Uredba o utvrđivanju programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. Godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US, 72/12 i 7/14-US),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE JAČANJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2014. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 110/13).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 7. marta 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E NJ E

Pravni osnov za donošenje Uredbe

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju Programa podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini sadržan je u odredbi člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13) kojim je propisanoće se raspored i korišćenje sredstava u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, vršiti po posebnim aktima Vlade, kao i u odredbičlana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12)kojim je propisano da Vladauredbompodrobnijerazrađujeodnosuređenzakonom, u skladusasvrhom i ciljemzakona.

Zakonom o Vladi(„Službeniglasnik RS“, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12), članom 17.stav 1. propisanojedaVladakojojjeprestaomandatmoževršitisamotekućeposlove i nemožepredlagatiNarodnojskupštinizakone i drugeopšteaktenitidonositipropise, izuzevakojenjihovodonošenjevezanozazakonskirokilitonalažupotrebedržave, interesiodbraneiliprirodna, privrednailitehničkanesreća.

Razlozi za donošenje uredbe

Osnovni razlog za donošenje Uredbe o utvrđivanjuPrograma podrškejačanju regionalne konkurentnostiu 2014. godinije obezbeđivanje sprovođenja politike regionalnog razvoja u 2014. godini.

Opšti cilj Programa je podrška regionalnom razvoju, povećanje konkurentnosti u regionima i unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mera su:

(1) podrška usklađivanju sa zahtevima standarda za proizvod i jačanju inovativnosti;

(2) podrška ARRA za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Program se sastoji iz sledećih mera:merepovećanjaregionalne i lokalne konkurentnosti i mere sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata.

RadiobezbeđivanjauslovazasprovođenjePrograma i pružanja podrške realizaciji projekata akreditovanihregionalnihrazvojnihagencija kao i podrške srednjim privrednim društvima za jačanje njihove konkurentnosti, zakojisuobezbeđenasredstva u budžetuRepublikeSrbijeza 2014.godinu, neophodnojedatehničkaVladausvojinavedenuuredbukaotekućepitanjejerdonošenjeoveuredbenalažupotrebe regionalnog razvoja, kao i samplankojijenapravljenprilikomutvrđivanjabudžetaza 2014. godinu.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Članom 1.uredbe utvrđuje seProgram podrškejačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Članom 2.predviđeno je da su sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13), u okviru razdela u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama.

Članom 3. predviđeno je da ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstvaZakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RSˮ, broj 110/13) u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451-Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u iznosu od 30.000.000,00 dinara.

RazlozizbogkojihsepredlažedaUredbastupinasnagupreosmogdanaoddanaobjavljivanja u SlužbenomglasnikuRepublikeSrbije

RazlozizastupanjeUredbenasnagunarednogdanaoddanaobjavljivanjajeneophodno zbog ubrzanja otpočinjanja realizacije programa kojim su predviđene mere povećanjaregionalne i lokalne konkurentnosti i mere sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata.

PROGRAM

PODRŠKE JAČANJU REGIONALNE KONKURENTNOSTI U 2014. GODINI

1) Uvodni deo

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/13) član 7, u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 30.000.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva za realizaciju sledećih mera:

(1) iznos od 10.000.000,00 dinara namenjen je za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti;

(2) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA) u realizaciji regionalnih projekata.

Programom podrške jačanju regionalne konkurentnosti u 2014. godini (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se ciljevi, mere, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

2) Ciljevi Programa

Opšti cilj Programa je podrška regionalnom razvoju, povećanje konkurentnosti u regionima i unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mera su:

(1) podrška usklađivanju sa zahtevima standarda za proizvod i jačanju inovativnosti;

(2) podrška ARRA za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

3) Mere

Program se sastoji iz sledećih mera:

3.1. Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

3.1.1. Cilj mere

Cilj mere je povećanje regionalne i lokalne konkurentnosti kroz povećanje konkurentnosti privrednih društava sufinansiranjem troškova aktivnosti za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod i inovativnost.

3.1.2. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), a u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) razvrstana kao srednja pravna lica (u daljem tekstu: srednja privredna društva).

3.1.3. Namena bespovratnih sredstava

Sredstva se mogu koristiti za:

a) sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.);

b) sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda.

3.1.4. Opravdani troškovi i finansijski okvir

a) Sufinansiraće se troškovi aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata koje srednja privredna društva realizuju u fazi priprema za usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod. Planom/projektom usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod moraju biti predviđene faze i aktivnosti po fazama. Plan mora biti izrađen i overen od strane stručnog lica i prihvaćen od strane odgovornog lica u privrednom društvu.

Pod građenjem podrazumeva se izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova i ugradnja instalacija, postrojenja i opreme.

Aktivnost dogradnje odnosi se na izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se izgrađuje novi prostor van postojećeg gabarita objekta, kao i nadziđivanje objekta i sa njim čini građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu.

Adaptacija se odnosi na izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu, kojima se: vrši promena organizacije prostora u objektu, vrši zamena uređaja, postrojenja, opreme i instalacija istog kapaciteta, a kojima se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne menjaju konstruktivni elementi, ne menja spoljni izgled i ne utiče na bezbednost susednih objekata, saobraćaja, zaštite od požara i životne sredine.

Pod investicionim održavanjem podrazumeva se izvođenje građevinsko-zanatskih, odnosno drugih radova zavisno od vrste objekta u cilju poboljšanja uslova korišćenja objekta u toku eksploatacije.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za sufinansiranje infrastrukturnih troškova za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

b) Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda (obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda u tehničkom i tehnološkom smislu) sufinansiraće se samo sledeći opravdani troškovi:

– izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod;

– izrade prototipa proizvoda;

– testiranja/ispitivanja prototipa;

– izrada kataloga novog proizvoda.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% opravdanih troškova za razvoj novog proizvoda, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost za srednja privredna društva koje imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstane u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje prototipa izuzetno se mogu priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom srednjeg privrednog društva i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta, inovacionog centra, laboratorije i konsultantske kuće.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za razvoj novog proizvoda ne može biti veći od 1.000.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

Kod troškova kataloga novog proizvoda sufinansiraće se troškovi pripreme i izrade kataloga koji treba da sadrži informacije o srednjem privrednom društvu, novom proizvodu i asortimanu ostalih proizvoda sa njihovim osnovnim karakteristikama i podatke o regionalnoj lociranosti privrednog društva.

3.1.5. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju srednja privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu;

2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

5) da su registrovani u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti;

6) da nisu u teškoćama, a prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13 i 97/13);

7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da su osnovana najkasnije u 2009. godini;

9) da su u periodu od 1. januara 2013. godine do dana podnošenja zahteva, srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti imala najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme, odnosno najmanje 100 zaposlenih za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti;

10) da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

U pogledu stepena razvijenosti jedinica lokalnih samouprava primenjivaće se Uredba o utvrđivanju stepena razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) do stupanja na snagu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2014. godinu.

Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog proizvoda.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom, a završena najkasnije do 30. juna 2015. godine. Iz tog razloga, vremenski plan realizacije aktivnosti u ponudi/predugovoru mora biti u skladu sa navedenim vremenskim okvirom.

3.1.6. Dinamika isplate sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti na račun srednjeg privrednog društva prema sledećoj dinamici:

– 30% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i srednjeg privrednog društva i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

– 70% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom, a najkasnije do 31. jula 2015. godine.

Srednje privredno društvo je u obavezi da, prilikom potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom, priloži:

potpisan ugovor sa realizatorom aktivnosti;

zahtev za isplatu sredstava;

popunjen i kod poslovne banke overen finansijski identifikacioni list;

menicu i menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice na odobreni iznos.

Zahtev za isplatu sredstava, finansijski identifikacioni list i menično ovlašćenje su sastavni deo ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i korisnicima sredstava će biti dostavljeni od strane Nacionalne agencije prilikom dostavljanja ugovora.

3.1.7. Javni poziv

Ministarstvo će po donošenju Programa od strane Vlade i potpisivanju Ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u meri 3.1. Programa.

Prijave će se primati najkasnije do 1. oktobra 2014. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva: www.mrrls.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će javni poziv, konkursnu dokumentaciju i obrasce iz odeljka 3.1.8. objaviti na internet stranici Ministarstva: www.mrrls.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

3.1.8. Način prijavljivanja

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za sufinansiranja infrastrukturnih troškova:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1a;

2) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2a;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3a;

4) potpisana pismena izjava podnosioca prijave o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4a;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5a;

6) overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine;

7) potpisan ugovor i plan aktivnosti uvođenja standarda podnosioca prijave sa konsultantskom kućom koja uvodi standard sa referencama privrednog subjekta pružaoca usluga i biografijama angažovanih pružaoca usluga;

8) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

9) original (ili overena kopija) potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac prijave izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

10) original potvrda nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

11) sve neophodne dozvole (kopije rešenja) nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

12) predugovor/ugovor podnosioca prijave zaključen sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata) overen i potpisan koji sadrži jasno definisan obim aktivnosti, vremenski plan realizacije aktivnosti i cenu aktivnosti izraženu u dinarima bez poreza na dodatu vrednost (sa referencama privrednog subjekta izvođača aktivnosti sa biografijama glavnog tima izvođača radova).

Za namene sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda podnosi se sledeća dokumentacija:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1b;

2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2b;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3b;

4) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4b;

5) potpisana i overena pismena izjava podnosioca prijave o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 5b;

6) ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog eksperta;

7) godišnji finansijski izveštaj za 2010, 2011, 2012. i 2013. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) predat Agenciji za privredne registre;

8) original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

9) overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2014. godine;

10) original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom Ministarstvu.

Dokumentacija se predaje u dva primerka. Jedan primerak dokumentacije mora biti original dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podneti zahtevi.

Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju i izvrši dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije, ali samo srednjih privrednih društava koji su ispunili uslove iz Programa i javnog poziva.

Zahtevi čije ponude ne budu u navedenoj formi i koje ne sadrže troškove razložene prema propisanom obrascu biće diskvalifikovane usled nezadovoljavanja formalnih uslova mere 3.1. Programa.

3.1.9. Kriterijumi i postupak odabira prijava za finansiranje

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti, ocenjivanje prijava i odobravanje bespovratnih sredstava obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Ocenu prijava koji ispunjavaju formalne uslove mere 3.1. Programa, kao i eliminacione kriterijume, Komisija sprovodi prema sledećim kriterijumima: kvalitet predložene prijave i njen uticaj na povećanje regionalne konkurentnosti, ulaganja u usklađenost sa zahtevima standarda za proizvod, kretanje poslovanja, kriterijum zaposlenosti, predložena visina troškova građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata radi usklađenosti sa zahtevima standarda za proizvod iz sopstvenih izvora, obrazloženja ponude sa posebnim obrazloženjem značaja srednjeg privrednog društva za regionalnu i lokalnu konkurenost, nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave na kojoj je srednje privredno društvo registrovano.

Maksimalan broj bodova koji jedna prijava može da ostvari prema navedenim kriterijumima je 100.

Minimalni broj bodova koji je neophodan kako bi se srednje privredno društvo kvalifikovalo za dodelu sredstava je 60.

Eliminacioni kriterijumi za ocenjivanje prijava:

– da predložena aktivnost nije u skladu sa namenama u tački 3.1. Programa;

– da je vrednost traženih sredstava veća od propisanog iznosa navedenog u javnom pozivu;

– da plan aktivnosti nije razrađen po fazama usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod.

Komisija će, u zavisnosti od traženih i raspoloživih sredstava, utvrđivati procenat učešća, sa maksimalnim iznosom do 50% za srednja privredna društva koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti, odnosno do 25% za srednja privredna društva koja imaju sedište na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koje su razvrstane u prvu i drugu grupu stepena razvijenosti.

3.1.10. Zaključivanje ugovora

Po donošenju odluka Komisije o dodeli sredstava Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku od sedam dana od dana prijema odluke i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, koji su u obavezi da ugovor potpišu najkasnije u roku do 15 dana od dana prijema obaveštenja.

Kandidati za čije je zahteve Komisija donela odluku o dodeli bespovratnih sredstava će, uz obaveštenje/odluku o dodeli bespovratnih sredstava, dobiti šest primeraka ugovora koje će nakon potpisivanja vratiti Nacionalnoj agenciji.

Korisnici sredstava moraju zaključiti ugovore sa Nacionalnom agencijom, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja. Korisnici sredstava koji nisu potpisali ugovor sa Nacionalnom agencijom u navedenom roku, smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava.

Datumom zaključenja ugovora smatra se onaj datum kada je ugovor potpisan od strane direktora agencije i zaveden u Nacionalnoj agenciji.

Aktivnosti za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom od strane korisnika sredstava, moraju biti završena do 30. juna 2015. godine.

Ukupna vrednost troškova aktivnosti i rokovi realizacije u ugovoru korisnika sredstava i realizatora aktivnosti moraju biti istovetni podacima iz plana/projekta uvođenja standarda i razvoja novog proizvoda sa fazama i aktivnostima po fazama podnetog pri apliciranju. Elementi iz ponude/plana aktivnosti moraju ostati isti bez obzira na to da li je Komisija odobrila maksimalni iznos sredstava ili je on smanjen. U slučaju da su navedeni elementi promenjeni ili je priložen ugovor/plan aktivnosti sa drugim realizatorom aktivnosti od onog sa kojim je potpisan predugovor, odnosno čija je ponuda priložena prilikom dostavljanja zahteva, Nacionalna agencija neće potpisati ugovor sa izabranim korisnikom sredstava.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i korisnik bespovratnih sredstava, uz saglasnost Ministarstva. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ista da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2015. godine.

3.1.11. Praćenje realizacije aktivnosti

Korisnik sredstava dužan je da po završetku aktivnosti dostavi Nacionalnoj agenciji:

1) detaljan izveštaj o realizovanim aktivnostima sa troškovima realizacije, kao i ostvarenim rezultatima, zapisnik o konačnoj primopredaji radova:

– kod aktivnosti vezanih za sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod;

– kod aktivnosti vezanih za sufinasiranje razvoja novog proizvoda troškovi – tehničke dokumentacije, izrade prototipa, testiranje/ispitivanje prototipa i trošovi pripreme i izrade kataloga novog proizvoda:

2) fakture, ugovori i druga relevantna dokumenta;

3) izvodi o izvršenim plaćanjima.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Nacionalnoj agenciji najkasnije do 10. jula 2015. godine.

Nacionalna agencija dužna je da navedenu dokumentaciju dostavi Ministarstvu u roku od 10 dana od dana prijema od strane korisnika sredstava.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svim fazama realizacije aktivnosti predviđene merom.

Nacionalna agencija će po završetku svih aktivnosti dostaviti izveštaj o realizaciji mere 3.1. Programa Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.

3.2. Mera sufinansiranja učešća ARRA u realizaciji regionalnih projekata

3.2.1. Cilj mere je podrška ARRA za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

3.2.2. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA, osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12).

3.2.3. Namena bespovratnih sredstava

Bespovratna sredstva su namenjena za sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni i lokalni razvoj, koji su ARRA odobreni na javnom konkursu kod domaćeg ili međunarodnog donatora.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl.). Pod poslovnom infrastrukturom podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori;

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3) regeneracija braunfild lokacija;

4) uspostavljanje i/ili unapređenje međuopštinske saradnje;

5) projekti javno-privatnog partnerstva;

6) urbano-ruralni projekti;

7) poboljšanje opštinskih usluga kroz unapređenje servisnih centara za građane i privredu.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih sponzorstava za učešće u radionicama;

2) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije ili obuke;

3) projekte čiji će učinak neposredno koristiti pojedinačnim preduzećima;

4) projekte povezane sa političkim partijama i projekte u vezi sa:

(1) duvanskom industrijom,

(2) proizvodnjom destilovanih alkoholnih pića,

(3) organizovanjem igara na sreću,

(4) proizvodnjom i prodajom oružja i vojne opreme.

3.2.4. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava ARRA

da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;

da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj.

3.2.5. Finansijski okvir

Ministarstvo će sufinansirati do 50% finansijskog učešća koje su obezbedile ARRA i to samo za opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 1.000.000,00 dinara.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

3.2.6. Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

Sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, radovi, troškovi projekta: troškovi prevoda, troškovi izrade studija, istraživanja, troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije, troškovi izrade publikacija, troškovi za povećanje vidljivosti projekta, troškovi evaluacija.

Troškovi ljudskih resursa ne mogu da budu viši od 20% ukupnog iznosa sredstava koja ARRA traži od Ministarstva.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

3.2.7. Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti prema sledećoj dinamici:

– 30% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

– 70% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

3.2.8. Javni poziv

Ministarstvo će po donošenju Programa od strane Vlade i potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u meri 3.2. Programa.

Prijave će se primati najkasnije do 1. oktobra 2014. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ukoliko se raspoloživa sredstva utroše pre isteka krajnjeg roka za podnošenje prijava obaveštenje o toj činjenici će biti dostupno na internet stranici Ministarstva: www.mrrls.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će javni poziv, konkursnu dokumentaciju i obrasce iz odeljka 3.2.9. objaviti na internet stranici Ministarstva: www.mrrls.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

3.2.9. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);

3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;

4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

5) potvrdu nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu

poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

6) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

7) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

8) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

9) rešenje o akreditaciji;

10) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2013. godine, a ugovor potpisan najranije 1.januara 2013. godine a najkasnije na dan podnošenja prijave Ministarstvu) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u;

11) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija u realizaciji regionalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

3.2.10. Kriterijumi i postupak odabira prijava

Kontrolu formalne ispravnosti, pregledanje i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju prijava (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja.

Komisija postupak odabira prijava sprovodi po sledećim kriterijumima: finansijski i operativni kapacitet, relevantnost, metodologija, održivost i budžet i rentabilnost troškova.

Prijava mora da bude ocenjena sa najmanje 55 bodova da ne bi bila odbijena.

3.2.11. Zaključivanje ugovora

Nakon donošenja odluka Komisije Ministarstvo će odluke o odobravanju sredstava dostaviti Nacionalnoj agenciji koja je dužna da pismeno, u roku od 8 dana od dana prijema odluka Komisije, preporučenom poštom, obavestiti učesnike o rezultatima javnog poziva i izabrane podnosioce prijava pozove da pristupe potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom o korišćenju bespovratnih sredstava koji mora da sadrži obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ista da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2015. godine.

4) Način realizacije Programa

Po donošenju Programa, javni poziv za podnošenje zahteva i svu neophodnu dokumentaciju za mere 3.1. i 3.2. Programa objaviće se na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Ministarstvo će po donošenju Programa, potpisati ugovore o realizaciji mera 3.1. i 3.2. Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će po donošenju odluka o dodeli sredstava korisnicima, radi realizacije mera 3.1. i 3.2. Programa, preneti sredstva na podračune posebne namene Nacionalnoj agenciji u skladu sa ugovorom o realizaciji mera 3.1. i 3.2. Programa. Nacionalna agencija će po zaključenju ugovora sa korisnicima sredstava preneti sredstva korisnicima prema dinamici utvrđenoj za svaku od mera Programa.

Za realizaciju mera 3.1. i 3.2. Ministarstvo će na Nacionalnu agenciju i ARRA preneti i obavezu pružanja pomoći u pripremi zahteva i potrebne dokumentacije podnosiocima zahteva.

5) Praćenje realizacije Programa

Nacionalna agencija će Ministarstvu dostaviti izveštaje o realizaciji mera 3.1. i 3.2. Programa, koje će Ministarstvo radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar