Uredba o uslovima za ulaganje u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2011. godini

Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10) i Zakonom o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10),

Vlada donosi

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način ulaganja sredstava u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama, podsticanje ravnomernog regionalnog razvoja, kroz podsticanje poslovanja privrednih subjekata, podsticanje konkurentnosti i likvidnosti privrede i podsticanje zapošljavanja u 2011. godini (u daljem tekstu: krediti), privrednih subjekata registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Član 2.

Sredstva za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđuju se: iz budžeta Republike Srbije za 2011. godinu; iz sopstvenih sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond); iz povraćaja odobrenih kredita od strane Fonda i iz sredstava privrednog subjekta, odnosno drugog privrednog subjekta zainteresovanog za dugoročnu saradnju sa privrednim subjektom koje se rehabilituje.

Član 3.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe namenjena su za: izgradnju novih objekata; proširenje kapaciteta postojećih objekata (rekonstrukciju i modernizaciju); nabavku opreme i kredite za trajna obrtna sredstva za projekte u radno intenzivnim granama prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama.

Član 4.

Nedovoljno razvijenim opštinama (jedinicama lokalne samouprave), u smislu ove uredbe, smatraju se jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod prosečnog stepena razvijenosti u Republici Srbiji prema zvaničnim podacima nadležnog organa za poslove statistike.

U zavisnosti od stepena razvijenosti nedovoljno razvijene opštine razvrstavaju se u sledeće tri grupe:

1) drugu grupu čine jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti u rasponu od 80% do 100% republičkog proseka, i to: Kraljevo; Bor; Zaječar; Vranje; Lapovo; Odžaci; Sokobanja; Ćuprija; Novi Kneževac; Kladovo; Paraćin; Požega; Šid; Aleksandrovac; Lučani; Bački Petrovac; Bač; Loznica; Titel; Topola; Ada; Ruma; Novi Bečej;

2) treću grupu čine jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti u rasponu od 60% do 80% republičkog proseka, i to: Novi Pazar; Aranđelovac; Smederevska Palanka; Irig; Kovin; Ivanjica; Srbobran; Kovačica; Mali Iđoš; Leskovac; Prokuplje; Nova Varoš; Raška; Boljevac; Trstenik; Aleksinac; Majdanpek; Batočina; Priboj; Koceljeva; Dimitrovgrad; Despotovac; Bajina Bašta; Velika Plana; Ljig; Negotin; Ćićevac; Čoka; Veliko Gradište; Ub; Vladimirci; Opovo; Bogatić; Svilajnac; Žabalj; Sečanj;

3) četvrtu čine jedinice lokalne samouprave čiji je stepen razvijenosti ispod 60% republičkog proseka, i to: Brus; Knjaževac; Petrovac; Bela Crkva; Alibunar; Surdulica; Ljubovija; Varvarin; Doljevac; Rača; Krupanj; Prijepolje; Mionica; Lebane; Vlasotince; Babušnica; Kučevo; Bujanovac; Preševo; Nova Crnja; Žitište; Plandište; Mali Zvornik; Vladičin Han; Žitorađa; Crna Trava; Blace; Osečina; Rekovac; Medveđa; Žagubica; Sjenica; Gadžin Han; Ražanj; Kuršumlija; Golubac; Bosilegrad; Žabari; Knić; Svrljig; Bela Palanka; Tutin; Malo Crniće; Trgovište; Bojnik; Merošina.

Član 5.

Radno intenzivne grane prerađivačke industrije, u smislu ove uredbe, su proizvodnja:

1) odevnih predmeta i krzna;

2) kože i predmeta od kože, obuće;

3) prerada od drveta i plute;

4) od ostalih minerala;

5) metalnih proizvoda, osim mašina;

6) ostalih mašina i uređaja;

7) kancelarijskih i računskih mašina;

8) preciznih i optičkih instrumenata;

9) ostalih saobraćajnih sredstava;

10) nameštaja i sličnih proizvoda;

11) u automobilskoj industriji;

12) u elektronskoj industriji.

Član 6.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe ne mogu se koristiti za:

1) kreditiranje primarne poljoprivredne proizvodnje;

2) kreditiranje infrastrukture;

3) proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;

4) organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

5) za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Član 7.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe usmeravaju se odobravanjem kredita u vidu dugoročnih kredita i izdavanja garancija od strane Fonda.

Osnovni kriterijum za odobravanje kredita i/ili izdavanje garancija je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika kredita ili garancija, pri čemu će prednost imati programi u kojima korisnici učestvuju sa sopstvenim sredstvima i/ili koji obezbede radna mesta licima evidentiranim kod Nacionalne službe za zapošljavanje na području opštine na kojoj se realizuje ova uredba.

Član 8.

Visinu kredita i iznos garancije Fonda određuju sledeći elementi:

ocena finansijskog stanja i kreditne sposobnosti korisnika kredita;

ekonomska ocena programa;

validnost i vrednost instrumenata obezbeđenja.

Član 9.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita i izmirenja obaveza po garancijama su:

1) menica i menično ovlašćenje dužnika;

2) i/ili menica i menično ovlašćenje jemca (ukoliko postoji jemstvo drugog pravnog lica);

3) i/ili menica i menično ovlašćenje pristupioca duga (ukoliko postoji pristupanje dugu);

4) i/ili menica i menično ovlašćenje vlasnika dužnika;

5) i/ili hipoteka prvog reda na nepokretnostima;

6) i/ili zaloga na opremi;

7) i/ili zaloga na akcijama preduzeća koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi;

8) i/ili zaloga na obveznicama stare devizne štednje;

9) i/ili cesija potraživanja državnih institucija i preduzeća;

10) i/ili garancija poslovne banke ili avalirana menica.

Tržišna vrednost instrumenata obezbeđenja iz stava 1. ovog člana u odnosu na vrednost kredita i garancije mora da bude 1:1.

Član 10.

Krediti za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i nabavku opreme će se odobravati sa rokom otplate do pet godina i periodom počeka do jedne godine.

Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do dve godine i periodom počeka do devet meseci.

Krediti za preduzetnike će se odobravati sa rokom otplate do četiri godine i periodom počeka do jedne godine.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja koja se vrše najkasnije šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit.

Krediti se odobravaju sa valutnom klauzulom.

Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima.

Minimalni iznos kredita/garancije ne može biti manji od 2.000.000,00 dinara, za pravna lica, 500.000,00 dinara za preduzetnike, a maksimalni iznos za kredite/garancije, po jednom klijentu (uključujući i povezana lica), ne može biti veći od 300.000.000,00 dinara za mala i srednja privredna društva, 500.000.000,00 dinara za velika privredna društva i 5.000.000,00 za preduzetnike.

Član 11.

Kamatna stopa je:

2,5% na godišnjem nivou fiksno ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 3,5% na godišnjem nivou fiksno za ulaganja u radno intenzivne grane na području opština – jedinica lokalne samouprave druge grupe nerazvijenosti;

1,5% na godišnjem nivou fiksno ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,5% na godišnjem nivou fiksno za ulaganja na području treće grupe nerazvijenosti;

1% na godišnjem nivou fiksno ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2% na godišnjem nivou fiksno za ulaganja na području četvrte grupe nerazvijenosti.

Član 12.

Za izdavanje garancija Fond će naplaćivati proviziju u visini od 2% godišnje od iznosa koji se garantuje.

Za garantovanje potraživanja sa valutnom klauzulom za obračun provizije primeniće se valutna klauzula.

Član 13.

Fond će kvartalno izveštavati Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja o realizaciji ove uredbe.

Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja će kvartalno izveštavati Vladu o realizaciji ove uredbe.

Član 14.

Odluku o raspodeli sredstava u skladu sa ovom uredbom donosi Upravni odbor Fonda.

Član 15.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar