Uredba o proglašenju Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja”

Na osnovu člana 41a stav 2. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik RS” br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O PROGLAŠENJU SPECIJALNOG REZERVATA PRIRODE

„RITOVI DONJEG POTISJA”

Član 1.

Područje starih meandara i vlažnih ritskih kompleksa reke Tise koje se nalazi sa leve i desne strane toka ove reke u Vojvodini, na severnom delu Srbije, proglašava se zaštićenim područjem I kategorije, od međunarodnog, nacionalnog i izuzetnog značaja, kao Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja” (u daljem tekstu: Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja”).

Član 2.

Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja” stavlja se pod zaštitu radi očuvanja orografskih, hidroloških i bioloških vrednosti, osam starih meandara, depresija i bara u plavnom delu Tise, zajednice ritova stare šume bele vrbe i crne i bele topole, 45 vrsta fitoplanktona, 203 biljnih taksona sa najznačajnijom akvatičnom vegetacijom (zajednice vodenog oraška i zajednice belog i žutog lokvanja), močvarna i semiakvatička područja (zajednice trske i zajednica rogoza), vegetacija vlažnih livada i pašnjaka (zajednice sita i konjskog bosiljka), slatinska i stepska vegetacija (zajednice hajdučke trave i vijuka), vrsta insekta Tiski cvet predstalja retku i ugroženu vrstu južne i centralne Evrope, 36 vrsta riba (zlatni karaš, linjak,čikov), 7 vrsta gmizavaca (barska kornjača, belouška), 10 vodozemaca (podunavski mrmoljak, kreketuša), 177 vrsta ptica od 91 su gnezdarice (bela čaplja, crna roda, mali detlić, belorepan) i retke vrste sisara (vidra i divlja mačka) od nacionalnog i međunarodnog značaja.

Član 3.

Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja” nalazi se na teritoriji opštine Titel – KO Mošorin (582 ha 51 a 71 m2); opštine Žabalj – KO Žabalj (413 ha 31 a 50 m2), KO Čurug (372 ha 42 a 52 m2), KO Đurđevo (78 ha 33 a 22 m2); opština Novi Bečej– KO Kumane (25 ha 77 a 74 m2) i opštine Zrenjanin – KO Srpski Aradac (496 ha 29 a 98 m2), KO Srpski Elemir (382 ha 24 a 66 m2), KO Slovački Aradac (64 ha 64 a 51 m2), KO Taraš I (230 ha 47 a 87 m2) i KO Mužlja (364 ha 62 a 92 m2), ukupne površine 3.010,67 ha od čega je 2873,08 ha (95,43 %) u državnoj svojini, 4,30 ha (0,14 %) u društvenoj svojini i 133,29 ha (4,43 %) u privatnoj svojini.

Opis granice i grafički prikaz Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” dati su u prilozima, koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo.

Član 4.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” utvrđuju se režimi zaštite II i III stepena:

U režimu zaštite II stepena, ukupne površine 954,92 ha, odnosno (32 %) utvrđuje se 14 zasebnih celina:

1) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Vrbak;

2) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Carske zemlje;

3) Lokalitet: Velika provala;

4) Lokalitet: Autohtone plavne šume, vlažna i močvarna livada na lokalitetu Svinjski jaroš;

5) Lokalitet: Autohtone plavne šume iznad ušća Jegričke;

6) Lokalitet: Mrtvaja Vrbica;

7) Lokalitet: Autohtone plavne šume, vlažne livade na lokalitetu Vranjačka Tonja;

8) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Bečkerečka ada;

9) Lokalitet: Stanište larvi Tiskog cveta;

10) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Jegmeč;

11) Lokalitet: Stanište jezičastog ljutića;

12) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Aradački Ajlaš;

13) Lokalitet: Autohtone plavne šume između Aradačkog Ajlaša i Komonja;

14) Lokalitet: Mrtvaja Komonj i autohtone plavne šume na lokalitetu Tonja, Velika i Mala Krasnica.

Režim zaštite III stepena, utvrđuje se na površini od 2.055,75 ha, odnosno (68 %) područja Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja”.

Na području Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” utvrđuje se i zaštitna zona od 4.165,39 ha.

Član 5.

Na celom području Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” utvrđuju se mere zaštite:

primena aktivnih i interventnih mera, planskih aktivnosti na zaštiti staništa i vrsta, kao i poboljšanju kvaliteta vode i stanja ekosistema;

uspostavljanje monitoringa sa prioritetom praćenja stanja strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta;

reintrodukcija autohtonih biljnih i životinjskih vrsta;

naučnoistraživački i obrazovni rad;

prohodnost obale za sitne životinje;

unapređenje stanja, održavanje i revitalizacija vlažnih, šumskih, stepskih i slatinskih staništa;

uspostavljanje pojasa zaštitnog zelenila prema poljoprivrednim površinama i vikend zonama duž mrtvaja, kao i duž obale Tise, primenom autohtonih vrsta;

definisanje vodnog režima u skladu sa potrebama strogo zaštićenih i zaštićenih vrsta i očuvanja prirodnih vrednosti u skladu sa hidrološkim prilikama svake mrtvaje u branjenom delu Tise pojedinačno;

održavanje godišnjeg oscilovanja vodostaja mrtvaja u branjenom delu Tise od najmanje 50 cm, sa minimalnim vodostajem u letnje-jesenjem periodu/tokom vegetacionog perioda;

jasno definisanje količina vode koju korisnik može koristiti za navodnjavanje iz mrtvaja u određenom vremenu (za vegetacioni i vanvegetacioni period godine) obezbeđujući minimalni održivi režim u skladu sa vodnim bilansom;

odgovarajuće povezivanje mrtvaja u nebranjenom delu sa Tisom;

suzbijanje invazivnih i gradacije štetnih vrsta primenom mehaničkih, bioloških i biotehničkih, kao i hemijskih sredstava u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode;

nega i obnova šumske vegetacije favorizovanjem prirodne i mozaične obnove šuma, ostavljanje pojedinačnih izvaljenih i suvih stabala;

ostavljanje najmanje pet stabala autohtonih vrsta po hektaru u procesu obnove šuma;

uspostavljanje semenskih sastojina autohtonih vrsta drveća;

kontrolisano košenje trske i redovno odnošenje biomase prilikom košenja i/ili seče;

spašavanje riba sa poplavljenog područja;

izlovljavanje alohtonih vrsta riba;

očuvanje kontinuiteta visokog zelenila nebranjenog dela uz Tisu i kontinuiteta travnih površina uz nasip;

unapređivanje postojećih i formiranje novih ekoloških koridora prema susednim područjima u sastavu ekološke mreže;

podsticanje tradicionalnih oblika korišćenja prostora;

edukacija korisnika prostora radi usklađivanja njihove aktivnosti sa potrebama očuvanja prirodnih vrednosti;

prostorno i sezonski ograničena prezentacija prirodnih i kulturnih vrednosti;

razvoj eko, etno, ribolovnog i lovnog turizma i uređenje punktova za potrebe prezentacije zaštićenog područja, edukacije, turizma i rekreacije;

obeležavanje edukativnih staza za prikazivanje prirodnih vrednosti;

planske aktivnosti i interventne mere na poboljšanju kvaliteta vode i stanja ekosistema po usvojenim programima i u skladu sa očuvanjem prirodnih vrednosti prostora.

Na celom području Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” zabranjuje se:

sprovođenje radova i aktivnosti koji mogu imati nepovoljan uticaj na geomorfološke, hidrološke i pedološke karakteristike, živi svet, životnu sredinu, ekološki integritet i estetska obeležja predela;

unošenje invazivnih biljnih i životinjskih vrsta i obnova i širenje zasada invazivnih drvenastih vrsta;

neplansko sakupljanje i uništavanje divljih vrsta;

povećanje rascepkanosti (fragmentacije) staništa stvaranjem novih ili jačanjem efekata postojećih barijera;

paljenje trske;

pošumljavanje vlažnih livada, depresija, bara i pašnjaka, kao i povećanje površina pod hibridnim topolama;

ispuštanje neprečišćenih otpadnih voda, kao i voda ispod kvaliteta koji odgovara β-mezosaprobnoj klasi;

ugrožavanje minimalnog održivog vodnog režima prilikom korišćenja vode iz mrtvaja u branjenom delu Tise;

nagla promena nivoa vode u periodu od 15. marta do 15. septembra na mrtvajama u branjenom delu Tise;

seča starih reprezentativnih jedinki autohtonih vrsta drveća;

neplanska seča i oštećivanje šumskog drveća, zamena sastojina i grupacija autohtonih vrsta drveća alohtonim;

čista seča autohtonih šumskih sastojina;

ribolov i druge aktivnosti koje ometaju mrest, razvoj i kretanje riba u mrtvajama u nebranjenom delu Tise;

pregrađivanje vodenih migratornih pravaca riba;

privredni ribolov;

lov na otvorenim vodenim površinama;

prskanje odraslih komaraca u periodu rojenja (parenja) Tiskog cveta u nebranjenom pojasu Tise;

hemijsko i fizičko zagađivanje, otvaranje deponija, odlaganje i skladištenje opasnih materija i sprovođenje aktivnosti koje predstavljaju potencijalnu opasnost za ugrožavanje kvaliteta životne sredine;

parkiranje, servisiranje i održavanje mehanizacije.

Na celom području Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” ograničava se:

promena morfologije terena (raskopavanje i nasipanje obala i sl.) na radove na poboljšanju hidroloških i ekoloških uslova mrtvaja;

čišćenje i produbljivanje vodotoka na prostorno i vremenski ograničeno u skladu sa prirodnim vrednostima;

upotreba vanbrodskih motora na mrtvajama u branjenom delu Tise na motore na elektro pogon, osim za potrebe upravljača (postojeće čamce koji nisu u skladu sa ovom merom zameniti u roku od pet godina od dana proglašenja zaštite);

košenje, ispaša i seča trske, uklanjanje vodene i močvarne vegetacije na planske aktivnosti očuvanja i unapređenja staništa;

krčenje mladih vrbaka generativnog porekla (malata) na potrebe revitalizacije vlažnih staništa;

gazdovanje klonskim topolama i drugim alohtonim vrstama na ukupnu površinu ne veću od postojeće;

sađenje i obnova alohtonih vrsta i klonova topola na udaljenost veću od 30 m od ruba šumskih čistina (mrtvaja, depresija, bara, vlažnih livada), kao i od obale reke Tise;

upotreba pesticida na udaljenost veću od 50 m od katastarskih parcela mrtvaja;

lov u periodu od 15. avgusta do 15. marta;

promena namene površina (zemljišta) i kulture na promenu u smeru smanjenja intenziteta korišćenja prostora (prevođenje obradivih površina slabijeg boniteta u pašnjake i sl), formiranja zaštitnog pojasa i u svrhu revitalizacije staništa;

izgradnja infrastrukture na prostor namenjen za razvoj turizma i potrebe upravljanja;

izgradnja nadzemnih vodova na izgradnju u okvirima postojećih objekata infrastrukture;

izgradnja električnih vodova niskog i srednjeg napona na vodove koji su izgrađeni primenom posebnih tehničko-tehnoloških rešenja koja sprečavaju koliziju i elektrokuciju ptica;

uređenje obale na područje kupališta i ribolovnih mesta kojima se ne narušavaju prirodne vrednosti;

asfaltiranje postojećih puteva na način da se u smesu asfalta ubaci svetli šljunak ili oboje bele mat pruge po njemu.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena utvrđuju se sledeće mere očuvanja i unapređenja:

postavljanje veštačkih duplji, ostrvaca i hranilišta za strogo zaštićene i zaštićene vrste,

očuvanje prirodne vegetacije u zoni od oko 300 m od starih stabala autohtonih vrsta drveća.

Na površinama na kojima je utvrđen režim zaštite II stepena zabranjuje se:

1) sprovođenje regulacionih radova i vađenje gline u obalskom delu reke Tise na lokalitetima razvoja larvi tiskog cveta;

2) obrada zemljišta, meliorativni radovi na prirodnim travnim staništima i uklanjanje travnog pokrivača sa slojem zemljišta.

1) ribolov na rekreativni, i to na lokacije izvan staništa larvi tiskog cveta;

2) obnova šuma i formacija autohtonih vrsta drveća na grupimičnu.

1) usmeravanje sukcesije prirodne vegetacije putem kontrolisane ispaše i košenja travnih staništa;

2) zamena zasada klonskih topola i drugih alohtonih vrsta drveća autohtonim najkasnije po isteku ophodnje;

3) određivanje i uređenje prostora za turističke i sportsko-rekreativne aktivnosti;

4) sanacija i rekonstrukcija hidrotehničkih objekata sa ciljem poboljšanja hidroekoloških uslova mrtvaja.

Na površinama na kojima je utvrđena zaštitna zona utvrđuju se mere očuvanja i unapređenja:

1) unapređivanje postojećih i formiranje novih ekoloških koridora prema susednim zaštićenim područjima;

2) podizanje poljozaštitnih pojaseva.

1) izvođenje radova koji negativno utiču na hidrološki režim prirodnog dobra ili na kvalitet vode vlažnih staništa unutar zaštićenog područja;

2) formiranje građevinske zone i izgradnja objekata izvan građevinskog područja;

3) podizanje industrijskih objekata, prerađivačkih pogona, turističkih i drugih sadržaja kao i izvođenje radova koji narušavaju ekološki ili vizuelni integritet područja ili su potencijalni izvori povišenog nivoa buke, vibracija i/ili uznemiravanja živog sveta osvetljavanjem;

4) izgradnja vetrogeneratora;

5) izgradnja veštačkih jezera i ribnjaka u slivnom području mrtvaja;

6) usitnjavanje katastarskih parcela ispod 0,2 ha;

7) privremeno i trajno odlaganje svih vrsta otpadnih materija, kao i transport opasnog otpada.

upotreba materijala za izgradnju objekata na obali Tise na one što grublje teksture i što svetlijih boja;

vađenje peska, na potrebe revitalizacije i na održavanje plovnosti puta;

izgradnja privezišta, na planski utvrđenu lokaciju i kapacitet za potrebe organizovanog privezivanja čamaca korisnika prostora;

izgradnja dalekovodnih objekata i infrastrukture tako da se nosači izolatora izoluju plastičnim navlakama i postavljaju na nosače u položaju naniže, a žice obeležavaju na upadljiv način;

jasno definisanje količina vode koju korisnik može koristiti za navodnjavanje iz mrtvaja u određenom vremenu (za vegetacioni i vanvegetacioni period godine) obezbeđujući minimalni održivi režim u skladu sa vodnim bilansom;

kampovanje i postavljanje mobilijara i objekata za kampovanje na za tu svrhu predviđene, naznačene i uređene prostore;

izgradnja hotelskih objekata, na one koji ispunjavaju neki od važećih sertifikata kvaliteta iz oblasti zaštite životne sredine;

asfaltiranje postojećih puteva tako da se u smesu asfalta ubaci svetli šljunak ili oboje bele mat pruge po njemu.

Član 6.

Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja” poverava se na upravljanje JP „Rezervati prirode Zrenjanina” sa sedištem u Zrenjaninu (u daljem tekstu: upravljač).

Član 7.

U obavljanju zakonom utvrđenih poslova upravljanja zaštićenim područjem, upravljač je ovlašćen i dužan naročito da: se stara o zaštićenom područjem na način koji omogućava da se u potpunosti sprovedu propisane mere i aktivnosti zaštite (režim zaštite) u cilju očuvanja i unapređenja zaštićenog područja; vrši obeležavanje zaštićenog područja; donese plan upravljanja; donese akt o unutrašnjem redu; obezbeđuje čuvarsku službu, u slučaju nastalih promena koje mogu uništiti ili narušiti osnovnu vrednost zaštićenog području obaveštava Pokrajinski zavod za zaštitu prirode; obezbeđuje uslove za sprovođenje naučnoistraživačkih, obrazovnih, informativno-propagandnih i drugih aktivnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita prirode; obezbeđuje finansijska sredstva iz sopstvenih prihoda i iz naknada za korišćenje zaštićenog područja, kao i drugih izvora utvrđenih zakonom; obraća se nadležnim organima radi obezbeđivanja sredstava iz opštinskog i republičkog budžeta i drugih izvora prihoda.

Upravljač je dužan da izvrši upis delatnosti upravljanja zaštićenim područjem u skladu sa propisima kojima se uređuje klasifikacija delatnosti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 8.

Očuvanje, unapređenje, održivo korišćenje prikazivanje prirodnih i drugih vrednosti područja Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” sprovodi se prema planu upravljanja koji donosi upravljač na period od deset godina (u daljem tekstu: Plan upravljanja), sa sadržinom i na način propisan zakonom kojim se uređuje zaštita prirode.

Plan upravljanja sadrži preventivne mere zaštite od požara u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita od požara i propisima donetim na osnovu tog zakona.

Plan upravljanja upravljač donosi i dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine (u daljem tekstu: Ministarstvo) u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U postupku davanja saglasnosti na Plan upravljanja, Ministarstvo pribavlja mišljenja ministarstava nadležnih za poslove nauke, prosvete, kulture, rudarstva i energetike, privrede, građevine, saobraćaja i prostornog planiranja, turizma i finansija.

Upravljač je dužan da jednom u tri godine analizira sprovođenje Plana upravljanja i ostvarene rezultate i po potrebi izvrši njegovu reviziju.

Do donošenja Plana upravljanja, upravljač će vršiti poslove na osnovu godišnjeg programa upravljanja koji donosi i dostavlja Ministarstvu na saglasnost u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Godišnji program upravljanja iz stava 6. ovog člana sadrži naročito: sažet prikaz prirodnih i drugih vrednosti zaštićenog područja, ciljeve zaštite i održivog korišćenja, mogućnosti i ograničenja za njihovo ostvarivanje; detaljan prikaz godišnjih zadataka na čuvanju, održavanju, unapređenju, prikazivanju i održivom korišćenju zaštićenog područja za potrebe nauke, obrazovanja, rekreacije i turizma i ukupnog socio-ekonomskog razvoja; prikaz konkretnih poslova na izradi i donošenju upravljačkih dokumenata, prvenstveno Plana upravljanja, akta o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi i akta o naknadi za korišćenje zaštićenog područja; prikaz zadataka na obeležavanju zaštićenog područja, zasnivanju informacionog sistema i protivpožarnoj zaštiti; prikaz subjekata i organizacionih i materijalnih uslova za izvršenja programa, visine i izvora potrebnih finansijskih sredstava.

Član 9.

Upravljač je dužan da obezbedi sprovođenje režima zaštite, odnosno unutrašnji red i čuvanje zaštićenog područja u skladu sa pravilnikom o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi koji donosi uz saglasnost Ministarstva u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

U okviru sadržine propisane zakonom kojim se uređuje zaštita prirode, pravilnikom iz stava 1. ovog člana bliže se utvrđuju zabranjeni radovi i aktivnosti, kao i pravila i uslovi obavljanja radova i aktivnosti koji su dopušteni na području Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja”.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 10.

Upravljač je dužan da na propisan način obeleži Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja” i njegove spoljne granice, najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 11.

Upravljač je dužan da zasnuje digitalnu bazu podataka, odnosno geografski informacioni sistem o prirodnim i stvorenim vrednostima, nepokretnostima, aktivnostima i drugim podacima od značaja za upravljanje Specijalnim rezervatom prirode „Ritovi donjeg Potisja”, u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Upravljač donosi i dostavlja Ministarstvu na saglasnost akt o naknadi za korišćenje zaštićenog područja u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 13.

Sredstva za sprovođenje Plana upravljanja, obezbeđuju se iz budžeta Republike Srbije, od naknade za korišćenje zaštićenog područja, prihoda ostvarenih obavljanjem delatnosti upravljača i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Član 14.

Planovi uređenja prostora, šumske, lovne, poljoprivredne i druge osnove i programi koji obuhvataju zaštićeno područje Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” usaglasiće se sa Prostornim planom Republike Srbije, Planom upravljanja i režimima zaštite utvrđenim ovom uredbom.

Član 15.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku

Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Područje predviđeno za zaštitu Specijalog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja” nalazi se na dve odvojene prostorne celine – desna strana reke Tise i leva strana reke Tise.

Ova prostorna celina obuhvata dva odvojena područja. Početna tačka opisa granica zaštite prvog područja je međna tačka na graničnoj liniji parcele reke Tise parcele 14738/1, KO Čurug, opština Žabalj, udaljena 95 m na severozapad od poligonske tačke br. 1548. Granica ide na jugoistok graničnom linijom reke Tise, do međne tačke sa KO Kumane, opština Novi Bečej. Nastavlja na jugoistok graničnom linijom reke Tise parcele 8119, KO Kumane do međne tačke sa KO Čurug. Nastavlja na jugoistok graničnom linijom reke Tise, parcele 14739, KO Čurug do međne tačke sa KO Taraš I, opština Zrenjanin. Nastavlja na jugoistok graničnom linijom parcele 1419 (reka Tisa) KO Taraš I do severoistočne međne tačke parcele 519. Nastavlja na jugoistok graničnom linijom reke Tise u dužini od 650 m. Lomi se na severoistok, ulazeći u parcelu 1419 u dužini od 20 m, skreće na jugoistok idući paralelno od granične linije reke Tise na odstojanju od 20 m i dužinu od 340 m, gde skreće na jugozapad do granične linije parcele reke. Lomi se na jugoistok graničnom linijom parcele reke do međne tačke sa KO Žabalj, opština Žabalj. Granica ide na jug graničnom linijom parcele 11093, KO Žabalj (reka Tisa) do tačke na graničnoj liniji naspram poligonske tačke br. 1034. Lomi se na istok, ulazi u parcelu reke u dužini od 20 m, lomi se na jug idući paralelno sa graničnom linijom parcele reke na odstojanju od 20 m u dužini od 245 m, gde skreće na zapad do granične linije parcele reke. Granica zaštite ide na jugozapad, prateći graničnu liniju parcele reke do severoistočne međne tačke parcele 10582/5. Lomi se na zapad severnom granicom parcele 10582/5, skreće na sever istočnom granicom parcele 10583 u dužini od 20 m gde se lomi na istok, preseca parcelu 10583 do zapadne granične linije iste parcele. Granica skreće na jug, zapadnom granicom parcela 10583, 10585, lomi se na istok, južnom granicom parcela 10585, 10584, skreće na jugozapad, severozapadnom granicom parcela 10582/5, 10582/6 do jugozapadne međe tačke parcele 10582/6. Nastavlja na jug, idući na odstojanju od 50 m od granične linije reke Tise, pri tom presecajući parcelu 10582/1 do severne granične linije parcele 10540. Skreće na zapad, severnom graničnom linijom parcele 10540 do parcele 10575. Lomi se na severoistok jugoistočnom granicom parcele 10575 u dužini od 70 m gde skreće na severozapad, preseca istu parcelu i lomi se na severoistok graničnom linijom iste parcele, do parcele 10739. U istom pravcu preseca istu parcelu do njene severne granične linije. Skreće na istok, do parcele 10628. Granica ide na severoistok, severozapadnom graničnom linijom parcele 10628 do naspram jugozapadne međne tačke parcele 10694. Lomi se na sever, preseca parcelu 10636 i nastvalja zapadnom graničnom linijom parcela 10634, 10630, 10631 do međne tačke sa KO Taraš I, opština Zrenjanin. Granica ide na severozapad zapadnom granicom parcele 1360/3 do severozapadne međne tačke parcele 1372. Skreće na sever, preseca parcelu 1360/3 i nastavlja istočnom međnom linijom parcele 1359/3 do njene severoistočne međne tačke. Lomi se na zapad severnom graničnom linijom parcele 1358 do jugozapadne međne tačke parcele 945. Skreće na sever zapadnom granicom parcele 945 do parcele 1346. Lomi se na zapad, severozapad, južnom odnosno zapadnom graničnom linijom parcele 1346, obuhvata parcelu 1421 i nastavlja na istok, severnom graničnom linijom parcele 1346 do parcele 1350. Skreće na severozapad, jugozapadnom granicom parcela 1350, 1348, 1347/2 do međne tačke sa KO Čurug, opština Žabalj. Granica ide na zapad granicom dveju katastarskih opština do tromeđe parcela 9728, 14755, K.O. Čurug međnog kamena sa KO Taraš I. Granica ide na sever, zapadnom granicom parcela 14755, 14801, 14799, 14796, na sever, južnom granicom parcele 14796, na severozapad, zapadnom granicom iste parcele, zapadnom granicom parcele 14789 do tačke na graničnoj liniji parcele 14789 udaljene 105 m od jugoistočne međne tačke parcele 8859. Granica se lomi na severoistok, preseca parcelu 14789 zajedničkom graničnom linijom parcela 14759 i 14760, preseca parcele 14753/2, 14756/2, 14729, 14738/2 do početne tačke opisa granice zaštite.

Napomena: iz obuhvata granice zaštite izostavlja se područje u KO Taraš I, opština Zrenjanin. Početna tačka opisa granice ovog područja je severozapadna međna tačka parcele 819/2. Granica ide na jug istočnom granicom parcela 1346, 684, na zapad južnom granicom parcela 684, 1346, na jug istočnom granicom parcele 1346, na istok severnom granicom iste parcele do severoistočne međne tačke parcele 520. Skreće na severozapad jugozapadnom graničnom linijom parcele 1355 do početne tačke opisa granice ovog područja.

Početna tačka opisa granice zaštite drugog područja je tromeđa parcela 10540, 10591 i 11093 (reka Tisa) KO Žabalj, opština Žabalj. Granica zaštite ide na jug graničnom linijom parcele 11093 (reka Tisa), KO Žabalj, do međne tačke sa KO Mošorin, opština Žabalj. Granica ide na jugoistok graničnom linijom parcele 4122 (reka Tisa) KO Mošorin, graničnom linijom parcela 4123 (reka Tisa), 4124 (reka Tisa) do međne tačke sa KO Mužlja, opština Zrenjanin. Granica ide na jugozapad, graničnom linijom parcele 2515 (reka Tisa) do međne tačke sa KO Mošorin. Nastavlja na jug, graničnom linijom parcele 4125 (reka Tisa) KO Mošorin do tačke naspram jugoistočne međne tačke parcele 2781, lomi se na zapad, preseca parcelu 2357 do pomenute međne tačke. Skreće na severozapad zapadnom međnom linijom parcela 2357, 2358, 4331, 4329, u pravcu severoistoka ide severozapadnom međnom linijom parcela 4144, 4222 do međne tačke sa KO Đurđevo, opština Žabalj. Nastavlja na sever, zapadnom međnom linijom parcele 9726 KO Đurđevo, zapadnom međnom linijom parcele 9728 do međne tačke sa KO Mošorin. Nastavlja na sever, zapadnom graničnom linijom parcele 4221 do njene krajnje severozapadne međne tačke. Skreće na severoistok zapadnom granicom parcela 4221, 2066 do parcele 4171. Lomi se na sevrozapad, južnom graničnom linijom parcele 4171, skreće na zapad, južnom granicom parcele 4169 do međne tačke sa KO Đurđevo. Nastavlja na jugozapad, jugoistočnom međnom linijom parcele 9732, KO Đurđevo, na sever, zapadnom međnom linijom iste parcele do parcele 9402. Skreće na severozapad, graničnom linijom parcele 9402 do međne tačke sa KO Žabalj. Granica ide na sever, zapadnom međnom linijom parcele 10616, 10615, 10602, lomi se na istok pa na severoistok, severnom, odnosno zapadnom međnom linijom parcela 10602, skreće na severozapad, jugozapadnom međnom linijom parcele 10594 do severoistočne međne tačke parcele 7707. Skreće na severoistok, preseca parcele 10594, 10593, 10592 do severoistočne međne tačke parcele 10592, lomi se na istok, preseca parcelu 10590 do njene istočne granične linije. Skreće na sever, graničnom linijom parcele 10591, u pravcu severa preseca istu parcelu i skreće na istok, severnom međnom linijom parcele 10591 do početne tačke opisa granica zaštite drugog područja.

Napomena: Iz obuhvata granice zaštite izostavlja se područje u KO Žabalj, opština Žabalj. Početna tačka ovog područja je severozapadna međna tačka parcele 10608, KO Žabalj. Granica ide na jugozapad, južnom granicom parcele 10614, na jug, istočnom međnom linijom iste parcele na istok severnom granicom iste parcele do severoistočne međne tačke parcele 10456. Granica skreće na severozapad, zajedničkom granicom parcela 10456 i 10612, zajedničkom granicom parcela 10455 i 10609, jugozapadnom granicom parcele 10608 do početne tačke opisa granice područja koje se izostavlja iz zaštite.

Prostorna celina „Leva strana reke Tise” sastoji se iz tri odvojena područja. Početna tačka opisa granice zaštite prvog područja je tromeđa parcela 4918, 4916 i 4451 KO Srpski Elemir, opština Zrenjanin. Granica zaštite ide na jugoistok istočnom granicom parcele 4451 do njene krajnje jugoistočne međne tačke. Granica skreće na zapad, južnom granicom parcela 4451, 4448/1, 4454/6, preseca parcelu 4454/4 južnom granicom parcela 4458, 10770/1, 10769/9, 10769/8, 10769/7. Skreće na sever zapadnom granicom parcela 10769/7, 10769/4, 10768/49, 10768/48, 10768/47, 10768/46, 10768/45, 10768/44, 10768/43, 10768/42, 10768/41, 10768/40, 10768/39, 10768/38, 10768/37, 10768/36, 10768/35, lomi se na severoistok severnom granicom parcela 10768/35, 10768/34, 10768/33, 10768/32, 10768/31, 10768/30, 10768/29, 10768/28, 10768/27, 10768/26, 10768/25, 10768/24, 10768/23, 10768/22, 10768/21, 10768/20, 10768/19, 10768/18, 10768/17, 10768/16, 10768/15, 10768/14, 10768/13, 10768/12, 10768/11, 10768/10, 10768/9, 10768/8, 10768/7, 10768/6, 10768/5, 10768/4, 10768/3, 10768/2, 10768/1, 10767/15, 10767/14, 10767/13, 10767/12, 10767/11, 10767/10, 10767/9, 10767/8, 10767/7, 10767/6, 10767/5, 10767/4, 10767/3, 10767/2, 10767/1, lomi se na sever, zapadnom granicom parcela 10765/16, 10761/56, 4441, 4442/1, 4442/10, 4442/2, lomi se na severoistok graničnom linijom parcele 4442/3, 4449, preseca parcelu 4451 do početne tačke opisa granice zaštite prvog područja.

Početna tačka opisa granice zaštite drugog područja je severozapadna međna tačka parcele 4439/17, KO Srpski Elemir, opština Zrenjanin. Granica zaštite ide na istok, severnom granicom iste parcele u dužinu od 50 m, gde se lomi na jug, pri tom presecajući parcele od 4439/17 – 4439/49. Lomi se na zapad, južnom granicom parcele 4439/49 idući zapadnom graničnom linijom parcela od 4439/49 do 4439/14 do početne tačke opisa granica zaštite drugog područja.

Početna tačka opisa granice zaštite trećeg područja je severoistočna međna tačka parcele 4492 KO Srpski Elemir, opština Zrenjanin. Granica zaštite ide na jugoistok, severnom granicom parcela 4492, 4494, 4508/16, 4509/16, 4510/16, 4510/15, do njene severoistočne međne tačke. Lomi se na jug istočnom graničnom linijom parcela 4510/15, 4510/14, 4510/13, 4510/12, 4510/11, 4510/10, 4510/9, 4510/8, 4510/7, 4510/6, 4510/5, 4510/4, 4510/3, 4510/2, 4510/1, skreće na zapad, južnom međnom linijom parcela 4510/1, 4509/1, 4508/1 do parcele 4494. Lomi se na jugoistok, istočnom granicom parcele 4494 do međne tačke sa KO Srpski Aradac, opština Zrenjanin. Granica ide na jug, istočnom granicom parcele 6017 KO Srpski Aradac do međne tačke sa KO Slovački Aradac. Nastavlja na jugoistok, istočnom graničnom linijom parcele 63377 KO Slovački Aradac, do međne tačke sa KO Mužlja. U pravcu juga ide istočnom granicom parcele 1808 KO Mužlja do jugozapadne međne tačke parcele 1788. Skreće na istok, južnom granicom parcele 1788, preseca parcelu 2654 i skreće na zapad južnom granicom parcela 2654, 2655, jugoistočnom granicom parcela 2656, severnom granicom parcele 2670 do tačke na graničnoj liniji parcele 2670 udaljene 85 m od jugozapadne međne tačke parcele 2457. Pod pravim uglom skreće na jugozapad, preseca parcele 2670, 2516, 1794, 1796, 1808, 1790/1 do parcele 2515 (reka Tisa). Skreće na severozapad idući graničnom linijom parcele reke Tise do međne tačke sa KO Mošorin, opština Titel. Nastavlja na sever granicom parcele 4124 (reka Tisa) KO Mošorin do međne tačke sa KO Slovački Aradac, opština Zrenjanin. Dalje ide na sever granicom dveju katastarskih opština do severozapadne međne tačke parcele 6617, KO Slovački Aradac. Granica zaštite skreće na istok, severnom graničnom linijom parcele 6617 do parcele 6507. Njenom zapadnom granicom ide na jug do međne tačke sa KO Mošorin. Lomi se na istok granicom dveju katastarskih opština do jugoistočne međne tačke parcele 6570/2 KO Slovački Aradac. Granica skreće na sever, zapadnom granicom parcela 6570/1, 6569, lomi se na zapad, severnom granicom parcele 6567, skreće na sever, istočnom granicom parcele 6504 do severozapadne međne tačke parcele 6527. Lomi se na istok severnom granicom iste parcele do jugoistočne međne tačke parcele 6526. Skreće na sever, pa na zapad istočnom granicom parcele 6526, na zapad, severnom granicom parcela 6526, 6525 do parcele 6504. Lomi se na sever, istočnom granicom parcele 6504 do severozapadne međne tačke parcele 6520. Skreće na istok severnom granicom iste parcele do parcele 6568. Skreće na sever, zapadnom granicom parcela 6568, 6381, lomi se na severoistok, severnom granicom parcele 6381 do međne tačke parcele 6379 (reka Tisa). Granica ide na sever, granicom parcele reke do međne tačke sa KO Srpski Aradac. Granica zaštite ide na severozapad graničnom linijom parcele 6046 (reka Tisa) KO Srpski Elemir. Granica skreće na istok, granicom dveju katastarskih opština do parcele 4483 KO Srpski Elemir. Skreće na sever zapadnom granicom parcela 4483, 4479, 4463/1 do parcele 4461 (put). Skreće na severoistok, južnom granicom parcele puta, južnom granicom parcele 4493 do početne tačke opisa granice zaštite.

II Stepen zaštite Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja”

1) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Vrbak.

Nalazi se u opštini Žabalj, KO Čurug. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele: deo 14756/2, deo 14729, 14742, 14764, deo 14736.

2) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Carske zemlje.

Nalazi se u opštini Žabalj, KO Čurug. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele: deo 14771, deo 14737, 14743.

3) Lokalitet: Velika provala.

Nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Taraš I. U ovaj lokalitet ulaze parcele: deo 1346, 948.

4) Lokalitet: Autohtone plavne šume, vlažna i močvarna livada na lokalitetu Svinjski jaroš.

Nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Taraš I. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele: deo 1352, 1353, deo 518.

5) Lokalitet: Autohtone plavne šume iznad ušća Jegričke.

Nalazi se u opštini Žabalj, KO Žabalj. U ovaj lokalitet ulazi parcela: deo 10582/2.

6) Lokalitet: Mrtvaja Vrbica.

Nalazi se u opštini Žabalj, KO Žabalj, KO Đurđevo i opštini Titel, KO Mošorin. U ovaj lokalitet ulaze sledeće pacele: 10607, 10614, 10620 KO Žabalj. Parcela 9399 KO Đurđevo i parcele 2113, 2111, 2109/1 KO Mošorin.

7) Lokalitet: Autohtone plavne šume, vlažne livade na lokalitetu Vranjačka Tonja.

Nalazi se u opštini Žabalj, KO Žabalj, opštini Titel, KO Mošorin. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele: deo 10591, deo 10538, deo 10539 K.O. Žabalj i parcele: deo 2064, deo 2065 KO Mošorin.

8) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Bečkerečka ada.

Nalazi se u opštini Titel, KO Mošorin. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele: deo 2357, deo 2355, 2356 KO Mošorin.

9) Lokalitet: Stanište larvi Tiskog cveta.

Nalazi se na dva odvojena područja. Prvo područje nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Taraš I i obuhvata parcelu: deo 1419 (reka Tisa) KO Taraš I. Drugo područje nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Srpski Elemir. U ovo područje ulaze delovi sledećih parcela: 4439/16 – 4439/49.

10) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Jegmeč Nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Srpski Elemir. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele: 4448/1, 4448/2, 4448/3, 4442/2, 4442/7, 4447/2, 4447/1, 4452/1, 4452/2, 4454/1, 4454/2, 4454/5, 4454/4, 4454/3, 4455, 4453/1, deo 4458/1, 4456, 4457, 4445, 4446, deo 4443, 4444, 4453/2, 4442/6, 4442/8, 4442/11, 10763/1 – 10763/19, 4454/6, 10766/1 – 10766/31, 10767/1 – 10767/15, 10768/1 – 10768/34, 10764/1 – 10764/7, 10765/1 – 10765/9, 10761/29 – 10761/54, 10762/1 – 10762/7, deo 10770/1.

11) Lokalitet: Stanište jezičastog ljutića (Ranunculus lingua).

Nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Srpski Elemir. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele:4508/1 – 4508/14, 4509/1 – 4509/14.

12) Lokalitet: Autohtone plavne šume i mrtvaja na lokalitetu Aradački Ajlaš.

Nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Srpski Elemir i KO Srpski Aradac. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele: deo 4463/1, 4463/2, 4492, 4479/3, 4480/2, 4479/4, 4481/2, 4479/5, 4482/1, 4491, 4483/1, 4483/2, 4483/3, 4484/1 – 4484/40, 4485/1 – 4485/36, 4486/1 – 4486/76, 4487/1 – 4487/45, 4488/1 – 4488/29, 4489/1 – 4489/28, 4490, KO Srpski Elemir, parcele: 5398 – 5416, 5510, 5609, 5613, 5614, 5617/1, 5617/2, 5618/1, 5618/2, 5621, 5622, 5627, 5628/1, 5628/2, 5631, 5632, 5635, 5636, 5638, 5639/2, deo 5640, 5642, 5643, deo 5644, deo 5645, deo 5646, deo 5647, 5649, 5650, 5653, 5654, 5657, 5658, 5661/1, 5661/2, 5662/2, 5663/2, 5664, deo 5665, deo 5666, 5667, 5668, deo 5669, deo 5670, deo 5671, deo 5672, deo 5673, deo 5674/2, 5675/1, 5675/2, deo 5676, 5677 – 5728, deo 5729, deo 5730/2, deo 5731, deo 5732, deo 5733, deo 5734/1, deo 5734/2, deo 5735, deo 5736, deo 5737, 5739, 5740, 5741, 5742/2, deo 5734, deo 5744, deo 5745, deo 5746, deo 5747, deo 5748, deo 5749, deo 5750, deo 5751, deo 5752, deo 5753, deo 5754, deo 5755, deo 5756, 5758 – 5799, 5800/1 – 5800/64, 6012, deo 6013, 6044, 6047/1, 6074/2, 6048 – 6152, 6154, 6155, 6158, 6159, 6162, 6163, 6166, 6167, 6170, 6171, 6174, 6175, 6178, 6179, 6182, 6183, 6186, 6187, 6190,6191, 6194, 6195, 6198, 6199, 6202, 6203, 6206, 6207, 6210, 6211, 6214, 6215, 6218, 6219, 6222, 6223, 6226, 6227, 6230, 6231, 6234, 6235, 6238, 6239, 6242, 6243, 6246, 6247, 6250, 6251, 6254, 6255, 6258, 6259, 6262, 6263, 6266, 6267, 6270, 6271, 6274, 6275, 6278, 6279, 6282, 6283, 6286, 6287, 6290, 6291, 6294, 6295, 6298, 6299, 6302, 6303, 6306, 6307, 6310, 6311, 6314, 6315, 6318, 6319, 6322, 6323, 6326, 6327, 6330, 6331, 6334, 6335, 6338, 6339, 6342, 6343, 6346, 6347, 6350, 6351, 6354, 6355, 6358, 6359, 6362, 6363, 6366, 6367, 6370, 6371, 6374, 6375, 6378, 6379, 6382, 6383, 6386,6387, 6389, 6402, 6403/1, 6403/2, 6404/1, 6404/2, 6407, 6408, 6412, 6413, 6414, 6419, 6420/1, 6420/2, 6421, 6424, 6425, 6431, 6432, 6437, 6438/1, 6438/2, 6444, 6445, 6450, 6451, 6455, 6456, 6460, 6461, 6465, 6466, 6469, 6470, 6480, 6481, 6484, 6485, 6488, 6489, 6492, 6493, 6496, 6497, 6500, 6501, 6519, 6520, 6523,6524, 6527, 6528, 6531, 6532, 6535, 6536, 6539, 6540,6543, 6544, 6547, 6548, 6551, 6552, 6556, 6557, 6560, 6561,6564, 6565, 6568, 6569, 6572, 6573, 6576, 6577, 6580, 6581, 6584/1, 6584/2, 6585, 6588, 6589, 6592, 6593, 6596, 6597, 6600/1, 6600/2, 6601, 6604, 6605, 6608, 6609/1, 6609/2, 6612, 6613, 6616, 6617, 6620, 6622, 6623, 6624, 6627, KO Srpski Aradac.

13) Lokalitet Autohtone plavne šume između Aradačkog Ajlaša i Komonja.

Nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Srpski Aradac i KO Slovački Aradac. U ovaj lokalitet ulaze sledeće parcele: 5801/1, 5801/2, 5802, 5803, 5804, 5805, 5806, 5807, 5808, 5809, 5810, 5811, 5813, 5814, 5815, KO Srpski Aradac. Parcela 6378 KO Slovački Aradac.

14) Lokalitet: Mrtvaja Komonj i autohtone plavne šume na lokalitetu Tonja, Velika i Mala Krasnica.

Nalazi se u opštini Zrenjanin, KO Slovački Aradac i KO Mužlja, opština Titel, KO Mošorin. U ovaj loakalitet ulaze sledeće parcele: deo 6568, deo 6567, 6569, 6570/1, KO Slovači Aradac. Parcele: deo 1790/1, deo 1790/2, deo 1790/3, 1790/4, 1790/5, 1790/6, 1791/1, 1791/2, deo 1793 KO Mužlja. Parcela: 2364 KO Mošorin.

Opis granice Specijalnog rezervata prirode „Ritovi donjeg Potisja”

Početna tačka opisa granice je severozapadna međna tačka parcele 8856, KO Čurug, opština Žabalj. Granica ide ka jugoistoku uz zapadne međne linije parcela 8856, 14872, 14777 i 74875, skreće na istok kod južne međne tačke 8867, nastavlja ka istoku severnom međnom linijom parcele 14876, na kojoj skreće ka jugu kod severoistočne međne tačke parcele 8871. Uz istočnu međnu liniju iste parcele, preseca 14879, 14780 i nastavlja prma jugu istočnom međnom linijom parcele 8881, preseca 14880, 8896, 14783 i 14882, nastavlja zapadnom međnom linijom parcele 8915 i kod njene jugozapadne međne tačke skreće ka istoku, prati južne međne linije parcele 8915, 8916, 8917, na čijoj jugoistočnoj tački skreće ka jugu, preseca 14894, 14784, nastavlja ka jugu uz istočnu međnu liniju parcele 8951, u čijoj jugozapadnoj međnoj tački skreće ka istoku, prati južne međne linije parcela 8950, 8948, 8946, 8945, u čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka jugu, preseca parcelu 14895, nastavlja ka jugu istočnom međnom linijom parcele 8995, preseca 14952, 14787, nastavlja ka jugu zapadnom međnom linijom parcele 9015, u čijoj jugozapadnoj tački skreće ka istoku uz južne međne linije parcela 9015, 9014, 9013, 9012 u čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka jugu, preseca kanal 14789, nastavlja ka jugu uz istočnu međnu liniju parcele 9075, na njenoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka istoku uz južne međne linije parcela 9076, 9077, 9078 i 9079, na čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka jugu, preseca 14955, prati istočnu međnu liniju 9095 do jugozapadne međne tačke parcele 9094, gde skreće ka istoku uz južne međne linije parcela 9094, 9093, 9092, 9091, 9090 i 9089 na čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka jugu, preseca 14959, 14794, nastavlja ka jugu uz istočnu međnu liniju parcele 9170, u čijoj jugoistočnoj tački skreće ka istoku severnom međnom linijom parcele 74960 do jugoistočne međne tačke parcele 9176 gde skreće ka jugu. Granica preseca parcele 74960 i 14795, nastavlja ka jugu uz zapadnu međnu liniju 9208, u čijoj jugozapadnoj međnoj tački skreće ka istoku uz severnu međnu liniju parcele 14964 sve do sredine južne međne linije parcele 9195 gde skreće ka jugu, preseca 14964, nastavlja ka jugu uz istočnu međnu liniju parcele 9337, u čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka istoku, uz severnu međnu liniju parcele 14965, sve do jugoistočne međne tačke parcele 9346 gde skreće ka jugu uz istočne međne linije parcela 9354 i 9382, u čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka istoku, severnom međnom linijom parcele 15003, nastavlja ka istoku sve do jugoistočne međne tačke parcele 9371, skreće ka jugoistoku, preseca 15003, 9542 i parcelu kanala 14799, zatim skreće ka jugu u severozapadnoj međnoj tački parcele 14800, prati njenu zapadnu međnu liniju, preseca 15004, nastavlja ka jugu uz zapadnu međnu liniju parcele 15005 do njene jugozapadne međne tačke gde skreće ka zapadu, do sverozapadne međne tačke parcele kanala 14801, gde skreće ka jugu zapadnom međnom linijom iste parcele sve do istočne međne linije parcele 15010/3 gde ulazi u KO Taraš, opština Zrenjanin. Skreće ka istoku, nastavlja južnom međnom linijom parcele 1361 sve do severozapadne međne tačke parcele 55, gde skreće ka jugu, prati zapadnu međnu liniju iste parcele, preseca 1382, 1362 i 1387. Nastavlja ka jugu zapadnom međnom linijom parcele 176, u čijoj jugozapadnoj međnoj tački skreće ka istoku, prati severnu međnu liniju parcele 1388, do njene severoistočne međne tačke gde skreće ka jugu, prati zapadnu granicu parcele 1389 do njene jugoistočne međne tačke gde skreće ka zapadu, uz severnu međnu liniju parcele 1389, preseca 1364, nastavlja uz severnu međnu liniju parcele 1386 do jugoistočne međne tačke parcele 246, gde skreće ka jugu, preseca 1386, nastavlja ka jugu uz istočnu međnu liniju parcele 307, preseca 1391 nastavlja ka jugu granicom parcela 354 i 356, preseca 1385, nastavlja ka jugu uz istočnu međnu liniju parcele 459, do njene jugozapadne međne tačke gde skreće ka istoku uz severnu međni liniju parcele 1397/2 do njene severoistočne međne tačke gde skreće ka jugu, uz istočnu međnu liniju parcele 851/2, preseca 1376, nastavlja ka jugu uz istočnu međnu granicu 1398 i 890 u čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka istoku, preseca 1401, nastavlja ka istoku uz severnu međnu liniju parcele 1404, do jugoistočne međne tačke parcele 873 gde skreće ka jugu uz zapadnu međnu liniju parcele 1405 do njene jugozapadne međne tačke gde skreće ka istoku, preseca 1374, nastavlja uz severnu međnu liniju parcele 1409, 1408 od njene severoistočne međne tačke gde skreće ka jugu uz zapadne međne linije parcela 1407, 1411 i 1372 u čijoj južnoj međnoj tački skreće ka severoistoku i prati njenu istočnu međnu liniju, preseca parcelu 1414, skreće ka istoku kod jugozapadne međne tačke parcele 957, prati njenu južnu međnu liniju od severoistočne međne tačke parcele 965/1 gde skreće ka jugu, uz zapadnu međnu liniju parcele kanala 1416, preseca 1369 i 1417 i u severoistočnoj međnoj tački parcele 1270 skreće ka istoku prateći južnu međnu liniju parcele 1417, do severoistočne međne tačke parcele 1308 gde skreće ka jugu uz njenu istočnu međnu liniju do njene jugoistočne međne tačke gde skreće ka zapadu uz granicu sa KO Žabalj, opština Žabalj u koju ulazi kod severoistočne međne tačke parcele 6011, nastavlja ka jugu uz istočnu međnu liniju parcela 6011, 10836, 6024, 10838, 6023, 6022, 6021, 6019, u čijoj južnoj tački skreće ka jugozapadu, preseca 10637, 7650/1, u severnoj prelomnoj tački parcele 10840 skreće ka zapadu, prati severnu međnu liniju iste parcele, preseca 10674, skreće ka jugu u severoistočnoj međnoj tački parcele 10845, nastavlja uz istočnu međnu liniju parcela 10845, 10740, 10844 i 7665 u čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka istoku, preseca 10674, na njenoj istočnoj međnoj liniji skreće ka jugu istom linijom do južne tačke parcele 7655/2 gde skreće ka jugozapadu, preseca 10674, nastavlja jugoistočnom međnom linijom parcela 7659, 10848, do tačke naspram jugozapadne međne tačke parcele 7672, skreće na jug, preseca parcelu 10572 i ide istočnom donjom ivicom škarpe do međne linije parcele 10570, skreće na istok severnom međnom linijom iste parcele, do parcele nasipa 10575, lomi se na jug zapadnom granicom parcele 10575 do severozapadne međne tačke parcele 10540. Granica skreće na jugoistok severoistočnom granicom parcele 10540 do međne tačke parcele 11093 (reka Tisa), skreće na jug do severoistočne međne tačke parcele 10591, skreće na zapad u dužini do 38 m, zatim u toj tački skreće ka jugu, preseca 10591, nastavlja njenom granicom u dužini od 66 m, skreće ka zapadu, preseca 10590, skreće ka jugozapadu, zajedničkom granicom parcela 10589 i 10592, preseca 10593 i 10594 u čijoj jugoistočnoj tački skreće ka jugu uz istočne međne linije parcela 7707, 10719, 7713 i 10877, u čijoj jugoistočnoj međnoj tački skreće ka zapadu i prati njenu južnu međnu liniju do severozapadne međne tačke parcele 7722, skreće na jug njenom zapadnom međnom linijom do njene jugozapadne međne tačke gde skreće ka zapadu, prati severnu međnu liniju 10876, u jugoistočnoj međnoj tački parcele 7718 skreće ka jugu i preseca 10876, 10712, 10878, nastavlja uz istočnu granicu parcele 7737, skreće na zapad u njenoj jugoistočnoj tački, prati njenu južnu granicu do njene jugozapadne međne tačke gde skreće na jug. Granica preseca 10713, 10880, nastavlja ka jugu zapadnom međnom linijom parcele 8022, preseca 10716, nastavlja zapadnom granicom parcele 8023 do njene jugozapadne međne tačke gde skreće ka jugozapadu, preseca 10719 do severoistočne međne tačke parcele 10423, skreće ka jugu, prati zapadnu granicu 10719 sve do jugoistočne međne tačke 11085 odakle nastavlja ka jugu ulazeći u KO Đurđevo, opština Žabalj kod severoistočne međne tačke parcele 8743. Granica nastavlja ka jugozapadu međnom linijom iste parcele, u jugoistočnoj međnoj tački parcele 9669 skreće ka jugu, preseca 9402 i 9671, nastavlja ka jugu istočnom međnom linijom parcela 8778, 9692, 8822 u čijoj jugoistočnoj tački skreće na jugoistok, preseca 9404 i 9694 u čijoj severoistočnoj međnoj tački skreće na jug, prateći zapadnu granicu parcele 9404 do njene jugozapadne međne tačke, gde skreće ka istoku, uz severnu granicu parcele 9701, naspram severoistočne međne tačke parcele 8950, gde skreće na jug prateći istočnu granicu iste parcele, preseca parcelu 9703 i na njenoj južnoj međnoj liniji naspram jugoistočne međne tačke parcele 8950 skreće na istok, prateći južnu granicu parcela 9703, 9705, 9414. Granica skreće ka severu naspram jugoistočne međne tačke parcele 9159, prati istočnu granicu parcela 9159 i 9158 kod jugozapadne međne tačke 9731 skreće na istok i prati njenu južnu i istočnu granicu do južne granice parcele 9730 gde skreće na istok i prati južnu granicu iste parcele sve do severoistočne međne tačke parcele 91994, gde skreće na jug zapadnom granicom parcele 9729 do jugoistočne međne tačke parcele 9202, gde skreće na istok, preseca 9406. Prati južnu granicu parcele 9205 u dužini od 170m, skreće na jug, preseca 9728, 9410, 9726 nastavlja zajedničkom granicom parcela 9206 i 9207. Na jugoistočnoj međnoj tački parcele 9206 skreće ka jugozapadu, preseca 9727 i 9209. Granica dolazi do granice sa KO Mošorin, opština Titel u severozapadnoj tački parcele 2359 KO Mošorin, skreće ka zapadu i prati granicu KO sve do severoistočne međne tačke parcele 4237, gde skreće ka jugu i ulazi u KO Mošorin. Granica prati zapadnu granicu parcela 4233 i 4234 u čijoj jugozapadnoj međnoj tački skreće na jugoistok, preseca 4146 i nastavlja južnom granicom 4343 i 4341u čijoj južnoj međnoj tački blago skreće ka jugoistoku, preseca 4160, nastavlja uz jugozapadnu granicu parcele 2780 do njene južne međne tačke, gde skreće na istok, preseca 4171 i prati granicu parcele 4125 (reka Tisa) i na udaljenosti od 800m od prelomne tačke iste parcele skreće na severoistok, preseca parcelu 4125, ulazi u KO Mužlja, opština Zrenjanin. Granica preseca parcele 2515, 1790/1, 1808, 1796, 2516 i 2670. Nastavlja u istom pravcu jugoistočnim međnim linijama parcela 2457 i 2458, preseca parcelu 2663, skreće ka severozapadu, prati južne granice parcela 2450/1, 2450/2, 2550, 2453 i 2547, u čijoj jugozapadnoj međnoj tački skreće ka severoistoku, prati jugoistočnu granicu parcele 2658 do severne međne tačke parcele 2284, skreće na jugoistok, uz severoistočne međne linije 2784, 2260. Naspram južne tačke parcele 2650 skreće ka severoistoku, prati jugoistočnu granicu parcele 2650, do njene severoistočne međne tačke, gde skreće na sever, preseca 2642 i nastavlja na sever istočnim granicama parcela 1813/1, 1813/2, 1813/1, 1812, 2652, 1782, 2513 i1779, u čijoj severoistočnoj međnoj tački skreće na zapad uz granicu sa KO Slovački Aradac, opština Zrenjanin, sve do jugoistočne međne tačke parcele 6078, u kojoj skreće na sever i ulazi u KO Slovački Aradac, nastavlja istočnim granicama parcela 6978, 6077, u čijoj severnoj tački skreće na istok, u dužini od 21 m, skreće na sever, preseca 6029, prati istočnu granicu i severnu granicu 6102. Granica preseca parcelu 5953 i u jugozapadnoj međnoj tački parcele 5928 skreće na sever, prati istočnu granicu parcele 5953, u istom pravcu preseca 6194, 6915 i 6360, dolazi do južne granice parcele 6361, skreće na zapad, prati zapadne granice parcela 6361, 6362, 6363, preseca 6364, nastavlja zapadnom granicom 6365 do granice sa KO Srpski Aradac, skreće na severoistok, prati granicu KO Srpski Aradac u koju ulazi kod jugoistočne međne tačke parcele kanala 6035, skreće ka severozapadu i prati granicu iste parcele sve do njene severoistočne međne tačke gde skreće na sever, nastavlja uz istočnu granicu parcele 4809 do njene severne tačke, gde skreće na jugozapad u dužini od 15m, skreće na severozapad preseca parcelu 6000, nastavlja uz zapadnu granicu 4783/5 do njene severozapadne međne tačke, u istom pravcu preseca parcelu 4873/1, 6034, 4784/1 do severozapadne međne tačke parcele 4784/1, do severozapadne međne tačke parcele 4784/1, gde skreće na sever zapadnom granicom parcele 4784/2, do njene severne tačke gde skreće na severozapad i prati južnu granicu parcele 361, do severne tačke parcele 5231/8, gde skreće na sever, preseca parcele 361, 360 i 359, ulazi u KO Srpski Elemir, opština Zrenjanin, nastavlja na sever uz zapadnu granicu parcele 4513, 4514 i 4515 u čijoj severnoj tački skreće na severoistok, preseca 4516, 4529/5, 4529/6, 4529/5, parcelu puta 4530/27, nastavlja u istom pravcu severozapadnom granicom parcele 4530/28 u čijoj severnoj međnoj tački skreće ka severozapadu jugozapadnom granicom parcele 4533, do severne međne tačke parcele 4530/14, gde skreće na severoistok, preseca 4533, prati jugoistočnu granicu parcele 4655 sve do njene severoistočne tačke gde skreće na jugoistok, južnom granicom parcele 4656, u dužini od 65m, skreće na severoistok, preseca 4656, nastavlja u istom pravcu severozapadnim granicama parcela 4660, 4667, 46689, 4675, 4676, 4683, 4684, 4691, 4692, 4699, 4700, 4707 i 4708, preseca 4712 i 4874 skreće na jugoistok i prati granicu parcele 4783/2 do njene severoistočne međne tačke gde skreće na istok, prati južnu granicu parcele 4879 do severozapadne tačke parcele 4871 gde skreće na severozapad. Preseca parcelu 4879 nastavlja zapadnim granicama parcela 4881, 4909, do istočne međne tačke parcele 4913, gde skreće na jugozapad, prati južnu granicu parcele 4913, nastavlja u istom pravcu, preseca 4917, 4918/4, parcelu nasipa 4451, 4450, 4435/2, 4435/3, 4435/4 i 4430, dolazi do granice sa KO Žabalj, skreće na sever i prati granicu KO Žabalj, nastavlja uz granicu KO Taraš I, KO Čurug sve do granice sa KO Kumane, opština Novi Bečej. Granica skreće na istok uz granicu KO Kumane u koju ulazi u jugozapadnoj međnoj tački parcele 8116, skreće na severozapad i prati zapadne granice parcela 8116, 8117, u čijoj severozapadnoj međnoj tački skreće na zapad, i prati granicu KO Novi Bečej do granice sa KO Čurug (reka Tisa) i nastavlja na sever zajedničkom granicom KO Čurug i KO Novi Bečej u dužini od 1760m, gde skreće na zapad, ulazi u KO Čurug, opština Žabalj preseca parcele 14738/1 (reka Tisa), 14738/2, 14729, dolazi do severne granice parcele 14734, i prati je do njene zapadne tačke gde skreće na jug, prati jugoistočne granice parcela 14756/1, 14753/1, preseca 14855, 14753/2, 14757, 14754 i 14789, nastavlja jugoistočnim granicama parcela 8854 i 8855, granica dolazi do početne tačke opisa u severozapadnoj međnoj tački parcele 8856.

Ostavite komentar