Uredba o dopuni Uredbe o planiranju i vrsti robe i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

Na osnovu člana 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US, 119/12 i 99/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

Član 1.

U Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 49/13, 59/13 – ispravka i 86/13), posle člana 17a dodaje se član 17b koji glasi:

„Član 17b

Do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralnih javnih nabavki za 2016. godinu na osnovu ove uredbe, Republički fond sprovodi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2015. godini, sa kojima ima zaključene ugovore o pružanju zdravstvene zaštite, u skladu sa zakonom, i to:

1) lekovi sa Liste lekova:

(1) lekovi sa Liste A i Liste A1 Liste lekova,

(2) lekovi sa Liste B:

– vakcine za obaveznu imunizaciju, osim vakcine i humanog imunoglobulina protiv besnila,

– lekovi sa Spiska lekova koji je sačinjen prema generičkim nazivima lekova sa Liste B Liste lekova (u daljem tekstu: Spisak lekova), koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo,

(3) lekovi sa Liste C Liste sa Spiska lekova,

(4) lekovi sa Liste D:

– antituberkulotici prve linije,

– antituberkulotici druge linije,

– lekovi sa Liste B Liste lekova sa Spiska lekova, a koji se nalaze i na Listi D Liste Lekova;

2) lekovi koji se ne nalaze na Listi lekova:

(1) lekovi za lečenje retkih bolesti;

3) ugradni materijal:

(1) graftovi,

(2) endovaskularni graftovi,

(3) valvule i ringovi,

(4) koronarni stentovi,

(5) koronarni stentovi obloženi lekom,

(6) periferni stentovi,

(7) karotidni stentovi,

(8) pejsmejkeri i defibrilatori,

(9) intraokularna sočiva;

4) materijal za dijalizu u skladu sa propisima kojima se uređuju standardi materijala za dijalizu;

5) medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu:

(1) autotransfuzioni sistemi/setovi za intraoperativno spašavanje krvi,

(2) balon kateteri,

(3) potrošni materijal za ugradnju intraokularnih sočiva;

6) krv i komponente od krvi za potrebe zavoda/instituta za transfuziju krvi i zdravstvenih ustanova koje obavljaju transfuziološku delatnost:

(1) filteri za eritrocite,

(2) filteri za trombocite,

(3) setovi za donorske aferezne postupke;

7) energenti:

(1) električna energija;

8) osiguranje imovine zdravstvenih ustanova;

9) osiguranje lica zaposlenih u zdravstvenim ustanovama.”

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 110-13482/2014-

U Beogradu, 30. oktobra 2014. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE UREDBE

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 212a stav 8. Zakona o zdravstvenom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05-ispravka, 57/11, 110/12 -US, 119/12) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi (,,Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05- ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12 i 44/14).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE UREDBE

Razlozi za donošenje ove uredbe sadržani su u potrebi propisivanja vrsta roba i usluga za koje se sprovode u prelaznom periodu, odnosno u 2015. godini, na inicijativu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, a u cilju uspostavljanja finansijski održivog sistema zdravstvenog osiguranja, odnosno stvaranja uslova da se poslovanje zdravstvenih ustanova uskladi sa Zakonom o budžetskom sistemu, te da zdravstvene ustanove kao korisnici javnih sredstava imaju pojačanu odgovornost za finansijsku disciplinu i namensko trošenje javnih sredstava. Naime, Republički fond u ovom momentu ne raspolaže kapacitetima dovoljnim za sprovođenje centralizovanih javnih nabavki na način propisan Uredbom o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke (,,Službeni glasnik RSˮ broj 29/13). Navedena dopuna predložena je na osnovu rezultata centralizovanih javnih nabavki za potrebe zdravstvenih ustanova u 2014. godini.

Naime, radi uštede sredstava kojima raspolažu zdravstvene ustanove, procenjeno je najcelishodnije centralizovati nabavke roba i usluga za zdravstvene ustanove iz Plana mreže. Na ovaj način ostvarene su značajne uštede u odnosu na sredstva koja se u ovom momentu troše za nabavku lekova, medicinskog i sanitetskog potrošnog materijala, ugradnog materijala i dr. Ušteda ovih sredstava imaće efekte na obezbeđivanje drugih potreba osiguranih lica, odnosno uvođenje novih zdravstvenih tehnologija, odnosno novih metoda lečenja čime se doprinosi povećavanju kvaliteta zdravstvene zaštite.

Predloženom izmenom Uredbe, proširiće se vrste lekova koje nabavlja Republički fond, i to lekovima sa Liste A i A1 Liste lekova, lekovima sa Liste B Liste lekova prema priloženom spisku, lekovima sa Liste C Liste lekova i Lekovima sa liste D prema priloženom spisku.

III. OBJAŠNJENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Članom 1. ove uredbe propisano je da su u Uredbi o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke („Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 49/13 i 86/13), posle člana 17a. dodaje se član 17b kojim se propisuje prelazni režim, odnosno robe i usluge za koje će Republički fond sprovoditi centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2015. godini do početka sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Planom centralnih javnih nabavki za 2016. godinu na osnovu ove uredbe.

Članom 2. propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

V. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DA UREDBA STUPI NA SNAGU PRE OSMOG DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA U „SLUŽBENOM GLASNIKU REPUBLIKE SRBIJE”

Članom 4. ove uredbe predloženo je da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a u cilju da se u najkraćem roku stvore uslovi za sprovođenje centralizovane javne nabavke za zdravstvene ustanove iz Plana mreže zdravstvenih ustanova, odnosno kako bi se iste blagovremeno snabdele potrebnim količinama lekova i medicinskih sredstava za 2015. godinu, odnosno kako bi se sprečila nestašica lekova i medicinskih sredstava, a pacijentima pružila odgovarajuća zdravstvena zaštita. Iz tih razloga smatramo da su se stvorili uslovi da ova uredba stupi na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku”.

VI. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE UREDBE

Za sprovođenje ove uredbe nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije, imajući u vidu činjenicu da su potrebna sredstva planirana i obezbeđena u okviru raspoloživih sredstava planiranih finansijskim planom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

IZJAVA DA LI JE PREDLOG UREDBE O DOPUNI UREDBE O PLANIRANJU I VRSTAMA ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE PLANIRAN GODIŠNJIM PLANOM RADA VLADE

Predlog uredbe o dopuni Uredbe o planiranju i vrstama roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke nije planiran Godišnjim planom Vlade za 2014. godinu

IZJAVA O USKLAĐENOSTI SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM VLADE

Predlog uredbe o dopuni Uredbe o planiranju i vrstama roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke donet je na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju (,,Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – US i 119/12).

IZJAVA O OSTVARENOJ SARADNJI, ODNOSNO PRIBAVLJANJU MIŠLJENJA OD ORGANA, ORGANIZACIJA I TELA KOJI PREMA POSEBNIM PROPISIMA DAJU MIŠLJENJA NA PREDLOG UREDBE

Ne postoje posebni propisi koji obavezuju na dostavljanje Predloga uredbe o dopuni Uredbe o planiranju i vrstama roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke na mišljenje organima, organizacijama i telima koji prema posebnim propisima daju mišljenja na predlog ovog akta.

OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa

– Ministarstvo zdravlja

2. Naziv propisa

– Predlog uredbe o dopuni Uredbe o planiranju i vrstama roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

– Nema

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

– Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

– Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

– Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

– Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

– Nema

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

– Nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

– Nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

– Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

– Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

– Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

– Nema odgovarajućih propisa Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

– Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

– Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

– Ne

M I N I S T A RAss. dr Zlatibor Lončar

Ostavite komentar