Uredba o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu

Na osnovu člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA UREDBE O UTVRĐIVANJU PROGRAMA O RASPOREDU I KORIŠĆENJU SREDSTAVA SUBVENCIJE OPREDELJENIH ZA FINANSIRANJE REPUBLIČKE AGENCIJE ZA STANOVANJE ZA 2012. GODINU

Član 1.

U Uredbi o utvrđivanju Programa o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 25/12), u članu 2. reči: „broj 101/11” zamenjuju se rečima: „br. 101/11 i 93/12”.

U Programu o rasporedu i korišćenju sredstava subvencije opredeljenih za finansiranje Republičke agencije za stanovanje za 2012. godinu, glava I. Uvod, menja se i glasi:

„ I. UVOD

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12), opredeljeno je da se sredstva u ukupnom iznosu od 30.000.000,00 dinara usmere u iznosu od 17.900.000,00 preko Razdela 21 – Ministarstvo građevinarstva i urbanizma, funkcija 620, klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama i u iznosu od 12.100.000,00 dinara preko Razdela 23 – Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, funkcija 620, klasifikacija 451 – subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, sve u korist Republičke agencije za stanovanje (u dalje tekstu: Agencija).”

U glavi III. Način korišćenja sredstava za subvencije, st. 6. i 7. menjaju se i glase:

„Opredeljeni iznos sredstava iz budžeta za 2012. godinu koristiće se po sledećoj dinamici:

Mesec Iznos redovne subvencije Ukupno Januar – – Februar – – Mart – – April 5.000.000,00 5.000.000,00 Maj 5.000.000,00 5.000.000,00 Jun – – Jul 2.100.000,00 2.100.000,00 Avgust 3.580.000,00 3.580.000,00 Septembar 5.000.000,00 5.000.000,00 Oktobar 3.580.000,00 3.580.000,00 Novembar 2.870.000,00 2.870.000,00 Decembar 2.870.000,00 2.870.000,00 Svega: 30.000.000,00 30.000.000,00

Opredeljeni iznosi subvencije za mesece: avgust, septembar, oktobar, novembar i decembar prenosiće se, u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 101/11 i 93/12), sa razdela Ministarstva građevinarstva i urbanizma.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 13. decembra 2012. godine

V L A D A

PREDSEDNIKIvica Dačić

Ostavite komentar