Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B A

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA ZA REGRESIRANJE REPROMATERIJALA ZA PROIZVODNJU RATARSKIH I POVRTARSKIH KULTURA U 2007. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura u 2007. godini.

Repromaterijalom, u smislu stava 1. ovog člana, smatra se: dizel gorivo, odnosno evrodizel, mineralno đubrivo, deklarisano seme i bioobnovljivo gorivo.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje repromaterijala imaju fizička lica nosioci poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05 – u daljem tekstu: Uredba) pod sledećim uslovima:

1) da su prijavili proizvodnju i površine pod ratarskim i povrtarskim kulturama do 31. marta 2007. godine, u skladu sa Uredbom;

2) da su izmirili svoje obaveze ostvarene po osnovu kratkoročnih kredita u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06);

3) da su izmirili obaveze po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva zaključno sa 2006. godinom.

Član 3.

Lica koja ispunjavaju uslove iz člana 2. ove uredbe i koja su prijavila proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura za površine do 10 hektara i 10 hektara, imaju pravo na regresiranje repromaterijala u iznosu od 8.000 dinara po hektaru prijavljene površine.

Ako su lica iz člana 2. ove uredbe prijavila proizvodnju ratarskih i povrtarskih kultura za površine od 11 hektara do 100 hektara, imaju pravo na regresiranje repromaterijala po hektaru prijavljene površine, i to :

1) 3.500 dinara po hektaru za dizel gorivo, odnosno evrodizel;

2) 2.500 dinara po hektaru za mineralno đubrivo;

3) 2.000 dinara po hektaru za deklarisano seme.

Ako lice iz stava 2. ovog člana koristi bioobnovljivo gorivo umesto dizel goriva, odnosno umesto evrodizela, ima pravo na iznos od 3.850 dinara po hektaru prijavljene površine umesto 3.500 dinara.

Član 4.

Zahtev za ostvarivanje prava na regresiranje repromaterijala može da se podnese za regresiranje svih vrsta repromaterijala iz člana 3. ove uredbe ili sukcesivno za pojedine vrste repromaterijala, najkasnije do 30. novembra 2007. godine (u daljem tekstu: zahtev).

Zahtev se podnosi u dva primerka Ministarstvu finansija – Upravi za trezor (u daljem tekstu: Uprava) prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Zahtev sadrži sledeće podatke:

1) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstven matični broj građana (JMBG) fizičkog lica – nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

2) broj poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: BPG) iz legitimacije poljoprivrednog gazdinstva;

3) naziv ratarskih, odnosno povrtarskih kultura koje se registruju i površine pod tim kulturama na kojima je podnosilac zahteva zasnovao proizvodnju u 2007. godini;

4) broj fiskalnih isečaka i iznos sredstava utrošen za kupljeni repromaterijal sa fiskalnih isečaka;

5) datum podnošenja zahteva i potpis podnosioca zahteva.

Uz zahtev se podnosi fiskalni isečak izdat u 2007. godini za kupljeni repromaterijal i potvrda Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu prihoda od poljoprivrede i šumarstva zaključno sa 2006. godinom.

Zahtev koji podnosi lice iz člana 3. stav 1. ove uredbe ne sadrži podatak o broju fiskalnih isečaka i iznos sredstava utrošen za kupljeni repromaterijal niti se uz taj zahtev dostavlja fiskalni isečak.

Uprava, posle upoređivanja podataka iz zahteva, priloženih dokumenata, podataka o prijavljenim površinama zasejanim ratarskim i povrtarskim kulturama i izmirenim obavezama po kratkoročnim kreditima, potvrđuje istovetnost podataka i u roku od 15 dana od dana prijema zahteva ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja repromaterijala na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Isplata sredstava za namene iz člana 3. ove uredbe vrši se sa posebnog podračuna Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Član 5.

Uprava vodi evidenciju o licima iz člana 2. ove uredbe i visini isplaćenih sredstava po osnovu prava na regresiranje repromaterijala i o tome obaveštava Ministarstvo.

Član 6.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako je pravo na regresiranje repromaterijala ostvario na osnovu netačnih podataka iz člana 4. ove uredbe.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.122.doc/1

Ostavite komentar