Uredba o uslovima za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva u nerazvijenim opštinama i za ulaganja u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama u 2012. godini

Na osnovu člana 10. stav 4. Zakona o Fondu za razvoj Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 36/09 i 88/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA I ZA ULAGANJA U RADNO INTENZIVNE GRANE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE U NEDOVOLJNO RAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2012. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način za:

ulaganje sredstava u radno intenzivne grane prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama;

podsticaj i razvoj privrednih subjekata u nerazvijenim opštinama.

Cilj ulaganja je podsticanje: ravnomernog regionalnog razvoja, poslovanja privrednih subjekata, konkurentnosti i likvidnosti privrede i zapošljavanja u 2012. godini (u daljem tekstu: krediti), privrednih subjekata registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata (u daljem tekstu: korisnici kredita).

Član 2.

Sredstva u iznosu od 2.000.000.000,00 dinara za namene iz člana 1. ove uredbe obezbeđuju se iz sredstava Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond) koja nisu plasirana u predhodnim godinama, a koja su vraćena po osnovu odobrenih kredita po ranije važećim uredbama za podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva i ulaganja u radno intenzivne grane prerađivačke industrije, a koje Fond plasira u 2012. godini na osnovu akta Vlade.

Međusobni odnosi između Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Ministarstvo) i Fonda uređuju se ugovorom o komisionu.

Član 3.

Sredstva za namene iz člana 1. stav 1. tačka 1) ove uredbe mogu se koristiti za: izgradnju novih objekata; proširenje kapaciteta postojećih objekata (rekonstrukciju i adaptaciju); nabavku opreme za privredna društva i preduzetnike; kredite za trajna obrtna sredstva za projekte u radno intenzivnim granama prerađivačke industrije u nedovoljno razvijenim opštinama za privredna društva.

Sredstva za namene iz člana 1. stav 1. tačka 2) ove uredbe mogu se koristiti za: izgradnju novih objekata, proširenje kapaciteta postojećih (rekonstrukciju i adaptaciju); nabavku opreme za privredna društva i preduzetnike; kredite za trajna obrtna sredstva za projekte u nerazvijenim opštinama za privredna društva.

Član 4.

Nedovoljno razvijenim opštinama (jedinicama lokalne samouprave), u smislu ove uredbe, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u drugu, treću i četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Nerazvijenim opštinama (jedinicama lokalne samouprave), u smislu ove uredbe, smatraju se jedinice lokalne samouprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Član 5.

Radno intenzivne grane prerađivačke industrije, u smislu ove uredbe, su proizvodnja:

1) odevnih predmeta i krzna;

2) kože i predmeta od kože, obuće;

3) predmeta preradom drveta i plute;

4) predmeta od ostalih minerala;

5) metalnih proizvoda, osim mašina;

6) ostalih mašina i uređaja;

7) kancelarijskih i računskih mašina;

8) preciznih i optičkih instrumenata;

9) ostalih saobraćajnih sredstava;

10) nameštaja i sličnih proizvoda;

11) u automobilskoj industriji;

12) u elektronskoj industriji.

Član 6.

Sredstva za namene iz člana 1. stav 1. tačka 1) ove uredbe ne mogu se koristiti za:

proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata;

kreditiranje infrastrukture;

3) proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;

4) organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

5) proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Sredstva za namene iz člana 1. stav 1. tačka 2) ove uredbe ne mogu se koristiti za:

1) proizvodnju i promet nafte i naftnih derivata;

2) proizvodnju i prodaju oružja i vojne opreme;

3) organizovanje igara na sreću, lutrija i sličnih delatnosti;

4) za proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

Član 7.

Sredstva iz člana 2. ove uredbe usmeravaju se odobravanjem kredita u vidu dugoročnih kredita i izdavanja garancija od strane Fonda.

Osnovni kriterijum za odobravanje kredita i/ili izdavanje garancija je ocena poslovnih ideja i planova potencijalnih korisnika kredita ili garancija, pri čemu će prednost imati programi u kojima korisnici učestvuju sa sopstvenim sredstvima i/ili koji obezbede radna mesta licima evidentiranim kod Nacionalne službe za zapošljavanje na području opštine na kojoj se realizuje ova uredba.

Reprogram i odlaganje plaćanja dospelog duga odobrenog kredita za namene iz člana 1. stav 1. ove uredbe može se vršiti u skladu sa uslovima i kriterijumima koje utvrdi Fond.

Član 8.

Visinu kredita i iznos garancije Fonda određuju sledeći elementi:

1) ocena finansijskog stanja i kreditne sposobnosti korisnika kredita;

2) ekonomska ocena programa;

3) validnost i vrednost instrumenata obezbeđenja.

Član 9.

Instrumenti obezbeđenja urednog vraćanja kredita i izmirenja obaveza po garancijama su:

1) menica i menično ovlašćenje dužnika;

2) i/ili menica i menično ovlašćenje jemca (ukoliko postoji jemstvo drugog pravnog lica);

3) i/ili menica i menično ovlašćenje pristupioca duga (ukoliko postoji pristupanje dugu);

4) i/ili menica i menično ovlašćenje vlasnika dužnika;

5) i/ili hipoteka prvog reda na nepokretnostima;

6) i/ili zaloga na opremi;

7) i/ili zaloga na akcijama preduzeća koja se kontinuirano kotiraju na Beogradskoj berzi;

8) i/ili zaloga na obveznicama stare devizne štednje;

9) i/ili cesija potraživanja državnih institucija i preduzeća;

10) i/ili garancija poslovne banke ili avalirana menica.

Tržišna vrednost instrumenata obezbeđenja iz stava 1. ovog člana u odnosu na vrednost kredita i garancije mora da bude 1:1.

Član 10.

Krediti za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i nabavku opreme će se odobravati sa rokom otplate do pet godina i periodom počeka do jedne godine.

Krediti za trajna obrtna sredstva će se odobravati sa rokom otplate do dve godine i periodom počeka do devet meseci.

Krediti za preduzetnike će se odobravati sa rokom otplate do četiri godine i periodom počeka do jedne godine.

U predračunsku vrednost ulaganja prihvataju se samo nova ulaganja. Pod novim ulaganjima koja se mogu kreditirati smatraju se i ona ulaganja koja su realizovana do šest meseci pre datuma podnošenja zahteva za kredit, a za koja je korisnik u obavezi da dostavi odgovarajući dokaz.

Krediti se odobravaju sa valutnom klauzulom.

Otplata kredita vršiće se u tromesečnim anuitetima.

Minimalni iznos kredita/garancije ne može biti manji od 2.000.000,00 dinara za pravna lica, 500.000,00 dinara za preduzetnike, a maksimalni iznos za kredite/garancije po jednom klijentu (uključujući i povezana lica) ne može biti veći od 100.000.000,00 dinara za mala privredna društva, 200.000.000,00 dinara za srednja privredna društva, 300.000.000 dinara za velika privredna društva i 5.000.000,00 dinara za preduzetnike.

Član 11.

Kamatna stopa je:

1) 2,5% na godišnjem nivou fiksno ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 3,5% na godišnjem nivou fiksno za ulaganja u radno intenzivne grane na području opština – jedinica lokalne samouprave druge grupe nerazvijenosti, za namene iz člana 1. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

2) 1,5% na godišnjem nivou fiksno ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2,5% na godišnjem nivou fiksno za ulaganja na području treće grupe nerazvijenosti, za namene iz člana 1. stav 1. ove uredbe;

3) 1% na godišnjem nivou fiksno ukoliko je sredstvo obezbeđenja garancija/avalirana menica poslovne banke, a u ostalim slučajevima 2% na godišnjem nivou fiksno za ulaganja na području četvrte grupe nerazvijenosti- za namene iz člana 1. stav 1. ove uredbe.

Član 12.

Za izdavanje garancija Fond će naplaćivati proviziju u visini od 2% godišnje od iznosa koji se garantuje.

Izdavanje garancija prema finansijskim institucijama, za investicione kredite odobravaće se rokom važnosti do 6 godina, a za trajna obrtna sredstva sa rokom važnosti do 3 godine.

Za garantovanje potraživanja sa valutnom klauzulom za obračun provizije primeniće se valutna klauzula.

Član 13.

Fond će kvartalno izveštavati Ministarstvo o realizaciji ove uredbe.

Ministarstvo će kvartalno izveštavati Vladu o realizaciji ove uredbe.

Član 14.

Odluku o raspodeli sredstava u skladu sa ovom uredbom donosi Upravni odbor Fonda.

Član 15.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 16.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2012. godine

VLADA

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ostavite komentar