Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2007. godini

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENI I DOPUNI UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA, USEVA I PLODOVA U 2007. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2007. godini („Službeni glasnik RS”, broj 71/07), u članu 4. stav 1. reči: „do 31. oktobra 2007. godine” zamenjuju se rečima: „do 30. novembra 2007. godine”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Ako je fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje, koji je osigurao useve za njegov račun i za njegov teret, umesto original polise osiguranja iz stava 3. ovog člana, podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, sa dokumentacijom koja se prilaže uz zahtev za izdavanje polise osiguranja, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj 110-4595/2007-2

U Beogradu, 1. novembra 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka).

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe nalaze se u činjenici da fizičko lice koje je zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve za njegov račun i za njegov teret podnosi umesto original polise osiguranja potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom u članu 4. stav 1. menja se datum podnošenja zahteva za korišćenje sredstava za osiguranje, tako da glasi reči: „do 31. oktobra 2007. godine” zamenjuju se rečima: „do 30. novembra 2007. godine”.

U članu 4. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Ako je fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje koji je osigurao useve za njegov račun i na njegov teret podnosi umesto original polise osiguranja potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, sa dokumentacijom koja se prilaže uz zahtev za izdavanje polise osiguranja, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.”

IV POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) u okviru razdela 15 Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, funkcija 420 Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, ekonomska klasifikacija 451 Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama utvrđena su budžetska sredstva u ukupnom iznosu od 12.505.000.000 dinara, od čega za Subvencije za unapređenje poljoprivrede u iznosu od 11.300.000.000 dinara.

U okviru Subvencija za unapređenje poljoprivrede predviđena su sredstva za podršku osiguranju u poljoprivredi u iznosu od 5.000.000 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427007.130.doc/2

Ostavite komentar