Uredba o raspodeli i korišćenju podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u ruralni turizam za 2007. godinu

Na osnovu čl. 5. i 21. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2007. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 58/07) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05 i 71/05 – ispravka),

Vlada donosi

U R E D B U

O RASPODELI I KORIŠĆENJU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA PODRŠKU RAZVOJU SELA KROZ INVESTIRANJE U RURALNI

TURIZAM ZA 2007. GODINU

Član 1.

Ovom uredbom uređuju se uslovi i način raspodele i korišćenja podsticajnih sredstava za podršku razvoju sela kroz investiranje u ruralni turizam za 2007. godinu (u daljem tekstu: podsticajna sredstva).

Član 2.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava imaju:

1) fizička lica – vlasnici nepokretnosti na kojoj se investicija vrši, koja imaju prebivalište na selu gde se investicija vrši i evidentirana su kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena lica;

2) fizička lica – nosioci poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 139/04 i 71/05) i imaju prebivalište na selu gde se investicija vrši;

3) preduzetnici koji su registrovani kod Agencije za privredne registre, koji imaju sedište na području sela u kome se investicija vrši i koji obavljaju delatnost ruralnog turizma.

Član 3.

Lica iz člana 2. ove uredbe nemaju pravo na korišćenje podsticajnih sredstava ako su ostvarila pravo na korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2004. godini („Službeni glasnik RS”, broj 67/04), Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2005. godini („Službeni glasnik RS”, broj 10/05) ili Uredbom o korišćenju podsticajnih sredstava za unapređenje sela u 2006. godini („Službeni glasnik RS”, broj 11/06), kao i lica koja su ostvarila pravo na kratkoročne, odnosno dugoročne kredite u skladu sa Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2004. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 45/04, 70/04 i 83/04), Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2005. godinu („Službeni glasnik RS”, br. 139/04, 10/05, 51/05 i 60/05) i Uredbom o utvrđivanju Programa mera za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje za 2006. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 3/06), a nisu ispunila svoje obaveze u skladu sa navedenim uredbama.

Član 4.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju za projekte koji se odnose na poboljšanje kvaliteta života u ruralnim oblastima i proces diverzifikacije ruralne ekonomije, a koji obuhvataju i:

1) obnovu tradicionalnog seoskog domaćinstva u funkciji turizma, čiji je krajnji cilj kategorizacija kapaciteta;

2) dogradnju i adaptaciju objekata za kategorisane kapacitete;

3) nabavku opreme za obavljenje ruralnog turizma za nekategorisane kapacitete;

4) promotivne aktivnosti u ruralnom turizmu za razvoj kategorisanih kapaciteta.

Član 5.

Pravo na korišćenje podsticajnih sredstava lica iz člana 2. ove uredbe ostvaruju ako su obezbedila učešće sopstvenih sredstava za realizaciju projekata u visini od 50% od ukupne vrednosti projekta.

Član 6.

Podsticajna sredstva dodeljuju se bespovratno, u visini od 50% od ukupne vrednosti projekta umanjene za iznos poreza na dodatnu vrednost, s tim što iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od 1.000.000 dinara po korisniku sredstava.

Član 7.

Podsticajna sredstva dodeljuju se samo za marginalna područja.

Marginalno područje, u smislu ove uredbe, jeste područje opštine na čijoj teritoriji postoji prirodna (velika nadmorska visina, loš kvalitet zemljišta, veliki nagibi terena, plavljenje i sve vrste erozije) i zakonska (zaštita prirode, zaštita izvorišta voda) ograničenja za razvoj intenzivne poljoprivredne proizvodnje na velikim površinama, kao i područje u oblasti oko banja, jezera i reka.

Marginalna područja iz stava 2. ovog člana jesu sledeće opštine: Nova Crnja, Žitište, Sečanj, Beočin, Irig, Alibunar, Kovin, Kladovo, Kučevo, Majdanpek, Žagubica, Bor, Boljevac, Sokobanja, Knjaževac, Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han, Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad, Crna Trava, Surdulica, Bosilegrad, Trgovište, Preševo, Kačanik, Štrpce, Prizren, Opolje, Gora, Dečani, Peć, Istok, Zubin Potok, Zvečan, Leposavić, Kuršumlija, Tutin, Novi Pazar, Raška, Sjenica, Prijepolje, Nova Varoš, Ivanjica, Priboj, Čajetina, Užice i Bajina Bašta.

Član 8.

Podsticajna sredstva raspodeljuju se konkursom koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo).

Konkursom iz stava 1. ovog člana utvrdiće se i potrebna dokumentacija koju su zainteresovana lica dužna da podnesu kako bi dokazala ispunjenost uslova utvrđenih ovom uredbom za ostvarivanje prava na podsticajna sredstva.

Član 9.

Ispunjenost uslova za dodelu podsticajnih sredstava utvrđuje komisija koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

U postupku razmatranja zahteva komisija iz stava 1. ovog člana naročito proverava opravdanost projekta putem analize biznis plana koji se dostavlja uz prijavu na konkurs.

Član 10.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem podsticajnih sredstava uređuju se ugovorom koji zaključuju Ministarstvo i korisnik sredstava.

Ugovorom iz stava 1. ovog člana uređuje se naročito predmet i obim investicije, novčani iznos koji se dodeljuje korisniku sredstava, iznos sopstvenog učešća, način prenosa podsticajnih sredstava, kao i rokovi za završetak projekta, odnosno radova po projektu.

Član 11.

Sprovođenje ove uredbe nadzire Ministarstvo.

Član 12.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj

U Beogradu, 2007. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK

4427007.116.doc/1

Ostavite komentar