Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNjU

U 2010. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini (u daljem tekstu: regresiranje repromaterijala).

Repromaterijalom u smislu ove uredbe smatra se dizel gorivo, evro dizel odnosno biodizel, mineralno đubrivo i deklarisano seme.

Repromaterijalom u smislu ove uredbe ne smatra se mineralno đubrivo kupljeno u skladu sa uslovima iz Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubriva za jesenju setvu 2009. godine („Službeni glasnik RS”, br. 50/09 i 91/09).

Član 2.

Pravo na regresiranje repromaterijala ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstava koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) pod sledećim uslovima:

1) da je izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje;

2) da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i da je na dan 30. aprila 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu.

Podnosilac zahteva nema pravo na regresiranje repromaterijala za zemljište uzeto u zakup od pravnog lica, osim ako je ugovor o zakupu zemljišta zaključen sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana pravo na regresiranje repromaterijala ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva kome je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda u 2010. godini.

Član 3.

Odredbe člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ne primenjuju se na fizičko lice – nosioca komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koje od 31. decembra 2008. godine ima prebivalište, kao i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju do 5 ha na teritoriji opštine koja pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, broj 3/10).

Član 4.

Pravo na regresiranje repromaterijala ima fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, koje od 31. decembra 2009. godine ima prebivalište, kao i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji sledećih opština: Leposavić, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan, Đakovica, Dečani, Peć, Prizren, Istok, Orahovac, Suva Reka, Klina, Srbica, Vučitrn, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Priština (sa sedištem u Gračanici), Uroševac, Štrpce, Vitina, Gora, Gnjilane, Kosovska Kamenica, Podujevo i Novo Brdo.

Odredbe člana 2. stav 1. tačka 2) ne primenjuju se na lice iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Lice koje ispunjava uslove iz ove uredbe i koje je prijavilo površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju od 0,5 do 100 ha ima pravo na regresiranje repromaterijala po hektaru prijavljene površine, i to najviše do:

1) 6.000 dinara po hektaru za mineralno đubrivo;

2) 4.000 dinara po hektaru za deklarisano seme;

3) 4.000 dinara po hektaru za dizel gorivo, odnosno evrodizel, biodizel.

Registrovana komercijalna poljoprivredna gazdinstva, za prijavljene površine pod duvanom u 2009. godini, pored sredstava iz stava 1. ovog člana imaju pravo i na sredstva u iznosu od 20.000 dinara po hektaru.

Odredba člana 2. stav 1. tačka 2) ne primenjuje se na lice iz stava 2. ovog člana koje je podnelo zahtev za regresiranje repromaterijala za prijavljene površine pod duvanom do 5 ha.

Zahtev za ostvarivanje prava za korišćenje sredstava za duvan podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija-Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 1. maja do 30. juna 2010. godine, na Obrascu 1 – Zahtev za isplatu sredstava za duvan za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 6.

Zahtev za regresiranje repromaterijala podnosi se u dva primerka Upravi prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar, na Obrascu 2 – Zahtev za regresiranje repromaterijala u 2010. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se istovremeno za regresiranje svih vrsta repromaterijala ili sukcesivno za pojedine vrste repromaterijala, i to:

1) od 1. maja do 30. juna 2010. godine;

2) od 1. septembra do 30. septembra 2010. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) fiskalni isečak overen od strane dobavljača na poleđini izdat u periodu od 1. oktobra 2009. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe, odnosno fiskalni isečak overen od strane dobavljača na poleđini izdat od dana stupanja na snagu ove uredbe do 30. septembra 2010. godine i gotovinski račun koji glasi na ime podnosioca zahteva ili

2) overena kopija fakture uz priznanicu-nalog za prenos sredstava ili overen izvod iz banke kao dokaz da je plaćanje izvršeno izdat od 1. oktobra 2009. do 30. septembra 2010. godine.

Lica iz člana 4. ove uredbe uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose original račun izdat od 1. oktobra 2009. do 30. septembra 2010. godine.

Računi iz st. 3 i 4. ovog člana podnose se kao dokaz za kupljeni repromaterijal po hektaru prijavljene površine u iznosu od:

1) 9.000 dinara i više, za mineralno đubrivo;

2) 4.000 dinara za deklarisano seme;

3) 4.000 dinara za dizel gorivo, odnosno evrodizel ili biodizel.

Sredstva za regresiranje mineralnog đubriva isplaćuju se u zavisnosti od ukupnog iznosa priloženih računa, prema sledećoj tabeli:

Iznos sredstava za regresiranje mineralnog đubriva (dinara/ha) Ukupan iznos prema priloženim računima (dinara) od do 6.000 9.000 i više 4.500 6.500 8.999,99 3.000 4.500 6.499,99 1.500 2.500 4.499,99 0 0 2.499,99

Član 7.

Uprava sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini. Uprava, po službenoj dužnosti, pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave. Uprava posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti drugih uslova i upoređivanja podataka iz zahteva, priloženih dokumenata, podataka o prijavljenim površinama za ratarsku i povrtarsku proizvodnju iz Registra, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom u saradnji sa nadležnim organima, potvrđuje istovetnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja repromaterijala na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 8.

Uprava vodi evidenciju o licima iz ove uredbe i o visini isplaćenih sredstava po osnovu prava na regresiranje repromaterijala i o tome obaveštava Ministarstvo – Upravu za agrarna plaćanja.

Član 9.

Sredstva za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini isplaćuju se do iznosa utvrđenog posebnim aktom Vlade, prema redosledu podnošenja zahteva.

Član 10.

U slučaju dostavljanja neistinitih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 5. stav 4. i člana 6. stav 1. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09), uz obavezu vraćanja primljenog iznosa za regresiranje repromaterijala za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 11.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice-nosilac poljoprivrednog gazdinstva, ako je ostvarilo pravo na regresiranje repromaterijala, a ne ispunja uslove iz čl. 2, 3, 4. i 5. ove uredbe.

Član 12.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 13.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Obrazac 1

ZAHTEV

ZA ISPLATU SREDSTAVA ZA DUVAN ZA 2010. GODINU

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva J M B G Adresa(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (RPG)

II Podaci o površinama pod duvanom u 2009. godini

Tip duvana: VIRDžINIJA BERLEJ ORIJENTAL 1. Ukupna površina pod duvanom (ha, ar, m2)

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

Datum i mesto Potpis podnosioca zahteva

__________________ _________________________

4827010.0064.1.Doc/1 Obrazac 2

(Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva, prebivalište – mesto, ulica i broj)

BPG JMBG

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

FILIJALA___________________

______________________________-

ZAHTEV

ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA U 2010. GODINI

Saglasno odredbama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala u 2010. godini, podnosim zahtev za isplatu regresa po osnovu sopstvene proizvodnje, i to:

Red. br. Šifra Naziv kulture Površina pod kulturom ha ar m2 Ukupno:

Uz zahtev prilažem:

za đubrivo Fiskalni isečak, račun, kopija fakture, original račun, komada: u iznosu od din. za deklarisano seme Fiskalni isečak, račun, kopija fakture, original račun, komada: u iznosu od din. za dizel, evrodizel,biodizel gorivo Fiskalni isečak, račun, kopija fakture, original račun, komada: u iznosu od din.

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

UPRAVA ZA TREZOR Zahtev broj: Datum prijema: Regres isplaćen 2010. god. Obradio: Kontrolisao:

U __________, ______ 2010. godine

______________________________

(Potpis podnosioca zahteva)

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), članu 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Regresiranje inputa u poljoprivrednoj proizvodnji predstavlja jednu od mera agrarne politike koja je efikasan model u podsticanju produktivnosti i konkurentnosti proizvodnje.

Ovom merom stimuliše se sprovođenje optimalih agrotehničkih mera u proizvodnji, veće korišćenje mineralnih đubriva, odgovarajućih sredstava za zaštitu bilja, a posebo povećanje korišćenja deklarisanog semena za setvu. Realizacija ove mere obezbediće povećanje proizvodnje (u pogledu kvantiteta i kvaliteta), a time i konkuretnost proizvedenih poljoprivredih proizvoda.

Cilj mere je unapređenje proizvodnje kroz stimulisanje nabavke određenih inputa za proizvodnju.

Efekat mere na nivou proizvođača je povećanje profita po osnovu smanjenja varijabilnih troškova, odnosno cene koštanja proizvodnje. Ova mera je direktno namenjena primarnim proizvođačima (koji se bave proizvodnjom ratarskih proizvoda, povrtarstvom), tako da nema značajnijih uticaja na prerađivače ili trgovce. Sa aspekta potrošača, kao krajnjeg kupca poljoprivrednih proizvoda, ova mera bi moga teorijski da dovede do povećanja koristi u vidu smanjenja cene, ali kada su u pitanju i žitarice i uljarice čije su cene pod direktnim uticajem cena istih proizvoda iz okruženja, ne očekuje se efekat u smislu smanjenja cena finalnih proizvoda. Stoga se ovom merom prvenstveno utiče na smanjenje cene koštanja za proizvođače, što usled nepromenjene tržišne cene jedino stvara mogućnost za povećanje bruto marže primarnim proivzođačima.

Posebno se ovom uredbom želi doprineti razvoju poljoprivrednih gazdinstava kojima je jedini izvor prihoda poljoprivredna delatnost, kao i onih gazdinstava koja su na teritoriji marginalnih opština, odnosno na teritoriji Kosova i Metohije

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini (u daljem tekstu: regresiranje repromaterijala).

Članom 1. ove uredbe propisano je da se repromaterijalom u smislu ove uredbe smatra se dizel gorivo, evro dizel odnosno biodizel, mineralno đubrivo i deklarisano seme.

Repromaterijalom u smislu ove uredbe ne smatra se mineralno đubrivo kupljeno po uslovima iz Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje mineralnih đubirva za jesenju setvu 2009. godine („Službeni glasnik RS”, br. 50/09 i 91/09).

Članom 2. ove uredbe propisano je da pravo na regresiranje repromaterijala ima fizičko lice – nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstava, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09 – u daljem tekstu: Pravilnik) pod sledećim uslovima:

1) da je izmirilo dospele preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje;

2) da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) kao i da je na dan 30. aprila 2010. godine platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu.

Podnosilac zahteva nema pravo na regresiranje repromaterijala za zemljište uzeto u zakup od pravnog lica, osim ako je ugovor o zakupu zemljišta zaključen sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo)

Izuzetno od stava 1. tačka 2) ovog člana pravo na regresiranje repromaterijala ima nosilac poljoprivrednog gazdinstva kome je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda u 2010. godini.

Članom 3. ove uredbe propisano je da se odredbe člana 2. stav 1. tačka 2) ne primenjuju na fizičko lice – nosioca komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, koje na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje ima prebivalište, kao i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju do 5 ha na teritoriji opštine koja pripada području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi, u skladu sa Pravilnikom o određivanju područja sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi („Službeni glasnik RS”, broj 3/10).

Članom 4. ove uredbe propisano je da pravo na regresiranje repromaterijala ima fizičko lice – nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, koje na dan 31. decembra 2009. godine i nadalje ima prebivalište, kao i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji sledećih opština: Leposavić, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan, Đakovica, Dečani, Peć, Prizren, Istok, Orahovac, Suva Reka, Klina, Srbica, Vučitrn, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Priština (sa sedištem u Gračanici), Uroševac, Štrpce, Vitina, Gora, Gnjilane, Kosovska Kamenica, Podujevo i Novo Brdo.

Odredbe člana 2. stav 1. tačka 2) ne primenjuju se na lice iz stava 1. ovog člana.

Članom 5. ove uredbe propisano je da lice koje ispunjava uslove iz ove uredbe i koje je prijavilo površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju od 0,5 do 100 ha ima pravo na regresiranje repromaterijala po hektaru prijavljene površine, i to najviše do:

1) 6.000 dinara po hektaru za mineralno đubrivo;

2) 4.000 dinara po hektaru za deklarisano seme;

3) 4.000 dinara po hektaru za dizel gorivo, odnosno evrodizel, biodizel.

Registrovana komercijalna poljoprivredna gazdinstva, za prijavljene površine pod duvanom u 2009. godini, pored sredstava iz stava 1. ovog člana imaju pravo i na sredstva u iznosu od 20.000 dinara po hektaru.

Odredba člana 2. stav 1. tačka 2) ne primenjuje se na lica iz stava 2. ovog člana koje je podnelo zahtev za regresiranje repromaterijala za prijavljene površine duvanom do 5 ha.

Zahtev za ostvarivanje prava za korišćenje sredstava za duvan podnosi se u dva primerka Ministarstvu finansija-Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 1. maja do 30. juna 2010. godine, na Obrascu 2 – Zahtev za isplatu sredstava za duvan za 2010. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Članom 6. ove uredbe propisano je da se zahtev za regresiranje repromaterijala podnosi u dva primerka Upravi prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar, na Obrascu 1 – Zahtev za regresiranje repromaterijala u 2010. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se istovremeno za regresiranje svih vrsta repromaterijala ili sukcesivno za pojedine vrste repromaterijala, i to:

1) od 1. maja do 30. juna 2010. godine;

2) od 1. septembra do 30. septembra 2010. godine.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) fiskalni isečak overen od strane dobavljača na poleđini izdat u periodu od 1. oktobra 2009. godine do dana stupanja na snagu ove uredbe, odnosno fiskalni isečak overen od strane dobavljača na poleđini izdat od dana stupanja na snagu ove uredbe do 30. septembra 2010. godine i gotovinski račun koji glasi na ime podnosioca zahteva ili

2) overena kopija fakture uz priznanicu-nalog za prenos sredstava ili overen izvod iz banke kao dokaz da je plaćanje izvršeno izdat od 1. oktobra 2009. do 30. septembra 2010. godine.

Lica iz člana 4. ove uredbe uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnose original račun izdat od 1. oktobra 2009. do 30. septembra 2010. godine.

Računi iz st. 3 i 4. ovog člana podnose se kao dokaz za kupljeni repromaterijal po hektaru prijavljene površine u iznosu od:

– 9.000 dinara i više, za mineralno đubrivo;

– 4.000 dinara za deklarisano seme;

– 4.000 dinara za dizel gorivo, odnosno evrodizel ili biodizel.

Sredstva za regresiranje mineralnog đubriva isplaćuju se u zavisnosti od ukupnog iznosa priloženih računa, prema sledećoj tabeli:

Iznos sredstava za regresiranje mineralnog đubriva (dinara/ha) Ukupan iznos prema priloženim računima (dinara) Od Do 6.000 9.000 i više 4.500 6.500 8.999,99 3.000 4.500 6.499,99 1.500 2.500 4.499,99 0 0 2.499,99

Članom 7. ove uredbe propisano je da Uprava za trezor sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini. Uprava za trezor, po službenoj dužnosti, pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje u visini obaveza za 2009. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave. Uprava za trezor posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti drugih uslova i upoređivanja podataka iz zahteva, priloženih dokumenata, podataka o prijavljenim površinama za ratarsku i povrtarsku proizvodnju iz Registra, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom u saradnji sa nadležnim organima, potvrđuje istovetnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja repromaterijala na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Članom 8. ove uredbe propisano je da Uprava za trezor vodi evidenciju o licima iz ove uredbe i o visini isplaćenih sredstava po osnovu prava na regresiranje repromaterijala i o tome obaveštava Ministarstvo – Upravu za agrarna plaćanja.

Članom 9. ove uredbe propisano je da se sredstva za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini isplaćuju do iznosa utvrđenog posebnim aktom Vlade, prema redosledu podnošenja zahteva.

Članom 10. ove uredbe propisano je da u slučaju dostavljanja neistinitih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 5. stav 4. i člana 6. stav 1. ove uredbe, korisnik sredstava gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Pravilnikom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa za regresiranje repromaterijala za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Članom 11. ove uredbe propisana je novčana kazna za prekršaj fizičkog lica – nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinstva u slučaju ostvarivanja prava na regresiranje repromaterijala protivno uslovima iz ove uredbe.

Članom 12. ove uredbe propisano je da sprovođenje uredbe nadzire Ministarstvo.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su finansijska sredstva u ukupnom iznosu od 10.130.357.000 dinara.

Predviđena sredstva za ovu namenu obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09), u okviru Razdela 16 – Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Glava 16.7 – Uprava za agrarna plaćanja, Funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, u ukupnom iznosu od 15.405.357.000 dinara, od čega 10.130.357.000 dinara za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2010. godini.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ostavite komentar