Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku prozvodnju u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA ZA RATARSKU I POVRTARSKU PROIZVODNjU U 2009. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, broj 12/09), u članu 1. stav 1. tačka na kraju briše se i dodaju reči: „(u daljem tekstu: regresiranje repromaterijala)”.

Član 2.

U članu 2. stav 1. menja se i glasi:

„Pravo na regresiranje repromaterijala ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba) pod sledećim uslovima:

1) da je izmirilo preuzete obaveze po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje;

2) da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond), kao i da je platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu;

3) da nije, kao zakupac, zaključilo ugovor o zakupu zemljišta sa pravnim licem kao zakupodavcem, osim ako je ugovor o zakupu zemljišta zaključen sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo). ”

Posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

„Izuzetno od stava 1. tačka 2) pravo na regresiranje repromaterijala ima nosilac poljoprivrednog gazdinstava kome je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine i koji u 2008. godini nije bio upisan u Registar kao nosilac ili član drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine, ima pravo na regresiranje repromaterijala iako je bio upisan kao član ili nosilac poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da u 2008. godini ima najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 4.

Član 3.

Član 3. menja se i glasi:

„Pravo na regresiranje repromaterijala ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, koje od 31. decembra 2008. godine ima prebivalište, kao i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji opštine koja pripada marginalnom području.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina, zakonska ograničenja za obavljanje poljoprivredne proizvodnje u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijane opštine.

Odredba člana 2. stav 1. tačka 2) ove uredbe ne primenjuje se na lice iz stava 1. ovog člana koje je podnelo zahtev za regresiranje repromaterijala za površine do 10 ha.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština iz stava 2. ovog člana.”

Član 4.

Član 4. menja se i glasi:

„Pravo na regresiranje repromaterijala ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, koje od 31. decembra 2008. godine ima prebivalište, kao i površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija na kojoj su se, u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima („Službeni glasnik RS”, broj 129/07) i propisima donetim na osnovu njega sproveli parlamentarni i lokalni izbori, i to na teritoriji sledećih opština: Leposavić, Kosovska Mitrovica, Zubin Potok, Zvečan, Đakovica, Dečani, Peć, Prizren, Istok, Orahovac, Suva Reka, Klina, Srbica, Vučitrn, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Priština (sa sedištem u Gračanici), Uroševac, Štrpce, Vitina, Gora, Gnjilane, Kosovska Kamenica, Podujevo i Novo Brdo.

Odredba člana 2. stav 1. tačka 2) i st. 2. i 3. ove uredbe ne primenjuje se na lice iz stava 1. ovog člana.”

Član 5.

Član 5. menja se i glasi:

„Lice koje ispunjava uslove iz ove uredbe i koje je prijavilo površine za ratarsku i povrtarsku proizvodnju od 0,5 do 100 ha ima pravo na regresiranje repromaterijala po hektaru prijavljene površine i to:

do 5.000 dinara po hektaru za mineralno đubrivo;

4.000 dinara po hektaru za deklarisano seme;

3.000 dinara po hektaru za dizel gorivo, evrodizel, odnosno biodizel.

Proizvođači duvana, pored sredstava iz stava 1. ovog člana imaju pravo i na sredstva u iznosu od 20.000 dinara po hektaru prijavljene površine pod duvanom u Registru za 2008. godinu i ako su upisani u Registar u 2009. godini.

Zahtev za ostvarivanje prava za korišćenje sredstava za duvan podnosi se Ministarstvu finansija-Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 1. maja do 30. juna 2009. godine, na Obrascu – Zahtev za isplatu sredstava za duvan za 2009. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.”

Član 6.

U članu 6. stav 1. reči: „Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), na Obrazcu – Zahtev za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2009. godini”, zamenjuju se rečima: „Upravi na Obrazcu – Zahtev za regresiranje repromaterijala u 2009. godini, ”.

U stavu 2. reči: „člana 1. stav 2.”, brišu se, a u tački 1) reči: „od 1. aprila” zamenjuju se rečima: „od 1. maja”.

U stavu 4. tačka 2) menja se i glasi:

„2) potvrda poslodavca o plaćenim doprinosima po osnovu radnog odnosa u 2008. godini za lice iz člana 2. stav 3. ove uredbe”.

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

„Ako se podnese račun iz stava 4. tačka 1) ovog člana za mineralno đubrivo u iznosu manjem od 7.500 dinara, podnosiocu zahteva isplatiće se sredstva u iznosu od 2/3 iznosa na podnetom računu.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 7.

U članu 7. reči: „člana 2.” brišu se.

Član 8.

Član 8. menja se i glasi:

„Sredstva za regresiranje repromaterijala u 2009. godini isplaćuju se do iznosa utvrđenog posebnim aktom, koji je donela Vlada, prema redosledu podnošenja zahteva.”

Član 9.

Član 10. menja se i glasi:

„Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, ako je ostvarilo pravo na regresiranje repromaterijala, a ne ispunjava uslove iz čl. 2, 3. i 4. ove uredbe.”

Član 10.

Obrazac – Zahtev za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2009. godini, koji je odštampan uz Uredbu o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2009. godini („Službeni glasnik RS”, broj 12/09) zamenjuje se novim Obrazcem – Zahtev za regresiranje repromaterijala u 2009. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

Obrazac

(Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva, prebivalište – mesto, ulica i broj)

BPG JMBG

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

FILIJALA___________________

______________________________-

ZAHTEV

ZA REGRESIRANjE REPROMATERIJALA U 2009. GODINI

Saglasno odredbama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje repromaterijala za ratarsku i povrtarsku proizvodnju u 2009. godini, podnosim zahtev za isplatu regresa po osnovu sopstvene proizvodnje, i to:

Red. br. Šifra Naziv kulture Površina pod kulturom ha ar m2 Ukupno:

Uz zahtev prilažem:

za đubrivo Fiskalni isečak/ račun sa otpremnicom/ original račun/ komada: u iznosu od din. za deklarisano seme Fiskalni isečak/ račun sa otpremnicom/ original račun/ komada: u iznosu od din. za dizel-evrodizel,biodizel gorivo Fiskalni isečak/ račun sa otpremnicom/ original račun/ komada: u iznosu od din.

UPRAVA ZA TREZOR Zahtev broj: Datum prijema: Regres isplaćen ________ 2009. god. Obradio: Kontrolisao:

U __________, ______ 2009. godine

______________________________

(Potpis podosioca zahteva)

Obrazac

ZAHTEV

ZA ISPLATU SREDSTAVA ZA DUVAN ZA 2009. GODINU

I Osnovni podaci

Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva J M B G Adresa(Opština, mesto, ulica i broj) Broj telefona Broj registrovanog poljoprivrednog gazdinstva (RPG)

II Podaci o površinama pod duvana

Tip duvana: VIRDžINIJA BERLEJ ORIJENTAL 1. Ukupna površina pod duvanom (ha, ar, m2)

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću IZJAVLjUJEM da sam pre popunjavanja obrasca isti pažljivo pročitao i razumeo, kao i da su gore navedeni podaci tačni.

Datum i mesto Potpis podnosioca zahteva

__________________ M.P. _________________________

Ostavite komentar