Uredba o strukturi, metodologiji izrade, načinu usklađivanja razvojnih dokumenata, načinu sprovođenja javne rasprave, kao i načinu i rokovima izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata regionalnog razvoja

Na osnovu člana 14. stav 7. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

UREDBU

O STRUKTURI, METODOLOGIJI IZRADE, NAČINU USKLAĐIVANjA RAZVOJNIH DOKUMENATA, NAČINU SPROVOĐENjA JAVNE RASPRAVE, KAO I NAČINU I ROKOVIMA IZLAGANjA NA JAVNI UVID RAZVOJNIH DOKUMENATA REGIONALNOG RAZVOJA

I. UVODNA ODREDBA

Predmet

Član 1.

Ovom uredbom bliže se uređuje struktura, metodologija izrade, način usklađivanja razvojnih dokumenata, način sprovođenja javne rasprave, kao i način i rokovi izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata regionalnog razvoja.

II. STRUKTURA RAZVOJNIH DOKUMENATA

Struktura Nacionalnog plana regionalnog razvoja

Član 2.

Nacionalni plan regionalnog razvoja (u daljem tekstu: Nacionalni plan) obuhvata:

1) analizu stanja (uporedna analiza društveno-ekonomskog razvoja definisanih regiona, analiza resursa i SWOT analiza), koja je sastavni deo Analitičko dokumentacione osnove koja se daje u prilogu Nacionalnog plana;

2) viziju, strateške ciljeve i prioritete regionalnog razvoja;

3) instrumente i mere za realizaciju prioriteta regionalnog razvoja;

4) institucionalnu i organizacionu infrastrukturu za implementaciju Nacionalnog plana;

5) finansijske mehanizme i podsticaje za implementaciju Nacionalnog plana;

6) mehanizme za praćenje i evaluaciju implementacije Nacionalnog plana;

7) smernice za Akcioni plan kojima se definišu mere i aktivnosti, sa rokovima, zadacima, organima i organizacijama nadležnim za sprovođenje Nacionalnog plana.

Struktura regionalne razvojne strategije

Član 3.

Regionalna razvojna strategija (u daljem tekstu: Regionalna strategija) obuhvata:

1) analizu stanja (društveno-ekonomska analiza, analiza resursa i SWOT analiza), koja je sastavni deo Analitičko dokumentacione osnove koja se daje u prilogu Regionalne strategije;

2) viziju razvoja regiona i specifične ciljeve u odnosu na prioritete definisane Nacionalnim planom;

3) instrumente i mere za realizaciju prioriteta regionalnog razvoja;

4) institucionalnu i organizacionu infrastrukturu za implementaciju regionalne strategije;

5) finansijske mehanizme i podsticaje za implementaciju regionalne strategije;

6) mehanizme za praćenje i evaluaciju implementacije regionalne strategije.

Tekstualni deo Regionalne strategije može osim delova iz stava 1. ovog člana da sadrži analizu specifičnih teritorijalnih i strukturnih problema.

Struktura programa finansiranja razvoja regiona

Član 4.

Program finansiranja razvoja regiona obuhvata:

1) finansijski okvir;

2) pregled projekata i raspodelu finansijskih sredstava za realizaciju projekata za region za budžetsku godinu sa oznakom izvora finansiranja;

3) usklađenost sa strateškim ciljevima i prioritetima razvoja;

4) način implementacije.

Struktura ostalih razvojnih dokumenata

Član 5.

Ostala razvojna dokumenta (strategije, programi, planovi, akcioni planovi) moraju biti usaglašeni sa Nacionalnim planom i regionalnim strategijama.

III. METODOLOGIJA IZRADE RAZVOJNIH DOKUMENATA

Procedura za izradu razvojnih dokumenata

Član 6.

Izrada razvojnih dokumenata odvija se u dve faze, i to:

1) obezbeđenje institucionalnog uređenja u cilju izrade razvojnih dokumenata;

2) organizacija procesa izrade razvojnih dokumenata.

Institucionalno uređenje u cilju izrade razvojnih dokumenata

Član 7.

U planiranju regionalnog razvoja učestvuju predstavnici javnog, civilnog i privatnog sektora.

Za izradu Nacionalnog plana, regionalnih strategija i ostalih razvojnih dokumenata obrazuju se radne grupe za izradu razvojnog dokumenta (u daljem tekstu: Radna grupa) u organu ili organizaciji koji su ovlašćeni za njihovu pripremu u smislu zakona kojim se uređuje regionalni razvoj.

Organizacija procesa izrade razvojnih dokumenata

Član 8.

Organizacija procesa izrade razvojnih dokumenata odvija se u tri faze:

pripremni deo;

strateški deo;

operativni deo.

Pripremni deo

Član 9.

Pripremni deo izrade razvojnih dokumenata sastoji se od:

1) planiranja;

2) obrazovanja radnih grupa;

3) identifikovanja zainteresovanih strana;

4) uključivanja partnera u proces izrade.

Radne grupe se obrazuju od predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora.

Radi obrade pojedinih oblasti u izradi razvojnog dokumenta mogu se formirati sektorske podgrupe.

Radna grupa usvaja plan rada za izradu razvojnog dokumenta.

Identifikovanje zainteresovanih strana obuhvata analizu zainteresovanih strana koje mogu da utiču na proces izrade razvojnog dokumenta i na koje bi implementacija razvojnog dokumenta imala uticaj, a naročito:

1) identifikacija ključnih zainteresovanih strana;

2) identifikacija njihovih kapaciteta i interesa;

3) određivanje njihove uloge u pripremi i implementaciji razvojnog dokumenta.

U toku procesa pripreme razvojnog dokumenta organizuju se konsultacije sa zainteresovanim stranama.

Strateški deo

Član 10.

Strateški deo se sastoji od definisanja analize stanja (društveno-ekonomska analiza, analiza resursa i SWOT analiza), definisanja vizije, strateških ciljeva i prioriteta razvojnog dokumenta.

U cilju izrade društveno-ekonomske analize i analize resursa prikupljaju se kvantitativni i kvalitativni podaci.

Na zahtev ministarstva nadležnog za regionalni razvoj, institucije čiji predstavnici učestvuju u radu radnih grupa dostavljaju podatke neophodne za izradu razvojnog dokumenta u roku od 30 dana od dana dostavljanja zahteva.

Razvojni dokument se posle izrade društveno-ekonomske analize i analize resursa razmatra u okviru radne grupe radi provere pouzdanosti podataka i izrade unapređene verzije društveno-ekonomske analize i analize resursa.

Na osnovu društveno-ekonomske analize i analize resursa izrađuje se SWOT analiza.

Na osnovu analize stanja, definišu se vizija, strateški ciljevi i prioriteti.

Vizija je sažeta i jasna zamisao o željenom i predvidljivom postignuću u razvoju države/regiona.

Strateški ciljevi jesu glavni pravci ostvarivanja vizije i krajnji rezultati koji se nameravaju postići do kraja planiranog perioda razvojnog dokumenta.

Prioriteti sadrže razradu strateških ciljeva, a moraju logično proizlaziti iz vizije i strateških ciljeva.

Operativni deo

Član 11.

Operativni deo sastoji se od:

određivanja instrumenata i mera za realizaciju prioriteta;

određivanja institucionalne i organizacione infrastrukture za implementaciju;

određivanja finansijskih mehanizama i podsticaja za implementaciju;

akcionog plana za sprovođenje razvojnog dokumenta koji se priprema na svake dve godine;

određivanja načina praćenja i implementacije razvojnog dokumenta.

Instrumenti i mere iz stava 1. tačka 1) ovog člana moraju da proizlaze iz određenih prioriteta i predstavljaju okvir za određivanje razvojnih projekata.

Institucionalnom i organizacionom infrastrukturom iz stava 1. tačka 2) ovog člana određuju se subjekti koji će sprovoditi aktivnosti određene akcionim planom, kao i način horizontalne i vertikalne saradnje u implementaciji razvojnog dokumenta.

U okviru finansijskih mehanizama i podsticaja za implementaciju iz stava 1. tačka 3) ovog člana određuje se alokacija finansijskih sredstava po predviđenim merama razvojnog dokumenta.

Akcionim planom iz stava 1. tačka 4) ovog člana određuju se aktivnosti za implementaciju razvojnog dokumenta, odgovorne institucije i vremenski rok za sprovođenje aktivnosti.

U cilju određivanja načina praćenja i implementacije razvojnog dokumenta iz stava 1. tačka 5) ovog člana određuju se indikatori, način prikupljanja podataka, odgovorne institucije i način i vremenski rok izveštavanja.

IV. NAČIN USKLAĐIVANjA RAZVOJNIH DOKUMENATA

Član 12.

Razvojni dokumenti se usklađuju sa važećim dokumentima prostornog planiranja, sa hijerarhijskim višim dokumentima (nacionalna i EU dokumenta) i sa sektorskim dokumentima.

Regionalna strategija mora biti u skladu sa Nacionalnim planom, dok programi finansiranja razvoja regiona moraju biti u skladu sa Nacionalnim planom i regionalnim strategijama.

V. NAČIN SPROVOĐENjA JAVNE RASPRAVE I NAČIN I ROKOVI IZLAGANjA NA JAVNI UVID RAZVOJNIH DOKUMENATA

Obaveznost javne rasprave i javnog uvida

Član 13.

Javna rasprava za razvojne dokumente sprovodi se u najmanje pet jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji u okviru statističkih regiona po izboru predlagača, na osnovu ravnomerne regionalne zastupljenosti.

Javna rasprava za nacrt razvojnih dokumenata traje najmanje 30 dana.

Načela javne rasprave

Član 14.

Osnovni principi koji se primenjuju u toku sprovođenja javne rasprave su:

načelo partnerstva (uključivanje predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora u javnu raspravu);

načelo informisanja i publiciteta (javno obaveštenje o predmetu i toku sprovođenja javne rasprave);

načelo transparentnosti (javna dostupnost razvojnih dokumenata koji su predmet javne rasprave).

Objavljivanje javne rasprave i stavljanje na javni uvid

Član 15.

Program javne rasprave sadrži:

naziv institucije koja sprovodi javnu raspravu;

mesto i vreme održavanja javne rasprave;

način sprovođenja aktivnosti javne rasprave;

rok u kome se predlagaču dostavljaju pisani predlozi, primedbe i sugestije na nacrt ili predlog razvojnog dokumenta;

druge podatke od značaja za uspešno sprovođenje javne rasprave.

Predlagač objavljuje javnu raspravu o nacrtu/predlogu razvojnog dokumenta i stavlja na javni uvid nacrt/predlog razvojnog dokumenta na Internet sajtu predlagača najmanje osam dana pre početka javne rasprave.

Javni uvid traje do usvajanja razvojnog dokumenta.

Tok javne rasprave

Član 16.

U toku trajanja javne rasprave, učesnici javne rasprave mogu u pisanoj formi dati svoje predloge, primedbe i sugestije na nacrt/predlog razvojnog dokumenta.

Predloge, primedbe i sugestije primljene u pisanoj formi na nacrt/predlog razvojnog dokumenta predlagač je dužan da razmotri i zauzme stav o njihovom prihvatanju, delimičnom prihvatanju ili neprihvatanju.

Izveštaj o javnoj raspravi

Član 17.

O sprovedenoj javnoj raspravi sastavlja se izveštaj.

Izveštaj o javnoj raspravi, osim podataka iz člana 15. stav 1. ove uredbe, sadrži i:

spisak pozvanih učesnika;

spisak učesnika koji su dali predloge, primedbe i sugestije na nacrt/predlog razvojnog dokumenata;

skraćen prikaz predloga, primedaba i sugestija podnetih na nacrt/predlog razvojnog dokumenta;

obrazloženje načina i razloga postupanja po primedbama.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj

U Beogradu,

VLADA

POTPREDSEDNIK

Ostavite komentar