Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Na osnovu člana 20đ Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07, 123/07-dr.zakon, 30/10-dr.zakon, 93/12 i 119/12) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka,101/07, 65/08 16/11, 68/12- US i 72/12),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANJA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE

Član 1.

U Uredbi o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije („Službeni glasnik RS”, br. 52/05, 96/08 i 98/09), u članu 1. reči: „ili imovine” brišu se, a posle reči: „(u daljem tekstu: restrukturiranje)” briše se tačka i dodaju se reči: „odnosno prodaju njegove imovine metodom javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda pisanim putem.”

Član 2.

U članu 13. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Ako se restrukturiranje sprovodi prodajom imovine, pored podataka iz stava 1. ovog člana program restrukturiranja sadrži i podatke o:

imovinskim pravima i teretima na imovini koja je predmet prodaje;

potraživanjima koja se namiruju prodajom imovine;

3) procentualnom učešću založene imovine u predmetu prodaje i procentualnom učešću namirenja založnih poverilaca, iz sredstava dobijenih prodajom založene imovine;

4) metodu prodaje;

5) uslovima prodaje;

6) nameni sredstava preostalih nakon namirenja posebne naknade ostvarene zaključenjem ugovora o prodaji imovine (provizija), troškova prodaje i namirenja založnih poverilaca;

7) kao i druge podatke od značaja za prodaju imovine.

Za prodaju imovine koja se sprovodi u skladu sa programom restrukturiranja koji sadrži podatke o toj imovini (br. katastarske parcele, površini, itd.), ne donose se posebne odluke u vezi sa raspolaganjem imovinom velike vrednosti.”

Član 3.

U članu 15. posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:

„Ako nadležni organ subjekta privatizacije ne donese program restrukturiranja u roku iz stava 1. odnosno 2. ovog člana, program restrukturiranja donosi Agencija.”

Član 4.

U članu 22. reči: „odnosno imovinu” brišu se.

Član 5.

Posle člana 22. dodaje se novi čl. 22a – 22ž, koji glase:

„Član 22a

Prodaju imovine subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije (u daljem tekstu: prodaja imovine) organizuje i sprovodi Agencija, na osnovu ove uredbe i programa restrukturiranja.

Član 22b

Početna cena u postupku prodaje imovine obrazuje se na osnovu tržišne vrednosti imovine koja čini predmet prodaje.

Tržišna vrednost iz stava 1. ovog člana određuje se primenom metodologije i kriterijuma utvrđenih Uredbom o metodologiji za procenu vrednosti kapitala i imovine („Službeni glasnik RS”, br. 45/01 i 45/02 ) i Uputstvom o načinu primene metoda za procenu vrednosti kapitala i imovine i načinu iskazivanja procenjene vrednosti kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 57/01).

Početna cena u prvom postupku prodaje imovine iznosi 100%, procenjene tržišne vrednosti imovine.

Ako se postupak prodaje iz stava 1. ovog člana ne okonča uspešno, sprovodi se drugi postupak prodaje u kome je početna cena 51%, procenjene tržišne vrednosti imovine.

Ako se ni drugi postupak prodaje ne okonča uspešno, sprovodi se novi postupak prodaje u kome je početna cena 30%, procenjene tržišne vrednosti imovine.

Član 22v

Prodajna cena u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem je poslednja ponuđena cena.

Prodajna cena u postupku prodaje imovine prikupljanjem ponuda pisanim putem je najviša ponuđena cena koja mora biti viša od početne cene utvrđene članom 22b ove uredbe.

Član 22g

Sredstva ostvarena od prodaje imovine u postupku restrukturiranja uplaćuju se na račun Agencije.

Sredstva iz stava 1. ovog člana posle izmirenja troškova prodaje imovine i namirenja poverilaca subjekata privatizacije uplaćuju se na uplatni račun budžeta Republike Srbije.

Troškovima prodaje u smislu stava 2. ovog člana smatraju se izdaci za angažovanje finansijskih i pravnih savetnika u postupku prodaje imovine, naknade za oglašavanje javnih poziva i drugih informacija od značaja za sprovođenje postupka prodaje imovine, kao i naknada Agencije za zaključenje ugovora o prodaji imovine, (provizija).

Visinu naknade iz stava 3. ovog člana propisuje ministar nadležan za poslove finansija i privrede.

Član 22d

Po završetku postupka prodaje imovine kojim su se stekli svi uslovi predviđeni ugovorom o prodaji za prenos vlasništva nad imovinom koja je bila predmet prodaje (zatvaranje transakcije), Agencija donosi zaključak o namirenju založnih poverilaca.

Zaključak iz stava 1. ovog člana, Agencija dostavlja nadležnim javnim registrima za evidenciju založnih prava, radi brisanja tereta sa imovine koja je bila predmet prodaje.

Član 22đ

Ukoliko nakon zatvaranja transakcije od strane kupca dođe do kršenja ugovornih obaveza, Agencija će naplatiti bankarsku garanciju, na način propisan ugovorom o prodaji.

Postupak i način kontrole izvršenja obaveza iz ugovora o prodaji imovine, bliže propisuje ministar nadležan za poslove privatizacije.

Član 22e

Na postupak prodaje javnim nadmetanjem shodno će se primenjivati odredbe Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom („Službeni glasnik RS”, br. 52/05, 91/07, 96/08 i 98/09), kojima se uređuje Priprema aukcije čl. 8.-14, osim člana 8. stav 1. tačka 5), Prijava za učešće i registracija učesnika čl. 15. – 23, osim člana 15. stav 1. tačka 1) i člana 16. st. 2. i 3, Sprovođenje aukcije čl. 24.-35, Zapisnik o aukciji čl. 41.- 45. i Zaključivanje ugovora čl. 46. – 49, osim člana 48.

Na postupak prodaje javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem shodno će se primenjivati odredbe Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom („Službeni glasnik RS”, br. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08, 107/08 i 98/09) i to čl. 2 – 3a, odredbe kojima se uređuje Priprema za prodaju tenderom čl. 4. – 8, Podnošenje i prijem ponuda čl. 9. – 14, Otvaranje i ocana ponuda čl. 15-19, Tender sa javnim nadmetanjem čl. 19a – 19v, Tender sa jednim učesnikom čl. 20. – 21a i Zaključivanje ugovora o prodaji čl. 22. – 26.

Član 22ž

Sredstva plaćanja u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem i javnim prikupljanjem ponuda mogu biti u domaćoj i stranoj konvertibilnoj valuti.

U postupku prodaje imovine prodajna cena plaća se odjednom.”

Član 6.

Ova uredba primenjivaće se na prodaju imovine subjekta koji se restrukturira u postuku privatizacije, za koji do dana stupanja na snagu ove uredbe Agencija nije donela odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.

Član 7.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 20. maja 2013. godine

V L A D A

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E NJ E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 20đ Zakona o privatizaciji kojim je propisano da Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način restrukturiranja subjekta privatizacije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Zakonom o privatizaciji je propisano da se u postupku privatizacije može prodati imovina ili deo, odnosno pojedini delovi subjekta privatizacije. Prodaja imovine je najčešća mera u postupku restrukturiranja, s obzirom da je kod velikog broja subjekata u restrukturiranju vrednost obaveza veća od vrednosti imovine. Imajući u vidu navedeno, a naročito činjenicu da je poslednjim izmenama Zakona o privatizaciji rok za okončanje postupka restrukturiranja, određen najkasnije do 30. juna 2014. godine, ukazuje se potreba za sveobuhvatnim uređenjem postupka i načina prodaje imovine subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije.

Prodaju imovine bi u skladu sa predloženim odredbama organizovala i sprovodila Agencija za privatizaciju, i to na osnovu uredbe i programa restrukturiranja, koji u skladu sa zakonom ima snagu izvršne isprave. Predlogom uredbe, u slučaju prodaje imovine, propisuje se primena metoda javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda pisanim putem. U predlogu kojim se uređuje prodaja imovine javnim nadmetanjem i prikupljanjem ponuda uneta su rešenja koja bi omogućila uspešnost u realizaciji predmetne prodaje. U tom smislu, Predlogom uredbe uređuje se i pitanje ispisa založnog prava iz nadležnih javnih registara, na imovini koja čini predmet prodaje, koje bi se realizovalo na osnovu akta Agencije za privatizaciju donetog nakon završetka postupka prodaje odnosno sticanja uslova predviđenih ugovorom o prodaji, za prenos vlasništava nad imovinom koja je bila predmet prodaje, kao i druga pitanja o značaja za sprovođenje prodaje imovine subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije

III OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Uz član 1.

Odredbom člana 1. Predloga uredbe dopunjuje se član 1. Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, tako da se propisuje da se prodaja imovine subjekta sprovodi metodom javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda pisanim putem

Uz član 2.

Odredbom člana 2. Predloga uredbe dopunjuje se član 13. u smislu da se propisuju podaci koje treba da sarži program restrukturiranja ako se restrukturiranje sprovodi prodajom imovine, kao i da se za prodaju imovine koja se sprovodi u skladu sa programom restrukturiranja koji sadrži podatke o toj imovini (br. katastarske parcele, površini, itd.), ne donose se posebne odluke u vezi sa raspolaganjem imovinom velike vrednosti

Uz član 3.

Odredbom člana 3. Predloga uredbe dopunjuje se član 15. Naime, navedenom odredbom Uredbe propisano je da subjekt privatizacije dostavlja program restrukturiranja Agenciji u roku od 90 dana od dana kad Agencija odobri sveobuhvatnu analizu poslovanja subjekta privatizacije, kao i da se taj rok može produžiti najduže za 90 dana. Dopunom člana 15. propisuje se da ako nadležni organ subjekta privatizacije ne donese program restrukturiranja u navedenom roku, program restrukturiranja donosi Agencija.

Uz član 4.

Odredbom člana 4. Predloga uredbe interveniše se u članu 22. u smislu da se metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije prodaje samo kapital u subjektu privatizacije u kojem je sprovedeno restrukturiranje, iz razloga što je dopunom člana 1. predviđeno da se prodaja imovine subjekta sprovodi metodom javnog nadmetanja ili javnog prikupljanja ponuda pisanim putem.

Uz član 5.

Odredbama člana 5. Predloga uredbe, uredba se dopunjuje čl. od 22a-22ž. Predmetnim odredbama propisuje se da prodaju imovine subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije organizuje i sprovodi Agencija, na osnovu uredbe i programa restrukturiranja, kao i da se početna cena u postupku prodaje imovine obrazuje na osnovu tržišne vrednosti. Početna cena u prvom postupku prodaje imovine iznosi 100%, u drugom 51% procenjene tržišne vrednosti imovine, a ako se ni drugi postupak prodaje ne okonča uspešno, sprovodi se novi postupak prodaje u kome je početna cena 30%, procenjene tržišne vrednosti imovine. Navedenim odredbama određuje se i prodajna cena u postupku prodaje imovine javnim nadmetanjem i prikupljanjem ponuda pisanim putem, kao i namena sredstava ostvarenih od prodaje imovine u postupku restrukturiranja. Takođe, propisuje se da Agencija, po završetku postupka prodaje imovine kojim su se stekli svi uslovi predviđeni ugovorom o prodaji za prenos vlasništva nad imovinom, donosi zaključak o namirenju založnih poverilaca radi brisanja tereta sa imovine koja je bila predmet prodaje. U pogledu kontrole izvršenja obaveza iz ugovora o prodaji imovine, uređuje se da postupak i način kontrole bliže propisuje ministar nadležan za poslove privatizacije. Pored navedenog, na postupak prodaje javnim nadmetanjem propisuje se shodna primena određenih odredaba Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom („Službeni glasnik RS”, br. 52/05, 91/07, 96/08 i 98/09), a na postupak prodaje javnim prikupljanjem ponuda pisanim putem, određenih odredaba Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom („Službeni glasnik RS”, br. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08, 107/08 i 98/09).

Uz član 6.

Članom 6. Predloga uredbe propisuje se primena uredbe na prodaju imovine subjekta koji se restrukturira u postuku privatizacije, za koji do dana stupanja na snagu ove uredbe Agencija nije donela odluku o prihvatanju programa restrukturiranja.

Uz član 7.

Članom 7. Predloga uredbe propisuje se stupanje na snagu i to osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V Pregled odredaba koje se menjaju, odnosno dopunjuju

Član 1.

Ovom uredbom bliže se propisuje postupak i način promena koje se odnose na subjekt privatizacije i njegova zavisna preduzeća koje omogućavaju prodaju njegovog kapitala ili imovine, metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije (u daljem tekstu: restrukturiranje) ODNOSNO PRODAJU NJEGOVE IMOVINE METODOM JAVNOG NADMETANJA ILI JAVNOG PRIKUPLJANJA PONUDA PISANIM PUTEM

Član 13.

Program restrukturiranja sadrži, naročito:

1) poslovno ime i sedište subjekta privatizacije;

2) podatak o poslovanju;

3) podatak o unutrašnjoj organizaciji;

4) podatak o vrednosti kapitala i imovine;

5) godišnji račun;

6) konsolidovani godišnji račun;

7) način otplate dugova;

8) bilans otvaranja;

9) položaj delova, odnosno organizacionih jedinica;

10) socijalni program;

11) program zaštite životne sredine;

12) druge podatke od značaja za sprovođenje restrukturiranja.

AKO SE RESTRUKTURIRANJE SPROVODI PRODAJOM IMOVINE, PORED PODATAKA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TREBA DA SADRŽI I PODATKE O:

– IMOVINSKIM PRAVIMA I TERETIMA NA IMOVINI KOJA JE PREDMET PRODAJE,

– POTRAŽIVANJIMA KOJA SE NAMIRUJU PRODAJOM IMOVINE,

-PROCENTUALNOM UČEŠĆU ZALOŽENE IMOVINE U PREDMETU PRODAJE I PROCENTUALNOM UČEŠĆU NAMIRENJA ZALOŽNIH POVERILACA, IZ SREDSTAVA DOBIJENIH PRODAJOM ZALOŽENE IMOVINE

– METODU PRODAJE,

– USLOVIMA PRODAJE,

-NAMENI SREDSTAVA PREOSTALIH NAKON NAMIRENJA POSEBNE NAKNADE OSTVARENE ZAKLJUČENJEM UGOVORA O PRODAJI IMOVINE (PROVIZIJA), TROŠKOVA PRODAJE I NAMIRENJA ZALOŽNIH POVERILACA,

– KAO I DRUGE PODATKE OD ZNAČAJA ZA PRODAJU IMOVINE.

ZA PRODAJU IMOVINE KOJA SE SPROVODI U SKLADU SA PROGRAMOM RESTRUKTURIRANJA KOJI SADRŽI PODATKE O TOJ IMOVINI (BR. KATASTARSKE PARCELE, POVRŠINI, ITD.), NE DONOSE SE POSEBNE ODLUKE U VEZI SA RASPOLAGANJEM IMOVINOM VELIKE VREDNOSTI.

Član 15.

Subjekt privatizacije dostavlja program restrukturiranja Agenciji u roku od 90 dana od dana kad Agencija odobri sveobuhvatnu analizu poslovanja subjekta privatizacije.

Rok iz stava 1. ovog člana Agencija može produžiti najduže za 90 dana, na zahtev subjekta privatizacije ili poverioca, kao i pravnog, odnosno finansijskog savetnika, ako za to postoje opravdani razlozi.

AKO NADLEŽNI ORGAN SUBJEKTA PRIVATIZACIJE NE DONESE PROGRAM RESTRUKTURIRANJA U ROKU IZ STAVA 1. ODNOSNO 2. OVOG ČLANA, PROGRAM RESTRUKTURIRANJA DONOSI AGENCIJA

Član 22.

U subjektu privatizacije u kojem je sprovedeno restrukturiranje Agencija prodaje kapital, odnosno imovinu metodom javnog tendera ili metodom javne aukcije.

ČLAN 22A

PRODAJU IMOVINE SUBJEKTA KOJI SE RESTRUKTURIRA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE (U DALJEM TEKSTU: PRODAJA IMOVINE) ORGANIZUJE I SPROVODI AGENCIJA, NA OSNOVU OVE UREDBE I PROGRAMA RESTRUKTURIRANJA.

ČLAN 22B

POČETNA CENA U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE OBRAZUJE SE NA OSNOVU TRŽIŠNE VREDNOSTI IMOVINE KOJA ČINI PREDMET PRODAJE.

TRŽIŠNA VREDNOST IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODREĐUJE SE PRIMENOM METODOLOGIJE I KRITERIJUMA UTVRĐENIH UREDBOM O METODOLOGIJI ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I IMOVINE (SLUŽBENI GLASNIK RS“, BR. 45/2001, 45/2002 ) I UPUTSTVOM O NAČINU PRIMENE METODA ZA PROCENU VREDNOSTI KAPITALA I IMOVINE I NAČINU ISKAZIVANJA PROCENJENE VREDNOSTI KAPITALA („SLUŽBENI GLASNIK RS“, 57/2001).

POČETNA CENA U PRVOM POSTUPKU PRODAJE IMOVINE IZNOSI 100%, PROCENJENE TRŽIŠNE VREDNOSTI IMOVINE.

AKO SE POSTUPAK PRODAJE IZ STAVA 1. OVOG ČLANA NE OKONČA USPEŠNO, SPROVODI SE DRUGI POSTUPAK PRODAJE U KOME JE POČETNA CENA 51%, PROCENJENE TRŽIŠNE VREDNOSTI IMOVINE.

AKO SE NI DRUGI POSTUPAK PRODAJE NE OKONČA USPEŠNO, SPROVODI SE NOVI POSTUPAK PRODAJE U KOME JE POČETNA CENA 30%, PROCENJENE TRŽIŠNE VREDNOSTI IMOVINE.

ČLAN 22V

PRODAJNA CENA U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM JE POSLEDNJA PONUĐENA CENA.

PRODAJNA CENA U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE PRIKUPLJANJEM PONUDA PISANIM PUTEM JE NAJVIŠA PONUĐENA CENA KOJA MORA BITI VIŠA OD POČETNE CENE UTVRĐENE ČLANOM 22B OVE UREDBE.

ČLAN 22G

SREDSTVA OSTVARENA OD PRODAJE IMOVINE U POSTUPKU RESTRUKTURIRANJA UPLAĆUJU SE NA RAČUN AGENCIJE.

SREDSTVA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA POSLE IZMIRENJA TROŠKOVA PRODAJE IMOVINE I NAMIRENJA POVERILACA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE UPLAĆUJU SE NA UPLATNI RAČUN BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE.

TROŠKOVIMA PRODAJE U SMISLU STAVA 2. OVOG ČLANA SMATRAJU SE IZDACI ZA ANGAŽOVANJE FINANSIJSKIH I PRAVNIH SAVETNIKA U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE, NAKNADE ZA OGLAŠAVANJE JAVNIH POZIVA I DRUGIH INFORMACIJA OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA PRODAJE IMOVINE, KAO I NAKNADA AGENCIJE ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O PRODAJI IMOVINE, (PROVIZIJA).

VISINU NAKNADE IZ STAVA 3. OVOG ČLANA PROPISUJE MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA I PRIVREDE.

ČLAN 22D

PO ZAVRŠETKU POSTUPKA PRODAJE IMOVINE KOJIM SU SE STEKLI SVI USLOVI PREDVIĐENI UGOVOROM O PRODAJI ZA PRENOS VLASNIŠTVA NAD IMOVINOM KOJA JE BILA PREDMET PRODAJE (ZATVARANJE TRANSAKCIJE), AGENCIJA DONOSI ZAKLJUČAK O NAMIRENJU ZALOŽNIH POVERILACA.

ZAKLJUČAK IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, AGENCIJA DOSTAVLJA NADLEŽNIM JAVNIM REGISTRIMA ZA EVIDENCIJU ZALOŽNIH PRAVA, RADI BRISANJA TERETA SA IMOVINE KOJA JE BILA PREDMET PRODAJE.

ČLAN 22Đ

UKOLIKO NAKON ZATVARANJA TRANSAKCIJE OD STRANE KUPCA DOĐE DO KRŠENJA UGOVORNIH OBAVEZA, AGENCIJA ĆE NAPLATITI BANKARSKU GARANCIJU, NA NAČIN PROPISAN UGOVOROM O PRODAJI.

POSTUPAK I NAČIN KONTROLE IZVRŠENJA OBAVEZA IZ UGOVORA O PRODAJI IMOVINE, BLIŽE PROPISUJE MINISTAR NADELEŽAN ZA POSLOVE PRIVATIZACIJE.

ČLAN 22E

NA POSTUPAK PRODAJE JAVNIM NADMETANJEM SHODNO ĆE SE PRIMENJIVATI ODREDBE UREDBE O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNOM AUKCIJOM („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 52/05, 91/07, 96/08 I 98/09), KOJIMA SE UREĐUJE PRIPREMA AUKCIJE ČL. 8. DO 14, OSIM ČLANA 8. STAV 1. TAČKA 5, PRIJAVA ZA UČEŠĆE I REGISTRACIJA UČESNIKA ČL. 15. DO 23, OSIM ČLANA 15. STAV 1. TAČKA 1. I ČLANA 16. STAV 2. I 3, SPROVOĐENJE AUKCIJE ČL. 24. DO 35, ZAPISNIK O AUKCIJI ČL. 41. DO 45. I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA ČL. 46. DO 49, OSIM ČLANA 48.

NA POSTUPAK PRODAJE JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA PISANIM PUTEM SHODNO ĆE SE PRIMENJIVATI ODREDBE UREDBE O PRODAJI KAPITALA I IMOVINE JAVNIM TENDEROM („SLUŽBENI GLASNIK RS”, BR. 45/01, 59/03, 110/03, 52/05, 126/07, 96/08, 107/08 I 98/09) I TO ČL. OD 2 DO 3A, ODREDBE KOJIMA SE UREĐUJE PRIPREMA ZA PRODAJU TENDEROM ČL.4. DO 8, PODNOŠENJE I PRIJEM PONUDA ČL. 9. DO 14, OTVARANJE I OCANA PONUDA ČL. 15 DO 19, TENDER SA JAVNIM NADMETANJEM ČL. 19A DO 19V, TENDER SA JEDNIM UČESNIKOM ČL. 20. DO 21A I ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O PRODAJI ČL. 22. DO 26.

ČLAN 22Ž

SREDSTVA PLAĆANJA U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE JAVNIM NADMETANJEM I JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA MOGU BITI U DOMAĆOJ I STRANOJ KONVERTIBILNOJ VALUTI.

U POSTUPKU PRODAJE IMOVINE PRODAJNA CENA PLAĆA SE ODJEDNOM.

ČLAN 6.

OVA UREDBA PRIMENJIVAĆE SE NA PRODAJU IMOVINE SUBJEKTA KOJI SE RESTRUKTURIRA U POSTUKU PRIVATIZACIJE, ZA KOJI DO DANA STUPANJA NA SNAGU OVE UREDBE AGENCIJA NIJE DONELA ODLUKU O PRIHVATANJU PROGRAMA RESTRUKTURIRANJA.

ČLAN 7.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDEBroj: 110-00-206/2013-317. maj 2013. godineB e o g r a d

INTERNO

MINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDE

Sekretarijat

B e o g r a d

U prilogu dostavljamo novi tekst Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, sa obrazloženjem, radi davanja internog mišljenja.

Istovremeno povlačimo iz postupaka predlog dostavljen aktom broj 110-00-206/2013-31 od 29. aprila 2013. godine

POMOĆNIK MINISTRA

Mišela Nikolić

Obradio: Aleksandar Voštić

Saglasan: Dušan Vuković

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDEBroj: 110-00-206/2013-317. maj 2013. godineB e o g r a d

REPUBLIČKI SEKRETARIJAT ZA

ZAKONODAVSTVO

B e o g r a d

U prilogu dostavljamo novi tekst Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, sa obrazloženjem, radi davanja mišljenja.

Istovremeno povlačimo iz postupaka predlog dostavljen aktom broj 110-00-206/2013-31 od 29. aprila 2013. godine.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

Obradio: Aleksandar Voštić

Saglasan: Dušan Vuković

Odobrila: Mišela Nikolić, pomoćnik ministra

Odobrio: Aleksandar Ljubić, državni sekretar

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDEBroj: 110-00-206/2013-317. maj 2013. godineB e o g r a d

REPUBLIČKO JAVNO

PRAVOBRANILAŠTVO

B e o g r a d

U prilogu dostavljamo novi tekst Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, sa obrazloženjem, radi davanja mišljenja.

Istovremeno povlačimo iz postupaka predlog dostavljen aktom broj 110-00-206/2013-31 od 29. aprila 2013. godine.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

Obradio: Aleksandar Voštić

Saglasan: Dušan Vuković

Odobrila: Mišela Nikolić, pomoćnik ministra

Odobrio: Aleksandar Ljubić, državni sekretar

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDEBroj: 110-00-206/2013-317. maj 2013. godineB e o g r a d

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA

IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

B e o g r a d

U prilogu dostavljamo novi tekst Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, sa obrazloženjem, radi davanja mišljenja.

Istovremeno povlačimo iz postupaka predlog dostavljen aktom broj 110-00-206/2013-31 od 29. aprila 2013. godine.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

Obradio: Aleksandar Voštić

Saglasan: Dušan Vuković

Odobrila: Mišela Nikolić, pomoćnik ministra

Odobrio: Aleksandar Ljubić, državni sekretar

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDEBroj: 110-00-206/2013-317. maj 2013. godineB e o g r a d

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA I URBANIZMA

B e o g r a d

U prilogu dostavljamo novi tekst Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, sa obrazloženjem, radi davanja mišljenja.

Istovremeno povlačimo iz postupaka predlog dostavljen aktom broj 110-00-206/2013-31 od 29. aprila 2013. godine.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

Obradio: Aleksandar Voštić

Saglasan: Dušan Vuković

Odobrila: Mišela Nikolić, pomoćnik ministra

Odobrio: Aleksandar Ljubić, državni sekretar

[pic]Republika SrbijaMINISTARSTVO FINANSIJA I PRIVREDEBroj: 110-00-206/2013-317. maj 2013. godineB e o g r a d

V L A D A

Generalni sekretarijat

B e o g r a d

U prilogu dostavljamo novi tekst Predloga uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, sa obrazloženjem, usaglašen sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, radi razmatranja i usvajanja na prvoj narednoj sednici.

Istovremeno povlačimo iz postupaka predlog dostavljen aktom broj 110-00-206/2013-31 od 29. aprila 2013. godine.

DRŽAVNI SEKRETAR

Ivica Kojić

Ostavite komentar