Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENjU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU ORGANSKE PROIZVODNjE ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje za 2008. godinu, i to biljne i stočarske proizvodnje u periodu konverzije (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju:

1) fizičko lice;

2) pravno lice;

3) zemljoradnička zadruga;

4) crkva, odnosno manastir.

Lica iz stava 1. ovog člana imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 113/07 i 9/08 – u daljem tekstu: Uredba).

Lice iz stava 1. tačka 2) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava i ako je registrovano kod Agencije za privredne registre za poljoprivrednu delatnost, odnosno proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao pretežne delatnosti.

Lice iz stava 1. tačka 3) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava i ako je upisano u odgovarajući registar u skladu sa Zakonom o zadrugama („Službeni list SRJ”, br. 41/96 i 12/98 i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05-dr.zakon i 34/06).

Lice iz stava 1. tačka 4) ovog člana ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava i ako je upisano u Registar crkava i verskih zajednica u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik RS”, broj 36/06).

Član 3.

Lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava pod sledećim uslovima:

1) da su prijavila proizvodnju i površine pod poljoprivrednim kulturama, kao i vrstu i brojno stanje stočnog fonda, u skladu sa Uredbom;

2) da su izmirila svoje obaveze po osnovu odobrenih podsticajnih sredstava dodeljenih konkursom u skladu sa Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2004. godini („Službeni glasnik RS”, broj 67/04), Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini („Službeni glasnik RS”, broj 10/05) i Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2006. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/06);

3) da su sa pravnim licem koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode (u daljem tekstu: ovlašćena organizacija) zaključila ugovor o uključivanju proizvođača u organsku proizvodnju;

4) da su za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini zaključila sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) ugovor o zakupu na period od najmanje šest godina.

Član 4.

Lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za period konverzije u organsku biljnu proizvodnju u iznosu od:

1) 8.000 dinara po hektaru za ratarsku proizvodnju;

2)12.000 dinara po hektaru za voćarsku, vinogradarsku i povrtarsku proizvodnju.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po licu iz člana 2. stav 1. ove uredbe ne može biti veći od 400.000 dinara.

Član 5.

Lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe ostvaruju pravo na podsticajna sredstva za period konverzije u organsku stočarsku proizvodnju u iznosu od:

1) 8.000 dinara po grlu krupne stoke;

2) 1.600 dinara po grlu sitne stoke;

3) 80 dinara po jedinki živine;

4) 1.500 dinara po košnici.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava po licu iz člana 2. stav 1. ove uredbe ne može biti veći od 400.000 dinara.

Član 6.

Zahtev za ostvarivanje prava na korišćenje podsticajnih sredstava podnosi se na Obrascu – Zahtev za korišćenje sredstava za podsticaj razvoja organske proizvodnje u 2008. godini, koji je odštampan u prilogu ove uredbe, i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu, najkasnije do 31. maja 2008. godine.

Lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe uz zahtev podnose:

1) kopiju legitimacije poljoprivrednog gazdinstva, odnosno potvrde o upisu u Registar;

2) overenu kopiju izveštaja stručnog lica ovlašćene organizacije o stanju na proizvodnoj jedinici koja je u periodu konverzije (broj katastarske parcele i naziv katastarske opštine na kojoj se parcela nalazi, datum ulaska u period konverzije, biljna vrsta i površina, vrsta životinja i broj grla, odnosno jedinki, vrsta pčela i broj košnica, poreklo upotrebljenog materijala za reprodukciju, poreklo hrane za životinje – da li potiče sa sopstvenog gazdinstva ili drugo);

3) overenu kopiju dokaza o osnovu korišćenja poljoprivrednog zemljišta (vlasnički list, list nepokretnosti, ugovor o zakupu i dr.), odnosno overenu kopiju ugovora o zakupu iz člana 3. stav 1. tačka 4. ove uredbe.

Lice iz člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe podnosi i kopiju rešenja o upisu kod Agencije za privredne registre, lice iz člana 2. stav 1. tačka 3) i kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, a lice iz člana 2. stav 1. tačka 4) ove uredbe i kopiju rešenja o upisu u Registar crkava i verskih zajednica.

Član 7.

Na osnovu zahteva iz člana 6. stav 1. ove uredbe inspektor nadležan za poslove poljoprivrede na licu mesta sačinjava zapisnik o izvršenom pregledu biljne i stočarske proizvodnje u periodu konverzije.

Zapisnik iz stava 1. ovog člana je osnov za isplatu podsticajnih sredstava za podršku razvoju organske proizvodnje.

Član 8.

Podsticajna sredstva isplaćuje Ministarstvo na namenski račun lica iz člana 2. stav 1. ove uredbe – korisnika sredstava.

Podsticajna sredstva isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva.

Član 9.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 10.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-839/2008

U Beogradu, 28. februara 2008. godine

V L A D A

Tačnost prepisa overavaZAMENIKGENERALNOG SEKRETARADragan Blešić POTPREDSEDNIKBožidar Đelić, s.r.

4427008.044.doc/1

Obrazac

Z A H T E V

ZA KORIŠĆENjE SREDSTAVA ZA PODSTICAJ RAZVOJA

ORGANSKE PROIZVODNjE U 2008. GODINI

Ime i parezime (naziv)podnosioca zahteva Jedinstveni matični brojgrađana (JMBG), odnosnoporeski identifikacioni broj(PIB) podnosioca zahteva Adresa stanovanja, odnosnosedište podnosioca zahteva Broj telefona i telefaksa Broj poljoprivrednog gazdinstva(BPG) iz legitimacijepoljoprivrednog gazdinstva Šifra pretežne delatnosti Vrsta proizvodnje za koju setraže podsticajna sresdtva Datum izvršene prve stručnekontrole Naziv ovlašćene organizacije Visina traženog iznosa podsticajnih sredstava u dinarima Naziv poslovne banke Adresa poslovne banke Broj namenskog računapodnosioca zahteva

Datum i mesto Potpis podnosioca zahteva

_________________ ____________________________

4427008.044.doc/2

Ostavite komentar