Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja

Na osnovu člana 22. stav 2. Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik RS”, br. 51/09, 30/10 i 89/15 – dr. zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi,

UREDBU

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE

O SADRŽINI, NAČINU I POSTUPKU VOĐENJA

REGISTRA MERA I PODSTICAJA REGIONALNOG RAZVOJA

Član 1.

U Uredbi o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13 i 76/15), u članu 2. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) Obveznici unosa podataka u Registar (u daljem tekstu: OUPR) jesu ministarstva nadležna za poslove: regionalnog razvoja, privrede, turizma, zapošljavanja, nacionalnog investicionog plana, infrastrukture, energetike, poljoprivrede, trgovine, šumarstva, vodoprivrede, finansija, životne sredine, rudarstva, prostornog planiranja, prosvete, nauke, tehnološkog razvoja, kulture, informisanja, zdravlja, Fond za razvoj Republike Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Razvojna agencija Srbije, Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije, Kancelarija za evropske integracije, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine, Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Sekretarijat za privredu grada Beograda;”.

Član 2.

Obrazac za elektronski unos podataka u Registar, koji je odštampan uz Uredbu o sadržini, načinu i postupku vođenja Registra mera i podsticaja regionalnog razvoja („Službeni glasnik RS”, br. 93/10, 100/11, 35/12, 16/13 i 76/15) i čini njen sastavni deo, zamenjuje se novim Obrascem za elektronski unos podataka u Registar, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 3.

OUPR su dužni da podatke koji se odnose na podsticanje regionalnog razvoja iz 2016. godine, dostave Agenciji u elektronskoj formi, na način propisan ovom uredbom, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-1340/2017

U Beogradu, 20. februara 2017. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Aleksandar Vučić, s.r.

Obrazac za elektronski unos podataka u Registar

Prilog 2

1. Mera Pun naziv mere – pravnog akta :Vrsta pravnog akta -vrednost izabrana iz šifarnika Š-1(Napomena: Polazne vrednosti svih šifarnika date su u odgovarajućim prilozima 3-12).

2. Identifikacija podsticaja2. 1. Osnovni podaci o podsticajuInterna šifra podsticaja: (Napomena: Jedinstveni broj koji daje OUPR)Naziv podsticaja: Pravni osnov: Vreme trajanja: Početna godina: Završna godina: 2.2. Namena podsticajaNamena podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-2Ovaj šifarnik ima dodatne atribute – indikatore (izbor Da/Ne): 1. Da li je podsticaj razvrstan kao investicija? Da Ne2. Da li se podsticaj odnosi na podršku inovacijama? Da Ne 2.3. Vrsta finansijskog podsticajaVrsta finansijskog podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-3Ovaj šifarnik ima dodatne atribute – indikatore (izbor Da/Ne): 1. Da li su sredstva bespovratna? Da Ne 2. Da li je kredit dugoročan? Da (Napomena:Samo za izbor „Kredit” iz Š-3) Ne Oblik kredita – vrednost izabrana iz šifarnika Š-3a(Napomena:Samo za izbor „Kredit” iz Š-3) 3. Davalac / realizator podsticaja3.1. Davalac podsticajaVrsta davaoca podsticaja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-4Podaci o davaocu podsticaja:Naziv davaoca: vrednost izabrana iz šifarnika Š-5 3.2. Realizator podsticaja Naziv realizatora: vrednost izabrana iz šifarnika Š-6 4. Korisnik podsticajaVrsta korisnika – vrednost izabrana iz šifarnika Š-7(Napomena: Izbori 1-18 iz Š-7odnose se na „Pojedinačnog korisnika“, a izbor 19 odnosi se na „Grupnog korisnika”)Ovaj šifarnik ima dodatni atribut – indikator (izbor Da/Ne): 1. Da li je privredno društvo javno preduzeće? Da Ne (Napomena: Samo za izbor „Veliko privredno društvo” i „Mikro, mala i srednja privredna društva” iz Š-7) 4.1. Podaci o korisniku podsticaja – Pojedinačni korisnik podsticaja Naziv korisnika: Matični broj/JMBG: Sedište korisnika: Opština korisnika: Opština (teritorija) ulaganja: Šifra delatnosti korisnika: (Napomene:Opština (teritorija) ulaganja popunjava se prema Š-8: Šifarnik za Nivo teritorijalnog usmeravanja Šifra delatnosti korisnika popunjava se prema šifarniku baziranom na važećem Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”,broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS”,broj 54/10)4.2. Podaci o korisniku podsticaja – Grupni korisnik podsticaja Opština (teritorija) ulaganja grupe korisnika: Oblast ulaganja: (Napomene: Opština (teritorija) grupe korisnika popunjava se prema Š-8: Šifarnik za Nivo teritorijalnog usmeravanja Oblast ulaganja popunjava se prema šifarniku baziranom na važećem Zakonu o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS RS”,broj 104/09) i Uredbi o klasifikaciji delatnosti („Službeni glasnik RS ”,broj 54/10)4.3. Podaci o krajnjim korisnicima Broj krajnjih korisnika podsticaja: Od toga broj lica sa posebnim potrebama: (Napomene: Broj krajnjih korisnika odnosi se na: 1) broj poljoprivrednih gazdinstava-za korisnike podsticaja sa pozicija 4 i 19 iz Š-7 i izbor namene podsticaja sa pozicije 5 iz Š-2 podsticanje poljoprivrede/; 2) broj fizičkih lica/korisnika podsticaja za sve ostale namene podsticaja iz Š-2; 3) broj lica sa posebnim potrebama odnosi se samo na fizička lica. Unos podataka pod 1) je obavezan, dok pod 2) i 3) nije. ) 5. Finansijski podaci5.1. Izvor finansiranja Izvor finansiranja – vrednost izabrana iz šifarnika Š-95.2. Iznos sredstava i datum transakcije (isplate) Iznos: Valuta: (u jedinicama valute) Datum transakcije: (Napomena: U slučaju isplate u više transakcija, podaci se unose za svaku transakciju posebno; veza između transakcija se uspostavlja preko „interne šifre podsticaja” u tački 2.1.). 6. Status realizacije U toku Završen (Napomena: Znači isplaćen u potpunosti) 7. Drugi podaci o podsticaju (po potrebi; poželjan struktuirani unos podataka vezanih za konkretan podsticaj) 8. Napomena(po potrebi)

———————–

(naziv pravnog lica, preduzetnika, fizičkog lica)

Ostavite komentar