Uredba o utvrđivanju Programa očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa domaćih životinja za 2004. godinu

Na osnovu člana 90. tačka 2. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04),

Vlada Republike Srbije donosi

U R E D B U

O UTVRĐIVANjU PROGRAMA O RASPODELI I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2004. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuje se Program o raspodeli i korišćenju sredstava za očuvanje i održivo korišćenje genetičkih resursa domaćih životinja za 2004. godinu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Član 2.

Obim i vrste mera za domaće životinje autohtone rase: podolsko goveče, buša, domaći-brdski konj, domaći-balkanski magarac, nonius, mangulica, moravka i druge autohtone rase svinja, pramenka i njeni sojevi, domaća balkanska koza, autohtone populacije živine, obim sredstava za sprovođenje ovih mera kao i način raspodele sredstava utvrđeni su programom iz člana 1. ove uredbe i sprovode se u skladu sa tim programom.

Član 3.

Ispunjenost uslova za korišćenje podsticajnih mera, dodelu i dinamiku korišćenja sredstava za držaoce ugroženih autohtonih rasa utvrđuje ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

05 broj

U Beogradu, 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

POTPREDSEDNIK

4427004.120/1

PROGRAM

O RASPODELI I KORIŠĆENjU SREDSTAVA ZA OČUVANjE I ODRŽIVO KORIŠĆENjE GENETIČKIH RESURSA DOMAĆIH ŽIVOTINjA ZA 2004. GODINU

I

U 2004. godini obaviće se mere očuvanja i održivog korišćenja domaćih životinja autohtone rase: podolsko goveče, buša, domaći-brdski konj, domaći-balkanski magarac, nonius, mangulica, moravka i druge autohtone rase svinja, pramenka i njeni sojevi, domaća balkanska koza, autohtone populacije živine.

II

Mere očuvanja i održivog korišćenja obaviće se u obimu i u visini jedinične cene utvrđene u tabeli za svaki vid rada, a prema dinamici priliva sredstava obezbeđenim za te namene i to:

1) Podsticajne mere za držaoce ugroženih autohtonih rasa

Red.br. Vrste autohtonih rasa Planirani obim za 2004. god. Cena po jedinici mere/din. Ukupno 1. podolsko goveče 130 30.000 3.900.000 2. buša 100 25.000 2.500.000 3. domaći – brdski konj 20 30.000 600.000 4. nonius 40 35.000 1.400.000 5. domaći – balkanski magarac 40 2.500 100.000. 6. mangulica 300 7.000 2.100.000 7. moravka i ostale autohtone rase svinja 50 7.000 350.000 8. pramenka (različiti sojevi) 1.200 1.500 1.800.000 9. čokanjska cigaja 500 1.500 750.000 10. domaća balkanska koza 500 1.500 750.000 11. autohtone populacije živine 1.500 500 750.000 U K U P N O: 15.000.000

III

U 2004. godini u okviru očuvanja i održivosti korišćenja domaćih životinja autohtone rase posebno će se finansirati:

1) identifikacija i karakterizacija genetičkih

resursa domaćih životinja 1.200.000

2) ažuriranje nacionalne baze podataka 300.000

3) nabavka novih priplodnih grla 5.000.000

4) finansiranje projekata koji se odnose

na genetičke resurse domaćih životinja 7.000.000

______________

U K U P N O: 13.500.000

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje Uredbe o utvrđivanju programa očuvanja i održivog korišćenja genetičkih resursa domaćih životinja za 2004. godinu sadržan je u članu 90. Ustava Republike Srbije i čl. 7. i 20. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 33/04).

.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Interes za očuvanjem animalnih genetičkih resursa potvrđen je i dokumentovan na nizu skupova, na različitim nivoima, od političkog preko naučnog do ekonomskog. Osnovu svih tih dogovora čini Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, koju je potpisalo preko 165 država. Do danas Konvenciju je ratifikovalo preko 179 zemalja uključujući i Parlament SCG čime je ona postala i obavezujuća za našu državu. Samom Konvencijom je predviđeno da svaka strana ugovornica u skladu sa njenim specifičnim uslovima i sposobnostima treba da:

1. utvrdi programe za očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta;

2. integriše u meri u kojoj je to izvodljivo, očuvanje i održivo korišćenje biodiverziteta u relevantne sektorske i nadsektorske planove, programe i politike.

III SADRŽINA UREDBE

Ovom uredbom uređuju se obim i vrste mera za domaće životinje autohtone rase podolsko goveče, buša, domaći-brdski konj, domaći-balkanski magarac, nonius, mangulica, moravka i druge autohtone rase svinja, pramenka i njeni sojevi, domaća balkanska koza, autohtone populacije živine, obim sredstava za sprovođenje ovih mera kao način raspodele sredstava.

Držaocu ugroženih autohtonih rasa imaju pravo na korišćenje podsticajnih mera u obimu i visini kako je to utvrđeno u Programu koji je sastavni deo ove uredbe. Istovremeno finansira se i identifikacija genetičkih resursa domaćih životinja, ažuriranje nacionalne baze podataka, nabavka novih priplodnih grla i finansiranje projekata koji se odnose na genetičke resurse domaćih životinja.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2004. godinu član 7. razdeo 17. ekonomska funkcija 420, ekonomska klasifikacija 451 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama – mere i akcije u poljoprivredi predviđeno je 74.530.000,00 dinara od čega za genetičke biljne i životinjske resurse ukupno 45.000.000,00 dinara.

V STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4427004.120/3

Ostavite komentar