Uredba o dopunama Uredbe o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika

Ha osnovu člana 44. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05 – ispravka, 83/05 – ispravka, 64/07, 67/07 – ispravka, 116/08 i 104/09),

Vlada donosi

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O RAZVRSTAVANJU RADNIH MESTA

I MERILIMA ZA OPIS RADNIH MESTA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 1.

U Uredbi o razvrstavanju radnih mesta i merilima za opis radnih mesta državnih službenika („Službeni glasnik RS”, br. 117/05, 108/08, 109/09 i 95/10), u članu 38. dodaju se st. Z. i 4. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana, pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta može biti određeno da na radnim mestima u zvanju višeg savetnika radi do 15% državnih službenika, a y zvanju samostalnog savetnika do 30% – ako je potreba za povećanjem broja državnih službenika u određenom zvanju nastala kao posledica izmenjenog delokruga organa usled preuzimanja poslova.

Određivanje broja državnih službenika primenom odredbe stava 3. ovog člana vrši se tako što se, pre donošenje pravilnika, pribavlja saglasnost od ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i ministarstva nadležnog za poslove finansija o tome da su ispunjeni uslovi za razvrstavanje radnih mesta u zvanje višeg savetnika i samostalnog savetnika i o ukupnom broju državnih službenika u određenom zvanju.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8535/2012

U Beogradu, 6. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar