Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja za januar-mart 2007. godine

Na osnovu člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA

REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA ZA PERIOD

JANUAR-MART 2007. GODINE

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja za period januar-mart 2007. godine.

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za osiguranje životinja imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Član 3.

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva iz člana 2. ove uredbe imaju pravo na sredstva za osiguranje životinja u iznosu od 30 % od visine premije osiguranja, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV), ako su kod društva za osiguranje koje ima dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti osiguranja osigurali životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Član 4.

Zahtev za korišćenje sredstava za osiguranje životinja podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava), prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava, do 28. februara 2007. godine.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži sledeće podatke:

1) datum podnošenja zahteva;

2) ime i prezime, adresu stanovanja, jedinstveni matični broj (JMBG) fizičkog lica – nosioca poljoprivrednog gazdinstva;

3) broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG).

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva podnosi original polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod kojeg je osiguran, sa dokumentacijom koja se prilaže uz zahtev za izdavanje polise osiguranja, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Član 5.

Uprava, posle utvrđivanja podataka iz zahteva, potvrđuje tačnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu sredstava za osiguranje životinja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 6.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako pravo na korišćenje sredstava za osiguranje životinja ostvari na osnovu netačnih podataka iz člana 4. ove uredbe.

Član 7.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 8.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu,

VLADA

PREDSEDNIK

4427007.016.doc/1

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE UREDBE

Pravni osnov za donošenje Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja za period januar-mart 2007. godine sadržan je u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka), a u vezi sa čl. 6. i 19. Uredbe o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar-mart 2007. godine („Službeni glasnik RS”, broj 115/06).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe nalaze se u činjenici da je poljoprivreda delatnost koja se obavlja „pod vedrim nebom“ i stalno je podložna uticajima vremenskih nepogoda, epifitocijama štetočina odnosno nekim drugim nepogodama od kojih se ne može zaštititi ili ne postoji ekonomska isplativost uspostavljanja efikasne zaštite. U isto vreme tržište osiguranja u poljoprivredi još nije zaživelo na način da bi zadovoljilo korisnike.

Ovaj nedostatak tržišta treba ispraviti i ubrzati razvoj tržišta osiguranja u poljoprivredi. Zato se obezbeđuju sredstva s namerom da se: smanji rizik i ujednače gazdinstva (izbegavanjem naglih padova prihoda gazdinstva); počne sa izgradnjom sistema osiguranja poljoprivrede Republike Srbije; počne sa izgradnjom tržišta osiguranja u oblasti poljoprivrede.

III. SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja za period januar-mart 2007. godine.

Pravo na korišćenje sredstava za osiguranje životinja imaju fizička lica – nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05).

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva imaju pravo na sredstva za osiguranje životinja u iznosu od 30 % od visine premije osiguranja, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV), ako su kod društva za osiguranje koje ima dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti osiguranja osigurali životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava.

Zahtev za korišćenje sredstava za osiguranje životinja podnosi se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor, prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava, do 28. februara 2007. godine. Uz zahtev, podnosilac zahteva podnosi original polise osiguranja izdate od strane društva za osiguranje kod kojeg je osiguran, sa dokumentacijom koja se prilaže uz zahtev za izdavanje polise osiguranja, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije oiguranja.

Uprava, posle utvrđivanja podataka iz zahteva, potvrđuje tačnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu sredstava za osiguranje životinja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za period januar – mart 2007. godine neophodno se obezbediti sredstva za regresiranje osiguranja životinja u iznosu od 3.000.000 dinara.

Navedena sredstva obezbeđena su Uredbom o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine, član 6, razdeo 14, funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – Subvencije za unapređenje poljoprivrede, kojom su za ove mere predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 1.520.000.000 dinara, od čega je za podršku premijama osiguranja u poljoprivredi izdvojeno 3.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4427007.016.doc/2

Ostavite komentar