Uredba o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2009. godini

Na osnovu člana 5. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2009. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 120/08) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA, USEVA I PLODOVA U 2009. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2009. godini (u daljem tekstu: sredstva za regresiranje osiguranja).

Član 2.

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja životinja i površina pod biljnim kulturama prijavljenim za 2009. godinu ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstava:

1) ako je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, broj 119/08 – u daljem tekstu: Uredba);

2) ako ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Fond) i ako je platilo glavni dug po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu.

Izuzetno od tačke 2) ovog člana pravo na sredstva za regresiranje osiguranja ima nosilac poljoprivrednog gazdinstva kome je utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine i koji u 2008. godini nije bio upisan u Registar kao nosilac ili član drugog poljoprivrednog gazdinstva.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda od 2009. godine, ima pravo na sredstva za regresiranje osiguranja iako je bio upisan kao član ili nosilac poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da u 2008. godini ima najmanje šest meseci plaćene doprinose po osnovu radnog odnosa.

Pravo na sredstva za regresiranje osiguranja ima i korisnik penzije ostvarene po osnovu poljoprivredne proizvodnje ako je nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva.

Član 3.

Pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja ima fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ako na dan 31. decembra 2008. godine i nadalje ima prebivalište na teritoriji opštine koja pripada marginalnom području, ne mora da ima utvrđeno svojstvo osiguranika poljoprivrednika kod Fonda.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoje prirodna ograničenja za poljoprivrednu proizvodnju u smislu velikih nadmorskih visina, zakonska ograničenja za bavljenjem poljoprivrednom proizvodnjom u nacionalnim parkovima i ekonomski nerazvijene opštine.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede utvrdiće spisak opština iz stava 2. ovog člana.

Član 4.

Nosilac poljoprivrednog gazdinstva iz člana 2. ove uredbe ima pravo na sredstva za regresiranje osiguranja u iznosu od 40% od visine premije osiguranja, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost (PDV), ako je kod društva za osiguranje koje ima dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti osiguranja osigurao:

1) životinje od rizika koji su propisani uslovima osiguravajućih društava;

2) useve i plodove od rizika umanjenja prinosa.

Član 5.

Zahtev za korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja podnosi se na Obrascu – Zahtev za isplatu sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2009. godini, uz koji se podnosi Prilog 1 – Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima – doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana, kao i prilog podnose se Ministarstvu finansija – Uprava za trezor (u daljem tekstu: Uprava) od 1. maja do 31. oktobra 2009. godine, prema mestu upisa poljoprivrednog gazdinstva u Registar.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se overena kopija polise osiguranja izdata od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran u periodu od 1. decembra 2008. godine do 31. oktobra 2009. godine, kao i potvrda o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Ako je fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva zaključilo ugovor o proizvodnji sa organizatorom proizvodnje, koji je osigurao useve za njegov račun i za njegov teret, podnosi potvrdu izdatu od strane društva za osiguranje kod koga je osiguran, kao i potvrdu o izvršenom plaćanju ukupne premije osiguranja.

Član 6.

Uprava sprovodi postupak utvrđivanja ispunjenosti uslova za ostvarivanje sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2009. godini. Uprava, po službenoj dužnosti, pribavlja dokaze o plaćenom doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2008. godinu od nadležne organizacione jedinice Poreske uprave. Uprava posle sprovedenog postupka utvrđivanja ispunjenosti uslova i upoređivanja podataka iz zahteva, priloženih dokumenata, podataka iz Registra, utvrđuje ispunjenost uslova propisanih ovom uredbom u saradnji sa nadležnim organima, potvrđuje istovetnost podataka i ispostavlja nalog za prenos sredstava po osnovu regresiranja osiguranja na namenski račun poljoprivrednog gazdinstva kod poslovne banke.

Član 7.

Sredstva za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2009. godini isplaćuju se po redosledu podnošenja zahteva, do iznosa utvrđenog posebnim aktom koji je donela Vlada.

Član 8.

U slučaju dostavljanja neistinitih podataka prilikom podnošenja zahteva iz člana 5. ove uredbe poljoprivredno gazdinstvo gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva u skladu sa Uredbom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa sredstava za regresiranje osiguranja, za koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 9.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva ako je pravo na korišćenje sredstava za regresiranje osiguranja ostvarilo na osnovu neistinitih podataka iz člana 5. ove uredbe.

Član 10.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 11.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 13. februara 2009. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

______________________________________________________________________

(Ime i prezime nosioca poljoprivrednog gazdinstva, prebivalište – mesto, ulica i broj)

BPG JMBG

MINISTARSTVO FINANSIJA

UPRAVA ZA TREZOR

FILIJALA ______________________

______________________

Z A H T E V

ZA ISPLATU SREDSTAVA ZA REGRESIRANjE OSIGURANjA ŽIVOTINjA,

USEVA I PLODOVA U 2009. GODINI

Saglasno odredbama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje osiguranja životinja, useva i plodova u 2009. godini, podnosim zahtev za isplatu sredstava za regresiranje i prilažem:

overenu kopiju polise osiguranja ili potvrdu

Naziv društva za osiguranje Polisa ili potvrda Plaćena premija bez PDV Broj Datum Iznos Datum

2) kopiju dokumentacije koja je priložena uz zahtev za izdavanje polise;

3) original potvrdu o ukupno plaćenoj premiji, broj _____ od _____ 2009. godine.

Sredstva po osnovu regresiranja osiguranja, prenesete na namenski račun gazdinstva, upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Izjavljujem da sam, posle popunjavanja, Zahtev pročitao i da su navedeni podaci tačni.

U __________, ______ 2009. godine ___________________________

(Potpis podosioca zahteva)

UPRAVA ZA TREZOR Zahtev broj: Datum prijema: Regres isplaćen ____________ 2009. god. Dinara: Obradio: Kontrolisao:

Prilog 1

Predmet: Zahtev za izdavanje poreskog uverenja o izmirenim javnim prihodima

– doprinosu za penzijsko i invalidsko osiguranje

Podaci o nosiocu poljoprivrednog gazdinstva

Ime i prezime ____________________________________________

Ime oca _____________________ JMBG _______________________

PIB (ukoliko ostvaruje prihod po osnovu poljoprivrede na stvarni prihod) _____________

Broj lične karte ____________________ izdata od ________________________

Mesto prebivališta – boravišta, adresa ________________________________

Podaci o nosiocu poljoprivrednog domaćinstva (obveznik poreza na prihode od poljoprivrede i šumarstva na katastarski prihod (stvarni prihod)

Ime i prezime ____________________________________________

Ime oca _____________________ JMBG _______________________

PIB (ukoliko ostvaruje prihod po osnovu poljoprivrede na stvarni prihod) _____________

Broj lične karte ____________________ izdata od ________________________

Mesto prebivališta – boravišta, adresa ________________________________

Uverenje je potrebno radi ostvarivanja prava ________________________________________.

U ____________________, Dana ________________ 200_. godine Obrazac primio__________________ Podnosilac zahteva______________________

Ostavite komentar