Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RASPOREDA I KORIŠĆENjA SREDSTAVA NAMENjENIH ZA RAZVOJ INFRASTRUKTURE U TURIZMU ZA 2008. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 20/08 i 37/08), u Programu rasporeda i korišćenja sredstava namenjenih za razvoj infrastrukture u turizmu za 2008. godinu, u poglavlju IV. RASPORED SREDSTAVA, u tački 2) reči: „iznos od 158.200.000 dinara” zamenjuju se rečima: „iznos od 88.395.000 dinara”.

Tačka 9) menja se i glasi:

„9) za Oblačinsko jezero – iznos od 20.000.000 dinara za izgradnju hidrotehničnih objekata i otvorenih objekata sportske rekreacije;”.

Tačka 10) menja se i glasi:

„10) za Jagodinu – iznos od 25.000.000 dinara za izgradnju i opremanje tematskog parka – zoološkog vrta u Jagodini;”.

U tački 11) reči: „iznos od 10.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „iznos od 40.000.000 dinara za izgradnju turističkog puta do naselja Rtanj,”.

U tački 14) posle reči: „turističkog centra;” dodaju se reči: „nabavku opreme i uređaja za održavanje turističke infrastrukture;”.

U tački 15) reči: „iznos od 20.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „iznos od 24.000.000 dinara za uređenje turističkih lokaliteta na području Zlatibora kao i”.

U tački 15b) reči: „iznos od 21.000.000 dinara” zamenjuju se rečima: „iznos od 19.805.000 dinara”.

Posle tačke 15v) dodaju se tač. 15g) i 15d) koje glase:

„15g) za Palić – iznos od 8.500.000 dinara za opremanje Turističkog informativnog centra Palić;

15d) za Sremsku Mitrovicu – iznos od 18.500.000 dinara za uređenje vizitorskog dela arheološkog lokaliteta ’Sirmijum’;”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 18. septembra 2008. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ostavite komentar