Uredba o utvrđivanju Programa razvoja i unapređenja stočarstva za 2008. godinu

Na osnovu čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka i 101/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA RAZVOJA

I UNAPREĐENjA STOČARSTVA ZA 2008. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program razvoja i unapređenja stočarstva za 2008. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Obim i vrste mera kod velikih preživara, kod sitnih preživara, kod kopitara, u svinjarstvu, u živinarstvu i u pčelarstvu, obim sredstava za sprovođenje ovih mera, kao i način raspodele sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2008. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

P R O G R A M

RAZVOJA I UNAPREĐENjA STOČARSTVA ZA 2008. GODINU

I

U 2008. godini obaviće se mere selekcije kod velikih preživara, kod sitnih preživara, kod kopitara, u svinjarstvu, u živinarstvu i u pčelarstvu.

II

Mere selekcije obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenih za te namene, i to:

1. MERE SELEKCIJE KOD VELIKIH PREŽIVARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2008. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5   Autohtone rase goveda         Buša       1. Selekcijske smotre 80 350 28.000 2. Kontrola mlečnosti i produktivnosti umatičenih krava 20 2.000 40.000 UKUPNO: 68.000   Plemenite rase goveda         Simentalska rasa       1. Selekcijske smotre 74.000 350 25.900.000 2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 30.000 2.000 60.000.000 3. Kontrola bikovskih majki 410 5.000 2.050.000 4. Performans test bikova 110 40.000 4.400.000 5. Biološki test bikova 45 32.000 1.440.000 6. Progeni test na tovnost 2 124.000 248.000 7. Progeni test na mlečnost 25 66.000 1.650.000 UKUPNO: 95.688.000   Holštajn-frizijska rasa       1. Selekcijske smotre 15.000 350 5.250.000 2. Kontrola mlečnosti umatičenih krava 9.000 750 6.750.000 3. Kontrola bikovskih majki 120 3.000 360.000

4. Performans test bikova 15 40.000 600.000 5. Biološki test bikova 10 32.000 320.000 6. Progeni test bikova na mlečnost 10 66.000 660.000 UKUPNO: 13.940.000   Domaći bivo       1. Selekcijske smotre 100 350 35.000 UKUPNO: 35.000 SVEGA KOD VELIKIH PREŽIVARA: 109.731.000 2. MERE SELEKCIJE U SVINjARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2008. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase svinja   Moravka       1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 30 300 9.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 5 900 4.500 UKUPNO: 13.500   Resavka       1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 10 300 3.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 3 900 2.700 UKUPNO: 5.700   Mangulica       1. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 300 300 90.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 10 900 9.000 UKUPNO: 99.000   Plemenite rase svinja       1. Selekcijske smotre 15000 100 1.500.000 2. Kontrola produktivnosti umatičenih krmača 15000 300 4.500.000 3. Kontrola produktivnosti umatičenih nerastova 500 900 450.000 4. Odabiranje i kontrola nerastovskih majki 500 4.000 2.000.000 5. Performans test nerastova 500 6.300 3.150.000 6. Performans test nazimica 8000 350 2.800.000 7. Biološki test nerastova 200 6.300 1.260.000 UKUPNO: 15.660.000 SVEGA U SVINjARSTVU: 15.778.200 3. MERE SELEKCIJE KOD SITNIH PREŽIVARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2008. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase ovaca   Pramenka – različiti sojevi       1. Selekcijske smotre 5000 100 500.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 2500 300 750.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1000 1.400 1.400.000 4. Performans test ovnova 5 2.800 14.000 5. Biološki test ovnova 10 2.000 20.000 6. Progeni test ovnova 5 3.500 17.500 7. Kvalitet vune 200 300 60.000 UKUPNO: 2.761.500   Plemenite rase ovaca       1. Selekcijske smotre 15000 100 1.500.000 2. Kontrola produktivnosti ovaca 10000 300 3.000.000 3. Kontrola mlečnosti ovaca 1500 1.400 2.100.000 4. Performans test ovnova 5 2.800 14.000 5. Biološki test ovnova 10 2.000 20.000 6. Progeni test ovnova 5 3.500 17.500 UKUPNO: 6.651.500   Autohtone rase koza         Balkanska i Srpska bela koza       1. Selekcijske smotre 900 100 90.000 2. Kontrola produktivnosti koza 500 300 150.000 3. Kontrola mlečnosti koza 500 1.400 700.000 4. Performans test jarčeva 4 2.800 11.200 5. Biološki test jarčeva 5 2.000 10.000 6. Progeni test jarčeva na mlečnost 4 3.500 14.000 UKUPNO: 975.200   Plemenite rase koza       1. Selekcijske smotre 2000 100 200.000 2. Kontrola produktivnosti koza 1500 300 450.000 3. Kontrola mlečnosti koza 1000 1.400 1.400.000 4. Performans test jarčeva 4 2.800 11.200 5. Biološki test jarčeva 5 2.000 10.000 6. Progeni test jarčeva na mlečanost 4 3.500 14.000 UKUPNO: 2.085.200 SVEGA KOD SITNIH PREŽIVARA: 12.473.400 4. MERE SELEKCIJE KOD KOPITARA Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2008. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 Autohtone rase konja   Domaći brdski konj         Rad na individualnim gazdinstvima       1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 30 2.500 75.000 2. Licenciranje pastuva 3 7.500 22.500 UKUPNO: 97.500   Rase konja namenjene sportu         Engleski punokrvni konj, kasači, lipicaneri         Rad na ergelama       1. Kontrola produktivnosti matičnih kobila sa punim poreklom 60 2.500 175.000 2. Korišćenje u reprodukciji pastuva koje odredi stručna komisija kao „papiniere“ na ergelama i visokokvalitetne pastuve u okviru matičnih zapata na individualnim gazdinstvima 30 16.000 480.000 3. Uzgoj podmladaka oba pola u starosti od 1 do 3 godine koji potiču iz sopstvene proizvodnje na ergelama 45 7.100 355.000 UKUPNO: 1.010.000   Rad na individualnim gazdinstvima       1. Kontrola produktivnosti umatičenih grla sa poznatim poreklom 900 2.500 2.250.000 2. Licenciranje pastuva 30 7.500 225.000 UKUPNO: 2.475.000   Hladnokrvne rase konja       1. Selekcijske smotre 70 400 28.000 UKUPNO: 28.000   Balkanski magarac       1. Selekcijske smotre 25 400 10.000 UKUPNO: 10.000 SVEGA KOD KOPITARA: 3.620.500 5. MERE SELEKCIJE U ŽIVINARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2008. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5   Plemenite rase       1. Test brojlera 2000 150 300.000 2. Test nosilja konzumnih jaja 2000 150 300.000 UKUPNO: 600.000   Autohtone rase         Crna svrljiška kokoš, svetlo smeđa istočnosrbijanska kokoš, novopazarska guska, podunavska guska       1. Identifikacija i obeležavanje 1000 200 200.000 UKUPNO: 200.000 SVEGA U ŽIVINARSTVU: 800.000 6. MERE SELEKCIJE U PČELARSTVU Red.br. Mere selekcije Planirani obim za 2008. godinu Cena po jedinici mere/din Ukupno 1 2 3 4 5 1. Selekcionisane matice iz linija 20000 80 1.600.000 2. Performans test linija 8 37.000 296.000 3. Progeni test pčelinjih matica 4 47.000 188.000 4. Selekcija pčela na produktivnost 16 4.700 75.200 5. Praćenje novih ekotipova domaće karnike 4 47.000 188.000 6. Odgajanje trutovskih majki 4 37.000 148.000 UKUPNO: 2.495.200 SVEGA U PČELARSTVU: 2.495.200

III

Raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrdiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu sprovedenog konkursa, a u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja poslova.

IV

U 2008. godini kod velikih preživara, kod sitnih preživara i kod kopitara, posebno će se finansirati održavanje lokalnih i regionalnih izložbi koje organizuje ovlašćena organizacija.

IZLOŽBE

Veliki preživari do 4.000.000 dinara Mali preživari do 1.200.000 dinara Kopitari do 1.200.000 dinara UKUPNO: do 6.400.000 dinara

Finansiranje dela troškova održavanja lokalnih i regionalnih izložbi vrši se za: utvrđivanje zdravstvenog stanja životinja, troškova prevoza, troškova osiguranja životinja i dela troškova namenjenih za zakup izložbenog prostora.

V

Sredstva za finansiranje poslova koordinacije za sprovođenje Programa razvoja i unapređenja stočarstva za 2008. godinu obezbeđuju se u visini do 8.693.898 dinara.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa razvoja i unapređenja stočarstva za 2008. godinu sadržan je u čl. 5. i 23. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 123/07)

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

U pogledu zastupljenosti i produktivnosti stočarstvo Republike Srbije se duže vremena odlikuje znatnim zaostajanjem u odnosu na većinu evropskih zemalja. Zaostajanje se manifestuje malim brojem uslovnih grla po hektaru poljoprivredne površine, niskom produktivnošću i sl.

Selekcija stoke ima za cilj da unapredi genetski potencijal stoke, u cilju povećanja produktivnosti i proizvodnje u smislu veće i kvalitetnije proizvodnje mesa, mleka, jaja, vune, meda i drugih pčelinjih proizvoda, kako bi se stvorili tržišni viškovi koji bi se plasirali na inostrano tržište i zadovoljile potrebe domaćeg tržišta za kvalitetnim i zdravstveno bezbednim proizvodima animalne proizvodnje. Za tu namenu je potrebno kontinuirano sprovođenje mera selekcije po svim vrstama stoke.

Finansira se sprovođenje mera selekcije u govedarskoj, svinjarskoj, ovčarskoj, kozarskoj i živinarskoj proizvodnji, kao i u konjarstvu i pčelarstvu u 2008. godini, a u skladu sa usvojenim Programom za sprovođenje mera selekcije za period od 2008. do 2012. godine. Ove mere podrazumevaju finansiranje i sprovođenje utvrđenih postupaka selekcije zasnovanih na međunarodnim standardima, koje se obavljaju kontinuirano, jedinstveno i sistematski u dužem vremenskom periodu. One se odnose na kontrolu produktivnosti umatičenih krava, performans test bikova u centrima za veštačko osemenjavanje, test bikova na mleko i meso, kontrolu produktivnosti ovaca i koza, kontrolu produktivnosti krmača, performans test nerastova nazimica i nerastova i druge mere utvrđene zakonom.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se obim i vrste mera kod velikih preživara, u svinjarstvu, kod sitnih preživara, kod kopitara, u živinarstvu i u pčelarstvu, obim sprovođenja ovih mera kao i način raspodele sredstava za 2008. godinu.

Raspodelu sredstava i dinamiku korišćenja utvrdiće Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na osnovu sprovedenog konkursa u zavisnosti od obezbeđenih sredstava i vremena obavljanja posla.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Sredstva predviđena za mere unapređenja u stočarstvu za 2008. godinu iznose 160.000.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2008. godinu, Razdeo 14 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama u iznosu od 15.220.000.000, od čega za mere unapređenja u stočarstvu 160.000.000 dinara.

V STUPANjE UREDBE NA SNAGU

Uredba o utvrđivanju Programa razvoja i unapređenja stočarstva za 2008. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar