Uredba o dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije

Na osnovu člana 20đ Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05, 123/07 i 123/07- dr.zakon) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka,101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU I NAČINU RESTRUKTURIRANjA SUBJEKATA PRIVATIZACIJE

Član 1.

U Uredbi o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 52/05), posle člana 18. dodaju se čl. 18a i 18b koji glase:

„Član 18a

U slučaju prodaje imovine subjekta privatizacije na osnovu prihvaćenog programa privatizacije, iznos prodajne cene kupac može platiti u najviše šest godišnjih rata.

Prva rata iznosi 30% od prodajne cene i plaća se u roku određenom u ugovoru o prodaji, s tim što se preostali iznos prodajne cene deli na pet jednakih godišnjih rata koje se uvećavaju za kamatu obračunatu po EURIBOR + 2%.

Rate se izražavaju u evrima.

Ako je kupac domaće pravno ili fizičko lice, godišnju ratu plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate.

Kada je predmet prodaje državna imovina, ugovorena cena plaća se odjednom.

Član 18b

Kupac imovine subjekta privatizacije obezbeđuje plaćanje godišnjih rata prodajne cene polaganjem prvoklasne bankarske garancije.”

Član 2.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na prodaju imovine subjekta koji se restrukturira u postupku privatizacije za koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nije podneta ponuda za kupovinu imovine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, 23. oktobra 2008. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE-

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

Ivica Dačić

O B R A Z L O Ž E Nj E

I PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 20đ Zakona o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, br. 38/01, 18/03, 45/05 i 123/07) prema kome Vlada Republike Srbije bliže propisuje postupak i način restrukturiranja subjekta privatizacije i u članu 42. stav 1. Zakona o Vladi prema kome Vlada uredbom podrobnije razrađuje odnos uređen zakonom, u skladu sa svrhom i ciljem zakona.

II RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Kriza na svetskom finansijskom tržištu koja se odrazila na kreditni potencijal nekih od vodećih bankrskih grupacija ima za posledicu i poteškoće strateških investitora da plate pun iznos kupoprodajne cene za imovinu odjedanput. Zato je u cilju efikasnosti sprovođenja postupka restrukturiranja, odnosno prodaje imovine u skladu sa programima restrukturiranja, potrebno da se Uredba o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije dopuni i omogući plaćanje ugovorene cene na rate.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

I POJEDINAČNIH REŠENjA

Uz član 1.

U Uredbi o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije („Službeni glasnik RS”, broj 52/2005) posle člana 18. dodaju se novi čl. 18a i 18b.

Članom 18a predviđeno je da se u slučaju prodaje imovine subjekta rivatizacije na osnovu prihvaćenog programa privatizacije, iznos prodajne cene kupac može platiti u najviše šest godišnjih rata. Ovo pravilo važi i za domaće i strano, kako pravno tako i fizičko lice.

Prva rata je limitirana i ona iznosi 30% od prodajne cene. Ovaj iznos plaća se u roku određenom u ugovoru o prodaji, s tim što se preostali iznos prodajne cene deli na pet jednakih godišnjih rata.

Rate se izražavaju u evrima, s tim što se svaka godišnja rata plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dospeća rate. Rate se takođe uvećavaju za pripadajuću kamatu.

Pripadajuća kamata obračunava se po EURIBOR + 2%.

S obzirom da se ugovorena cena plaća na rate, kupac je dužan da obezbedi plaćanje ugovorene cene. Kupac imovine subjekta privatizacije obezbeđuje plaćanje godišnjih rata prodajne cene polaganjem prvoklasne bankarske garancije.

Uz član 2.

Član 2. Uredbe predstavlja prelaznu i završnu normu kojo se uređuje na koje pravne situacije se primenjuje dopuna uredbe odnosno član 18 a i 18 b.

Odredbe ove uredbe primenjuju se na subjekt koji se restrukturira u postupku privatizacije za koji do dana stupanja na snagu ove uredbe nije izrađen program restrukturiranja.

Uz član 3.

Ovim članom se uređuje stupanje na snagu Uredbe. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

IV POTREBNA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

V RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE STUPANjE NA SNAGU

PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLjIVANjA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Neophodno je da uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, imajući u vidu rok za sprovođenje privatizacije društvenog kapitala i predviđene pravne posledice za subjekte privatizacije koji posluju društvenim kapitalom, a koji se ne privatizuju u tom roku, pa je neophodno da u cilju efikasnosti u sprovođenju postupka restrukturiranja, Uredba o dopunama Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekata privatizacije, stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

VI Pregled odredaba uredbe koje se dopunjuju

ČLAN 18A

U SLUČAJU PRODAJE IMOVINE SUBJEKTA PRIVATIZACIJE NA OSNOVU PRIHVAĆENOG PROGRAMA PRIVATIZACIJE, IZNOS PRODAJNE CENE KUPAC MOŽE PLATITI U NAJVIŠE ŠEST GODIŠNjIH RATA.

PRVA RATA IZNOSI 30% OD PRODAJNE CENE I PLAĆA SE U ROKU ODREĐENOM U UGOVORU O PRODAJI, S TIM ŠTO SE PREOSTALI IZNOS PRODAJNE CENE DELI NA PET JEDNAKIH GODIŠNjIH RATA KOJE SE UVEĆAVAJU ZA KAMATU OBRAČUNATU PO EURIBOR + 2%.

RATE SE IZRAŽAVAJU U EVRIMA.

AKO JE KUPAC DOMAĆE PRAVNO ILI FIZIČKO LICE, GODIŠNjU RATU PLAĆA U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO SREDNjEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE NA DAN DOSPEĆA RATE.

KADA JE PREDMET PRODAJE DRŽAVNI KAPITAL, ODNOSNO IMOVINA, UGOVORENA CENA PLAĆA SE ODJEDNOM.

ČLAN 18B

KUPAC IMOVINE SUBJEKTA PRIVATIZACIJE OBEZBEđUJE PLAćANJE GODIšNJIH RATA PRODAJNE CENE POLAGANJEM PRVOKLASNE BANKARSKE GARANCIJE.

ČLAN 2.

ODREDBE OVE UREDBE PRIMENjUJU SE NA PRODAJU IMOVINE SUBJEKTA KOJI SE RESTRUKTURIRA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE ZA KOJI DO DANA STUPANjA NA SNAGU OVE UREDBE NIJE PODNETA PONUDA ZA KUPOVINU IMOVINE.

ČLAN 3.

OVA UREDBA STUPA NA SNAGU NAREDNOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUžBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”.

Ostavite komentar