Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom

Na osnovu čl. 10. i 20, člana 21. stav 3, člana 22. stav 5, člana 28, člana 30. stav 6, člana 35. stav 2, člana 37. stav 3, člana 57, člana 58. stav 4, člana 59. stav 6, člana 91. stav 3, člana 101. st. 1, 4. i 7, člana 107. stav 3, člana 110. stav 5, člana 114. stav 2, člana 115. stav 2, člana 121. stav 6, člana 124. stav 1, člana 126, člana 128. stav 3, člana 138. stav 4, člana 143. stav 2. alineja 4, člana 144. stav 4, člana 145. stav 2. tačka 3), člana 146. stav 4, člana 148, člana 150. stav 1. tačka 1) alineja prva, člana 156. stav 2, člana 158, člana 160. stav 1. tačka 5), člana 168, člana 169. stav 2, člana 173. stav 2, člana 174. stav 2, člana 175. stav 2, člana 180. stav 2, člana 188. st. 3. i 5, člana 201. stav 3, člana 203. stav 3, člana 208. stav 4, člana 209. st. 3. i 5, člana 210. stav 2, člana 217. stav 1. tačka 6), člana 219, člana 221. stav 4. tačka 2), člana 222, člana 225. stav 6, člana 227. stav 2, člana 229. stav 2, člana 236, člana 251. stav 4, člana 255. stav 5, člana 259. stav 7, člana 260. stav 3, člana 268. stav 2, člana 276. stav 1, člana 277, člana 287, člana 288. stav 3. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12 i 29/15) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14- US i 44/14),

Vlada donosi

DOZVOLJENOM POSTUPANJU S ROBOM

Član 1.

U Uredbi o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Službeni glasnik RS”, broj 93/10, 63/13, 145/14 i 95/15 – u daljem tekstu: Uredba), u članu 25. tačka 4), naslovu iznad člana 38, članu 38. st. 3. i 5, članu 40. stav 2. tačka 2) i stav 3, reč: „oduzimanje” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „ukidanje”, u odgovarajućem padežu.

Član 2.

U članu 30. stav 2. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 2), koja glasi:

„2) status regulisanog agenta, odobren u skladu sa propisima kojima se uređuju vazdušni saobraćaj i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, ili”

Dosadašnja tačka 2) postaje tačka 3).

Posle stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5, koji glase:

„Ako je avio-prevoziocu odobren status regulisanog agenta, smatra se da su uslovi iz stava 1. ovog člana ispunjeni u pogledu onih poslovnih prostorija i aktivnosti za koje mu je odobren status regulisanog agenta, ako su uslovi za odobravanje statusa regulisanog agenta jednaki uslovima iz stava 1. ovog člana ili odgovaraju tim uslovima.

Ako je podnosilac zahteva osnovan u Republici Srbiji i odobren mu je status regulisanog agenta ili poznatog pošiljaoca, u skladu sa propisima kojima se uređuju vazdušni saobraćaj i obezbeđivanje u vazduhoplovstvu, smatra se da su uslovi iz stava 1. ovog člana ispunjeni u pogledu onih poslovnih prostorija i aktivnosti za koje mu je odobren status regulisanog agenta ili poznatog pošiljaoca, ako su uslovi za odobravanje statusa regulisanog agenta ili poznatog pošiljaoca jednaki uslovima iz stava 1. ovog člana ili odgovaraju tim uslovima.”

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 3.

U članu 34. stav 6. reč: „sudski” zamenjuje se rečju: „odgovarajući”.

Član 4.

U članu 36. st. 3. i 4. i članu 38. st. 1. i 4. reč: „oduzima” zamenjuje se rečju: „ukida”.

Član 5.

U članu 38. stav 2. i članu 39. stav 2. reč: „oduzme” zamenjuje se rečju: „ukine”.

U članu 38. stav 3. reč: „oduzet” zamenjuje se rečju: „ukinut”.

Član 6.

Posle člana 111. dodaje se član 111a, koji glasi:

„111a

Carinska vrednost određene kvarljive robe uvezene radi konsignacione prodaje može se neposredno utvrditi u skladu s članom 43. stav 1. Carinskog zakona. Za te potrebe, jedinične cene se odnose na 100 kg neto težine za svaku kategoriju robe.

Jedinična cena može se koristiti za utvrđivanje carinske vrednosti uvezene robe za period od 14 dana, pri čemu svaki period počinje u petak.

Referentni period za utvrđivanje jediničnih cena je prethodni period od 14 dana, koji se završava u četvrtak koji prethodi nedelji tokom koje se utvrđuju nove jedinične cene.

Radi primene stava 1. ovog člana mogu se utvrditi standardni iznosi za troškove iz člana 43. stav 1. tačka 2) Carinskog zakona.

Lista kvarljive robe uvezene radi konsignacione prodaje navedena je u Prilogu 47.”

Član 7.

U članu 202. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Za upotrebu pojednostavljene deklaracije ili postupka deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava, carinskom organu se mora podneti deklaracija ili obaveštenje korišćenjem sistema elektronske obrade podataka.

U slučajevima kada nije uspostavljen informacioni sistem carinskog organa ili privrednog subjekta za podnošenje ili primanje pojednostavljene deklaracije ili obaveštenja u vezi sa postupkom deklarisanja na osnovu knjigovodstvenih isprava korišćenjem sistema elektronske obrade podataka, carinski organi mogu prihvatiti podnošenje pojednostavljene deklaracije ili obaveštenja na drugi propisani način pod uslovom da se obavi efikasna analiza rizika.”

Član 8.

U članu 218. stav. 1. tačka 1) reč: „podleže” zamenjuje se rečima: „je u”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„ 3) o robi koja je nakon što je dopremljena carinarnici u skladu sa članom 65. Carinskog zakona, smeštena u prostorije ili mesta iz stava 1. ovog člana u skladu sa postupkom tranzita, različitim od onog navedenog u tački 1) ovog stava,”.

Član 9.

U članu 219. stav. 2. reči: „pojednostavljeni postupak deklarisanja” zamenjuju se rečima: „deklarisanje na osnovu knjigovodstvenih isprava”.

Član 10.

U članu 264. stav 3. tačka 1), članu 282. stav 1. tačka 8), članu 299. stav 2, članu 300. stav 1. tačka 1), članu 305. i članu 307. stav 1. reč: „istovrsna” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „ekvivalentna”, u odgovarajućem padežu.

Član 11.

U članu 289. stav. 2. reči: „vlasnik skladišta” zamenjuje se rečima: „držalac skladišta”.

U stavu 2. tačka 1) reč: „izveštaja” zamenjuje se rečju: „isprava”.

Član 12.

U delu drugom, u nazivu glave IV reči: „postupak tranzita” zamenjuje se rečima: „nacionalni tranzit”.

Član 13.

U članu 394. stav 1. posle uvodne rečenice dodaje se nova rečenica koja glasi:

„Za potrebe tog obračuna, sa domaćom robom koja se prevozi u skladu sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku, postupa se kao sa stranom robom.ˮ

U stavu 3. reč: „obezbeđenje” zamenjuje se rečju: „obezbeđenja”.

Član 14.

U članu 396. stav 7. reči: „carinski organ” zamenjuju se rečima: „carinskom organu”.

Član 15.

U članu 397. stav 4. reč: „otkazivanje” u određenom padežu, zamenjuje se rečju: „opoziv”, u odgovarajućem padežu.

Član 16.

U članu 430. posle stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:

„Sa domaćom robom koja se prevozi u skladu sa Konvencijom o zajedničkom tranzitnom postupku, postupa se kao sa stranom robom.”

Dosadašnji st. 6. – 9. postaju st. 7. – 10.

Član 17.

Posle člana 484. dodaje se član 484a, koji glasi:

„484a

Odredbe čl. 387. – 484. Uredbe primenjuju se na spoljni i unutrašnji tranzit osim ako je propisano drugačije.”

Član 18.

U članu 550. stav. 1. reči: „odloženog plaćanja carine” zamenjuju se rečju: „odlaganja”.

Član 19.

Član 658. briše se.

Član 20.

Prilog 28, Prilog 29, Prilog 30, Prilog 33, Prilog 34, Prilog 35, Prilog 36 i Prilog 37 koji su odštampani uz Uredbu i čine njen sastavni deo, zamenjuju se Prilogom 28, Prilogom 29, Prilogom 30, Prilogom 33, Prilogom 34, Prilogom 35, Prilogom 36 i Prilogom 37 koji su odštampani uz ovu uredbu i čine njen sastavni deo:

„Prilog 28.

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/ NACIONALNI TRANZITNI POSTUPAK

POJEDINAČNO OBEZBEĐENJE

I. Obaveze garanta:

    1. Dole potpisani(1)_________________________________________________________________sa prebivalištem u(2) _____________________________________________________________ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u carinskom organu obezbeđenja ________________________________________________________________________________do maksimalnog iznosa od _________________________________________________________za Evropsku uniju (Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Republiku Grčku, Kraljevinu Španiju, Republiku Francusku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Republiku Portugaliju, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske), i Republiku Island, Republiku Makedoniju, Kraljevinu Norvešku, Republiku Srbiju, Švajcarsku Konfederaciju, Republiku Tursku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino(3) za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal(4)____________________________________________               jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak, od polazne carinarnice ___________________________ do odredišne carinarnice ________________________________________________________   Opis robe:   ________________________________________________________________________________     2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje traženih iznosa na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.   Nadležni organi, na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, mogu da produže, preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji. 3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati carinski organ obezbeđenja. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku zajedničkog tranzitnog postupka ili tranzitnog postupka Zajednice, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja garancije, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.4.Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavu(5) svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:ZemljaPrezime i ime ili ime firme i puna adresa   Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od (službenih) adresa za dostavljanje.   Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova (službena) adresa za dostavljanje.   Dole potpisani se obavezuje da neće promeniti adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti carinski organ obezbeđenja.

 

U ___________________________________, dana ______________________________________

____________________________________________________(Potpis)(6)

II. Prihvatanje od strane carinskog organa obezbeđenja

Carinski organ obezbeđenja __________________________________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana ___________________________________________________ za pokrivanje nacionalnog tranzitnog postupka ili zajedničkog tranzitnog postupka po tranzitnoj deklaraciji br. ___________ od __________(7)

  _________________________   (Pečat i potpis)

______________________________

(1) Prezime i ime ili naziv firme(2) Puna adresa(3) Precrtati ime ugovornih strana ili država (Andora ili San Marino) čija teritorija se ne prelazi. (4) Prezime i ime ili naziv firme i adresa principala (5) Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4. tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovu garanciju(6) Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa, upisati sledeću napomenu: „Garancija u iznosu od _____”, iznos navesti slovima.(7) Popunjava polazna carinarnica.

Prilog 29.

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/ NACIONALNI TRANZITNI POSTUPAK

POJEDINAČNO OBEZBEĐENJE U OBLIKU KUPONA

I. Obaveze garanta:

    1. Dole potpisani(1)_________________________________________________________________sa prebivalištem u(2)_____________________________________________________________ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u carinskom organu obezbeđenja ________________________________________________________________________________za Evropsku uniju (Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Republiku Grčku, Kraljevinu Španiju, Republiku Francusku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Republiku Portugaliju, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske), i Republiku Island, Republiku Makedoniju, Kraljevinu Norvešku, Republiku Srbiju, Švajcarsku Konfederaciju, Republiku Tursku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino(3) za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak, a u pogledu koje se dole potpisani obavezao da će izdati kupone pojedinačne garancije do maksimalnog iznosa od 7 000 evra po kuponu.                 2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, do 7 000 evra po kuponu pojedinačnog obezbeđenja, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.Na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, nadležni organi mogu produžiti preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji. 3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati carinski organ obezbeđenja. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku zajedničkog tranzitnog postupka ili tranzitnog postupka Zajednice, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog otkazivanja ili ukidanja garancije, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.4.Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavu(4) svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:ZemljaPrezime i ime ili ime firme i puna adresa   Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na jednu od (službenih) adresa za dostavljanje.   Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova (službena) adresa za dostavljanje.   Dole potpisani se obavezuje da neće promeniti adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti carinski organ obezbeđenja.

 

U ___________________________________, dana ______________________________________

____________________________________________________(Potpis)(5)

II. Prihvatanje od strane carinskog organa obezbeđenja

Carinski organ obezbeđenja __________________________________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana ___________________________________________________

  _________________________   (Pečat i potpis)

______________________________

(1) Prezime i ime ili naziv firme(2) Puna adresa(3) Samo u tranzitnim operacijama u Zajednici. (4) Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4. tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovu garanciju(5) Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa, svojeručno napisati: „Obezbeđenje”.

Prilog 30.

KUPON POJEDINAČNOG OBEZBEĐENJA

(Prednja strana)

 TC 32 – KUPON POJEDINAČNOG OBEZBEĐENJAA 000 000Izdat od______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ime/naziv i adresa lica ili firme)(Obavezivanje garanta prihvaćeno dana__________________________________________________________od strane carinskog organa obezbeđenja _________________________________________________________) Ovaj kupon, izdat dana ___________ pokriva iznos do 7 000 evra za nacionalni tranzitni postupak / zajednički tranzitni postupak koji započinje najkasnije_____________________________________ i za koji je principal ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ime/naziv i adresa lica ili firme)  _____________________________ (Potpis principala) (1)  ___________________________________(Potpis i pečat garanta)  _____________________(1) Potpis nije obavezan

(poleđina)

  Popunjava polazna carinarnicaPostupak tranzita koji se obavlja pod dokumentima T1,T2,T2F (1)evidentiran dana ______________________ pod brojem ____________________________________________u carinarnici u _____________________________________________________________________________    ___________________________  ____________________________(pečat)  (potpis) ___________________ (1) Precrtati nepotrebno

Prilog 33.

Privremena zabrana korišćenja zajedničkog obezbeđenja na umanjen iznos

ili zajedničkog obezbeđenja

1. Situacije kada može privremeno da se zabrani korišćenje zajedničkog obezbeđenja na umanjen iznos ili zajedničkog obezbeđenja

1.1. Privremena zabrana korišćenja zajedničkog obezbeđenja na umanjen iznos

predstavlja situacija u kojoj je utvrđeno, u velikom broju slučajeva u koje je uključeno više principala i u kojima je ugroženo nesmetano odvijanje postupka da, ovo obezbeđenje nije više dovoljno da osigura plaćanje, u propisanom roku, carinskog duga koji nastaje kada se bilo koja propisana osetljiva roba, neovlašćeno izuzme iz tranzitnog postupka .

1.2. Privremena zabrana korišćenja zajedničkog obezbeđenja

predstavlja situaciju u kojoj je utvrđeno, u velikom broju slučajeva u koje je uključeno više principala i u kojima je ugroženo nesmetano odvijanje postupka da, ovo obezbeđenje nije više dovoljno da osigura plaćanje, u propisanom roku, carinskog duga koji nastaje kada se bilo koja propisana osetljiva roba neovlašćeno izuzme iz postupka tranzita. U vezi s ovim, potrebno je uzeti u obzir količinu robe neovlašćeno izuzete iz postupka tranzita i okolnosti pod kojima je izuzeta, naročito ako one nastaju kao posledica međunarodno organizovanih kriminalnih aktivnosti.

2. Dejstvo odluke

2.1. Dejstvo odluke, kojom se privremeno zabranjuje korišćenje zajedničkog obezbeđenja na umanjeni iznos ili zajedničkog obezbeđenja, ograničava se na period od 12 meseci osim ako Uprava carina ne odluči da taj period produži ili da poništi odluku u skladu sa propisima.

2.2. Sledeće mere će se primeniti na tranzitne radnje koje se odnose na robu obuhvaćenu odlukom o zabrani korišćenja zajedničkog obezbeđenja:

– preko svih primeraka tranzitne deklaracije dijagonalno se stavlja sledeća zabeleška, veličine najmanje 100 x 10 mm i štampana u crvenoj boji: „ZABRANJENO ZAJEDNIČKO OBEZBEĐENJE”.

– odredišna carinarnica vraća primerak 5 tranzitne deklaracije koja sadrži zabelešku iz prethodne alineje najkasnije sledećeg radnog dana nakon pokazivanja pošiljke i potrebnih primeraka deklaracije u toj carinarnici. Kada se takva pošiljka isporučuje ovlašćenom primaocu u smislu člana 441. ove uredbe, on primerak 5 prosleđuje svojoj lokalnoj odredišnoj carinarnici najkasnije sledećeg radnog dana od dana kada je primio pošiljku.

3. Mere za ublažavanje finansijskih posledica zabrane korišćenja zajedničkog obezbeđenja

Kada je korišćenje zajedničkog obezbeđenja privremeno zabranjeno za propisano osetljivu robu, nosioci zajedničkog obezbeđenja mogu na osnovu zahteva, da koriste pojedinačno obezbeđenje. Međutim, primenjuju se sledeći posebni uslovi:

– pojedinačno obezbeđenje se sačinjava na obrascu posebnog garantnog dokumenta i sadrži pozivanje na ovaj prilog i obuhvata samo robu navedenu u odluci,

– osim kada se garantni podaci razmenjuju između carinskog organa obezbeđenja i polazne carinarnice pomoću informacione tehnologije i kompjuterskih mreža, to pojedinačno obezbeđenje se može koristiti samo u polaznoj carinarnici koja je navedena u garantnom dokumentu,

– može da se koristi da bi se obuhvatilo nekoliko istovremenih ili uzastopnih radnji, pod uslovom da ukupan iznos uključen u postojeće radnje u pogledu kojih postupak još nije razdužen ne prelazi iznos pojedinačnog obezbeđenja,

– svaki put kada se postupak razduži u pogledu tranzitne radnje pokrivene ovim pojedinačnim obezbeđenjem, iznos koji odgovara toj radnji oslobađa se i može ponovno da se upotrebi za pokrivanje druge radnje do maksimalnog iznosa obezbeđenja.

4. Odstupanje od odluke kojom se privremeno zabranjuje zajedničko obezbeđenje na umanjen iznos ili zajedničko obezbeđenje

4.1. Principalima može, na njihov zahtev, da se odobri da koriste zajedničko obezbeđenje na umanjen iznos odnosno zajedničko obezbeđenje za sprovođenje postupka tranzita za robu na koju se primenjuje odluka kojom se privremeno zabranjuje takvo korišćenje ako mogu da dokažu da nikakav carinski dug nije nastao u pogledu predmetne robe u toku tranzitnih radnji, koje su oni preduzeli u periodu od dve godine pre donošenja odluke ili, ako su se carinski dugovi pojavili u tom periodu, ako mogu dokazati da su ih dužnik odnosno dužnici ili jemac (garant) u celosti platili u propisanom roku.

Da bi dobio odobrenje za korišćenje privremeno zabranjenog zajedničkog obezbeđenja, principal mora da ispuni i uslove utvrđene u članu 432. stav 2. tačka 2) ove uredbe.

4.2. Čl. 425. – 429. ove uredbe primenjuju se mutatis mutandis na zahteve i odobrenja za odstupanja iz tačke 4.1 ovog priloga.

4.3. Kada carinski organi odobre odstupanje, overavaju rubriku 8 uverenja o zajedničkom obezbeđenju stavljanjem sledeće zabeleške: „NEOGRANIČENA UPOTREBA”

Prilog 34.

ZAJEDNIČKI TRANZITNI POSTUPAK/ NACIONALNI TRANZITNI POSTUPAK

ZAJEDNIČKO OBEZBEĐENJE

I. Obaveze garanta:

1. Dole potpisani(1)______________________________________________________________

sa prebivalištem u(2) ______________________________________________________________

ovim zajednički i pojedinačno (solidarno) garantuje u carinskom organu obezbeđenja __________________________________________________________________________________

do maksimalnog iznosa od ___________________________________________________________

koji je 100/50/30%(3) referentnog iznosa, za Evropsku uniju

(Kraljevinu Belgiju, Republiku Bugarsku, Češku Republiku, Kraljevinu Dansku, Saveznu Republiku Nemačku, Republiku Estoniju, Irsku, Republiku Grčku, Kraljevinu Španiju, Republiku Francusku, Republiku Hrvatsku, Republiku Italiju, Republiku Kipar, Republiku Letoniju, Republiku Litvaniju, Veliko Vojvodstvo Luksemburga, Mađarsku, Republiku Maltu, Kraljevinu Holandiju, Republiku Austriju, Republiku Poljsku, Republiku Portugaliju, Rumuniju, Republiku Sloveniju, Slovačku Republiku, Republiku Finsku, Kraljevinu Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske)

i Republiku Island, Republiku Makedoniju, Kraljevinu Norvešku, Republiku Srbiju, Švajcarsku Konfederaciju, Republiku Tursku, Kneževinu Andoru i Republiku San Marino (4), za svaki iznos glavnice, troškova i nepredviđenih izdataka, ali ne i za novčane kazne, za koje principal(5) _______________________, jeste ili može da postane odgovoran gore navedenim zemljama za dug u vidu dažbina i drugih naknada koje se primenjuju na robu koja je stavljena u nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak.

2. Dole potpisani se obavezuje da će izvršiti plaćanje traženih iznosa do gore navedenog maksimalnog iznosa, na prvi pisani zahtev nadležnih organa zemalja iz tačke 1, a bez mogućnosti odlaganja plaćanja traženih iznosa duže od 30 dana od dana podnošenja zahteva, osim ako on ili ona ili bilo koje drugo zainteresovano lice pre isteka tog roka ne dokaže nadležnim organima, da je radnja na propisan način okončana.Nadležni organi, na zahtev dole potpisanog i iz svakog razloga koji se priznaje kao opravdan, mogu da produže, preko roka od 30 dana računajući od dana podnošenja zahteva za plaćanje, rok u kom on ili ona ima obavezu da izvrši plaćanje traženih iznosa. Troškovi nastali odobravanjem tog dodatnog roka, naročito kamate, moraju se obračunati tako da iznos bude jednak onom koji bi bio naplaćen pod sličnim uslovima na novčanom ili finansijskom tržištu u predmetnoj zemlji.Ovaj iznos se ne može umanjiti za bilo koji iznos koji je već plaćen pod uslovima ovog obavezivanja, osim ako se od dole potpisanog zatraži da plati dug koji se pojavi u toku nacionalnog tranzitnog postupka ili zajedničkog tranzitnog postupka koji je započet pre prijema prethodnog zahteva ili u roku od 30 dana posle toga.   3. Ova obaveza važi od dana kada je prihvati carinski organ obezbeđenja. Dole potpisani ostaje odgovoran za plaćanje bilo kog duga koji nastaje u toku nacionalnog tranzitnog postupka ili zajedničkog tranzitnog postupka, koji je obuhvaćen ovom obavezom i koji je započeo pre stupanja na snagu bilo kakvog opoziva ili ukidanja obezbeđenja, čak i ako je zahtev za naplatu podnet posle tog datuma.4.Za potrebe ove obaveze, potpisnik navodi svoju adresu za dostavu(6) u svakoj od ostalih zemalja navedenih u odeljku 1 kao:ZemljaPrezime i ime ili ime firme i puna adresa

Dole potpisani potvrđuje da će prihvatiti da su mu bila uredno dostavljena sva pisma i obaveštenja, i sve formalnosti i postupci u vezi sa ovom obavezom, upućeni ili izvršeni u pisanom obliku na njegovu (službenu) adresu za dostavljanje.

Dole potpisani priznaje nadležnost pravosudnih organa u mestima gde je njena/njegova službena adresa za dostavljanje. Dole potpisani se obavezuje da neće menjati adresu koju je naveo ili, ako mora da promeni tu adresu, da će o tome unapred obavestiti garantnu carinarnicu.

U ___________________________________, dana ___________________

____________________________________________________(Potpis)(7)

II . Prihvatanje od strane carinskog organa obezbeđenja

Carinski organ obezbeđenja _____________________________________________________________________

Obaveza garanta je prihvaćena dana

_____________________________________________________________________

  _____________________   (Pečat i potpis)

 ______________________________

(1) Prezime i ime ili naziv firme(2) Puna adresa(3) Precrtati nepotrebno(4) Precrtati ime ugovornih strana ili država (Andora ili San Marino) čija teritorija se ne prelazi. Upućivanje na Kneževinu Andoru i Republiku San Marino primenjivaće se samo u tranzitnim operacijama u Zajednici. (5) Prezime i ime, ili naziv firme i puna adresa principala.(6) Ako, po zakonu zemlje, nema odredbi o adresi za dostavu, garant u toj zemlji imenuje zastupnika ovlašćenog za primanje saopštenja naslovljenih na njega tako da se potvrda iz stava dva i potvrda o preuzimanju obaveze iz stava 4. tačke 4. sastavljaju na način dat u tim stavovima. Sudovi u mestima u kojima se nalaze adrese za dostavu garanta ili adrese njegovih predstavnika nadležni su za sporove vezane uz ovo obezbeđenje (7)Lice koje potpisuje dokument mora, pre svog potpisa svojeručno, napisati sledeću napomenu: „Obezbeđenje na iznos od _____”, sa upisanim iznosom u celini.

Prilog 35.

UVERENJE O ZAJEDNIČKOM OBEZBEĐENJU

TC31 – UVERENJE O ZAJEDNIČKOM OBEZBEĐENJU

(Prednja strana)

Važi do   Dan Mesec Godina  2. Broj 3. Principal (prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)   Garant(prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)   5.Carinski organ obezbeđenja (naziv, puna adresa i zemlja)   6. Referentni iznos brojevima: slovima: Šifra valute   7. Carinski organ obezbeđenja potvrđuje da je gore navedeni principal položio zajedničko obezbeđenje koje važi za nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak kroz carinsku teritoriju onih zemalja koje su navedene ispod i čija imena nisu precrtana:EVROPSKA ZAJEDNICA, ISLAND, REPUBLIKA MAKEDONIJA, NORVEŠKA, REPUBLIKA SRBIJA, ŠVAJCARSKA, TURSKA, ANDORA (*) , SAN MARINO (*)   8.Posebne primedbe  9.   Period važenja produžen do DanMesec  God.        uključujući    Sačinjeno u _______________________dana__________  (Mesto) (Datum) (Potpis i pečat carinskog organa obezbeđenja) Sačinjeno u _______________ dana _________________                            (Mesto)                            (Datum) (Potpis i pečat carinskog organa obezbeđenja)

(*) samo za tranzitni postupak Zajednice 

10. Lica koja su ovlašćena da u ime principala potpišu deklaraciju za nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak: (poleđina)

11. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica 12. Potpis principala(1) 11. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica 12. Potpis principala(1)                                

(1)Kada je principal pravno lice, lice čiji se potpis pojavljuje u rubrici 12 mora svom potpisu dodati i svoje prezime, ime i u kom svojstvu potpisuje.

Prilog 36.

UVERENJE O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA OBEZBEĐENJA

TC33 – UVERENJE O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA OBEZBEĐENJA

(Prednja strana)

Važi do   Dan Mesec Godina  2. Broj 3. Principal (prezime i ime ili naziv firme, puna adresa i zemlja)   4. Carinski organ obezbeđenja (naziv, puna adresa i zemlja)   5. Referentni iznos brojevima: slovima: Šifra valute   6. Carinski organ obezbeđenja potvrđuje da je gore navedenom principalu odobreno oslobođenje od polaganja obezbeđenja koje važi za njegov nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak kroz carinsku teritoriju onih zemalja koje su navedene ispod i čija imena nisu precrtana:EVROPSKA ZAJEDNICA, ISLAND, REPUBLIKA MAKEDONIJA, NORVEŠKA, REPUBLIKA SRBIJA, ŠVAJCARSKA, TURSKA, ANDORA (*) , SAN MARINO (*)  7.Posebne primedbe:  8.   Period važenja produžen do DanMesec  God.        uključujući    Sačinjeno u _______________________dana__________  (Mesto) (Datum) (Potpis i pečat carinskog organa obezbeđenja) Sačinjeno u _____________ dana _________________                            (Mesto)                            (Datum) (Potpis i pečat carinskog organa obezbeđenja)

 (*) samo za tranzitni postupak Zajednice 

9. Lica koja su ovlašćena da u ime principala potpišu deklaraciju nacionalni tranzitni postupak ili zajednički tranzitni postupak(poleđina)

10. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica 11. Potpis principala(1) 10. Prezime, ime i primerak potpisa ovlašćenog lica 11. Potpis principala(1)                                

(1) Kada je principal pravno lice, lice čiji se potpis pojavljuje u rubrici 11 mora svom potpisu dodati i svoje prezime, ime i u kom svojstvu potpisuje.

Prilog 37.

NAPOMENE ZA POPUNJAVANJE UVERENJA O ZAJEDNIČKOM OBEZBEĐENJU I UVERENJA O OSLOBOĐENJU OD POLAGANJA OBEZBEĐENJA

1. Podaci koje se upisuju na prednjoj strani uverenja

Nakon izdavanja, ne mogu se vršiti bilo kakve izmene, dodavanje ili brisanje podataka navedenih u rubrikama od 1 do 8 uverenja o zajedničkom obezbeđenju ili rubrikama 1 do 7 uverenja o oslobođenju od polaganja obezbeđenja.

1.1. Šifra valute

U rubriku 6 uverenja o zajedničkom obezbeđenju i rubriku 5 uverenja o oslobođenju od polaganja obezbeđenja upisuje se ISO ALPHA 3 (ISO 4217) šifra korišćene valute.

1.2. Napomene

1.2.1. Kada zajedničko obezbeđenje ne može da se koristi za propisanu osetljivu robu, u rubriku 8 uverenja upisuje se: „Ograničeno važenje”.

1.2.2. Kada se principal obavezao da će sve svoje tranzitne deklaracije podnositi kod određene polazne carinarnice, naziv carinarnice mora velikim slovima da se upiše u rubriku 8 uverenja o zajedničkom obezbeđenju ili rubriku 7 uverenja o oslobođenju od polaganja obezbeđenja, u zavisnosti od slučaja.

1.3. Overa uverenja u slučaju produženja njihovog važenja

Kada se period važenja uverenja produži, carinski organ obezbeđenja mora da overi rubriku 9 uverenja o zajedničkom obezbeđenju ili rubriku 8 uverenja o oslobođenju od polaganja obezbeđenja.

2. Podaci koji se navode na poleđini uverenja – Lica koja su ovlašćena da potpisuju tranzitne deklaracije

2.1. Kada je uverenje izdato, ili u bilo kom momentu u toku njegovog važenja, principal mora na poleđini da navede imena lica ovlašćenih za potpisivanje tranzitne deklaracije. Svaki takav navod mora da sadrži prezime i ime ovlašćenog lica i primerak njegovog potpisa i svaki mora da bude potpisan od strane principala. Principal ima mogućnost da precrta sve rubrike koje ne želi da koristi.

2.2. Principal može u bilo kom momentu da povuče takva ovlašćenja.

2.3. Svako lice čije je ime navedeno na poleđini uverenja koje se podnosi polaznoj carinarnici, predstavlja ovlašćenog zastupnika principala.

3. Korišćenje ovakvih uverenja kada je upotreba zajedničkog obezbeđenja zabranjena

Za postupak, primenjuje se stav 4. Priloga 33.”

Posle Priloga 46. dodaje se Prilog 47. koji glasi:

„Prilog 47.

LISTA ROBE IZ ČLANA 111 a

Pojednostavljeni postupak za utvrđivanje carinske vrednosti određene kvarljive robe

uvezene radi konsignacione prodaje u skladu sa članom 43. Carinskog zakona

Tarifna oznaka Naziv robe Period važenja 0701 90 50 00 Mladi krompir od 1.1. do 30.6. 0703 10 19 00 Crni luk, ostali od 1.1. do 31.12. 0703 20 00 00 Beli luk od 1.1. do 31.12. 0708 20 00 00 Pasulj i boranija (Vigna spp., Phaseoulus spp.) od 1.1. do 31.12. ex 0709 20 00 00 Špargleex zelene od 1.1. do 31.12. ex 0709 20 00 00 Špargleex ostale od 1.1. do 31.12. 0709 60 10 00 Slatka paprika od 1.1. do 31.12. ex 0714 20 Slatki krompir, svež ili rashlađen, ceo od 1.1. do 31.12. eh 0804 30 00 00 Ananaseh osim sušenog od 1.1. do 31.12. eh 0804 40 00 00 Avokadoeh svež od 1.1. do 31.12. 0805 10 20 00 Slatke pomorandže, sveže od 1.6. do 30.11. eh 0805 20 10 00 Klementineeh sveže od 1.3. do 31.10. eh 0805 20 30 00 Monrealke i satsumaseh sveže od 1.3. do 31.10. eh 0805 20 50 00 Mandarine i vilkingeh sveže od 1.3. do 31.10. eh 0805 20 70 00 Tangerske mandarineeh sveže od 1.3. do 31.10. eh 0805 20 90 00 Ostale mandarineeh sveže od 1.3. do 31.10. eh 0805 40 00 00 Grejpfrut,uključujući pomelo (pomelos) beli, svež od 1.1. do 31.12. eh 0805 40 00 00 Grejpfruteh rozi, svež od 1.1. do 31.12. eh 0805 50 90 00 Limeta (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) eh sveža od 1.1. do 31.12. 0806 10 10 00 Stono grožđe od 21.11. do 20.7. 0807 11 00 00 Lubenice od 1.1. do 31.12. eh 0807 19 00 00 Dinjeeh Sorte Amarillo, Cuper, Honey dew (uključujući Cantalene), Ontentiente, Piel de sapo, (uključujući Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro od 1.1. do 31.12. eh 0807 19 00 00 Dinjeeh ostale od 1.1. do 31.12. eh 0808 30 90 00 Kruške, ostaleeh Nashi (Pyrus pyrifolia) i Ya (Pyrus bretscheideri) od 1.5. do 30.6. eh 0808 30 90 00 Kruške, ostaleeh ostale od 1.5. do 30.6. 0809 10 00 00 Kajsije od 1.1 do 30.5. i 1.8. do 31.12. 0809 30 10 00 Nektarine od 1.1 do 10.6. i 1.10. do 31.12. 0809 30 90 00 Ostale breskve od 1.1 do 10.6. i 1.10. do 31.12. 0809 40 05 00 Šljive od 1.10. do 10.6. 0810 10 00 00 Jagode od 1.1. do 31.12. 0810 20 10 00 Maline od 1.1. do 31.12. 0810 50 00 00 Kivi od 1.1. do 31.12.

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj

U Beogradu 2016. godine

VLADA

PREDSEDNIK

Ostavite komentar