Uredba o vrstama usluga rečnih informacionih servisa (RIS) i početku njihove obavezne primene

Na osnovu člana 183. stav 3. Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama („Službeni glasnik RS”, br. 73/10 i 121/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US i 72/12)

Vlada donosi

UREDBU

O VRSTAMA USLUGA REČNIH INFORMACIONIH SERVISA (RIS) I POČETKU NJIHOVE OBAVEZNE PRIMENE

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se vrste usluga Rečnih informacionih servisa (u daljem tekstu: RIS) i rokovi za početak njihove obavezne primene.

Član 2.

Vrste usluga koje su sva plovila unutrašnje plovidbe, osim čamaca, plovećih tela i plutajućih objekata, koja plove na vodnim putevima najmanje klase IV i većim, kao i u lukama otvorenim za međunarodni saobraćaj (u daljem tekstu: RIS područje), dužna da koriste u skladu sa zakonom su:

1) lociranje i praćenje brodova primenom AIS sistema;

2) elektronsko izveštavanje sa plovila (ERI);

3) informacije dobijene putem elektronskih plovidbenih karata (ENC);

4) elektronska saopštenja brodarstvu (NTS).

Sva plovila iz stava 1. ovog člana, koja plove u RIS području dužna su da koriste opremu i uređaje za korišćenje usluga RIS-a iz stava 1. tač. 1)-3) ovog člana.

Član 3.

Obavezna primena usluga RIS-a iz člana 2. stav 1. tač. 1) i 4) ove uredbe, počinje od 1. januara 2014. godine.

Obavezna primena usluga RIS-a iz člana 2. stav 1. tač. 2) i 3) ove uredbe, počinje od 1. januara 2015. godine.

Član 4.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja preko inspektora bezbednosti plovidbe, koji:

1) utvrđuje da li je na brodu pravilno programiran ATIS kod, odnosno podatak o plovilu na AIS (RIS) transponderu;

2) proverava da li se na brodu koristi oprema i uređaji potrebni za korišćenje usluga RIS-a iz člana 2. stav 2. ove uredbe;

3) zabranjuje plovidbu broda dok se nedostaci iz stava 2. tač. 1) i 2) ovog člana ne otklone.

Član 5.

Novčanom kaznom od 150.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice, ako ne koristi opremu i uređaje potrebne za korišćenje usluga RIS-a (član 2. stav 2).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu novčanom kaznom od 20.000,00 do 150.000,00 dinara.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2013. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar