Uredba o utvrđivanju programa unapređenja institucionalne infrastrukture-standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

UREDBU

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE-STANDARDIZOVANI SET USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program unapređenja institucionalne infrastrukture- standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. 

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 31. jula 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

Ivica Dačić

PROGRAM

UNAPREĐENJA INSTITUCIONALNE INFRASTRUKTURE – STANDARDIZOVANI SET USLUGA ZA AKREDITOVANE REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE U 2013. GODINI

I. PREDMET

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 114/12 i 59/13) član 7, u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 424 – Specijalizovane usluge, predviđena su sredstva u iznosu od 348.444.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva u iznosu od 28.000.000,00 dinara, namenjena za realizaciju Programa za unapređenje institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga za akreditovane regionalne razvojne agencije u 2013. godini (u daljem tekstu: Program).

Programom se utvrđuju ciljevi, namena sredstava, način korišćenja sredstava i praćenje realizacije Programa.

Korisnici usluga mogu biti jedinice lokalne samouprave i pravna lica čiji su većinski osnivači jedinice lokalne samouprave.

Program sadrži dve grupe usluga koje pružaju akreditovane regionalne razvojne agencije (u daljem tekstu: ARRA):

učešće u pripremi predloga regionalnih razvojnih strategija definisanih Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i to:

Regionalne razvojne strategije za Region Južne i Istočne Srbije;

Regionalne razvojne strategije za Region Šumadije i Zapadne Srbije;

Regionalne razvojne strategije za Region Vojvodine i

Regionalne razvojne strategije za Beogradski region;

pružanje pomoći u pripremi i izradi regionalnih, oblasnih i lokalnih razvojnih projekata (pružanje informacija o objavljenim javnim pozivima i programima; pomoć u pripremi prijava; prijem prijava i prateće dokumentacije ako je ARRA poveren taj posao);

Usluge iz tač. 1) i 2) ovog odeljka ARRA pruža u skladu sa članom 39. Zakona o regionalnom razvoju.

Neposredni korisnici sredstava mogu biti isključivo ARRA, koje je akreditovala Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija) u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RSˮ, br. 74/10 i 4/12).

Program sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom.

II. CILJ

Opšti cilj je podrška ravnomernom regionalnom razvoju kroz unapređenje dostupnosti, obima i kvaliteta usluga podrške za jedinice lokalne samouprave, kao i jačanje kapaciteta ARRA.

III. NAMENA SREDSTAVA

Sredstva za realizaciju usluga ovog Programa predviđena su u ukupnom iznosu od 28.000.000,00 dinara na godišnjem nivou.

Sredstva iz Programa namenjena su za realizaciju sledećih usluga ARRA:

Za realizaciju obaveze učešća ARRA u pripremi predloga regionalnih razvojnih strategija opredeljena su sredstva u maksimalnom iznosu do 50.000 dinara po jednoj ARRA za svaki kvartal u 2013. godini.

Sredstva će se odobravati na osnovu dostavljenog kvartalnog pregleda ARRA koji mora da sadrži podatke: o održanim sastancima sa predstavnicima jedinica lokalnih samouprava, javnog i civilnog sektora za područje koje pokrivaju sa navedenim predlozima i zaključcima sa održanih sastanaka u cilju davanja priloga za izradu regionalne razvojne strategije; učestvovanju u radnoj grupi i drugim telima za izradu regionalnih razvojnih strategija.

2) Za realizaciju pružanja pomoći u pripremi i izradi regionalnih, oblasnih i lokalnih razvojnih projekata, ARRA će se finansirati aktivnosti: pružanja informacija o objavljenim javnim pozivima i programima, pomoć u pripremi i izradi prijave sa pratećom dokumentacijom, pregled i prijem prateće dokumentacije.

Sredstva će se odobravati u visini do 20.000 dinara za skup aktivnosti iz tačke 2) ovog odeljka, a ukoliko pripremljena prijava sa pratećom dokumentacijom bude odobrena od institucija gde je prijava podneta, sredstva će se uvećati za dodatnih 20.000 dinara, po dostavljanju dokaza o odobrenoj prijavi/programu. Za aktivnosti iz tačke 2) ovog odeljka ARRA su obavezne da dostave preglede o obavljenim aktivnostima (dokaz o pruženoj informaciji – meil i drugi način pismenog prosleđivanja informacija, izveštaj o pripremljenim prijavama potpisanim od strane korisnika, izjava podnosioca zahteva da je ARRA pružila pomoć u pripremi dokumentacije, izveštaj o pregledu i prijemu dokumentacije – obrazac za proveru formalne ispravnosti prijave, dokaz o prihvatanju prijave).

IV. NAČIN KORIŠĆENJA SREDSTAVA

Sredstva utvrđena ovim programom dodeljuju se kao bespovratna sredstva isključivo ARRA, a namenjena su za finansiranje sprovođenja standardizovanog seta usluga predviđenog ovim programom.

Opredeljena sredstva u budžetu za realizaciju standardizovanog seta usluga iznose 28.000.000,00 dinara.

Ministarstvo će po usvajanju ovog programa potpisati ugovor o realizaciji Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti:

obaveza utvrđivanja ispunjenosti uslova ARRA za učešće u programu,

obaveza zaključivanja ugovora o realizaciji Programa za unapređenje institucionalne infrastrukture – standardizovani set usluga za ARRA koje ispunjavaju uslove za učešće u programu,

obaveza realizacije svih aktivnosti predviđenih Programom,

obaveza nadzora i kontrole realizacije Programa od strane ARRA,

obaveza prenosa sredstava i kontrole namenskog korišćenja sredstava,

obaveza Nacionalne agencije da ukoliko ne utroši sva preneta sredstva, mora ista da vrati u budžet Republike Srbije.

Po potpisivanju ugovora između Ministarstva i Nacionalne agencije, Nacionalna agencija će pisanim putem obavestiti ARRA i pozvati ih da pristupe potpisivanju ugovora o realizaciji Programa.

ARRA koja ispunjava uslove za pružanje usluga predviđenih programom mora zaključiti ugovor sa Nacionalnom agencijom, u roku od osam dana od dana dostavljanja pisanog obaveštenja.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i ARRA. Ugovor naročito sadrži mogući novčani iznos za namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava, rokove za završetak aktivnosti, kao i obavezu ARRA da sve aktivnosti realizuje do 31. decembra 2013. godine.

Ministarstvo će po zaključenju ugovora između Nacionalne agencije i pojedinačne ARRA prenositi sredstva na podračun za posebne namene Nacionalne agencije za realizaciju standardizovanog seta usluga, a u visini iznosa odobrenog od strane Ministarstva na osnovu odobrenih izveštaja koje Nacionalna agencija dostavlja Ministarstvu.

Prenos sredstava ARRA vršiće se osnovu dostavljenog kvartalnog izveštaja o realizovanim aktivnostima koje će ARRA dostavljati Nacionalnoj agenciji do 5. u mesecu za prethodni kvartal. Nacionalna agencija će izveštaj o realizovanim aktivnostima dostavljati Ministarstvu do 5. u mesecu za prethodni kvartal, a Nacionalna agencija će prenositi sredstva ARRA tek po odobrenju Ministarstva.

Sredstva će se odobravati samo za finansiranje onih aktivnosti koje će biti započete nakon potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom i čiji je vremenski plan realizacije do 31. decembra 2013. godine.

V. PRAĆENJE REALIZACIJE

ARRA je dužna da po završetku kvartalnih aktivnosti dostavi Nacionalnoj agneciji izveštaj o realizaciji tih aktivnosti, kao i ostalu potrebnu dokumentaciju čiji će sadržaj biti detaljno definisan ugovorom. Takođe je obaveza svih ARRA da dostave godišnji izveštaj o realizaciji aktivnosti Nacionalnoj agenciji najkasnije do 15. januara 2014. godine.

ARRA je dužna da Ministarstvu i Nacionalnoj agenciji, radi praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svakoj fazi realizacije Programa tako što će u svakom momentu biti omogućena kontrola realizacije aktivnosti i uvid u dokumentaciju.

Nacionalna agencija je u obavezi da sve aktivnosti u vezi za ovim programom završi do 31. januara 2014. godine i o tome podnese Izveštaj o realizovanim aktivnostima Ministarstvu najkasnije do 15. februara 2014. godine koje će taj izveštaj radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar