Uredba o republičkim nagradama za poseban doprinos razvoju kulture

Na osnovu člana 13. stav 1. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS”, broj 72/09),

Vlada donosi

U R E D B U

o  republičkim nagradama za poseban doprinos razvoju kulture

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se republičke nagrade za poseban doprinos razvoju kulture (u daljem tekstu: nagrade) i kriterijumi za njihovu dodelu.

Član 2.

Nagrade se dodeljuju za sledeće oblasti kulturnih delatnosti:

1) istraživanje, zaštita i korišćenje kulturnog nasleđa;

2) bibliotečko-informacione delatnosti;

3) knjiga i književnost (stvaralaštvo, izdavaštvo, knjižarstvo, prevodilaštvo);

4) muzika (stvaralaštvo, produkcija, interpretacija);

5) likovne i primenjene umetnosti, vizuelne umetnosti i arhitektura;

6) scensko stvaralaštvo i interpretacija (drama, opera, balet i ples);

7) kinematografija i audiovizuelno stvaralaštvo;

8) umetnička fotografija;

9) digitalno stvaralaštvo i multimediji;

10) naučnoistraživačke i edukativne delatnosti u kulturi;

11) ostala muzička, govorna, artistička i scenska izvođenja kulturnih programa.

Član 3.

Za poseban doprinos razvoju kulture kroz mecenarstvo i donatorstvo dodeljuje se nagrada „Zlatni venac”.

Član 4.

Nagrade iz člana 2. ove uredbe dodeljuju se umetniku, stručnjaku u kulturi, ustanovi u kulturi, udruženju u kulturi i drugom subjektu u kulturi koji je svojim delom, odnosno aktivnostima doprineo otkrivanju, stvaranju, istraživanju, proučavanju, predstavljanju, širenju i očuvanju nacionalnih kulturnih vrednosti i time dao poseban doprinos razvoju kulture.

Delo, odnosno aktivnost iz stava 1. ovog člana mora da bude visoko vrednovano od strane stručne javnosti i da posebno doprinosi unapređenju, afirmaciji i stimulisanju kreativnog rada u oblasti za koju se nagrađuje.

Nagrada iz člana 3. ove uredbe dodeljuje se domaćim i stranim pravnim i fizičkim licima koja svojim aktivnostima i zaslugama kroz mecenarstvo i donatorstvo daju poseban doprinos razvoju kulture.

Član 5.

Predlozi za nagrade iz čl. 2. i 3. ove uredbe podnose se Ministarstvu kulture (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Predlozi za nagrade dostavljaju se u pismenoj formi, sa obrazloženjem.

Obrazloženje mora da sadrži dovoljno činjenica za odlučivanje i ocenu vrednosti doprinosa, rezultata i zasluga.

Član 6.

Predloge za dodelu nagrada iz člana 2. ove uredbe utvrđuje petočlana komisija (u daljem tekstu: Komisija) čije članove, za godinu za koju se dodeljuju nagrade, imenuje ministar nadležan za poslove kulture (u daljem tekstu: Ministar).

Za nagradu iz člana 3. ove uredbe, Ministar obrazuje posebnu komisiju.

Na osnovu predloga komisija, Ministarstvo dodeljuje nagrade.

Član 7.

Nagrade se dodeljuju, po pravilu, svake godine, u skladu sa rezultatima, odnosno zaslugama kojima se posebno doprinosi razvoju kulture.

Član 8.

Nagrade iz člana 2. ove uredbe dodeljuju se u vidu diplome.

Nagrada iz člana 3. ove uredbe dodeljuje se u vidu umetnički izrađene povelje i pozlaćenog reljefa u obliku lovorovog venca u kutiji.

Svečano uručivanje nagrada vrši Ministar.

Član 9.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-8798/2010

U Beogradu, 26. novembra 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADEIvica Dačić

Ostavite komentar