Uredba o utvrđivanju programa podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/12 i 59/13) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANJU PROGRAMA PODRŠKE REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Sredstva za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su u budžetu Republike Srbije za 2013. godinu, u skladu sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/12 i 59/13).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

05 Broj:

U Beogradu,

V L A D A

PREDSEDNIK

PROGRAM

PODRŠKE REGIONALNOM I LOKALNOM RAZVOJU U 2013. GODINI

1) Uvodni deo

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RSˮ, br. 114/12 i 59/13) član 7, u okviru razdela 19 – Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, funkcija 474 – Višenamenski razvojni projekti, aproprijacija ekonomske klasifikacije 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 70.000.000,00 dinara. Od navedenog iznosa opredeljena su sredstva za sledeće mere:

(1) iznos od 20.000.000,00 dinara namenjen je za meru povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti;

(2) iznos od 43.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija (u daljem tekstu: ARRA) i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata;

(3) iznos od 7.000.000,00 dinara namenjen je za meru sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje akreditovanih regionalnih razvojnih agencija.

Programom podrške regionalnom i lokalnom razvoju u 2013. godini (u daljem tekstu: Program) utvrđuju se ciljevi, mere, način realizacije i praćenje realizacije Programa.

Program sprovodi Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Nacionalnom agencijom za regionalni razvoj (u daljem tekstu: Nacionalna agencija).

2) Ciljevi Programa

Opšti cilj Programa je podrška ravnomernom regionalnom razvoju, povećanje konkurentnosti u regionima i jedinicama lokalne samouprave i unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

Specifični ciljevi koji bi trebalo da se ostvare realizacijom mera su:

(1) podrška usklađivanju sa zahtevima standarda za proizvod, jačanju inovativnosti i promociji novorazvijenih proizvoda;

(2) podrška ARRA i jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća u projektima koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora od značaja za regionalni i lokalni razvoj, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje;

(3) jačanje institucionalne infrastrukture za podršku regionalnom razvoju kroz sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA.

3) Mere

Program se sastoji iz sledećih mera:

3.1. Mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti

3.1.1. Cilj mere

Cilj mere je povećanje regionalne i lokalne konkurentnosti kroz povećanje konkurentnosti privrednih subjekata sufinansiranjem troškova aktivnosti za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod, inovativnost i promocije prozvoda.

3.1.2. Korisnici bespovratnih sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju privredna društva koja su registrovana u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10), a u skladu sa članom 7. Zakona o računovodstvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 11/09 i 99/11) razvrstana kao srednja pravna lica (u daljem tekstu: srednja privredna društva), koja imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstane u treću i četvrtu grupu stepena razvijenosti na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave i da u njima obavljaju delatnost.

3.1.3. Namena bespovratnih sredstava

Sredstva se mogu koristiti za:

a) sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata srednjeg privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod (npr. CE, HACCP, ISO 16949, GOST-R, KOSHER i dr.);

b) sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda, poboljšanje postojećeg i promocije proizvoda.

3.1.4. Opravdani troškovi i finansijski okvir

a) Sufinansiraće se troškovi aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata koje srednja privredna društva realizuju u fazi priprema za usklađivanje sa zahtevima standarda za proizvod. Planom/projektom usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod moraju biti predviđene faze i aktivnosti po fazama. Plan mora biti izrađen i overen od strane stručnog lica i prihvaćen od strane odgovornog lica u privrednom društvu.

Ministarstvo će sufinansirati do 50% opravdanih troškova za realizaciju aktivnosti građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata, privrednog društva bez poreza na dodatu vrednost. Preostali iznos sredstava korisnici su obavezni da finansiraju iz sopstvenih izvora ili iz sredstava koja ne potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za sufinansiranje infrastrukturnih troškova za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

b) Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda (obuhvata pripremu proizvodnje novih proizvoda u tehničkom i tehnološkom smislu) i poboljšanja postojećeg proizvoda (obuhvata funkcionalne i kvalitativne modifikacije postojećeg proizvoda) sufinansiraće se samo sledeći opravdani troškovi:

– izrade tehničke dokumentacije za novi proizvod;

– izrade prototipa proizvoda;

– testiranja/ispitivanja prototipa.

Za izradu prototipa i testiranje/ispitivanje prototipa izuzetno se mogu priznati i troškovi materijala, kao i troškovi korišćenja opreme koji ne mogu da budu viši od 30% vrednosti aktivnosti iz ponude/predugovora.

Kod aktivnosti razvoja novog proizvoda priznaće se samo troškovi koji su povezani sa saradnjom privrednog subjekta i naučno-istraživačke organizacije, fakulteta, inovacionog centra ili laboratorije.

Iznos odobrene bespovratne pomoći za razvoj novog proizvoda ili poboljšanja postojećeg proizvoda i promocije proizvoda ne može biti veći od 3.500.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost po korisniku.

Kod promocije novorazvijenog proizvoda sufinansiraće se troškovi pripreme i izrade kataloga koji treba da sadrži informacije o srednjem privrednom društvu, novorazvijenom proizvodu i asortimanu ostalih proizvoda sa njihovim osnovnim karakteristikama i podatke o regionalnoj lociranosti privrednog društva.

3.1.5. Uslovi za učestvovanje u postupku dodele sredstava

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju srednja privredna društva koja ispunjavaju sledeće uslove:

1) da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu;

2) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;

3) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;

4) da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;

5) da su registrovani u Agenciji za privredne registre za obavljanje delatnosti svrstanih u sektoru C, oblast od 10 do 33 prema Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”, broj 54/10);

6) da nisu u teškoćama, a prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, br. 13/10, 100/11, 91/12 i 37/13);

7) da im u roku od dve godine pre podnošenja prijave nije izrečena pravnosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

8) da su osnovana najkasnije u 2009. godini;

9) da su u periodu od 1. januara 2012. godine do dana podnošenja zahteva imala najmanje 50 zaposlenih na neodređeno vreme;

10) da za iste aktivnosti za koje konkurišu za dodelu sredstava nisu koristili podsticajna sredstva koja potiču iz budžeta Republike Srbije, budžeta jedinice lokalne samouprave ili donatorskih organizacija;

11) da imaju sedište ili ogranak na teritoriji jedinica lokalnih samouprava koja su razvrstane u treću i četvrtu grupu nivoa razvijenosti na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave i da u njima obavljaju delatnost.

Srednja privredna društva mogu podneti samo jednu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava i to za samo jedan tip standarda, odnosno jednu prijavu za razvoj novog ili poboljšanje postojećeg proizvoda i za promociju proizvoda.

Aktivnost može biti započeta tek nakon potpisivanja ugovora o dodeli bespovratnih sredstava sa Nacionalnom agencijom i završena, najkasnije do 30. juna 2014. godine. Iz tog razloga, vremenski plan realizacije aktivnosti u ponudi/predugovoru mora biti u skladu sa navedenim vremenskim okvirom.

3.1.6. Dinamika isplate sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti na račun srednjeg privrednog društva prema sledećoj dinamici:

– 30% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i srednjeg privrednog društva i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

– 70% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom, a ne kasnije od 31. jula 2014. godine.

Srednje privredno društvo je u obavezi da, prilikom potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom, priloži:

potpisan ugovor sa realizatorom aktivnosti;

zahtev za isplatu sredstava;

popunjen i kod poslovne banke overen finansijski identifikacioni list;

menicu i menično ovlašćenje za popunjavanje i podnošenje na naplatu blanko menice na odobreni iznos.

Zahtev za isplatu sredstava, finansijski identifikacioni list i menično ovlašćenje su sastavni deo ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava i korisnicima sredstava će biti dostavljeni od strane Nacionalne agencije prilikom dostavljanja ugovora.

3.1.7. Javni poziv

Ministarstvo će po donošenju Programa od strane Vlade i potpisivanju Ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u meri 3.1. ovog Programa.

Prijave će se primati do 1. novembra 2013. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će javni poziv i konkursnu dokumentaciju objaviti na internet stranici Ministarstva: www.mrrls.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

3.1.8. Način prijavljivanja

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja zahteva za sufinansiranja infrastrukturnih troškova:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1a;

2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2a;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3a;

4) potpisana pismena izjava o broju zaposlenih – Obrazac broj 4a;

5) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 5a;

6) potpisan ugovor sa konsultantskom kućom koja uvodi standard sa referencama privrednog subjekta pružaoca usluga i biografijama angažovanih pružaoca usluga;

7) godišnji finansijski izveštaj za 2009, 2010, 2011. i 2012. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks) overeni od strane knjigovođe i zakonskog zastupnika srednjeg privrednog društva;

8) original (ili overena kopija) potvrda nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

9) original potvrda nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;

11) potpisana i overena pismena izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) – Obrazac broj 7;

12) potpisan ugovor sa konsultantskom kućom koja uvodi standard, sa planom aktivnosti;

13) sve neophodne dozvole (kopije rešenja) nadležnog organa u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

14) predugovor/ugovor zaključen sa ponuđačem infrastrukturnih aktivnosti (građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata) overen i potpisan koji sadrži jasno definisan obim aktivnosti, vremenski plan realizacije aktivnosti i cenu aktivnosti izraženu u dinarima bez PDV (sa referencama privrednog subjekta izvođača aktivnosti sa biografijama glavnog tima izvođača radova).

Za namene sufinansiranje troškova razvoja novog proizvoda, poboljšanje postojećeg i promocije proizvoda podnosi se sledeća dokumentacija:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1b;

2) potpisana pismena izjava o prihvatanju uslova za dodelu sredstava – Obrazac broj 2b;

3) potpisana pismena izjava realizatora aktivnosti – Obrazac broj 3b;

4) potpisana pismena izjava o vlasničkoj strukturi – Obrazac broj 4b;

5) ponuda ili predugovor sa realizatorom aktivnosti, overena i potpisana od strane ponuđača koja kao obavezan deo mora sadržati referentnu listu i CV glavnog eksperta;

6) overene godišnje finansijske izveštaje za 2009, 2010. i 2011. godinu (bilans stanja, bilans uspeha i statistički aneks);

7) izvod o registraciji;

8) original (ili overena kopija) potvrde nadležne filijale Poreske uprave da je podnosilac zahteva izmirio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

9) overena kopija PPOD obrasca Poreske uprave za mesec januar 2013. godine;

10) original (ili overena kopija) potvrde nadležnog organa da srednjem privrednom društvu u poslednje dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Precizno i tačno popunjena prijava i prateća dokumentacija u dva primerka, predaje se lično ili preporučenom poštom Ministarstvu.

Dokumentacija se predaje u dva primerka. Jedan primerak dokumentacije mora biti original dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Razmatraće se samo kompletni i blagovremeno podneti zahtevi.

Dokumentacija se predaje u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv mera povećanja regionalne i lokalne konkurentnosti – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Prijave koje na koverti ne sadrže navedenu naznaku biće automatski diskvalifikovane.

Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju i izvrši dodatnu verifikaciju podnete dokumentacije, ali samo srednjih privrednih društava koja su ispunili uslove iz ovog Programa i javnog poziva.

Zahtevi čije ponude ne budu u navedenoj formi i koje ne sadrže troškove razložene prema propisanom obrascu biće diskvalifikovane usled nezadovoljavanja formalnih uslova mere 3.1. ovog Programa.

3.1.9. Kriterijumi i postupak odabira zahteva za finansiranje

Pregledanje, kontrolu formalne ispravnosti, ocenjivanje zahteva i odobravanje bespovratnih sredstava obavlja Komisija za ocenjivanje i selekciju zahteva (u daljem tekstu: Komisija) koju rešenjem obrazuje ministar regionalnog razvoja i lokalne samouprave.

Ocenu zahteva koji ispunjavaju formalne uslove mere 3.1. ovog Programa, kao i eliminacione kriterijume, Komisija sprovodi prema sledećim kriterijumima: kvalitet predložene prijave i njen uticaj na povećanje regionalne konkurentnosti, ulaganja u usklađenost sa zahtevima standarda za proizvod, kretanje poslovanja, kriterijum zaposlenosti, predložena visina troškova građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata radi usklađenosti sa zahtevima standarda za proizvod iz sopstvenih izvora, obrazloženja ponude sa posebnim obrazloženjem značaja srednjeg privrednog društva za regionalnu i lokalnu konkurenost, nivo razvijenosti jedinice lokalne samouprave na kojoj je srednje privredno društvo registrovano.

Odobravanje sredstava vršiće se na osnovu rang liste koja se utvrđuje prema dodeljenom broju bodova od strane Komisije. Komisija će po izvršenom rangiranju, na osnovu ovlašćenja iz rešenja, doneti odluku o izboru zahteva kojima će se dodeliti sredstva.

Maksimalan broj bodova koje jedna prijava može da ostvari prema navedenim kriterijumima je 100.

Minimalni broj bodova koji je neophodan kako bi se srednje privredno društvo kvalifikovalo za dodelu sredstava je 60.

Eliminacioni kriterijumi za ocenjivanje prijava:

– da predložena aktivnost nije u skladu sa aktivnostima koje su predmet mere 3.1. ovog Programa;

– da je vrednost traženih sredstava veća od propisanog iznosa navedenog u javnom pozivu;

– da plan aktivnosti nije razrađen po fazama usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod.

Komisija će, u zavisnosti od traženih i raspoloživih sredstava, utvrđivati procenat učešća u sufinansiranju usklađivanja sa zahtevima standarda, sa maksimalnim iznosom do 50%.

3.1.10. Zaključivanje ugovora

Po donošenju odluka Komisije o dodeli sredstava Nacionalna agencija će pismeno obavestiti sve učesnike o rezultatima Javnog poziva u roku od sedam dana od dana prijema odluke i izabrane kandidate pozvati da pristupe potpisivanju ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, koji su u obavezi da ugovor potpišu najkasnije u roku do 15 dana od dana prijema obaveštenja.

Kandidati za čije je zahteve Komisija donela odluku o dodeli bespovratnih sredstava će, uz obaveštenje/odluku o dodeli bespovratnih sredstava, dobiti šest primeraka ugovora koje će nakon potpisivanja vratiti Nacionalnoj agenciji.

Korisnici sredstava moraju zaključiti ugovore sa Nacionalnom agencijom, u roku od 15 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja. Korisnici sredstava koji nisu potpisali ugovor sa Nacionalnom agencijom u navedenom roku, smatraće se da su odustali od dodeljenih sredstava.

Datumom zaključenja ugovora smatra se onaj datum kada je ugovor potpisan od strane direktora agencije i zaveden u Nacionalnoj agenciji.

Aktivnost za koje su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa realizacijom od strane korisnika sredstava, moraju biti završena do 30. juna 2014. godine.

Ukupna vrednost troškova aktivnosti i rokovi realizacije u ugovoru korisnika sredstava i realizatora aktivnosti moraju biti istovetni podacima iz plana/projekta uvođenja standarda, razvoja novog proizvoda, poboljšanja postojećeg i promocije proizvoda sa fazama i aktivnostima po fazama podnetog pri apliciranju. Elementi iz ponude/plana aktivnosti moraju ostati isti bez obzira na to da li je Komisija odobrila maksimalni iznos sredstava ili je on smanjen. U slučaju da su navedeni elementi promenjeni ili je priložen ugovor/plan aktivnosti sa drugim realizatorom aktivnosti od onog sa kojim je potpisan predugovor, odnosno čija je ponuda priložena prilikom dostavljanja zahteva, Nacionalna agencija neće potpisati ugovor sa izabranim korisnikom sredstava.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem bespovratnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuje Nacionalna agencija i korisnik bespovratnih sredstava, uz saglasnost Ministarstva. Ugovor naročito sadrži novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, namene za koje se sredstva dodeljuju, način prenosa bespovratnih sredstava i obavezu korisnika da ukoliko sredstva budžeta ne iskoristi namenski, mora ista da vrati u skladu sa ugovorom, kao i obavezu korisnika da sve aktivnosti realizuje do 30. juna 2014. godine.

3.1.11. Praćenje realizacije aktivnosti

Korisnik sredstava dužan je da po završetku aktivnosti dostavi Nacionalnoj agenciji:

1) detaljan izveštaj o realizovanim aktivnostima sa troškovima realizacije, kao i ostvarenim rezultatima, zapisnik o konačnoj primopredaji radova kod aktivnosti vezanih za sufinansiranje infrastrukturnih troškova – građenja, dogradnje, adaptacije i investicionog održavanja objekata privrednog društva za potrebe usklađivanja sa zahtevima standarda za proizvod;

2) fakture, ugovori i druga relevantna dokumenta;

3) izvodi o izvršenim plaćanjima.

Navedena dokumentacija mora biti dostavljena Nacionalnoj agenciji najkasnije do 10. jula 2014. godine.

Nacionalna agencija dužna je da navedenu dokumentaciju dostavi Ministarstvu u roku od 10 dana od dana prijema od strane korisnika sredstava.

Korisnik sredstava dužan je da Ministarstvu, Nacionalnoj agenciji i Komisiji za kontrolu državne pomoći, u cilju praćenja korišćenja sredstava, omogući nadzor u svim fazama realizacije aktivnosti predviđene merom.

Nacionalna agencija će po završetku svih aktivnosti dostaviti izveštaj o realizaciji mere 3.1. ovog Programa Ministarstvu, koje će ga radi informisanja dostaviti Vladi.

3.2. Mera sufinansiranja učešća ARRA i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata

3.2.1. Cilj mere je podrška ARRA i jedinicama lokalne samouprave za sufinansiranje učešća u projektima od značaja za regionalni i lokalni razvoj koji se finansiraju iz domaćih i međunarodnih izvora, kao i za unapređenje međuopštinske, međuregionalne, prekogranične i međunarodne saradnje.

3.2.2. Korisnici

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju ARRA, osnovane u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata („Službeni glasnik RS”, br. 74/10 i 4/12) i jedinice lokalne samouprave.

3.2.3. Namena bespovratnih sredstava

a) sufinansiranje učešća ARRA u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su ARRA odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja;

b) sufinansiranje pripreme projektno-tehničke dokumentacije (prethodna studija opravdanosti, studija opravdanosti, generalni projekat, idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat, projekat izvedenog objekta i studija uticaja na životnu sredinu) za projekte poslovne infrastrukture, koje će realizovati jedinice lokalne samouprave pojedinačno ili u saradnji sa drugim jedinicama lokalne samouprave;

Pod projektima poslovne infrastrukture podrazumevaju se: industrijske zone, industrijski parkovi, biznis inkubatori i osnovna infrastruktura koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni putevi, komunalna infrastruktura itd).

v) sufinansiranje učešća jedinica lokalne samouprave u realizaciji projekata od značaja za regionalni razvoj, koji su jedinicama lokalne samouprave odobreni iz bespovratnih izvora finansiranja.

Projekti od značaja za regionalni razvoj koji su predmet sufinansiranja od strane Ministarstva su:

1) razvoj i unapređenje poslovne infrastrukture, uključujući i osnovnu infrastrukturu koja doprinosi razvoju poslovne infrastrukture (prilazni put, komunalna infrastruktura i sl);

2) projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za poslovanje, otvaranje malih i srednjih preduzeća, povećanje zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime;

3) regeneracija braunfild lokacija;

4) uspostavljanje ili unapređenje teritorijalnih partnerstva i inicijativa vezanih za razvoj i zapošljavanje između javnog i privatnog sektora.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih sponzorstava za učešće u radionicama;

2) projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije ili obuke;

3) projekte čiji će učinak neposredno koristiti pojedinačnim preduzećima;

4) projekte povezane sa političkim partijama i projekte u vezi sa:

(1) duvanskom industrijom,

(2) proizvodnjom destilovanih alkoholnih pića,

(3) klađenjem i kockanjem,

(4) oružjem i municijom.

3.2.4. Uslovi za dodelu bespovratnih sredstava ARRA i jedinicama lokalne samouprave

da su podneli popunjen prijavni formular Ministarstvu sa potrebnom dokumentacijom u skladu sa javnim pozivom;

da su obezbedili sredstva za sufinansiranje projekta;

da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije za ARRA;

da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa za ARRA;

da račun podnosioca zahteva nije u blokadi;

za projekte poslovne infrastrukture neophodno je podneti dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planom jedinice lokalne samouprave;

da su potpisali ugovor sa predstavnicima domaćeg ili međunarodnog donatora u slučaju sufinansiranja realizacije projekata od značaja za regionalni razvoj, odnosno da će potpisati ugovor i dostaviti isti pre potpisivanja ugovora sa Nacionalnom agencijom.

3.2.5. Finansijski okvir

a) za projekte ARRA Ministarstvo će sufinansirati do 20% od vrednosti projekta i to samo opravdane troškove, bez poreza na dodatu vrednost. Maksimalni iznos odobrene bespovratne pomoći ne može preći iznos od 3.000.000,00 dinara.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

b) Ministarstvo će sufinansirati izradu projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture jedinica lokalnih samouprava do 2.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost u zavisnosti od nivoa razvijenosti jedinica lokalne samouprave, i to:

1) do 50% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave, za jedinice lokalne samouprave iz III i IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 30% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz I i II grupe, bez poreza na dodatu vrednost.

Sufinansiraće se izrada projektno-tehničke dokumentacije koja mora biti izrađena do 30. juna 2014. godine.

v) za projekte jedinica lokalne samouprave Ministarstvo će sufinansirati opravdane troškove od ukupnog iznosa neophodnog za kofinansiranje projekta koje su obezbedile jedinice lokalne samouprave a koji ne mogu preći iznos od 5.000.000,00 dinara, bez poreza na dodatu vrednost i to u zavisnosti od nivoa razvijenosti:

1) do 40% opravdanih troškova za devastirane jedinice lokalne samouprave i za jedinice lokalne samouprave iz III i IV grupe, bez poreza na dodatu vrednost;

2) do 20% opravdanih troškova za jedinice lokalne samouprave iz I grupe i II grupe bez poreza na dodatu vrednost.

Kod projekata sa učešćem više partnera koji zajednički učestvuju u kofinansiranju projekta, pravo na sufinansiranje ostvaruju svi partneri srazmerno učešću, a sredstva dobija nosilac projekta koji je odgovoran za raspodelu sredstava.

Ministarstvo neće sufinansirati učešće jedinica lokalne samouprave u projektima koji su već sufinansirani od strane Ministarstva u 2013. godini.

3.2.6. Opravdani troškovi koji su predmet sufinansiranja

a) za projekte ARRA sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, troškovi putovanja u cilju realizacije projekta, radovi, ostali troškovi i usluge i troškovi kancelarije;

b) kod pripreme projektno-tehničke dokumentacije opravdanim troškovima smatraće se usluge ovlašćenih pravnih lica na pripremi projektno-tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture, i to: troškovi ljudskih resursa i administrativni troškovi koji su direktno povezani sa izradom projektno-tehničke dokumentacije;

v) kod realizacije projekata jedinica lokalne samouprave od značaja za regionalni razvoj sufinansiraće se sledeći opravdani troškovi: troškovi ljudskih resursa, troškovi putovanja u cilju realizacije projekta, radovi, ostali troškovi i usluge.

Sredstva za realizaciju mere se ne mogu koristiti za: zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita; troškove garancija, polise osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja, kursne razlike, carinske i administrativne troškove, kreditiranje trećih lica i kupovinu opreme.

3.2.7. Dinamika prenosa sredstava

Sredstva odobrene bespovratne pomoći će se isplatiti prema sledećoj dinamici:

– 30% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon potpisivanja ugovora između Nacionalne agencije i korisnika sredstava (ARRA ili jedinica lokalne samouprave), i to u roku od 30 dana od dana potpisivanja;

– 70% odobrenog iznosa biće isplaćeno nakon realizacije aktivnosti, odnosno nakon podnošenja izveštaja o realizaciji aktivnosti i ostale neophodne dokumentacije čiji će sadržaj biti definisan ugovorom.

3.2.8. Javni poziv

Ministarstvo će po donošenju Programa od strane Vlade i potpisivanju ugovora sa Nacionalnom agencijom raspisati javni poziv za učešće u meri 3.2. ovog Programa.

Prijave će se primati do 1. novembra 2013. godine, odnosno dok se ne utroše raspoloživa sredstva.

Ministarstvo će objaviti javni poziv u najmanje jednom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo će javni poziv i konkursnu dokumentaciju objaviti na internet stranici Ministarstva: www.mrrls.gov.rs i Nacionalne agencije: www.narr.gov.rs.

3.2.9. Neophodna dokumentacija

Neophodna dokumentacija koja se obavezno podnosi prilikom prijavljivanja:

Za namenu pod a) podnosi se sledeća dokumentacija:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);

3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;

4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

5) potvrdu nadležne filijale Poreske uprave o izmirenim obavezama po osnovu

poreza i doprinosa zaključno sa datumom objavljivanja javnog poziva;

6) uverenje iz Agencije za privredne registre da nije pokrenut postupak stečaja ili likvidacije;

7) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

8) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

9) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

10) rešenje o akreditaciji;

11) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u; Projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2012. godine, odnosno overena i potpisana pismena izjava o namerama za realizaciju projekta, kao i overena prijava podneta po konkursu koji sprovodi domaća ili međunarodna institucija;

12) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Za namenu pod b) podnosi se sledeća dokumentacija:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);

3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;

4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

5) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

6) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

7) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

8) ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem za izradu projektno-tehničke dokumentacije nakon sprovedenog postupka javne nabavke zaključen u 2012. godini sa referentnom listom i biografijama glavnog konsultanta i ekspertskog tima koja sadrži jasno definisan opis aktivnosti, troškove u skladu sa tačkom 3.2.6, rokove realizacije i cenu usluga iskazanu u dinarima ili odluku o raspisivanju javne nabavke za izbor ovlašćenog pravnog lica za izradu projektno-tehničke dokumentacije i odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača;

9) dokaz da je predmet projekta u skladu sa prostornim planovima jedinica lokalne samouprave i informacija o lokaciji u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji;

10) potpisana pismena izjava organizacije koja realizuje aktivnost – Obrazac broj 5.

Za namenu pod v) dostavlja se sledeća dokumentacija:

1) pravilno popunjen prijavni formular – Obrazac broj 1;

2) osnivački akt podnosioca zahteva (potpisan i overen);

3) izveštaj Narodne banke Srbije da račun podnosioca nije u blokadi;

4) overena kopija finansijskih izveštaja podnosioca za prethodnu finansijsku godinu (bilans stanja i bilans uspeha) za koju su računi zatvoreni i završni račun;

5) potpisana pismena izjava o saradnji jedinica lokalne samouprave ili drugih partnera (ukoliko postoji) – Obrazac broj 2;

6) potpisana pismena izjava o saglasnosti sa uslovima iz javnog poziva i saglasnost podnosioca zahteva da ima obezbeđena sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 3;

7) potpisan i overen obrazac troškova projekta sa strukturom sufinansiranja podnosioca zahteva, sa prikazom obezbeđenih izvora sredstva za sufinansiranje projekta – Obrazac broj 4;

8) overena kopija ugovora kojim je odobren projekat (projekat treba da bude odobren najranije od 1. januara 2012. godine) od strane ovlašćenih institucija koje sprovode domaće i međunarodne konkurse, sa originalnom konkursnom dokumentacijom za koju se traži sufinansiranje na CD-u ili overena i potpisana pismena izjava o namerama za realizaciju projekta, kao i overena prijava podneta po konkursu koji sprovodi domaća ili međunarodna institucija;

9) biografija koordinatora i projektnog tima koji su angažovani na projektu.

Zahtevana prateća dokumentacija mora biti u originalu ili overenim fotokopijama originala.

Tačno popunjen prijavni formular i prateća dokumentacija u skladu sa javnim pozivom za podnosioce zahteva predaje se u dva primerka na pisarnici Ministarstva ili dostavlja preporučenom poštom, na adresu: Ministarstvo regionalnog razvoja i lokalne samouprave, Vlajkovićeva 10, 11000 Beograd. Jedan primerak dokumentacije mora biti original ili kopiran i overen od strane nadležnog državnog organa, dok drugi primerak može biti samo kopiran.

Prijave se predaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Prijava za Javni poziv – mera sufinansiranja učešća akreditovanih regionalnih razvojnih agencija i jedinica lokalne samouprave u realizaciji regionalnih i lokalnih projekata sa naznakom NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte. Nepotpune prijave se neće razmatrati.

3.3. Mera sufinansiranja godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA

3.3.1. Cilj mere je obezbeđenje sredstava za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA. Sufinansiranje članarine vrši se u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinica lokalne samouprave, a u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata i to na sledeći način:

u iznosu od 25% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u treću grupu po stepenu razvijenosti;

u iznosu od 50% godišnje članarine za jedinice lokalne samouprave razvrstane u četvrtu grupu po stepenu razvijenosti;

u iznosu od 75% godišnje članarine u devastiranim područjima.

Sredstva jedinice lokalne samouprave za finansiranje godišnje članarine za rad i poslovanje ARRA utvrđuju se u skladu sa Uredbom o utvrđivanju uslova, kriterijuma i načina akreditacije za obavljanje poslova regionalnog razvoja i oduzimanja akreditacije pre isteka roka na koji je izdata.

3.3.2. Korisnici

Pravo na podnošenje zahteva imaju jedinice lokalne samuprave koje su razvrstane u treću i četvrtu grupu razvijenosti i devastirana područja na osnovu akta Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave.

Zahtevi za sufinansiranje godišnje članarine jedinica lokalne samouprave za rad i poslovanje ARRA podnose se Nacionalnoj agenciji najkasnije do 15. novembra 2013. godine.

3.3.3. Neophodna dokumentacija

Uz zahtev za sufinansiranje godišnje članarine, jedinice lokalne samouprave dužne su da dostave sledeće:

dokaz da je jedinica lokalne samouprave osnivač akreditovane regionalne razvojne agencije;

ugovor o članarini zaključen između ARRA i jedinice lokalne samouprave;

dokaz da je jedinica lokalne samouprave izvršila prenos sredstava na račun ARRA;

odluku o usvajanju završnog računa budžeta jedinice lokalne samouprave za prethodnu godinu.

Po prikupljenim i sumiranim zahtevima, Nacionalna agencija dostavlja Ministarstvu zahtev za prenos sredstava, a Ministarstvo nakon izvršene kontrole i obračunatog iznosa za sufinansiranje, prenosi sredstva Nacionalnoj agenciji. Nacionalna agencija zaključuje ugovore sa jedinicama lokalne samouprave i prenosi sredstva jedinicama lokalne samuprave, a prema izvršenom obračunu iznosa za sufinansiranje.

4) Način realizacije programa

Po donošenju ovog Programa, javni poziv za podnošenje zahteva i svu neophodnu dokumentaciju za mere 3.1. i 3.2. ovog Programa objaviće se na sajtu Ministarstva i Nacionalne agencije.

Ministarstvo će po donošenju ovog Programa, potpisati ugovore o realizaciji mera 3.1-3.3. Programa sa Nacionalnom agencijom, kojim će se na Nacionalnu agenciju preneti obaveza zaključivanja ugovora o korišćenju bespovratnih sredstava, kao i prenos i kontrola namenskog korišćenja bespovratnih sredstava.

Ministarstvo će po donošenju odluka o dodeli sredstava korisnicima, radi realizacije mera 3.1-3.3. Programa, preneti sredstva na podračune posebne namene Nacionalnoj agenciji u skladu sa ugovorom o realizaciji mera 3.1-3.3. Programa. Nacionalna agencija će po zaključenju ugovora sa korisnicima sredstava preneti sredstva korisnicima prema dinamici utvrđenoj za svaku od mera Programa.

Za realizaciju mera 3.1-3.3. Ministarstvo će na Nacionalnu agenciju i ARRA preneti i obavezu pružanja pomoći u pripremi zahteva i potrebne dokumentacije podnosiocima zahteva.

5) Praćenje realizacije programa

Nacionalna agencija će Ministarstvu dostaviti izveštaje o realizaciji mera 3.1-3.3. Programa, koje će Ministarstvo radi informisanja dostaviti Vladi.

Ostavite komentar