Uredba o uslovima i načinu korišćenja podsticaja za podršku ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i preradu mleka, mesa, voća, grožđa i povrća i podršku aktivnostima usmerenim na stvaranje proizvoda sa većom dodatom vrednošću u 2011. godini

Na osnovu člana 13. Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju (,,Službeni glasnik RS”, broj 41/09), a u vezi sa članom 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu (,,Službeni glasnik RS”, br. 101/10 i 78/11) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08 i 16/11),

Vlada donosi

UREDBU

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENjA PODSTICAJA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU KROZ INVESTICIJE ZA PROIZVODNjU I PRERADU MLEKA, MESA, VOĆA, GROŽĐA I POVRĆA I PODRŠKU AKTIVNOSTIMA USMERENIM NA STVARANjE PROIZVODA SA VEĆOM DODATOM VREDNOŠĆU U 2011. GODINI

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način korišćenja podsticajnih sredstava za podršku ruralnom razvoju kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i preradom mleka, mesa, voća, grožđa i povrća, kao i korišćenja podsticajnih sredstava za ruralni razvoj kroz proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade i povećanja vrednosti poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini (u daljem tekstu: podsticaji).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mleka i to za:

nabavku nove prenosne opreme za mužu, linijskih sistema za mužu i opreme za hlađenje mleka;

nabavku nove opreme i mehanizacije za pripremu, distribuciju i skladištenje koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu;

nabavku nove mehanizacije/opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka.

Pod proizvodnjom mleka u smislu ove uredbe smatra se proizvodnja kravljeg mleka.

Član 3.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom mesa i to za:

nabavku nove opreme i mehanizacije za pripremu i distribuciju koncentrovane i kabaste stočne hrane na gazdinstvu, kao i nabavku električnih ograda i termo-pojilica za pašnjački način držanja životinja;

nabavku nove opreme za objekte za držanje krmača i odgoj prasadi;

3) nabavku nove mehanizacije/opreme za manipulaciju, odlaganje, separaciju i distribuciju stajnjaka u slučaju zatvorenog držanja na farmama.

Pod proizvodnjom mesa u smislu ove uredbe smatra se tov junadi, tov u sistemu „krava-tele”, proizvodnja prasadi za tov, kao i odgoj ovaca i koza u svrhu proizvodnje mesa.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom voća, grožđa i povrća, i to za:

1) nabaku nove mehanizacije za setvu i sadnju povrća;

2) nabavku nove mehanizacije i opreme za zaštitu voćnjaka, vinograda i povrtnjaka;

3) nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljaka;

4) nabavka nove mehanizacije za berbu voća, grožđa i povrća;

5) nabavka nove mehanizacije za uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnjaka i vinograda;

6) nabavku nove opreme, odnosno materijala za povrtarsku proizvodnju u zaštićenom prostoru;

7) nabavku nove opreme za pakovanje svežeg voća i povrća;

8) opremanje hladnjača i ULO hladnjača.

Član 5.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u kapacitete za preradu mleka za instalirane prerađivačke kapacitete od minimum 5 000 litara mleka dnevno, i to za:

nabavku nove opreme i mašina za preradu mleka;

nabavku nove opreme za kontrolu kvaliteta proizvoda od mleka;

nabavku nove opreme za prikupljanje i skladištenje mleka sa kapacitetom od najmanje 300 litara;

nabavku specijalizovanih novih vozila za rashlađivanje i transport mleka.

Član 6.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u kapacitete za preradu mesa, i to za:

nabavku nove opreme za klanje životinja;

nabavku nove opreme za skladištenje otpada koji nastaje u procesu klanja životinja i prerade proizvoda životinjskog porekla;

nabavku nove opreme za kontrolu kvaliteta proizvoda od mesa.

Član 7.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za investicije u kapacitete za preradu voća i povrća, i to za:

nabavku nove opreme i mašina za preradu voća i povrća, kao i za pakovanje proizvoda od voća i povrća;

nabavku nove opreme i mašina za preradu i tretman otpada koji nastaje u procesu prerade voća, grožđa i povrća;

nabavku nove opreme za kontrolu kvaliteta proizvoda od voća i povrća.

Član 8.

Pravo na korišćenje podsticaja ostvaruje se za proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade i povećanja vrednosti poljoprivrednih proizvoda, i to za:

1) nabavku nove opreme za objekte u kojima se vrši prerada:

(1) mleka,

(2) voća i povrća,

(3) uljanih kultura (soja, uljana tikva, suncokret),

(4) lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja,

(5) pčelinjih proizvoda,

(6) gajenih vrsta gljiva (šampinjoni, bukovača i šitake),

(7) plodova sakupljenih iz prirode;

2) nabavku nove opreme za proizvodnju rakije i vina.

Član 9.

Pravo na korišćenje podsticaja pod uslovima utvrđenim ovom uredbom imaju:

fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva za investicije iz čl. 2 – 7. i člana 8. stav 1. tačka 1) ove uredbe;

preduzetnik za investicije iz čl. 2 – 8. ove uredbe;

privredno društvo za investicije iz čl. 2 – 7. i člana 8. stav 1. tačka 1) podtač. (1) i (2) i tačka 2) ove uredbe;

zemljoradnička zadruga za investicije iz čl. 2 – 8. ove uredbe.

Član 10.

Fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava (u daljem tekstu: Registar) u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja Registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10 i 22/11- u daljem tekstu: Pravilnik) i nalazi se u aktivnom statusu;

ima manje od 65 godina u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja;

je izmirilo propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2010. godinu, osim onih koji su registrovani u 2011. godini;

je realizovalo investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za 2010. godinu;

u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja, nema dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede ( u daljem tekstu: Ministarstvo) po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

ima dokaz o vlasništvu, odnosno, ukoliko nije vlasnik, o zakupu objekta, odnosno zemljišta koje je predmet nabavke opreme i investiranja.

Preduzetnik ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

1) je upisan u Registar privrednih subjekata;

2) je upisan u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalazi se u aktivnom statusu;

3) je izmirilo propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2010. godinu, osim onih koji su registrovani u 2011. godini;

4) je realizovao investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za 2010. godinu;

5) u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja, nema dugovanja prema Ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

6) ima dokaz o vlasništvu, odnosno, ukoliko nije vlasnik, o zakupu objekta, odnosno zemljišta koje je predmet nabavke opreme i investiranja.

Privredno društvo ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

je upisano u Registar privrednih subjekata;

je upisano u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalazi se u aktivnom statusu;

je izmirilo propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2010. godinu, osim onih koja su registrovana u 2011. godini;

je prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu, razvrstano u mala pravna lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija;

ima učešće državnog kapitala u strukturi vlasništva maksimalno 25%;

6) je realizovao investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za 2010. godinu;

7) u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja, nema dugovanja prema Ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

8) ima dokaz o vlasništvu, odnosno, ukoliko nije vlasnik, o zakupu objekta, odnosno zemljišta koje je predmet nabavke opreme i investiranja.

Zemljoradnička zadruga ima pravo na korišćenje podsticaja ako:

je upisana u Registar privrednih subjekata;

je upisana u Registar u skladu sa Pravilnikom i nalazi se u aktivnom statusu;

je izmirila propisane dospele poreze i druge javne dažbine za 2010. godinu, osim onih koje su registrovane u 2011. godini;

je prema podacima iz finansijskog izveštaja iz 2010. godine, razvrstana u mala pravna lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija;

je realizovala investicije po osnovu propisa kojima se uređuju mere za podršku ruralnom razvoju za 2010. godinu ;

u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja, nema dugovanja prema Ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;

ima dokaz o vlasništvu, odnosno, ukoliko nije vlasnik, o zakupu objekta, odnosno zemljišta koje je predmet nabavke opreme i investiranja.

Član 11.

Pored uslova iz člana 10. ove uredbe, lica iz člana 9. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticaja za namene iz člana 2. stav 1. tačka 1) ove uredbe, pod uslovom da nakon realizacije investicije imaju 5-19 mlečnih krava na poljoprivrednom gazdinstvu.

Pored uslova iz člana 10. ove uredbe, lica iz člana 9. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticaja za namene iz člana 2. stav 1. tač. 1)-3) ove uredbe, pod uslovom da nakon realizacije investicije imaju 20 i više mlečnih krava na poljoprivrednom gazdinstvu.

Pored uslova iz člana 10. ove uredbe, lica iz člana 9. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticaja za namene iz člana 8. stav 1. tačka 1) ove uredbe ako:

imaju zasnovanu proizvodnju voća, grožđa, povrća ili uljane tikve na minimum 1ha ili 0,3ha u zaštićenom prostoru ili jagodičastog voća na minimum 0,5ha u slučaju investicije koja se odnosi na preradu voća i povrća;

prerađuje kravlje, ovčije ili kozije mleko sa sopstvene farme i proizvode plasira na zelenim pijacama (fizičko lice) ili ima dnevni prijem i preradu kravljeg, ovčijeg ili kozijeg mleka manji od 5 000 litara u proseku u 2010. godini (preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga), kao i ako je upisano u Registar objekata koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterina u slučaju investicije koja se odnosi na preradu mleka;

poseduje minimum 30 košnica u slučaju investicije koja se odnosi na doradu i prodaju pčelinjih proizvoda;

ima zasnovanu proizvodnju lekovitog, začinskog ili aromatičnog bilja na minimum 0,3ha, u slučaju investicije koja se odnosi na preradu ovog bilja;

ima dozvolu za sakupljanje šumskih plodova/lekovitog, začinkog i aromatičnog bilja ili ugovor sa privrednim društvom/ preduzetnikom za otkup plodova i bilja sakupljenog iz prirode u slučaju investicije koja se odnosi na preradu ovog bilja;

ima zasnovanu proizvodnju gljiva na minimum 30m2 u osnovi u slučaju investicije koja se odnosi na preradu gajenih vrsta gljiva.

Član 12.

Lica iz člana 9. ove uredbe koja u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja imaju 100 i više mlečnih krava na poljoprivrednom gazdinstvu imaju pravo na korišćenje podsticaja isključivo za namenu iz člana 2. stav 1. tačka 3) ove uredbe.

Lica iz člana 9. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticaja za namene iz člana 3. stav 1. ove uredbe pod uslovom da nakon realizacije investicije, u zavisnosti od namene za koju podnose zahtev za ostvarivanje podsticaja, na poljoprivrednom gazdinstvu imaju:

1) 10 i više krava tovnih rasa ili rasa kombinovanih svojstava u funkciji tova i proizvodnje mesa;

2) 10 i više tovnih junadi;

3) 50 i više ovaca i koza;

4) 10 i više priplodnih krmača.

Lica iz člana 9. ove uredbe imaju pravo na korišćenje podsticaja isključivo za namenu iz člana 3. stav 1. tačka 3) ove uredbe ako u momentu podnošenja zahteva za ostvarivanje posticaja na poljoprivrednom gazdinstvu imaju:

više od 100 krava tovnih rasa ili rasa kombinovanih svojstava u funkciji tova i proizvodnje mesa;

više od 200 tovnih junadi;

više od 500 ovaca, odnosno koza;

više od 100 priplodnih krmača.

Član 13.

Podsticaji za investicije iz čl. 2 – 8. ove uredbe utvrđuju se u procentu od 50% od iznosa realizovane investicije, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podsticaji za namene iz čl. 2, 3, 4. i 8. ove uredbe, mogu se ostvariti u visini iz stava 1. ovog člana ako je minimalna vrednost investicije 50 000 dinara bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Podsticaji za namene iz čl. 5, 6. i 7. ove uredbe mogu se ostvariti u visini iz stava 1. ovog člana ako je minimalna vrednost investicije 100.000 dinara, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost.

Maksimalan iznos podsticaja, bez uračunatog poreza na dodatu vrednost, po podnosiocu zahteva za ostvarivanje podsticaja koji ostvari pravo na podsticaje (u daljem tekstu: korisnik podsticaja) ne može biti veći od 3.000.000 dinara za investicije iz čl. 2 – 8. ove uredbe.

Podsticaji se dodeljuju kao bespovratna sredstva.

Član 14.

Korisnik podsticaja može podneti samo jedan zahtev za ostvarivanje podsticaja, i to za:

1) jednu ili više namena iz čl. 2. i 3. ove uredbe ili za jednu ili više namena iz člana 4. ove uredbe ili za jednu ili više namena iz člana 8. stav 1. tačka 1) ove uredbe; ili

2) samo jednu od namena iz čl. 5, 6. i 7. ove uredbe.

Član 15.

Zahtev za ostvarivanje podsticaja podnosi se Ministarstvu – Upravi za agrarna plaćanja na Obrascu – Zahtev za podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i preradom mleka, mesa, voća i povrća i za proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade i povećanja vrednosti poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

Zahtev iz stava 1. ovog člana dostavlja se preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti na sledeću adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6, sa naznakom: „Zahtev za podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i preradom mleka, mesa, voća i povrća i za proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade i povećanja vrednosti poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini ” do 5. decembra 2011. godine.

Član 16.

Uz zahtev iz člana 15. stav 1. ove uredbe podnosi se sledeća dokumentacija:

1) potvrda o aktivnom statusu gazdinstva koju izdaje nadležna Uprava za trezor;

2) original računa, otpremnicu kojom se dokazuje nabavka opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja otpremnice, kopiju garantnog lista za izvršenu nabavku opreme za koju je po važećim propisima utvrđena obaveza izdavanja garantnog lista, kao i carinsku deklaraciju ukoliko je predmet zahteva nabavljen uvozom;

3) dokaz o izvršenom plaćanju predmeta zahteva (izvod o izvršenom plaćanju predmeta zahteva overen od strane banke u kojoj je promet obavljen ili gotovinski račun sa fiskalnim isečkom o izvršenom plaćanju predmeta zahteva ili dokaz o izvršenim drugim vidovima plaćanja);

4) izvod iz Registra privrednih subjekata, ne stariji od tri meseca (osim za fizičko lice);

5) potvrda o izmirenim poreskim obavezama iz nadležne poreske uprave podnosioca zahteva, odnosno za fizička lica i iz nadležne jedinice lokalne samouprave;

6) obaveštenje o razvrstavanju u malo pravno lice u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija prema podacima iz finansijskog izveštaja za 2010. godinu (osim za fizička lica);

7) potpisana izjava kojom pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljuje da u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja nema dugovanja prema Ministarstvu po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita, koja je data u Prilogu ove uredbe, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo;

8) overena kopija rešenja o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova za higijenu hrane za investicije koje se odnose na preradu mleka i mesa;

9) dokaz o upisu u Registar proizvođača rakije i drugih alkoholnih pića koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje rakija i druga alkoholna pića, odnosno u Vinarski registar, koji se vodi u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino za investicije koje se odnose na preradu voća i povrća;

10) overena kopija dozvole za sakupljanje šumskih plodova, lekovitog, začinskog i aromatičnog bilja ili overen ugovor sa privrednim društvom/preduzetnikom za otkup plodova i bilja sakupljenog iz prirode u slučaju investicije koja se odnosi na preradu ovog bilja;

11) dokaz o vlasništvu (vlasnički list) ili overen ugovor o zakupu objekta odnosno zemljišta koje je predmet nabavke opreme i investiranja.

Član 17.

Prilikom razmatranja podnetih zahteva za ostvarivanje podsticaja, neće se priznavati investicije realizovane pre 1. januara 2011. godine, kao ni:

porezi, uključujući i porez na dodatu vrednost;

carinske, uvozne i ostale administrativne takse, kao i naknada za potrebne saglasnosti od državnih institucija i javnih preduzeća;

troškovi bankarske provizije, troškovi jemstva i sl.;

troškovi prevoza;

troškovi za kupovinu zemljišta;

troškovi za kupovinu traktora;

troškvi za kupovinu polovne opreme i materijala;

troškovi za kupovinu sudova namenjenih proizvodnji vina koji su izrađeni na bazi plastičnih masa;

doprinosi u naturi ( sopstveni rad i materijal podnosioca zahteva);

10) troškovi po osnovu ugovora sa nadzornim organom.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticaja propisanih ovom uredbom utvrđuje Uprava za agrarna plaćanja na osnovu priložene dokumentacije. Nepotpuni zahtevi za ostvarivanje podsticaja neće se uzeti u razmatranje.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja do iznosa finansijskih sredstava koji je utvrđen posebnim aktom Vlade.

Član 18.

Korisnik podsticaja dužan je da:

1) predmet investicije za koju je ostvario podsticaje koristi u skladu sa predviđenom namenom;

2) predmet investicije za koju je ostvario podsticaje ne otuđi niti da drugom licu na korišćenje ili zakup u roku od pet godina od dana isplate podsticaja;

3) svu dokumentaciju koja se odnosi na podsticaje čuva najmanje pet godina od dana isplate podsticaja;

4) omogući vršenje kontrole na licu mesta od strane poljoprivrednog inspektora u roku od pet godina od dana isplate podsticaja.

Član 19.

Korisnik podsticaja za koga se utvrdi da nije postupao u skladu sa odredbama člana 18. ove uredbe dužan je da vrati primljeni iznos podsticaja sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Korisnik podsticaja za koga se utvrdi da nije dostavio tačne podatke gubi status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva i stiče status pasivnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa Pravilnikom, uz obavezu vraćanja primljenog iznosa podsticaja na koji se obračunava zakonska zatezna kamata.

Član 20.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrši Ministarstvo.

Član 21.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, novembra 2011.godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –

ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE

4827011.0087.35.doc/1

Obrazac

ZAHTEV ZA PODSTICAJNA SREDSTVA ZA PODRŠKU RURALNOM RAZVOJU ZA INVESTICIJE U POLjOPRIVREDNA GAZDINSTVA KOJA SE BAVE PROIZVODNjOM I PRERADOM MLEKA, MESA, VOĆA I POVRĆA I ZA PROŠIRENjE I UNAPREĐENjE AKTIVNOSTI U OBLASTI PRERADE I POVEĆANjA VREDNOSTI POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA U 2011. GODINI

Podaci o podnosiocu zahteva Naziv pravnog lica Ime i prezime ovlašćenog lica u pravnom licu odn. ime i prezime fizičkog lica Matični broj pravnog lica PIB pravnog lica RPG Sedište pravnog lica/adresa fizičkog lica (ulica i broj) Poštanski broj i naziv mesta Opština Telefon/faksmobilni telefon ovlašćenog lica/fizičkog lica Naziv banke i broj namenskog računa Broj zaposlenih lica Podaci o opremi/mehanizaciji za koju se podnosi zahtev Naziv opreme/mehanizacije: Cena opreme/mehanizacije (bez PDV) Broj i datum dokumenta o izvršenom plaćanju

Napomena: Zahtev se dostavlja preporučenom poštom, u zatvorenoj koverti, na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, 15000 Šabac, ul. Hajduk Veljkova 4-6, sa naznakom:„Zahtev za podsticajna sredstva za podršku ruralnom razvoju za investicije u poljoprivredna gazdinstva koja se bave proizvodnjom i preradom mleka, mesa, voća i povrća i za proširenje i unapređenje aktivnosti u oblasti prerade i povećanja vrednosti poljoprivrednih proizvoda u 2011. godini”.

Prilog

IZJAVA

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da sam pre popunjavanja Obrazac pažljivo pročitao/la i razumeo/la, da su svi navedeni podaci tačni, da je dokumentacija priložena kao neoverena kopiji verna originalu, kao i da u trenutku podnošenja zahteva za ostvarivanje podsticaja nemam dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita.

Potpis podnosioca zahteva/potpis ovlašćenog lica sa pečatom

Ostavite komentar