Uredba o Registru poljoprivrednih gazdinstava

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije, a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

Član 2.

Poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se gazdinstvo sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji Republike Srbije, na kome preduzeća, preduzetnici, zemljoradničke zadruge, naučnoistraživačke organizacije, poljoprivredna gazdinstva sa statusom pravnog lica i poljoprivrednici (u daljem tekstu: nosioci poljoprivrednih gazdinstava) obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, i koje je upisano u Registar.

Poljoprivrednim gazdinstvom, u smislu ove uredbe, smatra se i gazdinstvo sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta, odnosno drugo zemljište ili građevinska celina na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja stočarsku, živinarsku, voćarsku ili vinogradarsku proizvodnju, odnosno uzgoj ribe, odnosno obavlja druge oblike poljoprivredne proizvodnje (gajenje pečuraka, puževa, pčela i dr.), i koje je upisano u Registar.

Poljoprivrednim zemljištem iz stava 1. ovog člana smatraju se: njive, vrtovi, voćnjaci, vinogradi, livade, pašnjaci, ribnjaci, trstici i močvare, kao i drugo zemljište (vrtače, napuštena rečna korita, zemljišta obrasla niskim žbunjastim rastinjem i dr.), koje po svojim prirodnim i ekonomskim uslovima može racionalnije da se koristi za poljoprivrednu proizvodnju.

Član 3.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva može koristiti poljoprivredno zemljište odnosno drugo zemljište ili građevinsku celinu iz člana 2. st. 1. i 2. ove uredbe, po osnovu prava svojine, odnosno zakupa ili po osnovu ustupanja poljoprivrednog zemljišta na korišćenje.

Član 4.

U Registar se upisuje nosilac poljoprivrednog gazdinstva, a kada je subjekat upisa poljoprivrednik, mogu se upisati i članovi poljoprivrednog gazdinstva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva može biti upisan u Registar samo kao nosilac jednog poljoprivrednog gazdinstva.

Poljoprivrednik može biti upisan u Registar kao nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da ne ostvaruje naknadu kod organizacije za obavezno osiguranje nadležne za poslove zapošljavanja.

Punoletni članovi istog domaćinstva koji žive i rade na poljoprivrednom gazdinstvu iz stava 3. ovog člana (u daljem tekstu: članovi poljoprivrednog gazdinstva), upisuju se u Registar na osnovu izjave da su članovi poljoprivrednog gazdinstva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva iz stava 3. ovog člana odnosno član poljoprivrednog gazdinstva, ne može biti upisan kao nosilac odnosno član drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Poljoprivrednik koji je vlasnik, odnosno zakupac poljoprivrednog zemljišta, odnosno kome je ustupljeno zemljište na korišćenje može svojom izjavom da odredi člana domaćinstva iz stava 4. ovog člana, kao lice koje će biti upisano u Registar kao nosiolac poljoprivrednog gazdinstva.

Upis u Registar člana domaćinstva iz stava 6. ovog člana izvršiće se uz izjavu tog člana prihvatanju upisa u Registar kao nosioca poljoprivrednog gazdinstva.

Sedište poljoprivrednog gazdinstva je u mestu prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na mesto obavljanja poljoprivredne proizvodnje.

Član 5.

Registar se vodi u Ministarstvu finansija – Uprava za javna plaćanja (u daljem tekstu: Uprava).

Poslovi vođenja Registra obuhvataju:

1) prijem zahteva poljoprivrednih gazdinstava za upis i promene podataka u Registru poljoprivrednih gazdinstava;

2) izdavanje potvrde o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

3) izdavanje legitimacija nosiocima poljoprivrednih gazdinstava;

4) ažuriranje Registra poljoprivrednih gazdinstava;

5) brisanje poljoprivrednog gazdinstva iz Registra poljoprivrednih gazdinstava na zahtev gazdinstva ili po službenoj dužnosti;

6) formiranje i trajno čuvanje dosijea podnosilaca zahteva za upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava;

7) evidentiranje podataka o korišćenim i vraćenim kreditima, premijama subvencijama, regresima i drugim vidovima podsticaja poljoprivredne proizvodnje, isplaćenih poljoprivrenom gazdinstvu;

8) pribavljanje podataka od drugih organa i organizacija značajnih za Registar.

Član 6.

2) članovima poljoprivrednog gazdinstva;

3) osnov korišćenja poljoprivrednog zemljišta odnosno drugog zemljišta ili građevinske celine na kome nosilac poljoprivrednog gazdinstva obavlja poljoprivrednu proizvodnju;

4) katastarskim parcelama na kojima se obavlja poljoprivredna proizvodnja;

5) vrstama poljoprivrednih kultura i površinama pod poljoprivrednim kulturama;

6) vrsti i brojnom stanju stočnog fonda;

7) ostvarenim premijama, subvencijama, regresima i drugim vidovima podsticaja poljoprivredne proizvodnje, isplaćenih poljoprivrednom gazdinstvu;

8) korišćenju kredita za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje odobrenih poljoprivrednom gazdinstvu i rokovima njihove otplate.

Kada je nosilac poljoprivrednog gazdinstva poljoprivrednik, u Registar se unose i podaci o posebnom namenskom računu nosioca poljoprivrednog gazdinstva, otvorenog kod poslovne banke, na koji se usmeravaju sredstva ostvarena po osnovu kredita, premija, regresa i subvencija.

II. UPIS, PROMENA PODATAKA I BRISANjE IZ REGISTRA

Član 7.

Upis poljoprivrednog gazdinstava u Registar, vrši se na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se organizacionoj jedinici Uprave prema sedištu pravnog lica, odnosno prebivalištu preduzetnika, odnosno poljoprivrednika, koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, bez obzira na sedište.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 8.

Uz zahtev za upis u Registar, podnosi se:

1) akt o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika, žiro račun; lična karta za poljoprivrednike koji su nosioci poljoprivrednog gazdinstva;

2) lična karta člana poljoprivrednog gazdinstva;

3) izvod iz katastra nepokretnosti; ugovor o zakupu ili odluka nadležnog organa; ugovor o davanju zemljišta na korišćenje;

4) podaci o računu iz člana 6. stav 2. (broj računa i poslovna banka kod koje se vodi).

Uz zahtev za upis u Registar poljoprivrednik koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva podnosi i izjavu članova domaćinstva iz člana 4. stav 4, odnosno čl. 4. st. 6. i 7, ove uredbe.

Član 9.

Uprava vrši upis poljoprivrednog gazdinstva u Registar na osnovu podataka iz člana 8. ove uredbe.

Ako uz zahtev za upis u Registar nije dostavljen dokaz iz člana 8. stav 1. tačka 3), Uprava će izvršiti upis u Registar i odrediti rok u kome je podnosilac dužan da dostavi taj dokaz, koji ne može biti duži od šest meseci od dana upisa u Registar.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva, odnosno drugo lice koje podnese zahtev za upis u Registar po osnovu svojine nad poljoprivrednim zemljištem, odnosno drugim zemljištem ili građevinskom celinom, koje se nalazi kod drugog lica po osnovu ugovora o zakupu, odnosno po osnovu davanja zemljišta na korišćenje, ne može biti upisan u Registar sa tim delom imovine, za vreme trajanja ugovora o zakupu, odnosno ugovora o davanju zemljišta na korišćenje.

Član 10.

Upisom u Registar, poljoprivrednom gazdinstvu se dodeljuje broj poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: BPG).

Nadležna organizaciona jedinica Uprave formira dosije za svako poljoprivredno gazdinstvo, koji se arhivira i čuva trajno.

Uputstvo o načinu upisa, vođenja i brisanja podataka iz Registra sporazumno donose ministar nadležan za poslove finansija i ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 11.

Po izvršenom upisu u Registar, Uprava izdaje potvrdu o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar i dostavlja je nosiocu poljoprivrednog gazdinstva u roku od 10 dana od dana podnošenja zahteva, kojom nosilac poljoprivrednog gazdinstva prema trećim licima dokazuje status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Član 12.

Poljoprivredniku koji je nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pored potvrde iz člana 11. ove uredbe, izdaje se i legitimacija poljoprivrednog gazdinstva (u daljem tekstu: legitimacija) kojom se prema trećim licima dokazuje status registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

U legitimaciju se upisuje naziv organa koji je izdao, ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva, jedinstveni matični broj građana, nosioca poljoprivrednog gazdinstva i BPG.

Legitimacija važi uz dokument kojim se utvrđuje identitet poljoprivrednika.

Legitimacija prestaje da važi brisanjem nosioca poljoprivrednog gazdinstva iz Registra.

U slučaju oštećenja legitimacije, nosilac poljoprivrednog gazdinstva dužan je da takvu legitimaciju vrati Upravi, koja će izdati novu legitimaciju, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

U slučaju gubitka legitimacije Uprava će izdati novu legitimaciju, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva po oglašavanju izgublljene legitimacije nevažećom.

Legitimacija se izdaje na obrascu koji propisuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Član 13.

Poljoprivredna gazdinstva upisana u Registar, svake godine, u periodu od 1. januara do 31. marta dostavljaju Upravi podatke o:

1) poljoprivrednim kulturama na poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnose na trenutno stanje, kao i planiranu setvu ili sadnju u toku tekuće godine;

2) trenutnom stanju i promeni vrste i brojnog stanja stoke;

3) članovima poljoprivrednog gazdinstva;

4) promeni zemljišnog poseda i osnova korišćenja poljoprivrednog zemljišta (katastarska veličina i katastarska kultura, vlasništvo, zakup i sl.).

Poljoprivredna gazdinstva iz stava 1. ovog člana dužna su da u roku od 30 od dana nastanka promene prijave:

1) promenu nosioca poljoprivrednog gazdinstva, odnosno promenu ovlašćenog lica u pravnom licu koje je nosilac poljoprivrednog gazdinstva;

2) promenu sedišta, odnosno prebivališta nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

3) promenu broja posebnog – namenskog računa, odnosno poslovne banke kod koje se vodi taj račun;

4) promenu delatnosti u registru delatnosti, odnosno u sudskom registru za pravna lica;

Član 14.

Poljoprivredno gazdinstvo briše se iz Registra:

1) na zahtev nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

2) kada se smanji obim poljoprivrednog zemljišta iz člana 2. stav 1. ove uredbe usled otuđenja, odnosno prestanka ugovora o zakupu, odnosno prestanka ugovora o davanju poljoprivrednog zemljišta na korišćenje;

3) kada prestane da postoji stočni, odnosno živinaraski ili drugi fond, ili se smanji u toj meri da se više ne može obavljati poljoprivredna proizvodnja;

4) prestankom bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom;

5) prestankom drugih uslova za upis u Registar.

Brisanje poljoprivrednog gazdinstva iz Registra vrši se i u slučaju da nosilac poljoprivrednog gazdinstva ne podnese propisanu dokumentaciju iz člana 8. stav 1. tačka 3) ove uredbe u propisanom roku.

Brisanjem iz Registra prestaje da važi legitimacija.

Član 15.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva briše se iz Registra na vreme od tri godine ako ne ispunjava obaveze po osnovu odobrenih kredita za podsticaj razvoja poljoprivrede i drugih oblika podsticaja.

Ako je nosilac poljoprivrednog gazdinstva u zahtevu za upis ili promenu podataka u Registar dao neistinite podatke koji se odnose na osnov korišćenja i površinu poljoprivrednog zemljišta, briše se iz Registra na vreme od tri godine.

Član 16.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe sprovodi ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.

Član 17.

Uprava priprema tromesečne izveštaje o podacima upisanim u Registar i dostavlja ih ministru nadležnom za poslove poljoprivrede.

III. ZAVRŠNA ODREDBA

Član 18.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjuje se od 15. maja 2004. godine.

Broj:

U Beogradu

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

4827004.022/s4

OBRAZLOŽENjE

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 90. tačka 2) Ustava Republike Srbije.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE

Uredba o registru poljoprivrednih gazdinstava se donosi pre svega u cilju sprovođenja mera za podsticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ne raspolaže trenutno sa adekvatnom bazom podataka o broju, strukturi i oblicima organizovanja poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji Republike Srbije što je preduslov za sprovođenje mera agrarne politike. Nedostatak kvalitetnih statističkih podataka imalo je za rezultat u prošlosti da se mere agrarne politike i mere podsticaja razvoja poljoprivredne proizvodnje donose proizvoljno i stihijski bez adekvatnih rezultata.

Uspostavljanje registra poljoprivrednih gazdinstava stvoriće uslove za direktnu komunikaciju ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede i samih poljoprivrednih gazdinstava i ujedno direktnu isplatu svih podsticaja, subvencija i premija koje ministarstvo isplaćuje gazdinstvima što je inače do sada sprovođeno preko prerađivača ili otkupljivljča. Ovo će stvoriti uslove da se naredne godine proširi osnov premiranja čime će se podsticati i drugi oblici poljoprivredne proizvodnje.

Uspostavljanje registra poljoprivrednih gazdinstava stvoriće uslove da se u buduće različitim merama agrarne politike utiče na ukupnu strukturu primarne poljoprivredne proizvodnje i bilansiranje ukupnih potreba za obezbeđenje prehrambene sigurnosti stanovništva i bilansiranje izvoza i uvoza poljoprivrednih proizvoda. Ovakav analitički pristup vođenja agrarne politike ima će pre svega za rezultat stabilizaciju cena poljoprivrednih proizvoda na tržištu i obezbeđenja prehrambene sigurnosti stanovništva Republike Srbije.

Upis u registar poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljan i bez ograničenog roka za upis ali gazdinstva koja se ne upišu u registar neće moći da koriste podsticaje i privilegije koje obezbeđuje ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. Na ovaj način će se vrlo brzo prepoznati ona poljoprivredna gazdinstva koja proizvode svoje proizvode za tržište odnosno gazdinstva koja se bave ekstenzivnom poljoprivrednom proizvodnjom za sopstvene potrebe.

Projekat registarcije već je sproveden u svim zemljama u okruženju i predstavlja preduslov u procesu približavanju standardima Evropske Unije. Sva pozitivna iskustva iz zemalja koje su već realizovale postupak registracije iskorišćena su u pripremi ove uredbe.

III SADRŽINA UREDBE

Uredbom se uređuje upis, vođenje i brisanje iz registra poljprivrednih gazdinstava koji se vodi kod Ministarstva finansija – Uprava za javna plaćanja

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe izdvojena su finansijska sredstva u budžetu za 2004. godinu Razdeo 17 aproprijacija 451 – Registr poljoprivrednih gazdinstava, u iznosu od 70.000.000 dinara

V STUPANjE NA SNAGU

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije», a primenjuje se od 15. maja 2004. godine.

4827004.022/s5

Ostavite komentar