta. Po pravilu se prvi kanal od 28 MHz deli na 4 podkanala sa kanalnim razmakom od 7 MHz, odnosno 8 podkanala sa kanalnim razmakom od 3.5MHz, koji su namenjeni radio-relejnim sistemima malih i srednjih kapaciteta.

Od raspoloživih osam dvosmernih radio-kanala radio i televizija po pravilu može da koristi 8 kanal za potrebe prenosivih televizijskih uređaja.

SRB65 Opseg 14.5-15.35 GHz sadrži 4 dvosmerna radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 728 MHz, prema Preporukama ITU-R F. 636-3 i ERC/REC 12-07 Annex A. Koriste se za digitalne radio-relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta. Po pravilu se prvi kanal deli na 4 podkanala sa kanalnim razmakom od 7 MHz, odnosno 8 podkanala se kanalnim razmakom od 3.5 MHz koji su namenjeni radio-relejnim sistemima malih i srednjih kapaciteta.

SRB66 Opseg 17.7-19.7 GHz sadrži 17 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom između od 55 MHz i razmakom predaja/prijem od 1010 MHz prema Preporuci ITU-R F. 595-9. Koristi se za digitalne radio-relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta. Po pravilu se prva dva kanala dele na 18 podkanala sa kanalnim razmakom od 7 MHz koji su namenjeni digitalnim radio-relejnim sistemima malih i srednjih kapaciteta.

SRB67 Opseg 21.20-23.60 GHz koristi se prema Preporukama ITU-R F. 637-3 Aneksi 3 i 5 i T/R 13-02 Aneks A. Deo opsega od 21.2-21.4 GHz koristi se prema Preporuci ITU-R F. 637-3 Aneks 5 i sadrži 6 jednosmernih radio-kanala, deo opsega od 22.60-23.00 GHz sadrži 14 jednosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz. Deo opsega 22.00-22.60 / 23.00-23.60 GHz koristi se prema Preporukama ITU-R F. 637-3 Aneks 3 i T/R 13-02 Aneks A i namenjen je za digitalne radio relejne sisteme malih , srednjih i velikih kapaciteta. Ovaj opseg sadrži 10 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 56MHz, odnosno 20 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 1008 MHz. Po pravilu se prva četiri kanala od 28 MHz dele na 16 podkanala sa kanalnim razmakom od 7 MHz koji su namenjeni radio-relejnim sistemima malih i srednjih kapaciteta.

SRB68 Opseg 24.5-26.5 GHz sadrži 16 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 56MHz, odnosno 32 dvosmerna radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 1008 MHz prema Preporukama ITU-R F. 748-4 Aneks 1 i T/R13-02 Aneks V. Koristi se za digitalne radio-relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta.

SRB69 Opseg 24.5-26.5 GHz namenjen je za fiksni bežični pristup prema Preporuci ERC/REC/(00)05. Za fiksni bežični pristup koriste se radio-kanali koji nisu namenjeni digitalnim radio-relejnim sistemima u ovom opsegu.

Korišćenje frekvencija u opsegu 24.5-26.5 GHz vrši se na osnovu Sporazuma između Administracija Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije (Budimpešta, oktobar 2006)

SRB70 Opseg 27.5-29.5 GHz sadrži 32 dvosmerna radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 1008 MHz, prema Preporukama ITU-R F. 748-4, Annex 2 i T/R 13-02 Annex C. Koristi se za za digitalne radio- relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta.

SRB71 Opseg 27.5-29.5 GHz namenjen je za fiksni bežični pristup prema Preporuci ERC/REC/(01)03. Za fiksni bežični pristup koriste se radio-kanali koji nisu namenjeni radio-relejnim sistemima u ovom opsegu.

Korišćenje frekvencija u opsegu 27.5-29.5 GHz vrši se na osnovu Sporazuma između Administracija Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije (Budimpešta, oktobar 2006)

SRB72 Opseg 31.0-31.3 GHz sadrži 4 dvosmerna radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 140 MHz za FDD fiksne sisteme, odnosno 9 radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz za TDD fiksne sisteme, prema Preporuci ERC/REC/(02)02 .

SRB73 Opseg 31.8-33.4 GHz sadrži 27 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 812 MHz, prema Preporukama ITU-R F. 1520-2 Annex 1 i ERC/REC/(01)02. Koristi se za digitalne radio-relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta.

SRB74 Opseg 37.0-39.5 GHz sadrži 20 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 56MHz, odnosno 40 dvosmernih radio-kanala sa kanalnim razmakom od 28 MHz i razmakom predaja/prijem od 1260 MHz, prema Preporuci ITU-R F. 749-2 Aneks 1. Koristi se za digitalne radio-relejne sisteme malih, srednjih i velikih kapaciteta. Po pravilu se prva četiri kanala od 28 MHz dele na 16 podkanala sa kanalnim razmakom od 7 MHz i namenjeni su digitalnim radio-relejnim sistemima malih i srednjih kapaciteta.

SRB75 Opseg 71-72 GHz uparen sa 81-82 GHz namenjen je za fiksne veze Organa odbrane – Vojska.

SRB76 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane Organa odbrane – Vojska na osnovu saglasnosti regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija, bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade, uzimajući u obzir zaštitu postojećih korisnika u navedenom opsegu

SRB77 Korišćenje frekvencijskih opsega od strane Organa bezbednosti – MUP na osnovu saglasnosti regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija, bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade, uzimajući u obzir zaštitu postojećih korisnika u navedenom opsegu

SRB78 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane Organa odbrane i bezbednosti – Vojska, MUP (uz saglasnost Vojske) na osnovu saglasnosti regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija, bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade, uzimajući u obzir zaštitu postojećih korisnika u navedenom opsegu

SRB79 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane Organa odbrane – Vojska u saradnji sa telom nadležnim za kontrolu letenja bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade

SRB80 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane Organa bezbednosti – MUP u saradnji sa telom nadležnim za kontrolu letenja bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade

SRB81 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane Organa odbrane i bezbednosti – Vojska, MUP (uz saglasnost Vojske) u saradnji sa telom nadležnim za kontrolu letenja bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade

SRB82 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane Organa odbrane – Vojska u saradnji sa telom nadležnim za kontrolu letenja i regulatornim telom nadležnim za oblast elektronskih komunikacija bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade

SRB83 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane tela nadležnog za kontrolu letenja u saradnji sa Organima odbrane – Vojska

SRB84 Korišćenje frekvencijskog opsega od strane Organa bezbednosti – MUP u saradnji sa telom nadležnim za kontrolu letenja i regulatornim telom nadležnim za oblast elektronskih komunikacija bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade

SRB85 Korišćenje frekvencijskih opsega od strane Organa bezbednosti – MUP na osnovu saglasnosti regulatornog tela nadležnog za oblast elektronskih komunikacija, bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade, uzimajući u obzir zaštitu korisnika, a bez promene postojećeg stanja u navedenom opsegu

SRB86 Organi bezbednosti koriste ovaj opseg za uređaje male snage na sekundarnoj osnovi, bez obaveze pribavljanja dozvole za korišćenje radio-frekvencija i plaćanje naknade.

NOTE IZ MEĐUNARODNOG PRAVILNIKA O RADIO-KOMUNIKACIJAMA RELEVANTNE ZA PLAN NAMENE

U tekstu nota je svugde gde se pojavljuju odrednice koje se odnose na međunarodni Pravilnik o radio-komunikacijama (Radio Regulation) pridodata reč „Pravilnik“ da bi se jednoznačno ukazalo na koji akt se nota poziva

RR 5.53 Korišćenje frekvencija ispod 9 kHz je moguće pod uslovom da nisu ometane radio-službe kojima su dodeljeni opsezi iznad 9 kHz.

RR 5.54 Pri korišćenju frekvencija ispod 9 kHz za naučna ispitivanja potrebno je konsultovati druge administracije, radi maksimalne zaštite takvih ispitivanja od štetnih smetnji.

RR 5.56 Stanice u službama kojima su namenjeni opsezi: 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz, 72-84 kHz i 86-90 kHz mogu da emituju etalon frekvenciju i signal tačnog vremena. Ove stanice su zaštićene od štetnih smetnji.

RR 5.57 Korišćenje opsega: 14-19,95 kHz, 20,05-70 kHz, 72-84 kHz i 86-90 kHz od strane pomorske mobilne službe je ograničeno na obalne radiotelegrafske stanice koje upotrebljavaju emisije A1A i F1B. Moguća je i upotreba emisija J2B ili J7B, pod uslovom da širina potrebnog opsega ne prelazi širinu opsega upotrebljenu za emisije A1A ili F1B.

RR 5.60 U opsezima 70-86 kHz i 112-130 kHz impulsni radio-navigacijski sistemi mogu se koristiti pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje drugim službama kojima su ovi opsezi namenjeni.

RR 5.62 Od administracija čije stanice rade u radio-navigacijskoj službi u opsegu 90-110 kHz se zahteva da koordiniraju tehničke i operativne karakteristike u cilju izbegavanja štetnih smetnji drugim stanicama koje rade u ovoj službi.

RR 5.64 Korišćenje opsega između 90-148,5 kHz od strane fiksne službe je ograničeno na upotrebu emisija A1A ili F1B, A2C, A3C, F1C ili F3C. Isto važi i za pomorsku mobilnu službu u opsezima između 110-148,5 kHz koji su namenjeni ovoj službi. Izuzetno, emisije J2B ili J7B mogu da se koriste u opsezima između 110-148,5 kHz namenjenim pomorskoj mobilnoj službi.

RR 5.67A Radio-stanice u amaterskoj službi koje koriste frekvencije iz opsega 135,7-137,8 kHz ne smeju da imaju efektivnu izotropnu izračenu snagu (e.i.r.p.) veću od 1W i ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama radio-navigacijske službe u zemljama koje su nabrojane u tački 5.67. (WRC-07)

RR 5.73 U pomorskoj radio-navigacijskoj službi u opsegu 283,5-325 kHz mogu se takođe emitovati dopunske navigacione informacije upotrebom uskopojasne tehnike, pod uslovom da se ne izazivaju štetne smetnje radio-far stanicama koje rade u radio-navigacijskoj službi (WRC-97).

RR 5.74 Dodatna namena: U Regionu 1, frekvencijski opseg 285,3-285,7 kHz je takođe namenjen pomorskoj radio-navigacijskoj službi (različitoj od radio-farova) na primarnoj osnovi.

RR 5.76 Frekvencija 410 kHz je određena za radio-goniometriju u pomorskoj radio-navigacijskoj službi. Ostale radio-navigacijske službe kojima je namenjen opseg 405-415 kHz ne smeju da izazivaju štetne smetnje radio-goniometriji u opsegu 406,5-413,5 kHz.

RR 5.79 Korišćenje opsega: 415-495 kHz i 505-526,5 kHz od strane pomorske mobilne službe je ograničeno na radio-telegrafiju.

RR 5.79A Administracijama se naročito preporučuje da prilikom uspostavljanja obalne stanice u NAVTEX službi na frekvencijama 490 kHz, 518 kHz i 4209,5 kHz koordiniraju radne karakteristike u skladu sa procedurama Međunarodne pomorske organizacije (IMO) (videti Rezoluciju 339 (Rev WRC-07)).

RR 5.82 U pomorskoj mobilnoj službi frekvencija 490 kHz koristi se isključivo za prenos signala obalnih stanica za navigaciona i meteorološka upozorenja i hitne informacije brodovima, uskopojasnom mašinskom telegrafijom. Uslovi za korišćenje frekvencije 490 kHz su dati u članovima 31. i 52. Pravilnika. Pri korišćenju opsega 415-495 kHz za vazduhoplovnu radio-navigacijsku službu, od administracija se zahteva da spreče eventualne štetne smetnje na frekvenciji 490 kHz. (WRC-07)

RR 5.82A Korišćenje opsega 495-505 kHz je ograničeno na radio-telegrafiju. (WRC-07)

RR 5.82B Administracije koje u opsegu 495-505 kHz dozvoljavaju korišćenje frekvencija drugim službama, pored pomorske mobilne službe, dužne su da spreče štetne smetnje pomorskoj mobilnoj službi u ovom opsegu i službama u susednim opsezima, uzimajući u obzir uslove korišćenja frekvencija 490 kHz i 518 kHz koji su propisani članovima 31. i 52. Pravilnika. (WRC-07)

RR 5.84 Uslovi za korišćenje frekvencije 518 kHz u pomorskoj mobilnoj službi su propisani članovima 31. i 52. Pravilnika. (WRC-07)

RR 5.90 U opsegu 1605 – 1705 kHz, u slučajevima kada postoji mogućnost ometanja radio-difuzne stanice iz Regiona 2, servisna zona pomorske mobilne stanice iz Regiona 1 treba da je ograničena na servisnu zonu koja je ostvarena propagacijom površinskim talasom.

RR 5.92 Neke zemlje Regiona 1 koriste radio-determinacijske sisteme u opsezima: 1606,5-1625 kHz, 1635-1800 kHz, 1850-2160 kHz, 2194-2300 kHz, 2502-2850 kHz i 3500-3800 kHz koji podležu zaključivanju sporazuma u skladu sa odredbom tačke 9.21. Srednja izračena snaga ovih stanica ne treba da bude veća od 50 W.

RR 5.93 Dodatna namena: u Angoli, Jermeniji, Azerbejdzanu, Belorusiji, Ruskoj Federaciji, Gruziji, Mađarskoj, Kazahstanu, Letoniji, Litvaniji, Moldaviji, Mongoliji, Nigeriji, Uzbekistanu, Poljskoj, Kirgistanu, Slovačkoj, Češkoj, Tadzikistanu, Čadu, Turkmenistanu i Ukrajini opsezi 1625-1635 kHz, 1800-1810 kHz i 2160-2170 kHz su takođe namenjeni fiksnoj i kopnenoj mobilnoj službi na primarnoj osnovi, i podležu zaključivanju sporazuma u skladu sa odredbom tačke 9.21. (WRC-07)

RR 5.98 Alternativna namena: u Angoli, Jermeniji, Azerbejdzanu, Belorusiji, Belgiji, Kamerunu, Republici Kongo, Danskoj, Egiptu, Eritreji, Španiji, Etiopiji, Ruskoj Federaciji, Gruziji, Grčkoj, Italiji, Kazahstanu, Libanu, Litvaniji, Moldaviji, Siriji, Kirgistanu, Somaliji, Tadzikistanu, Tunisu, Turkmenistanu, Turskoj i Ukrajini opseg 1810-1830 kHz je namenjen fiksnoj i mobilnoj službi, izuzev vazduhoplovne mobilne službe, na primarnoj osnovi. (WRC-07)

RR 5.100 Odobrenje za korišćenje opsega 1810-1830 kHz za amatersku službu u zemljama čije se teritorije delom ili u potpunosti nalaze severno od 40° severne geografske širine izdaje se tek posle konsultacija sa zemljama koje su navedene u odredbama nota 5.98 i 5.99 Pravilnika da bi se sprečile štetne smetnje između amaterskih stanica i stanica drugih službi koje rade saglasno odredbama tačaka 5.98 i 5.99 Pravilnika.

RR 5.103 Pri dodeli frekvencija stanicama u fiksnoj i mobilnoj službi u opsezima 1850-2045 kHz, 2194-2498 kHz, 2502-2625 kHz i 2650-2850 kHz treba voditi računa o posebnim zahtevima pomorske mobilne službe.

RR 5.104 Korišćenje opsega 2025-2045 kHz od strane službe pomoćnih meteoroloških sredstava je ograničeno na okeanske plutače – stanice.

RR 5.108 Noseća frekvencija 2182 kHz je međunarodna frekvencija za slučaj opasnosti i za pozivanje za radio-telefoniju. Uslovi korišćenja opsega 2173,5-2190,5 kHz su propisani članovima 31. i 52. Pravilnika. (WRC-07)

RR 5.109 Frekvencije 2187,5 kHz, 4207,5 kHz, 6312 kHz, 8414,5 kHz, 12577 kHz i 16804,5 kHz su međunarodne frekvencije za slučaj opasnosti za digitalno selektivno pozivanje. Uslovi korišćenja ovih frekvencija su propisani članom 31. Pravilnika.

RR 5.110 Frekvencije 2174,5 kHz, 4177,5 kHz, 6268 kHz, 8376,5 kHz, 12520 kHz i 16695 kHz su međunarodne frekvencije za slučaj opasnosti za uskopojasnu mašinsku telegrafiju. Uslovi korišćenja ovih frekvencija su propisani članom 31. Pravilnika.

RR 5.111 Noseće frekvencije 2182 kHz, 3023 kHz, 5680 kHz, 8364 kHz i frekvencije 121,5 MHz, 156,525 MHz, 156,8 MHz i 243 MHz mogu se takođe koristiti, saglasno procedurama koji su na snazi za terestričke radio-komunikacijske službe, za operacije traženja i spašavanja pomoću svemirskih letelica sa posadom. Uslovi korišćenja ovih frekvencija su propisani članom 31. Pravilnika.

Isto se primenjuje na frekvencije 10003 kHz, 14993 kHz i 19993 kHz ali na svakoj od ovih frekvencija emisije moraju da budu ograničene u opsegu od (3 kHz u odnosu na frekvenciju nosioca. (WRC-07)

RR 5.115 Noseće (referentne) frekvencije 3023 kHz i 5680 kHz mogu se, takođe, koristiti od strane stanica u pomorskoj mobilnoj službi koje su angažovane u koordiniranim operacijama traganja i spašavanja saglasno sa članom 31. Pravilnika. (WRC-07)

RR 5.116 Od administracija se zahteva da odobre upotrebu opsega 3155-3195 kHz za kanal koji je na globalnom nivou namenjen uređajima male snage za osobe sa oštećenim sluhom. Dodatni kanali u ove svrhe mogu biti dodeljeni i iz opsega između 3155 kHz i 3400 kHz, za potrebe lokalnog rada.

Napominje se da su frekvencije u opsegu od 3000 do 4000 kHz pogodne za uređaje za osobe sa oštećenim sluhom koji rade na kratkim rastojanjima unutar indukcionog polja.

RR 5.127 U pomorskoj mobilnoj službi korišćenje opsega 4000-4063 kHz je ograničeno na brodske stanice koje koriste radio-telefoniju (videti tačku 52.220 i Appendix 17 Pravilnika).

RR 5.130 Uslovi korišćenja nosećih frekvencija 4125 kHz i 6215 kHz su propisani članovima 31. i 52. Pravilnika. (WRC-07)

RR 5.131 Frekvencija 4209,5 kHz se koristi isključivo za emitovanje meteoroloških i navigacionih upozorenja i hitnih informacija brodovima od strane obalnih radio stanica, pomoću uskopojasne mašinske telegrafije. (WRC-97)

RR 5.132 Frekvencije 4210 kHz, 6314 kHz, 8416,5 kHz, 12579 kHz, 16806,5 kHz, 22376 kHz i 26100,5 kHz su međunarodne frekvencije za emitovanje pomorskih bezbednosnih informacija (MSI) (videti Appendix 17 Pravilnika).

RR 5.134 Prilikom korišćenja opsega 5900-5950 kHz, 7300-7350 kHz, 9400-9500 kHz, 11600-11650 kHz, 12050-12100 kHz, 13570-13600 kHz, 13800-13870 kHz, 15600-15800 kHz, 17480-17550 kHz i 18900-19020 kHz za radio-difuznu službu, primenjuje se procedura iz člana 12. Pravilnika. Administracijama se preporučuje da koriste ove opsege za uvođenje digitalno modulisanih emisija saglasno sa odlukama Rezolucije 517 (Rev. WRC-07). (WRC-07)

RR 5.138 Sledeći opsezi:

6765-6795 kHz (centralna frekvencija 6780 kHz)

433,05-434,79 MHz (centralna frekvencija 433,92 MHz)

61-61,5 GHz (centralna frekvencija 61,25 GHz)

122-123 GHz (centralna frekvencija 122,5 GHz)

244-246 GHz (centralna frekvencija 245 GHz)

predviđeni su za primenu u industriji, nauci i medicini (ISM).

Korišćenje frekvencijskih opsega za ISM podleže odobrenju koje izdaje nadležna administracija, uz saglasnost drugih administracija čije radio-komunikacijske službe mogu biti izložene štetnim smetnjama. Pri primeni ove odredbe, administracije treba da se pridržavaju najnovijih preporuka ITU-R.

RR 5.138A Do 29. marta 2009. godine opseg 6765-7000 kHz je namenjen za fiksnu službu na primarnoj osnovi i kopnenu mobilnu službu na sekundarnoj osnovi. Posle ovog datuma ovaj opseg je namenjen fiksnoj i mobilnoj službi, izuzev vazduhoplovne mobilne (R), na primarnoj osnovi. (WRC-03)

RR 5.143E Do 29. marta 2009. godine opseg 7450-8100 kHz je namenjen za fiksnu službu na primarnoj osnovi i kopnenu mobilnu službu na sekundarnoj osnovi. (WRC-03)

RR 5.145 Uslovi korišćenja nosećih frekvencija 8291 kHz, 12290 kHz i 16420 kHz su propisani u članovima 31. i 52. Pravilnika. (WRC-07)

RR 5.149 Prilikom dodele frekvencije stanicama drugih službi u opsezima:

13360-13410 kHz 4990-5000 MHz 94,1-100 GHz 25550-25670 kHz 6650-6675,2 MHz 102,00-109,5 GHz 37,5-38,25 MHz 10,6-10,68 GHz 111,8-114,25 GHz 73-74,6 MHz 14,47-14,5 GHz 128,33-128,59 GHz 150,05-153 MHz 22,01-22,21 GHz 129,23-129,49 GHz 322-328,6 MHz 22,21-22,5 GHz 130-134 GHz 406,1-410 MHz 22,81-22,86 GHz 136-148,5 GHz 608-614 MHz 23,07-23,12 GHz 151,5-158,5 GHz 1330-1400 MHz 31,2-31,3 GHz 168,59-168,93 GHz 1610,6-1613,8 MHz 31,5-31,8 GHz 171,11-171,45 GHz 1660-1670 MHz 36,43-36,5 GHz 172,31-172,65 GHz 1718,8-1722,2 MHz 42,5-43,5 GHz 173,52-173,85 GHz 2655-2690 MHz 42,77-42,87 GHz 195,75-196,15 GHz 3260-3267 MHz 43,07-43,17 GHz 209-226 GHz 3332-3339 MHz 43,37-43,47 GHz 241-250 GHz 3345,8-3352,5 MHz 48,94-49,04 GHz 252-275 GHz 4825-4835 MHz 76-86 GHz 4950-4990 MHz 92-94 GHz

koji su im namenjeni, od administracija se zahteva da preduzmu sve potrebne korake radi zaštite radio-astronomske službe od štetnih smetnji. Emisije od stanica u svemiru i stanica na letelicama mogu biti vrlo ozbiljan izvor smetnji radio-astronomskoj službi (tačke 4.5 i 4.6 i član 29. Pravilnika). (WRC-2000)

RR 5.150 Sledeći opsezi:

13553-13567 kHz centralna frekvencija 13560 kHz 26957-27283 kHz centralna frekvencija 27120 kHz 40,66-40,70 MHz centralna frekvencija 40,68 MHz 2400-2500 MHz centralna frekvencija 2450 MHz 5725-5875 MHz centralna frekvencija 5800 MHz 24-24,25 GHz centralna frekvencija 24,125 GHz

su, takođe, određeni za primenu u industriji, nauci i medicini (ISM). Radio-kominikacijske službe koje rade u okviru ovih opsega moraju prihvatiti štetne smetnje koje mogu biti izazvane ovim primenama. Rad ISM uređaja u ovim opsezima regulisan je u odredbi tačke 15.13 Pravilnika.

RR 5.155B Opseg 21870-21924 kHz koristi fiksna služba za pružanje usluga vezanih za bezbednost u vazdušnoj plovidbi.

RR 5.156A Korišćenje opsega 23200-23350 kHz od strane fiksne službe ograničeno je na pružanje usluga vezanih za bezbednost u vazdušnoj plovidbi.

RR 5.157 Korišćenje opsega 23350-24000 kHz u pomorskoj mobilnoj službi ograničeno je na komunikaciju između brodova radio-telegrafijom.

RR 5.162A Dodatna namena: u Nemačkoj, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Kini, Vatikanu, Danskoj, Španiji, Estoniji, Ruskoj Federaciji, Finskoj, Francuskoj, Irskoj, Islandu, Italiji, Letoniji, Makedoniji, Lihtenštajnu, Litvaniji, Luksemburgu, Monaku, Crnoj Gori, Norveškoj, Holandiji, Poljskoj, Portugaliji, Slovačkoj, Češkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj i Švajcarskoj opseg 46-68 MHz je takođe namenjen radio-lokacijskoj službi na sekundarnoj osnovi. Ovakvo korišćenje je ograničeno na rad radara za profilisanje vetra prema Rezoluciji 217 (WRC-97). (WRC-07)

RR 5.164 Dodatna namena: u Albaniji, Nemačkoj , Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Bocvani, Bugarskoj, Obali Slonovače, Danskoj, Španiji, Estoniji, Finskoj, Francuskoj, Gabonu, Grčkoj, Irskoj, Izraelu, Italiji, Libiji, Jordanu, Libanu, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Madagaskaru, Maliju, Malti, Maroku, Mauritaniji, Monaku, Crnoj Gori, Nigeriji, Norveškoj, Holandiji, Poljskoj, Siriji, Rumuniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Srbiji, Sloveniji, Švedskoj, Švajcarskoj, Svazilendu, Čadu, Togou, Tunisu i Turskoj frekvencijski opseg 47-68 MHz, u Južnoafričkoj Republici opseg 47-50 MHz, Češkoj opseg 66-68 MHz i u Letoniji i Litvaniji 48,5-56,5 MHz je takođe namenjen kopnenoj mobilnoj službi na primarnoj osnovi. Međutim, stanice kopnene mobilne službe u gorenavedenim zemljama ne smeju u relevantnim opsezima da izazivaju štetne smetnje postojećim ili planiranim radiodifuznim stanicama zemalja koje nisu navedene za dati opseg, niti da zahtevaju zaštitu od istih. (WRC-07)

RR 5.180 Frekvencija 75 MHz je dodeljena marker radio farovima. Dodela frekvencija stanicama drugih službi u blizini granice zaštitnog opsega se izbegava, jer te stanice svojom snagom ili geografskim položajem mogu da izazovu štetne smetnje ili na drugi način da ugroze rad marker radio farova.

Potrebno je učiniti maksimalne napore u cilju daljeg poboljšanja karakteristika prijemnika na letelicama kao i ograničavanja snaga predajnika koji rade neposredno uz opseg 74,8-75,2 MHz.

RR 5.197A Dodatna namena: Opseg 108-117,975 MHz je takođe namenjen vazduhoplovnoj mobilnoj (R) službi na primarnoj osnovi, i to samo sistemima koji rade u saglasnosti sa priznatim međunarodnim vazduhoplovnim standardima. Ovo korišćenje treba da bude u saglasnosti sa Rezolucijom 413 (Rev. WRC-07). Korišćenje opsega 108-112 MHz za vazduhoplovnu mobilnu (R) službu je ograničeno na sisteme zemaljskih predajnika i pridruženih prijemnika koji pružaju navigacione informacije kao podršku funkcijama vazduhoplovne navigacije, u skladu sa priznatim međunarodnim vazduhoplovnim standardima. (WRC-07)

RR 5.200 U opsegu 117,975-137 MHz, frekvencija 121,5 MHz je vazduhoplovna frekvencija za slučaj opasnosti, a po potrebi se koristi i frekvencija 123,1 MHz, kao dodatna vazduhoplovnoj frekvenciji 121,5 MHz. Mobilne stanice u pomorskoj mobilnoj službi mogu da komuniciraju na ovim frekvencijama sa stanicama u vazduhoplovnoj mobilnoj službi radi bezbednosti i u slučaju opasnosti, pod uslovima utvrđenim članom 31. (WRC-07)

RR 5.204 Različita kategorija službe: U Avganistanu, Saudijskoj Arabiji, Bahrinu, Bangladešu, Bruneju, Dar el Salamu, Kini, Kubi, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Indiji, Indoneziji, Islamskoj Republici Iranu, Iraku, Kuvajtu, Crnoj Gori, Omanu, Pakistanu, Filipinima, Kataru, Srbiji, Singapuru, Tajlandu i Omanu frekvencijski opseg 137-138 MHz je namenjen fiksnoj i mobilnoj službi, izuzev vazduhoplovne mobilne (R), na primarnoj osnovi (videti tačku 5.33 Pravilnika). (WRC-07)

RR 5.208 Korišćenje opsega 137-138 MHz za mobilnu satelitsku službu podleže koordinaciji prema članu 9.11A. (WRC-97)

RR 5.208A Prilikom dodela frekvencija svemirskim stanicama u mobilnoj satelitskoj službi u opsezima 137-138 MHz, 387-390 MHz i 400,15-401 MHz, administracije će preduzeti sve moguće mere da zaštite radio-astronomsku službu u opsezima 150,05-153 MHz, 322-328,6 MHz, 406,1-410 MHz i 608-614 MHz od štetnih smetnji neželjenih emisija. Nivoi štetnih smetnji radio-astronomskoj službi su dati u relevantnoj Preporuci ITU-R. (WRC-07)

RR 5.208B U sledećim opsezima:

137 – 138 MHz,

387 – 390 MHz,

400,15 – 401 MHz,

1452 – 1492 MHz,

1525 – 1610 MHz,

1613,8 – 1626,5 MHz,

2655 – 2690 MHz,

21,4 – 22 GHz,

se premenjuje Rezolucija 739 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

RR 5.209 Korišćenje opsega 137-138 MHz, 148-150,05 MHz, 399,9-400,05 MHz, 400,15-401 MHz, 454-456 MHz i 459-460 MHz od strane mobilne satelitske službe je ograničeno na ne-geostacionarne satelitske sisteme. (WRC-97).

RR 5.211 Dodatna namena: u Nemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Austriji, Bahreinu, Belgiji, Danskoj, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Španiji, Finskoj, Grčkoj, Irskoj, Izraelu, Keniji, Kuvajtu, Makedoniji, Libanu, Lihtenštajnu, Luksemburgu, Maliju, Malti, Crnoj Gori, Norveškoj, Holandiji, Kataru, Ujedinjenom Kraljvstvu, Srbiji, Sloveniji, Somaliji, Švedskoj, Švajcarskoj, Tanzaniji, Tunisu i Turskoj opseg 138-144 MHz je takođe namenjen pomorskoj mobilnoj i kopnenoj mobilnoj službi na primarnoj osnovi. (WRC-2000)

RR 5.214 Dodatna namena: u Eritreji, Etiopiji, Keniji, Makedoniji, Malti, Crnoj Gori, Srbiji, Somaliji, Sudanu i Tanzaniji opseg 138-144 MHz je takođe namenjen fiksnoj službi na primarnoj osnovi. (WRC-07).

RR 5.219 Korišćenje opsega 148-149,9 MHz za mobilnu satelitsku službu podleže koordinaciji prema odredbi tačke 9.11A Pravilnika. Mobilna satelitska služba ne sme da ograničavava razvoj i korišćenje fiksne, mobilne i službe operacija u svemiru u opsegu 148- 149,9 MHz.

RR 5.220 Korišćenje opsega 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz za mobilnu satelitsku službu podleže koordinaciji, saglasno odredbi tačke 9.11A Pravilnika. Mobilna satelitska služba ne sme da ograničava razvoj i korišćenje radionavigacijske satelitske službe u opsezima 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz. (WRC-97)

RR 5.221 Stanice mobilne satelitske službe u opsegu 148-149,9 MHz ne smeju izazivati štetne smetnje stanicama fiksne ili mobilne službe koje rade saglasno sa Tabelom namene, niti zahtevati zaštitu od istih , u sledećim zemljama: Albaniji, Alžiru, Nemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Australiji, Austriji, Bahreinu, Bangladešu, Barbadosu, Belorusiji, Belgiji, Beninu, Bosni i Hercegovini, Bocvani, Bruneju, Bugarskoj, Kamerunu, Kini, Kipru, Republici Kongu, Republici Koreji, Obali Slonovače, Hrvatskoj, Kubi, Danskoj, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Eritreji, Španiji, Estoniji, Etiopiji, Ruskoj Federaciji, Finskoj, Francuskoj, Gabonu, Gani, Grčkoj, Gvineji, Gvineju Bisao, Mađarskoj, Indiji, Iranu, Irskoj, Islandu, Izraelu, Italiji, Libiji, Jamajci, Japanu, Jordanu, Kazahstanu, Keniji, Kuvajtu, Makedoniji, Lesotu, Letoniji, Libanu, Lihtenštajnu, Litvaniji, Luksemburgu, Maleziji, Maliju, Malti, Mauritaniji, Moldaviji, Mongoliji, Crnoj Gori, Mozambiku, Namibiji, Norveškoj, Novom Zelandu, Omanu, Ugandi, Uzbekistanu, Pakistanu, Panami, Papui Novoj Gvineji, Paragvaju, Holandiji, Filipinima, Poljskoj, Portugaliji, Kataru, Siriji, Kirgistanu, NDR Koreji, Slovačkoj, Rumuniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, Senegalu, Srbiji, Sijera Leoneu, Singapuru, Šri Lanci, Južnoafričkoj Republici, Švedskoj, Švajcarskoj, Svazilendu, Tanzaniji, Čadu, Tajlandu, Togou, Tongu, Trinidadu i Tobagu, Tunisu, Turskoj, Ukrajini, Vijetnamu, Jemenu, Zambiji i Zimbabveu. (WRC-07)

RR 5.222 Emisije radio-navigacijske satelitske službe u opsezima 149,9-150,05 MHz i 399,9- 400,05 MHz mogu koristiti i prijemne zemaljske stanice u službi istraživanja svemira.

RR 5.223 Korišćenje opsega 149,9-150,05 MHz od strane fiksnih i mobilnih službi može izazivati štetne smetnje radio-navigacijskoj satelitskoj službi, te se administracije podstiču da ne dozvole takvo korišćenje prilikom primene odredbe tačke 4.4 Pravilnika.

RR 5.224A Korišćenje opsega 149,9-150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz za mobilnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) je ograničeno na kopnenu mobilnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) do 1. januara 2015. godine. (WRC-97)

RR 5.224B Namena opsega 149,9 -150,05 MHz i 399,9-400,05 MHz za radio-navigacijsku satelitsku službu je na snazi do 1. januara 2015. godine. (WRC-97)

RR 5.226 Frekvencija 156,8 MHz je međunarodna frekvencija za opasnost, bezbednost i pozivanje u pomorskoj mobilnoj VHF radio-telefonskoj službi. Uslovi za korišćenje ove frekvencije i opsega 156,7625-156,8375 MHz su sadržani u članu 31. i Appendix 18 Pravilnika.

Frekvencija 156,525 MHz je međunarodna frekvencija za opasnost, bezbednost i pozivanje u pomorskoj mobilnoj VHF radio-telefonskoj službi koja koristi digitalno selektivno pozivanje (DSC). Uslovi za korišćenje ove frekvencije i opsega 156,4875-156,5625 MHz su sadržani u čl. 31. i 52. i Appendix 18.

U opsezima: 156-156,4875 MHz, 156,5625-156,7625 MHz, 156,8375-157,45 MHz, 160,6-160,975 MHz i 161,475-162,05 MHz sve administracije treba da daju prioritet pomorskoj mobilnoj službi jedino na onim frekvencijama koje su dodeljene stanicama pomorske mobilne službe od strane date administracije (videti čl. 31. i 52. i Appendix 18 Pravilnika).

Svako korišćenje frekvencija u ovim opsezima od strane drugih službi kojima su isti namenjeni treba da se izbegava u zonama gde takvo korišćenje može da izazove štetne smetnje pomorskoj mobilnoj VHF radio-komunikacijskoj službi.

Međutim, frekvencije 156,8 MHz i 156,625 MHz i frekvencijski opsezi u kojima je prioritet dat pomorskoj mobilnoj službi mogu se koristiti za radio-komunikacije na unutrašnjim plovnim putevima pod uslovom da se zaključi sporazum između zainteresovanih i ugroženih administracija, uzimajući u obzir postojeće korišćenje frekvencija i postojeće sporazume. (WRC-07)

RR 5.227 Dodatna namena: Opsezi 156,4875-156,5125 MHz i 156,5375-156,5625 MHz su takođe namenjeni fiksnoj i kopnenoj mobilnoj službi na primarnoj osnovi. Korišćenje ovih opsega od strane fiksne i kopnene mobilne službe ne sme da izazove štetne smetnje pomorskoj mobilnoj VHF radio-komunikacijskoj službi, niti da zahteva zaštitu od iste.(WRC-07)

RR 5.227A Dodatna namena: opsezi 161,9625-161,9875 MHz i 162,0125-162,0375 MHz su takođe namenjeni mobilnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) na sekundarnoj osnovi za prijem emisija automatskog sistema za identifikaciju (AIS) od stanica koje rade u mobilnoj-pomorskoj službi (videti Appendix 18). (WRC-07)

RR 5.254 Opsezi 235-322 i 335,4-399,9 MHz mogu se koristiti za mobilnu satelitsku službu na osnovu sporazuma koji se zaključuje saglasno odredbi tačke. 9.21 Pravilnika, pod uslovom da stanice u ovoj službi ne izazivaju šetne smetnje službama koje rade ili su planirane da rade saglasno sa Tabelom namene, izuzev za dodatne namene koje su sadržane u noti 5.256A Pravilnika. (WRC-03)

RR 5.255 Opsezi 312-315 MHz (Zemlja-svemir) i 387-390 MHz (svemir-Zemlja) u mobilnoj satelitskoj službi mogu takođe da se koriste za ne-geostacionarne satelitske sisteme. Takvo korišćenje podleže koordinaciji u skladu sa odredbom tačke 9.11A Pravilnika.

RR 5.256 Frekvenciju 243 MHz koriste stanice objekata za spasavanje i oprema koja se koristi u svrhe spasavanja.(WRC-07)

RR 5.257 Opseg 267-272 MHz administracije mogu koristiti za telemetriju u svemiru u svojim zemljama na primarnoj osnovi na osnovu sporazuma zaključenog u skladu sa odredbom tačke 9.21 Pravilnika.

RR 5.258 Korišćenje opsega 328,6-335,4 MHz za vazduhoplovnu radionavigacijsku službu je ograničeno na sisteme za instrumentalno sletanje vazduhoplova (glide path).

RR 5.260 Korišćenje opsega 399,9-400,05 MHz od strane fiksnih i mobilnih službi može izazvati štetne smetnje radio-navigacijskoj-satelitskoj službi, te se od administracija zahteva da ne dozvole takvo korišćenje prilikom primene odredbe tačke 4.4 Pravilnika.

RR 5.261 Emisije treba da se ograniče na opseg ( 25 kHz oko etalona frekvencije 400,1 MHz.

RR 5.264 Korišćenje opsega 400,15-401 MHz za mobilnu satelitsku službu podleže koordinaciji saglasno odredbi tačke 9.11A Pravilnika. Granične vrednosti za gustinu fluksa snage date su u Annex 1 Appendix 5 Pravilnika i primenjuju se sve dok ne budu revidirane na odgovarajućoj svetskoj konferenciji za radio-komunikacije.

RR 5.266 Korišćenje opsega 406-406,1 MHz od strane mobilne-satelitske službe ograničena je na satelitske radio-farove male snage za označavanje mesta udesa (videti takođe član 31. Pravilnika). (WRC-07)

RR 5.267 Zabranjena je bilo koja emisija koja može da izazove štetne smetnje u korišćenju opsega 406-406,1 MHz.

RR 5.275 Dodatna namena: u Hrvatskoj, Estoniji, Finskoj, Libiji, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Sloveniji opsezi 430-432 MHz i 438-440 MHz su takođe namenjeni fiksnoj i mobilnoj službi , izuzev vazduhoplovne mobilne, na primarnoj osnovi. (WRC-97)

RR 5.280 Opseg 433,05-434,79 MHz (centralna frekvencija 433,92 MHz) je određen za primenu u industriji, nauci i medicini (ISM). Radio-komunikacijske službe koja rade u ovom opsegu moraju da prihvate štetne smetnje koje mogu biti izazvane ovim primenama. ISM uređaji koji rade u ovom opsegu su definisani u odredbama tačke 15.13 Pravilnika. (WRC-07)

RR 5.282 U opsezima: 435-438 MHz, 1260-1270 MHz, 2400-2450 MHz, i 5650-5670 MHz, može da radi amaterska satelitska služba pod uslovom da ne izaziva štetne smetnje drugim službama koje rade u skladu sa Tabelom (videti tačku 5.43 Pravilnika). Administracije koje dozvoljavaju takvu upotrebu obezbediće da se svaka štetna smetnja izazvana emisijama od stanice u amaterskoj satelitskoj službi odmah eliminiše saglasno sa odredbama tačke 25.11 Pravilnika. Korišćenje opsega 1260-1270 MHz i 5650-5670 MHz od strane amaterske satelitske službe je ograničeno na smer Zemlja-svemir.

RR 5.286 Opseg 449,975-450,25 MHz može se koristiti za službu operacija u svemiru (Zemlja- svemir) i službu istraživanja svemira (Zemlja-svemir) i podleže zaključivanju sporazuma saglasno odredbi tačke 9.21 Pravilnika.

RR 5.286A Korišćenje opsega 454-456 MHz i 459-460 MHz za mobilnu satelitsku službu podleže koordinaciji na osnovu odredbe tačke 9.11A Pravilnika. (WRC- 97).

RR5.286AA Opseg 450-470 MHz je određen za uvođenje IMT (International Mobile Telecommunications). Videti Rezoluciju 224 (Rev. WRC-07). Ovo ne isključuje korišćenje pomenutog opsega od strane drugih službi kojima je opseg namenjen i ne utvrđuje prioritet u Pravilniku.

RR 5.287 U pomorskoj mobilnoj službi, frekvencije 457,525 MHz, 457,550 MHz, 457,575 MHz, 467,525 MHz, 467,550 MHz i 467,575 MHz mogu se koristiti za komunikacije između stanica na brodu. Po potrebi, uređaji podešeni za rad sa kanalnim razmakom od 12,5 kHz mogu se koristiti za komunikacije na brodu na dodatnim frekvencijama 457,5375 MHz, 457,5625 MHz, 467,5375 MHz i 467,5625 MHz. Korišćenje ovih frekvencija u teritorijalnim vodama može definisati nacionalna regulativa odnosne administracija. Karakteristike uređaja treba da budu u saglasnosti sa karakteristikama koje su utvrđene u Preporuci ITU-R M.1174-2. (WRC-07)

RR 5.289 Za potrebe satelitske službe istraživanja Zemlje, osim za meteorološku satelitsku službu, mogu se, takođe, koristiti opsezi 460-470 MHz i 1690-1710 MHz za prenos signala u smeru svemir-Zemlja pod uslovom da se ne izazivaju štetne smetnje stanicama koje rade saglasno sa Tabelom namene.

RR 5.306 Dodatna namena: U Regionu 1, osim u Afričkoj radiodifuznoj oblasti (videti tačke 5.10 do 5.13 Pravilnika), i u Regionu 3, opseg 608-614 MHz je takođe namenjen radio-astronomskoj službi na sekundarnoj osnovi.

RR 5.311A Za frekvencijski opseg 620-790 MHz, videti takođe Rezoluciju 549 (WRC-07).

RR 5.316 Dodatna namena: Opseg 790-862 MHz je namenjen mobilnoj službi na primarnoj osnovi, izuzev vazduhoplovne mobilne. Međutim, stanice u mobilnoj službi ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama u službama koje rade u skladu sa Tabelom niti da zahtevaju zaštitu od istih. Ova namena je na snazi do 16. juna 2015. godine. (WRC-2007)

RR 5.316B U Regionu 1, namena za mobilnu službu, izuzev vazduhoplovne mobilne, na primarnoj osnovi, u frekvencijskom opsegu 790-862 MHz stupa na snagu 17. juna 2015. godine i podleže zaključivanju sporazuma u skladu sa tačkom 9.21 imajući u vidu vazduhoplovnu radio-navigacijsku službu u zemljama navedenim u noti 5.312. Za zemlje potpisnice Sporazuma GE06, na korišćenje stanica u mobilnoj službi takođe se primenjuju procedure iz Sporazuma. Primenjuju se Rezolucija 224 (Rev.WRC-07) i Rezolucija 749 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

RR 5.317A Opseg 790-960 MHz namenjen mobilnoj službi na primarnoj osnovi prepoznat je kao opseg za uvođenje IMT (International Mobile Telecommunications). Videti Rezoluciju 224 (Rev.WRC-07) i Rezoluciju 749 (WRC-07). Ovo ne isključuje korišćenje datog opsega od strane drugih službi kojima je opseg namenjen i ne utvrđuje prioritet u Pravilniku. (WRC-07)

RR 5.327A Korišćenje opsega 960-1164 MHz od strane vazduhoplovne mobilne (R) službe je ograničeno na sisteme koji rade u skladu sa priznatim međunarodnim vazduhoplovnim standardima. Ovakvo korišćenje treba da je u skladu sa Rezolucijom 417 (WRC-07). (WRC-07).

RR 5.328 Korišćenje opsega 960-1215 MHz od strane vazduhoplovne radionavigacijskeslužbe je na globalnom nivou rezervisano za rad i razvoj pomoćnih elektronskih uređaja na letelicama koji služe za vazduhoplovnu navigaciju i za sve prateće uređaje na zemlji. (WRC-2000)

RR 5.328A Stanice u radio-navigacijskoj satelitskoj službi u opsegu 1164-1215 MHz treba da rade u saglasnosti sa odredbama Rezolucije 609 (Rev.WRC-07) i ne mogu da zahtevaju zaštitu od stanica u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi u opsegu 960-1215 MHz. Odredba tačke 5.43A Pravilnika se ne primenjuje. Odredba tačke 21.18 Pravilnika se primenjuje. (WRC-07)

RR 5.328B Na korišćenje opsega 1164-1300 MHz, 1559-1610 MHz i 5010-5030 MHz od strane sistema i mreža u radio-navigacijskoj satelitskoj službi za koje je informacija o završenoj koordinaciji ili informacija o notifikaciji dostavljena Birou za radio-komunikacije posle 1. januara 2005. godine primenjuju odredabe tačaka 9.12, 9.12A i 9.13. Pravilnika. Takođe se primenjuje i Rezolucija 610 (WRC-03). Međutim, u slučaju mreža i sistema radio-navigacijske satelitske službe (svemir-svemir), Rezolucija 610 (WRC-03) se primenjuje samo na predajne svemirske stanice. Saglasno tački 5.329A, za sisteme i mreže u radio-navigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir) u opsezima 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz, odredbe tačaka 9.7, 9.12, 9.12A i 9.13. Pravilnika se primenjuju samo u odnosu na druge sisteme i mreže u radio-navigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir). (WRC-07)

RR 5.329 Radio-navigacijska satelitska služba može da koristi opseg 1215-1300 MHz pod uslovom da ne stvara štetne smetnje radio-navigacijskoj službi koja radi na osnovu tačke. 5.331 Pravilnika, niti da zahteva zaštitu od iste. Osim toga, radio-navigacijska satelitska služba može da koristi opseg 1215-1300 MHz pod uslovom da ne stvara štetne smetnje radio-lokacijskoj službi. Odredba tačke 5.43 Pravilnika ne primenjuje se u odnosu na radio-lokacijsku službu. Rezolucija 608 (WRC-03) se primenjuje. (WRC-03)

RR 5.329A Nije predviđeno da sistemi u radio-navigacijskoj satelitskoj službi (svemir-svemir) koji rade u opsezima 1215-1300 MHz i 1559-1610 MHz osiguravaju bezbednosne primene. Pomenuti sistemi ne mogu nametati nikakva dodatna ograničenja radio-navigacijskoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) niti drugim službama koje rade u skladu sa Tabelom. (WRC-07)

RR 5.331 Dodatna namena: u Alžiru, Nemačkoj, Saudijskoj Arabiji, Australiji,Austriji, Bahreinu, Belorusiji, Belgiji, Beninu, Bosni i Hercegovini, Brazilu, Burkini Faso, Burundiju, Kamerunu, Kini, Republici Koreji, Hrvatskoj, Danskoj, Egiptu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Estoniji, Ruskoj Federaciji, Finskoj, Francuskoj, Gabonu, Grčkoj, Gvineji, Ekvatorijalnoj Gvineji, Mađarskoj, Indiji, Indoneziji, Iranu, Iraku, Irskoj, Izraelu, Jordanu, Keniji, Kuvajtu, Makedoniji, Lesotu, Letoniji, Libanu, Lihtenštajnu, Litvaniji, Luksemburgu, Madagaskaru, Maliju, Mauritaniji, Crnoj Gori, Nigeriji, Norveškoj, Omanu, Holandiji, Poljskoj, Portugaliji, Kataru, Siriji, NDR Koreji, Slovačkoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Srbiji, Sloveniji, Somaliji, Sudanu, Šri Lanci, Južnoafričkoj Republici, Švedskoj, Švajcarskoj, Tajlandu, Togou, Turskoj, Venecueli i Vijetnamu opseg 1215-1300 MHz je takođe namenjen radio-navigacijskoj službi na primarnoj osnovi. U Kanadi i SAD-u opseg 1240-1300 MHz je takođe namenjen radio-navigacijskoj službi, i korišćenje radio-navigacijske službe ograničeno je na vazduhoplovnu radio-navigaciju. (WRC -07)

RR 5.332 U opsegu 1215-1260 MHz, aktivni senzori na svemirskim letelicama u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira ne smeju da izazivaju štetne smetnje radio-lokacijskoj službi, radio-navigacijskoj satelitskoj službi i drugim službama kojima je opseg namenjen na primarnoj osnovi, niti da zahtevaju zaštitu od ili da ograničavaju rad ili razvoj istih (WRC-2000)

RR 5.335A U opsegu 1260-1300 MHz aktivni senzori na svemirskim letelicama u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i u službi istraživanja svemira ne smeju da izazivaju štetne smetnje radio-lokacijskoj službi ni drugim službama kojima je opseg namenjen na primarnoj osnovi odredbama člana 5. Pravilnika, niti da zahtevaju zaštitu od istih, odnosno da ograničavaju njihov rad i razvoj.

RR 5.337 Korišćenje opsega: 1300-1350 MHz, 2700-2900 MHz i 9000-9200 MHz od strane vazduhoplovne radio-navigacijske službe je ograničeno na radare na zemlji i prateće transpondere na letelicama koji rade samo na frekvencijama iz ovih opsega i samo kad su pobuđeni od radara koji rade u istom opsegu.

RR 5.337A Zemaljske stanice u radio-navigacijskoj satelitskoj službi i stanice u radio-lokacijskoj službi mogu da koriste opseg 1300-1350 MHz pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi, niti da zahtevaju zaštitu od ili na drugi način ograničavaju rad i razvoj istih.

RR 5.338A U opsezima 1350-1400 MHz, 1427-1429 MHz, 1429-1452 MHz, 22,55-23,55 GHz, 30-31 GHz, 31-31,3 GHz, 49,7-50,2 GHz, 50,4-50,9 GHz i 51,4-52,6 GHz, primenjuje se Rezolucija 750 (WRC-07). (WRC-07).

RR 5.339 Opsezi 1370-1400 MHz, 2640-2655 MHz, 4950-4990 MHz i 15,20-15,35 GHz su takođe namenjeni za službu istraživanja svemira (pasivna) i za satelitsku službu za istraživanje Zemlje (pasivna) na sekundarnoj osnovi.

RR 5.340 Svaka emisija je zabranjena u sledećim opsezima (prema (WRC-03)):

1400-1427 MHz 2690-2700 MHz izuzev onih prema odredbi tačke 5.422 10,68-10,7 GHz izuzev onih prema odredbi tačke 5.483 15,35-15,4 GHz izuzev onih prema odredbi tačke 5.511 23,6-24 GHz 31,3-31,5 GHz 48,94-49,04 GHz od stanica na letelicama 50,2-50,4 GHz 52,6-54,25 GHz 86-92 GHz 100-102 GHz 109,5-111,8 GHz 114,25-116 GHz 148,5-151,5 GHz 164-167 GHz 182-185 GHz 190-191,8 GHz 200-209 GHz 226-231,5 GHz 250-252 GHz

RR 5.341 U opsezima 1400-1727 MHz, 101-120 GHz i 197-220 GHz neke zemlje sprovode pasivna istraživanja u okviru programa otkrivanja namernih emisija nezemaljskog porekla.

RR 5.345 Korišćenje opsega 1452-1492 MHz za potrebe radio-difuzne satelitske službe i radio-difuzne službe je ograničeno na digitalnu zvučnu radio-difuziju i regulisano je odredbama Rezolucije 528 (WARC – 92).(

RR 5.348 Korišćenje opsega 1518-1525 MHz od strane mobilne-satelitske službe podleže koordinaciji u skladu sa odredbom tačke 9.11A Pravilnika. U opsegu 1518-1525 MHz stanice u mobilnoj satelitskoj službi ne mogu da zahtevaju zaštitu od stanica u fiksnoj službi. Odredba tačke 5.43A Pravilnika se ne primenjuje.

RR 5.348A U opsegu 1518-1525 MHz koordinacioni prag nivoa gustine fluksa snage na površini Zemlje, prilikom primene odredbe tačke 9.11A Pravilnika na svemirske stanice u mobilnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) u odnosu na specijalizovani mobilni radio ili pri korišćenju kopnene mobilne službe u vezi sa Javnom telekomunikacionom mrežom (PSTN) na teritoriji Japana, iznosi -150dB(W/m2) u 4 kHz za bilo koji ulazni ugao, umesto praga datog u Tabeli 5-2 Appendix 5 Pravilnika. U opsegu 1518-1525 MHz stanice mobilne satelitske službe ne mogu da zahtevaju zaštitu od stanica u mobilnoj službi na teritoriji Japana. (WRC-03)

RR 5.351 Opsezi 1525-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1626,5-1645,5 MHz i 1646,5-1660,5 MHz ne mogu da se koriste za spojne veze ni u jednoj službi. Međutim, u izuzetnim okolnostima, administracija može da dozvoli zemaljskoj stanici u određenoj fiksnoj tački, u bilo kojoj mobilnoj satelitskoj službi, da komunicira preko svemirske stanice u ovim opsezima.

RR 5.351A Za korišćenje opsega 1518-1544 MHz, 1545-1559 MHz, 1610-1626,5 MHz, 1626,5-1645,5 MHz, 1646,5-1660,5 MHz, 1668-1675 MHz, 1980-2010 MHz, 2170-2200 MHz, 2483,5-2500 MHz, 2500-2520 MHz i 2670-2690 MHz za mobilnu satelitsku službu pogledati Rezolucije 212 (Rev. WRC-07) i 225 (Rev. WRC-07). (WRC-07)

RR 5.353A Prilikom primene procedure iz Odeljka II član 9. Pravilnika za mobilnu satelitsku službu u opsezima 1530-1544 MHz i 1626,5-1645,5 MHz prioritet se daje potrebama za spektrom koje imaju komunikacije za slučaj opasnosti, hitnosti i zbog bezbednosti u okviru Svetskog pomorskog sistema za opasnost i bezbednost (GMDSS). Pomorske mobilne satelitske komunikacije u svrhe opasnosti, hitnosti i bezbednosti imaju prioritetni pristup i raspoloživost kapaciteta u odnosu na sve druge mobilne satelitske komunikacije u datoj mreži. Mobilni-satelitski sistemi ne smeju da izazivaju neprihvatljive smetnje komunikacijama u svrhe opasnosti, hitnosti i bezbednosti u okviru GMDSS sistema, niti da zahtevaju zaštitu od istih. U obzir se uzima i prioritet koji imaju komunikacije u svrhe bezbednosti ostalih mobilnih satelitskih službi. (primenjuju se odredbe iz Rezolucije 222 (WRC-2000)).

RR 5.354 Korišćenje opsega 1525-1559 MHz i 1626,5-1660,5 MHz za mobilne satelitske službe podleže primeni procedure koordinacije saglasno sa odredbom tačke 9.11A Pravilnika.

RR 5.356 Korišćenje opsega 1544-1545 MHz za mobilnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) je ograničeno na komunikacije u svrhe opasnosti i bezbednosti (videti član 31. Pravilnika).

RR 5.357 Prenos signala u opsegu 1545-1555 MHz od terestričkih vazduhoplovnih stanica direktno do vazduhoplovnih stanica, ili između vazduhoplovnih stanica, u vazduhoplovnoj mobilnoj (R) službi su dozvoljene kada se takve emisije koriste za proširene ili dodatne veze satelit-vazduhoplov.

RR 5.357A Prilikom primene procedure iz Odeljka II član 9. na mobilnu satelitsku službu u opsezima 1545-1555 MHz i 1646,5-1656,5 MHz prioritet se daje potrebama za spektrom koje ima vazduhoplovna mobilna satelitska (R) služba za prenos poruka sa prioritetima 1 do 6 iz člana 44 Pravilnika. Komunikacije vazduhoplovne mobilne satelitske (R) službe sa prioritetima 1 do 6 iz člana 44 Pravilnika imaju prioritetni pristup i raspoloživost kapaciteta, odnosno pravo prvenstva, u odnosu na sve druge mobilne satelitske komunikacije u datoj mreži. Mobilni-satelitski sistemi ne smeju da izazivaju neprihvatljive smetnje komunikacijama vazduhoplovne mobilne satelitske (R) službe sa prioritetima 1 do 6 iz člana 44 Pravilnika, niti da zahtevaju zaštitu od istih. U obzir se uzima i prioritet koji imaju komunikacije u svrhe bezbednosti ostalih mobilnih satelitskih službi (primenjuju se odredbe iz Rezolucije 222 (WRC-2000)).

RR 5.364 Korišćenje opsega 1610-1626,5 MHz za mobilnu satelitsku službu (Zemlja- svemir) i za radio-determinacijsku satelitsku službu (Zemlja-svemir), podleže koordinaciji u skladu sa tačkom 9.11A Pravilnika. Mobilna zemaljska stanica koja radi u bilo kojoj od dve službe u ovom opsegu ne sme da proizvodi gustinu ekvivalentne izotropne izračene snage veću od -15 dB(W /4 kHz) u delu opsega koji koriste sistemi koji rade u skladu sa odredbom tačke 5.366 Pravilnika (na koju se primenjuje odredba tačke 4.10 Pravilnika) , osim u slučaju drugačijeg dogovora sa ugroženim administracijama. U delu opsega gde takvi sistemi ne rade, srednja gustina e.i.r.p. mobilne zemaljske stanice ne sme da bude veća od -3 dB(W /4 kHz). Stanice mobilne satelitske službe ne mogu da zahtevaju zaštitu od stanica u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi, stanica koje rade u skladu sa notom 5.366 Pravilnika i stanica u fiksnoj službi koje rade u skladu sa notom 5.359 Pravilnika. Administracije koje su odgovorne za koordinaciju mobilnih satelitskih mreža dužne su da ulože maksimalan napor da obezbede zaštitu stanicama koje rade saglasno sa notom 5.366 Pravilnika.

RR 5.365 Korišćenje opsega 1613,8-1626,5 MHz za mobilnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) podleže koordinaciji saglasno odredbi tačke 9.11A Pravilnika.

RR 5.366 Opseg 1610-1626,5 MHz je na globalnom nivou rezervisan za korišćenje i razvoj pomoćnih elektronskih uređaja na letelicama koji se koriste za vazduhoplovnu navigaciju i za sve prateće uređaje na zemlji ili satelitu. Takvo korišćenje satelita podleže zaključivanju sporazuma u skladu sa odredbom tačke 9.21 Pravilnika.

RR 5.367 Dodatna namena: opsezi 1610-1626,5 MHz i 5000-5150 MHz su takođe namenjeni vazduhoplovnoj mobilnoj-satelitskoj (R) službi na primarnoj osnovi i podležu zaključivanju sporazuma u skladu da odredbom tačke 9.21 Pravilnika.

RR 5.368 Odredbe tačke 4.10 Pravilnika ne primenjuju se u opsegu 1610-1626,5 MHz na radio-determinacijsku satelitsku i mobilnu satelitsku službu, izuzimajući vazduhoplovnu radionavigacionu-satelitsku službu.

RR 5.371 Dodatna namena: u Regionu 1, opsezi 1610-1626,5 MHz (Zemlja-svemir) i 2483,5-2500 MHz (svemir-Zemlja) su takođe namenjeni radio-determinacijskoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi i podležu zaključivanju sporazuma u skladu da odredbom tačke 9.21 Pravilnika.

RR 5.372 Stanice radio-determinacijske satelitske službe i mobilne satelitske službe ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama radio-astronomske službe koje koriste opseg 1610,6-1613,8 MHz (primenjuje se tačka 29.13 Pravilnika).

RR 5.375 Upotreba opsega 1645,5-1646,5 MHz od strane mobilne satelitske službe (Zemlja-svemir) i za međusatelitske veze ograničena je na komunikacije u slučaju opasnosti i radi bezbednosti (videti član 31. Pravilnika).

RR 5.376 Prenos signala u opsegu 1646,5-1656,5 MHz od vazduhoplovnih stanica u vazduhoplovnoj mobilnoj (R) službi direktno prema terestričkim vazduhoplovnim stanicama, ili između vazduhoplovnih stanica su takođe dozvoljene kada se takav prenos signala koristi da se prošire ili dopune veze vazduhoplov-satelit.

RR 5.376A Mobilne zemaljske stanice koje rade u opsegu 1660-1660,5 MHz ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama u radio-astronomskoj službi.(WRC-97)

RR 5.379A Od administracija se zahteva da pruže maksimalnu zaštitu u opsegu 1660,5-1668,4 MHz za buduća istraživanja u radio astronomiji, naročito eliminišući prenos signala vazduh-Zemlja u službi meteoroloških pomoćnih sredstava u opsegu 1664,4-1668,4 MHz u najkraćem roku.

RR 5.379B Korišćenje opsega 1668-1675 MHz od strane mobilne satelitske službe je predmet koordinacije prema članu 9.11A Pravilnika. U opsegu 1668-1668,4 MHz primenjuje se Rezolucija 904 (WRC-07). (WRC-07)

RR 5.379C U cilju zaštite radio-astronomske službe u opsegu 1668-1670 MHz, ukupna gustina fluksa snage koja potiče od mobilnih zemaljskih stanica u mreži mobilne satelitske službe koja radi u ovom opsegu ne sme da bude veća od -181 dB(W/m2) u 10 MHz i 194 dB(W/m2) u 20 kHz za više od 2% integracionog perioda od 2000 s, kod radio-astronomske stanica koja su upisane u Glavni međunarodni registar frekvencija (Master International Frequency Register-MIFR). (WRC-03)

RR 5.379D Kod zajedničkog korišćenja opsega 1668,4-1675 MHz za mobilnu satelitsku službu i fiksnu i mobilnu službu primenjuje se Rezolucija 744 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

RR 5.380A U opsegu 1670-1675 MHz stanice u mobilnoj satelitskoj službi neće izazivati štetne smetnje ili da ograniče razvoj postojećim zemaljskim stanicama u meteorološkoj-satelitskoj službi koje su notifikovane pre 1. januara 2004 godine. Svaka nova dodela zemaljskim stanicama u ovom opsegu treba da bude zaštićena od štetnih smetnji od stanica u mobilnoj satelitskoj službi. (WRC-07)

RR 5.384A Opsezi, ili delovi opsega 1710-1885 MHz, 2300-2400 MHz i 2500-2690 MHz su prepoznati kao opsezi za uvođenje IMT (International Mobile Telecommunications) u skladu sa Rezolucijom 223 (Rev. WRC-07).Ovo ne isključuje korišćenje datog opsega od strane drugih službi kojima je opseg namenjen i ne utvrđuje prioritet u Pravilniku. (WRC-07)

RR 5.388 Opsezi 1885-2025 MHz i 2110-2200 MHz predviđeni su, na globalnom nivou, za uvođenje sistema Međunarodnih mobilnih telekomunikacija–2000 (IMT-2000). Ovo ne isključuje korišćenje datih opsega od strane službi kojima su oni namenjeni. Opsezi će biti raspoloživi za IMT-2000 saglasno sa Rezolucijom 212 (Rev.WRC-97). (Videti takođe Rezoluciju 223 (WRC-2000)). (WRC-2000)

RR 5.389A Korišćenje opsega 1980-2010 MHz i 2170-2200 MHz od strane mobilne satelitske službe podleže koordinaciji saglasno sa odredbom tačke 9.11A Pravilnika i sa odredbama Rezolucije 716 (Rev.WRC-2000). (WRC-07)

RR 5.391 Prilikom dodeljivanja frekvencija stanicama u mobilnoj službi u opsezima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz, administracije neće uvoditi mobilne sisteme sa gusto raspoređenim stanicama, u skladu sa preporukom ITU-R SA.1154, i treba da uzmu u obzir ovu preporuku prilikom uvođenja mobilnih sistema bilo koje vrste.

RR 5.396 Svemirske stanice radio-difuzne satelitske službe u opsegu 2310-2360 MHz, koje rade saglasno sa tačkom 5.393 Pravilnika, a mogu da utiču na rad službi kojima je ovaj opseg namenjen u drugim zemljama, treba da se koordiniraju i notifikuju saglasno sa Rezolucijom 33 (Rev. WRC-97). Komplementarne terestričke radio-difuzne stanice bilateralno se koordiniraju sa susednim zemljama pre puštanja u rad.

RR 5.398 Na radio-determinacijsku satelitsku službu u opsegu 2483,5-2500 MHz ne primenjuju se odredbe tačke 4.10 Pravilnika.

RR 5.399 U Regionu 1, u zemljama koje nisu navedene u noti 5.400 Pravilnika, stanice radio-determinacijske satelitske službe ne smeju izazivati štetne smetnje stanicama radio-lokacijske službe, niti zahtevati zaštitu od istih.

RR 5.402 Korišćenje opsega 2483,5-2500 MHz za satelitsku mobilnu i satelitsku radio-determinacijsku službu podleže koordinaciji saglasno odredbi tačke 9.11A Pravilnika. Od administracija se zahteva da preduzmu sve moguće mere da spreče štetne smetnje radio-astronomskoj službi od emisija u opsegu 2483,5-2500 MHz, a posebno od drugog harmonika koji pada u opseg 4990-5000 MHz koji je na globalnom nivou namenjen radio-astronomskoj službi.

RR 5.413 Prilikom planiranja sistema u radio-difuznoj satelitskoj službi u opsegu 2500-2690 MHz od administracija se zahteva da preduzmu sve potrebne korake da bi zaštitile radio-astronomsku službu u opsegu 2690-2700 MHz.

RR 5.414 Namena frekvencijskog opsega 2500-2520 MHz za mobilnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) podleže koordinaciji prema odredbi tačke 9.11A Pravilnika.(WRC-07)

RR 5.416 Korišćenje opsega 2520-2670 MHz za satelitsku radio-difuznu službu je ograničeno na nacionalne i regionalne sisteme za zajednički prijem i podleže zaključivanju sporazuma u skladu sa odredbom tačke 9.21 Pravilnika. Administracije su u ovom opsegu dužne da primenjuju odredbe tačke 9.19 prilikom bilateralnih i multilateralnih pregovora. (WRC-07)

RR 5.417C Korišćenje opsega 2605-2630 MHz od strane ne-geostacionarnih satelitskih sistema u radio-difuznoj satelitskoj službi (zvuk), shodno odredbi tačke 5.417A Pravilnika, za koje je informacija o završenoj koordinaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika ili informacija o notifikaciji dostavljena posle 4. jula 2003. podleže primeni odredaba tačke 9.12 Pravilnika (WRC-03).

RR 5.417D Korišćenje opsega 2605-2630 MHz od strane geostacionarnih satelitskih mreža za koje je informacija o završenoj koordinaciji u skladu sa Appendix 4 ili informacija o notifikaciji dostavljena posle 4. jula 2003. podleže primeni odredaba tačke 9.13 Pravilnika uzimajući u obzir ne-geostacionarne-satelitske sisteme u radio-difuznoj satelitskoj službi (zvuk), shodno odredbi tačke 5.417A Pravilnika, dok se odredba tačke 22.2 Pravilnika ne primenjuje. (WRC-03).

RR 5.418B Korišćenje opsega 2630-2655 MHz od strane ne-geostacionarnih satelitskih sistema u radio-difuznoj satelitskoj službi (zvuk), shodno odredbi tačke 5.418 Pravilnika, za koje je informacija o završenoj koordinaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika ili informacija o notifikaciji dostavljena posle 2. juna 2000. podleže primeni odredaba tačke 9.12 Pravilnika (WRC-03).

RR 5.418C Korišćenje opsega 2630-2655 MHz od strane geostacionarnih-satelitskih mreža za koje za koje je informacija o završenoj koordinaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika ili informacija o notifikaciji dostavljena posle 2. juna 2000. podleže primeni odredaba tačke 9.13 Pravilnika uzimajući u obzir ne-geostacionarne-satelitske sisteme u radio-difuznoj satelitskoj službi (zvuk), shodno odredbi tačke 5.418 Pravilnika, dok se odredba tačke 22.2 Pravilnika ne primenjuje. (WRC-03).

RR 5.423 Opseg 2700-2900 MHz koriste zemaljski radari u meteorološke svrhe i rade na jednakoj osnovi sa stanicama vazduhoplovne radio-navigacijske službe.

RR 5.424A U opsegu 2900-3100 MHz stanice u radio-lokacijskoj službi ne smeju da izazivaju štetne smetnje radarskim sistemima u radio-navigacijskoj službi niti da zahtevaju zaštitu od istih. (WRC-03)

RR 5.425 U opsegu 2900-3100 MHz korišćenje sistema brodskih interogator transpondera (SIT) ograničeno je na podopseg: 2930-2950 MHz.

RR 5.426 Korišćenje opsega 2900-3100 MHz od strane vazduhoplovne radio-navigacijske službe je ograničeno na zemaljske radare.

RR 5.427 U opsezima 2900-3100 MHz i 9300-9500 MHz, odzivi od radarskih transpondera treba da budu imuni na odzive od radarskih stanica radio-farova (racons) i ne smeju da izazivaju štetne smetnje brodskim i vazduhoplovnim radarima u radio-navigacijskoj službi imajući u vidu odredbu tačke. 4.9 Pravilnika.

RR 5.430A Različita kategorija službe: U Albaniji, Alžiru, Nemačkoj, Andori, Saudijskoj Arabiji, Austriji, Azerbejdzanu, Bahreinu, Belgiji, Beninu, Bosni i Hercegovini, Bocvani, Bugarskoj, Burkini Faso, Kamerunu, Kipru, Vatikanu, Republici Kongo, Obali Slonovače, Hrvatskoj, Danskoj, Egiptu, Španiji, Estoniji, Finskoj, Francuskoj i francuskim prekomorskim departmanima i zajednicama u Regionu 1, Gabonu, Gruziji, Grčkoj, Gvineji, Mađarskoj, Irskoj, Islandu, Izraelu, Italiji, Jordanu, Kuvajtu, Lesotu, Letoniji, Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Lihtenštajnu, Litvaniji, Malaviju, Maliju, Malti, Maroku, Mauritaniji, Moldaviji, Monaku, Mongoliji, Crnoj Gori, Mozambiku, Namibiji, nigeru, Norveškoj, Omanu, Holandiji, Poljskoj, Portugalu, Kataru, Sirijskoj Arapskoj Republici, Slovačkoj, Češkoj, Rumuniji, Ujedinjenom Kraljevstvu, San Marinu, Senegalu, Srbiji, Sijera Leoneu, Sloveniji, Južnoj Africi, Švedskoj, Švajcarskoj, Svazilendu, Čadu, Togu, Tunisu, Turskoj, Ukrajini, Zambiji i Zimbabveu, opseg 3400-3600 MHz je namenjen mobilnoj službi, izuzev vazduhoplovne mobilne službe, na primarnoj osnovi, i podleže zaključivanju sporazuma sa drugim administracija u skladu sa odredbom tačke 9.21 Pravilnika i određen je za IMT. Ovo ne isključuje korišćenje datog opsega za bilo koju drugu primenu u službama kojima je opseg namenjen i ne utvrđuje prioritet u Pravilniku. Prilikom koordinacije se takođe primenjuju odredbe tačaka 9.17 i 9.18 Pravilnika. Pre nego što administracija pusti u rad (baznu ili mobilnu) stanicu u mobilnoj službi u ovom opsegu, dužna je da obezbedi da gustina fluksa snage (pfd) na 3 m iznad zemlje nije veća od -154,5 dBW/(m2 4 kHz) više od 20 procenata vremena na granici sa teritorijom bilo koje druge administracije. Ovo ograničenje može da se poveća na teritoriji svake zemlje čija je administracija saglasna. U cilju da se obezbedi da se ograničenje pfd na granici sa teritorijom svih drugih administracija, poštuje, obavljaju se proračuni i verifikacija, uzimajući u obzir sve relevantne informacije, uz saglasnost obe administracije (administracije odgovorne za terestričku stanicu i admninistracije odgovorne za zemaljsku stanicu), uz pomoć Biroa za radio-komunikacije, ukoliko je potrebno. U slučaju neslaganja, proračune i verifikacije pfd-a obavlja Biro za radio-komunikacije, uzimajući u obzir gorenavedene informacije. Stanice u mobilnoj službi u opsegu 3400-3600 MHz ne mogu da zahtevaju zaštitu od svemirskih stanica koja je veća od one navedene u Tabeli 21-4 Pravilnika (Izdanje 2004). Ova namena stupa na snagu 17. novembra 2010. godine. (WRC-07)

RR 5.438 Korišćenje opsega 4200-4400 MHz za vazduhoplovnu radio-navigacijsku službu rezervisano je isključivo za radio-visinomere ugrađene na avionima i za prateće transpondere na tlu. Međutim, pasivno detektovanje u satelitskoj službi istraživanja Zemlje i službi istraživanja svemira može da se dozvoli u ovom opsegu na sekundarnoj osnovi (ne obezbeđuje se zaštita od strane radio-visinomera).

RR 5.440 Satelitska služba etalona frekvencije i signale tačnog vremena mogu da koriste frekvenciju 4202 MHz za prenos svemir-Zemlja i frekvenciju 6427 MHz za prenos Zemlja-svemir. Takav prenos je ograničen na opseg (2 MHz oko ovih frekvencija i podleže zaključivanju sporazuma u skladu sa odredbom tačke 9.21 Pravilnika.

RR 5.441 Korišćenje opsega 4500-4800 MHz (svemir-Zemlja), 6725-7025 MHz (Zemlja–svemir) za fiksnu satelitsku službu treba da je u saglasnosti sa odredbama Appendix 30V Pravilnika. Korišćenje opsega 10,7-10,95 GHz (svemir-Zemlja), 11,2-11,45 GHz (svemir–Zemlja) i 12,75-13,25 GHz (Zemlja-svemir) od strane geostacionarnih satelitskih sistema u fiksnoj satelitskoj službi treba da je u saglasnosti sa odredbama Appendix 30V Pravilnika. Korišćenje opsega 10,7-10,95 GHz (svemir-Zemlja), 11,2-11,45 GHz (svemir–Zemlja) i 12,75-13,25 GHz (Zemlja-svemir) od strane ne-geostacionarnih satelitskih sistema u fiksnoj satelitskoj službi podleže odredbama tačke 9.12 Pravilnika za koordinaciju sa ostalim ne-geostacionarnim satelitskim sistemima u fiksnoj satelitskoj službi. Ne-geostacionarni satelitski sistemi u fiksnoj satelitskoj službi ne mogu da zahtevaju zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u fiksnoj satelitskoj službi koje rade u saglasnosti sa Pravilnikom, bez obzira na datum kad je Birou dostavljena informacija o završenoj koordinaciji ili informacija o notifikaciji, bilo za ne-geostacionarne satelitske sisteme u fiksnoj satelitskoj službi, bilo za geostacionarne satelitske mreže, i ne primenjuje odredba tačke 5.43A Pravilnika. Ne-geostacionarni satelitski sistemi u fiksnoj satelitskoj službi u gornjim opsezima treba da rade tako da svaka evantualna neprihvatljiva smetnja nastala u toku rada, može brzo da se otkloni. (WRC-2000)

RR 5.442 U opsezima 4825-4835 MHz i 4950-4990 MHz, namena za mobilnu službu je ograničena na mobilnu izuzev vazduhoplovne mobilne službe. Ovakva upotreba treba da bude u skladu sa Rezolucijom 416 (WRC-07) i ne sme da izaziva štetne smetnje fiksnoj službi. (WRC-07)

RR 5.443B U cilju da ne izazovu štetne smetnje mikrotalasnim sistemima za instrumentalno sletanje koji rade iznad 5030 MHz, ukupna gustina fluksa snage na površini Zemlje u opsegu 5030-5150 MHz nastala od svih svemirskih stanica u okviru bilo kog sistema radio-navigacijske satelitske službe (svemir-Zemlja) koji radi u opsegu 5010-5030 MHz ne treba da bude veća od –124,5 dB(W/m2) u opsegu od 150kHz. U cilju da ne izaziva štetne smetnje radioastronomskoj službi u opsegu 4990-5000 MHz, sistemi radio-navigacijske satelitske službe koji rade u opsegu 5010-5030 MHz treba da se pridržavaju granica u opsegu 4990-5000 MHz koje su definisane u Rezoluciji 741B (WRC-03). (WRC-03)

RR 5.444 Opseg 5030-5150 MHz biće korišćen za rad međunarodnog standardnog sistema za precizno sletanje i prizemljenje (mikrotalasni sistem za instrumentalno sletanje). U opsegu 5030-5091 MHz, zahtevi ovog sistema imaju prednost u ovom opsegu. Kod korišćenja opsega 5091-5150 MHz, primenjuju se odredbe tačke. 5.444A Pravilnika i Rezolucija 114 (Rev.WRC-03). (WRC-07)

RR 5.444A Dodatna namena: opseg 5091-5150 MHz je takođe namenjen fiksnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) na primarnoj osnovi. Ova namena je ograničena na spojne veze ne-geostacionarnih mobilnih satelitskih sistema u mobilnoj satelitskoj službi i podleže koordinaciji u skladu sa tačkom 9.11A Pravilnika.

U opsegu 5091-5150 MHz takođe važe sledeći uslovi:

-do 1. januara 2018. godine korišćenje opsega 5091-5150 MHz od strane spojnih veza ne-geostacionarnih mobilnih satelitskih sistema u mobilnoj satelitskoj treba da bude u skladu sa Rezolucijom 114 (Rev.WRC-03);

– do 1. januara 2108. godine potrebe postojećih i planiranih međunarodnih standardnih sistema za vazduhoplovnu radio-navigacijsku službu koje ne mogu da se zadovolje u opsegu 5000-5091 MHz imaju prednost u odnosu na druge upotrebe u ovom opsegu;

-posle 1. januara 2016. godine nema novih frekvencijskih dodela za zemaljske stanice koje obezbeđuju spojne veze za ne-geostacionarne mobilne satelitske sisteme;

-posle 1.januara 2018. godine fiksna satelitska služba će raditi na sekundarnoj osnovi u odnosu na vazduhoplovnu radio-navigacijsku službu. (WRC-03)

RR 5.444B Korišćenje opsega 5091-5150 MHz od strane vazduhoplovne mobilne službe je ograničeno na:

– sisteme koji rade u vazduhoplovnoj mobilnoj (R) službi i u skladu sa međunarodnim vazduhoplovnim standardima, i to samo za primene na površini aerodroma. Ovakva upotreba je u skladu sa Rezolucijom 748 (WRC-07);

– vazduhoplovna telemetrija od vazduhoplovnih stanica (videti odredbu tačke 1.83 Pravilnika) u skladu sa Rezolucijom 418 (WRC-07);

– prenos vazduhoplovnih bezbednosnih signala. Ovakva upotreba je u skladu sa Rezolucijom 419 (WRC-07).

RR 5.446A Korišćenje opsega 5150-5350 MHz i 5470-5725 MHz od stanica u mobilnoj službi, izuzev vazduhoplovne mobilne službe, treba da bude u saglasnosti sa Rezolucijom 229 (WRC-03). (WRC-07)

RR 5.446B U opsegu 5150-5250 MHz stanice u mobilnoj službi ne mogu da zahtevaju zaštitu od zemaljskih stanica u fiksnoj satelitskoj službi. Odredba tačke 5.43A Pravilnika se ne primenjuje na mobilnu službu u odnosu na zemaljske stanice fiksne satelitske službe (WRC-03)

RR 5.446C Opseg 5150-5250 MHz je takođe namenjen za vazduhoplovnu mobilnu službu na primarnoj osnovi, ograničenu na vazduhoplovni telemetrijski prenos od vazduhoplovnih stanica (videti odredbu tačke 1.83 Pravilnika) u skladu sa Rezolucijom 418 (WRC-07). Ove stanice ne mogu da zahtevaju zaštitu od drugih stanica koje rade u skladu sa članom 5 Pravilnika. Odredba tačke 5.43 Pravilnika se ne primenjuje. (WRC-07)

RR 5.447D Namena opsega 5250-5255 MHz za službu istraživanja svemira na primarnoj osnovi je ograničena na aktivne senzore na svemirskim letelicama. Druga korišćenja opsega od strane službi istraživanja svemira su na sekundarnoj osnovi. (WRC-97)

RR 5.447F U opsegu 5250-5350 MHz stanice u mobilnoj službi ne mogu da zahtevaju zaštitu od radio-lokacijske službe, satelitske službe za istraživanje Zemlje (aktivno) i službe istraživanja svemira (aktivno). Ove službe ne mogu mobilnoj službi da nametnu strožu zaštitu, na osnovu karakteristika sistema i kriterijuma ometanja, od one definisane u Preporukama ITU-R M.1638 i ITU-R SA.1632. (WRC-03)

RR 5.448A Satelitska služba za istraživanje Zemlje (aktivno) i služba za istraživanja svemira (aktivno) u frekvencijskom opsegu 5250-5350 MHz ne mogu da zahtevaju zaštitu od radio-lokacijske službe. Odredba tačke 5.43 Pravilnika se ne primenjuje. (WRC-03)

RR 5.448V Satelitska služba za istraživanje Zemlje (aktivno) koja radi u opsegu 5350-5570 MHz i služba istraživanja svemira (aktivno) koja radi u opsegu 5460-5570 MHz ne sme da izaziva štetne smetnje vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi u opsegu 5350- 5460 MHz, radio-navigacijskoj službi u opsegu 5460-5470 MHz i pomorskoj radio-navigacijskoj službi u opsegu 5470-5570 MHz. (WRC-03)

RR 5.448C Služba istraživanja svemira (aktivno) koja radi u opsegu 5350-5460 MHz ne sme da izaziva štetne smetnje drugim službama kojima je ovaj opseg namenjen, niti da zahteva zaštitu od istih. (WRC-03)

RR 5.448D U frekvencijskom opsegu 5350-5470 MHz stanice u radio-lokacijskoj službi ne smeju da izazivaju štetne smetnje radarskim sistemima u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi koja radi u saglasnosti sa tačkom 5.449 Pravilnika, niti da zahteva zaštitu od istih. (WRC-03)

RR 5.449 Korišćenje opsega 5350-5470 MHz u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi ograničeno je na radare na letelicama i pripadajuće radio-farove na letelicama.

RR 5.450A U opsegu 5470-5725 MHz stanice u mobilnoj službi ne mogu da zahtevaju zaštitu od radio-determinacijskih službi. Radio-determinacijske službe ne mogu da nameću mobilnoj službi strožije kriterijume zaštite, zasnovane na karakteristikama sistema i kriterijumu interferencije, od onih koje su navedene u Preporuci ITU-R M.1638. (WRC-03)

RR 5.450B U frekvencijskom opsegu 5470-5650 MHz stanice u radio-lokacijskoj službi, izuzev radara na Zemlji koji se koriste u meteorološke svrhe u opsegu 5600-5650 MHz, ne smeju da izazivaju štetne smetnje radarskim sistemima u pomorskoj radio-navigacijskoj službi, niti da zahtevaju zaštitu od istih. (WRC-03)

RR 5.452 Između 5600 MHz i 5650 MHz, zemaljski radari koji se koriste za potrebe meteorologije rade na jednakoj osnovi sa stanicama pomorske radio-navigacijske službe.

RR 5.457A U opsezima 5925-6425 MHz i 14-14,5 GHz, zemaljske stanice na plovilima (board vessels) mogu da komuniciraju sa svemirskim stanicama u fiksnoj satelitskoj službi. Takva upotreba treba da bude u skladu sa Rezolucijom 902 (WRC-03). (WRC-03)

RR 5.458B Namena za smer svemir-Zemlja u fiksnoj satelitskoj službi u opsegu 6700-7075 MHz je ograničena na spojne veze za ne-geostacionarne satelitske sisteme mobilne satelitske službe i predmet je koordinacije saglasno odredbi tačke 9.11A Pravilnika. Na korišćenje opsega 6700-7075 MHz (svemir-Zemlja) od strane spojnih veza ne-geostacionarnih satelitskih sistema u mobilnoj satelitskoj službi ne primenjuje se odredba tačke 22.2 Pravilnika.

RR 5.460 Korišćenje opsega 7145-7190 MHz za službu istraživanja svemira (Zemlja-svemir) je ograničeno na daleki svemir; emisije u daleki svemir u opsegu 7190-7235 MHz nisu dozvoljene. Geostacionarni sateliti u službi istraživanja svemira koji rade u opsegu 7190-7235 MHz ne mogu da zahtevaju zaštitu od postojećih ili budućih stanica fiksnih ili mobilnih službi, pri čemu se ne primenjuje odredba tačke 5.43 Pravilnika. (WRC-03)

RR 5.461A Korišćenje opsega 7450-7550 MHz od strane meteorološke satelitske službe (svemir-Zemlja) je ograničeno na geostacionarne satelitske sisteme. Ne-geostacionarni meteorološki satelitski sistemi u ovom opsegu notifikovani pre 30. novembra 1997. mogu da nastave sa radom na primarnoj osnovi do kraja svog radnog veka. (WRC-97).

RR 5.461B Korišćenje opsega 7750-7850 MHz od strane meteorološke satelitske službe (svemir-Zemlja) je ograničeno na ne-geostacionarne satelitske sisteme. (WRC-97)

RR 5.462A U Regionima 1 i 3 (osim u Japanu) u opsegu 8025-8400 MHz, satelitska služba istraživanja Zemlje koja koristi geostacionarne satelite neće da stvara gustinu fluksa snage veću od sledećih provizornih vrednosti za upadni ugao (θ) bez saglasnosti ugrožene administracije:

-174 dB(W/m2) u opsegu od 4 kHz za 0 ° ≤ θ < 5°

-174+0,5 *(θ-5) dB(W/m2) u opsegu od 4 kHz za 5° ≤ θ < 25°

-164 dB(W/m2) u opsegu od 4 kHz za 25° ≤ θ < 90°

Navedene vrednosti podležu razmatranju u skladu sa Rezolucijom 124 (WRC-97).((

RR 5.463 Vazduhoplovnim stanicama nije dozvoljeno da emituju u opsegu 8025-8400 MHz (WRC–97).

RR 5.465 U službi istraživanja svemira korišćenje opsega 8400-8450 MHz je ograničeno na duboki svemir.

RR 5.469A U opsegu 8550-8650 MHz, stanice u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama radio-lokacijske službe, niti da ograničavaju njihovo korišćenje i razvoj.

RR 5.470 Korišćenje opsega 8750-8850 MHz za vazduhoplovnu radio-navigacijsku službu ograničeno je na pomoćne navigacijske uređaje sa Doplerovim efektom na letelicama, sa centralnom frekvencijom 8800 MHz.

RR 5.472 U opsezima: 8850-9000 MHz i 9200-9225 MHz, pomorska radio-navigacijska služba ograničena je na obalne radare.

RR 5.473A U opsegu 9000-9200 MHz stanice koje rade u radio-lokacijskoj službi ne smeju da izazivaju štetne smetnje sistemima navedenim u odredbi tačke 5.337 Pravilnika koji rade u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi ili radarskim sistemima u pomorskoj radio-navigacijskoj službi koji rade u ovom opsegu na primarnoj osnovi u zemljama navedenim u noti 5.471 Pravilnika, niti da zahtevaju zaštitu od istih. (WRC-07)

RR 5.474 U opsegu 9200-9500 MHz mogu se koristiti transponderi za traganje i spasavanje (SART), uzimajući u obzir odgovarajuće preporuke ITU-R (videti takođe član 31. Pravilnika).

RR 5.475 Korišćenje opsega 9300-9500 MHz za vazduhoplovnu radio-navigacijsku službu ograničeno je na vremenske radare na letelicama i radare na tlu. Dodatno, radarske stanice radio-farova na tlu u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi dozvoljeni su u opsegu 9300-9320 MHz, pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje pomorskoj radio-navigacijskoj službi. (WRC-07)

RR 5.475A Korišćenje opsega 9300-9500 MHz za službu istraživanja Zemlje satelitom (aktivno) i službu istraživanja svemira (aktivno) je ograničeno na sisteme koji zahtevaju širinu opsega veću od 300 MHz tako da ne mogu u potpunosti da se smeste unutar opsega 9500-9800 MHz. (WRC-07)

RR 5.475V U opsegu 9300-9500 MHz, stanice koje rade u radio-lokacijskoj službi ne smeju da izazivaju štetne smetnje radarima koji rade u radio-navigacijskoj službi u saglasnosti sa Pravilnikom, niti da zahtevaju zaštitu od istih. Zemaljski radari korišćeni za meteorološke svrhe imaju prioritet u odnosu na druge radio-lokacijskim upotrebe. (WRC-07)

RR 5.476A U opsegu 9300-9800 MHz stanice u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama radio-navigacijske i radio-lokacijske službe, niti da zahtevaju zaštitu od istih. (WRC-07)

RR 5.478A U opsegu 9800-9900 MHz, stanice u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (aktivno) i službi istraživanja svemira (aktivno) ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama u fiksnoj službi koje su u ovom opsegu namenjene na sekundarnoj osnovi, niti da zahtevaju zaštitu od istih

RR 5.478B Korišćenje opsega 9800-9900 MHz za satelitsku službu istraživanja Zemlje (aktivno) i službu istraživanja svemira (aktivno) je ograničeno na sisteme koji zahtevaju širinu opsega veću od 500 MHz tako da ne mogu u potpunosti da se smeste unutar opsega 9300-9800 MHz. (WRC-07)

RR 5.482 U opsegu 10,60-10,68 GHz, snaga koja se dovodi na antenu stanica u fiksnoj službi i mobilnoj službi, izuzev vazduhoplovne mobilne službe, ne sme da bude veća od –3 dBW. Ovo ograničelje može da se poveća na osnovu sporazuma koji se zaključuje saglasno sa odredbom tačkom 9.21 Pravilnika. (WRC-07)

RR 5.482A Za zajedničko korišćenje opsega 10,60-10,68 GHz između satelitske službe istraživanja Zemlje (pasivno) i fiksne i mobilne službe, izuzev vazduhoplovne mobilne službe, primenjuje se Rezolucija 751 (WRC-07).

RR 5.484 Korišćenje opsega 10,7-11,7 GHz od strane fiksne satelitske službe (Zemlja-svemir) je ograničeno na spojne veze za radio-difuznu satelitsku službu.

RR 5.484A Korišćenje opsega 10,95-11,2 GHz (svemir-Zemlja), 11,45-11,7 GHz (svemir-Zemlja), 11,7-12,2 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 2, 12,2-12,75 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 3, 12,5-12,75 GHz (svemir-Zemlja) Regionu 1, 13,75-14,5 GHz (Zemlja-svemir), 17,8-18,6 GHz (svemir-Zemlja), 19,7-20,2 GHz (svemir-Zemlja), 27,5-28,6 GHz (Zemlja-svemir), 29,5-30 GHz (Zemlja-svemir) za ne-geostacionarne satelitske sisteme u fiksnoj satelitskoj službi podleže primeni odredaba tačke 9.12 Pravilnika koje se odnose na koordinaciju sa drugim ne-geostacionarnim satelitskim sistemima u fiksnoj satelitskoj službi. Ne-geostacionarni satelitski sistemi u fiksnoj satelitskoj službi ne mogu da zahtevaju zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u fiksnoj satelitskoj službi koje rade saglasno sa Pravilnikom, bez obzira na datum kada je Birou dostavljena informacija o završenoj koordinaciji odnosno informacija o notifikaciji za ne-geostacionarne satelitske sisteme u fiksnoj satelitskoj službi i informacija o završenoj koordinaciji odnosno informacija o notifikaciji za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se ne primenjuje odredba tačke 5.43A Pravilnika. Ne-geostacionarni satelitski sistemi u fiksnoj satelitskoj službi u navedenim opsezima treba da rade tako da svaka eventualna neprihvatljiva smetnja nastala u toku rada, može brzo da se otkloni. (WRC-2000).

RR 5.487 U opsegu 11,7-12,5 GHz fiksna, mobilna, izuzev vazduhoplovne mobilne, i radio-difuzna služba, ne smeju da izazivaju štetne smetnje radio-difuznim satelitskim stanicama koje rade saglasno sa Planom iz Appendix 30 Pravilnika, niti da zahtevaju zaštitu od istih.

RR 5.492 Dodele stanicama radio-difuzne satelitske službe koje su u saglasnosti sa odgovarajućim regionalnim planom ili su upisane u listu za Region 1 iz Appendix 30, mogu takođe da se koriste za prenos signala u fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) pod uslovom da ovakav prenos signala ne izaziva veće smetnje niti zahteva veću zaštitu u odnosu na radio-difuzne satelitske službe koje rade saglasno sa Planom ili Listom. (WRC-2000).

RR 5.497 Korišćenje opsega 13,25-13,4 GHz od strane vazduhoplovne radio-navigacijske službe ograničeno je na navigacione pomoćne uređaje koji koriste Doplerov efekat.

RR 5.498A Satelitska služba istraživanja Zemlje (aktivna) i služba istraživanja svemira (aktivna) koje rade u opsegu 13,25-13,4 GHz ne smeju da izazivaju štetne smetnje vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi, niti da ograničavaju njeno korišćenje i razvoj. (WRC-97)

RR 5.501A Namena opsega 13,4-13,75 GHz za službu istraživanja svemira na primarnoj osnovi je ograničena na aktivne senzore na svemirskim letelicama. Ostala korišćenja opsega od strane službe istraživanja svemira su na sekundarnoj osnovi. (WRC-97)

RR 5.501B U opsegu 13,40-13,75 GHz satelitska službe istraživanja Zemlje (aktivna) i služba istraživanja svemira (aktivna) ne smeju da izazivaju štetne smetnje radio-lokacijskoj službi, niti da ograničavaju njeno korišćenje i razvoj.

RR 5.502 U opsegu 13,75-14 GHz, zemaljska stanica u geostacionarnoj mreži u fiksnoj satelitskoj službi treba da ima minimalni prečnik antene od 1,2 m a zemaljska stanica u ne-geostacionarnom sistemu u fiksnoj satelitskoj službi treba da ima minimalni prečnik antene od 4,5 m. Dodatno, srednja vrednost e.i.r.p. u toku jedne sekunde izračena od stanice u radio-lokacijskoj ili radio-navigacijskoj službi ne sme da bude veća od 59 dBW za elevacione uglove iznad 2( i 65 dBW na manjim uglovima. Pre nego što administracija pusti u rad zemaljsku stanicu u geostacionarnoj-satelitskoj mreži u fiksnoj satelitskoj službi u ovom opsegu sa antenom manjom od 4,5 m, treba da osigura da proizvedena gustina fluksa snage zemaljske stanice ne bude veća od:

-115 dB(W/(m2·10MHz)) više od 1% vremena na 36 m iznad nivoa mora pri niskom nivou mora, u skladu sa zvaničnim parametrima obalne države;

-115 dB(W/(m2 ·10MHz)) više od 1% vremena na 3 m iznad zemlje na granici teritorije administracije koja upotrebljava ili planira da upotrebi kopnene mobilne radare u ovom opsegu, ukoliko prethodno nije postignut drugačiji sporazum.

Za zemaljske stanice u fiksnoj satelitskoj službi koje imaju antenu prečnika 4,5 m ili više, e.i.r.p. svake emisije treba da bude najmanje 68 dBW i ne treba da bude veći od 85 dBW. (WRC-03)

RR 5.504 Korišćenje opsega 14-14,3 GHz od strane radionavigacijske službe treba da bude takvo da se obezbedi dovoljna zaštita svemirskim stanicama u fiksnoj satelitskoj službi.

RR 5.504A U opsegu 14-14,5 GHz, avionske zemaljske stanice u sekundarnoj vazduhoplovnoj mobilnoj satelitskoj službi mogu takođe da komuniciraju sa svemirskim stanicama u fiksnoj satelitskoj službi. Primenjuju se tačke 5.29, 5.30 i 5.31 Pravilnika. (WRC-03)

RR 5.506A U opsegu 14-14,5 GHz brodske zemaljske stanice sa e.i.r.p. većom od 21 dBW rade pod istim uslovima kao zemaljske stanice na plovilima, saglasno sa Rezolucijom 902 (WRC-03). Ova fusnota se ne primenjuje na brodske zemaljske stanice za koje je kompletna informacija u skladu sa Appendix 4 Pravilnika dostavljena Birou za radio-komunikacije pre 5. jula 2003. godine.

RR 5.506B Zemaljske stanice na brodovima koje su u vezi sa svemirskim stanicama u fiksnoj satelitskoj službi mogu da rade u frekvencijskom opsegu 14-14,5 GHz, bez prethodne saglasnosti od Kipra, Grčke i Malte, unutar minimalne udaljenosti od ovih zemalja date u Rezoluciji 902 (WRC-03). (WRC-03)

RR 5.511A Opseg 15,43-15,63 GHz je takođe namenjen za fiksnu satelitsku službu (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. Korišćenje opsega 15,43-15,63 GHz od strane fiksne satelitske službe (svemir-Zemlja i Zemlja-svemir) je ograničeno na spojne veze u ne-geostacionarnim sistemima u mobilnoj satelitskoj službi, koje podležu koordinaciji saglasno tački 9.11A Pravilnika. Korišćenje opsega 15,43-15,63 GHz u fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) je ograničeno na spojne veze u ne-geostacionarnim sistemima u mobilnoj satelitskoj službi za koje je informacija o karakteristikama (Advance Publication Information) dostavljena Birou pre 2. juna 2000. U smeru svemir-Zemlja minimalni elevacioni ugao zemaljske stanice iznad ravni lokalnog horizonta i dobitak u pravcu ravni lokalnog horizonta i minimalno koordinaciono rastojanje radi zaštite zemaljske stanice od štetne smetnje treba da je u saglasnosti sa Preporukom ITU-R S.1341. Radi zaštite radio-astronomske službe u opsegu 15,35-15,4 GHz, ukupna gustine fluksa snage u opsegu 15,35-15,4 GHz koju stvaraju sve svemirske stanice u okviru bilo koje spojne veze ne-geostacionarnog sistema u mobilnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) koja radi u opsegu 15,43-15,63 GHz ne sme biti veća od -156 dB(W/m2) u opsegu širine 50 MHz ni na jednoj posmatračkoj lokaciji radioastronomske službe za više od 2% vremena. (WRC-2000)

RR 5.511C Stanice koje rade u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi dužne su da ograniče e.i.r.p. saglasno sa Preporukom ITU-R S.1340. Minimalno koordinaciono rastojanje koje se zahteva radi zaštite vazduhoplovne radio-navigacijske službe (primenjuje se odredba tačke 4.10 Pravilnika) od štetne smetnje spojnih veza zemaljskih stanica i maksimalne emitovane e.i.r.p. prema ravni lokalnog horizonta od strane spojnih veza zemaljske stanice treba da je u saglasnosti sa Preporukom ITU-R S.1340. (WRC-97)

RR 5.511D Sistemi fiksne satelitske službe za koje je kompletna informacija API (Advance Publication Information) dostavljena Birou do 21. novembra 1997. mogu da rade u opsezima 15,4-15,43 GHz i 15,63-15,7 GHz u smeru svemir-Zemlja i 15,63-15,65 GHz u smeru Zemlja-svemir. U opsezima 15,4-15,43 GHz i 15,65-15,7 GHz emisije sa ne-geostacionarnih svemirskih stanica ne smeju da prevazilaze granice gustine fluksa snage na površini Zemlje od -146dB (W/m2/MHz) ni za jedan upadni ugao. U opsegu 15,63-15,65 GHz u kome administracija planira emisije sa ne-geostacionarnih svemirskih stanica veće od -146dB (W/m2/MHz) u bilo kom upadnom uglu, treba da budu koordinirane saglasno tački 9.11A Pravilnika sa ugroženom administracijom. Stanice koje rade u fiksnoj satelitskoj službi u opsegu 15,63-15,65 GHz u smeru Zemlja-svemir ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi (primenjuje se tačka 4.10 Pravilnika).

RR 5.512 Dodatna namena: Opseg 15,7-17,3 GHz je takođe namenjen za fiksnu i mobilnu službu na primarnoj osnovi. (WRC-07)

RR 5.513A Aktivni senzori na svemirskim letelicama koji rade u opsegu 17,2-17,3 GHz ne smeju da izazvaju štetne smetnje, niti da ograničavaju razvoj radiolokacijske službe i drugih službi kojima je opseg namenjen na primarnoj osnovi. (WRC-97)

RR 5.515 U opsegu 17,3-17,8 GHz, zajednički rad između fiksne satelitske službe (Zemlja-svemir) i radiodifuzne satelitske službe takođe treba da bude u skladu sa odredbama tačke 1 Annex 4 Appendix 30A Pravilnika.

RR 5.516 Korišćenje opsega 17,3-18,1 GHz od strane geostacionarnih satelitskih sistema u fiksnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir) je ograničeno na spojne veze za radio-difuznu satelitsku službu. Korišćenje opsega 17,30-18,10 GHz (Zemlja-svemir) za ne-geostacionarne satelitske sisteme u fiksnoj satelitskoj službi podleže primeni odredaba tačke 9.12 Pravilnika za koordinaciju sa drugim ne-geostacionarnim satelitskim sistemima u fiksnoj satelitskoj službi. Ne-geostacionarni satelitski sistemi u fiksnoj satelitskoj službi ne mogu da zahtevaju zaštitu od geostacionarnih satelitskih mreža u fiksnoj satelitskoj službi koje rade saglasno sa pravilnikom, bez obzira na datum kada je Birou dostavljena informacija o završenoj koordinaciji ili informacija o notifikaciji za ne-geostacionarne satelitske sisteme u fiksnoj satelitskoj službi i informacija o završenoj koordinaciji ili informacija o notifikaciji za geostacionarne satelitske mreže, pri čemu se ne primenjuje odredba tačke 5.43A Pravilnika. Ne-geostacionarni satelitski sistemi u fiksnoj satelitskoj službi u navedenim opsezima treba da rade tako da svaka evantualna neprihvatljiva smetnja nastala u toku rada, može brzo da se otkloni.

RR 5.516A U opsegu 17,3-17,7 GHz zemaljske stanice u fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) ne mogu da zahtevaju zaštitu od zemaljskih stanica namenjenih spojnim vezama u radio-difuznoj satelitskoj službi koje rade u skladu sa Appendix 30A, niti da postavljaju bilo kakva ograničenja ili zabrane na lokacijama spojnih veza zemaljskih stanica namenjenih spojnim vezama u radio-difuznoj satelitskoj službi unutar zone opsluživanja spojnih veza. (WRC- 03)

RR 5.516B Sledeći opsezi su određeni za sisteme sa gusto raspoređenim zemaljskim stanicama u fiksnoj satelitskoj službi (HDFSS):

17.3-17.7 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1

18.3-19.3 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 2

19.7-20.2 GHz (svemir-Zemlja) u svim Regionima

39.45-40 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1

40-40.5 GHz (svemir-Zemlja) u svim Regionima

40.5-42 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 2

47.5-47.9 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1

48.2-48.54 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1

49.44-50.2 GHz (svemir-Zemlja) u Regionu 1

i

27.5-27.82 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 1

28.35-28.45 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 2

28.45-28.94 GHz (Zemlja-svemir) u svim Regionima

28.94-29.1 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 2 i 3

29.25-29.46 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 2

29.46-30 GHz (Zemlja-svemir) u svim Regionima

48.2-50.2 GHz (Zemlja-svemir) u Regionu 2

Ovo ne sprečava korišćenje navedenih opsega za druge upotrebe u okviru fiksne

satelitske službe ili od strane drugih službi kojima su ovi opsezi, takođe, namenjeni na primarnoj osnovi, pri čemu Pravilnik ne daje prioritet nijednom korisniku opsega.

Administracije bi trebalo da uzmu u obzir gorenavedeno pri razmatranju regulatornih odredaba koje se odnose na navedene opsege. Videti Rezoluciju 143 (WRC-03).

RR 5.519 Dodatna namena: Opseg 18,1-18,3 GHz je takođe namenjen meteorološkoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi. Njegova upotreba je ograničena na geostacionarne satelite.

RR 5.520 Korišćenje opsega 18,1-18,4 GHz za fiksnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) je ograničeno na spojne veze geostacionarnih satelitskih sistema u radio-difuznoj satelitskoj službi.

RR 5.522A Emisije u fiksnoj službi i fiksnoj satelitskoj službi u opsegu 18,6-18,8 GHz su ograničene na vrednosti date u tački 21.5A, odnosno u tački 21.16.2 Pravilnika. (WRC- 2000)

RR 5.522B Korišćenje opsega 18,60-18,80 GHz u fiksnoj satelitskoj službi je ograničeno na geostacionarne sisteme i sisteme sa orbitom čiji je apogej veći od 20 000 km.

RR 5.523A Korišćenje opsega 18,80-19,30 GHz (svemir-Zemlja) i 28,60-29,10 GHz (Zemlja-svemir) od strane geostacionarnih i ne-geostacionarnih mreža fiksne satelitske službe podleže primeni odredaba tačke 9.11A Pravilnika, pri čemu se tačka 22.2 Pravilnika ne primenjuje. Administracije za čije je geostacionarne satelitske mreže proces koordinacije počeo pre 18. novembra 1995. dužne su da sarađuju u najvećoj mogućoj meri sa administracijama koje su informaciju o notifikaciji za ne-geostacionarne satelitske mreže dostavile Birou do pomenutog datuma, radi koordinacije u skladu sa odredbom tačke 9.11A Pravilnika, kako bi se postigli rezultati koji su prihvatljivi za sve zainteresovane strane. Ne-geostacionarne satelitske mreže ne smeju da izazivaju neprihvatljive smetnje mrežama geostacionarne fiksne satelitske službe za koje je kompletna informacija o notifikaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika dostavljena Birou pre 18. novembra 1995.

RR 5.523B Korišćenje opsega 19,3-19,6 GHz (Zemlja-svemir) od strane fiksne satelitske službe je ograničeno na spojne veze za ne-geostacionarne satelitske sisteme u mobilnoj satelitskoj službi. Takvo korišćenje podleže primeni odredaba tačke 9.11A, pri čemu se odredbe tačke 22.2 Pravilnika ne primenjuju.

RR 5.523C Odredba tačke 22.2 Pravilnika nastaviće da se primenjuje u opsezima 19,3-19,6 GHz i 29,1-29,4 GHz između spojnih veza mreža ne-geostacionarne mobilne satelitske službe i onih mreža fiksne satelitske službe za koje je kompletna informacija o koordinaciji, u skladu sa Appendix 4 Pravilnika, odnosno informacija o notifikaciji dostavljena Birou pre 18. novembra 1995.

RR 5.523D Korišćenje opsega 19,3-19,7 GHz (svemir-Zemlja) od strane sistema geostacionarne fiksne satelitske službe i od strane spojnih veza za ne-geostacionarne satelitske sisteme u mobilnoj satelitskoj službi podleže primeni odredbe tačke 9.11A Pravilnika, ali ne podleže primeni odredbe tačke 22.2 Pravilnika. Korišćenje ovog opsega za ostale sisteme ne- geostacionarne fiksne satelitske službe, odnosno za slučajeve koji su navedeni u notama 5.523C i 5.523E ne podleže primeni odredaba tačke 9.11A Pravilnika, pri čemu se i dalje primenjuju postupak iz člana 9. (izuzev tačke 9.11A) i člana 11 Pravilnika, kao i odredbe sadržane u tački 22.2 Pravilnika.

RR 5.523E Odredba tačke 22.2 Pravilnika nastaviće da se primenjuje u opsezima 19,6-19,7 GHz i 29,4-29,5 GHz, između spojnih veza mreža ne-geostacionarne mobilne satelitske službe i onih mreža fiksne satelitske službe za koju je kompletna informacija o koordinaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika, odnosno informacija o notifikaciji dostavljena Birou pre 21. novembra 1997.

RR 5.525 Radi lakše međuregionalne koordinacije između mreža u mobilnim satelitskim i fiksnim satelitskim službama, nosioci u mobilnoj satelitskoj službi koji su osetljiviji na smetnje treba da budu smešteni u višim delovima opsega 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz, ukoliko je to moguće.

RR 5.526 U opsezima 20,10-20,20 GHz i 29,90-30 GHz, mreže koje su istovremeno u fiksnoj i mobilnoj satelitskoj službi mogu da sadrže veze između zemaljskih stanica u određenim ili neodređenim tačkama ili dok su u pokretu, preko jednog ili više satelita za komunikacije tačka-tačka ili tačka-više tačaka.

RR 5.527 U opsezima 19,7-20,2 GHz i 29,5-30 GHz, odredbe tačke 4.10 Pravilnika se primenjuju na mobilnu satelitsku službu.

RR 5.528 Namena mobilnoj satelitskoj službi je predviđena za mreže koje koriste antene uskog snopa i druge napredne tehnologije na svemirskim stanicama. Administracije čiji sistemi mobilne satelitske službe rade u opsegu 19,7-20,1 GHz u Regionu 2, i u opsegu 20,1-20,2 GHz treba da preduzmu sve mere kako bi omogućile kontinuiranu raspoloživost opsega administracijama čiji fiksni i mobilni sistemi rade u skladu sa notom 5.524.

RR 5.530 Korišćenje opsega 21,4 – 22 GHz od strane radio-difuzne satelitske službe podleže odredbama Rezolucije 525 (Rev.WRC-07). (WRC-07).

RR 5.532 Korišćenje opsega 22,21-22,5 GHz za satelitske službe istraživanja Zemlje (pasivno) i istraživanja svemira (pasivno) ne smeju da nameću ograničenja na fiksne i mobilne službe, izuzev vazduhoplovne mobilne službe.

RR 5.535 U opsegu 24,75-25,25 GHz spojne veze stanica radio-difuzne satelitske službe imaju prioritet u odnosu na druge upotrebe u fiksnoj satelitskoj službi (Zemlja-svemir). Prilikom drugih upotreba postojeće i buduće mreže u kojima rade spojne veze radio-difuzne satelitske stanice treba da se zaštite i ne može da se zahteva zaštita od istih.

RR 5.535A Korišćenje opsega 29,1-29,5 GHz (Zemlja-svemir) za fiksnu satelitsku službu je ograničeno na geostacionarne satelitske sisteme i spojne veze ne-geostacionarnih satelitskih sistema u mobilnoj satelitskoj službi. Ovakvo korišćenje podleže odredbama tačke 9.11A Pravilnika, ali ne i odredbama tačke 22.2 Pravilnika. Izuzetak su slučajevi navedeni u notama 5.523C i 5.523E, kod kojih ovakvo korišćenje ne podleže tački 9.11A Pravilnika, ali se ostale odredbe člana 9. i člana 11. Pravilnika primenjuju, kao i odredbe tačke 2.22 Pravilnika.

RR 5.536 Korišćenje opsega 25,25-27,5 GHz za međusatelitsku službu je ograničeno na istraživanje svemira i primene u istraživanju Zemlje satelitom, kao i za prenos podataka koji su proizvod industrijskih i medicinskih aktivnosti u svemiru.

RR 5.536A Administracije čije zemaljske stanice rade u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili u službi istraživanja svemira ne mogu da zahtevaju zaštitu od stanica u fiksnim i mobilnim službama drugih Administracija. Osim toga, zemaljske stanice u satelitskoj službi istraživanja Zemlje ili u službi istraživanja svemira treba da rade u skladu sa Preporukama ITU-R SA. 1278, odnosno ITU-R SA. 1625. (WRC-03)

RR 5.538 Dodatna namena: Opsezi 27,500-27,501 GHz i 29,999-30 GHz su takođe namenjeni fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na primarnoj osnovi za prenos referentnog signala koji služi za kontrolu snage uzlazne veze. Ekvivalentna izotropno izračena snaga (e.i.r.p.) u smeru susednih satelita na geostacionarnoj orbiti ne sme biti veća od +10 dBW. (WRC-07)

RR 5.539 Opseg 27,5-30 GHz može da se koristi za fiksnu satelitsku službu (Zemlja-svemir) za obezbeđivanje spojnih veza za radio-difuznu satelitsku službu.

RR 5.540 Dodatna namena: opseg 27,501-29,999 GHz je takođe namenjen fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) na sekundarnoj osnovi za prenos referentnog signala koji služi za kontrolu snage uzlazne veze.

RR 5.541 U opsegu 28,5-30 GHz satelitska služba istraživanja Zemlje je ograničena na distribuciju podataka između stanica i ne upotrebljava se za prikupljanje informacija putem aktivnih ili pasivnih senzora.

RR 5.541A Spojne veze ne-geostacionarnih mreža u mobilnoj satelitskoj službi i geostacionarnih mreža u fiksnoj satelitskoj službi koje rade u opsegu 29,1-29,5 GHz (Zemlja- svemir) koriste adaptivnu tehniku kontrole snage uzlazne veze ili druge metode za kompenzaciju fedinga, tako da se prenos signala od zemaljskih stanica odvija sa dovoljnim nivoom snage da se ostvari zahtevani kvalitet veze, ali i da se istovremeno umanji nivo međusobnog ometanja između mreža. Pomenute metode važe za mreže za koje je informacija o koordinaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika dostavljena Birou posle 17. maja 1996.

i primenjuju se sve dok ne budu revidirane na odgovarajućoj svetskoj konferenciji za radio-komunikacije. Administracijama koje su dostavile informaciju o koordinaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika pre navedenog datuma se preporučuje da koriste pomenute tehnike u meri u kojoj je to moguće.

RR 5.543 Opseg 29,95-30 GHz može da se koristi za veze svemir-svemir u satelitskoj službi istraživanja Zemlje za telemetriju, praćenje položaja i kontrolu, na sekundarnoj osnovi.

RR 5.544 U opsegu 31-31,3 GHz granične vrednosti gustine fluksa snage date u članu 21, tabeli 21-4 Pravilnika primenjuju se na službu istraživanja svemira.

RR 5.547 Za sisteme sa gusto raspoređenim stanicama u okviru fiksne službe mogu se koristiti opsezi: 31,8-33,4 GHz, 37-40 GHz, 40,5-43,5 GHz, 51,4-52,6 GHz, 55,78-59 GHz i 64-66 GHz (videti Rezoluciju 75 (WRC- 2000). Administracije gorepomenuto treba da uzmu u obzir kada razmatraju regulatorne odredbe u vezi sa ovim opsezima. S obzirom da postoji mogućnosti korišćenja opsega 39,5-40 GHz i 40,5-42 GHz za sisteme sa gusto raspoređenim zemaljskim stanicama u okviru fiksne satelitske službe (videti notu 5.516V), administracije treba da uzmu u obzir eventualna ograničenja koja bi time bila nametnuta sistemima sa gusto raspoređenim stanicama u fiksnoj službi. (WRC-07)

RR 5.547A Administracije treba da preduzmu mere kako bi maksimalno umanjile eventualne smetnje između stanica u fiksnoj službi i stanica na letelicama u radio-navigacijskoj službi u opsegu 31,8-33,4 GHz, uzimajući u obzir operativne potrebe radarskih sistema na letelicama. (WRC-2000)

RR 5.548 Prilikom projektovanja sistema međusatelitske službe u opsegu 32,3-33 GHz, radio- navigacijske službe u opsegu 32-33 GHz, i službe istraživanja svemira (daleki svemir) u opsegu 31,8-32,3 GHz, administracije primenjuju sve potrebne mere u cilju sprečavanja štetnih smetnji između ovih službi, vodeći računa o bezbednosnim aspektima radio- navigacijske službe (videti Preporuku 707). (WRC-03)

RR 5.549A U opsegu 35,5-36 GHz, srednja gustina fluksa snage na površini Zemlje, koju stvara bilo koji senzor na svemirskim letelicama u službi istraživanja Zemlje (aktivno) ili službi istraživanja svemira (aktivno), za bilo koji ugao veći od 0,8° računato od sredine snopa, ne sme da bude veća od –73,3 dB(W/m2) u ovom opsegu. (WRC-03)

RR 5.550A Na zajedničko korišćenje opsega 36-37 GHz za satelitsku službu istraživanja Zemlje (pasivno) i fiksnu i mobilnu službu, primenjuje se Rezolucija 752 (WRC-07).

RR 5.551H Ekvivalentna gustina fluksa snage (epfd) koja potiče od svih svemirskih stanica bilo kog ne-geostacionarnog satelitskog sistema u fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) u opsegu 42,5-43,5 GHz ili u radio-difuznoj satelitskoj službi (svemir- Zemlja) u opsegu 42-42,5 GHz merena na mestu radio- astronomskih stanica ne sme biti veća od sledećih vrednosti više od 2% vremena:

-230 dB(W/m2) u 1 GHz i -246 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz opsega 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radio-astronomske stanice registrovane kao radio teleskop sa jednom paraboličnom antenom (single-dish telescope); i

-209 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz opsega 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radio-astronomske stanice registrovane kao interferometrijski radio teleskop (very long baseline interferometry – VLBI)

Ekvivalentne gustine fluksa snage (epfd) se procenjuju prema metodologiji iz Preporuke ITU-R S. 1586-1, pri čemu su referentni dijagram zračenja i maksimalni dobitak antene u radio-astronomskoj službi dati u Preporuci ITU-R RA.1631 a primenjuju se na celom nebu za elevacione uglove veće od minimalnog radnog ugla θmin radio-teleskopa (u slučaju da informacija nije dostavljena usvaja se vrednost od 5°).

Navedene granične vrednosti se primenjuju na mestu svake radio-astronomske stanice koja je :

bila u funkciji pre 5. jula 2003. i koja je notifikovana Birou pre 4. januara 2004. godine ili

bila notifikovana pre nego što je Birou dostavljena kompletna informacija o koordinaciji odnosno notifikaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika za svemirsku stanicu na koju se primenjuju ova ograničenja.

Ostale radio-astronomske stanice notifikovane posle ovih datuma mogu da pregovaraju radi postizanja sporazuma sa administracijama koje su odobrile rad svemirskih stanica. U regionu 2 primenjuje se Rezolucija 743 (WRC-03). Ograničenja navedena u ovoj tački mogu biti se prekoračiti na lokaciji radio-astronomske stanice svake zemlje čija se administracija složi. (WRC-07)

RR 5.551I Gustina fluksa snage koju stvara bilo koja geostacionarna svemirska stanica u fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) u opsegu 42,5-43,5 GHz, ili u radio-difuznoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) u opsegu 42-42,5 GHz, na mestu bilo koje radio-astronomske stanice ne sme biti veća od:

-137 dB(W/m2) u 1 GHz i -153 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz opsega 42,5-43,5 GHz, na lokaciji bilo koje radio-astronomske stanice registrovane kao radio teleskop sa jednom paraboličnom antenom (single-dish telescope); i

-116 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz opsega 42,5-43,5 GHz na lokaciji bilo koje radio-astronomske stanice registrovane kao interferometrijski radio teleskop (very long baseline interferometry – VLBI)

Navedene granične vrednosti se primenjuju na mestu svake radio-astronomske stanice koja je:

bila u funkciji pre 5. jula 2003, a koja je notifikovana Birou pre 4. januara 2004. godine ili

bila notifikovana pre nego što je Birou dostavljena kompletna informacija o koordinaciji odnosno notifikaciji u skladu sa Appendix 4 Pravilnika za svemirsku stanicu na koju se primenjuju ograničenja.

Ostale radio-astronomske stanice notifikovane posle navedenih datuma mogu da pregovaraju radi postizanja sporazuma sa administracijama koje su odobrile rad svemirskih stanica. U regionu 2 primenjuje se Rezolucija 743 (WRC-03). Ograničenja navedena u ovoj tački mogu se prekoračiti na lokaciji radio-astronomske stanice svake zemlje čija se administracija složi. (WRC-07)

RR 5.552 Spektar namenjen za fiksnu satelitsku službu u opsezima 42,50-43,50 GHz i 47,20-50,20 GHz za prenos signala Zemlja-svemir je veći nego u opsegu 37,50-39,50 GHz za prenos signala svemir-Zemlja zbog potreba spojnih veza za radio-difuzne satelite. Od administracijama se preporučuje da preduzmu sve moguće mere kako bi rezervisale opseg 47,2-49,2 GHz za spojne veze za radio-difuznu satelitsku službu koja radi u opsegu 40,5-42,5 GHz.

RR 5.552A Opsezi 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz su namenjeni fiksnoj službi za stanice na platformama na velikim visinama. Korišćenje opsega 47,2-47,5 GHz i 47,9-48,2 GHz podleže odredbama Rezolucije 122 (Rev.WRC-07). (WRC-07)

RR 5.553 U opsezima 43,5-47 GHz i 66-71 GHz, stanice u kopnenoj mobilnoj službi mogu da rade pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje svemirskim radio-komunikacionim službama kojima su ovi opsezi namenjeni (videti tačku 5.43 Pravilnika). (WRC-2000)

RR 5.554 U opsezima 43,5-47GHz, 66-71 GHz, 95-100 GHz, 123-130 GHz, 191,8-200 GHz i 252-265 GHz, satelitske veze koje spajaju kopnene stanice u određenim fiksnim tačkama su takođe dozvoljene kada se koriste u vezi sa mobilnom satelitskom službom ili radio-navigacijskom satelitskom službom. (WRC-2000)

RR 5.554A Korišćenje opsega 47,5-47,9 GHz, 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,20 GHz od strane fiksne satelitske službe (svemir-Zemlja) je ograničeno na geostacionarne satelite. (WRC-03)

RR 5.555 Dodatna namena: Opseg 48,94-49,04 GHz je takođe namenjen radio-astronomskoj službi na primarnoj osnovi. (WRC-2000)

RR 5.555B Gustine fluksa snage u opsegu 48,94-49,04 GHz koju stvara bilo koja geostacionarna svemirska stanica u fiksnoj satelitskoj službi (svemir-Zemlja) koja radi u opsezima 48,2-48,54 GHz i 49,44-50,2 GHz ne sme biti veća od –151,8 dB(W/m2) u bilo kojih 500 kHz na lokaciji bilo koje radio-astronomske stanice. (WRC-03)

RR 5.556 U opsezima 51,4-54,25 GHz, 58,2-59 GHz i 64-65 GHz, radio-astronomska osmatranja mogu se vršiti na osnovu nacionalnih propisa. (WRC-2000)

RR 5.557A U opsegu 55,78-56,26 GHz, radi zaštite stanica u satelitskoj službi istraživanja Zemlje (pasivno), maksimalna gustina snage predajnika na mestu prijemne antene stanice fiksne službe je ograničena na -26 dB(W/MHz). (WRC-2000)

RR 5.558 U opsezima 55,78-58,20 GHz, 59-64 GHz, 66-71 GHz, 122,25-123 GHz, 130-134 GHz, 167-174,8 GHz i 191,8-200 GHz stanice u vazduhoplovnoj mobilnoj službi mogu da rade pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje međusatelitskoj službi (videti tačku 5.43 Pravilnika). (WRC-2000)

RR 5.559 U opsegu 59-64 GHz, radari na letelicama u radio-lokacijskoj službi mogu da rade pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje međusatelitskoj službi (videti tačku 5.43 Pravilnika). (WRC-2000)

RR 5.560 U opsegu 78-79 GHz radari na svemirskim stanicama mogu da rade na primarnoj osnovi u okviru službe istraživanja Zemlje satelitom i službe istraživanja svemira.

RR 5.561 U opsegu 74-76 GHz, stanice u fiksnim, mobilnim i radio-difuznim službama ne smeju da izazivaju štetne smetnje stanicama fiksne satelitske službe i stanicama radio-difuzne satelitske službe koje rade u skladu sa odlukama odgovarajuće konferencije za planiranje frekvencijskih dodela za radio-difuznu satelitsku službu. (WRC-2000)

RR 5.561A Opseg 81-81,5 GHz je takođe namenjen amaterskoj i amaterskoj satelitskoj službi na sekundarnoj osnovi. (WRC-2000)

RR 5.562 Korišćenje opsega 94-94,1 GHz od strane satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivno) i službe istraživanja svemira (aktivno) je ograničeno na radare za osmatranje oblačnosti, na svemirskim letelicama. (WRC-97)

RR 5.562A U opsezima 94-94,1 GHz i 130-134 GHz, usled prenosa signala od svemirskih stanica satelitske službe istraživanja Zemlje (aktivno) koji su usmereni ka glavnom snopu radio-astronomske antene može da dođe do oštećenja nekih radio-astronomskih prijemnika. Svemirske agencije koje rukovode predajnicima i radio-astronomskim stanicama trebalo bi zajedno da planiraju njihov rad kako bi se, u najvećoj mogućoj meri, izbegli takvi slučajevi. (WRC-2000).

RR 5.562B Namena opsega 105-109,5 GHz, 111,8-114,25 GHz, 155,5-158,5 GHz i 217-226 GHz je ograničena na radio astronomiju u svemiru. (WRC-2000)

RR 5.562E Namena za satelitsku službu istraživanja Zemlje (aktivna) ograničena je na opseg 133,5-134 GHz. (WRC-2000)

RR 5.562F Namena opsega 155,5-158,5 GHz za satelitsku službu istraživanja Zemlje (pasivna) i službu svemirskih operacija (pasivna) prestaje da važi 1. januara 2018. (WRC-2000)

RR 5.562G Namena opsega 155,5-158,5 GHz za fiksnu i mobilnu službu stupa na snagu 1. januara 2018. (WRC-2000)

RR 5.563A U opsezima 200-209 GHz, 235-238 GHz, 250-252 GHz i 265-275 GHz, se vrši pasivno praćenje atmosferskih prilika sa zemlje u cilju kontrolisanja atmosferskog sastava. (WRC-2000)

RR 5.563B Opseg 237,9-238 GHz je, takođe, namenjen za satelitsku službu istraživanja Zemlje (aktivna) i službu istraživanja svemira (aktivna) i to samo za radare za osmatranje oblačnosti na svemirskim letelicama. (WRC-2000)

RR 5.565 Frekvencijski opseg 275-1000 GHz administracije mogu da koriste za eksperimentisanje u okviru raznih aktivnih i pasivnih službi i za njihov razvoj. U ovom opsegu definisana je potreba pasivnih službi za merenjem spektralnih linija:

radio-astronomske: 275-323 GHz, 327-371 GHz, 388-424 GHz, 426-442 GHz, 453-510 GHz, 623-711 GHz, 795-909 GHz i 926-945 GHz;

službe istraživanja Zemlje satelitom (pasivno) i istraživanje svemira (pasivno): 275-277 GHz, 294-306 GHz, 316-334 GHz, 342-349 GHz, 363-365 GHz, 379-381 GHz, 416-434 GHz, 442-444 GHz, 496-506 GHz, 546-568 GHz, 624-629 GHz, 634-654 GHz, 659-661 GHz, 684-692 GHz, 730- 732 GHz, 851-853 GHz i 951-956 GHz.

Buduća istraživanja u ovom uglavnom neistraženom delu spektra mogu imati za rezultat dodatne opsege za merenje spektralnih linija i kontinuuma emisija od interesa za pasivne službe. Administracijama se preporučuje da preduzmu sve moguće mere da zaštite ove pasivne službe od štetnih smetnji do usvajanja namene za navedene opsege u tabeli namene (Međunarodnom planu namene) (WRC-2000)

NOTE IZ EVROPSKE TABELE NAMENE (ECA TABLE – ERC REPORT 25) RELEVANTNE ZA PLAN NAMENE

EU 1 U frekvencijskom opsegu 20-108 MHz uobičajena mogućnost podešavanja prijemne frekvencije za vojsku je 30-87,5 MHz, međutim neke vrste opreme koriste donju (20 MHz) ili gornju (108 MHz) graničnu frekvenciju, što se reguliše na nacionalnom nivou. Sledeći frekvencijski opsezi su usaglašeni za korišćenje od strane vojske: 30,30-30,50 MHz, 32,15-32,45 MHz, 41-47 MHz, 73,30-74,10 MHz, 79,0-79,70 MHz. U slučaju dodatnih zahteva, dodatni blokovi frekvencija se raspoređuju po celom opsegu u kome postoji mogućnost podešavanja prijemne frekvencije kako bi se obezbedile frekvencije za radio sisteme odbrane koji koriste tehniku „frekvencijskog skakanja“ kao i da bi se obezbedila podrška većim vojnim jedinicama (korpus ili tri divizije). Ovo treba da obezbedi nacionalna institucija zadužena za upravljanje frekvencijskim spektrom.

EU 2 Opseg je namenjen za zajednički rad civilnih i vojnih radio-stanica

EU 3 Administracijama zemalja članica CEPT-a se savetuje da preduzmu sve moguće mere kako bi oslobodile opseg 47-68 MHz od dodela u radio-difuznoj službi. Dodele u radio-difuznoj službi koje su u skladu sa sporazumom Štokholm, 1961, su zaštićene.

EU 4 Administracijama zemalja članica CEPT-a se savetuje da preduzmu sve moguće kako bi oslobodile opseg 68-73 MHz od dodela u radio-difuznoj službi. Dodele u radio-difuznoj službi koje su u skladu sa Finalnim aktima Specijalne regionalne konferencije, Ženeva, 1960, su zaštićene.

EU 5 U delovima opsega vazduhoplovne stanice i avionske stanice mogu da koriste kanale čiji je razmak 8,33 kHz za komunikaciju koja ne zahteva mere bezbednosti.

EU 6 Mobilna-satelitska služba je ograničena na satelite na niskim orbitama.

EU 7 Ovaj opseg se, takođe, može koristiti za fiksne veze malog kapaciteta u ruralnim područjima, na nacionalnoj osnovi. Ove veze treba da se koordiniraju sa stanicama mobilne službe i treba da budu u potpunosti zaštićene.

EU 8 Bilo kakvo korišćenje fiksnih veza malog kapaciteta treba da se izbegava u oblastima gde takvo korišćenje može izazvati štetne smetnje pomorskoj mobilnoj VHF radio-komunikacijskoj službi.

EU 9 U sve većem broju zemalja članica CEPT-a delovi opsega 70-70,5 MHz su takođe namenjeni amaterskoj službi na sekundarnoj osnovi.

EU10 Mobilna služba u usaglašenom vojnom frekvencijskom opsegu 225-400 MHz se odnosi na kopnenu, vazduhoplovnu, pomorsku i satelitsku mobilnu primenu.

EU11 Ne koristi se.

EU12 Relevantne odredbe člana 5 Pravilnika ostaju na snazi. Međutim, administracijama se savetuje da maksimalno usklade nacionalne Planove namene sa Međunarodnim planom namene (ITU Table of Allocations) i Evropskim planom namene (ECA).

EU13 Administracijama zemalja članica CEPT-a se savetuje da preduzmu sve moguće mere kako bi opseg 645-960 MHz oslobodile od frekvencijskih dodela radio stanicama u vazduhoplovnoj radio-navigacijskoj službi.

EU14 Radio-lokacija ograničena na vojnu upotrebu za radare na brodovima mornarice.

EU15 U frekvencijskom opsegu 1350-2690 MHz taktički radio relejni sistemi bi trebalo da imaju mogućnost podešavanja prijemne frekvencije unutar celog opsega. Potrebe taktičkih radio relejnih sistema trebalo bi da se zadovolje iz sledećih podopsega: 1350-1400 MHz; 1427-1452 MHz; 1492-1525 MHz; 1660-1670 MHz; 1675-1710 MHz; 1785-1800 MHz; 2025-2110 MHz; 2200-2290 MHz; 2520-2575 MHz; 2615-2670 MHz. Taktički radio relejni sistemi mogu da rade u opsezima 2520-2575 MHz i 2615-2670 MHz pod uslovom da ne izazivaju štetne smetnje terestričkom sistemu IMT i da ne zahtevaju zaštitu od iste. Uobičajen zahtev od 2h45 MHz za rad taktičkih radio relejnih sistema u pograničnom području može se realizovati u opsezima 2025-2110 MHz i 2200-2290 MHz i posebno u opsezima 2025-2070/2200-2245 MHz.

EU15A Korišćenje opsega od strane mobilne službe je ograničeno na taktičke radio-relejne primene.

EU16 Nakon uvođenja sistema IMT fiksna služba će raditi na sekundarnoj osnovi u odgovarajućim delovima opsega.

EU16A Korišćenje opsega od strane mobilne službe je ograničeno na taktičke radio-relejne i SAP/SAB primene.

EU17 U podopsezima 3400-3410 MHz, 5660-5670 MHz, 10,36-10,37 GHz, 10,45-10,46 GHz amaterska služba radi na sekundarnoj osnovi. Prilikom dodeljivanja frekvencija drugim službama, od administracija zemalja članica CEPT-a se traži da, gde god je to moguće, upravljaju ovim podopsezima tako da omoguće prijem emisija radio amaterskih stanica čija je gustina fluksa snage minimalna.

EU17A Korišćenje opsega od strane mobilne službe je ograničeno na SAP/SAB primene.

EU 18 Ovaj opseg namenjen vazduhoplovnoj radio-navigaciji će biti predmet daljeg razmatranja kako bi se zadovoljili budući zahtevi i pratio razvoj.

EU 19 Opseg je namenjen radio-astronomskoj službi. Administracijama zemalja članica CEPT-a se savetuje da preduzmu maksimalne mere da zaštite radio-astronomsku službu od štetnih smetnji. Emisije sa svemirskih stanica i stanica u vazduhu u ovom i susednim opsezima mogu izazvati ozbiljne štetne smetnje.

EU 20 Opseg namenjen fiksnoj službi je određen za zajedničko civilno i vojno korišćenje. Prioritet korišćenja u smislu kanala i podopsega se određuje dogovorom između zainteresovanih strana.

EU 21 Ne koristi se.

EU 22 Opseg 5250-5850 MHz se koristi za razne radio determinacijske primene u okviru radio-navigacijske i radio-lokacijske službe.

EU 23 U podopsezima 5660-5670 MHz (zemlja – svemir), 5830-5850 MHz (svemir -zemlja) i 10,45-10,5 GHz amaterska satelitska služba dodatno radi na sekundarnoj osnovi i ne sme da izaziva štetne smetnje drugim službama. Prilikom dodeljivanja frekvencija drugim službama od administracija zemalja članica CEPT-a se očekuje da u ovim podopsezima, gde god je to moguće, omoguće prijem emisija radio amaterskih stanica čija je gustina fluksa snage minimalna.

EU 24 Opseg 8500-10000 MHz se koristi za razne radio determinacijske primene u okviru radio-navigacijske i radio-lokacijske službe.

EU 25 Ne koristi se.

EU 26 Opseg 13,25-14 GHz se koristi za razne radio determinacijske potrebe u okviru radio-navigacijske i radio-lokacijske službe. Buduće korišćenje ovog opsega biće predmet daljeg razmatranja.

EU 27 Frekvencijski opseg koji je u opštoj vojnoj upotrebi u Evropi i koji je u Tabeli ECA određen za vojne primene. Predmetni frekvencijski opseg je osnova za vojno planiranje i korišćenje. Opseg se može koristiti na zajedničkoj osnovi između vojnih i civilnih korisnika u skladu sa nacionalnim potrebama i regulativom.

EU 28 Administracije članice CEPT-a neće uvoditi nove sisteme u fiksnoj službi u opsegu 11,7 – 12,5 GHz (ERC/DEC(00)08).

EU 29 Opsezi 890-915/935-960 MHz, 880-890/925-935 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz, 1900-1980 MHz, 2010-2025 MHz i 2010-2170 MHz su rezervisani samo za javnu mobilnu upotrebu. Korišćenje ovih opsega za druge službe, npr. za fiksnu službu, dozvoljeno je samo tamo gde je moguć paralelan rad sa javnim mobilnim sistemima tj. u retko naseljenim ili seoskim oblastima gde opseg nije potreban za javne mobilne sisteme.

EU 30 Prilikom korišćenja opsega 925-935 MHz za mobilnu službu, odnosno za međunarodno planiranje u vezi sa vojnom službom, nacionalne administracije bi trebalo da uzmu u obzir koordinacione oblasti oko lokacija EISCAT. Uređaji kratkog dometa (SRD) ne treba da koriste ovaj opseg.

EU 31 Opseg 440-470 MHz je opseg u okviru koga se podešava prijemna frekvencija za privatni pejdzing sistem (Private Wide Area Paging – PWAP).

EU 32 Opsezi 880-915 MHz i 925-960 MHz se u većini zemalja članica CEPT-a koriste za GSM (mobilni sistem druge generacije) i očekuje se da će biti korišćeni za IMT (mobilni sistem treće generacije), u zavisnosti od tržišta i nacionalne regulative.

EU 33 Očekuje se da će opseg 1880-1900 MHz biti korišćen za IMT/DECT.

EU 34 Delovi opsega 450-457,5/460-467,5 MHz takođe mogu da se koriste za postojeće i buduće javne mobilne mreže, na nacionalnom nivou.

EU 35 U Evropi, opseg 75,5-76 GHz je takođe namenjen amaterskoj i amaterskoj satelitskoj službi.

PRILOG 2

S P I S A K

NACIONALNIH PROPISA IZ OBLASTI RADIO-KOMUNIKACIJA

Oznaka broj NAZIV PROPISA Sl. listSFRJ Sl.glasnik RS P1 Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima radio-stanica za jednosmerni poziv 9/75 P2 Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima radio-difuznih stanica za amplitudno modulisane emisije 57/75, 6/83 P3 Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima radio-difuznih stanica za frekvencijski modulisane emisije 57/75 P4 Pravilnik o teničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-stanice u zajedničkim radio-vezama na teritoriji opštine 23/77 P5 Pravilnik o tehničkim i eksploatacionim uslovim pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice za emisije crno-bele televizije i televizije u boji 8/78 P6 Pravilnik o tehničkim i eksploatacionim uslovim pod kojima se mogu koristiti radio-difuzni pretvarači za frekvencijski modulisane emisije 30/78 P7 Pravilnik o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti bežični mikrofoni 34/78 P8 Pravilnik o tehičkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-stanice za amplitudno modulisane radio-telefonske emisije sa jednim bočnim opsegom 14/80 P9 Pravilnik o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-stanice za frekvencijski ili fazno modulisane radio-telefonske emisije 28/81, 42/82, 64/86 P10 Pravilnik o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-stanice za amplitudno modulisane radio-telegrafske emisije sa jednim bočnim opsegom 70/81 P11 Pravilnik o tehničkim i ekploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice u opsegu hektometarskih talasa 6/83 P12 Pravilnik o veličini zaštitne zone u blizini određenih radio-stanica 72/90 P13 Pravilnik o slobodnim pravcima za ulaz i izlaz radio-relejnih veza (radio-koridor) u gradovima i naseljima gradskog karaktera 72/90 P14 Pravilnik o uslovima koje moraju da ispunjavaju obalne i brodske radio-stanice 72/99(Sl. list SRJ) P15 Pravilnik o načinu korišćenja amaterskih radio stanica 52/11 P16 Pravilnik o tehničkim karakteristikama prenosnih i dzepnih radio-stanica 44/83 P17 Pravilnik o tehničkim karakteristikama ručnih radio-stanica (CB) 33/78 P18 Pravilnik o vrstama radio-stanica za koje se ne izdaje dozvola za radio-stanicu 26/07 P19 Pravilnik o utvrđivanju vrsta javnih telekomunikacionih usluga za koje se izdaje licenca 29/06 P20 Pravilnik o parametrima kvaliteta javno dostupnih elektronskih komunikacionih usluga i sprovođenju kontrole obavljanja delatnosti elektronskih komunikacija 73/11 P21 Pravilnik o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi 67/11 P22 Pravilnik o načinu korišćenja radio stanica na domaćim i stranim vazduhoplovima, lokomotivama, brodovima i drugim plovilima 60/1168/11 P23 Pravilnik o obrascima zahteva za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija 8/11 P24 Pravilnik o opštim uslovima za obavljanje delatnosti elektronskih komunikacija po režimu opšteg ovlašćenja 38/11, 44/11 P25 Pravilnik o broju licenci, periodu na koji se izdaje licenca, minimalnim uslovima za izdavanje i najmanjem iznosu jednokratne naknade koja se plaća prilikom izdavanja licence za javnu telekomunikacionu mrežu u frekvencijskom opsegu 411.875-418.125/421.875-428.125 MHz 15/09 P26 Pravilnik o broju i periodu na koji se izdaje licenca za javne mobilne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje licence 29/06, 77/06 P27 Pravilnik o broju i periodu na koji se izdaje Licenca za javne fiksne telekomunikacione mreže i usluge, kao i o minimalnim uslovima za izdavanje Licence i najmanjem iznosu jednokratne naknade za izdavanje Licence 87/09 P28 Pravilnik o postupku izdavanja dozvola za javne telekomunikacione mreže i javne telekomunikacione usluge i vođenju registra 29/06 P29 Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja odobrenja javnom telekomunikacionom operatoru za povezivanje domaće telekomunikacione mreže sa telekomunikacionom mrežom druge države 94/08 P30 Pravilnik o utvrđivanju vrsta javnih telekomunikacionih usluga za koje se izdaje licenca 29/06 P31 Pravilnik o prelasku sa analognog na digitalno emitovanje televizijskog programa i pristupu multipleksu u terestričkoj digitalnoj radiodifuziji 12/11 P32 Pravilnik o načinu kontrole korišćenja radio-frekvencijskog spektra, obavljanja tehničkih pregleda i zaštite od štetnih smetnji 60/11 P33 Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti 13/10 P34 Pravilnik o izvorima nejonizujućih zračenja od posebnog interesa, vrstama izvora, načinu i periodu njihovog ispitivanja 104/09 P35 Pravilnik o granicama izlaganja nejonizujućim zračenjima 104/09 P36 Plan raspodele frekvencija/lokacija za terestričke analogne FM i TV radio-difuzne stanice za teritoriju Republike Srbije 74/07, 27/08, 2/10 P37 Plan raspodele frekvencija za sisteme sa fiksnim bežičnim pristupom (FWA) u frekvencijskim opsezima 3410-3600 MHz i 3600-3800 MHz 17/08 P38 Plan raspodele frekvencija za radio sisteme u frekvencijskom opsegu 410-420/420-430 MHz 8/09 P39 Plan raspodele radio frekvencija za UMTS/IMT-2000 radio sistem 17/08 P40 Plan raspodele radio frekvencija za GSM/DCS 1800 radio sistem 17/08 P41 Pravilnik o visini troškova izdavanja dozvola za radio stanice 4/10

PRILOG 3

CEPT/ECC/ERC ODLUKE I PREPORUKE

KOJE SU PREUZETE IZ ERC IZVEŠTAJA 25

ECC/DEC/(11)03 ECC Decision of 24 June 2011 on the harmonized use of frequencies for Citizen’ Band (CB) radio equipment ECC/DEC/(11)02 ECC Decision of 11 March 2011on the industrial Level Probing Radars (LPR) operating in frequency bands 6-8.5 GHz, 24.05-26.5 GHz, 57-64 GHz and 75-85 GHz ECC/DEC/(11)01 ECC Decision of 11 March 2011on the protection of EESS in the band 1400-1427 MHz ECC/DEC/(10)02 ECC/DEC/(10)02 ECC Decision of 12 November 2010 on compatibility between the fixed satellite service in the 30-31 GHz band and the Earth exploration satellite service (passive) in the 31.3-31.5 GHz band ECC/DEC/(10)01 ECC Decision of 12 November 2010 on sharing conditions in the 10.6-10.68 GHz band between the fixed service, mobile service and Earth exploration satellite service (passive) ECC/DEC/(09)04 ECC Decision of 30 October 2009 on exemption from individual licensing and the free circulation and use of transmit-only mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocations in the 1613.8 – 1626.5 MHz band ECC/DEC/(09)03 ECC Decision of 30 October 2009 on harmonised conditions for Mobile/Fixed Communications Networks (MFCN)operating in the band 790-862 MHz ECC/DEC/(09)02 ECC Decision of 26 June 2009 on the harmonisation of the bands 1610-1626.5 MHz and 2483.5-2500 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service ECC/DEC/(09)01 ECC Decision of 13 March 2009 on the harmonised use of the 63-64 GHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS) ECC/DEC/(08)08 ECC Decision of 31 October 2008 on the harmonised use of GSM system on board vessels in the frequency bands 880-915/925-960 MHz and 1710-1785/1805-1880 MHz ECC/DEC/(08)05 ECC Decision of 27 June 2008 on the harmonisation of frequency bands for theimplementation of digital Public Protection and Disaster Relief (PPDR) radio applications in bands within the 380-470 MHz range ECC/DEC/(08)01 ECC Decision of 14 March 2008 on the harmonised use of the 5875-5925 MHz frequency band for Intelligent Transport Systems (ITS) ECC/DEC/(07)05 ECC Decision of 21 December 2007 on exemption from individual licensing of land mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocation in the frequency range 1-3 GHz ECC/DEC/(07)04 ECC Decision of date/month 2007 on free circulation and use of mobile satellite terminals operating in the Mobile-Satellite Service allocation in the frequency range 1-3 GHz ECC/DEC/(07)02 ECC Decision of 30 March 2007 on availability of frequency bands between 3400-3800 MHz for the Harmonised implementation of Broadband Wireless Access systems (BWA) ECC/DEC/(06)13 ECC Decision of 1 December 2006 on designation of the bands 880-915 MHz, 925-960 MHz, 1710-1785 MHz and 1805-1880 MHz for terrestrial IMT-2000/UMTS systems ECC/DEC/(06)12 ECC Decision of 1 December 2006 on the harmonised conditions for devices using Ultra-Wideband (UWB) technology with Low Duty Cycle (LDC) in the frequency band 3.4 -4.8 GHz amended 31 October 2008 ECC/DEC/(06)10 ECC Decision of 1 December 2006 on transitional arrangements for the Fixed Service and tactical radio relay systems in the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz in order to facilitate the harmonised introduction and development of systems in the Mobile Satellite Service including those supplemented by a Complementary Ground Component ECC/DEC/(06)09 ECC Decision of 1 December 2006 on designation of the bands 1980-2010 MHz and 2170-2200 MHz for use by systems in the Mobile-Satellite Service (MSS) including those supplemented by a Complementary Ground Component (CGC) amended 5 September 2007 ECC/DEC/(06)07 ECC Decision of 1 December 2006 on The harmonised use of airborne GSM systems in the frequency bands 1710-1785 and 1805-1880 MHz amended 13 June 2009 ECC/DEC/(06)06 ECC Decision of 7 July 2006 on the availability of frequency bands for the introduction of Narrow Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 80 MHz, 160 MHz and 400 MHz bands ECC/DEC/(06)05 ECC Decision of 7 July 2006 on the harmonised frequency bands to be designated for Air-Ground-Air operation (AGA) of Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services ECC/DEC/(06)04 ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised conditions for devices using UWB technology in bands below 10.6 GHz amended 6 July 2007 ECC/DEC/(06)03 ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) with e.i.r.p. above 34 dBW operating within the Frequency Bands 10.70–12.75 GHz or 19.70–20.20 GHz space–to–Earth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–30.00 GHz Earth–to–space ECC/DEC/(06)02 ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of Low e.i.r.p. Satellite Terminals (LEST) operating within the Frequency Bands 10.70–12.75 GHz or 19.7–20.2 GHz space–to–Earth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–30.00 GHz Earth–to–Space. ECC/DEC/(06)01 ECC Decision of 24 March 2006 on the harmonised utilisation of spectrum for terrestrial IMT–2000/UMTS systems operating within the bands 1900–1980 MHz, 2010–2025 MHz and 2110–2170 MHz ECC/DEC/(05)12 ECC Decision of 28.10.2005 on harmonised frequencies, technical characteristics, exemption from individual licensing and free carriage and use of digital PMR 446 applications operating in the frequency band 446.1 – 446.2 MHz ECC/DEC/(05)11 ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Aircraft Earth Stations (AES) in the frequency bands 14–14.5 GHz (Earth–to–space), 10.7–11.7GHz (space–to–Earth) and 12.5–12.75 GHz (Space–to–Earth) ECC/DEC/(05)10 ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in fixed satellite service networks in the frequency bands 14 –14.5 GHz (Earth–to–space), 10.7–11.7 GHz (space–to–Earth) and 12.5–12.75 GHz (space–to–Earth) ECC/DEC/(05)09 ECC Decision of 24 June 2005 on the free circulation and use of Earth Stations on board Vessels operating in Fixed Satellite service networks in the frequency bands 5 925–6 425 MHz (Earth–to–space) and 3 700–4 200 MHz (space–to–Earth) ECC/DEC/(05)08 ECC Decision of 24 June 2005 on the availability of frequency bands for High Density applications in the Fixed–Satellite Service (space–to–Earth and Earth–to–space) ECC/DEC/(05)05 ECC Decision of 18 March 2005 on harmonised utilisation of spectrum for IMT–2000/UMTS systems operating within the band 2500–2690 MHz ECC/DEC/(05)02 ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the frequency band 169.4–169.8125 MHz ECC/DEC/(05)01 ECC Decision of 18 March 2005 on the use of the band 27.5–29.5 GHz by fixed service and uncoordinated Earth stations of the fixed–satellite service (Earth–to–space) ECC/DEC/(0410 ECC Decision of 12 November 2004 on the frequency bands to be designated for the temporary introduction of Automative Short Range Radars (SRR) amended 5 September 2007 ECC/DEC/(04)09 ECC Decision of 12 November 2004 on designation of the bands 1518–1525 MHz and 1670–1675 MHz for the Mobile Satellite Service amended 25 June 2009 ECC/DEC/(04)08 ECC Decision of 9 July 2004 on the harmonised use of the 5 GHz frequency bands for the implementation of Wireless Access Systems including Radio Local Area Networks (WAS/RLANs) amended 3 November 2009 ECC/DEC/(04)06 ECC Decision of 19 March 2004 on the availability of frequency bands for the introduction of Wide Band Digital Land Mobile PMR/PAMR in the 400 MHz and 800/900 MHz bands amended 26 June 09 ECC/DEC/(04)03 ECC Decision of 19 March 2004 on the frequency band 77–81 GHz to be designated for the use of Automotive Short Range Radars ECC/DEC/(03)04 Exemption from Individual Licensing (VSAT) 14.25-14.50 GHz Earth-to-space and 10.70-11.70 GHz space-to-Earth ECC/DEC/(03)02 ECC Decision of 17 October 2003 on the designation of the frequency band 1479.5–1492MHz for use by Satellite Digital Audio Broadcasting systems ECC/DEC/(02)10 ECC Decision of 15 November 2002 on exemption from individual licensing of GSM–R mobile terminals operating within the frequency bands 876–880 MHz and 921–925 MHz for railway purposes ECC/DEC/(02)09 ECC Decision of 15 November 2002 on free circulation and use of GSM–R mobile terminals operating within the frequency bands 876–880 MHz and 921–925 MHz for railway purposes in CEPT member countries, enlarging the field of application of ERC/DEC/(95)01 ECC/DEC/(02)06 ECC Decision of 15 November 2002 on the designation of frequency band 2500–2690 MHz for UMTS/IMT–2000 ECC/DEC/(02)05 ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876–880 and 921–925 MHz bands amended 26 June 2009 ECC/DEC/(02)04 ECC Decision of 15 March 2002 on the use of the band 40.5–42.5 GHz by terrestrial (fixed service / broadcasting service) systems and uncoordinated Earth stations in the fixed satellite service and broadcasting–satellite service (space to Earth) ECC/DEC/(02)01 ECC Decision of 15 March 2002 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of Road Transport and Traffic Telematic Systems ERC/DEC/(01)19 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequency bands to be designated for the Direct Mode Operation (DMO) of the Digital Land Mobile Systems for the Emergency Services ERC/DEC/(01)17 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Ultra Low Power Active Medical Implants operating in the frequency band 402–405 MHz ERC/DEC/(01)16 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for inductive applications operating in the frequency band 26.957 – 27.283 MHz ERC/DEC/(01)12 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 40.665, 40.675, 40.685 and 40.695 MHz ERC/DEC/(01)11 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Flying Model control operating in the frequency band 34.995–35.225 MHz ERC/DEC/(01)10 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Model control operating in the frequencies 26.995, 27.045, 27.095, 27.145 and 27.195 MHz ERC/DEC/(01)08 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Movement Detection and Alert operating in the frequency band 2400–2483.5 MHz ERC/DEC/(01)07 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Short Range Devices used for Radio Local Area Networks (RLANs) operating in the frequency band 2400–2483.5 MHz ERC/DEC/(01)03 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non–specific Short Range Devices operating in the frequency band 40.660–40.700 MHz ERC/DEC/(01)02 ERC Decision of 12 March 2001 on harmonised frequencies, technical characteristics and exemption from individual licensing of Non–specific Short Range Devices operating in the frequency band 26.957–27.283 MHz ERC/DEC/(00)07 ERC Decision of 19 October 2000 on the shared use of the band 17.7–19.7 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed satellite services (space–to–Earth) ERC/DEC/(00)08 ERC Decision of 19 October 2000 on the use of the band 10.7 – 12.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the broadcasting-satellite and fixed-satellite service ERC/DEC/(00)02 ERC Decision of 27 March 2000 on the use of the band 37.5–40.5 GHz by the fixed service and Earth stations of the fixed – satellite service (space to Earth) ERC/DEC/(99)17 ERC Decision of 1 June 1999 on the Automatic Identification and Surveillance system (AIS) channels in the maritime VHF band ERC/DEC/(99)15 ERC Decision of 1 June 1999 on the designation of the harmonised frequency band 40.5 to 43.5 GHz for the introduction of Multimedia Wireless Systems (MWS) including Multipoint Video Distribution Systems (MVDS) amended 5 March 2010 ERC/DEC/(99)06 ERC Decision of 10 March 1999 on the harmonised introduction of satellite personal communication systems operating in the bands below 1 GHz (S–PCS<1GHz) ERC/DEC/(98)25 ERC Decision of 23 November 1998 on the harmonized frequency band to be designated for PMR 446 ERC/DEC/(97)02 ERC Decision of 21 March 1997 on the extended frequency bands to be used for the GSM Digital Pan–European Communications System ERC/DEC/(94)01 ERC Decision of 24 October 1994 on the frequency bands to be designated for the coordinated introduction of the GSM Digital pan–European communications System ECC/REC/(11)10 Location Tracking Application for emergency and disaster situations ECC/REC/(11)09 UWB Location Tracking Systems Type 2 (LT2) ECC/REC/(11)08 Framework for authorization regime of indoor Global Navigation Satellite System (GNSS) Pseudolites in the band 1559-1610MHz ECC/REC/(11)05 Frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN)capable of providing electronic communications services in the frequency band 2 500-2 690 MHz ECC/REC/(11)04 Frequency planning and frequency coordination for terrestrial systems for Mobile/Fixed Communication Networks (MFCN)capable of providing electronic communications services in the frequency band 790-862 MHz ECC/REC/(11)01 Guidelines for assignment of frequency blocks for fixed wireless systems in the bands 24.5-26.5 GHz, 27.5-29.5 GHz and 31.8-33.4 GHz ECC/REC/(10)03 Harmonised CEPT examination procedures for the Long Range Certificate (LRC) for non-solas vessels ECC/REC/(10)02 A framework for authorisation regime of Global Navigation Satellite System (GNSS) repeaters ECC/REC/(10)01 Guidelines for compatibility between Complementary Ground Components (CGC) operating in the band 2170-2200 MHz and EESS/SOS/SRS earth stations operating in the band 2200-2290 MHz ECC/REC/(09)01 Use of the 57-64 GHz frequency band for point-to-point Fixed Wireless Systems ECC/REC/(08)04 The identification of frequency bands for the implementation of Broad Band Disaster Relief (BBDR) radio applications in the 5 GHz frequency range ECC/REC/(08)02 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900 (including E-GSM) / UMTS 900, GSM 1800/UMTS 1800 land mobile systems ECC/REC/(08)01 Use of the band 5855-5875 MHz for Intelligent Transport Systems (ITS) ECC/REC/(06)04 Use of the band 5725-5875 MHz for Broadband Fixed Wireless Access (BFWA) ECC/DEC/(06)03 ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of high e.i.r.p. satellite terminals (HEST) with e.i.r.p.above 34 dBW operating within the Frequency Bands 10.70–12.75 GHz or 19.70–20.20 GHz space–to–Earth and 14.00–14.25GHz or 29.50–30.00 GHz Earth–to–space ECC/DEC/(06)02 ECC Decision of 24 March 2006 on Exemption from Individual Licensing of Low e.i.r.p. Satellite Terminals (LEST) operatingwithin the Frequency Bands 10.70–12.75 GHz or 19.7–20.2 GHz space–to–Earth and 14.00–14.25 GHz or 29.50–30.00 GHzEarth–to–Space. ECC/REC/(05)08 Frequency planning and frequency coordination for the GSM 900, GSM 1800, E–GSM and GSM–R systems ECC/REC/(05)07 Radio frequency channel arrangements for Fixed Service systems operating in the bands 71–76 GHz and 81–86 GHz ECC/REC/(05)02 Use of the 64–66 GHz frequency band for Fixed Service ECC/REC/(04)05 Recommended guidelines for accommodation and assignment of multipoint Fixed Wireless Systems in frequency bands 3.4–3.6 and 3.6–3.8 GHz ECC/REC/(02)09 Protection of Aeronautical Radio Navigation Service in the band 2700–2900 MHz from interference caused by the operation of Digital Cordless Cameras ECC/REC/(02)06 Preferred channel arrangements for digital fixed service systems operating in the frequency range 7125–8500 MHz ECC/REC/(02)02 Channel arrangements for digital fixed service systems (point–to–point and point–to–multipoint) operating in the frequency band 31–31.3 GHz ECC/REC/(01)04 Recommended guidelines for the accommodation and assignment of Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40.5–43.5 GHz ERC/REC/(01)02 Preferred channel arrangement for digital fixed service systems operating in the frequency band 31.8–33.4 GHz ERC/REC/(01)01 Border coordination of UMTS/IMT–2000 systems ERC/REC/(00)04 Harmonised frequencies and free circulation and use for Meteor Scatter Applications CEPT/ERC/REC12–02 Harmonised radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 12.75 GHz to 13.25 GHz CEPT/ERC/REC12–03 Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 17.7 GHz to 19.7 GHz CEPT/ERC/REC12–05 Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.0 GHz to 10.68 GHz CEPT/ERC/REC12–06 Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 10.7 GHz to 11.7 GHz CEPT/ERC/REC12–07 Harmonised radio frequency channel arrangements for digital terrestrial fixed systems operating in the band 15.23 GHz to 15.35 GHz CEPT/ERC/REC12–08 Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low, medium and high capacity systems in the band 3600 MHz to 4200 MHz CEPT/ERC/REC12–10 Harmonised radio frequency arrangements for digital systems operating in the band 48.5 GHz to 50.2 GHz CEPT/ERC/REC12–11 Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 51.4–52.6 GHz CEPT/ERC/REC12–12 Radio frequency channel arrangement for fixed service systems operating in the band 55.78–57.0 GHz CEPT/ERC/REC13–03 The use of the band 14.0 – 14.5 GHz for Very Small Aperture Terminals (VSAT) and Satellite News Gathering (SNG) CEPT/ERC/REC14–01 Radio–frequency channel arrangements for high capacity analogue and digital radio–relay systems operating in the band 5925 MHz – 6425 MHz CEPT/ERC/REC14–02 Radio–frequency channel arrangements for medium and high capacity analogue or high capacity digital radio–relay systems operating in the band 6425 MHz – 7125 MHz CEPT/ERC/REC14–03 Harmonised radio frequency channel arrangements and block allocations for low and medium capacity systems in the band 3400 MHz to 3600 MHz CEPT/ERC/REC25–10 Frequency ranges for the use of temporary terrestrial audio and video SAP/SAB links (incl. ENG/OB) CEPT/ERC/REC62–02 Harmonised frequency band for civil and military airborne telemetry applications CEPT/ERC/REC70–03 Relating to the use of Short Range Devices (SRD) T/R 12–01 Harmonized radio frequency channel arrangements for analogue and digital terrestrial fixed systems operating in the band 37 GHz–39.5 GHz T/R 13–01 Preferred channel arrangements for fixed services in the range 1–3 GHz T/R 13–02 Preferred channel arrangements for fixed services in the range 22.0–29.5 GHz T/R 25–08 Planning criteria and coordination of frequencies in the land mobile service in the range 29.7–921 MHz T/R 32–02 Frequencies to be used by on–board communication stations

PRILOG 4

SPISAK ITU PREPORUKA KOJE SE NALAZE U PLANU NAMENE

ITU-R F.382-8 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 2 and 4 GHz bands

ITU-R M.1638 Characteristics of and protection criteria for sharing studies for radiolocation, aeronautical radionavigation and meteorological radars operating in the frequency bands between 5 250 and 5 850 MHz  

ITU-R F. 383 -8 Radio-frequency channel arrangements for high-capacity fixed wireless systems operating in the lower 6 GHz (5 925 to 6 425 MHz) band  

ITU-R F. 384 -10 Radio-frequency channel arrangements for medium- and high-capacity digital fixed wireless systems operating in the upper 6 GHz (6 425-7 125 MHz) band  

ITU-R F. 385 -9 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 7 GHz (7 110-7 900 MHz) band  

ITU-R F. 386-8 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 8 GHz (7 725 to 8 500 MHz) band  –

Annex 6 Description of the RF channel arrangement referred to in recommends 5

ITU-R F. 386-8 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 8 GHz (7 725 to 8 500 MHz) band  –

Annex 2 RF channel arrangements for medium and low capacity digital fixed wirelesssystems operating in the 8 275-8 500 MHz band based on a3.5 MHz bandwidth referred to in recommends 1

ITU-R M.1796 Characteristics of and protection criteria for terrestrial radars operating in the radiodetermination service in the frequency band 8 500-10 500 MHz

ITU-R F. 1568-1 Radio-frequency block arrangements for fixed wireless access systems in the range 10.15-10.3/10.5-10.65 GHz

ITU-R F. 387-11 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 11 GHz band  

ITU-R F. 497-7 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 13 GHz (12.75-13.25 GHz) frequency band

ITU -R M.1644 Technical and operational characteristics, and criteria for protecting the mission of radars in the radiolocation and radionavigation service operating in the frequency band 13.75-14 GHz  

ITU-R F.636-3, Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 15 GHz band (14.4-15.35 GHz) band  

ITU-R F.595-9 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 18 GHz frequency band  

ITU-R F.637-3 Radio-frequency channel arrangements for fixed wireless systems operating in the 23 GHz band –

Annex 3 Radio-frequency channel arrangements for some CEPT administrationsin the band 22.0-22.6 GHz paired with 23.0-23.6 GHzin accordance with recommends 2

Annex 5 Radio-frequency channel arrangements in the band 21.2-23.6 GHzin accordance with recommends 2 (Germany)

ITU-R F.748-4 Radio-frequency arrangements for systems of the fixed service operating in the 25, 26 and 28 GHz bands  –

Annex 1 Radio-frequency channel arrangements for some CEPT administrationsin the band 24.5-26.5 GHz in accordance with recommends 2

ITU-R F.1520-2 Radio-frequency arrangements for systems in the fixed service operating in the band 31.8-33.4 GHz – Radio-frequency channel arrangement in the band 31.8-33.4 GHz

ITU-R F.749-2 Radio-frequency arrangements for systems of the fixed service operating in the 38 GHz band  –

Annex 1 Radio-frequency channel arrangements in the band 37.0-39.5 GHz used bysome CEPT administrations in accordance with recommends 2

PRILOG 5

SPISAK EVROPSKIH STANDARDA KOJI SE NALAZE U PLANU NAMENE

EN 300 065 Narrow-band direct-printing telegraph equipment for receiving meteorological or navigational information (NAVTEX)

EN 300 066 Float-free maritime satellite Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating in the 406.0 to 406.1 MHz

EN 300 086 Land Mobile Service; Radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech

EN 300 113 Land mobile service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector

EN 300 135 Angle-modulated Citizens Band radio equipment (CEPT PR 27 Radio Equipment)

EN 300 152 Maritime Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) intended for use on the frequency 121.5 MHz or the frequencies 121.5 MHz and 243 MHz for homing purposes only

EN 300 162 Radiotelephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in VHF bands

EN 300 219 Land Mobile Service; Radio equipment transmitting signals to initiate a specific response in the receiver

EN 300 220 SRD; Radio equipment to be used in the 25 to 1 000 MHz frequency range with power levels ranging up to 500 mW

EN 300 296 Land Mobile Service; Radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech

EN 300 328 Wideband Transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2.4 GHz ISM band and using spread spectrum modulation techniques

EN 300 330 SRD; Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 25 MHz and inductive loop systems in the frequency range 9 kHz to 30 MHz

EN 300 341 Land Mobile Service (RP 02); Radio equipment using an integral antenna transmitting signals to initiate a specific response in the receiver

EN 300 373 Maritime mobile transmitters and receivers for use in the MF and HF bands

EN 300 390 Land Mobile Service; Radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna

EN 300 422 Wireless microphones in the 25 MHz to 3 GHz frequency range

EN 300 433 Land Mobile Service; Double Side Band (DSB) and/or Single Side Band (SSB) amplitude modulated citizen’s band radio equipment

EN 300 440 Short Range Devices; Radio equipment to be used in the 1 to 40 GHz frequency range

EN 300 471 Land Mobile Service; Rules for Access and the Sharing of common used channels by equipment complying with EN 300 113

EN 300 674 Road Transport and Traffic Telematics (RTTT);Dedicated Short Range Communication (DSRC) transmission equipment (500 kbit/s/250 kbit/s) operating in the 5.8 GHz

EN 300 676 Ground-based VHF hand-held, mobile and fixed radio transmitters, receivers and transceivers for the VHF aeronautical mobile service using amplitude modulation

EN 300 698 Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways

EN 300 718 Avalanche Beacons; Transmitter-receiver systems

EN 300 761 Short Range Devices (SRD); Automatic Vehicle Identification (AVI) for railways operating in the 2.45 GHz frequency range

EN 301 025 VHF radiotelephone equipment for general communications and associated equipment for Class “D” Digital Selective Calling (DSC)

EN 301 091 Short Range Devices;Road Transport and Traffic Telematics (RTTT); Radar equipment operating in the 76 GHz to 77 GHz range

EN 301 166 Land Mobile Service; Radio equipment for analogue and/or digital communication (speech and/or data) and operating on narrow band channels and having an antenna connector

EN 301 178 Portable Very High Frequency (VHF) radiotelephone equipment for the maritime mobile service operating in the VHF bands (for non-GMDSS applications only)

EN 301 357 Analogue cordless wideband audio devices using integral antennas operating in the CEPT recommended 863 to 865 MHz frequency range

EN 301 360 Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards geostationary satellites in the 27.5 to 29.5 GHz

EN 301 406 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)

EN 301 426 Low data rate Land Mobile satellite Earth Stations (LMES) and Maritime Mobile satellite Earth Stations (MMES) not intended for distress and safety communications operating in the 1.5/1.6 GHz

EN 301 427 Low data rate Mobile satellite Earth Stations (MESs) except aeronautical mobile satellite earth stations, operating in the 11/12/14 GHz

EN 301 428 Very Small Aperture Terminal (VSAT); Transmit-only, transmit/receive or receive-only satellite earth stations operating in the 11/12/14 GHz

EN 301 430 Satellite News Gathering Transportable Earth Stations (SNG TES) operating in the 11-12/13-14 GHz frequency bands

EN 301 441 Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1.6/2.4 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS)

EN 301 442 Mobile Earth Stations (MESs), including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 2.0 GHz bands under the Mobile Satellite Service (MSS)

EN 301 443 Very Small Aperture Terminal (VSAT);Transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz

EN 301 444 Land Mobile Earth Stations (LMES) operating in the 1.5 GHz and 1.6 GHz bands providing voice and/or data communications

EN 301 447 Harmonized EN for satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 4/6 GHz frequency bands allocated to the Fixed Satellite Service (FSS)

EN 301 449 CDMA spread spectrum base stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR)

EN 301 459 Satellite Interactive Terminals (SIT) and Satellite User Terminals (SUT) transmitting towards satellites in geostationary orbit in the 29.5 GHz to 30.0 GHz

EN 301 473 Aircraft Earth Stations (AES) operating under the Aeronautical Mobile Satellite Service (AMSS)/Mobile Satellite Service (MSS) and/or the Aeronautical Mobile Satellite on Route Service (AMS(R)S), MSS

EN 301 502 Global System for Mobile communications (GSM); Base Station and Repeater equipment covering essential requirements under article 3.2 of the R&TTE directive

EN 301 511 Global System for Mobile communications (GSM); Harmonized EN for mobile stations in the GSM 900 and GSM 1800 bands covering essential requirements

EN 301 526 CDMA spread spectrum mobile stations operating in the 450 MHz cellular band (CDMA 450) and 410, 450 and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR)

EN 301 681 Mobile Earth Stations (MESs) of Geostationary mobile satellite systems, including handheld earth stations, for Satellite Personal Communications Networks (S-PCN) in the 1.5/1.6 GHz under MSS

EN 301 721 Mobile Earth Stations (MES) providing Low Bit Rate Data Communications (LBRDC) using Low Earth Orbiting (LEO) satellites operating below 1 GHz

EN 301 783 Land Mobile Service;Commercially available amateur radio equipment

EN 301 839 Radio equipment in the frequency range 402 MHz to 405 MHz for Ultra Low Power Active Medical Implants and Accessories

EN 301 893 Broadband Radio Access Networks (BRAN); 5 GHz high performance RLAN

EN 301 908 Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks

EN 301 929 VHF transmitters and receivers as Coast Stations for GMDSS and other applications in the maritime mobile service

EN 301 997 Radio equipment for use in Multimedia Wireless Systems (MWS) in the frequency band 40.5 GHz to 43.5 GHz

EN 302 017 Transmitting equipment for the Amplitude Modulated (AM) sound broadcasting service

EN 302 018 Transmitting equipment for the Frequency Modulated (FM) sound broadcasting service

EN 302 054 Meteorological Aids (Met Aids); Radiosondes to be used in the 400.15 to 406 MHz frequency range with power levels ranging up to 200 mW

EN 302 064 Wireless Video Links (WVL) operating in the 1.3 GHz to 50 GHz

EN 302 065 Ultra WideBand (UWB) technologies for communication purposes

EN 302 066 Ground- and Wall- Probing Radar applications (GPR/WPR) imaging systems

EN 302 077 Transmitting equipment for the Terrestrial – Digital Audio Broadcasting (T-DAB) service

EN 302 152 Satellite Personal Locator Beacons (PLBs) operating in the 406.0 MHz to 406.1 MHz

EN 302 186 Satellite mobile Aircraft Earth Stations (AESs) operating in the 11/12/14 GHz

EN 302 194 Navigation radar used on inland waterways

EN 302 195 Radio equipment in the frequency range 9 kHz to 315 kHz for Ultra Low Power Active Medical Implants (ULP-AMI) and accessories

EN 302 208 Radio Frequency Identification Equipment operating in the band 865 to 868 MHz with power levels up to 2 W

EN 302 217 Characteristics and requirements for point-to-point equipment and antennas

EN 302 245 Transmitting equipment for the Digital Radio Mondiale (DRM) broadcasting service

EN 302 248 Navigation radar for use on non-SOLAS vessels

EN 302 264 Short Range Radar operating in 77-81 GHz

EN 302 288 Short range radar equipment operating in the 24 GHz range

EN 302 291 SRD Close Range Inductive Data Communication equipment operating at 13.56 MHz

EN 302 326 Multipoint Equipment and Antennas

EN 302 340 Satellite Earth Stations on board Vessels (ESVs) operating in the 11/12/14 GHz frequency bands

EN 302 372 Tank Level Probing Radar (TLPR) operating in the frequency bands 5.8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz and 77 GHz

EN 302 426 CDMA spread spectrum Repeaters operating in the 450 MHz cellular band (CDMA450) and the 410 MHz, 450 MHz and 870 MHz PAMR bands (CDMA-PAMR)

EN 302 448 Tracking Earth Stations on Trains (ESTs) operating in the 14/12 GHz frequency bands

EN 302 454 Radiosondes to be used in the 1 668.4 MHz to 1 690 MHz frequency range

EN 302 480 GSM onboard aircraft system

EN 302 498 Object Discrimination and Characterisation (ODC) equipment using UWB technology

EN 302 500 Location Tracking equipment operating in 6-8.5 GHz using UWB technology

EN 302 502 5.8 GHz fixed broadband data transmitting systems

EN 302 510 Radio equipment in the frequency range 30 MHz to 37.5 MHz for Ultra Low Power Active Medical Membrane Implants and Accessories

EN 302 536 Radio equipment in the frequency range 315 kHz to 600 kHz

EN 302 537 Ultra Low Power Medical Data Service Systems operating in the frequency range 401 MHz to 402 MHz and 405 MHz to 406 MHz

EN 302 544 Broadband Data Transmission Systems in 2500-2690 MHz using TDD

EN 302 561 Radio equipment using constant or non-constant envelope modulation operating in a channel bandwith of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz

EN 302 567 60 GHz Multiple Gigabit Wideband Data Transmission Systems

EN 302 574 Harmonised Standard for satellite earth station for MSS operating in the 1980 to 2010 MHz (earth-to-space) and 2170 to 2200 MHz (space-to-earth) frequency bands

EN 302 571 Intelligent Transport Systems (ITS); Radiocommunications equipment operating in the 5855 MHz to 5925 MHz frequency band

EN 302 608 Radio equipment for Eurobalise railway systems

EN 302 609 Radio equipment for Euroloop railway systems

EN 302 623 BWA equipment in the 3.4-3.8 GHz frequency range

EN 302 625 5 GHz BroadBand Disaster Relief applications (BBDR)

EN 302 645 GNSS Repeaters

EN 302 686 Radiocommunications equipment operating in the 63 to 64 GHz frequency band

EN 302 752 Active Radar Target Enhancers

EN 302 755 Digital Video Broadcasting (DVB);Frame structure channel coding and modulation for a second generation digital terrestrial television broadcasting system (DVB-T2)

EN 302 977 Vehiclular Earth stations operating in Ku-band

PRILOG 6

SPISAK

SKRAĆENICA KORIŠĆENIH U PLANU NAMENE FREKVENCIJSKIH OPSEGA

AGA – Air Ground Air

AIS – Automatic Identification System

APP – Appendix of the ITU Radio Regulations

BBDR – Broad Band Disaster Relief

BFWA – Broadband Fixed Wireless Access

BSS – Broadcasting Satellite Service

BWA – Broadband Wireless Access

CB – Citizen Band

CEPT – European Conference of Postal and Telecommunications Administrations

CGC – Complementary Ground Component

CRS – Central Radio Station

DCS – Digital Communication System

DEC – Decision

DECT – Digital Enhanced Cordless Telecommunication

DME – Distance Measuring Equipment

DMO – Direct Mode Operation

DSC – Digital Selective Calling

DVB-T – Terrestrial Digital Video Broadcasting

ECA – European Common Allocation

ECC – Electronic Communications Committee

EESS – Earth Exploration-Satellite Service

E-GSM – Extended GSM

EISCAT – European Incoherent SCATter facility

ENG – Electronic News Gathering

EPIRB – Emergency Position-Indicating Radiobeacon

ERC – European Radiocommunications Committee

ERO – European Radiocommunications Office

EU – EUropean footnote

FDD – Frequency Division Duplex

FM – Frequency Modulation

FSS – Fixed-Satellite Service

FWA – Fixed Wireless Access

GE75 – Geneva 1975 Agreement

GE85 – Geneva 1985 Agreement

GLONASS – Global Navigation Satellite System

GMDSS – Global Maritime Distress and Safety System

GNSS – Global Navigation Satellite System

GPS – Global Positioning System

GSM – Global System for Mobile Communications

GSM 1800 – Global System for Mobile Communications using 1800 MHz band

GSM-R – GSM for Railways

HAPS – High Altitude Platform Systems

HDFS – High Density Fixed Service

HDFSS – High Density Fixed-Satellite Service

HDTV – High Definition Television

HEST – High E.i.r.p. Satellite Terminals

HF – High Frequency

IALA – International Association of Lighthouse Authorities

IBCN – Integrated Broadband Communications Network

ILS – Instrument Landing System

IMO – International Maritime Organisation

IMT – International Mobile Telecommunications

ISM – Industrial, Scientific and Medical

ITS – Intelligent Transport Systems

ITU – International Telecommunication Union

JTIDS – Joint Tactical Information Distribution System

LAES – Location Application for Emergency Services

LDC – Low Duty Cycle

LEST – Low E.i.r.p. Satellite Terminals

LPR – Level Probing Radar

LT2 – Location Tracking Type 2

MCA – Mobile Communications Services on Board Aircraft

MES – Mobile Earth Stations

MFCN – Mobile/Fixed Communications Networks

MIDS – Multifunctional Information Distribution System

MLS – Microwave Landing System

MSI – Maritime Safety Information

MSS – Mobile-Satellite Service

MWS – Multimedia Wireless System

NAVTEX – Narrow-band direct-printing telegraphy system for transmission of navigational and meteorological warnings and urgent information to ships

(OR) – Off-Route

PAMR – Public Access Mobile Radio

PMR – Professional Mobile Radio, Private Mobile Radio

PPDR – Public Protection and Disaster Relief

PWAP – Private Wide Area Paging

(R) – Route

RA – Radio Astronomy

REC – Recommendation

RFID – Radio Frequency Identification

RLANS – Radio Local Area Network System

RR – ITU Radio Regulations

RTTT – Road Transport & Traffic Telematics

SAB – Services Ancillary to Broadcasting

SAP – Services Ancillary to Programming

SART – Search and Rescue Transponders

S-DAB – Satellite Digital Audio Broadcasting

SIT – Satellite Interactive Terminal

SNG – Satellite News Gathering

S-PCS – Satellite Personal Communication System

SRD – Short Range Device

SRR – Short Range Radar

SSR – Secondary Surveillance Radar

SUT – Satellite User Terminal

TACAN – Tactical Air Navigation

T-DAB – Terrestrial Digital Audio Broadcasting

TDD – Time Division Duplex

TETRA – Terrestrial Trunked Radio

TLPR – Tank Level Probing Radar

TRA-ECS – Terrestrial Radio Applications Capable of Providing Electronic Communications Services

TS – Terminal Station

TV – Television

UIC – International Union for Railways

UMTS – Universal Mobile Telecommunications System

UWB – Ultra – Wideband

VLBI – Very Long Baseline Interferometry (Radio Astronomy)

VOR – VHF Omni-directional Range

VSAT – Very Small Aperture Terminal

WARC – World Administrative Radio Conference

WAS – Wireless Access System

WRC – World Radiocommunication Conference

PRILOG 7

S P I S A K

KORIŠĆENIH MEĐUNARODNIH AKATA IZ OBLASTI RADIO-KOMUNIKACIJA

Konvencija o telekomunikacijama Međunarodne unije za telekomunikacije,

Međunarodni Pravilnik o radio-komunikacijama, Ženeva, 1999.

Međunarodni Pravilnik o radio-komunikacijama, Ženeva, 2001.

Međunarodni Pravilnik o radio-komunikacijama, Ženeva, 2004.

Međunarodni Pravilnik o radio-komunikacijama, Ženeva, 2008.

Finalna akta WARC, Ženeva, 1997.

Finalna akta WRC, Istanbul, 2000.

Finalna akta WRC, Ženeva 2003.

Finalna akta WRC, Ženeva 2007.

Finalna akta WRC, Ženeva 2010.

Finalna akta Evropske VHF/UHF konferencije za radio-difuziju, Stokholm, 1961., revidovana u Ženevi 2006.

Finalna akta Regionalne administrativne konferencije o radio-difuziji na kilometarskim i hektometarskim talasima (Regioni 1 i 3), Ženeva, 1975.

Finalna akta Svetske administrativne konferencije o radio-komunikacijama u vazduhoplovnoj mobilnoj službi (R), Ženeva, 1978.

Finalna akta Regionalne administrativne konferencije za planiranje VHF FM zvučne radio-difuzije (Region 1 i deo Regiona 2), Ženeva, 1984.

Finalna akta Regionalne administrativne konferencije za planiranje pomorske radio-navigacione službe (radio-farovi) u Evropskoj pomorskoj zoni, Ženeva, 1985.

Finalna akta Regionalne administrativne konferencije za planiranje MF pomorske mobilne i vazduhoplovne mobilne radio-navigacione službe (Region 1), Ženeva, 1985.

Finalna akta Svetske administrativne radio-konferencije za korišćenje geostacionarne satelitske orbite i planiranje svemirskih službi koje je koriste (ORB-88), Ženeva, 1988.

Specijalni dogovor CEPT Administracija u vezi sa korišćenjem opsega 47-68 MHz, 87.5-108 MHz, 174-230 MHz, 230-240 MHz i 1452-1492 MHz za uvođenje terestričke digitalne zvučne radio-difuzije, T-DAB, Visbaden, 1995., koji je revidovan u Konstanci 2007. (WI95revCO07)

Regionalni dogovor koji se odnosi na radio-telefonsku službu na unutrašnjim plovnim putevima, Bazel, 2000.

Sporazum između Administracija koji se odnosi na koordinaciju frekvencija između 29.7 MHz i 39.5 GHz, za fiksnu službu i kopnenu mobilnu službu,. HSM Sporazum

Specijalni dogovor CEPT Administracija u vezi sa korišćenjem opsega 1452-1479.5 MHz za terestričku digitalnu zvučnu radio-difuziju, T-DAB, Mastriht, 2002., revidovan u Konstanci 2007. (MA02revCO07)

odgovarajuće Preporuke ITU-R radnih grupa,

odgovarajuće Preporuke CEPT-a i ERC Odluke,

odgovarajući ETSI standardi

ERC Izveštaj 25, Evropska tabela namena i korišćenja frekvencija u frekvencijskom području od 9 kHz do 275 GHz, Lisabon, 2002-Dablin, 2003-Turska, 2004- Kopenhagen 04- Nica 07- Baku 08 – Kijev 09 – Lil 11.

Technical procedure between the Frequency Management Authorities of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA, SERBIA and UKRAINE on the frequency coordination in the frequency bands 880 – 890/925 – 935 MHz (E-GSM)

Tehnički sporazum između administracija Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Srbije i Ukrajine o koordinaciji u pograničnim oblastima u frekvencijskim opsezima

880 – 890/925 – 935 MHz (E-GSM)

Technical arrangement between the Administrations of AUSTRIA, CROATIA, HUNGARY, ROMANIA, SERBIA, SLOVAK REPUBLIC, SLOVENIA AND UKRAINE on border coordination of IMT-2000/UMTS systems in GSM bands 880 – 915/925 – 960 MHz and 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz

Tehnički sporazum između administracija Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Srbije i Ukrajine o koordinaciji u pograničnim oblastima za IMT/UMTS sisteme u GSM frekvencijskim opsezima 880 – 915 / 925 – 960 MHz (GSM 900) i 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz (GSM 1800)

Agreement between the National Frequency Management Authorities of SERBIA and HUNGARY on border coordination of IMT-2000/UMTS systems in the frequency bands 1900 – 1980 and 2110 – 2170 MHz

Tehnički sporazum između administracija Srbije i Mađarske o koordinaciji u pograničnim oblastima za IMT/UMTS sisteme u frekvencijskim opsezima 1900 – 1980 /2010 – 2025 / 2110 – 2170 MHz

Technical agreement between the National Frequency Management Authorities of SERBIA and MONTENEGRO on border coordination of IMT/UMTS systems in GSM bands 880 – 915/925 – 960 MHz and 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz

Tehnički sporazum između administracija Srbije i Crne Gore o koordinaciji u pograničnim oblastima za IMT/UMTS sisteme u GSM frekvencijskim opsezima 880 – 915 / 925 – 960 MHz (GSM 900) i 1710 – 1785 / 1805 – 1880 MHz (GSM 1800)

Technical agreement between the National Frequency Management Authorities of SERBIA and MONTENEGRO on border coordination of IMT/UMTS systems in the frequency bands 1900 – 1980 / 2010 -2025 / 2110 – 2170 MHz

Tehnički sporazum između administracija Srbije i Crne Gore o koordinaciji u pograničnim oblastima za IMT/UMTS sisteme u frekvencijskim opsezima 1900 – 1980 /2010 – 2025 / 2110 – 2170 MHz

Agreement between the Administrations of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and SERBIA concerning the frequency coordination and preferential frequency distribution for Fixed Wireless Access (FWA) systems in the bands 3410 – 3500 MHz and 3510 -3600 MHz

Sporazum između Administracija Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije koji se odnosi na koordinaciju frekvencija i raspodelu preferentnih frekvencijskih kanala za sisteme sa fiksnim bežičnim pristupom (FWA) u opsezima 3410-3600 MHz i 3600-3800 MHz

Agreement between the Administrations of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and SERBIA concerning the frequency coordination and preferential frequency distribution for fixed wireless systems in the bands 24.549– 25.053 GHz and 25.557– 26.061 GHz

Sporazum između Administracija Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije koji se odnosi na koordinaciju frekvencija i raspodelu preferentnih frekvencijskih kanala za fiksne bežične sisteme u opsezima 24.549– 25.053 GHz i 25.557– 26.061 GHz

Agreement between the Administrations of CROATIA, HUNGARY, ROMANIA and SERBIA concerning the frequency coordination and preferential frequency distribution for fixed wireless systems in the bands 27940.5– 28444.5 MHz and 28948.5– 29452.5 MHz

Sporazum između Administracija Hrvatske, Mađarske, Rumunije i Srbije koji se odnosi na koordinaciju frekvencija i raspodelu preferentnih frekvencijskih kanala za fiksne bežične sisteme u opsezima 27940.5– 28444.5 MHz i 28948.5– 29452.5 MHz

Ostavite komentar