Uredba o vrsti i visini naknada za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre u postupku vođenja Registra stečajnih masa

Na osnovu člana 136. stav 9. Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, broj 104/09) i člana 42.stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, broj 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada, donosi

U R E D B U

O VRSTI I VISINI NAKNADA ZA REGISTRACIJU I DRUGE USLUGE KOJE PRUžA AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE U POSTUPKU VOđENJA REGISTRA STEčAJNIH MASA

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se vrsta i visina naknada za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija) u postupku vođenja Registra stečajnih masa (u daljem tekstu: Registar).

Član 2.

Naknada za registraciju stečajne mase u Registar iznosi 3.000,00 dinara.

Član 3.

Naknada za registraciju promene podatka, registraciju novog podatka i za registraciju drugog podatka od značaja za pravni promet u Registar, iznosi 1.560,00 dinara.

Ukoliko se traži registracija promene ili registracija novih dva ili više podataka, naknada iznosi 2.400,00 dinara.

Član 4.

Naknada za registraciju brisanja stečajne mase i brisanja podataka o stečajnoj masi iz Registra iznosi 420,00 dinara.

Član 5.

Naknada za izdavanje izvoda iz Registra, za izdavanje kopija i za štampanje dokumenata, iznosi, i to:

1) za izdavanje izvoda o registrovanoj stečajnoj masi 1.560,00 dinara;

2) za izdavanje kopije dokumenta na osnovu koga je izvršena registracija, po strani dokumenta 24,00 dinara;

3) za štampanje dokumenta sa internet strane Agencije, po dokumentu 120,00 dinara;

4) za izdavanje potvrde da stečajna masa nije registrovana u Registru ili da Registar ne sadrži traženi podatak koji je, u skladu sa zakonom, predmet registracije 720,00 dinara.

Za izdavanje izvoda iz stava 1. tačka 1) ovog člana u elektronskoj formi, naknada iznosi 780,00 dinara.

Član 6.

Naknada za idavanje podataka sadržanih u Registru koji su obrađeni po posebnom zahtevu korisnika i dostavljaju se korisniku u elektronskom formatu, na medijumu ili preko elektronskog servisa, koji obezbeđuje Agencija iznosi 20,00 dinara po registrovanoj stečajnoj masi.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu,__januara 2010. godine

V LA D A

PREDSEDNIK

Osnov za donošenje Uredbe

Osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 136. stav 9. Zakona o stečaju („Sl. glasnik RS“, broj 104/2009), kojim je propisano da Vlada propisuje vrstu i visinu naknada za registraciju i druge usluge koje pruža organ nadležan za vođenje Registra stečajnih masa.

Razlozi za donošenje Uredbe

Članom 136. stav 4. Zakona o stečaju propisano je da se stečajna masa registruje u Registru stečajnih masa koji vodi organ nadležan za vođenje Registra privrednih subjekata.

Članom 4. stav 1. tačka 4. Zakona o Agenciji za privredne registre („Sl. glasnik RS“, broj 55/2004 i 111/2009) propisano je da Agencija za privredne regsitre (u daljem tekstu: Agencija) vodi druge registre određene zakonom, a članom 4. stav 1. tačka 1) propisano je da Agencija vodi Registar privrednih subjekata.

Donošenjem ove uredbe, stvoriće se uslovi za otpočinjanje rada Registra stečajnih masa, odnosno za sprovođenje Zakona o stečaju u delu koji se odnosi na utvrđivanje vrste i visine naknada za registraciju i druge usluge koje u vezi s tim pruža Agencija u skladu sa zakonom.

Članom 5. st. 2. Zakona o agenciji za privredne registre propisano je da se sredstva za rad Agencije obezbeđuju iz prihoda ostvarenih po osnovu obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije. Cena usluga koje Agencija preko Registra stečajih masa pruža korisnicima je određena u odnosu na najneophodnije pokrivanje troškova za pojedine vrste usluga i predstavlja tzv. ekonomsku cenu koja odgovara stvarnim troškovima usluge.

Imajući u vidu navedeno, neophodno je donošenje predložene Uredbe.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

1) Predmet (član 1.)

Ovim članom se određuje šta Uredba reguliše, a to je vrsta i visina naknada za registraciju i druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja ovog rgistra.

2) Vvrsta i visina naknade za registraciju podataka u Registar (član 2-6.)

Članovi 2. – 6. regulišu vrstu i visinu naknada za registraciju i za druge usluge koje pruža Agencija u postupku vođenja Registra.

Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ove uredbe

Za sprovođenje ove uredbe nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Analiza efekata uredbe

Prilikom utvrđivanja predloga visine naknada za usluge koje pruža Agencija, iznos naknada određen je tako da se njima pokrivaju najneophodniji troškovi koje će imati Agencija u postupku vođenja Registra stečajnih masa i pružanja usluga.

Naplatom predloženih naknada obezbeđuju se efikasnost i kvalitet u pružanju usluga registracije.

Razlozi zbog kojih se predlaže da ova uredba počne da se primenjuje narednog dana od dana objavljivanja

Imajući u vidu odredbu člana 210. Zakona o stečaju, kojom je propisano da će podzakonski akti na osnovu ovog zakona biti doneti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, predloženo da ova uredba počne da se primenjuje narednog dana od dana objavljivanja, kako bi u potpunosti ova zakonska odredba bila sprovedena.

Ostavite komentar