Uredba o izmenama Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini

Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 10/13, 142/14 i 103/15), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 142/14 i 94/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA

U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2015. GODINI

Član 1.

U Uredbi o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2015. godini („Službeni glasnik RS”, broj 19/15), u članu 2. stav 3. reči: „koja se raspoređuju u skladu sa ovom uredbom” zamenjuju se rečima: „od čega se ovom uredbom raspoređuju sredstva u iznosu od 20.670.000.000 dinara, iz razloga prenosa sredstava u tekuću budžetsku rezervu u skladu sa Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-3102/2015 od 19. marta 2015. godine i Rešenjem o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve 05 Broj: 401-4611/2015 od 23. aprila 2015. godine.

Član 2.

U članu 3. stav 3. reči: „459.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „275.000.000 dinara”.

Član 3.

U članu 5. stav 1. reči: „18.313.700.000 dinara” zamenjuju se rečima: „17.513.700.000 dinara”.

U stavu 2. tačka 3) reči: „4.476.200.000 dinara” zamenjuju se rečima: „4.277.663.144 dinara”.

U tački 5) reči: „50.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „12.005.000 dinara”.

U tački 7) reči: „43.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.000 dinara”.

U tački 8) reči: „6.094.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.862.013.687 dinara”.

U podtački (2) reči: „3.047.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „2.815.013.687 dinara”.

U tački 9) reči: „400.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „121.508.169 dinara”.

U tački 10) reči: „10.000.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „5.000 dinara”.

Član 4.

U članu 8. stav 1. reči: „841.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „1.025.000.000 dinara”.

Stav 2. menja se i glasi:

„Sredstva iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u odgovarajućim ukupnim iznosima, i to za mere ruralnog razvoja koje obuhvataju podršku programima koji se odnose na:

1) investicije u poljoprivredi za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta u iznosu od 874.600.000 dinara, i to za:

(1) investicije u poljoprivrednu proizvodnju u iznosu od 813.900.000 dinara, od čega za:

– podsticanje podizanja novih višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u iznosu od 120.000.000 dinara,

– podršku za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u iznosu od 693.900.000 dinara;

(2) investicije u preradu poljoprivrednih proizvoda i marketing u iznosu 60.700.000 dinara, od čega za:

– podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije u iznosu od 200.000 dinara,

– kontrolne markice za poljoprivredno – prehrambene proizvode i evidencione markice za vino u iznosu od 500.000 dinara,

– nabavku opreme u sektoru mesa, mleka, voća, povrća i grožđa u iznosu od 60.000.000 dinara;

2) podsticaje za održivi ruralni razvoj u iznosu od 144.000.000 dinara, i to za:

(1) organsku proizvodnju u iznosu od 92.000.000 dinara,

(2) očuvanje biljnih i životinjskih genetičkih resursa u iznosu od 52.000.000 dinara, od čega za očuvanje biljnih genetičkih resursa u iznosu od 1.000.000 dinara, a za očuvanje životinjskih genetičkih resursa 51.000.000 dinara;

3) podsticaje za unapređenje ruralne ekonomije u ukupnom iznosu od 5.400.000 dinara, i to za:

(1) unapređenje ekonomskih aktivnosti na selu kroz podršku nepoljoprivrednim aktivnostima u iznosu od 1.000.000 dinara,

(2) ekonomske aktivnosti u smislu dodavanja vrednosti poljoprivrednim proizvodima, kao i uvođenje i sertifikaciju sistema bezbednosti i kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla u iznosu od 3.400.000 dinara,

(3) unapređenje obuka u oblasti ruralnog razvoja u iznosu od 1.000.000 dinara;

4) podsticaje za pripremu i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja u ukupnom iznosu 1.000.000 dinara.”

Član 5.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”

05 Broj:

U Beogradu, decembra 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

4827015.0064.59/1

Ostavite komentar