Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

U R E D B U

O IZMENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANjE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU

U 2010. GODINI

Član 1.

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/10), u članu 1. stav 2. tačka 5) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) izgradnju hladnjača za čuvanje sadnog materijala ukrasnog bilja minimalnog kapaciteta 1000 m3, a maksimalnog kapaciteta 2000 m3, nabavku nove opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (seme, lukovica, sadnica), kao i za nabavku nove sadilice za sadnju podloga sadnog materijala ukrasnog bilja.”

Član 2.

U članu 2. tačka 1) reči: „iz člana 1. stav 2. tačka 3)” zamenjuju se rečima: „iz člana 1. stav 2. tač. 3) i 6)”.

U tački 3) posle reči: „preduzetnik” stavlja se zapeta i dodaju reči: „osim za investicije iz člana 1. stav 2. tačka 6) ove uredbe.”

Član 3.

U članu 3. stav 2. tačka 2) menja se i glasi:

„2) je registrovano kod Agencije za privredne registre za obavljanje proizvodnje i/ili prerade nekog od sledećih poljoprivrednih proizvoda: mleka, voća, povrća, uljarica, lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, pečuraka, šumskih plodova, lekovitog bilja iz prirode, sadnog materijala, vina i/ili rakije;”

U tački 4) posle reči: „za 2009. godinu” stavlja se zapeta i dodaju reči: „osim za pravno lice koje je registrovano u 2010. godini”.

Stav 3. menja se i glasi:

„Izuzetno od stava 2. ovog člana, zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je registrovana kod Agencije za privredne registre i ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalaze se u aktivnom statusu.”

Član 4.

Posle člana 8. dodaje se član 8a koji glasi:

„Član 8a

Zemljoradnička zadruga može, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ostvariti pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za namene iz člana 1. stav 2. tačka 6) ove uredbe ako se bavi proizvodnjom sadnog materijala.”

Član 5.

U članu 9. stav 2. tačka 1) reči: „tač. 1), 2), 3) i 4)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 3), 4) i 6)”.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE,

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) i članu 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08).

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE UREDBE

Svrha ove mere je podsticanje alternativnih aktivnosti za povećanje prihoda ruralnog stanovništva kroz povećanje vrednosti poljoprivrednih proizvoda. Razvoj ruralnih područja je u bliskoj vezi sa razvojem poljoprivrede i prerade poljoprivrednih proizvoda. Poljoprivredna proizvodnja je tradicionalno najvažniji sektor ruralne ekonomije i osnovni izvor prihoda seoskog stanovništva.

Osnovni zadatak ove uredbe je podrška investicijama u razvoj mikro preduzeća u oblasti prerade poljoprivrednih proizvoda, kao i podizanje vrednosti proizvoda kroz dobijanje oznaka geografskog porekla. Podrškom investiranju u pomenute aktivnosti unapredila bi se konkurentnost poljoprivrednih gazdinstava na tržištu, kroz povećanje prihoda gazdinstava unapredio bi se ekonomski položaj, a samim tim omogućio bolji kvalitet života u ruralnim područjima i smanjenje stope depopulacije ruralnih predela, a kroz jačanje preduzetništva i razvoj mikro-preduzeća stvorili bi se uslovi za zapošljavanje ruralnog stanovništva.

Kategorisanje mikro-preduzeća izvršeno je u skladu sa Preporukom Evropske Komisije od 6. maja 2003. godine o definiciji mikro, malih i srednjih preduzeća (OJ L 124/36 od 20. maja 2003.). Navedena preporuka (član 2) ukazuje da se u okviru kategorije MSP, mikro preduzeća definišu kao preduzeća koja zapošljavaju manje od 10 osoba i čiji godišnji promet i/ili godišnja aktiva ne prelaze 2 miliona evra.

Samostalno, poljoprivredne aktivnosti ne mogu da ostvare dovoljan nivo dohotka za poljoprivredna gazdinstva, naročito na područjima sa ograničenjima, bilo prirodnim, bilo zakonskim, za intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju. Sa aspekta poljoprivrednih gazdinstava ova uredba stvara mogućnosti za iznalaženje mogućnosti za samozapošljavanje, odnosno, zapošljavanje u procesima prerade i prodaje poljoprivrednih proizvoda proizvednih, najvećim delom, na gazdinstvu kao i za povećanje vrednosti primarnih proizvoda kroz preradu, pakovanje, ili uvođenje oznake geografskog porekla, kao i plasiranje proizvoda kroz zadrugu.

III. SADRŽINA UREDBE

U Uredbi o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2010. godini („Službeni glasnik RS”, broj 17/2010-u daljem tekstu: Uredba), u članu 1. stav 2. tačka 5) tačka na kraju rečenice zamenjuje se tačkom i zapetom i posle tačke 5) dodaje se tačka 6) koja glasi: „6) izgradnju hladnjača za čuvanje sadnog materijala ukrasnog bilja minimalnog kapaciteta 1000 metara kubnih, a maksimalnog kapaciteta 2000 metara kubnih, nabavku nove opreme za pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja (seme, lukovica, sadnica), kao i nabavku nove sadilice za sadnju podloga sadnog materijala ukrasnog bilja” (član 1).

U Uredbi u članu 2. tačka 1) reči: „iz člana 1. stav 2. tačka 3)” zamenjuju se rečima: „iz člana 1. stav 2. tač. 3) i 6)”. U tački 3) posle reči: „preduzetnik” stavlja se zapeta i dodaju se reči: „osim za investicije iz člana 1. stav 2. tačka 6) ove uredbe.” (član 2).

U Uredbi u članu 3. stav 2. tačka 2) menja se i glasi: „2) je registrovano kod Agencije za privredne registre za obavljanje proizvodnje i/ili prerade nekog od sledećih poljoprivrednih proizvoda: mleka, voća, povrća, uljarica, lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, pečuraka, šumskih plodova, lekovitog bilja iz prirode, sadnog materijala, vina i/ili rakije;”. U tački 4) posle reči: „za 2009. godinu” stavlja se zapeta i dodaju se reči: „osim za pravno lice koje je registrovano u 2010. godini”. Stav 3. menja se i glasi: „Izuzetno od stava 2. ovog člana, zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako je registrovana kod Agencije za privredne registre i ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalaze se u aktivnom statusu.” (član 3).

U Uredbi posle člana 8. dodaje se član 8a koji glasi: „Zemljoradnička zadruga može, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, ostvariti pravo na korišćenje podsticajnih sredstava za namene iz člana 1. stav 2. tačka 6) ove uredbe ako se bavi proizvodnjom sadnog materijala.”(član 4).

U Uredbi u članu 9. stav 2. tačka 1) reči: „tač. 1), 2), 3) i 4)” zamenjuju se rečima: „tač. 1), 2), 3), 4) i 6)” (član 5).

IV. POTREBNA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za sprovođenje ove uredbe obezbeđena su sredstva u budžetu Republike Srbije za 2010. godinu.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu, u članu 7, razdeo 16, Glava 16.7 – Uprava za agrarna plaćanja, funkcija 420 – Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov, Ekonomska klasifikacija 451 – Subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama, predviđena su sredstva u iznosu od 15.405.357.000 dinara.

Od navedenog iznosa za strukturne podsticaje predviđena su sredstva u iznosu od 2.125.000.000 dinara, u okviru kojih za podršku investicijama za diverzifikaciju aktivnosti na selu predviđena su sredstva u iznosu od 180.000.000, a od čega za podršku aktivnostima usmerenim na stvaranju proizvoda sa većom dodatom vrednošću sredstva u iznosu od 100.000.000 dinara.

V. STUPANjE NA SNAGU UREDBE

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

4827010.0063.33.Doc/2

PREGLED

ODREDABA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA RURALNI RAZVOJ KROZ PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANjE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U 2010. GODINI KOJE SE MENjAJU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade i povećanja vrednosti poljoprivrednih proizvoda u 2010. godini (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Podsticajna sredstva koriste se za sledeće namene, i to za:

1) rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao što su: mleko, voće i povrće, uljane kulture, lekovito, začinsko i aromatično bilje, pčelinji proizvodi i gajene vrste gljiva (šampinjoni, bukovača i šitake);

2) rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje šumskih plodova i lekovitog bilja iz prirode;

3) nabavku nove opreme za proizvodnju rakije i vina;

4) rekonstrukciju objekata i/ili nabavku nove opreme za čuvanje, preradu i pakovanje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda koji već imaju oznaku geografskog porekla, osim vina i rakije;

5) laboratorijske analize koje predstavljaju deo elaborata za dobijanje oznake geografskog porekla, za proizvode koji su u procesu izrade elaborata, kao i za proizvode koji još nisu ušli u proces izrade elaborata.;

6) IZGRADNjU HLADNjAČA ZA ČUVANjE SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILjA MINIMALNOG KAPACITETA 1000 METARA KUBNIH, A MAKSIMALNOG KAPACITETA 2000 METARA KUBNIH, NABAVKU NOVE OPREME ZA PAKOVANjE SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILjA (SEME, LUKOVICA, SADNICA), KAO I NABAVKU NOVE SADILICE ZA SADNjU PODLOGA SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILjA.

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava, pod uslovima utvrđenim ovom uredbom, imaju:

1) fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, osim za investicije iz člana 1. stav 2. tačka 3) IZ ČLANA 1. STAV 2. TAČ. 3) I 6) ove uredbe;

2) pravno lice;

3) preduzetnik, OSIM ZA INVESTICIJE IZ ČLANA 1. STAV 2. TAČKA 6) OVE UREDBE.

Član 3.

Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:

1) je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 111/09 – u daljem teksu: Pravilnik) i nalazi se u aktivnom statusu;

2) ima prebivalište u opštini u kojoj se vrši investicija.

Pravno lice ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstva ako:

1) je upisano u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalazi se u aktivnom statusu;

2) je registrovano kod Agencije za privredne registre za obavljanje prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda, osim mesa, i/ili proizvodnje vina i rakije i/ili proizvodnje poljoprivrednih proizvoda sa oznakom geografskog porekla, osim vina i rakije;

2) JE REGISTROVANO KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE ZA OBAVLjANjE PROIZVODNjE I/ILI PRERADE NEKOG OD SLEDEĆIH POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA: MLEKA, VOĆA, POVRĆA, ULjARICA, LEKOVITOG, ZAČINSKOG I AROMATIČNOG BILjA, PČELINjIH PROIZVODA, PEČURAKA, ŠUMSKIH PLODOVA, LEKOVITOG BILjA IZ PRIRODE, SADNOG MATERIJALA, VINA I/ILI RAKIJE;

3) ima registrovano sedište u opštini u kojoj se vrši investicija;

4) je izmirilo sve poreske obaveze za 2009. godinu, OSIM ZA PRAVNO LICE KOJE JE REGISTROVANO U 2010. GODINI;

5) u stalnom radnom odnosu ima manje od 10 zaposlenih radnika i ako godišnji prihod ne prelazi dinarsku protivrednost od dva miliona evra.

Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako ispunjava uslove iz člana 3. stav 2. ovog člana i ima najmanje deset zadrugara – članova zemljoradničke zadruge koji su upisani u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalaze se u aktivnom statusu.

IZUZETNO OD STAVA 2. OVOG ČLANA, ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA IMA PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA AKO JE REGISTROVANA KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE I IMA NAJMANjE DESET ZADRUGARA – ČLANOVA ZEMLjORADNIČKE ZADRUGE KOJI SU UPISANI U REGISTAR U SKLADU SA PRAVILNIKOM I NALAZE SE U AKTIVNOM STATUSU.

Preduzetnik ima pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako:

1) je upisan u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalazi se u aktivnom statusu;

2) je registrovan kod Agencije za privredne registre za obavljanje prerade primarnih poljoprivrednih proizvoda, osim mesa, i/ili proizvodnje vina i rakije i/ili proizvodnje poljoprivrednih proizvoda sa oznakom geografskog porekla, osim vina i rakije;

3) ima registrovano sedište u opštini u kojoj se vrši investicija;

4) je izmirio sve poreske obaveze za 2009. godinu.

ČLAN 8A

ZEMLjORADNIČKA ZADRUGA MOŽE, POD USLOVIMA UTVRĐENIM OVOM UREDBOM, OSTVARITI PRAVO NA KORIŠĆENjE PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA NAMENE IZ ČLANA 1. STAV 2. TAČKA 6) OVE UREDBE AKO SE BAVI PROIZVODNjOM SADNOG MATERIJALA.

Član 9.

Podsticajna sredstva utvrđuju se u procentalnom iznosu od ukupne vrednosti realizovane investicije, bez uračunatog poreza na dodatnu vrednost, i to u iznosu od 50% realizovane investicije.

Ukupan iznos podsticajnih sredstava iz stava 1. ovog člana ne može biti veći od:

1) 3.000.000 dinara – za namene iz člana 1. tač. 1), 2), 3) i 4) TAČ. 1), 2), 3), 4) I 6) ove uredbe;

2) 300.000 dinara – za namene iz člana 1. tačka 5) ove uredbe.

Lice koje ostvari pravo na podsticajna sredstva na osnovu propisa o uslovima i načinu korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz investicije u prerađivačke kapacitete za preradu mleka i mesa u 2010. godini ne može ostvariti podsticajna sredstva po ovoj uredbi.

Ostavite komentar