Uredba o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kućnim brojevima i vođenju registra kućnih brojeva, ulica i trgova

Na osnovu člana 10. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 129/07),

Vlada donosi

U R E D B U

O OZNAČAVANJU NAZIVA NASELJENIH MESTA, ULICA I TRGOVA, OZNAČAVANJU ZGRADA KUĆNIM BROJEVIMA I VOĐENJU REGISTRA KUĆNIH BROJEVA, ULICA I TRGOVA

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i označavanje zgrada, odnosno katastarskih parcela koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju (u daljem tekstu: katastarska parcela) kućnim brojevima, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova.

Član 2.

Označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i označavanje zgrada kućnim brojevima, kao i vođenje registra kućnih brojeva, ulica i trgova u nadležnosti je Republičkog geodetskog zavoda (u daljem tekstu: Zavod), shodno Zakonu o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09 i 18/10) i Zakonu o ministarstvima („Službeni glasnik RS”, broj 16/11).

Član 3.

Troškove označavanja naziva naseljenih mesta, ulica i trgova snosi jedinica lokalne samouprave na čijoj se teritoriji nalazi naseljeno mesto, odnosno ulica ili trg.

Troškove označavanja zgrade kućnim brojem snosi vlasnik zgrade, a za zgrade za kolektivno stanovanje skupština zgrade, odnosno savet zgrade.

Troškove označavanja katastarske parcele kućnim brojem snosi vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele.

Izuzetno od st. 2 i 3. ovog člana troškove označavanja zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima u postupku prenumeracije kućnih brojeva snosi jedinica lokalne samouprave.

Član 4.

Kad nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrdi ili izmeni naziv ulice ili trga, dužan je da o tome obavesti užu unutrašnju jedinicu Zavoda u jedinici lokalne samouprave – Službu za katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: Služba), u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o utvrđivanju naziva ulice, odnosno trga.

Kad za određenu ulicu nije utvrđen naziv, Služba će o tome obavestiti nadležni organ jedinice lokalne samouprave, sa zahtevom da se naziv ulice utvrdi u roku od 60 dana.

Član 5.

Služba je dužna da označi naziv naseljenog mesta u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu zakona kojim je utvrđen naziv naseljenog mesta i uplate sredstava potrebnih za izradu i postavljanje tabli na račun Zavoda.

Služba je dužna da označi naziv ulice, odnosno trga u roku od 15 dana od dana dostavljanja odluke iz člana 4. ove uredbe i uplate sredstava potrebnih za izradu i postavljanje tabli na račun Zavoda.

Služba je dužna da označi zgrade i katastarske parcele kućnim brojevima u roku od 15 dana od dana utvrđivanja kućnog broja.

Član 6.

Skupština zgrade, odnosno savet zgrade, vlasnik zgrade, vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele dužan je da:

1) omogući da se tabla sa nazivom ulice ili trga postavi na njegovoj zgradi, odnosno katastarskoj parceli;

2) omogući da se tablica sa kućnim brojem postavi na njegovoj zgradi, odnosno katastarskoj parceli ili da je sam postavi u roku od 15 dana od dana utvrđivanja kućnog broja;

3) obavesti Službu o oštećenju ili uništenju tablice sa kućnim brojem, u roku od 30 dana od dana nastanka oštećenja ili uništenja.

Član 7.

Zabranjeno je neovlašćeno označavanje ili skidanje tabli sa nazivima naseljenih mesta, ulica i trgova i tablica sa kućnim brojevima, kao i uništavanje, oštećivanje ili narušavanje izgleda tih tabli, odnosno tablica.

Član 8.

Podaci registra kućnih brojeva, ulica i trgova vode se u bazi podataka katastra nepokretnosti, saglasno članu 70. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru.

Član 9.

Bliži postupak označavanja naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i označavanja zgrada kućnim brojevima, vođenja registra kućnih brojeva, ulica i trgova (adresni registar), kao i način i postupak utvrđivanja kućnih brojeva, propisaće Republički geodetski zavod.

Član 10.

Novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – vlasnik zgrade; vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele, ako:

1) ne omogući da se table sa nazivom ulice ili trga postave na njegovoj zgradi, odnosno katastarskoj parceli (član 6. tačka 1);

2) ne omogući da se tablica sa kućnim brojem postavi na njegovoj zgradi, odnosno katastarskoj parceli ili je sam ne postavi u propisanom roku (član 6. tačka 2);

3) u propisanom roku ne obavesti Službu o oštećenju ili uništenju tablice sa kućnim brojem (član 6. tačka 3);

4) neovlašćeno označava, skida, uništava, oštećuje ili narušava izgled table sa nazivima ulica i trgova ili tablice sa kućnim brojevima (član 7.).

Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana pravno lice.

Novčanom kaznom od 10.000 do 15.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 20.000 do 80.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i lice koje neovlašćeno označava, skida, uništava, oštećuje ili narušava izgled table sa nazivima naseljenih mesta, ulica i trgova ili tablice sa kućnim brojevima (član 7.).

Član 11.

Označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i označavanje zgrada, odnosno katastarskih parcela kućnim brojevima koje nije završeno do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o utvrđivanju kućnih brojeva, označavanju zgrada brojevima i označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova („Službeni glasnik RS”, br. 110/03, 137/04 i 58/06).

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-814/2012

U Beogradu, 9. februara 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKdr Mirko Cvetković

Ostavite komentar