Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda

Na osnovu člana 174. stav 2. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, broj 72/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VISINI NAKNADE ZA KORIŠĆENjE PODATAKA PREMERA I KATASTRA I PRUŽANjE USLUGA REPUBLIČKOG GEODETSKOG ZAVODA

Član

U Uredbi o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga Republičkog geodetskog zavoda („Službeni glasnik RS”, broj 45/02), u članu 7. stav 1. reči: „na terenu prilikom realizacije radova”, brišu se.

Član

Posle člana 8. dodaju se čl. 8a i 8b, koji glase:

„Član 8a

Za izdavanje podataka i pružanje usluga koje Republički geodetski zavod, po izričitom zahtevu za prioritetno rešavanje, prekoredno uzima u rad, naknada utvrđena Tarifom uvećava se 100%.

Kad se zahtev iz stava 1. odnosi na provođenje promena u bazi podataka katastra na istoj nepokretnosti, mora se poštovati redosled rešavanja podnetih zahteva.

Član 8b

Kada se podaci iz Tarife ne koriste za sopstvene potrebe, već za potrebe umnožavanja i dalje distribucije (izradu novog proizvoda ili za potrebe marketinga), naknada se utvrđuje posebnim ugovorom u zavisnosti od vrednosti podataka i očekivane dobiti korisnika podataka.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, podnosilac zahteva obavezno stavlja na podacima oznaku za zaštićena prava (copyright), navodi izvor podataka i link prema internet stranici.”.

Član

U Tarifi naknade za korišćenje podataka i pružanje usluga, u tarifnom broju 1. dodaje se tačka 8), koja glasi:

8) undulacija geoida približne tačnosti 10 cm 12

Član

Posle tarifnog broja 1. dodaje se tarifni broj 1a i naslov iznad njega, koji glase:

„1a AKTIVNA GEODETSKA REFERENTNA OSNOVA – AGROS

Za korišćenje servisa AGROS-a, utvrđuje se naknada, i to: Bodova 1) AGROS RTK – pozicioniranje primenom kinematičke metode: (1) po započetoj minuti 0.5 (2) 10 časova 290 (3) 20 časova 517 (4) 50 časova 807 (5) Flat Rate (paušal) – 1 mesec 1125 (6) Flat Rate (paušal) – 2 meseca 1990 (7) Flat Rate (paušal) – 3 meseca 2837 (8) Flat Rate paušal) – 4 meseca 3687 (9) Flat Rate (paušal) – 5 meseci 4538 (10) Flat Rate (paušal) – 6 meseci 5379 (11) Flat Rate (paušal) – 12 meseci 8688 2) AGROS DGPS – pozicioniranje primenom diferencijalne metode: (1) po započetoj minuti 0.4 (2) 10 časova 179 (3) 20 časova 314 (4) 50 časova 496 (5) Flat Rate (paušal) – 1 mesec 703 (6) Flat Rate (paušal) – 2 meseca 1241 (7) Flat Rate (paušal) – 3 meseca 1779 (8) Flat Rate (paušal) – 4 meseca 2317 (9) Flat Rate (paušal) – 5 meseci 2855 (10) Flat Rate (paušal) – 6 meseci 3393 (11) Flat Rate (paušal) -12 meseci 5379 3) AGROS RTK – naknadna obrada interval ispod 30 sec. po satu 42 4) AGROS DGPS – naknadna obrada interval od 30 sec. i veći po satu 25 5) AGROS RTK – generisanje i dostavljanje RINEX fajlova po satu 55 6) AGROS DGPS – generisanje i dostavljanje RINEX fajlova po satu 32 7) AGROS RTK – generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova po satu 63 8) AGROS DGPS – generisanje i dostavljanje arhivskih RINEX fajlova po satu 37 9) AGROS automatska naknadna obrada: (1) GPS RINEX 30 sec, 5 permanentnih stanica, precizne efemeride po satu 25 (2) GPS RINEX različit od 30 sec, dodatno po satu 2 (3) više od 5 permanentnih stanica, dodatno po satu 2 (4) brze ili ultrabrze efemeride, dodatna po satu 2 10) kompletan izveštaj o korišćenju AGROS mreže po zahtevu korisnika, na mesečnom nivou 120 11) transformacija koordinata web aplikacijom po geodetskoj tački 25 12) undulacija geoida web aplikacijom po geodetskoj tački 25 13) program za transformaciju koordinata, na CD-u 186 14) program – undulacija geoida (elipsoidna visina tačke geoida) približne tačnosti 10 cm, na CD-u 186

NAPOMENA:

Visina naknade utvrđena ovim tarifnim brojem odnosi se na jedan GPS prijemnik.

Visina naknade za servis iGate utvrđuje se tarifnim brojem 1. tačka 1).”.

Član

U tarifnom broju 3. dodaje se tačka 4), koja glasi:

4) za kopiju skice geodetske osnove za snimanje detalja (poligonska, nivelmanska i mreža orijentacionih tačaka) u analognom ili rasterskom obliku, format B1 35

Član

U tarifnom broju 6. stav 2, posle reči: „kopiju” dodaju se reči: „planova i”, a reči: „brojem 5.” zamenjuju se rečima: „br. 4. i 5.”.

Član

Tarifni broj 7, briše se.

Član

U tarifnom broju 8. reč: „katastra” zamenjuje se rečima: „katastarskog operata”, a reči: „za deo ili celu katastarsku opštinu” zamenjuje se rečima: „prema specifičnom zahtevu”.

Član

U tarifnom broju 11. tačka 2) menja se i glasi:

2) za prepis lista nepokretnosti ili za izvod iz lista nepokretnosti: (1) do 5 strana 26 (2) za svaku sledeću stranu 2

Član

Posle tarifnog broja 11. dodaju se tarifni br. 11a, 11b, 11v, 11g i 11d i naslovi iznad njih, koji glase:

„7. PODACI ADRESNOG REGISTRA

Tarifni broj 11a

Za podatke adresnog registra utvrđuje se naknada, i to:

Bodova 1) za uverenje o kućnom broju, po kućnom broju 18 2) za izveštaj o promenama naziva ulice, odnosno trga, po broju promena za svaku ulicu, odnosno trg 8 3) za spisak ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima, po kućnom broju 1 4) za georeferencirani pregled naziva ulica, odnosno trgova sa kućnim brojevima u digitalnom obliku, po kućnom broju 1.5

8. REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA

Tarifni broj 11b

Za podatke registra prostornih jedinica u digitalnom obliku utvrđuje se naknada, i to:

Bodova 1) za Republiku, po poligonu 100 2) za autonomnu pokrajinu, po poligonu 40 3) za upravni okrug, po poligonu 30 4) za katastarski srez, po poligonu 20 5) za grad, po poligonu 20 6) za opštinu, po poligonu 12 7) za granice svih opština, upravnih okruga i autonomnih pokrajina u Republici 1.650 8) za granice svih prostornih jedinica u Republici 10.300 9) za granice svih prostornih jedinica u autonomnoj pokrajini 4.150 10) za granice svih prostornih jedinica u upravnom okrugu 3.100 11) za granice svih prostornih jedinica u opštini 1.240

Tarifni broj 11v

Bodova 1) za digitalni ortofoto u koloru, na digitalnom mediju, po km2: (1) rezolucije 10 cm 85 (2) rezolucije 20 cm 50 (3) rezolucije 40 cm 27 (4) rezolucije 100 cm 9 2) za štampani ortofoto u koloru, na papiru, po dm2 7

NAPOMENA:

Ukoliko obveznik naknade koristi po jednom zahtevu veću količinu digitalnih podataka, utvrđena naknada se umanjuje, i to:

– od 50 do 100 km2 – za 30%;

– preko 100 km2 – za 50%.

10. DIGITALNI MODEL TERENA

Tarifni broj 11g

Za podatke digitalnog modela terena utvrđuje se naknada, i to:

Bodova 1) za digitalni model terena, dimenzija grida 5 m, tačnosti ±30 cm, po km2 145 2) za digitalni model terena, dimenzija grida 10 m, tačnosti ±1 m, po km2 105

NAPOMENA:

Ukoliko obveznik naknade koristi po jednom zahtevu veću količinu digitalnih podataka, utvrđena naknada se umanjuje, i to:

– od 50 do 100 km2 – za 30%;

– preko 100 km2 – za 50%.

11. KARTOGRAFSKE PUBLIKACIJE

Tarifni broj 11d

Za kartografske publikacije utvrđuje se naknada, i to:

Bodova 1) za atlase, po komadu: (1) geografski atlas za osnovnu školu 14 (2) geografski atlas za osnovnu školu sa CD-om 18 (3) geografski atlas za osnovnu školu od VI – IX razreda 23 (4) geografski atlas za osnovnu školu od VI – IX razreda + CD 27 (5) geografski atlas za srednju školu 14 (6) istorijski atlas 17 2) za vežbanke (neme karte), po komadu 3 3) za zidne neme karte, po komadu 75 4) za zidne geografske karte, po komadu: (1) karte formata B1 75 (2) karte formata 2 h B1 125 (3) karte formata 2 h B1 na stiroporu 250 (4) karte formata 4 h B1 190 (5) karte formata 4 h B1 na stiroporu 330 (6) karte formata 6 h B1 250 (7) karte formata 6 h B1 na stiroporu 415 5) za zidne fotokarte gradova, razmere 1:5000 – 1:10000, po m2 85 6) za zidne istorijske karte, po komadu 125 7) za savijene geografske karte, po komadu: (1) karte formata B1 6.5 (2) karte formata B2 3.5 8) za savijene istorijske karte – formata B2, po komadu 3.5 9) za turističke, autokarte i druge tematske karte i planove gradova, po komadu: (1) karte formata B1 8.5 (2) karte formata B2 4.2 10) za elektronske kartografske publikacije (CD), po komadu 13 11) za elektronske kartografske publikacije (DVD), po komadu 25 12) za globuse, po komadu: (1) globus ( 25 75 (2) globus ( 30 92 (3) globus ( 40 155

NAPOMENA:

Ukoliko obveznik naknade koristi po jednom zahtevu veći broj kartografskih publikacija, utvrđena naknada se umanjuje, i to:

– od 500 do 1000 komada za 5%;

– preko 1000 komada za 10%.”.

Član

Tarifni broj 13, briše se.

Član

U tarifnom broju 17. tačka 8, posle reči: „predbeležbe” dodaju se reči: „i promene vrste prava i oblika svojine”.

Tačka 10) podtačka (1) menja se i glasi:

(1) hipoteke 300

Posle tačke 12) dodaje se tačka 13), koja glasi:

13) za brisanje upisa, po ispravi: (1) hipoteke 100 (2) stvarnih i ličnih službenosti 5 (3) ugovornog prava preče kupovine, prava otkupa i prava prekupa i prava zakupa 25 (4) zabeležbe koja se odnosi na nepokretnost 25

U Napomeni stav 1. menja se i glasi:

„Za uslugu iz tačke 10) podtačka (1) na vrednost usluge dodaje se 0,2% od vrednosti hipoteke. Ako je vrednost hipoteke izražena u stranoj valuti, preračunavanje u dinarski iznos vrši se po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja zahteva.”.

Član

Posle tarifnog broja 19. dodaje se tarifni broj 19a, koji glasi:

„Tarifni broj 19a

Za provođenje promena u katastru vodova utvrđuje se naknada, i to:

Bodova 1) za provođenje promene nastale izgradnjom voda, po vodu 170 2) za upis imaoca prava 255

Član

Posle tarifnog broja 23. dodaju se tarifni br. 23a, 23b, 23v, 23g i 23d, koji glase:

„Tarifni broj 23a

Za angažovanje stručnjaka Republičkog geodetskog zavoda utvrđuje se naknada, i to:

Bodova 1) za projektovanje, po satu 60 2) za tehničku kontrolu projekta, po satu 60 3) za pregled i nadzor nad izradom topografskog plana, po hektaru 25 4) za nadzor nad geodetskim radovima u oblasti premera i katastra, od ugovorene cene po radilištu 5% 5) za pregled geodetskih radova u oblasti premera i katastra, od ugovorene cene po radilištu 2.5% 6) za stručnu obuku iz oblasti premera i katastra, po satu 90 7) za stručnu obuku iz oblasti primene GNSS tehnologije, po satu 105 8) za davanje mišljenja o primeni republičkih propisa kojim je uređena oblast i koji se odnose na oblast premera i katastra, po mišljenju 85 9) za konsultantske usluge, po satu 40

Tarifni broj 23b

Za izdavanje licenci i legitimacija utvrđuje se naknada, i to:

Bodova 1) za licencu za rad geodetske organizacije (štampana) 250 2) za geodetsku licencu (štampana) i pečat 330 3) za legitimaciju za zaposlene u geodetskoj organizaciji 40

Tarifni broj 23v

Za davanje saglasnosti za izdavanje i stavljanje u promet kartografskih publikacija utvrđuje se naknada, po tiražu, i to:

Bodova 1) za atlas koji sadrži do 300 sitnorazmernih karata i druge kartografske publikacije izrađene u formi atlasa 1250 2) za vežbanke (neme karte), koje sadrže do 100 sitnorazmernih karata 420 3) za zidne neme karte formata B1 i 2 h B1 sa jednom temom 45 4) za zidne geografske i istorijske karte: (1) formata B1 125 (2) formata 2 h B1 210 (3) formata 4 h B1 420 (4) formata 6 h B1 620 5) za ortofoto-karte gradova, zidna ili savijena u razmeru od 1:75000 do 1:20000 420 6) za savijene geografske i istorijske karte: (1) formata manjeg od B1 125 (2) formata B1 ili većeg formata 210 7) za turističke, autokarte i druge tematske karte i planove gradova: (1) formata manjeg od B1 125 (2) formata B1 ili većeg formata 210 8) za elektronske kartografske publikacije: (1) CD – publikacije 210 (2) DVD – publikacije 830 9) globusi: (1) ( 25 i manjeg prečnika 125 (2) ( 30 165 (3) ( 40 i većeg prečnika 210

NAPOMENA:

Za reprint izdanje bez izmena, naknada se utvrđuje u visini od 30 % od punog iznosa. Za reprint izdanje sa izmenama, naknada se utvrđuje u visini od 50 % od punog iznosa.

Naknada za saglasnost se utvrđuje za sve gore navedene publikacije, bez obzira da li su izrađene na ravnoj ili reljefnoj podlozi i bez obzira na medij predstavljanja.

Tarifni broj 23g

Za pružanje usluga iz oblasti katastarskog klasiranja i bonitiranja utvrđuje se naknada, i to:

Bodova 1) za komasacionu procenu zemljišta u postupku uređenja zemljišta komasacijom (terenski i kancelarijski radovi, bez laboratorijskog ispitivanja zemljišta), po hektaru 50 2) za katastarsko klasiranje zemljišta u postupku premera (terenski i kancelarijski radovi, bez laboratorijskog ispitivanja zemljišta), po hektaru 25 3) za bonitiranje zemljišta (terenski i kancelarijski radovi, bez laboratorijskog ispitivanja zemljišta), po hektaru 20 4) za laboratorijsko ispitivanje zemljišta, po uzorku: (1) ispitivanje pH u H2O 7 (2) ispitivanje pH u KCl 7 (3) ispitivanje higroskopske vlage 9 (4) mehanička analiza 75 (5) kvantitativno određivanje CaCO3 9 (6) ispitivanje hidrolitičke kiselosti „Y1” 20 (7) ispitivanje sume baza „S” 20 (8) ispitivanje adsorptivnog kompleksa (S, T i V) 20 (9) ispitivanje % humusa po „Kocmanu” 33 (10) ispitivanje ukupnoga azota 20 (11) ispitivanje Cu, ZN, Mn, Sn, Co, Pb, Ni, Cr, Cd, Hg, As, B i Fe 45 (12) hemijska analiza zemljišta (N, P2O, K2O, pH, CaCO3 i % humusa) 105 (13) ispitivanje jonskog bilansa (hloridi, sulfati, karbonati, Na+) 145

Za pružanje usluga skeniranja, georeferenciranja i transformacije utvrđuje se naknada, po listu plana ili karte, i to:

Bodova 1) skeniranje geodetskih i drugih planova i karata, do A0 formata: (1) u rezoluciji do 400 dpi, crno-belo 25 (2) u rezoluciji do 1200 dpi, u koloru 80 2) georeferenciranje geodetskih planova i karata 30 3) transformacija geodetskih planova i karata 50

Član

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 11. marta 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar