Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09 i 30/10) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA

REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA

Član 1.

U Uredbi o sadržini, načinu i postupku vođenja registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, broj 93/10) u članu 2. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) obveznici unosa podataka u Registar (u daljem tekstu: OUPR) jesu ministarstva nadležna za poslove: regionalnog razvoja, privrede, turizma, zapošljavanja, nacionalnog investicionog plana, infrastrukture i energetike, poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, finansija, životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Fond za razvoj Republike Srbije, Fond za zaštitu životne sredine, Nacionalna služba za zapošljavanje, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza, Nacionalna agencija za regionalni razvoj, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza, Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, Kancelarija za evropske integracije, Fond za razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Fond za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, Fond za podršku investicija u Vojvodini i Sekretarijat za privredu grada Beograda;”

U tački 4) reč: „Vlade” briše se.

U tački 5) reči: „sa republičkog nivoa” brišu se.

U tački 6) posle reči: „socijalne” dodaje se zapeta i reč: „ruralne”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) davalac podsticaja jeste Republika Srbija, AP Vojvodina i grad Beograd preko nadležnih organa i organizacija, međunarodni subjekt i drugi pravni subjekt koji dodeljuje podsticajna sredstva ili upravlja podacima o merama i podsticajima regionalnog razvoja;”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. reči: „preko Registratoraˮ i zapeta brišu se.

Član 3.

U članu 4. stav 1. menja se i glasi:

„Registar sadrži sledeće grupe podataka o merama i podsticajima regionalnog razvoja i to o:

vrsti mere regionalnog razvoja i nazivu pravnog akta koji se odnosi na podsticanje regionalnog razvoja;

identifikaciji podsticaja: osnovni podaci o podsticaju, namena podsticaja i vrsta finansijskog podsticaja;

davaocima odnosno realizatorima mera i podsticaja;

korisnicima podsticaja: pojedinačnom i grupnom korisniku podsticaja, odnosno krajnjim korisnicima podsticaja;

finansijskim podacima: izvoru finansiranja i iznosu sredstava podsticaja;

statusu realizacije podsticaja;

i drugim podacima od značaja za podsticaj”.

Član 4.

U članu 5. stav 1. reči: „u skladu sa odgovarajućim šifrarnikom i uputstvomˮ zamenjuju se rečima: „preko odgovarajućih šifarnika, u skladu sa uputstvomˮ.

Stav 2. menja se i glasi:

„Podaci o merama i podsticajima regionalnog razvoja unose se u Registar na Obrascu za elektronski unos podataka u Registar, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo”.

Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:

„Svi podaci iz člana 4. ove uredbe dostavljaju se Agenciji u elektronskoj formi i u toj formi se čuvaju deset godina”.

Član 5.

Član 6. menja se i glasi:

„Obavezni elementi Registra su baza podataka Registra, baza podataka mape Registra i mapa Registra.

Baza podataka Registra je elektronska baza podataka o podsticajima regionalnog razvoja realizovanim u Republici Srbiji, preko OUPR.

Baza podataka mape Registra je elektronska baza podataka koja, osim podataka o podsticajima regionalnog razvoja koji se objavljuju na mapi Registra, sadrži i podatke iz drugih registara koje vodi Agencija, odnosno koje Agencija preuzima od drugih državnih organa i organizacija, a koji se takođe objavljuju na mapi Registra.

Mapa Registra je tabelarni, tekstualni i grafički prikaz podataka Registra koji se formiraju na osnovu zadatog upita u bazu podataka mape Registra.

Mapa registra iz stava 4. ovog člana objavljuje se na internet stranici Agencije za tekuću godinu i tri prethodne godine”.

Član 6.

Član 7. menja se i glasi:

„OUPR vrši unos ili promenu podataka u Registru samo iz svoje nadležnosti ili delokruga, korišćenjem aplikacije za vođenje Registra.

Aplikacija za vođenje Registra je namenski računarski program koji služi za formiranje i korišćenje baze podataka Registra od strane Agencije i drugih korisnika Registra.

Ovlašćeno lice OUPR koje neposredno unosi podatke u Registar dobija svoje jedinstveno korisničko ime i lozinku sa kojom se prijavljuje za rad u aplikaciji za vođenje Registra u skladu sa korisničkim uputstvom za rad sa tom aplikacijom.

Korisničko uputstvo za rad sa aplikacijom za vođenje Registra sadrži postupke korišćenja softverskog programa koji omogućava unos, promene i pregled podataka koji se unose u Registar.

Agencija je dužna da OUPR omogući nesmetan i stalan pristup aplikaciji za vođenje Registra.

Unos podataka o podsticajima u Registar vrši se u skladu sa metodološkim uputstvom za unos podataka u Registar, pri čemu svaki podsticaj prilikom upisa u Registar dobija svoju identifikacionu oznaku koja je jedinstvena i nepromenjiva u svim fazama trajanja podsticaja.

Metodološko uputstvo za unos podataka u Registar sadrži bliže uslove i način unosa podataka u Registar.

Za sadržaj, odnosno potpunost podataka, njihovu tačnost i blagovremenost unosa u Registar, odgovorni su OUPR, svako u granicama svojih ovlašćenja, odnosno svoje nadležnosti.

Pored podataka dobijenih od OUPR, Agencija za potrebe vođenja Registra pribavlja podatke od značaja za Registar i od drugih državnih organa i organizacijaˮ.

Član 7.

U članu 8. reči: „ 24 sata” zamenjuje se rečima: „ sedam dana”.

Član 8.

Posle člana 8. dodaju se naziv iznad člana i novi član 8a koji glase:

„Objavljivanje i dostupnost podataka

Član 8a

Agencija na svom sajtu objavljuje zbirne podatke o podsticajima regionalnog razvoja za nivo republike, regiona, oblasti i jedinica lokalnih samouprava.

Na zahtev subjekata regionalnog razvoja utvrđenih članom 19. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RSˮ, br. 51/09 i 30/10) Agencija je dužna da u formi standardizovanog izveštaja Agencije obezbedi dostupnost zbirnih podataka iz Registra.

Agencija je dužna da ovlašćenim licima za korišćenje podataka Registra omogući pretraživanje podataka iz Registra radi utvrđivanja za koje namene i u kom iznosu su usmerena sredstva podsticaja određenom korisniku podsticaja u periodu za koji postoje podaci u Registru.

Na zahtev subjekata regionalnog razvoja iz stava 2. ovog člana, OUPR su dužni da iz svojih baza podataka obezbede dostupnost pojedinačnih podataka o podsticajima regionalnog razvoja iz svog delokruga.

Korisnici podataka iz st. 1-4. ovog člana dužni su da prilikom javnog objavljivanja i korišćenja tih podataka navedu Agenciju odnosno OUPR kao izvor podataka.

Dostavljeni podaci iz st. 2-4. ovog člana mogu se koristiti isključivo za namene navedene u zahtevu za davanje podataka i ne mogu se objavljivati u izvornom obliku, kopirati ili prenositi trećim pravnim i fizičkim licima”.

Član 9.

OUPR su dužni da podatke koji se odnose na podsticanje regionalnog razvoja iz 2008, 2009, 2010. i 2011. godine dostave Agenciji u elektronskoj formi, na način propisan ovom uredbom, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 10.

Obrazac 1-Podaci o merama i podsticajima regionalnog razvoja iz Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, broj 93/10) zamenjuje se novim Obrascem za elektronski unos podataka u Registar, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu

VLADA

PREDSEDNIK

Obrazac za elektronski unos podataka u Registar

1. Mera Pun naziv mere – pravnog akta :Vrsta pravnog akta -vrednost izabrana iz šifarnika Š-1(Napomena: Polazne vrednosti svih šifarnika date su u odgovarajućim prilozima 2-11).

2. Identifikacija podsticaja2. 1. Osnovni podaci o podsticajuInterna šifra podsticaja: (Napomena: Jedinstveni broj koji daje OUPR)Naziv podsticaja: Pravni osnov: Vreme trajanja: Početna godina: Završna godina: 2.2. Namena podsticajaNamena podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-2Ovaj šifarnik ima dodatne atribute – indikatore (izbor Da/Ne): 1. Da li je podsticaj razvrstan kao investicija? Da Ne2. Da li se podsticaj odnosi na podršku inovacijama? Da Ne 2.3. Vrsta finansijskog podsticajaVrsta finansijskog podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-3Ovaj šifarnik ima dodatne atribute – indikatore (izbor Da/Ne): 1. Da li su sredstva bespovratna? Da Ne 2. Da li je kredit dugoročan? Da (Napomena:Samo za izbor „Kredit” iz Š-3) Ne Oblik kredita – vrednost izabrana iz šifarnika Š-3a(Napomena:Samo za izbor „Kredit” iz Š-3) 3. Davalac / realizator podsticaja3.1. Davalac podsticajaVrsta davaoca podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-4Podaci o davaocu podsticaja:Naziv davaoca: vrednost izabrana iz šifarnika Š-5 Matični broj/ Identifikacioni broj: Sedište: 3.2. Realizator podsticaja Naziv realizatora: vrednost izabrana iz šifarnika Š-6 Matični broj: Sedište: 4. Korisnik podsticajaVrsta korisnika – vrednost izabrana iz šifarnika Š-7(Napomena: Izbori 1-18 iz Š-7odnose se na „Pojedinačnog korisnika“, a izbor 19 odnosi se na „Grupnog korisnika“)Ovaj šifarnik ima dodatni atribut – indikator (izbor Da/Ne): 1. Da li je privredno društvo javno preduzeće? Da Ne (Napomena:Samo za izbor „Veliko privredno društvo“ i „Mala i srednja privredna društva“ iz Š-7) 4.1. Podaci o korisniku podsticaja – Pojedinačni korisnik podsticaja Naziv korisnika: Matični broj/JMBG: Sedište korisnika: Opština korisnika: Opština (teritorija) ulaganja: Šifra delatnosti korisnika: (Napomene:Opština (teritorija) ulaganja popunjava se prema Š-8: Šifarnik za Nivo teritorijalnog usmeravanja Šifra delatnosti korisnika popunjava se prema šifarniku baziranom na važećem Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”,broj 104/09) i Uredbi o Klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”,broj 54/10)4.2. Podaci o korisniku podsticaja – Grupni korisnik podsticaja Opština (teritorija) ulaganja grupe korisnika: Oblast ulaganja: (Napomene: Opština (teritorija) grupe korisnika popunjava se prema Š-8: Šifarnik za Nivo teritorijalnog usmeravanja Oblast ulaganja popunjava se prema šifarniku baziranom na važećem Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”,broj 104/09) i Uredbi o Klasifikaciji delatnosti („Službeni. glasnik RS”,broj 54/10)4.3. Podaci o krajnjim korisnicima Broj krajnjih korisnika podsticaja: Od toga broj lica sa posebnim potrebama: (Napomene: Broj krajnjih korisnika odnosi se na: broj poljoprivrednih gazdinstava-za korisnike podsticaja sa pozicija 4 i 19 iz Š-7 i izbor namene podsticaja sa pozicije 5 iz Š-2/ podsticanje poljoprivrede/; broj fizičkih lica/korisnika podsticaja za sve ostale namene podsticaja iz Š-2; broj lica sa posebnim potrebama odnosi se samo na fizička lica) 5. Finansijski podaci5.1. Izvor finansiranja Izvor finansiranja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-95.2. Iznos sredstava i datum transakcije (isplate) Iznos: Valuta: (u jedinicama valute) Datum transakcije: (Napomena: U slučaju isplate u više transakcija, podaci se unose za svaku transakciju posebno; veza između transakcija se uspostavlja preko „interne šifre podsticaja“ u tački 2.1.). 6. Status realizacije U toku Završen (Napomena: Znači isplaćen u potpunosti) 7. Drugi podaci o podsticaju (po potrebi; poželjan struktuirani unos podataka vezanih za konkretan podsticaj) 8. Napomena(po potrebi)

———————–

(naziv pravnog lica, preduzetnika, fizičkog lica)

Ostavite komentar